Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1907

o 1038S Zaterdag 13 Juli 1007 40ste Jaargang ftOüDSCHE mum IMieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletom Ko 81 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommcrs VIJF CENTEN Telefoon Ko M A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 ipg els a 50 Centen ie4ere regel meer 10 Centen Oroofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 tnir de midd ffsm fttuKnismA HUIS TE HUUR Ucerenhuls Ooslhaven B 88 Zes KaraerB groote Kenken drooge Keldci flinke Tnin Voorzien van Qas en Waltrleiding Te bevragen B 89 DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE z n beslist die der Firma THE LADIES JOVUNAL met minstens drie gratis gekuipte patronen on een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAlt OJ CHILÜ BEX S JfASUlOSS W è Kindermodes met vele gratis ge m knipte patronen VBAAUT Vw Boekhandelaar ProefnummerM Q Alle met koatel UoU m voeyael 0 i Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN i met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag EEHISBEF0T7MTIEE neii wiirilt vertiii Ut mi t HGKK te letten UIT H T MlBlZUN Ti M lUVENSWAAY ZONEN qorinchëm Deze TFIËEKN worden afgeleferd iu verzegelde pakjes vau ti lw m een half en een Ned om met vermelding van Nommer eK Prfja voorzien van neveustaan MerV volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d aitvoeun van ge eerde orders aaubev ende J G BUL voornoen J BREEBAART Lz hltüv onovertroften Prof Dr liiobers wolliekood ZSlVW XBACBT ILIZia Alleen eoKl met tabriekimerlc tot voortdurende radicale pd zekere genezing van ftUe zelta de meest hardnekkige leenuW Miekten vooral ontstaan duor aidwaliugeu op jeugdigen leeftyi letale enezing van elke zwakte Bloei ï dcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apgsverterlng Onvermogen Irapotenz Pollutione enz Uitvoerige proBpectuBsen iVijifor iewh fl 1 fl Ö a dubbele fiewb n c Oiiira t I ep5t Mattb v d Vegte ZaUbomiu I pah M Cléban Co Rotterdam 1 Happel B iravenhap o I llalmmaiiB de Jon J Csn Rotter am VV Iff fc Co Prouda n bi alle droG isten öoads Druk van A BRINKMAN Zn WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior üruivenhor tlioning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoe st Zware Verkoudheid SlijmhoeÉ t Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIAATBE is verkrjgbaar bj allo voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duiltdiland Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie Transvaal em MELIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MMLIANTHE in flacons l 0 40 f 0 70 en f ï MELIASTHE in doezen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek I e Honinubloem Den Haag Verkr gbaiir bfl Firma WOLPS Jb Co Westhaven 198 Oouda ORENUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B nn Oouda k BOÜMAN J oorrf o PINKSE Nieuuierkerka d IJiet A N va ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeuta er A SCHEEU r aattrerht P W t EDE OudewaUr K va me HEIJDEN te Reeumk P v o SPEK JUoercapelle ü v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUN VAN DER HEIJDEN IFa Wiw D ra P A uk GROüT A o JOSüH Oudetmter 1 P KASTELEIN Potehroekerdam ü BIKKER te Bemehop VrAAnSCnilWIVCl Laat U niet misleiden ddor M irooj Het klooster Saneta Paulo AlxUJ bestaat niet dan Stroop van yernerlel waarde IttLadteékaniag met rood lettem w r = verkrijgbaar f naiim li or McMtaehappIj tot XkeploUcUie van de Fietoria Bron KatOwr voor Nederland Boompje éO Rotterdam GÉBR RIJRËIN Ê DE LANGE WÊF ROTTERDAM IKB VLEUGELS ORGELS PIANINO S IIoofdmagnxIjH Gedempte Binnenrotte 154 Xelef 2899 He Nagaitljn West Nieutoland 9 nabij Station Beam Télef 40S7 INRUILEN VERHDREM REPAREEREN fSTËMMEN daifeiyks lii oiue Salons te hoi ren DE PHONOLA raONOLAFIANO UMOH FBONOIIST öebr Stollwerck a Chocolade oii Cacao Dmlmah e m r Je nieu Vste ü ivi ni m n op rua huiual gobied verbeterde fabricatie uitfdaitend gobiuiK van Üjr yi ijj f rjnmdafoUt u garandeerei iai verbruiker van Stollwerck s Ohocüiade en Cacao een afibeveienswiardig fitl nkaut afluwkcurig beunt woorden de aao den inhoud der resp Ktikftten Üc iima behaalde tl Brerots aIr Ifoflereriiticier 44 Eere BIploma s gondeii enz Medalllfs eeu t ewtja an iiifmuntond fijn fnbrika it KVeds 1874 schreof de Accademie national de Faris Houa votKi déoemona one n d H é r première clawHC en ooncddóratlon aevoti fixooUente fp iHcatloii do Ohooolftt bonbona varies © to eto fltUt w r iCv f ilnt mt is ït knjpbaar bij U il Omfib ïars Banketbakker in mis Weraal ertpgonwoordierer or lederlaïtdJuXins Knttemlodt Aropterdan Kai uisjraat WA WESSANEN 6e LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONIMKL IJKR F BRIKHGIf Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W I uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Di fi oma Pary 1900 Segen Qoudeu MedaUlea l¥lld en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Heevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iraneo door geheel Nederland Aanbevelend T O VTXELISO Poelier Ooaterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 3031 Droi enschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie liee Melk Likeur Absint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van a weet Uet COZA POMDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wuD absint enz bij den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do echtgenoote de znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hy zjjne redding te danken hoeft Het COZA POEDEB heeft het hoisel k geluk van daizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelnkkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het lostitnut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7Ón Correspondentie in alU talen der wereld Het echte Ooza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFP Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE Wacht Ü voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap § F3 r Verkrijgbaar in flesschen SO ets 73 et en f 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Lel op het tnerk AHKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te öouni bj C LÜUEE Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar liin thans door nienw gevonden toepassingen onze In Uecert geiehiUertle F0rtretteu Peiuture BogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getaigschriiten gratis op aanvraag Boxtel B BOOABBia Jt Co Agent voor ÖOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen lijo BulteDlaodscb Uverzicbl Qeater seint uit Londen dd 11 Juli Wij vernemen dat keizer Wilhelm de vlootbetooging te Cowes niet zal bgwooen en niet vóórltaember naar Engeland komen zal Aanleidin tot de gisteren vermelde bijeentrekking van oorlogsschepen is de verwachte aankomst van een weedsch eskader Renter seint uit Konstantinopel dd 11 Juli Nu de Franschc Senaat zp goedkeuring gehecht heeft aan de heffing van 3 pCt op de douanerechten hebben heden de gezanten der mogendheden een nota aan de Forte ingediend waarin de goedkeuring yan Frankrijk wordt medegedeeld De nieuwe douanerechten zullen dus thans in werking treden Te St Quentin ia een werkstaking nitgebroken onder de arbeiders van de stoomwevery van Schmidt En dat wel om de volgende opmerkelijke reden Er was de vorige week een verkiezing geweest voor een kamerzetel De progressist Huges is gekozen en niet de candidaat der socialisten Ringuier Dat hinderde de arbeiders van de stoomwevery van Schmidt die meer voor den socialistischen candidaat voelden Zeker onder den invloed van do teleurstelling dat bun candidaat niet gekozen was hebben ziJ een commissie uit hun midden naar hnn patroon gezonden met den eisch dat een zekere Poly een arbeider van de fabriek gedaan zon krijgen De patroon vroeg wat de grond was voor dien eisch en toen antwoordden de afgevaardigden der werklieden dat zjj onmogelgk langer konden samenwerken in een fabriek met een werkman die biJ de verkiezing voor de Kamer op den progressist in plaats van op den socialist gestemd had De patroon meende dies eisch niet te knnnen inwilligen Nu staken er 226 werklieden van de stoomweverij van Schmidt te St Quentin De Temps deelt het geval mede en wijst er op dat het niet alleen om druk van den patroon op de arbeiders te voorkomen noodig is dat het geheim van de stembus beter verzekerd worde De betrekkingen tusschen Japan en de Vereenigde Staten zijn na het bekend worden van het plan om een Amerikaansche vloot naar den Stillen Oceaan te zenden FËVILLETOIS QeBcbiedkiindig verbaal van JOH WILLE Uit het Daitscb 2 Zwygend stond de vreemde op en opende de deur der andere kamer Een der vronwelgke bedienden trad op een wenk nader en legde het pakje dat ze nog altgd op den arm droeg op de sopba neer waarna zg zich stil weer verwgderde terwyi de bleeke dame voor de sopha neerknielde en het pakje van de omhulsels ontdeed Een kreet van verrassing ontsnapte atiroaw Daltrops mond toen zg in spanning elke beweging der dame bespiedende eensklaps bet vredig gezichtje van een rustig sluimerend kind aanschouwde De vreemde hief haar sluier zoover op dat ze baar lippen op het voorhoofd van bet wicht kon drukken en brak toen in zoo n smartelgk snikken uit dat de kleine ontwaakte de dookerblaawe oogjes opende en begon te chreien Dadelijk oam jalfronw Thereae des inlgaUag lo hur aimni en wiegde hem itobt nog Jteeds het onderwerp van bespreking in tal van bladen Een telegram dat de Daily Telegpaph van haren correspondent te söravenhage ontving zegt De betrekkingen tusschen de beide landen zgn zeer gespannen wgl de Amerikaansche j egeering op de Japansche protesten raaar voortdurend antwoordt dat zij niet in staat is zich met de binnenlandscho aangelegenheden wan Californièn te bemoeien Op 20 Juni zond Japan een krachtig protest dat door de Vereenigde Slajon werd beantwoord met hot bericht van hot zenden eener vloot naar den Stillen Oceaan In Japan erkent men dat Roosevelt deed wat hg kon maar er is in Japan een strooming die krachtiger maatregelen voor do verdediging dor nationale eer eischt In tegenspraak hiermede is een bericht dat Visconnt Aoki verklaard heeft Het feit dat Calitornië Japansche immigranten buitensluit kan geen aanleiding worden dm de twee volken tot een oorlog te brengen want dat is het recht van oen staat dat ook door Japan en andere regeoringen kan worden uitgeoefend Bovendien hebben het departement van buitenlandsche zaken te Washington en de Japansche gezant in de Vereenigde Staten beslist ontkend dat tusschen Japan en de Vereenigde Staten onderhandelingen gevoerd worden of dat lapan in een beslisten vorm voldoening gevraagd heeft wegens de brhandeling van Japanners in San Francisco Men schrgft aan de N R Ct Onder de bezwaren van liberale zgde tegen het thans aangenomen wetsontwerp op de troonopvolging geopperd behoorde ook de sterk ultramontaansche gezindheid der tegenwoordige grootbertogin en prinses uit het Huis van Braganza Krachtens de bepalingen der voorgestelde wet zou zg gelgk men weet bg vooroverlgden van haar gemaal tijdens de minderjarigheid barer ondste dochter optreden als regentes en voogdes der jeugdige groothertogin Nu duchtte men dat ziJ bij de keuze van hare medewerkers in beide kwaliteiten zich te veel zou laten leiden door eenzijdige gevoelsuitingen en aan den invloed dier personen geen weerstand kunnen bieden Dit bezwaar bestreed delminister Eyschen de vader en verdediger van het ontwerp met daa opmerking dat hy verzekerd was dat de groothertogin wier zelfverloochening allen bewonderden in hare liefde voor het land het richtsnoer voor hare handelingen zou vinden en voorts nooit een politiek zou kannen voeren in stryd met de inzichten zingend weer in slaap waarna ze op een stoel plaats nam en het kindje harteiyk aan haar borst drukte Bevend zwaar adem halend de banden op de tafelrand leunend stond de vreemde voor haar en fluisterde Zeg mg als gy een kind hadt zoudt ge er van scheiden kunnen Nooit antwoordde Therose 0m alle schatten der wereld niet En ik hernam de dame hoewel ik myn kind boven allee lief heb moet er afstand van doen Zoo lang ik zyn moeder ben is zyn leven geen minuut zeker Geen avond zon ik myn hoofd gerust neer kannen leggen als de wereld wist dat ik dit kind het leven schonk Alleen door algeheelen afstand er van te doen en zorg verpleging en opvoeding aan een vreemde over te laten kan ik dat jonge leven redden En n stelt in my het vertrouwen vroeg Therese die met vronweiyke scherpzinnighoid dadeiyk de bedoeling begreep dat ik het kindje tot moeder kan zgnP 0e bespaart me door nw tegemoetkoming de bede die mg zoo zwaar valt uit te spreken juflroaw Daltrop Ja niet het toeval voert my tot n maar een waardig heer en vriend van myn ouderhnia was het die mg als reddende uitweg in myn droeven nood tot a die hy keot ahi aan troavbar dej Kamer En wat den invloed der geesteiykbeid betreft die hy de opvoeding der kinderen te groot zou kannen worden kon volgens den heer Eyschen do zionswgze der groothertogin over die opvoeding blgken uit oen mededeeling die zj hem kort geleden gedaan had En daarop verhaalde hg hoe zg hem onlangs een brief getoond had van Koningin Emma der Nederlanden die haar over de opvoeding van Koningin Wilhelmina nauwkeurige opgaven verstrekt en het goheele studieplan voor deze opgemaakt toegezonden had Een der redon n die nog een tgdlang voor het behoud van het Fransch Russisch verbond spraken was de door Delcassé ingevoerde politiek oin DuitscWand in Europa te isoleeren Die politiek is mislukt Een land als Dnitscliland kan in Europa niet als quantité négligeable worden behandeld Dat hebben verschillende mogendheden ingezien De toenadering tusschen Engeland en Duitschland bewyst het Na de bezoeken die door Engeische en Dnitsche staatslieden journalisten en officieele personen aan elkanders landen zyn gebracht is ook de verhouding tusschen de vorsten verbeterd hartelgker geworden Koning ICdward heeft den Duitschen keizer en diens gemalin uitgenoodigd lot een bezoek aan Engeland Binnen enkele eken wordt de Dnitsche keiiier te Cowes verwacht om do regatta bg te wonen En zgn koninkiyke oom heeft een schitterend marineschouwspel ontworpen om den keizer te huldigen Ook de verhouding tot Frankrgk verbetert geleidelgk De besprekingen van de mogeIgklieid eener toenadering in het parlement en in dagbladartikelen doet zien wat er werkt en woelt in de hoofden en harten De groepeering der mogendheden die een tijdtang ongunstig voor Dnilschland scheen te zgn wgzigt zich De oude combinaties maken plaats voor nieuwe En in de gewgzigde verhoudingen ligt een nieuwe waarborg voor het behoud van den vrede Franco maakt zich den tgd dat de Cortes naar huis zyn ten nutte met de geldkist en de boeken eens na te kyken De correspondent van het Berliner Tageblatt meldt een en ander van de ontdekkingen die Franco bg tgn onderzoek heeft gedaan Het is hem gebleken dat tal van ambtenaren meer dan een betrekking bokleeden er zgn er die wol een dozgn ambten waarnemen Waarnemen IS het goede woord niet Die tot een dozgn tige edele vrouw verwees Een man die ook in uw stad woont nl de vorst bisschop vryheer von FUrstenburg wien ik gisteren van myn komst alhier in kennis heb gesteld en die mg heeft beloofd te middernacht ook hier te komen om te bevestigen dat gg nw hulp aan geen avonturierster verleenen zult Juffronw Therese dacht even na en nam tosn een besluit Wanneer ik werkeiyk nw kind daarmee redden kan zei ze terwgl ze de vreemde vrouw haar hand toestak dan zal het geschieden Voor de toestemming van myn man sta ik in De onbekende legde een zware met goudstukken gevulde beurs op tafel en zei Neem dit ter bestryding der eerste verplegingskojten De liefde en zorg die ge mgn ongelukkig kind wyden zult kan ik niet met geld maar slechts met den innigen dank eener vertwgfelde moeder beloonen Een kloppen op de gesloten bnitendenr deed het gesprek staken De postmeester die met begrgpeiyke nieawsgierigheid in de gelagkamer de terugkomst zyner vrouw afwachtte opende de deur en de vorst bisschop trad binnen Ten zeerste verbilaad over het late bezoek Tan den hoogsten waardigheidbekleeder der stad ging Daltrop ZËw voor door deo gang en Uet hem op lyn rerioek in ambten benoemd zyn en daarvoor betaald worden zou men liever moeten zoggen Een mensch gaat maar oen gang Hot is niet mogelgk een betrekking in Portugal waar te nemen en tegelgkertgd gezant te Peking te zgn Toch heeft Franco ontdekt dat een Portogeosch diplomaat tot gezant te eking benoemd was do 30 000 gulden traktement opstreek die aan het ambt verbonden zgn en tegelgkertgd allerlei andere ambten bekleedde die hem jaarlgka nog omstreeks 70 000 guldon opbrachten Naar zgn post in China was deze diplomaat nooit vertrokken Oost Azid schyut niet geliefd bg de Porlugeesche diplomaten De gezant van Portugal by het Japansche hol oefende zyn betrekking ook maar gemakshalve in het vaderland uit Het traktement werd er evengoed om uitgekeerd Het is in Portugal mogelgk nog na zgn dood bezoldigd te worden Een zeer rgke familie krggt nog geregeld het hooge traktement uitgekeerd van een familielid ambtenaar aan een ministerie Bodoit vele jaren overleden De familie was zoo listig geweest den dood van den ambtenaar niet ambtelgk bekend te maken Nog sterker misschien is een jaariyksche post tot subsidie van een klooster dat niet bestaat De dictator Franco heeft zooveel van dergelgko ongurochtighedon gevonden dat hy meent een besparing van ongeveer t miljoen guldon s jaars te krggen door aan deze grove misbruiken oon einde te maken Op een begrooting von ruim 200 miljoen guldon is zoo n besparing woar het land volstrekt niets om behoeft te missen niet te versmaden Grooten indruk heeft het artikel van de Nowoje Wreroga gemaakt waarin gezegd wordt dat wg met een bezwaard hart maar met een rustig geweten kunnen verklaren dat het Fransch Russisch verbond tot het verleden behoort Die woorden waren de conclusie van een brief alt Parye aan hot Rnaaisphe blad waarop wy voor eenige dagen reeds de aandacht vestigden Het blad had niet alleen dien brief opgenomen in zgn kolommen maar in een afzonderlgk artikel nog eens de aandacht op de conclusie gevestigd en daaraan toegevoegd Hoe ernstig de toestand in Rusland voor het nogenblik ook zyn moge het zal zich aan niemand opdringen en steeds een staatkunde volgen die vry en een groote mogendheid waardig ia Ondanks de latere pogingen van Rnaaiache zgde om de beteekenis daarvan te verzwakken heeft die verklaring in F ankryk een zeer gemengden indruk gemaakt Sommige bladen spotten over de aanbie de kamer dor onbekende Mrt vaderlgke hartelglihoid begroette do grgze vrgheer de geslaierde vrouw en terwgl bg deze woorden v4in troost en bemoediging toeaprak fluisterde Thereae haar man haar gesprek met de dame in t oor Daarna wendde de bisschop zich tot de echtelieden en sprak Gy moet mg bg al wat a heilig is beloven dat zoo lang uw pleegkind bg u in buis woont er nooit een woord over uw lippen zal komen van hetgeen hier in dit uur plaats heeft en gesproken wordt Uw strenge stilzwggendheid lal o niet tot nadeel wezen en ingn persoon waarborgt u de waarheid der woorden die ge uil di u mond dezer vrouw gehoord hebt Daltrop volgde bet voorbeeld zyner vrouw en legde ook als bewgs zgner belofte van geheimhouding de rechterhand in die van den biasobop Daarna gaf dez op een fluisterend woord der dame last om zoo gauw mogelgk bet rgtuig van versche paarden te voorzien daar de gasten nog heden de reis naar Pyrmont zouden voortzetten Toen Daltrop even later terug kwam om te zeggen dat alles voor het vertrek gereed was zag hy de onbekende op de knieën voor het leger van baar kind liggen het gezichtje onder beete tranen met kassen bedekkende Wordt vervolgd