Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1907

Sf nieta was dan een oorobaantjo on dat hjj zich rooda 10 jaren niet moer inliet met do leiding der zaken Manr hg geloofde dat het kapitaal van do trast 250 millioen beliep zeker weten deed hg het niet De maatschappg maakte dacht hy oen 40 pCI winst Het doel van het verhoor waa zekerheid te verkrygen over hot kapitaal en de winsten van do Standard Oil Cy om een grondslag te bezitten voor de vaststelling der booten aan de trost op te leggen wegens begane overtredingen Amsterdam 9 Juli 1907 Volgens het weekblad van de Commissieback te Amsterdam zyn in de week geëindigd 9 Julli door tusschenkomst de navolgende minder courante fondsen Aand Leeuwarder Bankvorecni ging 50 pCt gestort 105 pCt Nedorl My van Zekerheidaatolling voor ambtenaren en beambten groot f 800 waarop f 100 is gestort 75 4i pCt Scbuldbr Nedorl Tiend My f 100 90 Scbuldbr Voorschotbank dor Eerste Rottordamsche My van Verzekering op het leven tegen invaliditeit en ongelukken 99i Aand Nederl Znid Afrik Hypotheekbank Serie D 10 pCt gestort 110 Residentie Hypotheekbank V Nederland lOpCt gost 100 Tabak My Ramboeng 5 pCt Ie Hyp Oblig My tot exploitatie der C G Rommenhciller scho Koolzanr en Zuurstolwerken 78 Aand Mg tot oxpl dersnikerondornomingen Sentanen Lor Brangkal en Dinoyo 134 5 pCt Oblig Tydschr Eigen Haard Aand Koninkiyke My de Schelde Scheopsbouw en Werktuigen fabriek te Vlissingon 117 4 pCt Oblig in den eigendom van Rollend Materieel verhuurd aan de Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg Mg 97 5 pCt Oblig de Grugter Co a Meubel Transport Mg S Aand Arnhemsche Tramweg My 115 Levensverzekering My Arnhem 10 pCt gestort 80 Groninger Waterleiding My 180 Öoudscho ld ld 130 Baarnsche Bad en Zweminr 25 Opr aand Holland Bank f 75 Java Bosch Expl My f 39 40 Loten Museum v Oudheden v d provincie on de atad Groningen f 30 Aand Hollandia Hollandache Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen 165 pCI Claims Molutosoho Handolsvonn 1 105 Stadsnieuws GOUDA 12 Juli 1907 Aan de hniahoudacbool te a Qravenhage Laan V Meerdervoort is het diploma van huishoudkundige uitgereikt aan Mej A S van dor Breggen alhier Mej W Baabe alhier werd van de oorato klarae naar de tweede bevorderd Volgena achterstaande advertentie zal in het circna voorheen Pflttging Dir Henri ter Hall een groote middagvoorstelling gegeven wordon extra voor de provinciobozookera van Rotterdam gearrangeerd en waar opgevoerd wordt Erminie komische operette in drie acten zoodoende wordon zy die s avonds deze mooie operette niet kunnen bywonen of slechts ten halve daartoe nn in de gelegenheid gesteld I Nadere bgzonderheden zullen onze lezers in de advertentie vinden VKRüADERINfi VANDEN GEMEENTERAAD VRIJDAG 12 JULI Voorzitter do Burgemeoater Tegenwoordig zgn de hh van do Volde de Jong Horman Prince van der Torren van Eyk Knuttel Vergeer van Galen Bokhoven van dor Roe van Iteraon Donker en Dessing Afwezig do hh Noderhorat Jongenbnrger Mnyiwyk Vingerling on Dercksen Da Voorzitter Do hh Derckson Jongenbnrger en Vingerling hebben bericht geienden dat zy verhinderd lyn deze vergadering by te wonen Voorts waren ingekomen de geloofabrieven van de nieuw gekozen raadsleden de hh J H van der Torren A Vingerling W Bokhoven P D MuyiwSk H J Nederhorst en A J Uaolityn Az Deze worden gestold in handen eonor comminio en daarin worden benoemd de hh TU de VeMe Prince aa r d Bea dinü door de Kowoje Wremifa gamaakt dat Rusland de milliardeii die het vau Frunkrijk geleend buelt zal terag betalea Anderen vatten de zaak ernstiger op en leveren lange beschoawingen waarin zU het Friinscho leger on du Kransche slaatknndu verdedigen tegen de RussiKohe eritieken Het ernstigst en waardigst in de liouüing van den Temps die in oen lang artikel niteenzet dat aan beide zdden uuten zUn begaan doch aandringt op het behouden en versterken van het bondgenootschap wyi het met de belangen der beide rilken overeenkomt Verspreide Berichten Frankhuk Men vertell dat majoor Üreyins waarscbu nlijk benoemd zal wqrden tot directeur van een Btaallabriek Ue nationalisten in den Partjschen gemeenteraad dreigen met dwarsdryvorü wanneer de meerderheid er op biyit staan het Zolastaadbeeld een plaats te geven op den boulevard Hnussmann welks bewoners voor het grootste doll nationalislisch steramen Als argnment voeren z j aan dat goen honderd meter I van de laats waar het Zolacomité het beeld zetten wil een gedonkteeken staat van de jonkvrouw van Orleans DUITSCIII ANI De Petit Parisien weet te vertellen dat de ontmoeting van don koi er mot don czaar wellicht to Swinemlindo zal plaats bebbau EsaELAK De koning ia Woensdag in Dublin Ierland met gejuich van een reusachtige menigte ingehaald De haven was versierd Van wankl nken zooals men verwacht had mot hat oog op de ontevredenheid der loren was geen sprake Het Hoogerbuis heeft Woensdag de wet tegen de scbreenwendo reclame op mooio plekjes bekrachtigd Men meent in Indie een goede vangst gedaan te hebben mot de arrestatie van twoe inlanders die een voorname rol vervullen in do beweging om do Kngolscho waren to boyuotten Hosaain en Uallur RUSI ANII In verscheidene gouvernementen van Zuidon Midden Roeland moet do oogst weer als misluk worden beschouwd In Koersk zön boerenonluston uitgebroken In Warscban is een ingenieur vertegenwoordiger van een Duitsche flrma vormooVd lu Radon wierp men een bom naar hot rijtuig van den politie preeident het rijtuig vloog uit elkaar maar de politie man bleek bomvrij In het gebied van het Ladoga kanaal voeren de boeren strp tegen machines met name tegen aloepbooten die voor het eerst in de plaats gekomen zijn voor de paarden waarmede vroeger de schuiten door het kanaal gesleept worden Zy hebben al een baggermachine in het kanaal gelegd en nu touwen gespannen om do sleopbooten te binderen By oen botsing met de politie werden ü menschen gedood en Ki verwond De jachten van den czaar zyn naar KrooDstad vertrokken naar men verzekert om den vorst al te halen voor eon tocht naar de Noordsche Ijorden BINNENL AN D STATEN GENEIIAAL B K n 8 T K K A M E II Vergadering van Donderdag tl Jali Bij den aanvang van da zitting verklaart de hoer t Hooft waarvoor de heer Regent hom dank zelde dat persoonlgko bedoelingen verre van hem waren geweest toen hy vry scherp doch zuiver zakeiyk den heer Regont bestreed in zyn repliek by het arbeidscontract By de beraadslagingen over do Oorlogsbegrootiog brengt de heer van LOben ISels hulde aan den nieuw opgetreden minister hy bepleitte meer onafhaukelgkhcid by do hoogere bovelvoering Voorts wonsoht spr een Staatscommissie voor het onderzoek naar de grondslagen der legerinrichting geen parlementaire enquête De heer Staal opkomend tegen het verwyt als zou hy als minister geen reorganisatie der hoogere bovelvoering hebben voorgesteld verzekert dat dit punt tydens lyc ministerschap aan lyn departement is voorbereid zoodat deze minister op zyn Behouders staat Voorts wenscht hy dat de ministor in comité goneraal de Kan er zal voorlichten omtrent de grondslagen der mobilisatie Do heer van Lamaweerdo verzekert dat mw In het rosrlosplg vanUg gaenerlel verwyt tegen den minister bedoeld heeft De minister van Oorlog dankt voor de welwillende ontvangst en den heer van Lcibdn Hols voor zyn welwillende kritiek Hj doelt mee dat voorjihands de chef van den goneralen staf is de lolder der verdediging dat vaststelling van de instructie van den kommandant bu het veldleger bü de wut ongewenscht is dat meerdere centraliiali in de bevclvoering door hem niet wordt verlangd De minister verklaart te wenschen dat men zooveel commissies benooraa als men noodig acht Du minister wil niet zelf een commissie benoemen om het verwyt van parltjdigheid te ontgaan Verder d elt de minister mede dat op verzoek van den bolrokkon persoon wegen belangryke werkzaamheden de benoeming van den kommandant van het veldleger eenige maanden is uitgesteld Tot behandeling van de regeling der mobilisatie in comité generaal ziet de ministor geen aanleiding Het wetsontwerp wurdt na nog eouigo discussio zonder stemming goedgekeurd Vervolgens worden o m goedgekeurd de wgziging der l andweerwet overbrenging vun een sfodeelte van den ityksweg van Delft naar de Doenkiide in beheer on onderhoud by de gemeente Delft wuzigiug dor Hinderwet bepalingen betrellcndo de keuring van voor uitvoer bestemd vleesch Iiy dit laatste ontwerp deelt minister Veegena mee dat een wetsontwerp betreffendo de keuring van voor binnenlandsch gebruik bestemd vleesch vry spoedig yn departo iient zal verlaten By het wetsontwerp tot afschaffing der tienden betoogt do lieer van don Bioson dat de tienden als heeriuke rechten mogen worden afgeschaft Doch zgn zy dit niet aan dan hoeft men niet het recht het wettig eigendom dor ingozotenon aan Ie tasten De heer Dojes komt op tegen do bewering van den heer van den Hiosen dat de landbouw door dit ontwerp ngeen cent vooruitgaal Hy wenschl dat ook het pachtconlrai t eens wordt bekeken uit het oogpunt vjiiido belangen van liet landbouwbedrüf hy ein goede technische uitoefening daarvan De minister van Ijanbonw betoogt dat het ontwerp beoogt vernietiging van zakuiyk recht in het algemeen belang Do vraag of do beginsolen van het ontwerp ook zullen worden toegepast op het beklcrarucbl zul worden behandeld als do voorstellen van de Staatscommissie voor den liandho iw zgu ingekomen Het wetsontwerp wordt goedgekeurd Ook worden goedgekeurd bet ontwerp betroffonde Ryksopsporing van delfstoffen By hot ontwerp voor den aanleg van de tweede Staatsmun Emma en oen inünspoorweg komt do heer van don Bioseo op tegen de onwettige terzydostelling door den Staat van de wet van 1810 eïi vervanging daarvan door onteigening om niet verplicht te zün het dubbele van de waarde voor den bovengrond te betalen De ministor van Landbouw betoogt dat onteigening voor mynontginningen noodzakelyk en geoorloofd is Nadat het ontwerp met 2H tegen 1 atom van den hoer van den Biesen is aangenomen stolt de Kamer in comiti generaal haar haishoudeiyko hogrooting voor 1908 vast en gaat daarop op rec s Als het goed gaat komt er nog een politieke party by Alsof er nog niet genoeg zyn I Te Amsterdam heeft zich naroeiyk een comiKi gevormd tot stichting van een socialistische party op positief Christolökon grondslag Gemengde Berichten Men meldt uit Haarlem aan do N R t Toen va ochtend do politie van Bloemondaal het lokaal inspecteerde waarin do te Haarlem gepakte inbreker Walthers was opgesloten vond zy den vogel gevlogen Hy had tw c tralies van zyn cel doorgevyid en was dus biykbaar niet goed gefouilleerd geworden Dat heel de politic in Noordholland aan den arbeid is gezet om hom weer te grypon is uatuuriyk want het moet reeds vast staan dat hier een hoogst govaariyk persoon waa gevat die behoorde tot een internationale bende Te Haarlem bezocht hy nog al veel een café op het Kennemerplein vlak by het station en daar kwamen dan een drietal vreemdelingen Hangaren dacht men hem sproken Hy betaalde daar steeds met papieren geld zoodat moest gewisseld worden Nader meldt men Do inbreker moet in het bezit zgn geweest van oen acbern werktuig Daarmede hooft hy een scharnier uit een der privaten gehaald en toen mot dat voorwerp de tralies Tan de cel geforceerd Men hoeft bom zien weggaan aan hot kerkhof heelt vorder zün spoor gevolgd door dé plaats van don hoer Ttn dat VUet ali die van da iamilia Bfle veld Zoo is hy aan de spooriyn gekomen die aan het doin ligt De belaogstellinK in deze ontvluchting is bgzonder groi t Zoj i or byv politie uit Leidon Rotterdam Hoorn en Utrecht die hem van laag zou komen zien Te Utrecht meende men te doen te hebben met oen zekeren Richter die daar uit de gevangenis Is ontsnapt Hu had bekend te Lolden te hebbon Inge broken ook uil Ooslenryk Ie zjn gekomen over Bazel Luxembarg on Brussel naar oni land De politie heeft nn zgno vriendin aange iuud n die ihans een srherp verhoor ondei giial Een pulitiehond i uit Bergen ontboden De vriendin is toogor m t zwart haor hooft levendige oogen Do politie van Leiden is naar den Hoek ven Holland Do vriendin ontkent iets to hebben gcwoten Zg is aangehouden vertelt nil Straatsburg te zyn gekomen Uit Bioemendaal kwam zooeven bericht dat de inbreker te Volsen in oen der bos ehe i zit dat nu omsingeld worlt door een vyftigtal burgers die de politie hobulpzaam zgn De inbreker die te Bioemendaal ontvluchtte werd ook te Rotterdam gezocht Iiy wordt nameiyk verdacht de dader of een van ifo daders te zgn van den diefstal met braak ten kantore van de Irma Burgerhout en Zoon macliinofabrikanton aan de Zalmstraat no 1 te Rotteidam waar voor ongeveer f ïü 00 l aan effecten zün gestolen Het onderzoek dor politio alhier deed in de nabyheid van voornoemd kantoor een broekijzor vinden en al spenrcodokroog men de zelterheid dat zekere 1 Stnbbo te Amsterdam woonai htig dit broeküzor besteld on later aan den inbreker geleverd hoeft Ken inspecteur van hier arresteerde vervolgens to Amsterdam genoemde Stuhbe en bracht hem herwaarts naar hel jiolitiobureau in de Witte do Wilhstraat Door hem word by yn verhoor o m een signalemont van den verdachten inbreker wion hg hot breokgzor leverde gegeven Dit komt volmaakt overeen met do persoonsbeschrgviug van den Duitscher Rudolf Waiters thans te Bioemendaal ontvlucht Van hier ging do politie uit de Witte de Wilhstraat gisteren met Stuhbe naar Haarlem om hom met Walters te confronleeren doch vernam daar dat de vogel gevlogen was flisteravond koerde hg hier weder onder geleide terug Deze beruchte boef dio ook te Utrecht uit de gevangenis vhichtte brak in die gemeente binnen hot uur na zgn ntsnapping op drie plaatsen in om ziQh van kleeding en geld te voorzion Van de gestolen effecten van do hoeren Burgerhout en Zoon is intusschen nog geen stukje teruggevonden Vermoed wordt dat do vinchtoling pogingen in hel werk zal stellen om Antwerpen te bereiken waar zgn vrienden zitten Museum van Kunstnyverheid te Haarlem Door de welwillende bescbikkiog van Zyne Excdilonlio den Minister van Btnneniandsche zaken wordon de beide kamers gelegen in het Paviljoen Welgelegen in don Haarlemmerhout waaraan zooveel historiacbe herinneringen verbonden zgn de Napoleonskamer en de Princessekamer voor do bezoekers van de in genoemd Paviljoen gevestigde Museum van Kunstnyverheid kosteloos ter bezichtiging gesteld Do School voor Kunslngverbeid te Haarlem heeft oen aanzieniyke uitbreiding gekregen door den aanbouw van zeven nieuwe lokalen die ruim en goed verlicht gelegenheid bieden de verschillende aldeelingen van het praktisch onderwys voor decoralieschilder voor de houtbewerking en voor do metaalbowerking in afzonderiyko lokalen in te richten terwyi ton behoeve van het rokenonderwys eveneens zeer geschikte lokalen ter beschikking komen De school kan zoodoende in eono reeds lang gevoelde behoefte voorzien daar de toevloed van jongelieden uit verschillende plaatsen van ons land die teneinde zich in een of ander kunstambacht te bekwamen do School wenaoheu te bezoeken steeds toeneemt Door de verbouwing kan dit jaar geen tentoonstelling van het werk der leorlicgeu in de School worden gehouden doch do directie dor School werd aangezocht op de tentoonstelling van ambachtswerktaigen die dit jaar in het paleis voor volksv gt te Am sterdam zal geopend worden eone expositie van hot werk dor leerlingen te organiaeoren Een land van belofte voor trouwlustige raaisjoa Het gebrek aan vrouwen in Duitsch Zuid westAlrika wordt steeds grooter Elke boot brengt nieuwe kolonisten bgna uitsluitend vrggezellen die zoodra zy hun hoeve op orde hebben oen vrouw verlongen Elk meisje dat nitkomt wordt met aanzoeken overstelpt Niet iedereen kan oen reisnaar l uropa bekostigen en zoo gebeurt het dikwgis dat do kolonisten een afgevaardigde uitzenden met de opdracht om hun vrouwen te ilaTorea Li aUt wu ar een kolooUt in Hamburg die er vijf mee moest brongen Hg nam een aantal ineixjes mee die op zgn bo ve voor niel i den ku l hebbon Zg hebben daar volop gelegenheid om met do vrgers kennis te maken De üeutscho Koionial Oesellschaft betaalt ook een vaste bgdrage in de rei kosten van zulke meisjes Vele vrouwen in Duitschland worden per brief govraazd Bg haar aankomst halen de irouwlusligen do bestelde bruid zelf van de boot De vo irwaarden zgn alleen gezond flink yverig en niet te jong Naar gold wordt niet gevraagd en goede zorgvnldige behandeling wordt verzekerd Kan t mooier Omtrent do herkomst van den luchtballon den 2 en luni gevonden to Beets by Beetsterzwaag is thans zekerheid verkregen Men meldt daaromtrent oog het volgende Van de Union Aeronantique te SaintDeni is het bericht ontvangen dal do vermiste personen zyn de heer Buickaen to Saint Denis Seine eigenaar van den ballon on de heer Cannay te Saint Ouen Seine dio hem vergezelde De ballon is opgestegen den 24en lani s avonds om zeven uur op de Place Jean Bart te Duinkerken Sedert is in de woonplaatsen niets naders vernomen omtrent bet lot van do lucht schippers die vormoedeiyk in zee zgn omgekomen Voor zoover bekend is de ballon hot laatst gezien by Uitwellingerga Do ballon is gevonden op korten al tand van de school te Beets en moet zgn noergekomen + uur s nachts Omstreeks dien tgd hoorden de huisgenooton van het hoofd dor school eenig geraas don volgenden morgen bleek hel veroorzaakt te zyn doordal de ballon in aanraking wa gewe st met het dak van de school waarvan de sporen dnidelgk zichtbaar waren In de roanil van don ballon zgn geiyk roods gemeld gevonden gedeelten van een vergulde en van een zilveren horlogeketling overigens was de mand geheel ledig Het signalement van de vermiste personen luidt als volgt Cannay 42 jaar oud lang 1 87 M grijzend haar droeg blauw costuum op de schouders gond galon en aan den hulskraag 2 vergulde ballonueljes droeg voorts by zich idenlileilsbewys en papieren ten name van RaonI Pitault 29 rne Pasteur St Ouen Seine Men meldt aan de N R Cl Op do werken van het nieuwe station te Kozendaal kregen gisteren twee werklieden V G en K een paal van de electrischo verlichting welko hy de oprichting omviel op hel lichaam Eerstgenoemde word ernstig aan het hoofd gewond en was ook zwaar inwendig gekneusd de andere is minder ernstig gekwetst Naar de Tel verneemt heeft de heer D van Olloten die verleden jaar deel uitmaakte van het Ulrechtsch Tooneelgozelschap tot de opening van het Italiaansch Oporaseizoen do schonwbnrgzaal van het Paleis voor Volksvigt te Amsterdam ge pacht om daar van 1 September af met een to vormen Noord Nederlandsch Tooneelgezelscbap lederen avond voorstellingen te geven Het ligt in de bedoeling van den heer Van üllofen naderhand met deze troep de provinciën te bereizen Men achrgft uit Zwolle In den afgeloopen nacht is ingebroken in het kantoor van de flrma De Ooeyen alhier Een der knechten vond vanmorgen zoowel de buitendeur als de deuren der beide kantoren open Op oen der kantoren is een kastje opengebroken waaralt ontvreemd is hot daarin aanwezige wisselgeld pim f 5 terwyi in datzelfde kantoor uit een met gesloten lessenaar diverao postzegels zyn medegenomen Uit een lade in het magazyn is het aanwezige zilvorgeld ongeveer f 12 ontvreemd do centen heeft men laten liggen Men is vermoedeiyk door middel van valsche sleutels binnengekomen overal lag kaarsvet ook naby de brandkasten waaraan echter geen braak was te bespouron John D Rockoteller is Zaterdag te Chicago voor de rechtbank vorackenen als getuige is hot geding legen de Standard Oil Trust Oe millionair verklaarde dat lün poiltie 111 preiideot ras de Stuidud OU De vergadering wordt daarop voor eenigon tgd geachorst Na heropening wordt door de Commissie medegedeeld dat de golootsbrioveu in orde zgn bevonden waarom de Commiasie voorstelt genoemde hoeren toe Ie laten als de termyn hg de wet bepaald zal zgn verstreken Achtereenvolgena wordt tot toelating van de gekozen raadsleden zonder hoofdeiyko stemming besloten De notulen dor vorigo vergadering worden voorgelezen on onverandord goedgekeurd Do voorzitter deelde mede dat door Oed Staten waren goedgekenrd de raadsbesluiten tot wyziging der gemeente begrooting dienst 1907 tot het overnemen van een strook grond aan de Boelekade tot verhuur van een stukje grond aan de Boelekade tol verhuur van een stukje grond aan L van dor Beek tot verkoop van een stuk grond aan C K Galama lot verkoop von hot brandspuitbnisje aan J L Bruns en tot afstand van grond aan de Prov Zuid Holland Dat voorts op den In Juli de boeken en de kas van den gemeente ontvanger zyn nagezien en in orde bevonden waarvan het procoaverbaal voor do raadsleden ter visie ligt en dat aan den woesvader R Oosterling oen pensioen van f 110 is verleend ten laste van bet pensioenfonds Deze medodeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Do rekening der gemeente over 190 Deze wordt gesteld in handen oener eom missie en daarin worden benoemd de hh Herman longenburger en Knuttel Een voorstel van B en W tol wgziging der gemeente begroeting in verband met do Hoftmansstichtingen Een voorstel van B on W tot overschrgving van eenige gelden op den dienstvan 1907 2 3 ziin gedrukt rondgedeeld en worden ter visie gelegd 4 Een adres van den beer J Breebnart verzoekende terugbetaling van betaalde gelden voor de beharding van een gedeeltevan hot Rogontesso plantsoen De voorzitter Dit adres zal worden behandeld hg punt 1 der agenda 5 Een adres van den heer A G den Boester te Alkmaar verzoekende eene bgdrage van f 000 voor de voorbereidende werkzaamheden voor de concessieaanvraag van een spoorweg Leiden Gouda In handen van B en W om advies Een adres van Mej M J Huber verzoekende eervol ontslag togen 1 September als onderwyzeres aan de Iste burgerschool voor meisjes Wordt eervol verleend 7 Een adres van don heer C de Rooy verzoekende eervol ontslag en pensioen alsonderwözer aan do 1ste Burgerschool voor jongens tegen 1 September Wordt eervol verleend 8 Een adres van den heer J A Pronk verzoekende eervol ontslag als onderwgzer aan school No 4 tegen 1 Soptembor Wordt eervol verleend Aan de orde Horstemming over het amendement van den hoor R tl Jongenbnrger op het voorstel tot verhuur van grond aan het Regentesseplantsoen aan den heer J Th L W Keus en Btomraing over dit c q gewyzigde voorstel Hot amendement wordt verworpen met H tegen 6 stommen Voor stemmen de bh v d Ree Bokhoven Dossing van Itorson van Galen en Donker Tegen stemmen do hh do Jong Prince van Velde Vergoor van Egk Horman Knuttel on van dor Torren Hot vooratol van B en W wordt zonder hoofdoiyke atemming goedgekeurd Do Voorzitter Aan de orde ia punt 2 dor agenda Da heer van Galen M de Voorzitter niet over dit punt wensch ik het woord en wol naar aanleiding van hot adres van den boor Breebaart wilde ik een vraag te doen Do Voorzitter Kan do vergadering goedvinden dat ik do discussie over punt 1 heropen Dan is daartoe bealoten De heer van Galen M de Voorzitter zooala ik daar ev n zelde is het adroa van don heer Breebaart heden ingekomen en beroept hy zich dat als in het Kegentesseplantaoen gebouwd wordt op eone gemaakte afspraak Hy vraagt terugbetaling van door hem betaalde gelden maar do bedoeling zal toch wel zyn als men daar gaal bouwen dat hy dan van de gemeente terugbetaling verlangt maar hier wordt alechta een muur gebouwd daar toch niet voor betaald behoeft te worden De Voorzitter Uwe opmerking is zoor juist De bedoeling ia geweest dat ala men daar huizon ging bouwen men een gedeelte van den weg moest beharden Dan zou dit bedrag aan den beer Breebaart wordon vergoed maar niemand zal toch zoo dwaas zyn op gehaarde grond te bouwen dan zon men toch de grond in erfpacht nomen of koopen De heer van ailan De uak Breebur il dns hiermede afgodaan en komt pas aan de orde wanneer daar haiien gebouwd wordon De Voorzitter Ja mynheer Aan de orde Het voorstel tot oninbaarvorklaring van eenige aanslagen in de plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1900 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het ontworp werklieden reglement De heer Deising Wg staan thans voor hot werklieden reglement en daar in de eerste plaats de wethouder Nederhorst niet aanwezig en hier naast my mede vier groote werkgevers niet aanwezig zgn stel ik voor dit punt in oen volgende vergadering te behandelen De Voorzitter Do wethouder Nederhorst is nog niet aanwezig en moest in hot belang van de gemeente een vergadering te Amsterdam hgwooeu maar dia zal waarschgniyk wel spoedig aanwezig zyn Do hoor van der Ree Naar aanleiding van het gesprokene van den beer Dessing kan ik niet roedegaan het spyt my dat de heer Nederhorst niet aanwezig is maar de andore hoeren wisten toch ook dat dit aan do orde was gesteld en hebben geen bizondero kennisgeving gezonden Do hoer Nederhorst komt ter vergadering De heer Knuttel Ik heb do motie van den heer jDessing onderstonod omdat het ontwerpreglemont een vraagstuk is van hoogst belangrgkon aard on bet zon iny spyton als de raad niet zooveel mogoiyk compleet is om dit te behandelen De heer van dor Ree Hot zon toch kunnen zyn dat in een volgenden raad wederom een aantal werkgevers afwezig waren De neer Knuttel Omdat do vergadering zoo niet compleet is hen ik er voor het uit te stellen De hoer Dessing Het doet my plezier dat de wethouder Nederhorst aanwezig is maar toch mis ik nog een viertal groote werkgevers en daar er nog al besprokingen zullen plaats hebben ben ik er voor het uit te stollen Do Voorzitter Op dit oogenblik missen wy hier vier groote werkgevers maar er zyn toeh nog groote werkgevers nauwczi De motie van den heer Ü ssing wordt in stemming gedrach Voor toniraen do hh Bokhoven Dessing Prince von do Velde van Galon van Eyk Herman Donker Nederhorst Knuttelj en van der Torren Tegen stemmen de hh van dor Ree do Jong van Itorson en Vergeer De motie is dus aangonliroen met 11 tegen 4 stemmen Aan de orde De voorstellen in zake hot verzoek der Agenten van polilie vereoniging Por Aspera ad Astra om wyziging der Pensioenverordeuing I Voorzitter Daar dit punt verband houdt mot punt 3 dor agenda stol ik voor dit uit te atollen Aldus besloten Niets moer aan de orde zynde wordt do vergadering gesloten BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 IüNL SiaaiiiUtrnnqf PoBTOOAi Oblig 3e Serie fr t 050 3 69 i Oblig 3o Serie Ir 2500 3 59 BusLAKD Iwang Dombr Obll gatien 4 96 Azu Japan Obligation 1899 4 74V 74 Coi ciiBu Geconaolideerdo Buitenlandscho Schuld Rocepia L 100 1 24 B olheelirBanktn Aandb idem idem 4 9 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaa fd Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrochtache Hypb 4 100 Pandb Woatlandacho Hypb 4 100 Pandb Zuld Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nedorl Hyp k Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 9fi Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheokbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Schêipvaart MaaUehappyen Pand Holland Oull Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoormgttmmgm bBLOU Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 t y Uy tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog rosteorendo ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot voel vermindorde prgzon OPGERUIMD Hoogaehtood CFiwair Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSËN onJAPONSTOFFEN metdaarby pasaende GARNEERINGEN Predikbeurt bU de Rsmoastrsntiohs Oorerormeerde Qemaet te alhier Zondag 14 Juli s morgen s 10 aar Ds J C WANNEE Rem Pred te Waddiuxveen ADVKRTKINTIION Een ONDERWIJZERES vraagt Ie Gouda Kost en Inwoning met gebruik van VRIJE KAMER Br met prUnopgaat onder lolt R aan W H RIITTEN s Boekh Utrecht HUIS TE HUUR Iloerenhuls Oosthaven It 88 Zes Kamers groote Koeken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Witerleiding To bevragen B 89 Vmeniglng ARMENZORG Aldeiling HIIOHHEMHVIS ROZENIIAAL HOKK PARADIJS GOUDA Dezo Inrichting stelt zich ten doel om oude gehruikto on overtollige huishoudoiyko voorworpen itiMke ook zoo veel noodig te reparoeren en heoldzakeiyk aan mingogoedcn voor goedkWpo pryzon te vorkoopon De daarop behaalde Winst komt geheel ten goedo aan de neulrile Vereoniging Armetmorg IMoord Brabanlsch Schoen m LaarzenmapzUo KI KIWEO E 10 tegenover do Kleiwegstoog HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Onnavolgbaar tyn thaaa door nieuw gevonden taepaseingen onze In tHever getclUldertte f r$reUen $ PelHture BogaerU zy geven kracbt on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zich geen Imitatie voor de eekte te ontvangen Uelll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gnUU op aanvraag Boxtel U HOOA KHIti Jt Co Agent voor GODDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modelleo ta bezichtigen zyn Het Corrospondentachap van VONOKOJWOS Ned Vereoniging tor bevordering van Verpleogatora on Vorplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw U HOOGKNDUK DiKtzwioan Wachtelatraat No 234 alwaar tod alle lydo Verpleegsters ro Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar iIJD