Goudsche Courant, maandag 15 juli 1907

CIRCUS voorheen PFLkCilNü Dii HBNIII TEIl HALL ROÏTr RDAM 40ste Jaargang NED OPERETTE ENSEMBLE Extra voor de Provlicle gearraogeerd Zondag 14 Juli Groote Middag Voorstelling TelelMii üa ADVERTENTIEN worden gepUaist van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Jenlen roote letters worden t er kend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild ER MIME KOMISCHE OPEBKTTE IN 3 OÏEN Prtjien Loge SO Stalles 40 Parterre S Oalerij f O Cent de overeenkomst lusschen Spanje Engeland en Krunkryk Duzo Spaansche senator wilda van de regeeringen de workelgke aanleldini tot de overoonüomsten woten on vroeg inlichtingen over do bepalingen die daarin opgenomen zgn Hg meende dat allo modedeoliugen die tot dusver gedaan waren slechts dienden om de waarheid te verbergen dat Spanje door de toetreding tot de EranscbEngolscho overeenkomst in een toestand van minderwaardigheid gekomen is die hot denkbeeld geeft van oen protectoraat De spreker wees in bgzondorheden aan hoe ontoereikend de Spaansche verdedigingsmiddelen te water on te land zijn en verklaarde dat de openbare meening niet langer mocht worden bedrogen De werken tot bescherming der Spaansche kast ign verouderd en volkomen waardeloos Waar zulke toestanden bestaan daar noemdo do Senator de Spaansche bondapolitiek eenvoudig dwaasheid omdat de natie daardoor afhankelijk wordt van andore mogendheden Deze scherjio uitvallen in den Senaat waren een aanvnlling van hetgeen in de Kamer gezegd was door den afgevaardigde Villanuova die eveneens kritiek uitoefende op de jongste MIddellandsche Zee overeenko u8t Op beide interpellaties antwoordde de minister van bttitenlandsrho zaken Allenda Salaza met zeer voorzichtige redevoeringen waarin hg beweerde dat ar geen geheime bepalingen zyn en dat de geheele overeenkomst openbaar gemaakt is Hg sprak daarbg van de goede bedoelingen der regeeriug on van baar recht om de belangen der Spaanscho onderdanen in het buitenland te beschormon en hg verzekerde dat de Spaansche staatkunde in de itiddellandsche Zee en in den Atlantischen Oceaan volstrekt niet geheim is doch aan elkeen bekend kan zijn De ministorprssident Maara kwam den minister van buitenlau Iscbe taken te hulp en trok heftig te velde tegen de scherpe critiek die door den intorpellant in den Senaat op do baitenlandsche politiek van Spanje geoefend was Maar het tgno van de taak kwam men niet te weten BURGEMEESTER en J WETHOi i ERS van Uoada brengen tor kennis van ilo Ingezetenen dat de rekening van do Inkomsten en Uitgaven der Oemeente over bet dienstjaar 1906 gedurende veertien dagen do Zonon Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter lezing van eon ieder is nedergelegd van des morgeni ton tion tot des namiddan ten één are terwjjl bovendien tegen bettling van kasten alsclirift dier rekening ian worden verkregen Uoada den 12 Juli l J07 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BEOUWEE BulteDlandscb Overzicht De Londensche correspondent van hot Berliner Tageblatt meldt hot volgende In den loop van de volgende maand zullen te Londen 1500 nihilisten hueenkomen om oen nieuwe anarchistische unie te stichten Hun plan is den terrorislischen veldtocht te heropenen en opnieuw met politieke moordon te beginnen De 86 Russischo gouvernementen zullen op het congres elk door 10 gedelegeerden vertegenwoordigd zgn terwijl Siberia door 700 gedelegeerden zal vertegenwoordigd ziin Het zal de misdadigste bijeenkomst zijn welke do nieuwe geschiedenis kenl Niemand kan tot gedelegeerde worden benoemd die niet minstens twee jaren in de gevangenis heeft doorgebracht Men zai o a beraadslagen over het plan om het hoofdkwartier van de vereenigde nihilistischanarchistische beweging van Oenéve i aar Londen te verplaatsen Het voornemen bestaat den berechten bedrijver van nihilistische moorden Krapowitsj die onlangs uit Siberië wist te ontvluchten tot algemeen leider der beweging te maken Ook zal een centraal barean voor de verspreiding van nihilistische literatnar worden opgericht Ten slotte gaat men om met het plan de derde Doema van den beginne al aan in den ban te doen Aan het ministerie van bnitenlandsche zaken moet men verklaard hebben dat het Nowoje Wremja geheel alleen de verantwoordeiykheid draagt voor hetgeen bot dezer dagen gesebreven heeft over het EranschRnssiscbe verbond Het blad was volstrekt niet van hoogerhand tot dergelijke pablicaties gemachtigd Do staking aan den Rand heet mislakt on vermoedoiyk Is dat ook wel het geval Maar onrust en opwinding doren voort en in enkele dagen tyds is reeds een ganscbe reeks dynamietaanslagen voorgevallen In de eerste plaats de aanslag op bet hotel te Daksburg waarover wy reeds het ean en ander meodaeldeo Toen volgde jl Dinsdag een aanslag op de Cason Myn Onverlaten V M E in oen hoek er van gaven geen licht in de duisternis ofschoon de meester daaromtrent den toen beroemden geschiedschrgver August LuJwig v SiOier die in dien tyd In zQn staatsaauteekeningen menig botachandaal publiek mtakte raadpleegde De koene Slltior kon alleen als ign ineening te kennen geven dat Joseph v Ocra waarschgniyk hot offer was eoner staataintrige van het llelersebe hof Was toch in t jaar 169U de jonge voor den Spaanschen troon bestemde Beioracho keurprins plolsoling gestorven zoo verloor later in 17H4 de negenjarige zoon van Karl von Zweibrncken de fieiersche erfprtna Karl Angust i riedriecb op hoogst verdachte wQze het loven en in geheel Doleren beichuldigde het volk den Oostenrykschen staalsminister graaf Lebrbach van prinsenmoord Haar de volksmond was het niet alleen die deze ook de hofkringen verontrustende praatjes verbreidde Lndwig V SlOzer noemde in zyn staatsaanteekeningen zelfs den naam van den lyfarls die den prinsendood veroorzaakt zou hebben Geschiedkundig verhaal van JOH WILLE Uit het Daitsch 3 Ëindelgk rokte zy zich los on ging haar zakdoek voor do oogen hondend de kamer uit gevolgd door den bisschop de twee dienaressen en het echtpaar Daltrop En hoe zal het knaapje beetenP vroeg Therese toen de dane haar bg t instappen voor de laatste maal de fhand drukte Hy is door mg zelf Joseph Ocra gedoopt sprak do kerkvorst zonder het antvoord der gevraagde af te wachten Het portier werd gesloten en de postkoets net de drie vrouwen rolde in den nacht verder Joseph Ocra herhaalde Therese nadenkend toen ook de vorst bisschop vertrokken was Haar man legde zgn hand op haar schouder en tel Misschien geeft deze doek die ik daar van den grond opraapte eenige aanwgzlDg der herkomst van ons pleegkind JoUroaw Daltrop nam den ikkdoek die de onb k nd dto ontriUta laoMt xtJOi I u Wordt vervolgd SANGDINOSI Vinum 8anguinosum in Vacno Met grooto dankbaarheid kan ik U melden welk een goode aitwerking de Sangninose voor mu bad Ik had in Maart ran het vorige jaar in hevige mite de influenza gehad on was daarna Bteeda Bnkkelondo en slap gebleten De Hangninose heelt mii snel en aldoende geholpen zoodat ik na weer myn werk met last mag verrichten A NVANQ a DOR FBËCIES Mej J A VAN DEN BEBÖ Westerbaenitraat 249 Den Haag Vd behoeven hier niet veel bü to voegen Wanneer gü sakkelende en slap zgt hloedarm ol zenawzwak dan is de Sangainoae ow beste middel Zy ftl voor U doen wat zü voor duizenden gedaan heeft Maar zorf dan dat ijtj de eclde ontvangt utt de fabnek van VAW DAM € o Sexa xileijiTxre d ellceitesee DE JONG I CHOCOLAT AUX NOIX m 30 Cents per tablet Den Haag Prijs per flacon I ISO 6 fl H 12 fl I 15 Te Gouda bIJ WOLFF Co Weaihaven 19 ADVERTENTIE in aUe Couranten worden aang enomen door het Advcrleiiti Biireaii van A BKimMAN ZOON HET WAPEN VAN ASTEN M GIESELER I atuurboter Mélanges en Margarine SPECIALITEIT in Kaas Koffie en Thee Probeert het veel verbeterde fabrikaat Matuurboter Mélan esen Margarine tot de bekende lage pryzen en met de bekende prachtige waardevolle Cadeaux Het fabrikaat overtreft nu beslist alle andere fabrikaten üiiiiT i a if Cadeaux om dadelyk mee te nemen of de gewone bons naar verkiezing Inwisseling van bons voor artikelen of geld kan dagelyks geschieden aan alle winkels alsmede aan het Hoofdmagazyn Binnenrotte 36 Rotterdam De volle waarde van alle in omloop zijnde bons vordt door mil gewaarborgd 90 toekende eigen winkels HET WAPEW VAll Al§iTEl In Zuid Holland Te GOUDA Wijdslraat tS7 En Tder te Rotterdam Skïhevenlngen s Gravenhage Lelden Dordrecht Schiedam Delft Vlaardlngeu en Maassluis HET WAPEN VAN ASTEN M GIESELER aoala Pnk TÉB k BSINKUAMAZi So 10383 Maandag 15 Juli 1007 mmm mum JSieuwS en Advertentieblad mèr Goum en Omstreken Telctot n H St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks roet uitzondering van Zm en Feestdagen De prijs per drie maande is L25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nomur ers V IJ F C E N T E N II I jii ii i i iHiM iii tm ÊÊmmÊiÊÊÊ lÊttmmÊiiÊm I E KISGEVI IG De Petersbargsche correspondent der Matin seint dat de Rus si3cho regoering hem gemachtigd heeft te verklaren dat de regcoring met hot bewuste artikel in het Nowoje Wremja niets te maken heeft gehad De Ilissiscbe regeering beschouwt hot verbond met Krankrgk als den grond ilag van haar buitenlandscho staatkunde Bij de be lreking van hot wetsontwerp nopens het dionatreglement der hpourwegen in hel Ilongaarscho Magnatenliuis hoeft do atgovaardigdo Tomisics in naam der drie Kroatische leden van h t Magnateiihuis een verklaring voorgelezen waarin geprotesteerd wordt tegen het wetsontwerp dat hot uitsluitend gebruik van de Kroatische taal in Kroatié afschaft on dat in strijd is met don Ausgleich tnsschen llongarijo on Kroatië Do Kroatische leden zoo wordt vorder in de verklaring gezegd kunnen w grond van een en ander niet aan de berradslagingen deelnemen Kossuth do minister van handel antwoordde dat het ontwerp zich volstrekt niet richtte tegen do Kroatiaehe taal Hjj betreurde dat de verkeerde meening die men omtrent het ontwerp had de goede verstandhouding met Kroatië in govaar had gebracht te meer daar llongarijo voor de Kroaton de levendigste sympathie voelde De Kroatische leden vorliotei daarop do zaal Het wetsontwerp werd aangenomen komato in den mond hoeft gelegd blijken in workolökhoid niet door hom te zju gesproken De admiraal hoeft verklaard nim mor do woorden to hebben geuit die men hem ten aanzien van do Amerikaanscho marine heeft toegeschreven een marine waarvoor Japan de grootste bowoodering koestert De Japansche pers en alle vertegenwoordigers dor openbare mooning zgn eenstemmig in hun ontkenning van do mogelijkheid van de minste hotsing inot do Vereenigde Staten voor wolke mogelijkheid de Japanners de moest vriondschappcluke gevoelens koesteren Zulk oen vriondsehap is geheel onufbankoluk van weinig boiangruke daden die door oenige arbeiders in een verwijderd gedeelte van de groote Republiek on onder buitengewone omstandigheden worden verricht Geheel anders dan do blijkbaar geheel verzonnen verklaring van den lapanschen opperhovelhobbcr luiden de uittingen van admiraal Vumemato die gisteren reoda in hot kort door Kouter worden ovorgeseind Ziehier een gedeelte van z jn toespraak tut do verslaggevers die hom by z ju aankomst te NewYork omringden Tk zou wenschon mjjno hoeren dat gu al het mogelijke dcedt tot het behoud van den vrudo W j in Japan wenschen niots anders dan dat Daar Amerika een land is dat sedert goruimen tgd mot Japan vriondsehappelijke bolrekkingen onderhoudt kan deze oado verhonding niot door tijdelijke raeoningsvcrschillon worden te niet gedaan Reuter seint nit San Diego Californie dd 11 Juli De commandcerendo officier van fort Rosecrans deelt mede dat een Japanner is aangehouden terwijl b bezig was teokoningen te maken van het fort De Londensche avondbladen bevatten een telegram uit Ran Diego waarin gemeld wordt dat hot incidont groote opwinding en verontwaardiging gewekt hoeft hu de Amerikaansche inwoners Er hebben vijandige botoogingen plaats gehad in do Japansche wpen en de Japanners in de omgeving vreezen voor hun leven In do straten hebben samenscholingen plaats en do toestand wordt als ernstig beschoawd Maar dat hangt van u af nigno hoeren Ik geloof dat de bladen vooral in lapan een neiging hohbcn om to ovordruveu Kn toch zouden zii niot te voorzichtig kunnen zijn vaar het aangelegenheden betreft van zoo teodoren aard als de verhouding tusschon twee landen Doch zoo besloot de admiraal mot fijne ironie ik ben van incening dat do hoofdredacteuren van do Anierikiianscho bladen in dorgolyke nangclegonheden zeer nauwgezet on voorzichtig ziJn Do admiraal liet ziJn portret maken voor een der bladen toon het toestel gereed stond ontblootte bü het hoofd on sprak hot woord Vrede uit Op eon ander portret slaat hy hand in hand met admiraal Evans Een vredelievender sttmming dan in de laatste dagen viel op te merken spreekt uit de berichten on mededeelingen over de Japansch Amerikaansche betrekkingen De uitdagende woorden dio oen der Japansche bidden den Japansche admiraal Sa Dat alles ziet er niet oorlogszuchtig uit Eu van verschillendo zydou wordt verzekerd dat van een ernstige botsing geen sprake kan zgn wat eveneens zeer geruststellend is tLVlLLETOlS In den Spaanscho Senaat hoeft de heer Diaz Moreu een interplollatio gehouden over tig tot zich n In een tgdsverloop van vglticn jaron na hot hior boven vermelde verstreken was hot oude jiostbuis logoment zoor in t voordeel verbeterd De hoogo spitse middeleenwsche voorgevel was nog dezelfdo geble ven maar binnenshuis was alles veranderd In plaats van bedompte vertrekken slechts van het hoognoodige voorzien donkere gangen en smalle steile trappen waren er nu smaakvolle nette kamers uitmuntend gomeubileerd breede trappen met loopera en gebeeldhouwde leuningen en ruime helder verlichtp gangen Die verandering moest veel geld gekost hebben en de drukkende oorlogstgd van 1800 tot 1815 was niet geschikt om kapitalen te verzamelen De goede Paderbornera stonden voor een raadsel dat niet opgelost werd al aanschouwden zy het zoo geheimzinnig in het poathniS verschenen pleegkind als een wonderdior Intusschen was dit kind een jongeling geworden die door den volksmond den bgnaam van de verduisterde prins gegeven waa Rad men kannen vermoeden dat de voratbisachop op eiken alleriielendag iweednizend thaUr un den poatmeaittr betaald ali verplegingskoston voor Joseph Ocia dan zou de stralenkrans waarmede de opgewekte verbeelding der menigte het gelokte hoofd van den jongeling omgaf nog stralender geworden zgn Menigmaal had Therese haar nieuwsgierige buurvrouwen het sprookje opgedischt van een plotseling in t gebergte gestorven rgken neet van haar man die hun zgn alleen achter gebleven kind had toevertrouwd Zy kon de lui hun nieawsgieriglieid niet kwaIgk nemen want het hinderde haar zelf zeer niets omtrent loseph s afkomst stand en familie to woten zyn liefkozingen te ontvangen als van een eigen kind on bem dien zy ook met moederiyke teé erhoid koesterde al was hg nu reeds joageling in den waan te laten dat zg zyn natnurlgke moeder was ofschoon geen banden des bloods hen verbonden Alle navorachingen waren vergeefs geweeat Wat baatte het van den postillon der postkoets te vernemen dat de dames die hg in den bonnslen nacht in de Keizer van Rome gebracht had van Kassei kwamen 1 En welke aanwgzing gat bet schuingernit wapen op den gevonden zakdoek dat Theresa s broeder voor het Beiersche keurwapen hield Ook de met lyde geitlkte letters M L