Goudsche Courant, maandag 15 juli 1907

ONDERTROUWD 12 Jnli F H Raabaan en C J van der Sloot P Beparoii en C C Vergeer A Sterk laReeuwyk au N de Rotte Allo nog reateorende ZOMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend t j i £ f ffi éify yi Vjrj i ff V Specialiteit in C0 9TIJMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby posaende OAhNEERlNGEN ADVKHTKINTII IM Mgn dank voor do belangstelling bg mgne benoeming tot lid van den Gemeenteraad ondervonden A J IJSSKLSTIJN Ai Daar het my moeleiyk zoude vallen da talryko bewijzen van belangstelling en vriendsrhaji die ik bg mgn i i jorig Jnbilenm op 3 en 6 Juli 1 1 ontving scbrifteiyk te beantwoorden bied ik op deze wyze daarvoormgn oprechten dank aan K P SCHOTEL Hoofd der 2e Openb Bewaarschool Tor Couranl Drukkory van A BRINKMAN 4 Zn kan een halfwas Letterzetter gcjplaalst worden Aanmelding in persoon Lange TIendawag I iü vTrcenIgIng AKMF NZORG Atdeeling BlltfKHGIfHlJIfil UOZKNDAAL HOEKTARADIJS GOUDA Doze inrichting stilt zich leb dool om undo gobrnikte en overtollige huishondeiyke voorworpeu welke ook zoo voel noodig ta repareeron on hoofdzakeiyk aan ipingagooden voor goedkoopo pryzen te verj iopen Do daarop behaalde Winst komt nheal ten goede aan do neutrale VeroenigUig Armennorg DE nOEDKOOPSTE DE MEEST I HACTISOHE DE HEEST VOLLBDiaE MOPE BLAOEM zyn beslist die der Firms WELIIOW TUE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklaarde plaat THE ILL DREHSlttAKBU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OV CHILDHENS t AHHlONH Klndormodos mot vele gratis ge m knipte patronen r RA Aai Vw Boekhandelaar Proetnummer Alle met kantel Aotl BUvoegnel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATIiONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrygbaar bg MILLV SIMONS Hm Haag Wild eii Gevo eHe Van af heden en verdor dogelgki verach verkrygbaar Braadkulkens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendar Roevleesch enz enz lagen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T avr TBLING PoaUar Oosterstraat 18 ROTTERDAM TalapbooD Iota c Mo 2031 wierpen twee bussen met dynamiet over een ecbntting De gevaarlgko projectielen ontploften dicbt by de scbacbt en de macbinekamer doch zonder ernstiKe ecbade aan te richten Ëen derde aanslag vernielde de booidtoevoerbais van de waterleiding op het terrein van de Simmer and Jack mine Verder werd een poging gedaan om de schacht van do nienwe Modderlontein mijn met dynamiet te vernielen echter zonder resnltaat lie lading ontplofte dicht by een magazijn met dynamiet on andere gevaarlijke stoffen gelukkig zonder deze te doen ontbranden Woensdagnucht werd opnienw een dynamietaanalag gepleegd Ditmaal was getracht het pompstation van de Champ d ürmjjn te vernielen hetgeen ook tej deele gelakte De ontploffing was ibO hevig dat zij zelfs te Krngerbdurp werd gehoord Pe stakende mijnwerkers beweren dat zjj van minister Bjtlia een brief hebbeu gekregen waarin deze bon beloften doet betreffende de indiening van een wetsontwerp ter invoering van verplichte scheidsrechterlüke beslechting van arbeidsgeschillen Vermoedelijk is deze bewering niet Juist althans niet gebeel jnist Woensdag weid in den ïransvaalschen Wotgevenden Kaad door den werkmans afgevaardigde Whitesides een motie voorgesteld waarin de wenschelijkheid werd betoogd van de invoering van verplichte arbitrage in arbeidsgeschillen De voorsteller van de motie veranderde echter den tekst zoo dat slechts de wenschelijkheid werd betoogd dut de regeeriog zou in overweging nemen nf invoering enz In dien vorm werd de motie dan ook aangenomen De Villiers minister voor de mijnbouw wees echter nog eens op het verkeerde en gevaarlijke van een te overhaast besluit in dezen Romeinscbe bladen bevatten sedert eenige dagen sensatiemakende onthullingen over een Geheimen Bond van Dnitscbe Katho Heken die ton doel zou bobben aan den Pans de afschatting of de verzachting van den Index librorum probibltorum te verzoeken Ondanks de groote geheimhouding en de belofte der betrokkenen niets van hetgeen omging te openbaren worden nu alle gewisselde stukken de adressenen de naamlijsten der toegetreden leden afgedrukt ia de Corrlspondenza Romana Het blijkt echter uit een mededeeling in den lUilnsterischen Anieiger dat deze beweging onder de Dnitscbe Katholieken volkomen onafhankelijk is van gebeurtenissen die in den jongsles tijd voorvielen en reeds eenige jaren oud is Het is niet voor de eerste maal dat een adresbeweging in dien geest van Duitschland ondernomen wordt Keeds in de jaren na 1870 werd een Leekenadres opgesteld dat ook door Windlborst onderteekend werd en dat de strekking bad den I aus of bet Concilie te verzoeken den Index op te heffen en de vrjjbeid van studie en onderzoeken toe te staan Zoolang echter de Italiannscbclericale invloed in de kerk overheerschend blijft zegt de Frankf Ztg zal het moeilijk zjjn baar wat Qermaansclie diepte en wetenschappelijkheid bjj te brengen Rome is een rots waartegen niet alleen zijii vijanden maar ook ziJn beste vrienden en aanhangers hat hoofd stooten Verspreide Berichten FxAHKRUX Naar de Parijsche correspondent van de Daily Mail verzekert beeft de Franscha regeering tegen Maart van het volgend jaar vijf bestuurbare ballons van bet Patrie typo besteld Die ballons komen in de oostel ke grensvestingen in stations Zjj zullen de eerste zjjn van een ballon eskader dat de regaering denkt te vormen Zooals men weet heeft de Patrie deier dagen bij proefnemingen boven Parijs uitstekend voldaan Zola s stoffelijk overschot zal uu eerst in October in het Pantheon worden b geiet Dunsi ntjtsi Het bericht van de Times dat de keiKr toch nog by de zeilwedatryden te Cowes zed komen schynt niet waar te zgn Tengevolge van het verzet dat bet verbod van Fransch onderwus in de grensdorpen van den Ëlzas heeft uitgelokt is dat verbod door den president opgeschort Het verzoek aan jongelieden van 20 jaar van Fransche ouders om het rüksland te verlaten is zoo best het Ibani niet uitvloeisel van oen pas genomen besluit maar baseert zich op een aloud bevel en beeft alleen betrekking op weerplicbtlge jongelingen Een orgeldraaier te Colmar had te Waldkirchen Scbwariwald n nieuw instrument gekocht op welks muziekrol ook de Marseillaise voorkwam Op bevel van de overheid is het Fransche volkslied verwöderd Naby Metz zgn een officier een onderofficier en een cavalerist gekvetit door het pringen tm d oDn Naby Kiel z n een liniesiship en een torpedoboot met elkaar in aanvaring geweest waardoor beide schepen zgn beifcbadigd Ellal l AIID I De torpedoboot Violet dieivoor eenig dagen Sheerness verlaten ha4 om zich by de flottilje aan te sluiten kwagg Donderdag in de haven terug met erge livery die zg opgeloopen bad in een bots ng met een zeilschip in de Noordzee De LViolet ligt nu in de drooge dok en zal geei ideel kunnen nemen aan de manoeuvres Bisunu Hedert de ontbinding van de doema zjio al 1000 monschen in balling ch p gezonden In Lodz zgn in de eerste es maanden van dit jaar 2B6 personen vernioord en 320 gewond In Stockholm zgn eenige l den Van bet Einsche verbond Woima ftangekomen vermoedelgk om nieuwe wapenbestellingen te doen zegt bel Nowoje Wre mjs Waddinxvian en Oonda Waar onze buren te Waddiniveen belang in stellen inlerresseert ook ons wat meer is het beeft waarde voor ons vanneer bet een bericht is gelgk het volgende dal ons nieuws geeft dat heilzaam voor menigeen hier ter stede zal zgn Mejuffrouw L Boon wonende Noordkade te Waddinxveen meldt ons Ik geef U bet onderstaande bericht om V miin dankbaarheid to toonen voor de wonderlgke enezing die ik bekomen beb door bet gebrgik van Uw Foster s Kogpgn Nieren PillenJ die ik niet genoeg kan roemen Het is Ibi ns tien jaar geleden dat ik het eerst de pyn in den rug voelde aankomen langzamerhand werd deze pijn erger totdal ik mg ten laatste haast niet meer kon oprichten na het bukken Ik wist dat mgn ziekte voortsproot uit de nieren daar de urine niet in orde was hot water was steeds vuil troebel en bevatte veel bezinksel Verschillende geneesmiddelen werden my voorgeschreven doch niets scheen een gunstige uitwerking te hebben totdat ik ten slotte Uw pillen begon in te nemen Deze hebbon my kolosaal veel goed gedaan na eenige dagen kon ik dit reeds bemerken en toen ik twee doozen geregeld bad ingenomen was tot mgn onditsprokeiyke vreugde myn pgn geheel on al verdwenen De urine was weer helder en met vertrodwec kan ik dit voortrefleiyk geneesmiddel aan iedereen aanbevelen die op dezelfde wgze mocht lyden als ik voorheen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig V het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Indien gg op de een of andere wgze lydt aan de nieren loopt gg gevaar een ontsteking aan de nieren te bekomeni steenen in blaas waterzucht suikerziekte enz want aangetaste nieren genezen nooit van zelf indien men ze verwaarloost en zonder hulp laat is het einde noodlottig Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dbzeltde die Mejut rouw Boon gehad heeft Wy waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent dat op iedere doos de handteekening van James Foster vdorkomt Zy zyn te Uouda verkrygbaar by de Heeren Wolff Co Westhaven 198 iToezending geschiedt franco na ontvangst va postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen BINNE NLAND VREDESCONFJiRENTlE De Tweede Commissie heeft teisteren ileberaadslaging voortgezet over het ondorwoj p oorlogsverklaring en opening der vganoeIgkheden meer bepaald over bet Fransihevoorstel Hen herinnert zich dat Ie dien aanzienFngeland Amerika en Japan voorbehoudhadden gemaakt doch deze drie rgken verklaarden gisteren in te stemmen mei hetFransche voorstel ieneraal den Beer Poortugael Nedenand ondersteunde de theorie van een tydsvorlooptusschen oorlogsverklaring en uitbreken dervyandelgkheden en herhaalde de arguq enten ten gunste biervan aangevoerd door kolonelMicbelson Rusland De beer Beernaert België 8telde i uit naam van de Belgische delegatie voor dat neutralen een tydsverloop van fS uren kregen na het uitbreken der vyandel ikh den In stemming komt het Hollandsch amendement dal 24 uren uitstel wil gnv n tusschen oorlogsverklaring en vyandeiykheden Het wordt verworpen met Ifi tegen l 4 stemmen en 5 onthoudingen Het eerste artikel van het Fraijsche voorstel aldus luidende De contracleerende mogendheden erkei nen dal vyandeiykheden tusschen baar niet mogen uitbreken zonder voorafgaande en ondubbelzinnige waarschuwing hetzg in den vorm TUI ea gamotivttrde ootlogiyetkUrlDg hetzg In dien van een nltimatum met voor waardeiyke oorlogsverklaring wordt aangenomen met algemeene stemmen op twee na en twee oat iaudingen Over art 2 luidende De oorlogstoestand moet zonder verwgl worden bekend gemaakt aan de onzgdige mogendheden werd dairna eenige discussie gevoerd De heer Renault doet opmerken dat een helderder redactie van het Belgisohe voorstel noodig is Het is niet toelaatbaar dat mien den neutralen 48 uren tyd geeft om de regelen der neutraliteit e verkrachten De beer Beernaert bevestigt dat dit ook niet in de bedoeling van hel voorstel kan gelegen zyn De voorzitter stejt voor de kwestie te verzenden naar een commissie van redactie evenwel copstateerend dat bet denkbeeld uitstekend is doch niet kan aanvaard worden zonder te onderscb8iden tusschen de verplichtingen die ansto ids kunnen vervuld worden en die welke een g uitstel vorderen Dit voorstel wordt aangebomeo In den loop der beraadslaging heeft kolonel Tinge China doen opmej kan dat het noodzakeiyk is het begrip oorlog te deflnieeren Uit de geschiedenis van zgn land toont hg aan dat men er vaak de benaming expeditie op toepast In de volgende hgeenkomst zal bovengenoemde commissie benoemd worden Daarinzal men zich voorts bezig houden mot deneutraliteit bepaaldelgk wat betreft deaanspraketykheid der mogendheden voorhandelingen harer onderdanen De Fransche delegatie ter Conferentie en de boeren Bnchanen gedelegeerde van de Ver Staten i eon Bourgeois Ie gedelegeerde van Frankryk Qaétan Merrey do Kapos Mere Ie gedelegeerde van Oostenrgk Hon garge en baron Marscball de Bibersteio Ie gedelegeerde van Duitschland geven dezer dagen diners RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan inijtgêoen worden in Koffie Thee Melk Ukeur Ahaint Bier Water of in het voedeel zoiuter tint het noodig M dat de dronkaard er iets van af met Het COZA POEDER iil ij bezit de wonderbare eigenscbap om tegenzin tot bet drinken van sterken drenk bier wgn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft bet buiseIgk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deie personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard S oeder verspreid wordt zendt gratis aan en die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Hel echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depüt te Gouda WOLFF Co Onze depóthondets reiken bel attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE rJèï r1ïng rd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Geraeng de Berichten Uit den Haag meWt men Reeds korten tya na het uitbreken van den jongslen brand in de cavaleriekazerne alhier werd vermoed dat hier zoowel als by den brand van eenige maanden levéren gedacht moest worden aan kwaadwilligheid Ëen yvorig en streng onderzoek werd ingesteld doch leidde tbt geen resultaat totdat d poUU op lut d nkb ld kwam n tmb tenaar werkzaam bg de Haagsche recherche in oen buzarenpakje te steken en hem door l tende gaan voor een nieuwe rocrnut in aanraking te brengen niet de verdachte miliciens die naar men vermoedt verstoord waren over de intrekking van den maatregel betreffende het blgvend gedeelte Hg meldde zich daartoe een 10 tal dagen geleden aan aan de poort van de Alexanders kazerne waar hg het verlangen te kennen gaf als vrgwilliger by het regiment Ie worden ingeiyfd en werd daarop als huzaarrecruut aangenomen Spoedig werd hy gekeurd in uniform geslloken en deed allo diensten die door recrnton worden verricht kreeg rgles enz Zgn papieren die op een gefingeerden naam gesteld waren bleven echter nogal lang uit zoodat het leekenen voor het dienstverbond nog niel geschied was toen hy eergistermorgen plotseling uil do kazerue was verdwenen Den volgenden dag rukte het eskaidron waarby de verdwenen recruut diende uit en hield op zgn tocht stil vóór hot politiebureau aan de Laan van Meerdervoo waar werd afgestegen en enkelen werden binnengeroepen Tot hun groote verbazing ontpopte zich daar do verdwenen recruut in den iu pectour hg de Haagsche recherche H Missel die hen aan een langdurig verhoor onderwierp Naar aanleiding van dit verhoor moeten enkele der verdachten gearresteerd zgn en zich op bet oogenblik in het arrestantenlokaal van de Alexander kazerne bevinden Het moet echter in de kazerne bekend zgn geweest dat zich onder de huzaren een ambtenaar van de recherche bevond daar een wachtmeester die eenigen Igd bg het Haagsche politiecorps diende doch weder bg zgn regiment was teruggekeerd don politiemanhuzaar herkende Gisterinnacht is ingebroken bg de winkeliers J V d s en J M te Hoeven bg Rozendaal Kene groote boeveejheid manufactnren en galanterién zgn ontvreemd Waarschgnlgk haddon de inbrekers een voertuig by zich om de gestolen goederen te vervoeren Alhoewel direct een uitgebreid onderzoek is ingesteld heeft men van de daders nog ge n spoor Men meldt uit Uitgeest Gisterennacht ia ook no ingebroken in do Hollandscho melksuikerfabriek Verschillende bureau s zgn geforceerd en opengebroken maar er wordt niets vermist Niet onmogeiyk zou zyn dat deze inbraak den bernchten Walther niet vreemd zal wezen waar deze fabriek aan de spoorlgn Uitgeest Castricnra ligt Men seint uit Castricum aan de N R Ct De beruchte Walther is alhier gearresteerd nadat bg by een nieui e inbraak gestoord was Nader seint men in verband met deze arrestatie o m aan het Hbld Gistermorgen is bet der politie mogen gelukken den herdichten Haarlemachen en Bloemendaalschen internationalen inbreker Walther in handen te krygen na Donderdag den geheelon da jacht op dezen gemaakt te hebben Walther was namelgk gevlucht in de richting Castricum Aan de Duinderbunrt heeft hg zich toegang versohaft tot een schuur tydelpk bewoond door den spoorwegarbeider Tennis Mastenbroek De vrouw ontwaakte door eenig gestommel en het zolderluik uitziend ontdekte zy Walther die na een 5taI eieren en Wat melk gebruikt te hebben bezig was de linnenkast te forceeren Zich ontdekt ziende vluchtte hy maar werd nagezet door de spoorwegarbeiders Munster en Schermer die bom dra in handen hadden en overleverden aan burgemeester Hovy te Castricum die oogenblikkelgk zorgde dat do politie van Haarlem en Bloemendaal ter plaatse kwam Deze arriveerde daarop per auto die Donderdag ddn boelen dag jacht maakte op den ontvluchtte De liolitie herkende Walther natuuriyk dadeiyk terwgl op dit oogenblik de officier van justitie te Alkmaar verwacht wordt tot hel nemen van een beslissing waarheen de misdadiger vervoerd zal worden Als persoon maakt de inbreker geen ongunstigen indruk Gekleed als strandheer zal niemand in hem een zoo gevaarlgk heer erkennen Hy was volkomen kalm ofschoon men ontdekken kon dal met kracht onderdrukt werd hetgeen binnen in hem bruischt In zyn beiil werd nog bevonden een yzeren pen waarmede hy zich waarschgnlgk tot de schaar toegang heeft verschaft Nog meldt men ons Per auto is Walther gisteren eerst naar Bloemendaal gebracht en nu zit by te Haarlem Een uil Utrecht overgekomen veldwachter heeft in hem herkend den vóór vier jaar daar ontvluchten Richter De raad van Utrecht behandelde gister een adres van den Bond van Gemeentewerklieden in zake de aan elf werklieden dar gemeentereiniging opgelegde straffen Dtu unlaiding van d Ib da Qamaaiita werkman voorkomend door die werklieden onderteekend ingezonden stuk betreffende een door hen van een opzichter Jer gemeentereiniging ondergane behandeling Van deze werklieden waren vier in lossen dienst van wie een mot ingang van 16 Mei is ontslagen en drie zgn aangezegd eerlang den dienst der gemeente te verlaten Dozeven anderen zgn vaste werklieden zeszgn voor zes en één voor vier weken geschorst met verlies van loon gedurende dien tgd Volgens de door B en W vorsffckto meedeelingen zou de zaak 7ich als volgt toegedragen hebben Een vaaltopzichler en een asp vaaltopzichter hadden in een papierloods eenige pchoenen eenige paren sokken en een gummislang in een mand gevonden welke voorwerpen daar blgkbnar waren verstopt De eerste gelastte den aspirant V d B voor t opbergen van t gevondene Ie zorgen De voorwcipen werden daarna by de deur van de loods op oen hoop gelegd Na schafttgd waren ze verdwenen De asp vaaltopziohtor beeft daarop de werklieden die tijdens don schafttgd in of naby de loods waren geweest do elf onderteckenaren van het ingezonden stuk ontboden naar het achterterrein van de vault hen daar ondervraogd naar de vermiste voorwerpen en onderzocht of zg die ook bg zich verborgen hadden hetgeen editor niet bet geval bleek te zgn Do straffen zgn nu toegediend om de volgende redenen omdat in het artikel onwaarheden worden gezegd als dal er geen berging is voor kleeifn die echter in hft schaftlokaal wet bestaat dat do jassen waren nagczien door v d B zonder dnt iemand er bg was terwgl twee werklieden ondertoekenaars er bjj tegenwoordig waren en dat V d B do zaken bad neergelegd om do werklieden te verleiden zich daaraan te vergrgpen en voorts omdat do toon van hot stuk onbetaraolgk is on oen opruiende gezngondermgnende strekking heeft Het praeadvies van B en W luiddo aan adressanten te berichten dat de raad voor het instellen van een nader onderzoek Igeen termen aanwezig acht Na enkele besprekingen werd besloten de behandeling tot Zaterdag te verdagen Gisteren werd oen afdeeling infanterie jier H IJ S M vervoerd naar do halte Caailoosche Brug om daar in de nabgheid te gaan achgfschioten Hj het ovor stnppon had luitenant V an Steen uit Amsterdam hot ongeluk te struikelen over do daar gespannen draden voor do sointoostellen met bet gevolg dat hg het hoofd erg verwondde op de rails on do knieschgf brak Nadat men een eerste verband had aangelegd was inmiddels dr De Boer uit Naarden per fiets aangekomen die den heer Steen verder verbond In een bagagowagcnvan een der pasaeerende treinen werd de luitenant naar Amsterdam terug gevoerd om aldaar in het hospitaal te worden opgenomen H bl Stadsnieuws GOUDA 13 Juli 1907 De uitslag van de overgangs examens aan het Gymnasium is als volgt Bevorderd van do Ie lot de 2e klasse A Bruins J W van Dorp voorw 1 Elshont voorw R C W J Hoek C M Loef W e V Noordl J Schilt P J Vellinga Niet bevorderd 4 Van de 2e tot de 3e N de Boer voorw L G Brouwer M J Goedewaagen C J Kruisheer J C Langeraar J Molenaar H D Ottolandor M ö de Pyper Niet bevorderd 1 Van de 3e lot de 4e S E A de Boer L A Kespar P A Ketel J H C Kok E Overbosch B M V Tongerloo C H Verhagen W J v Lokhorst Van de 4e tot de 5e P de Boer J A W v d Heyden J H Meppen A Oskom Van de 6e tot de Ce F Anker J J Geitel J S Hoek A van Iterson € C J W van Nooten voorw 9 W Rupko G W J V Spongier voorw Niet bevorderd 2 waarvan één wegens langdurige ziekte De uitslag der overgangs examens aan de Rgks Hoogere Burgerschool is aldus Bevorderd van klasse In lot klasse Ila R N do Boer P de Mol H W Wagenaar J H Sanders A Burggraaf Ch F A Hilders C SchHuikes J M v d Stam Z Ö Baelde Eth A de Wilde Ee E Dugm Niet bevorderd 4 Van klasse Ib tot lib H Janzen voorw P Verhoaiy Dorw J J Montyn A A Hoogzandj PH P Smit E C J van dor Horst J A de Priester J van Dantzig J L van EJk J F Kahle voorw W F J den Uyl H H G Rudolph N F Cambier van Nooten A Tiogarliog Olu J Oramar Ny h S Beszelzen Je de Jong S L Qroenewoad Niet bevorderd 1 Van klasse Ila tot IlIa W Sibbes E Hoogendgk van Capallen W A Dogtorom A Goudswaard ft J Rood W M Slingerland J GroenenduI A F Kugstcn A M Backers J G Daar F H van Iterson voorw Aa H 6 Gabry Ea A van Aalst Niet bevorderd 2 Van klaa sQ Ilb tot Illb A L A van Drimmolen W H Bellaart J Heg L P van Andel J N B Simonis A V d Wouden M H Bakker Niemeyor V Grisnigt C Steenama E P M Halewyn A van Dam J Lainbrechtsen D Hendriksc M H Holthuizen A J Grendel Ma Lambrechtsen Eth J van der Torreu Sa Bokhoven Aa Z ten Hagen Allen bevorderd Van klasse lila tot IVa H L Patoer W F van Boek N M Bugs Ma de Voegt Ga Th Ch IJsselstyn voorw Ha M van der Garden Ae Deur H Neys Niet bevorderd 5 Vai klasse Illb tot IVb Th Aalbers voorw 6 A van der Stok J H ton Hagen II L van Qouna I Schuddeboom X Brinkman 1 Zgdorlaar 1 E Bogram van Eoten I BosVs J Hoogstra N Naeff Ba M J van DVimmelen Ma Hoogstra Ca Sprngt Ne Zwanenburg Allen bevorderd Vim klasse IVa tot Va I Arentz J Ch Maller J C v d Bosch J V d Waart v Gulik H Berkelbach v d Sprenkel A de Jongh B C van dor Moer W van der Moor C J H Füchter H V Beynon Ma Chr Cremor Niet bevorderd ö Van klas o IVb tot Vb D Oskam N R Slop L J do Ven L 1 Zielstra W Dnmbar voorw S Paul J Ch K Manuol Ala van Cittort Aa J Berlijn Be Brugnol Eth do Ven Jy v d Waart v Gulik Ia den Ond sten i o Bender M A T Leeuwenburgh Niet bevorderd 1 uitslag van het toolatings examen is Do aldus Toegelaten zonder examen tot de Ie klasse Ie Hoogstra Wa Zagdain Ma Ja Rond No Go Roinegn Pb J C v Dgs C H Group h do Graaf K Pocqnenr He Ca Me van Drimmelen F J Sibbes H J Eü iscn P Herfst Th Ant M van Cats Therasia Chr A Thomas F Iloogendyk Ja Mc Prins v Doesburg N M v d Roer Ca Ba K v d Klogn A V d Bosch E Septer J P Kngsten M E A v Baakj W do Bruin C J Schreudor B A Burger A W G Coenen E do Langen Toegolnton na afgelegd examen H Mak W Van Rgn van Alkomnde A Teepo W Dogtorom Afgewezen H Tot do JIo klasse H Huurling voorw on L Hoogkomer Afgewe zen 1 Toegelaten tot de Ille klasse E Odnfré N van Krimpen Afgewezen 1 IVo klasse Afgewezen i Programma van t Ce voiksconccrt op Maandag l Juli s avonds om 7 nur in t Hontmansi lantsoon te geven door t Muziekkorps der Schuttorg onder directie van den heer J G Arentz 1 Unter dem Doppel Adler Marsch J F Wagner 2 Ouverture La Mon tagnardo F J Schweinsberg i A la plus Belle Grande valse A Govaert Unecorbeilled flours Fantasie Rodolphe Adieu an 4eme qua trième Marche Milit G Mann B Ouverture La peilo du Nord Ch de Carmont Sons lo feuillage polka voor 2 pistons Jos Kessels La Catalace ValseEspagnole W v Perk La veillo des Noces Fanlaaie caprice Ed de Larose De 5e Orgelhospeling in de Groote of St Janskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende roedewerking van Mejuffrouw Mary Scblingemann Sopraan den Haag Mejuffrouw Marie Smehuyzen MezzoSopraan Rotterdam en den Heer Adri van do Ven Bas Bariton Dordrecht zal plaats hebben op Dinsdag 16 Juli des avonds uur Dit Programma luidt als volgt 1 Toccata et Fuga Band IV No 4 J S Bach 2 a Aria uit do Pflngst cantate J 8 Back b Aria Wielieblichistder boten Scbritl uit de Messias 8 F Hindel c Recit nnd Aria SieSchaltl die Posaun uit da UaiilM 9 7 BItodal 3 Sonate No Iftbar Wu mein Ooit will dass gescbab allzeit F Mendelssohn Bartholdy a Allegro b Adagio c Recit d Allegrovivace 4 B Aria uit Elias F Mondelssoho b Aria uit l aulus Bartholdy b Dnetto aus Lieder nhne Worlo F Mendelssohn Bartholdy 6 a Gebed F Hiller b Dio chro üotles aus dor Nalur L van Beethoven Serenade Ch M Widor a Lied Uas geduldige Krwarten J W Fraiick b Inmanuel E Nüssler 9 Grand cboeur Théod Dubois No 2a on 8 voor Sopraan No 2b 4b en 6b voor Mezzo Sopraan No 2c 4a en ia voor Bariton allen met Urgelbogeloiding Nu men van gemeentewege te Krimpen a d Lok dan toren die bg do Herv Kork staat gaat repareeron hoeft het bestuur dier kerk het geincentobestuur per deurwaardorscxploit doen weten dat do toren bot eigendom van de kerk ia on de gcmeeto dus alle wentucelo schade aan kerk en toren toegebracht zal moeten vergoeden De gemeente maakt daar nu groote kosten aan een gebouw waarmode zo mogelgk niets te iniiken heeft HAiSTBBCHT 12 Juli Bg beschikking vanden directeorgenoraal der postergen en telcgrafio is golegonboid gegovon van s morgens 7 tot 7 15 allo brieven en drukwerken desverlangd te kunnen afhalen aan het hulppostkantoor alhier zulks naar aanleidingvan een gedaan verzoek vanwege do voroenigii g Handel en Nijverheid eon tegomoolkoining die zelden werd gegeven Voorwaar een groot succes voor meergenoemde vereeniging Dat zö zoo doorjwerko Hkkendoui 9 Juli Doordat liet voor eon kar besjiannen paord vnn zokcren 11 M uit H welke alhier bg zekeren B onbehoord stond en zonder geleider or van door ging was hiervan hot gevolg dat hot heelo zaakje op oen gegeven oogenblik te water raakte Gelukkig werd hot ongeval spoedig opgemerkt on slaagde men er na veel moeite jo paard en kar beljoudon op het droge te brengen BEIJES IKS ROTTERDAM L K II K MAANDAG 8 JUNL Staaieleeninqfn Ohlig PoBTüOAi Ohlig 3e Serie fr 59 59 96 74 0 60 i Ohlig 3e Serie fr 2500 3 Rosr isn Iwang Dombr Obli gatlen 4 74 AZIË Japan Obligation 1899 4 Oii üMBU Geconsolideerde Bni tenlandscho Schuld Rocepis 24 L 100 IV flypoilieek Banken 9Ü 101 7V KW 99 1 100 Aandb idem idem 4 Pondb Rotterd Hypb 4 Pnndb Botterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pondb Stedelgke Hypb 4 Pandb Utrechtsche Hypb 4 Pandb Westlondscho Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pond briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzen van Deelger Northw Pac Hyp Book f 96 Pandb BataafsclMypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbricfbank 4 99 Pandb HoUaifdsohe Hypb 4 99 Scheepvaarl Maatiehappijen Pand Holland Gulf Stï My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb i Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorwegleeningen iTAf iE Ohlig Zuid Ualiaansche Spw lMg A 367 Premieleeninaen Bkloik Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten My tot Elpl Laan vanMoerdervoort 1902 89 i Burger Uk0 Stand GEBOREN 12 Jnli Helena Francina ouders J J van Loon en L Anker Klaas ouders B Brouwer en S Benus OVERLBDEN 11 Juli R Oroeneodyk 3 jur