Goudsche Courant, maandag 15 juli 1907

o 10384 Dinsdag 16 Jrili 1007 408te Jaargang GOUDSCHE mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TciciM et ADVERT E NTIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 4i oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Teletu n Ne St De üitgttve dezer Coui anf geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zin en Feestdagen De piTJs per drie maande is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN an y F NOTARIS N F CAMBIEE VM NOOTiair TE GOUDA zal op WOENSDAG 17 JULI 1907 v m t nnr in het hölel 0E ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopen NO l EEN WOONHUIS en ERF waarin Kolfiebnis thans met vergnnning aan den Molenwerl wjjk B no BI te Gooda Per week verhnnrd voor 1 4 No 2 Ken Ijskelder met perceel GROND ter breedte van 4 M daarvooi aan de 4e Kade nabj den Graaf Flori jweg te Gonda No 2a en b Twee percoelen Bouwterrein naast het vorige elk breed 4 M en diep 20 M No a Ken WOONHUIS waarin Smederij met SCHUURTJE en ERF aan den Langen Qroenen aal wijk I no lOf te Gonda En aL 4 en i Twee WOONHUIZEN met SCHUREN en flink sink GROND daarachter ian de Boomgaardstraat wgk RR noB li en 22 te Gonda Per eek verhuurd elk voor I 1 45 Betaaldag der kooppenningen voor nos 1 en 2 i 9 Angnstns a s en voor de overige perceelen 15 Angustas a s Nos 1 en 2 liJn te aanvaarden 1 September a B en de overige perceelen op den betaaldag der kooppenningen De panden liJn Ie bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r den verkoopdag van IQ3 aren en op dien dag van 9 11 nreu Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris BERICHT VAN INZET Het Heerenlmis met Stoomljierlïrouwerij te GOUDA op B Jnli 1907 door den ondergeteekenden Notaris geveild ziJn in bod gebracht als volgt Perceel 1 Heerechnis aan de Oosthaven te tiouda Pereeel 2 Stoombiorbrouwerü met IJsen Lagerkelders aan de Molenwerl achter perceel 1 met den geheelen Inventaris ÏIOO verkvoga met r ssoo Perceel 4 Het enkele gebonw der Stoombierbronwery onder Inventaris ssoo Perceel 6 Hot Gebonw waarin IJsen Lagerkelders zonder Inventaris De combinatie en alslag der biyit bepaald op 17 Inli 1907 12 unr in hel Hotel PE XALM ta GeuOa tot welken datnm verhoogingon worden aangenomen tegen genot vad 10 der verhoogsom N F CAMBIER VAN NOOTEN Notaris Verkrijgbaar in flesschen SO ets TA et ao J LUS bü H H Apothekers en Drogisten Let op ket merk ADKBBt P AD RICHTER A Co Rotterdam Te öoyDi bfl C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 1 8 Qoadi Dr k T A aimilAN X LLECTE bij de ingezetenen oji MAANDAG 15 JULI a s en volgende ilagen ten belioe te van del feestelijke herdenking van den Verjaardag vin H M de Koningin De C ommmie voor Openbare FeesteA te GOUDA I C A B BAr TZII GEB JMAB UT A 66 cn 61 Voortzettiiig der LITVEBKOOP tol eii met Zaterdag 20 Juli Extra lage prijzen Groote koningen Bekend olide goederen 15000 GULDEN 20000 Boeken in prathtband ordtn In 1007 Gratis virdseld onder lit verbruikers vin SOLO Mergirlne De grootste Verbruiker wint den gpootsten prys In elk pekje Solo mergerlne beemden ilch Inllchllnfen dl leveni ralii worden verilrekt dopr Ant Jurgens Margarinefabrieken Ou an door alle wInkeDere IJllilnlIeud eontaut WESSANEN LAAN Wormerveer ÜPGEBICHT ire MOSIMKMJKK F BHIKHKl Voedert nw Vee met de uivere murwe merk en W l aitmnntende door hoog oiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Par Uu 1 00 Negen Gouden Medailles Onontbeerlgk is het genot vaneen BAB mmTiiis zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van al en hooger Beleefd aanbevetaind M M i LOON DUBBELE BfUÜRT B 13 Tolln 117 SS v Patent H Stolle luiliiiitni iminriliiii Fiimu f umtn mtoni H l UM rrwitM hêt Mui rir ma MUI iranMi Uw Iwfk aWMr t MAoTfen H S Mm mrmm tiKmIiliiliiH Ma MtuHUtt l m t mt i l iK I mmfUlifiH ZWretMÊHnmttKÊtnUmfitlkmttim l W d f li 5e OEaELEESFEUITG OP DINSDAG 1 JULI 1907 des avonds 7 avr 1 1 DK Groote of St Janskerk door den heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van de dames ARY SCHLIXGEMANN Sopraan den Haag MARIE SMEHÜIJZEN MezzoSopraan Rotterdam en den Heer ADRI VAN DE VEN Bas Bariton Dordrecht Programma s tevens bewijs van toegang zgn tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar bg de Boekhandelaars J vt s CENTUM ZOON en biJ den Koster Eobte Oude Jenever s Nightcap IppH p HOPPE ll Mj Verkrijgbaar biJ sl PEETERS Jz lil if etiM f hiMr i Gevraagd Gtemeubileerde Slaapkamer voor een heer gedurende 4 weken zonder pension Brieven met condition onder letter W aan JONGENEEL s Boekh Oosthaven B 78 Een Reus achtige omzet TE KOOP een pik splinter nieuw zoo uit de kist hngel nieuw Hfl dnaaimachine zeldzaam mooi nieuwste model prachtig en nog eens prachtig afgewerkt van het beste staal vervaardigd loopt zacht werkt op alle stoffen dik en dun 8 jaar garantie op zegel gewone priJs f 45 nn f 14 50 het ia om te huilen bij W rEXMBCLBH Hoogstraat 78 Rotterdam ïelephion No 6263 Inrichting voor reparatie te Gonda Korte Groenendaal 4 SAMOSWIJN es cent per fleteh Aanbevelend FirmaHorman Zoon Noord Brabanlsch Scboeo CD Laarzenmagazljo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven K 88i Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder Sinko Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Het Correspondentschap van V080KOAI08 Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevronw M HOOGENDIJK DiEMWiOïB Vfr achtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verplecpters en Verplegers TOM particuliere verpleging beschikbaar Uulteulandscti Uverzicbt De Keizer van Korea is regeeringsmoede Niet dat hjj zooveel te regeeron heeft bij staat onder toezicht feitelijk onder voogdij van den Japanschen Resident markies Ito Maar die voogdij is zeer drukkend voor den vorst van het Land der Morgeukalmte Hij noch zijn ministers hebben iets te zeggen De Japansche voogd geeft zi n bevelen en de Koreaansche heerscher heeft die slechts goed te keuren De Japansche voogd handelt treedt op bereddert en bedisselt de zaken en de Keizer van Korea moet toezien Voor elke handeling dio niet vopraf de goedkeuring verwerven kon van den i Japanschen resident moet de Keizer zich verantwoorden Wü hebben daarvan dezer dagen een staaltje gezien toen markies to den Keizer ter verantwoording riep wegens het optreden van een Koreaansch gezantschap te S Gravenbage waar het bg den voorzitter der vredesconfereotie protesteerde tegen de Japansche overheerscbing En nu komt het bericht uit Tokio dat de Keizer van Korea Yi Heul voornemens is afstand te doen van den trooon De Japansche overheerscbing in Korea is gegrond op de overeenkomst van 23 Februari 1904 tnsschen den Keizer van Korea en dien van Japan in die overeenkomst neemt Japan de verplichting op zich de veiligheid van de Koreaansche keizerlijke familie te beschermen de onathankolgkheid en de integriteit van Kurea te waarborgen wanneer Korea zich verplicht de raadgevingen van Japan ter verbetering van de Snancieele en administratieve toestanden na te leven Op grond van die overeenkomst benoemde Japan een Ónancieelen adviseur en een raadgever voor het departement van buitenlandsche zaken die de leiding der zaken in handen zouden nemen Bg het tractaat van Portsmoath van 5 September 1905 erkende Rusland die overeenkomst en beloofde bet zich niet te mengen in de maatregelen die Japan ten opzichte van Korea noodig zou oordeelen Het bondsverdrag met Engeland van 12 Augustus 1906 bevat een soortgelgke belofte van de zijde van Engeland Seder dien tijd werd een Japansch gezant met den titel van resident te Seoul benoemd die de geheele leiding der Koreaansche zaken in handen nam Markies Ito tot deze waardigheid benoemd aanvaardde zijn ambt op 2 Maart 1906 Hg is de feitelgke bestuurder van Korea en het is te begrijpen dat de Keizer die nog dezer FHVILLETOJS i wmm PIS Geschiedkundig verhaal van JOH WILLE Pit t Pnitsc 4 i Oostenrijks bedoeling Beieren in te lyven was wel bekend en was zelfs nog niet opgegeven in t jaar 1799 toen keurvorst Karl Theodor wiens vermoedeiyk vermoorde neef tot zgn opvolger bestemd was het tgdelgke met het eeuwige verwisselde Het sterfjaar van dezen kinderloos overleden Karl Theodor nn was hetzelfde jaar waarin Joseph Ocra onder zulke geheime omstandigheden het Paderbomer echtpaar Daltrop toevertrouwd werd Als Karl Theodor in 1799 werkelgk een inderlooze weduwe achter liet wat nanIJweiyks betwgleld kan worden was het zeer moeielgk eenige verwantschap te vinden tnsschen Joseph Ocra en den overleden keurvorst B n oeei van dezen keurvorst Haximilwan Joseph in 1806 door Napoleon I tot koning verheven nam di b iit ru den SeiarKhen tr B dagen ondorvonden heeft hoever do macht van di n Japanschen resident gaat liever afstand doet van den troon dan nog langer de rol van schgnkeizer en vasal van Japan te spelen Wellicht dat zijn zoon beter geschikt is voor die rol Want or is geen enkele reden om aan te nemen dat de regeering van Japan voornemens is afstand te doen van do rechten dio zij door twee oorlogen in Korea heeft weten te verkrijgen Japan heeft een oenigzins zonderling oogenblik uitgezocht om den informatiedienst van het departement van oorlog te Tokio mot inlichtingen te verrgken In California is een Japansch officier gearresteerd die bezig was teekeningcn en pbotograpbiën te maken van het fort Rosecrans bg San Diego Dit hoeft groote opgewondenheid en verontwaardiging gewekt by de Amerikanen in Californië In verschillende plaatsen hadden vijandige botoogingen plaats tegen de Japanners Men beschouwt den toestand als zeer ernstig De haven van San Diego is nit een stategisch oogpunt een zeer belangrijke havenplaats aan den Htillen Oceaan het is de beste aan de geheele kust na San Krancisco De regeering liet er een kolenstation aanleggen ea richtte de forten op voor de bewaking er van En juist nn de toestand tnsschen do beide landen niet vrjj van spanning is nu do Amerikaansche vloot naar den Stillen Oceaan gezonden wordt en van sommige zijden daarin een betoof ing tegen Japan wordt gezien wordt in Californiö een Japansch spion gearresteerd Hoewel dit feit op zich zelf geen aanleiding tot ongerustheid behoeft to geven is het als schakel in den keten van JapanschAmerikaansche incidenten niet zonder beteekenis Na het lezen van de pessimistische beschouwingen van Markies Ito en van de berichten over de opwinding op de Fhilippijnen is het begrijpelgk dat sommige Eugelsche bladen den toestand zeer ernstig inzien Gelnkkig dat de vredelievende verklaringen van President Roosevelt en van admiraal Yamamota strekken knnnen om de opgewonden gemoederen aan beide zijden van den Stillen Oceaan eenigszins te bedaren De vereeniging van havenarbeiders te Toulon heeft in overleg met den bond van vakveroenigingen in het departement Var besloten hedenavond een betoogiog te houden om te protesteeren tegen het officieel vieren van den 14en Juli Deze betooging is Na vele vergeefsche pogingen van den meester om in dien politieken doolhof waarheid van verdichtsel te onderscheiden gaf hy den moed tot verder onderzoek op en beschouwde hg Joseph even als zgn zuster Tberese en zwager Daltrop zulks deden voor hetgeenHiy werkeiyk was een vurig levendig begaafd jongeling van hoogadeiyke afkomst Op uitdrnkkeiyk verlangen van den vorstbisschop was hg zgn leerling geworden en kreeg gelgk onderwgs mot het dochtertje van zyn zuster Therese Snzanna die drie jaar na de komst vsn Joseph in t post meestershni i haar intrede in de wereld deed Ook Snzanna verkeerde in het vaste geloot dat Joseph haar broeder was en lachte steeds als om een dwaas sprookje wanneer haar speelgenooten somtyds over den verduisterden prins spraken Behalve op het onderwys van den meester legde Joseph zich ook met goed gevolg op de schilderkunst toe Sedert eenige jaren n l woonde een Italiaansche schilder met name Tomaso Palavicini by Daltrop in hy had zgn atelier in een dakkame tje van het logement opgeslagen Deze schilder hield zich voornamelyk bezig of liever verdiende zgn brood meest met het opknappen versieren bh MblMntD eu ran haUigubeelden to tl uilgpscliroven tegen hot oogenhlik waarop de fakkeloptocht zal plaats hebben waaraan de militaire ma ikaiiten zullen deelnomen Men vreest dat daardoor botsingen znllon ontstaan De autoriteiten denken er daarom over den fakkeloptocht niet te doen houden wat een groote teleurstelling zon zijn voor do geheele bevolking die zeer op dit schonwspel gesteld is Aan de betooging neemfr de meerderheid der vakveroenigingen mot hun roodo vaandels doe De aanplakbiljetten waarin de betooging wordt aangekondigd bevatten zoor beleed gende termen aan het adres van de regeering en in het bgzonder aan dal v n minister Clemenceau Een agent van pojilie die een van deze biljetten wilde afscheuren werd daarin door een groot aantal personen met geweld verhinderd De betoogers hebben verklaard dat zjj van plan waren elke feestviering van officieel karakter te beletten Zg zullen zich hedenmorgen ook naar de parade begeven om tegen dit schouwspel te protesteeren Reuter seint nit Pargs dd 13 Jnli In eene rede over de onthulling van een monument voor Garibaldi gaf minister Pichon een overzicht van het leven van dezen krijgsman dio minder aan Italit dun wel aan de geheolo wereld toebehoort Dank z der Garibaldi betooging zjjn Krankrgk en ItalIK thans in staat elkander plechtig hnn vriendschap te betnigan Wi zjjn vrienden van Italië zoido de miniiter verder omdat zijne belangen nergens met de onze in strijd komen omdat wg dezelfde idealen van onffbankelgkheid en rechtvaardigheid hebben en hetzelfde verlangen om met alle volkeu in vrede te leven op den grondslag van recht en gemeenschapsgevoel Een verbond tasschen Frankrijk en Italië wordt geboden door onze genwenschappolgke hoiioneringen en door de vaderlandsliefde van onze beide volkeren In het zuiden van Frankrijk bljjft bet woelig Te Narbonho waren Vrijdagavond uit het geheele district 67 brieven van gemeenteraden ontvangen waarin het gevraagde ontslag gehandhaafd werd In het geheel omvat het district 73 gemooiiten Het referendum dat heden te Montpellier gehouden zon worden over de vraag of de stakende burgemeesters en gemeenteraadsleden al dan niet hun ontslag moeten handhaven is op grond van den feestdag voor een week uitgesteld tsarstnkken in verschillende kerken en kapellen hem opgedragen door de domheeren der oude bisschopsstad Daar hg door zyn langdurig verbljf bg de Dallrops als een lid van t gezin met hen omging gevoelde hrj zich tot Joseph die bem ook wel voor model diende zeer aangetrokken en wederkeerig hield de knaèp veel van den schilder De liefde van dezen tot den jongeling werd nog sterker toen hg na eesig onderricht bemerkte dat in Joseph een gebaren kunstenaar stak Van dien tgd af stond Joseph s schildersezel naast dien van meester Palavicini en de welgeiykonde portretten van zyn zuster Snzanna en hem zelf getuigden nog jaren l ter van zyn talent Zoo rijpte langzamerhand de wensch in den jongeling de kunst van zgn ouden vriend lot zgn beroep Ie maken in welk plan bg ook door zgn pleegouders opdersteund werd toen dit onverwacht op den 15don allerzlelendag dreigde verydeld te warden Als gewooniyk op dezen dag was de vorat bisschop weer in t postmeestershnis verschenen maar dezen keer scheen hy nadat hg Daltrop de gewone jaariyksch geldsom bad overhandigd nog iets bgzonders op t hart te hebben althans de vormelg ie manier waarop hg Joseph nitnoodigde naaat h m pU ti U nton daad d plMgoidan Tot welke lastige toestanden de staking van alle ambtenaren ook die van den bargeriyken stand aanleiding goeft bl jkt uit een voorval dat uit Carcassonne gemeld wordt Een trouwlustig paartje dat naar beider meening lang genoeg onder de geboden gestaan had vervoegde zich aan bat gemeentehuis en liet toen hnn hier gezegd werd dat er niet getrouwd kon worden b j deurwaardersoiploit den ambtenaar van den burgerlgken stand in gebreke stellen Daarna begaven tg zich naar de kerk en lieten zich door den bisschop kerkelgk tronwen Deze geesteiyke zal thans worden vervolgd wegens overtreding van de wetsbepaling dat geen kerkelgk huwelgk gesloten mag worden zonder dat bet burgerlgk buweiyk is voorafgegaan In de instructie verklaarde hy echter dat hg meende in dit geval met force majeure e doen te hebben ir e Je d Een regeeringsbeslait in Portugal dat Vrydag in werking is getreden stelt de gelegenheid open om terstond by het Hoogste Gerechtshof in hooger beroep te komen van elke rechteriyke uitspraak die de geldigheid van een regeeringsbeilnlt betreft Dergeiyke zaken moeten blnjien 24 aar ter kennis van den minister gebracht worden en het ministerie zal dan onmiddeliyk een uitspraak van het Hoogste Gerechtshof nitlokken In de overwegingen van het beslnit wordt gezegd dat bet doel hiervan fs de eenheid van rechtspraak te handhaven en wordteen toespeling gemaakt op de baading van den reëler Abrea die geen rekening gebonden heeh jAet het besluit dat voor kleine schulden litstel toestand Verspreide Berichten FauKRua De Pressense voorzitter van den Bood van de Rechten van den Mensch schreef Vrydag een felicitatiebrief aan Dreyfas by gelegenheid van den verjaardag van zQn vryspraak Men vertelt dat Dreyfns een villa gehuurd heeft aan het Lage Haggiore in Italië om er den winter door te brengen Ook aan boord van het slagschip Qaulois is brand geweest in de bergplaats van zakken De bemanning bleef het vuur meester De bisschoppen nit de provincies Parys Tonrs en Ronaan hebben zich aitgesproksn tegen den voorrang van het kerkeiyk boven hol burgerlgk howelgk Dat wil zeggen ly willen ook nu do scheiding van kerk en een byzondere verandering vermoeden Ge zyi een jongeling geworden Joiepb ving de kerkvorst aan en beden zult ge vernemen wat tot nog toe verborgen voor je bleef Deze brave menschen die met liefdevollezorg voor je opvoeding en ontwikkelln agverd hebben zgn je ouders uiel Je vader behoort sinds lang niet meer t r de levenden en de naam van je moeder te noemen verbiedt my haar streng bevel Later zal wellicht bet raadsel van je geboorte pgelost worden Tot dielr tijd is het zaak het werk van je opvoeding vaah te zetten en daaromtrn heeft je moeder mg ook baar wil te kennel gegeven ge zult den priesterstand gewyi worden en over eenige weken in ons seminarie als leerling je intrek nemen Als door den bhksem getroffen met ble ke wangen en wgdstarende oogen zat Joseph nog roerloos toen de bisschop reeds lang de kamer verlaten had Eorst toen de kleine Suzanna liefkozend tegen hem aanleunend en hem de wangen streelend tot hem zei Wees niet treurig Josenh ik bigt toch je zusje ontwaakte by uil zyn verdoovio