Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1907

Onnavolgbaar gn thans door nienw gevonden toepassingen onze tu Ueotrf getcUUerHe FmrtreUem ITHmtmreBogaert zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Geïll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAKitm t Co Agent voor GOUDA Fiima A QUANT Kunsthandel Kleiweg hy wien modellen te bezichtigen zgn r WORMERVEER J wild en Cevojielte Van af heden en verder dageiyks vorsch verkrijgbaar Braadkuikons Soepkippen Duiven Poutarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Keevleeach enz enz tegen de meest sterk concurroerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜTTSLISO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intorc No 2031 Eabte Oude Jenarer Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETEI18 Jz UI Of ueM n hrUnmI staat een ieit ia geworden geen hnwelp I kerkelgk voltrokken voordat die bg donburgerlgken stand zgn ingesclireven I DulTSOllMKf I Het vierde Kngolüclie kraiserseskader za I van l i tot 22 Jnli tegelgk met do Dnitscliovloot dio Vrijdag olt Kiel vertrokken is inBergen zijn 1 Hen zegt in Berlijn naar aanleiding van een KngelBcli bericht dat nog niets besloten is aangaande hot meegaan van BUlow me 1 den keizer in November naar Kogeland 1 Staatsraad Martin hooit een bock geschre1 ven waarin hij o m vertelt dat Kogeland 1 zich niet meer tegen een inval beveiligen I kan want eenige honderden militaire ballons 1 zouden in ccn oogenblik Igd verscheidenelegerkorpsen in Kngeland kannen brengenZoowol in Dnitscbland als in Kogeland moe die nienwo Jules VerB heel wat üooren over I die bewering 1 Bëi uik I De Kamer heelt het wotsontwerp doremans 1 9f het onderwijs in het Vlaamscli in de vrye niddelbare scholen verzonden uaar een tleuwe commissie van l leden 2 links T r chta en 2 van de uiterste linkerzijde Itum Dn landarbeiders in do provincies Kerrara Copparo CodigorO Kigliano on Porto Maggi ore lieivatton het werk Daardoor zal een doel van den oogst nog terechtkome n De geloden verliezen loepen in de 2 millioen lire De menschen hebben er niets mee gewonnen KuBI AIill In een bijeenkomst van diplomaten te Tokio zijn de hoofdlijnen vastgesteld voor een Uussisch Japansche overeenkomst waarbij Japan meerderen invloed krijgen zon in Mantsjoerije en Kusland s evenwicht in Mongoliti zon worden erkend Anti dilnviaansche regens hebben in hot gonvernement üharkow de spoorwegen vernield dientengevolge is een goederen trein ontspoord waarbij het verlies aan menschenlevens en aan materiaal groot moet tlD By de troebelen in het Ladoga gebied ziji in het geheel zes menseben gedood en elf gekwetst Balkasstatis Vrijdag is prinses Naime Sultane dochto des sultans van Tarkge getrouwd met Djela Bey De Turkacbe regeeriug beeft opni w 25000 pond geleend van do Duitsche Orientbauk om 20 000 man troepen naar Vemen Arabiii te zenden BINNENLAND H M de Koningin keerde Zaterdag vai s Gravenhage naar Hot Loo terug H M komt 29 dezer week naar Den Haag voor do uudfentio nan den l eriischen troonsbestügingaankondiger De Koningin kwam Waterdag te iu 7jn te Apeldoorn aan waarna terstond naar Hot Loo werd gereden Prins Hendrik kwam uit Oldenburg to 6 u 2H aan en werd door de Koningin van het station gehaald Votgena de Indische bladen zal onder leiding van kapitein Fransen Hwderschee opnieuw een onderzoek wordon ingesteld naar de aanwezigheid van tin in de Kokkastreek op Flores Men heeft thans betere gegevens dan in 1890 on de zaak beter voorbereid en rekent thans te kunnen slagen Uet zon een goed ding zijn voor de Indische schatkist en dus voor de inlandsch bevolking Omtrent do plechtigheid der eerste steonlegging VQ r het Vredesiialela op Zorgvliet op 30 Juli a s worden ons de volgende byzonderheden gemeld De plechtigheid neemt om halfdrie een aanvang De ingang voor do genoodigden is door het oude palels Buitenrust aan den Scheveningschen Weg De aanweaigej zifn in wandeltoilet Ongeveer 1100 personen worden genoodigd als de leden der Vredosconferentie het corps diplomatique de leden dor StatenGeneraal van den Gouleenteraad vertegenwoordigers van vereenigingeu op hot gebied van den vrede enz De vorstelgke familie zal de plechtigheid niet bgwonen Voor de genoodigden is op het terrein een tribune opgericht met vlaggedoek Uit alle landen passend versierd Daartegenover is een schelpvormigfe tent opgericht waarin bet koor plaats neemt onder leiding van Henri Viotta begeleid door het Phil harmonisch orkest De ontvangst geschiedt door den Raad van Beheer der Oareegiestichting Nadat een koornammer ii aIt evoerd ia de voorzitter der Cargegiestiehting de heer Van Karnebeek een korte rede in de Kransche taal uitspreken waarna do steenlegging zal geschieden door den voorzitter der Ciinferentie Z Kxc den heer Nelidow Vermoedeiyk zal deze vervolgens een rede houden terwgl een koornnmmer de plechtigheid zal besluiten Na afloop zullen de genoodigden in du gelegenheid zyn door een rondwandeling op bet terrein de plaats waarjiet Vredespaleis zal verrgzen nader in oogorischonw te nemen De bouw en inrichting van het Paleis zal vermoedelgk 3 jaar in beslag nemen V Gemengde Berichten Uit Maus en Waal schrgft men a in t Nieuw Hot vooruitzicht op oen goeden tabakboogst gaat eiken dag achteruit In andere jaren zgn omstreeks dezen tgd de wallen reeds geheel bedekt met frische groene bladeren en kunnen de planten al worden gestopt of wordt reeds hier en daar zand goed inoogst thans zgn het veelal krotterige planten jnet geel verlepte bladeren welke den grond nog niet half bedekken Het jacht van den Hot resultaat was dat niets gevonden werd waarvan het meenemen verboden was Uit een sloot te Rüswgk heeft men den l ïjarigeo zoon van den veldwachter B aldaar levenloos o gehaald Men verneemt dat het onderzoek in zake do vermoedeiyke brandstichting in de Alexanderskazerne te s Gravonhage steeds wordt voortgezet Dageiyks worden huzaren door de militaire autoriteit en door de politie gehoord Bet onderzoek moet daarom zoo lastig zyn doordat tydens het verblgf in de kazerne vau don inspecteur do recherche 1 H Misset du huzaren ingedeeld bg het escadron waaronder de verdachten gezocht worden op do hoogte waren van de aanwezigheid van deze politieambtenaar De in arrest gestelden wier schuld naar men verneemt echter nog niell onorastootelyk vaststaat worden voorloorig hangende het onderzoek in de kazerne in arrest gehouden Te London zyn gearresteerd en zullen voorde rechtbank gebracht worden wegons diefstal met inbraak een broeder en een zuster Frank en Florence Smith resp J en 7 jaaroud Zy hadden in Barking ingebroken inhet buis van een menb maker en daaruitontvreemd een broek een paar laarzen en oen beddelaken De moeder der kindoren die straatarm is beleent meermalen voorwerpenin de bank van leening door bemiddeling van een vronw Priest genaamd De kleine inbrekers brachten tia bun daad de gestolenvoorwerpen by vronw Priest die ze voorhen in den lombard bracht en hen daarvoor 6 sb en 4 pence gaf terwgl zy voor zich 2 pence commissieloon afhield Voor den politierechter bleek dat Frank Smith recidivist is daar hy reeds sedert zyn 7a jaar 2 vonnissen tot gevangenisstraf heeft ondergaan wegens inbraken uitgevoerd volgensalle regelen der kunst Men staat bier weer voor een drama der ellende en in de Londensche pers gaan stemmen op of ervoor zulke rampzaligen dan niets andersgedaan kan worden dan hén naar de fevangenia te zenden die zg eer slechter danbeter verlaten zullen om daarna voort tegaan op den weg der misdaad Onlangs kwam een waggon vol kruit aan het goederenstatiou van de Moravische stad BrUnn aan De lading was geheel naar voorschrift verpakt de wagen verzegeld en ook de speciale vrachtbrieven waren in orde De plaatselgke kommandant werd dadelgk van de zending verwittigd die nog s nachts een wacht van 6 man liet opstellen om de gevaariyke lading te bewaken Posten wer den opgesteld en niemand niocht zich in de buurt mot sigaar of pyp vertoonen Den volgenden morgen kwamen een paar soldaten met wagens om bet gevaariyke goed naar het krnithuis te brengen Kerst werden de loodiegels van den waggon onderzocht en in orde bevonden daarop do deur geopend en de vaatjes voorzichtig uitgelaten Maar die zagen er heelemaal niet uit als kruitvaatjes De officier vond dit zon gak dat hg er een liet openm Aon en wat kwam er uit f Geen kruit maar BoU emsche Powidl of pruimengelei Groote verbazing maar tevens wórd dadelgk gevraagd waar de kruitwaggon wel gebleven mocht yn Het spoorwegpersoneel werd gealarmeerd er werd naar rechta M links getelegrafeerd tot eiodelgk bleek dat die wagen in een anderen goederentrein geraakt was die den geheelen nacht kaimpjes doorgt reden had tcrwgl de soldaten den wagen met pruimengelei zorgvuldig bewaakt hadden De verzonding der aardbeien te Beverwyk is thans in vollen gang t Zal van t jaar wel gaan i nu de algomeeno raeening onder de tuinders en als zg dit zeggen is hot heusch niet slecht want optimisten zyn zg niet wordt aan het Hbl geschreven De prgzen zgn over t algemeen ongekend hoog Duitschlacd kan veel gebruiken en besteedt meor dan men durfde verwachten Algemeen wordt voor de gewone aardbeien la cent per kilo betaald terwgl tot hiertoe de prgs steeds was 12 cent per kilo De zoete Franschen een fljn soort kunnen zelfs lïO cents per kilo opbrengen Wat nu aan de lioeveelheid mocht te kort komen wordt dus ruimschoots vergoed door de prgzen Waarschgnlgk zal er lang kunnen verzonden worden vooral als het weer koel biyft en alles dus langzaam aanrgpt Ook dit is nu het voordeel van de tuinders De n arkt wordt niet overvoerd en bovendien kan de geheele oogst met eigen volk geplukt worden Din sdag werd de grootste boeveelheid van éen dag verzonden nl M waggons Donderdag waren er 2il Heden verwachtte men nog meer dan Dinsdag Men meldt uit Arnhem Voor eonigen tgd deelden wg modo dat de Arnhemsche voorlieden en aleepersknechts in zake hnn actie tot lotiverbetering een oponbare vergadering hadden gehouden naar aanleiding van het foit dat de patroons op hun toegezonden circulaires geen antwoord hadden gezonden Besloten werd toen voor de laatste maal nog eens een circulaire te sturen Thans vernemen wy dat van de zydo der patroons eenige toenadering is gekomen Zy willen evenwel niet op circulaires antwoorden en zullen nu met het looncomité eene gecombineerde vergadering houden om over de gemeenschappelijke belangen te spreken Men meldt uit Amsterdam Heden ving in het Paleis voor Volksvlyt de wedstrgd aan voor harmonie en fanfarecorpsen uitgeschreven door Amstels Fanfarecorps ter herdenking van zgn 20 jarig bestaan Voor dezen wedstryd zgn ingeschreven 28 fanfare en 30 h irmonie ezelscbappen De jury bestaat uit de hoeren J A Ankes Amsterdam N A Bouwman le luitenant dir der Kon Militaire Kapul Den Haag G Joh v Dam gep onderluitenant kapelmeester van de staf muziek te Batavia W van Krp kapelmeester van het 4e regiment te Leiden Alex Hegmans directeur der vereeniging Kxcelsior afd A N D B David Koning Jr directeur van Amstel s Fanfare Corps Jb Koning gep directeur der Kon Marine Kapel Den Haag Jh P W Kriens luitenantkapelmeester d d Schuttery Haarlem M H van t Krugs componist Den Haag J F Schweinsberg directeur der Stedeiyke Muziekschool Ngmogen M Woiters luitenant kapelmeester d d schuttery Amsterdam Joh Zaagmans k pelmeester van het 7e rog infanterie In de 3e afd Fanfare was de uitslag Ie prys Zaamdamscb Fanfarecorps 2e pr Apollo te Olst 3e pr Kuterpe te Velzen 4o pr Harmonie te Woivega 5 pr Aalsmeers Fanfarecorps 6a pr Volharding te Ilpendam 7e pr A Caecilia te Kaalte 7e pr B Na Arbeid Kunst te Haarlem Men meldt uit Bathmen aan de Zw Ut Door tot heden onbekende oorzaak brandde gisterenavond ongeveer half tien het huis van den oppasser Zuurv eld onder den huize Bannink van jhr Sandberg t d Essenburg geheel af Daar de bewoners reeds te bed lagen is er zoo wat niets gered terwyi ook nog een koe twee varkens en een geit in de vlammen omkwamen Men meent dat ook deze brand door kwaadwilligen is ontstaan In do bossc iOn tusschan Frederiksoord en h t Vleddebveld honden zich weer wilde varkens op Wegous de groote schade Jie ze in de aardappelakkers kunnen aanrichten is oiimiddellgk machtiging gevraagd en ook reeds verleend tot tiet honden van een drytjacht Binnenkort zal men dus trachten deze dieren te vangen men hoopt althans de biggen levend te bemachtigen Er komt daar hoe langer zob meer groot wild in de bosschen want behalve wilde varkens huizen in do uitgestrekte bosschen van de Maatschappg van Weldadigheid ook vossen en herten In Boschoord ziet men de herten vaak rustig grazen in de kampen daar in de laatste jaren in de bosschen aangelegd De oudheidkundige Wilhelm Diirpfeld meent de overblgtselen van de burcht van den Homerischen vorst Nestor ontdekt te hebben en die ontdekking zon te dankan zgn aan onzen landgenoot den heer Goekoop die voor de Duitsche opgravingen in Tiryns het noo 4ige geld betchikbair iad geiteld en dit ook voor onderzoekingen te Pylos heeft gedaan Keeds lang meende Dörpfeld dat het Homerische Pylos niet bg de tegenwoordige Mykeensche stad van dien naam ook niet bg het Klische Pylos aan den Ponoios maar in Tritylië bg Samikon moet hebben gelegenHomerus moet zich de burcht van Nestor niet ver van den Alpheios dicht bg de Ionische Zee gedacht hebben Daar beeft Ddrpfeld gezocht op een plaats tusschun Zacbaro en Marmora waar men volgens de boeren wel bouw teenen haalde Toen hg daar aankwam waren menschen bezig een ronden muur af te breken Hg zag dadeiyk dat daar een koepelgrat uit den Mykeenschsn tgd lag en langzaam vernield werd zoo waren er meer De gevonden aardewerkscherven van één kleur overtuigden Dörpfeld dat hg hot Homerische Pylos voor zich had en andere voorwerpen uit goud brons ivoor van Mykeensch karakter bevestigden die mooning Er werden ook drie Komeinsche graven gevonden het bewgs dat de Ond Grieksche graven reeds in den Romeinschen tgd verstoord en beroofd moeten zgn Durpfeld heelt verder gravende de muren van den burcht zelve gevonden en zells in een provisiekamer verkoolde vygen wat van belang is voor den leeftyd van Ilias en Odyssee Verder is bewezen dat Let oorspronkeljike aardewerk der Achaeérs niet is het beschilderde Mykeensche maar éénkleurig met ingekraste ornamenten verwant met het oud Italiaansche nn het aar dewerk uit do Hallstadt graven Woensdag 3 Jnli aldus wordt gemeld bracht te Breda het dochtertje van juffrouw De H een aangeteokenden brief naar het postkantoor In plaats van dit poststuk aan hot loket af te geven wierp zy den brief eenvoudig in de bus Thans is bericht ontvangen dat de bnef niet op zyn bestemming Amsterdam is aangekomen De brief bevatte 50 gulden aan bankpapier De politie stelt een onderzoek in Uit s Gravenzando wordt gemeld In zeer beperkten kring is verspreid het rapport over de woningtoestanden te Hoekvan Holland laatstelgk door een subcommissie der Gezondheidscommissie te Naaldwyk aan B en W uitgebracht Na verschillende meedeelingen zegt de commissie Ten duidelgkste bigkt hieruit de verregaande staat van vervuiling ran nagenoeg geheel Hoek van Holland die te wijten is aan lo gemis van behoorlgk drinkwater 2o gemis van rioleering 3o gemis van bestrating 4o gemis van gemeentereiniging 5o gemis van toezicht op zuirerhouden der zinkputten io het werpen van vuilnis bloed afval van geslachte dieren enz in slooten en Op straten en openbare plaatsen 7o het houden van varkens waarbg geen de voorwaarden daartoe gesteld worden nagekomen en Ho het houden van mostverzoraelingen in de onmiddeliyke nabgheid va n slooten waar het vuil maanden blyft liggen sai enz Verder zegt de commissie dat zelfs de prise d eau der waterleiding van de H IJ S M vervuild is door hoopen mest on modder op 8 M afstand daarvan liggende De verordening op de openbare gezondheid wordt nergens toegepast luidt de slotsom Geneve hééft het geluk nogal eens bedacht te worden door ryko vreemdelingen die zich er gevestigd hebben Voor honderd jaren schonk een Rus een ifuseum en toen dat te klein werd liet de heer Gallard by zgn overlgden 3 millioen aan de stad na van welk geld een nieuw piusenra gebonwd werd In 1872 vermaakte de hertog van Brunswyk ip millioen en hiervan werden o a de kosten van do op te richten universiteit betaald en die van het afschnweiyke mgus ment Later liet de Engelscho consul het prachtige plantsoen la Treille aanleggen en liet de kunstkenner Revillied zgn museum Ariana aan de stad na evenals zgn bui tenplaats die in een Plantentuin veranderd word Rothschild schonk een hospitaal voor ooglyders en daarbg een kapitaal groot genoeg om uit de rente in de eerstei jaren de kosten er vak te bestrgden Marcelin Albert heeft een brief uit den kerker gericht aan de wgnboeren van het Zuiden Waarde broeders in den nood schrgft hy wanhoopt niet zgt eensgezind bedaard verstandig dat is bet scherpste zwaard dat gy in uwe handen kunt hebben Albert geeft hottig af op de kamerleden die 30 Juni het gebrekkig ontwerp tegen de vervalschingen hebben aangenomen en zot zgn broeders aan tot volharding Te Cetta St Angelo nabg Terano in Italié hoeft een verschrikkelgke ontploffing plaata 1 gehad in nn vuatwerkUbriek tm i V Baiocchi De eigenaar met lyn geiin en eenige werklieden zgn onder de puinhoopen der fabriek bedolven Het gebouw ia geheel vernield Gedurende den geheelen nacht hebben de ontploffingen voortgeduurd De verschrikte bevolking bleef al dien tjjd in de straten Uet huis Baiocchi was zeer bekend en vervaardigde vuurwerk voor Italië De prgs voor Köpenick s kapitein De belooning indertgd nitgeloofd voor het vatten van den meester oplichter van Kiiponick is thans onder de rechthebbenden verdeeld Behalve eenige ambtenaren en particuliere personen is ook de stad Wismar in Mecklenburg de vroegere residentie van kapitein Volgt nil zgn ontslag uit het tuchthuis bedacht geworden De aldaar wonende hofschoenmaker Hilbrecht kreeg 200 mark terwgl de commissaris van politie Zimmermann en de politie man Haass ieder 12 5 mark uitbetaald kregen Stadsnieuws GOUDA 15 Juli 1907 Gisteravond gal het muziekkorps der Gondsche scbutterg weer een concert in de sociëteit Ons Genoegen dat evenals de vorige keer door den commandant den leden was aangeboden De tuin was fiink bezet het prachtige weer lokte velen om rustig te genieten van de inderdaad keurig uitgevoerde nummers van ons Gondsche muziekkorps Een der mooiste nummers was wel de solo voor 2 pistons Jammer dat de piccolo solo niet uitgevoerd kon worden wegens sterfgeval in de familie van een der muzikanten Het nummer dat we daarvoor in de plaata kregen viel ook bgzonder in den smaak Het applaus was dan ook welverdiend het publiek verliet zeer voldaan onder de tonen van een marach den tuin Gisteren werd doet de Postduiven Veroeniging de Zwaluw alhier een wedvlucbt gehouden van uit Rosendaal afstand 55 KM Do duiven werden om 8 20 door den Convoyenr van de Rotterdamsche bond in vryheid gelaten Door de volgende hoeren werden de prgzen behaald Ie prys J Aret 9 u 41 min 22 sec 2o G L Hammer 9 45 52 3e W Jansen 9 48 5 4e T Willerase 9 49 4 5e W Jansen 9 50 30 6e T Willemse 9 51 37 7e J Aret 9 52 20 8e C M Holthuizen 9 53 53 9e J Bojawal 10 1 35 lOö 10 4 15 lie T Stoppelenb 10 9 19 12e A de Hoog 10 17 40 Voor overduiven behaalde de heer J Aret do eerste en T Willemse de tweede diploma Hedenmiddag ongeveer 6 nnr geraakte bet 5 jarig zoontje van den Heer Van Vliet in het water van de Zengstraat De drenkeling werd spoedig door den heer v d Weg op het drooge gebracht 3POS I ER IJBTT Postkantoor te Gouda Lijat van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Juli niet ign kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van gfeadresseefden bestemming Briefkaarten Me Visaer Rotterdam J H van Ddngen id Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hnn naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaatheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraalkantoor M C HENNEQÜIN Amsterdam 9 Juli 1907 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Ned My v Zekerhoidsstelliag V ambtenaren en betobten 75 pCt Ëandbonw Hg Getaa 95 Cuttinr Mg Gosmoel Djo gonallan 60 Cnltnor My Ooenoeng Matang 200 Caltuar Hy Uoeterra I Tabak Ifj Ramboeng 175 Cultuur MS Rewoeloe 125 Eerate Pref aand Ooat Borneo My 160 Prat tMtd Caltaar Hy Siborsli 86 Aand Batavia Arak Hg 50 Fransch Hollandscbe Oliefabrieken Calve Delft Offerte Idem Idem 105 Hg tot Expl der Suikerondern Sentanen Lor Brangkal en Dinoyo 180 Dordrechtsche Hetaalwarenfabriek v h Wed J Pekkersen Zoon 75 Obig Tgdschrift Eigen Haard 30 4 rCt Oblig Dagblad doRotterd f 300 Offerte 41 pCt Oblig Maatschappg tot expl van onroerende Goedereu Laan van Meerdervoort 98pCt 4 pCt Oblig Mg tot expl van onroerende Goederen Lnanvan Meerdervoort 92 5j Oblig My tot exploitatie van het American Hotel 100 Aand Amstel Hotel Mg 104 Nederland My van Verzekering op het leven Offerte Rotterdamsche Levensverzekering en Voorschotbank 75 pCt Algemoene Verzekering Hg Adjuto 20 Vlissingsche Duinwaterl My 130 ZnidHoll Stoomvisscherg 50 Centraal Apotheek de Ooievaar BO 3 pCt Oblig Hoogheemraandschap Delfland Offerte Winstaand Holland Bank F 75 Opr aand Fransch Hollandscbe Olietabrieken Calve Delft Offerte Bow V Deelger Vereenigde Amerikaansche fondsen Kerkhoven Co c s F 46 Idem Idem Idem Idem Idem F 47 50 BEURS VAN EOTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JÜLL StaattUemngen PoBTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoauMBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Scheepvaart Haatechappijen Pand Holland Gnlf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegletningen iTAiiï Oblig Znid Italiaansche Spw lMg A 367 Alle nog resteerende ZUKEZIMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend m Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 15 Juli 1Q07 Vette ossen en koeien goeden aanvoer priJMO waren voor iste kwal 38 jde kwal 34 3de kwal 29 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 37 2de kw 24 3de kw 22 cchi pet half kilo Vette varkens redcHjken aanvoer iste kwal 24 2de kw 23 3d e kw 30 cents per half ttio Schapen en Um ren goed aangevoerd Handel in vet vee vette varkens icbapen en lammeren pryihoDdeod Vette kalveren tug lager inprllfc VEBSCHEIDENHEID Het apreekwoo d dat men zgn hals maar eenmaal breken kan is door de vorderingen der wetonscbap gelogenstraft want in een der hospitalen te Wcenen heeft dr Lau de genezing van een gebroken hals volbracht In bawnsteloozen toestand werd daar een jongen binnengebracht die met het hoofd bekneld was geraakt in de lift van een goederenpakhuis en dientengevolge den halswervel had gebroken De doktor besloot den knaap onmiddeliyk te opereeren Hg waarschuwde de familie dat de patient onder de operatie sterven kon doch dat hg zeker zou sterven wanneer de operatie niet plaata vond De familie stemde daarom toe en dr Lau opereerde den knaap legde den gebroken halswervel bloot en masseerde die waarna hy er een gipsverband om legde waaraan een gewicht werd bevestigd om den gebroken wervel in de goede richting te houden De knaap doorstond de operatie en neemt nn in beterschap toe zoodat er alle hoop op zgn behoud bestaat Emil Bhuse de jongeman die zich inbeeldde hoofdman te zyn van de bende van het zwarte masker welke alleen in zgn verbeelding bestond maar die den Deenachon bouthandelaar Tidemand te Beriyn op zyn kantoor onder bedreiging met een revolver trachtte een som golds af te persen waarbg hy gearresteerd werd is door de rechtbank te Borlgn tot 3 jaar tuchthuisstraf veroordeeld ADvi iiTi iNrii N Het Correspondentschap van mo iOliOnO Nod Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGKNDIJK DiiiKzwAdEK Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgdo Verpleegsters eo Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn Vereeniging ARMENZORG Afdeiling BnOHHENHVIS BOZENDAAL HOKK PARADIJS GOUDA AdLOlliilüI O kroona T DtAon liNU H Aki urn Ww lilbaro md SvLotin Appr li ar Ell KS tiii m ayn d Uit middalw Vliw bat wndar Dioalu jx ► n U ttiBtt m BfcUar r aoboanwArh VwkrygtMtu by wlnkallor iii anhnmiwarh llïilau 1 0 I ot ry n ni U o MU towl op num n fabrlalinDark O Aiantt Uu mum inhem Deze inrichting stelt zich ten dool om oude gebruikte on overtollige huishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoopo prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armemorg lenw onovertronen UI A Frof Dr Liolmri trolbokeud m UIQW IBACRT UIZil Ullxii ht ml Pibridumok tot voortdurende radioaie en zekere genezing van alle zelli de meest hardnekkige MenuW I tlekten ooral ontitun door afdwalingen op joogdigen leeftjij l ota e genezing van elke zwakte Bleek lachl Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgu slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige proapectuBien rrg iror teich B I fl i II 3 dubbele Koacli 11 6 OenlmdDepét Motlh v d Vogl Zaltbomm l p l i M CKIi n k ki Rollardam F Happel OravcnhaKe 1 Hitramtaa de Jong J Cta Rotterlam Wrl fc o Ooada rn bit olie drof iatea JiAndtëékmntaff met rood letten ECHT X t vooral op d Oberlahnsfein y erl rijgbaar Overal Sf c e nt rkrüoh ï Miaattehapp tot ExpHoUaHe van de VMoria Bron XtmUtr vamStdtrtaaA Soamait éO aattmrdam