Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1907

i o 10385 Woensdag 17 Juli 1907 40ste Jaargang 60UMHE COURANT DlieuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Telehun Ho 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 2 5 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN TetefMi n 8t ADVERTENTIEN wortlen gepl at st van 1 5 regels li JW Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsriiiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ADVERTENTIES in aUe Conrajiten worden aang enomen door het AdverleuUe Bureau van A BHl KHAN ZOON Niets betalen gaat niet maar wel een plinternieuw verbeterde Staalnaaimachine zeldzaam mooi nifuw model hüogurm zoo nil de kist met T aditiije laxe aïöluitku t allo apparaten en 10 jaar garantie van f 45 DU voor I 1 y bö W VEHMEULEIT Hoogntraat 7H IniichtWig voor reparatie Telepboon No hWi UOIIDA Korte OroenetultuU 4 Ter Conrant Urnkkeri van A BRINKMAN Zn kan een halfwas Letterzettor geplaatst worden Aanmelding in persoon Lange Tieodeweg D üO Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merkwaardige Coza poe der wordt gratis toegeEooden Kun in je jtven worden in Koffi4 Thee Melk lAkew AhriiU Uier Waler o in hel meditel zonder diU het noodü u dat de dronkaard er iete van afmeet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenBcbap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz by ien dronkaard op te wekken Het COZA tOBDER werkt zoo onopgemerkt on zeker dat de echtgenoute de zaïler of do docbter van dep veralaalde bet bent toe kan dienen zonder zUn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patit nt ooit behoelt te weten waaraan hij zfine redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huieelyk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizeoden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en Dattige leden der maatschappij herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt on het leven van talloozen met menig jaur verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan oen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onachadeiyk te z n Correspondentie in allo talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrögbaar in alle apotheken en ia het volgend depOt te Gouda WOLFF Co Onze depAthouders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratisproeVen Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTimE 1 rag a Wacht I voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap HUISJE HUUR Ueerenbuls Oosthaven K 8S Zes Kamers groote Keukon drooge Keldoi flinke Tuin Voorzien van Oas en Waterleiding Te bevragen B 89 ËiwöïvlM Men wordt verzocht up t HEItK te lettüii UIT HBT MaOIZIJN TAH H KAVëNSWAAYZüNëN OOKINCHEW Deze TlflBKEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van oi fwM n fl half en een Ned on met vermelding van Nommer er Prga voorzien van nevenstaan Merk volgent de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoeiin van geeerde orders aanbev ende J G BIJL voor eeo J BBEEBAABT L Öoad Dmk voo A BBINKMAÏÜ Zx a iHatogeeii Poedervorm is het eiiig ste helpend middel tegen llloetlar moede nieekiurhl £ enuwxitiilUe Uoofdltljueu MlapelooMhelH Onmachlen f ermagerltig en i WermtluOerlng Oer llchanmikracltleu aeiiiato eeii in Poedervoriii 1 H m heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen iflHi JIL worden opgelost HAKMATOOEEN in POEDERVOKM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVOKM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos luet g ebruikHaanwijzing f 1 50 Kciiige labrikanien 11 v 8CUAIK Co Deo Haag Verkrijgbaar by Firma WOLEJf Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Uo a A BOUMAN Hoordredd PINKaE Nuuaerkerk ad IJteel k N VAN ZK SKN SeliooJwmn B v WUK V W v EDE Omletoater A SCHEER Haa trecht K VAN DEU UBUDËN l eeum k P v u SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v o HKI IDEN Waddinffneen P A dbGROOÏ A M JONUH Ouilewater J V KASTELEIN J olebroekerdam D BIKKER Bentchop WAAR8 ilUWINU La t U met mwlüiden door AbillJ Siroop Het kloo5terSa c n Paulo Abdij Ijeitaat mol dim Stroop van yeeuerlei waarde l SANGUINOSE Vinum Hanguinosiim in vaeuo Mijne dochter is tsele Jaren Igdende geweest aan bloedarmoede en bteekmueht y heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zy aan bloedarmoede en zonuwzwakte leed maar verder kwam het niet on geen medicynen die haar hielpen Zy bad h t vreeseiyk in de beenon on in de rug was bleek on gedurig moe in één woord het meisje was ellendig I Sinds oen paar weken ben ik met uwe Saoguinose begonnen de verandering is groot Zy eet goed slaapt goed krygt een gozonde kleur in één woord de mangnlnoie doet coor haar wat nog geen enkel ander middel gedaan luid V moogt van dit scbröven gebruik maken voor de courant Ik zou bet zelve wel in de courant willen zetten Don Haag Mej EBIN 5 Koningstraat lill PrUs per llacoii f 150 il I 8 12 fl 1 15 Te GOU DA bij WOLFl en Co Westhaven 19H GÈBR RIJKEN É DE LANGE MT ROTTERDAM mê VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdtna vazifni Gedempte Binnenrotte tS4 Telef XS99 INRUILEN He UavaxUn Went Sleuieland O nabij Mation Bear Tele 46S7 STtHHEN VERHOREN REFAREEREN dattelUks In onz Saloiu t fcooreo DE PHONOLA PHONOLAPIANO MON PHOHOLIST 2Ss Patent H StoUen rümuu D r frwue Krroiif UMTt Patait H HloUm trrtmitif M tului m Ht 1 W tf M w rthtogeit Xafhahmunyen gfO li ieufi eher mure irietit achnrfen H StoUmi u nu uut jmet vhr In uMUm C wAv i M k I net Hiktl IwlÊ mbmltlm wi Miii l a Warnung liC nnitiur tffj S mtmumt Ai iruuMn HIHH Minrgiti niüiM Koord Brabaoisclt Scboen t u LaarzenmagazijD 1 KLK1WK E J0 tegenover de Kleiwegsteeg J HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repAratién en aangemeten werk DE OOEDKOOPBTE DE MEEST Ï RACTISCHE DE MEEST VOLLEDiaE M O D fc B I A zyn beslist die der Firma THE LADIES JOVRHAL raot minstens drie gratis geknipte patronfu on een gekleurde plaat IHE ILL DRBSSMAKEIl met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD llBlSa PASHIOXS Kinderraodes met vele gratis geknipte patronen TraaOT Vw BoekhnniUUmi Proe iinm ner i AUe mH kuHtel Holl Bljeoegea 0 Van alle iti deze bladen voorkomende X modelion zu WEKNIPTK PATRONEN f È mot Holl verklaring fr p p togen é voornitbetaling van f ü vorkrügbaar ê bj MILLY SIMONS Den Haag é Verkrygbaar in flesschen 50 ets TB et en f I SIS by H H Apothekers en Drogisten Let op liet merk ANKER 1 P AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 19a jn wa iJebt k fiULel C it Atf f ot ru ST teBOBiT gesteld en dk Iö xé n nn n isï d ïL naidel gekuima i i i njt bhk des qitvindeaa Ot Miolr olw vorTMidigi Bf de btste im Ur ir Jot ifOTeldbeimmi étakblis eiu üt v c Qebns Bt oU trck t Keckn Iscbt J p n2lcl 2SieIls Eikcl Cacao in vlerkauton bu ei Deze Eikel f i a ot mell gekookt eeaft ungenuae geituiif drank voor d gel tkBch gebruik oen t 3 theelepels van t H£der TOOT een kop PhocoUte Als geoeeskncbtiae drank bij geval n itiarTboe aleodts met water t gobruiten Twkrijgbaar bij if vo msBiat S 1 Apottoksrs aa Vi Ko Ka Jgtpftiwje 0 ii raalv rt8g$nwoordlger Vo Sdte nd Julius Rantnktedl SAMOSWIJN S cent perjieaeh Aanbevelend FirmaHorman Zoon Kuitciilaodscb Ovcrzichl Reuter eint uit Rome dd U Juli Volgens een olficiense nota zün baron Aehrenthal en minister Tittoni na oen bespreking van den algeraeenen toestand in Europa en van de meer byzondere Oosten rykscliItaliaansche belangen tot do overtuiging gekomttn dat Oostonryk en Italii bestaat boruaterd op bet behoud van den status quo niet alleen voor hot oogenblik maar ook voor de toekomst Het deportenient von marine te Washington ontving van admiraal Thomas bevelhebber van een eskader slagschepon oen draadloos telegram meldend dat gisterochtend te 10 uur de lading van een IS duimskanon op het slagschip Georgia vlam had gevat waardoor 17 personen werden gewond waarvan acht ernstig Tot de gewonden behooren een luitenant en twee adelborsten Admiraal Thomas heelt do Georgia naar Boston gezonden om de gewonden naar hot ziekenhuis over te brengen Do Üoorgia is een der nienwste oorlogsschepen en is eerst sinds tien maanden in dienst Eenigo dagen geleden werd uit Glistrow in Mecklenburg gemeld dat het Landgericht prinses Carmon Ludmilla Wredo wegens de bekende zilverdiefstallen buiten vervolging had gesteld Het hol nam aan dat z j bu hot begaan van de dielstallen niet wel by het hoofd was geweest Het Dcriinor Tageblatt verneemt nu uit goede bron de volgende bozonderhedon over de behandeling van do geruchtmakende zaak Rehalve de prinses zyn ook prins Adolf Wrede en de gezelschapsjuffrouw Weidig van rechtsvervolging ontslagen ülase een kamerdienaar van de familie Wrede is indertyd wegens afdreiging tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld Hu was wegens een twist met de gezelschapsjuffrouw ont logen en had vervolgens prins Wrede gedreigd dat hy de diefstallen van zön vrouw zon aangeven als de prins hom niet een som geld wilde betalen Toen prins Wrede weigerde en den kamerdienaar in hechtenis liet nemen gat Olaso prinses Wrede bg het gerecht aan Er volgde een instractie tegen prinses Wrede wegens verschillende hoteldiefstallen te Berlgn Munchon en Parys in de jaren 1903 tot 1906 en een inbraak op het kasteel Basedow in 190l waarbg xWveren gerei van de familie Hahn werd gestolen Verder werd een vervolging aan I FEVILLETOM Qeschiedknndig verhaal van JOH WILLE Uit het Dnitsch 5 Ook juffrouw Daltrop werd door innig meelgden bewogen en om den geschokten jongeling wat op te beuren kreeg zg uit een verborgen lade den zorgvnldig bewaarden zakdoek gaf hem aan Joseph en zei met zachte trillende stem Dit is het eenige herkenningsteeken dat wg van uw moeder bezitten By het afscheid nemen is dit doekje haar zeker ontvallen en daar ge ons nu gaat verlaten moet ge het voortaan leli bewaren Misschien kan het eenmaal nog van nnt zgn Hg stak de doek in zyn zak en ging naar zyn kamertje waar hg zgn hart lucht gaf door een bitteren tranenstroom Hot brandende boofJ op de handen geleund staarde hjjSiver de huizen der stad in de verte naar de laatste trekvogels dis licb in de zwakke stralen der herfstzon boven de beide voor de groote reia oelendtn m NB HnawMlitlg railufen kwam J gespannen togen prins Wrede wegens heling en ti gpn juffronw Weidig wegons modcphchtighoid en meineed Nu zgn allo beklaagden gelgk gozegd vnn rechtsvervolging ont slagon do kosten aan do staatskas opgelegd en is zelfs bepaald dat prins Wrede alle uitgaven die hy in verband met zyn geding heeft moeten doen terugbetaald krögt I it do toelichting van de beslissing van hot hof wordt het volgende medegedeeld Wat do inbraak op Basedow betreft is het meer dan twjfolachtig of prinjes Wrede en hare ge elschapsjuffronw er bchoidig aan zgn Toen de grafelyke familie Hahn hot kasteel van hare vaderen verhot om dat aan do Wrcdes te verhuren liot zjj haar zilver in de gewelven van bet kasteel inmelsolen Bi ongeluk bleef eenig zilvergorei in een gesloten kist in den keUor achter Later is dat zilver in een kust van prinses Wredo gevonden Do meosto Dnitscho bedienden hebben verklaard dat do prinses en do gezelschapsjuffrouw de kist op een goeden avond hebben opengebroken on het zilver or uitgenomen Maar do Duitsche bedienden konden het niet met de prinses vinden omdat zy horo negerbedienden prinses Wrede is ecu Zuid Amerikaansohe vrouw voortrok De Duitsche bedienden stonden ook onder don invloed van Glase en hot is niet ouraogelgk dot anderen hot zilver gestolen on in do kast van prinses Wrede hebben gelegd Voor de hoteldielstallen kan do prinses niet vorantwoordelgk gestold worden omdat men moet aannemen dat zg die in een toestand van goestelgke stoornis bogaan heeft Do prinses had toen zy als weduwe met prins Wrede oen gescheiden on onbemiddeld man hertrouwde een jaarlgksche rente van 300 000 mk Do prinses was vroeger hoewel eenigszins zonderling een vrouw met geest die mot mannen van beteekenis omging In do laatste jaron is zg veranderd vooral na het huwelgk van bare dochter Edda uit haar eerste huwelgk Zg trok zich Dit do kringen der samenleving terug en leidde een leven van ofzondoring Men moost dit toen reeds toeschrgven aan een zielsziekte een erfeliike kwaal in hare familie Bgna alle psychiaters die hour onderzocht hebben hebben haar nu voor zielsziek vorklaard Volgens de uitspraken van hot rgksgerechtshof geldt als regel dat indien de dader tydens de tegen hem ingestelde vervolging geestelgk ziek is men ditzelfde tnoot aannemen Voor den tgd van de strafbare handeling indien niet verschillende omstUg digheden voor het tegendeel pleiten Mj verlangt geen positief maar alleen oen ne tief bewgs Op grond van deze ovcrwegjug moest het gerecht besluiten de prinses buiig in hem op om ook te gaan reizen hier vandaan te gaan verre landen to bezoeken en niet to rusten voor hg het geheim zgner geboorte ontdekt had Waarom wilde zgn eigen m cder hem van zich verwyderd honden on hem inkerkeren tusscben de muren van een seminarie om een stand te gaan bekleeden waarvoor hg geen neiging had en geen roeping gevoelde y Neen zgn gezonde levenslnstige natuur verlangde andere bezigheden Door een plotselinge ingeving gedreven richtte hy zich op en liep naar het atelier van zgn ouden vriend Palovioini wierp verschrikt palet en penseel ter zgde toen hg bet ontsteld gelaat zag van zgn lieveling die zich onstuimig aan zgn borst wierp Aandachtig hoorde hy Joseph aan en riep toen uit Per baccol men wil myn jongen tegen zgn zin tot een priester maken P Dat zal nooit gebeuren Een kunstenaar zal hg worden I Wil je het raet een nieuwen pleegvader wagen mgn jongen zoo sla toe de oude Falavicini zal zorgen dat ge een degelgk schilder wordt talent hebt ge We gaan de wyde wereld in we réizen naar Italië misschien gelakt het ons onderweg hier ot daar een spoor te vindep van haar die baar Mod loo onmotdaflljk rerloochtDde vervolging te htellen Met prins Wrede moet hetzelfde gebeuren onidat bet bewgs van holing niet geleverd is Hg heeft tonn zgne vronw de liotoldielstallcn bekende do zaak dadelgk hg hot O M aangegeven Neemt men eenmaal aan dat de prinses geen strafbare handeling heeft begaan dan moet men ook tot do slotsom komen dat de personen die haar bggestaan hebben vrg uit moeten gaan Daarom dient ook do gozelschapsjuHrouw niet vervolgd te worden Hot liorl Tageblatt verneemt dat het O M waarhchgnlgk van do beslissing van het bof in hooger beroep zal gaan uit overtuiging dat de prinses wel op hot oogenblik zielsziek is maar dit niot was op het oogenblik dat zg de diefstallen beging Is er eon rocblor in hooger aanleg die zich met deze opvatting vereenigt dan zou de prinses de kans leopen dat zg indien zg als gonozon uit oen krankzinnigengesticht werd ontslagen nog de gevangenis inging De nationale feestdag in Prnnkrgk is niet zonder een incident vooibggegaan Keutertelegraramen melden dat gistermiddag toen president Kalli iros van do revue te Longchamps terugkeerde door oen oud matroos eenigo revolverschoten zgn gelost op don stoet van den president gelukkig zonder iemand to troffon Naar de voorloopigo berichten te oordoelen heeft men hier te doen met de daad van een krankzinnige die zich vorongolgkt achtto on op dezo wgzo de aandacht op zich on zgn vermeend onrecht wilde vestigen Ken geval gelgk aan dat van Simon Polak die een aanslag ploegde op onzon minister Van Itaalle on dus zonder politieke beteekenis Dezo kan echter niet ontiejd wordon aan do ongeregeldboden te T ulon In deze oorlogshavon hadden do arbeiders besloten een betooging te houden om te protesteeren togen do offlcioele viering van don Uon Juli En de toen uitgesproken vrees dat doze betooging tot ongeregeldheden aanleiding zon geven is bewaarheid Toen do botoogors een openbare muziekuitvoering in don war wilden sturen onthtond een botsing met politie on gendarmerie waaiby aan weerBzgden vele gewonden violen en waarbg een aantal arrestaties plaats haddon In den laatston tyd was ondanks het bondgenootschap de whonding tusscben Italiti en do Oostenrgksch Hongaarsche monarchie niet al te best Er hoersrho oeiiig wantrouwen maar men mag verwachten dat Toon Joseph ni een langdurig gesprek met den schilder b j zgn jllecgonders terugkwam was hg kalm en rustig Enkele dagen later rnslto I alaviciiit zicji uit voor oen kunstreis langs den Rgn en sloeg do Daltrops voor hun pleegkind aan die genotvolle en loerrgke rci door de aan soge s en korkolgko Ijeeldhouwknnst zoo rgke Rgnlanden te laten deelnemen De naherfstdagen waren nog zoo schoon en een ontspanning mocht men den goedenjongen voor zgn intrede in bet streng kldostorlgk seminarie wel gunnen Noch de pleegouders noch de biiïRchop nien men eerst daartoe verlof moest vragen hadden eenige bedenking legen dit reisje en alzoo ging Joseph op een morgen met zyn nieuwen mentor de stadspoort uit mot de belofte na een week terug te kepron Toen deze week verstreken was en Daltrpp met vrouw en dochter op den bepaalden avond de postkoets omringden die gewoonlyk de reizigers van den RUn naar Paderbom vervoerde ontvingen zy wel een brief van henr maar niet de verwachte Joseph Drie paar oogen overvlogen de weinige woorden die de brief bevatte n welke Inidden 0m bet mg opgedrongen beroep te ontgaan en myn moeder te zoeken ben ik gevlucht Doe geen onderzoek naar me als BC littlubt en rergtet aw vu hute do persoonlgke besprekingen tnsschen i leidende staatslieden van bolde staten er toezullen bgdragcn dit wantrouwen op te heffen en bestaande miavorstaiidon uit den weg to ruimen vooral nu do slilzwygendo verlenging van het bondgonootsohap bewy t hoezeer do beide staten het belang van een goede verhouding inzien Wat de beide ministers zullen bespreken is natnurlgk niet otflcioel bekend on wy zullen ons wel wachten op het voetspoor van zoovele buitonlandsche bladen allerlei zelfbedachte onthullingen hierover te doen Vast staat wol minister Tittoni heeft dit zelf verklaard dat in do alleroersto plaats vragen der nalkanpolitiek zullen worden behandeld 1 0 lieer Tittoni schynt voornemens eenige punten aan het oordeel van zyii hoogen gast te onderwerpen zooals de uitbreiding van de voor Macedonië bestaande politieorganisatie tot enkele andere Turkscho vilajets de regeling dor politie te water aan de kusten van Dalmatili en Albanië do verhouding van Herviii tot de andore Balkanstaten en de evontuoele instelling van bosehermingsgobleden zone di tutela in Macedonië in geval binnenlandsche conflicten mochten uitbreken Vraagstukken te over dus voor besprekingen die slechts enkele dagen duren Terwgl men van offlcioele zgdo zoowol In de Voreenigdo Staten als in Inpan tracht de tusscben heide landen bestaande spanning te verminderen schjint vooral onder oen dool dor Amerikanen de opgewondenheid togen 1apan en de Tapanners toe te nemen Hierin ligt natuurlgk een govaar daar de mogeIgkhoid bestaat dat do volksopwinding door do verantwoordolgke staatslieden niet moer kan worden beheerscht To San Diego heeft do arrestatie van een lapanschen spion reeds tot vgandolgke betoogingen aanleiding gegeven Thans heet het dat reeds oen tweede Japannor te San Diego onder verdenking van spionage is gevangen genomen terwyi Amerikaanscho bladen ook melding maken vnn do aanwezigheid van duii endon lapaniicrs allen oud ofHcioron en oud soldaten in het Zuidwesten der Dnio on in Moxico Men zal echter goed doen al deze berichten met eenige onzicbligbeid op te nemen daar in do tegenwoordige omstandigheden de spionnenvreos liclit tot overdryvingen voort en mogciyk zeer onboteekenende voorvallen tot ornstigo gebenrienisson worden opgeblazen Taak van de verantwoordolgke staatslieden in do Verecnigdo Staten on in lapan zal liefhebbende en steeds dankbaren Joseph HI Tegen verwachting voji Daltrop en zyn vrouw besloot de bisschop toen ze dezen Joseph s brief hadden laten lozen don vluchteling niet te laten vervolgen Hg dacht als loseph Ocra door eigen kracht zich een poBltia in de wereld jvil verschaffen die met zyn natuuriyke neiging on begaafdheid strookt zon het oobiliyk on onverstandig zgn hem hierin tegen te gaan fïuitei dien wordt het doel zpner moedor om haar kind von zich vorwgderd te houden even goed bereikt door zgn vlucht als door hot oorspronkclgk hem tegen do burst sluiteijd plan om hem voor goestelgke op te leiden Zgn moeder die hy onmiddellgk het geval zou malden moest zich maar in het onvermgdeiykfl zien te schikken Aldus bleef elke nasporing achterwege Jaren verliepen na het verdwynen van tien verduisterden prins on de belangstBlling der Ptderbornera verminderde meer en meer Wordt mvolgd