Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1907

zijn de gemoederen van het volk te bedaren en in ttoni te houden zooals de Westm Gazette zoer torecbt zect staatslieden die oprecht don vrede willen znllen maatregelen moeten nemen om de oorlogzuchtige stemming in hun landen te houden binnen do perken waarbinnen zij den noodigen invloed kunnen oelenen en behouden w Ër is nog niet het minste licht gekomen in de duisternis die het mysterie van den diefstal op Dublin Castle omhult Alle nasporiugcn zoowel in Engeland als daarbuiten zyn vergeelsch geweest tot dusver Het eenigo dat men heeft knnnen vaststellen is dat do diefstal moet begaan zijn in don nacht van 5 of 6 Juli üe dief heeft blijkbaar gebruik gemaakt van een valechen sleatel De politie te Dublin zoo lezen we in een bericht uit Londen deukt dat de door haar uitgeloofde prijs wel het zijne zal doen tot ontdekking van de daders maar het publiek blijft zeer sceptisch gestemd De Observer klaagt er over dat de autoriteiten zoo karig ziJn in hun mededeelingen en werpt hun zelfs het verwijt voor de voeten dat zjj blijkbaar niet brandende zijn van verlangen om de schuldigen voor het gerecht te zien De grootste helft van de kwesties die het totstandkomen van do Ausgleich tnsschen Oostonruk on Hongarije bemoeilijkten zoo schrift ons onze Weenacho correspondent zijn op bevredigende wijze opgelost De geschillen over de verbruiksbelastingen en over hot Hongaarsche deel der openbare schuld zijn uit den weg geruimd Dit is echter nog niet het geval met de spoorwegtarieven en met don wensch der Hongaren van een eigen spoor door Silezië naar Dnitschland in het belang van hun handel Men hoopt echter op een compromis in die zaak men denkt dezer dagen gereed te komen In Oostenrgk vreest men nn reeds bet kind van de rekening te worden Verspreide Berichten Frankrijk Do nationale feestdag ia overigens niettegenstaande sommiger vreea rualig vorloopen Alleen in ïoulon hebben de werkliedenvereenigingen wat luidruchtig gemanifesteerd en in Parijs zijn wat anti militairisten in hechtenis genomen BiJ de inwijding van t Garibaldi gedenkteek B Zaterdag heeft de minister van buitenlandsche zaken Pichon betoogd dat Frankrjk en Italië vrienden zijn omdat nergens hun beider belangen in botsing komen en hetzelfde ideaal door beide gekoesterd wordt onafhankelgkheid en vrijheid en vrede gegrond op recht en solidariteit In de Intranaigeant het orgaan van den Duitscherhater Eochefort houdt do schrijfster Gyp mevrouw Martel een pleidooi voor een toenadering tot Duitschland Do valsche munters te Parijs zijn veroordeeld drie tot B jaar dwangarbeid 2 tot i jaar idem 3 tot 6 jaar gevangenisstraf terwijl 19 vrijgesproken ziJn DUITSCHLAHD Minister üernburg is naar Oost Afrika Tortiokken Het Berliner verwacht een ontmoeting van den keizer met koning Eduard te Hombnrg bvi de onthulling van bet standbeeld van landgravin Elisabeth waarvoor de Engelsche koning een bgdrage gegeven heeft In Keulen begint de moningitia onrustbarend te heerschen In Hamburg is een schip uit Calcutta aangekomen met een pestlijder aan boord De Kussiache leeszaal te Berlijn is na do veroordeeling der Russische studenten opgeheven KsaBLAND De koning gaat een decoratie inatellen voor mijnwerkers die zich by een of andere gelegenheid moedig hebben gedragen De sieraden van de St Patricks orde te Dublin vermist znllen in enkele dagen aan den dag komen zegt men ze zijn op een andere plaats gelegd Beluie De gemeenteraad van Antwerpen heeft besloten biJ de Kamer een voorstel in te dienen voor het graven van een groot scheepvaartkanaal van Antweipen naarden Rtin Ër komt een nieuwe enelverbindjng KeulenAken Brussel tot stand KUSLAN ïe Kienw zijn een aantal soldaten veroordeeld die na de laatste doema ontbinding gemnit hadden 6 ter dood 12 tot levenslangen dwangarbeid en de anderen tot diverse straffen Te Warschau zijn die Boc iaalrevolntionnairen en een bandiet opgehangen in do citadel In een kruidenierswinkel te Üdessa is een bom ontploft waarbi vier mannen en een vronw gedood zgn In Warschau is bet huis van een rijk man die geweigerd had 1000 roebel te geven aan de territoristen door een bom vernield Ambkika Alle Japanners die nog werkzaam waren in geschutschieterijen en arsenalen worden nn ontslagen Men vertelt dat Amerikaanscbe officieren in hot Uitorsto Oosten herhaaldelijk Japanscho olllcieren hebben herkend als lioden die vroeger aan boord van Amerikaanscho oorlogsschepen hadden gediend als hofmeesters of hofmeester bedienden Naar het Berliner Tageblatt nit Washington verneemt z jn deskundigen uitgezonden naar do havena aan den Stillen Oceaan om mijnen te leggen BINNENLAND VUEDE8C0NFEBRNÏIE Zaterdag hadden do vooruaamste afgevaardigden in de vroegte een bijeenkomst over de vraag van het internationaal prijsgerecht Men beweerde dat in verband met door Engeland gedane concessies de Duitsche delegatie nienwe instructies had gevraagd en gekregen en dat prof Zorn naar Berlijn ia om met do Ejjkakanselarij daarover van gedachten te wisselen maar naar het gevoelen van degenen die mij in deze inlichtingen zegt de bijzondere berichtgever ven het Hbl zou Duitschland op de hoofdpunten volharden ofschoon geneigd om een beetje toe te geven Men wil zooveel mogelyk doen om den indruk weg te nemon dat deze conferentie zich minder bezighoudt met den vrede waaraan zij haar paam dankt dan met do regeling van den oorlog Wanneer het alleen daarop aankwam zei ee i der gedelegeerden dan behoefde men geen 46 natièn te derangeeren maar had men de zaak kunnen overlaten aan de kanselarijen mot de hulq van de technici de generaals de admiraals en de juristen Ten aanzien van bet prijsgerecht is do tegenstand van vele kleine staten gegrond op de kosten Het communiqué van de zitting der 4e commisaiy van Zaterdag zweeg over het nieuwe cident dat daarin is voorgevallen tusschon de hoeren Barbosa en de Martens De berichtgever van het Hbl deelt daarvan de volledige bijzonderheden mede De Braziliaansche ambassadeur gaf eenige denkbeelden ten beste over den ombouw van handels in oorlogsschepen on formuleerde wat men een soort van intermediair voorstel zon kunnen noemen met de bedoeling dit besproken te zien in de volgende bijeenkomst De heer de Martens presidfnt was evenwel van meening dat de hooil Barbosa geen liiscours bad gehouden doen een méraoiro had voorgelezen waarvan de indiening nn niet meer voegde en deed ook niet het voorstel om bet op de dagorde dor volgende bijeenkomst te plaatsen Bovendien verweet hij den heer Barbosa zich niet bepaald te hebben tot de kwesties van recht doch internationale politiek ter sprake te hebbon gebracht De heer Barbosa antwoordde op niet malschen toon dat de conferentie zich wel Na afloop der byeenkomst wendde in de buffetzaal waar bet incident drnk besproken werd de heer de Martens zich tot den heer Barbosa die in een kleinen kring van gedelegeerden stond en zei dat hem de bedoeling vreemd was om den heer Barbosa onaangenaam te zyn wiens haute valeur hy volkomen erkende Hy hoopte dat het gebeurde geen aanleiding zou zgn tot een scherpe verhouding De heer Barbosa antwoordde dat hj dit oordeel waardeerde dat biykbaar gegrond was op hetgeen hg geschreven had maar hy meende dat de heer de Martens hem te weinig kende als mensch om een oordeel te vormen over zyn optreden in do vergadering en te spreken geiyk de heer de Martens gedaan had Hy gaf dezen intusschen de verzekering dat hu Barbosa in de bgeenkomsten steeds bezield was met den grootst mogeiyken goeden wil Daarmede was het incident gesloten Zondag was t het nationale fftest der Fransehen De te s Hage gevestigde Fransrlie gezant ontving to dezer gelegenheid te zgnen huize de aldaar vertoevende Frauache kolonie en de Franacbo delegatie ter Vredeaconfereutio bood in het Palaco Hotel te Scheveningen aan 600 il 700 gasten oen feestavond aan De genoodigden waaronder vele dames werden ontvangen door den heer Bourgo ie en zjn mede gedelogeerden Opgemerkt werden o a do daar govostigdo Duitsche gezant met de Duitsche gezantschapaloden voorts jvele Nederlandscho autoriteiten o a de ministers van Tets van Raalte de Meeater Kraus Fock de oud miniaters Borgesins en van Houten de Commissaris dor Koningin burgemeester Sweerts de president van den Hoogen Raad verscheidene Nederlandscho kunatenaara en tal van stadgenooten die gerechtigd zgn tot hot dragen van de orde van het Legioen van Eer of een der andere Fransche orden Er werd een keurig program uitgevoerd waarby medewerking verleenden de violiste mevrouw C Qoldbeck Ble de zangeres mevrouw Vallandre van de Opéra Oomiqne die door Chévillard werd geaccompagnnard en de pianist Alfred Cortot Daarna werden ververschingen aangeboden en met een bal werd het festyn dat tot lang na middernacht duurde gesloten KAMERS VAN ARBEID De Vereeniging van Voorzitters en Secretarisaen van Kamers van Arbeid in Nederland hield gisteren te Utrecht haar algemeone orgadering onder voorzitterschap van den heer Jos De Sterke te Rotterdam De vergadering was fkeS bezocht Do voorzitter opende met e kort woord van welkom waarna de secretaris verslag uitbracht over het afgeloopen jaar uit welk verslag het volgende bleek Herinnerd wordt aan de oprichting der Vereeniging en geconstateerd dat het eerste vereenigingsjaar zeer bevredigend is geweest Het aantal leden is gestegen van 134 tot 161 terwyi het getal donateurs onveranderd bleef De rekening en verantwoording vail den penningmeester toonde een nadeelig saldo ad f 27 57 De inkomsten bedragen f 290 en uitgaven f 3 17 57 De aftredende bestuursleden zgn herkozen Besloten weid de volgende vergadering weder te Utrecht te houden De ininimum contributie voor hot vereertigingsjaar 1907 1908 werd weder bepaald op f 1 50 Hierna kwam aan de orde een interpellatie van den heer J van Aggelen over de samenstelling der commissie voor dereorganisatie der Kamers van Arbeid naar aanleiding waarvan zich levendige discussie ontspon De vergadering hechtte haar goedkeuring aan de aanvulling dor commissie met drie personen Do hoeren W Havers en A van Itallie uit Den Haag hadden een motie ingediend betreffende de wgziging van karakter der Vereeniging Daar do gewgiigde motie te laat ingekomen was om daarover nog praeadvies nit te brengen werd door hef bestuur voorgesteld de verdere behandeling der zaak nit te stellen tot de volgende fvcrgadering Met algemeene atommen wordt dit voorstel goedgekeurd waarna een pauze intrad Bg heropening der vergadering heet de voorzitter der vertegenwoordigers van het centraalbureau voor de statistiek den heer van Dam van Isselt welkom Do heer van Dam van Isselt woont de vergadering by in verband met de bespreking van de verzameling van maandelgksche inlichtingen bedoeld in het Kon besluit van 19 Febr 1906 De heer van Zanten leidt de besprekingen hiervoor in en deelt mode boe door de Kamer V Arbeid voor de boowbfldryvon te Amsterdam voldaan wordt aan de eischen gesteld in genoemd Kon besluit Hy merkt op dat de garner in de gunstige omstandigheid verkeert dat de organisatie van patroons en werklieden in het bouwvak hierby zeer hulpeloos is en dat de toestand in het bouwbedryt ook kan gelden voor andere onder deze Kamer reasorteerende bedryven Uiteengezet wordt op welke wyze deze Kamer van Arbeid zich met personen door vakvereenigingen aangewezen in verbinding stelt De heer De Groot van Rotterdam vroeg hoe het gaan moet als er geen vakorganisatie bestaat in bedryven die ressorteeren onder de Kamers van Arbeid Do heer Van Vliet van Amsterdam en de heer Merselink uit Schiedam doelen mede hoe zg op dezelfde wgze werken als de Kamer voor bonwbedryven te Amsterdam De hoeren Fontein van Rotterdam en Brey van Arnhem eveneens secretarissen van de Kamer van Arbeid die het voorrecht hebben dat de bedrgven die onder haar ressorterren goed georganiseerd zyn doen eveneens mededeeling hiervan De heer Havori meent dat invoering van enquêterecht alloen nitkomst zal brengen De heer De Gelder van Rotterdam merkt op dat soms van patroons en werklieden een tegengesteld antwoord op aan hen door de Kamers van Arbeid gestelde vragen is ontvangen reden waarom de taak van verzameling van inlichtingen voortaan aan de leden zon moeten worden opge Iragen die op hun beurt dan weer uit verschillende bronnen putten kannen De heer Michielse van Vlissingen spreekt over de moeiiykheden die bg hem ondervonden worden bg vaststelling van den stand der arbeidsmar£t Do heer Bonnet van Amsterdam apreekt in verband met t groot aantal bedryven dat onder oen Kamer ressorteert den wensch uit dat do organisatie hierin verbetering brenge De heer van Zanten stelde de vraag aan den heer van Dam van laaelt wat vorataan moet worden door den algemoonen toestand bedoeld ih Kon besluit van 19 Februari 1906 Vervolgens resumeerde hg het gesprokene om daardoor leiding aan besprekingen te geven Aangenomen werd een voorstel van het bestunr om aan elk der leden en donateurs der vereeniging een exemplaar te verschaffen van het voorstel voor eeo collectieve arbeidaovereenkomst Hiernii kwam aan de orde punt 13 dor agenda het voorzitterschap van den verzoeningsraad Het bestuur achtte hot wenschelgk dat de Vereeniging zich uitspreko ojier de vraag of bg belangengeschillen van eenigazins ernstigen aard de Kamers al dan niet steeds tot voorzitter van den verzoeningsraad behooren te kiezen iemand die noch patroon noch werkman ia Do be f doeliug is ook hier slechts te biyven op den bodem van do bestaande wet De heer J van Aggelen leidde dit punt by de vergadering in De heer van Zanton besprak uitvoerig dit punt en stelde ten slotte do de volgende conclusie üe vergadering gehoord de besprokingen spreekt de weuscheiykhoid uit dat de Kamers van Arbeid in belangrgke bolangengeschillen steeds tot voorzitter van den verzoeningsraad benoemen ooo invloedrgk persoon die noch patroon noch werkman is Langdurige discussies wordon nog gevoerd De heer Van Aggelen bepleitte de voorooelen verbonden aan bestaande regeling en daarom dan ook togen de conclusie van den heer Van Zanten stemmen De heer Van Zanten ropliceerende wees er op dat bg invoering van de door hem voorgestelde regeling men er eerder tos zal komen geschillen aan de beslissing der Kamers van Arbeid te onderwerpen Do motie van den hoor Van Zanten wordt hierna in stemming gebracht en verworpen Vervolgens kwam aan de orde punt 1 van de agenda het aanbieden van bemiddeling bg dreigende werkstaking of u aluiting Het bestunr stelde voor de wenscheIgkhoid uit te spreken dat de Kamers van Arbeid haar bemiddeling zullen aanbieden telkens wanneer haar bekend wordt dat er een werstaking of uitsluiting dreigt uit te breken Het bestunr meende zich ter toelichting van dit voorstel er toe te kunnen bepalen met te wgzen op het groote voordeel dat kan worden verkregen als het gelakt partgen er toe te brengen in bedoilde gevallen bemiddeling te aanvaarden voordat staking of uitsluiting uitbreekt üa besprekingen werden ingeleid door don heer Van Waardhuizen Het voorstel werd ten slotte aangenomen met op 2 na algemeene stemmen Hierop kwam aan de orde punt 15 Praeadvies van het bestunr over het enquêterecht voor Kamers van Arbeid Hoewol dit punt in de vorige vergadering werd uitgesteld achtte het bestuur t toch niet gewenscht het thans reeds in behandeling te nemen Het hangt nl nauw samen met de wg zo waarop men zich voorstelt by een nieuwe regeling do Kamers te organiseeren en de behandeling daarvan in doze vergadering zou dus op ongewonschte wyze op het werk der commissie voor een reorganisatie kunnen voornitloopen In verband hiermede werd besloten het voorstel van het bestuur ter fine van praeadvies aan te houden Na rondvraag werd de vergadering hierop gesloten Gemengde Berichten Een gezelschap van éene dame met twee hoeren benevens een chauffeur bezochten Zondagmiddag per automobiel van uitKnocke Middelburg Zg waren op de terugreis niet gelukkig In do bocht nabg de Draaibrug liep het voertuig met groote vaart recht over de rails in de sloot en verder onderste boven in een tarweveld De dame en de chauffeur kwamen met den schrik ivrij Een dor heeren had zgn been den ander zyn schender ontwricht Na verbonden te zgn aanvaardden zg de terugreis per tram de geheel in stukken liggende automobiel liet men achter De oorzaak van het ongeval wordt door den een geweten aan de tem die ntel loa gewerkt hebben terwyi een ander beweert dat iets lan een der wielen zou gehaperd hebben Midb Ct Men meldt dit Den Haag In verband met het aanhangige onderzoek naar de vermoedolgko brandstichting in de Alexanderskazerue is een wachtmeester van het 3e regiment huzaren tegen wien de militaire autoriteiten bewyzen meenden te hebben dat hy ondergeschikten zon gewaarschuwd hebben omtrent de aanwezigheid in de kazerne van een politieambtenaar in de provoost opgesloten en n daaruit ontslagen te zyn ternggesteld tot fiuzaar In verband met de ƒ ongeregoldhcden op OudBussum ia gisteren de heer Floria Vos gearresteerd waartoe hg ontboden was op het stadhuis te Naarden De arrestatie geschiedde vanwege den substitunt offlcier van justitie mr L C Bosior wegens huisvredebreuk en wedorspannigheid Zooale men zich zal horinnoron was Floris Vos directeur der maatschappy Ond Bussem on werd door een tegenpartg uit deze functie ontzet Hierover zgn toen ongeregeldheden ontstaan Na verhoor door den rechter commissaris mr L P J Hooffelman is gistermiddag het arrest definitief gehandhaafd zoodat de bekende leider van de ontevreden erfgooierspartg zich thans in preventieve hechtenis bevindt Tel Uit Aardenburg schrgft men aan do Midb Ct Eene schandeiyke baldadigheid brocht gistermorgen onder de inwoners dezer gomeente heel wat beroering Toen de landbouwer M zyne kooien nit de weide wilde halen bemerkte hg dat een der dieren een schot had gehad in den kop het andere er f was gekwetst aan de heup Een paard van don brouwer H dat in een weide aan de overzyde van den weg liep had een schot hagel in de borst Hierbg bloef het nog niet Ook in een weide van den landbouwer De R gelegen eenige minuten verder achter de Elderschnur was een der dieren aangeschoten De hulzen dor patronen zgn gevonden By zorgvuldige verpleging kunnen de dieren waarschijniyk biyven leven Omwonenden hebben tusschen een en twee uur in deiv nacht schoten gehoord Tot nog toe is do dader onbekend Het geheel Igkt het werk van een krankzinnige Aan hen die voornemens mochten zyn naar Canada te emigroeren wordt aangeraden zich aan te achaften een in do Engelsche taal geschreven handboek over dat land bevattende vele nuttige inlichtingen en hetwelk tegen voornitbetaling van een penny te verkrggon is bg het Emigrants Information Office 31 Broadway Westminster Londen S W Speciaal aan landbouwers die naar genoemd land wenachen to gaan wordt in overweging gegeven zich eerat in betrekking te stellen met het Dominion of Canada Emigration Office 11 and 12 Charing Cross Street London Voor klerken en kantoorbedienden is in Cauada geen arbeid te vinden Afgeraden wordt naar Canada te gaan aan hen die geen Eugelsch verstaan of niet in het bezit van genoegzaam kapitaal zgn om in den eersten tgd na hun aankomst daar te lande op eigen kosten te knnnen leven Men meldt uit Putten op df Veluwe aanda Tel Zondagmorgen ca 9 jwr is do uit de richting Ngmegen komende auto O 1048 eigenaar de heer Nienhuis te Amsterdam met bestemming naar den heer Oudmans op Schonenhorst alhier op den circa 3 kwartier gaans rechten weg van Diemen naar Bysteren met de grootste snelheid ongeveer als een sneltrein tegen een boom gereden voor do Chr school te Hoef De kar vloog van het onderstel on kwam een paar meter verder gekanteld op don weg terecht De chauffeur kwam er met den schrik af Van de 5 inzittenden kwamen een heer en twee dames met lichte verwondingen te voorschiju Erger was het met twee anderen gesteld De eigenaar der anto de beer Nienhuis ond 71 jaar had eenige ribben gebroken en ook zgn borst bezeerd terwgl do heer Van Tienhoven zoon van den commissaris der Koningin in Noord Holland een diepe wonde in het gelaat had waardoor veel bloedverlies ontstond en ook nog andere ernstige verwondingen opliep In het Kenanpark te Haarlem trachtten Vrydagnacht eenige mannen in te breken in de woning van den heer S Een agent zag die poging tot braak en maakte alarm Inbrekers weg maar men had terecht het vermoeden dat ze in het park tnsschen de boomen waren goTlucht E b boscbje veii omilogeU en diu vond men toen twee mannen die z66 sliepen dat ze nauwelgks wakker waren te krygen t Was een hard optreden maar men heeft die mannen toen toch maar mee naar t bureau genomen vooral ook omdat ze in t bezit waren van inbrekerswerktuigen en al menig vonnisje wegens inbraak achter den rng hadden Vrgdagavond had de 13 jarige T W op een flets rydende de oavoorzichtigheid zich aan een stoomtram van Heemstede komende vast te honden Bg het Blauwbruggetje maakte de tram een draai waar de onvoorzichtige niet op gerekend had Hg kreeg een hevigen slag van het laatste tramrgtuig en werd bewusteloos opgenomen en naar zgn woning te Haarlem gebracht Zondagmiddag waren een heer en dame op de Bergsche Plas aan het roeien toen het meisje dat aan toevallen Igdendo was oen duizeling kreeg en over boord sloeg By de pogingen door den jongeman in het werk gesteld om haar te redden sloeg de boot om zoodat ook hg te water geraakte Terwgl hg nog kon gered worden is het meisje verdronken Te Wageningen is gisteren door den Algem Ned Geheel Onthouderabond een openluchtmeeting gehouden onder leiding van prof J van Rees te Hilversum Het bezoek was zeer groot 4 sprekers voerden het woord Na afloop werd een optocht gehouden met muziek ontplooide vaandels en banieren naar do markt waar de stoot word ontbonden In een tuin in de Kapelstraat te Utrecht staat thans zooals gezegd wordt oen boom die water pompt Het is de Kaardebol geen boom of heester maar efen interessante Eurjpecsche tweejarige phnt met tegenovergestelde bladeren die aan don voet vergroeid zyn en om den stengel een kom vormen waarin byna altgd water itaat Geen wonder zal men zeggen met al dien regen van de laatste dagen maar wanneer bet in dagen en weken niet regent staat er toch water in en dat brengt de plant er in wanneer zg volop in den grond kan krggen om het later weer te gebrniken Door een eenvoudige proef kan men aantoonen dat het water opgenomen kan worden Als men nl den stengel beneden een tot een bekken saamgegrooid bladpaar afsnydt en men sluit de angvlakte met lak af giet men vervolgens het water uit het bekken dan zal rasn goedig de bladeren zien slap hangen laat n n het water evenwel staan dan bigft alles dog een geruimen tyd frisch Giet men olie lover het water waardoor do verdamping verminderd wordt dan ziet men toch dat hoeveelheid geregeld minder wordt en daarint kan men gemakkeiyk afleiden dat dit water inderdaad door do op den bodem der kommetjes aanwezige zuigcellen opgenomen len gevoedt wordt door het weefsel der bladaren Daarbg komt nog lit in dat bekken verongelnkken een aantal kleine wezens terwgl er door den winCxStof stuifmeel van planten en andere dingenNin komen die na de oplossing en de ontbindihg van deze organische lichamen het water meFfoedingszouten vullen welke aan de plant ten goede komen U D Stadsnieuws GOUDA 16 Juli 1907 De uitslag van het Eindexamen aan de handolacnrsus is aldus Een diploma verwierven F H Stam voor Bookh Fransch Dnitsch Stenogr Typewr ö van t Hoen voor Boekh P C Hooft voor Boekh Stenogr Typewr G Bakker voor Boekh Typewr J v d Sanden voor Boekh Fransch Eng Stenogr Typewr D de Weger voor Boekh Engclsch K Kousbroek voor Boekh Fr Dnitsch Eng M v Hofwegen voor Boekh Stenogr F Oosterling voor Fr Eng Typewr A de Jong voor Boekh Eng Stenogr S de Jong voor Boekh Engelsch Stenogr Typewr P Hnlleman voor Boekh Fr J G Rondo voor Boekh P J Gravestegn voor Boekh F Sohonten voor Fr D Toen voor Fr Stenogr J P Gravestegn H van Maaren voor Boekh Stenogr Afgewezen voor Boekh 3 Fransch 1 Dnitsch 2 Engelsch 2 Stenogr 5 Typewr 7 De uitslag van het Overgangs examen aan de handelscnrsns is aldus Klasse I bevorderd C Verstoep oek voor Dnitsch J Boot ook voor Fr en Dnitsch A P Hendriksen ook voor Fr en Dnitsch P de Waal ook voor Dnitsch J M Mul B J Beyi L Boot ook voor Dnitsch H Boaters ook voor Fr H Vollmers ook voor Dnitsch C A V Willigen ook voor Fr en Dnitsch H Bertels ook voor Fr en Dnitsch F Koot ook Toor Dnitsoli B K Kralsheer ook voor Duitsch A Koos ook voor Fr en Dnitsch A C Snel P A Signer ook voor Pr en Duitsch A L Leemeger ook voor Fr en Dnitsch C den Hertog ook voor Fr en Duitsch A A de Kok ook voor Fr en Dnitsch W G Boot ook voor Duitsch J W Voenondaal ook voor Pr Th Bisschop ook voor Duitsch J A Goedewaagen ook voor Fr A de Jong en S de Jong voor Duitsch Niet bevorderd 5 afgewezen voor Fr 12 voor Duitsch 8 Klasse II bevorderd B Verbrnggen ook voor Fransch Dnitsch on Engelsch W F Hardyzer D C Kooiman ook voor Engelsch M G v Leeuwen C Rabouw ook voor Fransch Duitsch en Engelsch A B Ahboma ook voor Fransch Duitsch en Engelsch P Bik ook voor Fransch Duitsch on Engelsch C W Hardyzer ook voor Fianaoh Dnitsch en Engelsch P J ï d Berg ook voor Fransch Duitsch en Engelsch P Pyn W Zjderlaan ook voor Fransch Duitsch en Engelsch G J Snooyenbos D v d Want ook voor Fransch L J E Boot ook voor Fr Duitsch on Engelsch K de Brnijh M Kasteleyn ook voor Fr Dnitsch en Engelsch H A Schipper voor Dnitsch Niet bevorderd 1 afgewezen voor Fr 2 voor Duitsch 4 voor Engelsch 2 Klasse III bevorderd F Rietveld A v d Sanden ook voor Fr Duitsch en Eng C Urbanns ook voor Duitsch C J Scheffer ook voor Fransch Duitsch en Eng L G Boijl ook voor Fr Duitsch en Engelsch H Göbel ook voor Fransch Niet bevorderd 1 afgewezen voor Fr 2 voor Duitsch 1 voor Engelsch 2 Te 12 09 kwam heden de Gondscho gezondheids kolonie onder leiding van Mevr Behrens en Mej de Vooys terug De kinderen zagen er allen opgewekt en recht vergenoegd nit zoodat de hoop wel gewettigd kan zyn dat eon verblgf van drie weken in een gezonde streek hen ten gojde is geweest Morgenmiddag worden de kinderen in de wykverpleging gewogen om te kunnen nagaan of zy allen in gewicht zgn toegenom Moge de Oondsche gezondbeids kt onie door velen die haar nog niet steunden gesteund worden men doet daarmede een zeer goed werk G a s c o n t r ö 1 e 15 Juli 1907 8 uur namiddag Druk 43 m M Lichtkracht 15 04 Kaarsen ZZZ 5234 Caloriön Evenals vorige jaren zal ook wéér ditmaal onze kermis door vorachillende inrichtingen bezocht worden Naar we vernemen ia voor een 60 tal inrichtingen reeds vergunning verleend terwyi voorts wegens plaatsgebrek aan een 30 tal houders van zaken waaronder van vrg groeten omvang plaats moestèworden Onder de voornaamste verleende vergunningen mogen we zeker wel tellen die van Antoon Benner met Stoomcaronssel Jean Benner met HippodrOme Alex Benner met Bioscope W Qutlich met Tobbogan glgbaan J Stelling met Doolhof P Tegelaar met Beignetskraam Otto Riedel met Panopticum J B Waltrin met Hodendaagsch Theatre Prof Salvatore Mullens dochter met Spiritisme Theatre Edmond Sleebus met vertooning Reuzin G v Engelenburg met Schiettent Louis Vallentgoed met Luchtschommel Johs Hallu mot Draaimolen J Damman met Panorama J A W Boltini met Theatre Variété Chr de Haan en onze stadgenoot V F van der Steen met hunne fraaie poffertjeskramen Voorts zullen weer niet ontbreken de vele nette galanterie byouterie nougat koeken suikerwerkkramen alsmede de ons allen bekende flrma P Zilver met Wafelockraam van Praag D N Visser Gezusters van der Steen en J Wouter de Haan met hunne net ingerichte poffertjes en ververschingakramen on W Gooaen met zyne prachtige naar de eischen dei tgda ingerichte gebakkraam Voor het toelatingsexamen van de Kweekschool voor Zeev art te Amsterdam slaagde onze stadgenoot v Grisnigt Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Mgnsheorenland ds F G Hospers te Kethel en Spaland die voor Nieuwerkerk a d IJsel heeft bedankt Rechtzaken De Hooge Raad verwierp gisteren het cassatieberoep lo van een inwoner van Grgpskerk tegen oen vonnis van den kantonrechter te Middelburg waarbg met vernietiging Tu eeft beschikking van B en W van Grgpskerk den naam van den reqntraat Van de kiozerslgst was afgevoerd als onderstand hebbende ontvangen in den zin van artikel 3 en 4 der Kieswet 2o van een inwoner van Vlissingen togen een vonnis van den zelfden kantonrechter waarby afgewezen was zyn verzoek tot vernietiging van de beschikking van B en W van Vlissingen waarbg 24 personen niet waren geplaatst op de kiezorsiyst voor die gemeente omdat zg Lun aangiften op 14 Februari des avonds half tien op de post hadden bezorgd waardoor deze eerst waren bezorgd op 15 Februari 1907 BEUES VAN EO TEEDAM T K ïT ïf MAANDAG 8 JULI Staateleentnaen PoBTDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 i Oblig 3e Êtorie fr 2500 3 59 RusiASD Iwing Dombr Obli gatien 4 96 AziH Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDMBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis li 100 17 241 Hifpotheek Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOOVi Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Nedorl Hyp Pandbriefbank 4 99 i Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandacho HypK 4 99 ScheepvaaTtMaaUehappijen Pand Holland Gulf 8tv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italib Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Alle nog resteerende ZOMERMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Af vras nif fy M v ys i7 r y Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby passende GARNEERINGEN Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i6 JuU 1907 Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijacn waren voor iste kwal 40 ade kwal 34 3de kwal 38 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer late kwal 28 ade kw 25 3de kw 23 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 31 2de kwal 27 3de kwal 24 cent per halt kilo Glaskalveren redelijk aangevoerd Handel in vet vee mager vee en graskalvercn prijshoudend vette kalveren en stieren stug iets ager in prijs BurgerlUke Stand GEBOREN 13 Joli Fünje oadera A van Herk en P Noomen Johanna oadera J Schouten en 1 den Hertog U Chriatiaan Wynand ouders J S Mal en Ö vap Keden 15 Wilhelmina Hendrika ondera A J Roos en R P J Siebers OVERLEDEN U Juli S Koppendraauer wöd van J T Berlijn 56 j 15 J Baks 5 j U m A van Duin 41 j ADVKUTElNTlfc Zenuw en Maajrlijders wordt nit overtaiging als een werkelyke bal in den nood hei boek aanbevolen Na ontvaugBt varïNadjreaper briefkaartnorit d t boekje Iranco per post toegezonden door BLOKFOBL S Boekban Zaltbomma