Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1907

So 10386 Donderdag IS Juli 1007 Tor Conrant Drakkerö van A BRINKMAN Za kan een halfwas Lotterzetter goplaatat worden Aanmolding in persoon Lange Tiendeweg D iÜ 46ste Jaargang mmimmmmfm fiOUDSCHE COIRAMT IMeutéS en Advertentieblad vqor Gouda en Omstreken TelrtoinUo fej i Il Tel Ioo Mo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks fft Élk ADVER EISTIEN worden geplaatst van met uitzondering vail Z n en Feestdagen jOyHSÉlH ® Centen iedere regel meer De prijs per drie maande i is 1 25 iranco per ó JÊ Ê i Hffi BI J Centen Groote letters worden berekend iiost 1 70 X w @ hI Hhm W plaatsrv imte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afzonderlijke Ncmmers VIJF CElJfTBN J zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prgsvan compleete inrichting Bad en prima Geiser van a f 75 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOODT DUBBELE BUURT B U Telfn 117 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kmt inqeg even worden in Koffie Thee Melk Lil eur Abeint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ia dat de dronkaard er iels van m weet Uet COZA POEDER bezit do wondorbaro oigenscbap om tegenzin tot bot drinken van sterken drank bier wsjn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COXA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zekor dat do ecbtgonoote do znster oi do docbtcr van don verslaafd bet liem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit beboeft te weten waaraan hy zjno redding te danken heeft Het COXA POEDER heeft bet huiselijk geluk van duizenden gezinnon hersteld dnizenien personen van schaamte en oneer gered on deze personen tot levonslnstige en nuttige leden der maatschappij herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het loven van talloozen niet menig jaar verlengd Het Institnnt waardooï dit ongoévenaard poedel verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doon een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te yn Correspondentie in allo talen der ereld Het echte Joza poeder is verkrjgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE irnr nX Wacht U voor namnaksels Het Coza Poeder is het oenige afdoend middel tegen dronkenschap HUIS TE HUUR Heerenhiiis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Water leiding Te bevragen B 89 DE QOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHE DE KIBEST VOLLEDIGE MOPE BL A WE zgn beslist die dor Firma WELUON TBE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat THE ILL DREHSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OE CHILDREN S FASHIONS I Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGX Vw Boeklmndelaar Proefnummers AUe met kastel Uoll BIJvoeffsel Van alle in deze bladen voorkomende modollor zijn GKKNIPTE PATHONEN I met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 M verkrügbaar bö MILLY SIMONS Den Haag r1 i w Het beste onechadelyKste en g k makkclykite poetsmlddel voor Heerctl en voorai damm en Kinderechoenwerk 19 de Appretuur van C M KUIIer t Co Berlin Beuth Slr 14 Men lette eoei tfÜLL op naam en fabrieksmerk VirkryabBsr by Heorin winkelleri In lohoenwerk lalanterisn Mifï oi Bwatssl Dopotliï W SirdemiBn Arnht Gouda Druk van A BRINKMAN Zs WERELD SUCCKS De Wertïidborocmdc Suporior Dniiveiihufstlioiiing Kxtraot mMmMfSi wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningoii Kinkhofst Zwiire Verkoudheid Slijinhoest Boi sfpijn Keelpijn Heesehheid enz MELIANTUE is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in grooto en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedirland Frankrijk üuittchland Engeland Ajnerikn Ned lndi4 Oranje ïiivier Kolonie Tranevaal tm MELIANTHB werd 9 maal met Goudon 3 maal met Eere Medailles bekroond MBLIANTHE in üacons f 0 40 l 0 70 en f 1 MELIANIHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eeiiig e fabrikanten H JV VAN CHAIK Co Koninkiyke Stoomfabriek De Honingbloem Den HaagVorkrggbaai b firma IVOLEE C Co Westhaven 108 Ooiida ORENUEL Gouda E H VAN MILL Veerstal U 120 fïoiido A UOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d 1 1ml A N v s ZESSEN Schoonhoven U v WIJK Oudewaicr A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudewattr K vin ub HEIJDEN te Reeuwijk P v u SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER nnmm Waddingmeen V A uu GROOT A o JONUH 0 J wa r fcP KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Benlchop Wj iVn$iCnVV¥lJV i Laat U niet misleiden door IMV Sfroop Het klooster SanctaPaiilo AlidU bestaat niet Jus Siroop van ueenertet tcaarde Onontbeeriyk is het genot van een EeEL ra le u x e delicatesse DE JONG iOlIOOOLA T AUX NOIX 1 30 CentsJper tablet G ebti Stollwérck a Chocolacte eii Cacao Jfe Tiatige rioor ue nicu vste u lvmiüngan ojj ma hiuiial gebied verbeterde fabricatie en r it8li toi l gobniik io Iijf e eu fijnste groiKlstoBbn garundeeror ici erbrmkor van Stollwerck g Ohocülade en Cacao oen arbevo msn wrdif f ibnlvut nauwtourig beantwoordende aan ien inhouiJ der resp Rtikf tten Di unia iji i t dL Zï Bi v s ils Ifofievci ftïicler 44 Keic Diploiua 8 goTiden enz Medailles een limvija an uilmuulcnd flj i fabri a it Keeds 1874 sclireci de Accademio national de Faris Noue 701M déocmona oKe n i it iln fl première cinwe en oonoldératlon ae votr excnilei fca ïsbrloatlon de Chocolat bonbons varies eto eto Ftai wfK l ili kar t IS tt krijgbaar bi 11 il Cmifiseurs Bankotbakkorf raz enz enoraahertc emvonrdit er lor ederland Julius Mattentlodt AmsteMtfUh ilverslia ii lO H Ki m xmmmsmsmmim mi GEBR RIJKEN é DE LANGE ü0 ROTTERDAIMI HI VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaqaxijn Gedempte Binnenrotte 134 Telef 2500 2e Maonstjn West Nieuwland 9 nabi j Station B eurs T Aet 46S7 INRUILEN STëHHEN T£RHUREN REFAREEREN dagelijks In onze Sitloni t hoaren DE PHONOLA pnoKOLimm gma H pionoust AÏtEKTËNTlM iralle Couranten worden aangenomen door het Adverteutie Burcau van A BKINÜMiN ZOON Onnavolgbaar zjin thans door nieuw gevonden toepassingen onzo tu olieverf getchlMerde f i trollen l elulure Hogaertt Zi geven kracht en diepte die namakers niet kannen boroikon Mep ovortnige zich geon imitatie voor do echte te ontvangen Geill Prjjscoarant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOOAiatIi Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg b j wien modellen t bezichtigen zjjn oor l l rabanlscli Schoon en Laarzcnmagazljn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle rep tratifin en aangemeten work lENie DEPOT TAKTBEE tlcii UIT HBT MAOiZUN VAN VI IIAVENSWAAYZ0 E aORINCHEM Deze THEEËN wordeu afgeleverd iu verzegelde pakjea van r twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPr s voorzien van nevenstaan Merk volgeus de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinff van geeerde orders aaubev ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz 3 Verkrijgbaar in flessehen 50 ets 75 et en t 1 25 bj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouni bfl C LÜGEB Apotheker lUarkt en bj WOLFF Co Westhaven 198 VAN BlOMMLSTEINS IN KI is pró ioruleiA iiHlelijl de EES1 en volkomen ON SCHADELI IK Arri DOORN HOI 1 AMD I HLI II mJi 1 J l UI 1 a i mi I Bultenlandscb Overzic t j i Silezië is door overstroomingen zyaar geteisterd In vele plaatsen is het éen h m baling van den watersnooij wn 1897 teweeli Reeds sedert Vrüdag wa hèt koud fti reg acbtig wéér geweest t0r4lil het op v schillendb plaatsen in Jtet hooggeberrat sneeuwde Zaterdngavonu kwam er eili wolkbreuk los en groeit do wind tot efn storm aan die mot korte knsschenpoozen t t Zondagavond aanbiold Alle bergstroomMJi kwamen dientongevolge jpoedig buiten hd i bedding en voroorzaakteif oen groote ovetr strooming De storm vernielde ook telegraaf graafen telefofftlynen zoodat sommige dorpen geheel van de buitenwereld waren afgesloten In bet pi van de Bober en w Katzbach scbgnt de iscbade bet ergst te ziin l Te Warmbrunn He achdotf en Cnnnersdorf zgn laag gelegen izen tuinen eb wegen onder wafer gezet jok uit Stranpitz Hartau Schildau Jannowitzl Rohrbach en Morzdorl komen slnihte beridlitën Er zi n graanvelden waar aUépn de aren nog van te zien zjjn In het graafschap Glatz zgn heele hoeven weggespo d en is de oogst vernield Reeds nige jaren geleden heeft de Prnisjpbe Laqddag bet wetsontwerp tot normalisatie valf de verschillende Silezische rivier tjcB die eihdeloozen last aan de aanwonecden veroorzak ln aangenomen maar het werk schijnt nog niet zoo ver gevorderd te zgn dat dergeltjke rampen niet meer voor kunnen komen Een geluk voor dn Sileziérs was dat de overstrooming overdag kwam zoodat er maar een of twee meujchen verdronken zgn Ook in Saksen heeft men te Igden gehad van do overstrooming van do Mnlde Het dorp Hainicben staat volkomen onder water en de oogst op velden en in boomgaarden is vernield De aanslag op president Falliëres blijkt tbans in het geheel geen aanslag te zijn geweest Ooggetuigen ook president Fallières zelf en ministor Clemeuceau die naast den president was gezeten verklaren dat Maillé in de lucht beeft geschoten en diens verklaring dat by geen andere bedoeling had dan om de aanda cht op zich te vestigen schijnt dus juist te zijn Op den man was tot dusver niets te zeggen en met anarchisten of andere revointionnaire partjjen stond bil in geenerlei betrekking Waarom Maillè op deze zonderlinge en gevaarlijke wgze de aandacht wilde trekken is nog niet bekend geworden FEViLLETOX Geschiedkundig verhaal van JOH WILLE üit het Duitsch 6 Slechta in de Keizer van Rome werd nog altgd met hartelijke deelneming aan den verloren zoon aan wien de Daltrop s hun welvaart te danken hadden gedacht en lederen allerzielendag versierde Suzanna die tot een knappe jonkvrouw opgroeide het portret van baar pleegbroeder dat gestadig de herinneringen uit hun gelukkige jeugd bg haar levendig hield met een krans van bloemen Wat zou er van hem geworden zgn P Zon hg zgn doel bereikt en zijn onbekende moeder naar wie zijn hart ondanks haar schijnbare liefdeloosheid toch verlangde gevonden hebbenP Als dat waar was zou men toch den oen óf anderen tyd wel eenig bericht in t pesthuis ontvangen hebben Negen maal had Susanna t portret van Joseph al omkranst negen Novembers wain rerloopen en nog wachtte men rergeela Do Fransoho bladen behandelen het gïj val vrij kalm maar zeer verschillend al naa de politieke overtuigingen welke zij vooWt staan Zoo zijn er pationalistische blad die deze gelegenheid aangrijpen om minjsti Clemenceau aan te valden dien zij bescbu digen dozen operettq liinslag op touw te hel ben gezet om zijn miol térie nieuwen stei Je verschaffen Als men eën bond wil slaan is er altj gemakkelijk oai ItokUe vindon dat bl U 11 l NaderB biizi nd r hedM aver de re ds koitoli k gf dlde dynam Itantplofflng tóOr ao Amoriki itiacbi ambass a 4Vte Konstaitin opel nielden b t v lj enlo y ï Een joi g meisje vomJI do i nurt van de Amerikajiij schc aiiibassall eon pakje waarin zich oen i in bevond B wgl net ietsje bét zonderlinge pakje beke Ae p hel va branden Het meisje wierp tót pajtjo td an w g en de ontploffing liijid j iipigk daanMtiplaatl Stoffelijke schade is ef U aangorrcft Wel werden gèlgk reeds gemeld vier mWftjes é i een vrouw licht gewond pr zgn enkele p rsonen in heciytenis genomei maar den dader heeft men nog niet Het schijnt dat er hier geen sprake was van een politieken aanslag of een aanslag togen de Amerikaansche ambassade Wel tweehonderd burgemeesters van Aude hebben Zondag oen vergadering gebonden te Carcassonne Dezo burgemeesters hebben besloten Ie dat zjj niet op huil ontslagaanvrage terng zullen komen 2e dat de burgemeesters en bun adjuncten voor zuiver gemoentelijko aangelegenheden den dienst zullen hervatten 36 dat de burgemeesters zich zullen neerleggen bg de beslssingen van het interdepartementaal congres dat dezer dagen zal worden gehouden Deze besluiten hebben de burgemeesters genomen op grond van overwegingen die zij hebben opgenomen in een motie De burgemeesters zg n van oordeel dat de statengeneraal niet de maatregelen genomen hebben die het Zuiden noodig had dat het evenwel niet rechtvaardig is de bevolking te laten lijden onder da opschorting van den gemeentelijken dienst dat het mitsdien wenscbelijk is den dienst te hervatten al is het tevens meer dan ooit noodig betoogingen te houden tegen de onbeteekenende maatregelen die omtrent de wijnvervalsching zyn vastgesteld De toestand in Portugal blg ft nog steeds op een bericht of de komst van Joseph Eens had de postmeester een brief van Palavicini ontvangen uit Munchen behelzende eenigo woorden over achterstallige schuld bij zijn onverwacht vertrek en betaling er bg voegende maar van Joseph maakte hg met geen enkel woord melding Werkelnk had Palavicini ten dien tgde t jaar 1824 zgn atelier in do hoofdstad van Beieren gevestigd Hjj was met zgn vgfentwintigjarigen neef Joseph ging voor zgn neef door nit Italië naar Munchen gereisd ten gevolge eener oproeping van koning Maximiliaan Joseph om diens uitgebreide collecte schilderstukken te doen restaureeren waarvoor deze vorst liefst Italiaansche meesters aanstelde Het eigenlijk doel van den ouden schilder was in hoofdzaak om terwijl hg tgdelgk zijn werkkring en wooniflaats iu de hoofdstadvan Beieren had ook aldaar zijn nog nietopgegeven nasporingen naar Joseph s afkomst voort te zetten De naam van den jongen Palavicini Joseph had als portret en historieschilder reeds een goeden klank in do kunstkennerswereld in welken roem de oude natuariyk deelde Beiden bevonden zich in den nazomer van t jaar 1824 in de schllderyenzaal van den hertog van Uaxbnrg welke een koitbare evenelens volko tatunr dor regee en De ministerft in deze omstaning gevonden den regel Voor te stelninklijk besluit de feu en haar vqr verward Konipg Oharlos maakt tegennjoordig een reis door het land Hjj wOrdt ovBral volgens do berichten door de beyblkiijg met geestdrift ontAingen terwjl hot leger vwrnameiyk M groote garnizoonln worden dofcr den vorsjfi bezocht mjn op zijn hund is Zoo schijnt dus do ièg boi eatigd te wo president Joao i Franco h i dhtheid ili sschien aan I kilning eoA nit in on m 14 Hij wil lu l lbg rauner doil pjiirsi afso v gen do r èen doorjvhot volk gekozen ipSaHuat in do öveHuiÈiw danlpen vertegen ilwolirdiging te zullfc rel irggeii dio dor ro geéJng toe edaanlisj leokenijnd voor en toestand in Porfa al i en méladoelingllVan een berichtigelran vak ii t M Tagebl 1 liet per tdl ê am 4nii lr pM brief gezin 1 den meldende dit twoM rechtbanken 7 kla bten hebbon atg we n HelKo gegrold iwai jn op do dictatoriaal mtga faardigclfl wet uui afgokoplligde dol grondtfot en ten i op grond dat indicti wot en in strgd zgn nli dus ongeldig Het zal nu de vraag zjjn wat de regaerlng tegenover deze uitspraken zal doen Eestor seint uit BrnssM dd 16 Juli In antwoord op oen interpellatie verklaarde de minister van buitenlandscho zaken dat Venezuela te kennen had gegeven zich niet te zullen onderwerpen aan de uitspraak van bet Hof van Arbitrage te Hage waarbg het was veroordeeld tot betaling van 10 millioen aan de Belgische schuldeischers Moclit do betaling worden geweigerd dan zou de regeering maatregelen nemeii want de uitspraak is onherroepelijk en de zaak der arbitrage zou belangrijk worden geschaad wanneer de tenuitvoerlegging achterwege bleef De regeering zal alles in het werk stellen om de Belgische belangen te doen zegevieren In het Engelscbe Lagerhuis is do kwestie van den Duitschen invloed in Perzië ter sprake gekomen De heer Roes stelde der regeering de vraag of er een overeenkomst was gotoekend tusschen de Deutsche Bank en de Nationale Bank te Berign voor een gemeenschappelijke Snancieele actie in Turkge of er te Bagdad eon Duitschebank zou gevestigd worden met den steun van verschiiiendo Duitscbe linancieele instellingen of het plan bestond met Dnitsch kapitaal verzameling van ond Italiaonscbe kunst bevatte Het kasteel werd sedert 1804 bewoond door de vroegere weduwe van don keurvorst Karl Theodoor en haar tegenwoordigen gemaal haar voormaligcn hofmeester graaf Lndwig von Arco met wien de levenslustige kenrvorstelgko weduwe in genoemd jaar gehuwd was Deze gravin van Arco oen geboren erfhertogin van Modene Este en nicht van keizerin Maria Theresia voerde als een der rgkste dames in de residentie een schitterende hofhouding en had den naam een gverige begunstigster der scboone kunsten te zgn Uit haar tweede hnwelgk mot graaf van Arco was een dochter geboren en deze jonge gravin do blondlokkige Irene had bet aan baar moeder te danken dat het kasteel van den hertog von Maxbnrg om dezen tgd de verzamelplaats was van een aantal trouwlustige hoeren nit de hoogste standen Gravin Irene von Arco toch was niet alleen bekend als het schoonste meisje maar tevens als de rgkste erfgename der hoofdstad Dat de jonge graaf von Pregssing zoon des staatsraad van dien naam en verklaard gunsteling van den koning de begunstigde aanbidder van Irene was wist iedereen een Spoorweg aan te leggen van Bagdadnaar de Perzische grens en zoo ja of de minister van buitenlandscho zaken dan geen moeite zou doen voor een concessie tot den aanleg van een spoorweg met Engelschkapitaal in die geijoolten van KleinAzië waar het verkeer thans in Duitscho handen was De hoer Ruuciman antwoordde dat de minister van buitenlandsithe zaken niets vernomen had vau dergelitte overeenkomsten al door den hoof Hoes doeld en ook niets afwist van Oi losti itó van een Duitscho bsink te Bogdad i In ieen geval raron dit zaken waarin efti vrfemde regeefing zich kon mengen Do kinistet van buiteulandsche zaken zou overigens ten allen tijde bereid zgn aanvragen om spaorwegconcessies in furkge te ondersteuneit mits hg de overtuiging bad dat de aanvragers ver het benoodigde kapitaal beschlKten Van even weinig beteekeuis als de aanslag te Pargs blgkt hu de Californische spionnengeschiedenis te zgn Een Reutertelegram leidde dat de beide gearresteerde Japinnors die van spionage verdacht werden up vrge voeten zgn gestold daar geen aanwijzingen i an schuld werden gevonden Dat is een togenvaller voor de Amerikaansche couranten en do Amerikaansche berichtgevers die al flink hun best deden om het smeulend vuurtje tot een vlam aan te blazen Zoo wist men al te vertellen dat bot aantal der gearresteerden steeds toenam dat de gevangenen in hot bezit waren gevonden van teekeningen en photographiedn der forten en zelfs van staatsdocumenten Al deze medodoelingen bigken dos nu verzonnen te zgn maar inlusscheu hebben zg reeds haar werk gedaan de verbittering der Californièrs tegeu de Japanners is hoog gestegen en de rassenhaat dreigt op bedenkelijke wjjze tot uiting to zullen komen en schijnt soma reeds tot uiting te zgn gekomen Zooals wg gisteren zeiden hierin ligt hot govaar op politiek gebied immers ia er tusschen de Unie en Japan geen enkele reden voor een conflict Verspreide Berichten FniSKRUK Do Petit Marseillaise vertelt dat de aanvrage om ontslag uit don dienst van kolonel Dreyfus gevolg ia van zgn ontevredenheid over het uitblgvon van bevordering Het ministerie van oorlog zou het verzoek nog niet hebben aangenomen Of het echter den wilden nU speler en woesteling bekenden graaf Pregssing gelukken zou de kokette wispelturige gravin naar het altaar te leiden werd nog door velen betwgfeld Het nukkige meisje hoewel volwassen was echter een groot kind met al de luimen van een door rgke ouders vertroetelde lieveling was het nu niet weer een onverklaarbare inval dat zg die nooit belang in schilderen of schildergen gestold had nn plotseling nu de beide Italianen bon kuuatarbeid in het kasteel verrichten zich tot die kunst voelde aangetrokken P Door baar gouvernante begeleid verscheen zg dagelgks in de schilderjjonzaai en volgde opmerkzaam het werk der beide artisten Bg do eerste bezoeken der gravin bestond do beleefdheid van weerszgden alleen in een hoffolgke stonime bulging waarna de gravin zich een zetel liet brengen in de nabgheid der schilders en met opmerkzaamheid den stillen arbeid der twee Italianen volgde Eens echter op een dag dat de oude schilder wegens een lichte ongesteldheid thuis moest blgven en de jonge Palavicini alleen voor het doek zat verbrak de jonge gravin ploir aeling het tot dusver in acht genomen zwijgen en vroeg Gg zgt dus oen ItaliaanP Wordt vervolgd