Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1907

Vrijdag 19 Juli 1907 No 10387 40ste Jaargang fiOlMlHE COERMT Meuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Telefoon Mo 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des aiidd Telelotn l o 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per I 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEETENTIM in alle Coifranten worden aangenomen door het Adverteutle Bureau vaa A BKlNüMiN ZOON Ter Courant Drukkerij van A BRINKMAN Zn kan eeii halfwas Letterzetter geplaatst worden Aanmelding in persoon Lange Tiendeweg Dm HUIS TE HUUR UcerenhutS Oosthaven B 88 Zes Kamers grooto Keuken drooge Kelder flinke Toin Voor zien van Gas en Waterleidiife Te bevragen B 89 Onnavolgbaar zjjn tlians door nieuw gevonden toepassingen onze fn oUeeerf geaehlMerde Pov treilen FeUitureHogaerI Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zicli geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongenaagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOAEUJi Jè Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te I bezichtigen zijn DE OOEDKOOFSTE DE MEEST PKACTISCHE DE HLEE8T VOLL EDIGE 4 MODEBLAimiy zijn beslist die der Firma WÜLUON l UM LADIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBM ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BKZAAR Oil CHILD REN S I ASBIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen TRAAGI TJw Boe ehandelaar Proefnummer g Alle met leoatel Bolt Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN f met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van I ü 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag oord BrabaDlsch Schoen cd Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aapbevelend C SMITS Alle repjiratiën en aangemeten werk EEMBEPOTTANTBEi Ren wordt verlucht op t HKIIK te letten UIT H T MiOlZUH ï ll VI luvENSWAAY imm OORINCHEH Deje THEEËN worden afgek rerd in verzegelde pakjes van tt y Mee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er IPrje voorzien van nevenstaam jMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtvoering van ge eerde orders aaubev eude J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Hel beste omcbadelyute en ge makkelykate poetsmlddel voor Heeren en vooral damei en Ktnderachoenwerk is de Appretuur van C M Muller t Ca Berlin Beulh Str 14 iWen letle loti l l L op naam en fabtielismerit VtrltryiUer by Haersn Wlnkellsri h fehaenwark galintirjga arsiarvansni Oaiieriil D setby W Sardaminn Arnhw öouda Dmk van A BRINKMAN Z GROOTE bORTEERING BEELDE VAZEI ï EiXZ zoowel van TERRA COTTA als van GIPS ter veisiering van Gangen Waianden en Tuinen fi V a T7 EE33iT Sti icadLoor VROUWÉSÏEEG 19é GOUDA acraatogeen Poedervorm is het eenig stc Jielpend middel tegen IHoeiluruweile UleeUxucM Xeuuivxwakle Uoofdptinen lêiapeloothetd Onmachten Vermagering en fermlnOerlug der UehaamtkracMen aematogeeii in Poedervoriii 1 H H keelt een aangename smaak en kan in allo drinkbare vloeistoffen iSBx I worden opgelost HAEMAÏOGEBN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt Mpbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eeiilgc labrikanien il v SCtUlK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLEE Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Oourfa A BOÜMAN MoordreeU PINKSE Nieuwerkerk ad IJisel A N VAN ZESSEN Schocihoven B v Wl IK P W v EDE t iidemater A SCHEEIl Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v u SPEK Moercaptlle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v o HEIJDEN Waddingtveen P A de GROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSancta Paulo Abdij bestaat niet dua Stroop van geenerlel waarde I MGUINOSE Vinum 8an uinosiiiii in vacuo Mijne dochter is vele Jaren Igdende geweest aan bloedarmoede en bleekancM zij heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zy aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen zy had het vreeselijk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sangninose begonnen de verandering is groot Zjj eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Sangnlnote doel voor haar wat nog geen enkel ander middel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zon het zelve wel in de courant willen zetteh Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 I Prijs per flacon f 1 50 O fl I 8 12 fl f 15 Te GOU DA bij WOLFJb en Co Westhaven 19N Let vooral op de ECHT Jiandteékeninif met rood lettert Overal Maataehappüf tot ExploUaHe tmn de FietoHa Bron werkrijgbaap WM de Fietoria Bron Kantoor vow IfeOerlantL Boompje éO Rotterdam omecnuR ock victokmbroh oBtRUHHSTein Vereenlglng ARMENZORG Aldecling BnOHHEWHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoiidelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging Armenxorg Dronkenschap bestaat niet meer Eeu monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van afweet Bet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjii absint enz bij den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder ziJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hü zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizettlon personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in allo talen der wereld Het echte Cüza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen CvZAINSTITUTE LSri S g er a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap ACAQI 1 WORMERVEER Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPiE Vorkr gbaar bij PEETER8 Jz Ltt Of iiehtt n hirifnad Uuitenlandsch Overzicht Reuter seint uit Londen dd 11 Jnli Minister Bannerman ontving hedenmiddag een deputatie van de Kritsche gruop van de interparlementaire vereeniging die hem mededeeling kwam doen van de pas door de groep aangenomen moties ten opzichte van de Haagscho conferentie De minister antwoordde dat wat betreft den blijkbaar geringen voortgang van de confei entio in t oog dient te worden gehouden dat het samenzfln van vertegenwoordigers van zoovele staten hoe goed ook op zich zelf toch den snellen voortgang dor zaken moest belemmeren Hij verklaarde te betreuren dat dt quacbtio van vermindering der ooriogatoernstingen geen voornamer plaats kon innemen in de beraadslagingen der conferentie maar de moeilijkheden voortvloeiende meer uit de omstandigheden dan uit de zaak zelve stonden daaraan in den weg zoodat het uiterste wat gedaan zou kannen worden wel zoude bestaan in een nieuwe bevestiging van vroeger genomen besluiten Volgens zijne opvatting hadden de Britsche afgevaardigden een werkzaam aandeel genomen in de beraadslagingen en deze in de juiste richting geleid zoodat zij ten volle hot vertrouwen van het land verdienden Reuter seint uit Seoul dd 17 Juli De Koreaansche premier drong er bjj den Keizer op aan dat deze zou aftreden v egens het zenden van een deputatie naar de Haagscho conferentie Later telegram Het onderhond dat de premier met den Keizer had na een vergadering van het kabinet duurde vier uren De premier drong bü den Keizer er krachtig op pn dat deze afstand van den troon zou doen ten behoeve van den kroonprins en zich naar Tokio hegeven om zich ta verontschuldigen bü den Mikado De Keizer gaf geen bepaald antwoord Men houdt het ervoor dat de ministers zullen bljjven aandringen op ziJn aftreding De Corrispondenza Romana maakt twee geheime protokollen van den bisscboppelijken stoel te Wlirzburg openbaar In een ervau zijn leerstellingen van prof Schell opgenomen die hij in dat stuk herroepen eeft Met de openbaarmaking wil het Vatikaan aantoonen dat de bewering van Schell s aanhangers dat men hem de redenen voor het op den index plaatsen van zijne werken niet genoemd heeft onjuist is Schell heeft be FEViLLETOX Geschiedkundig verhaal van JOH WILLE üit het Dniteeh 7 De jonge man wendde zijn met een donkeren baard omgeven gelaat om keek de jonkvrouw met ziJn groote blauwe oogen waarvoor zij de hare neersloeg aan en antwoordde Sinds mgn jongensjaren leefde ik in Italië Naar de kleur uwer oogen te oordeelen dacht ik dat u van Duitsehe afkomst waart vervolgde de gravin om het gesprek voort te zetten maar als gevoelde ze dat ze te ver ging zei ze ras terwijl ze kleurde verschoon mij voor dat onbedachte gezegde ik neet n wel onbescheiden voorkomen Haar doek was op den grond gevallen en de schilder haastte zich dien op te rapen Zij wilde hem voorkomen en daarbg raakten toevallig hunne handen elkaar maar toch liet zij toe dat hy haar galant het doekje om de sohonders legde waarvoor zij hem meteen bevallig lachje bedankte Op hetieUde ongtnbllk trad grtal PregHini halve hot protokol tot herroeping van verschillende leerstellingen ook een ander gotoo kond waarbu hjj verklaart vcrscliillende door do curie opgesomde rechtzinnige leerstellingen te boiydeu Hot Vatikaan hoeft zoo zegt do Corrispondenza indert d geen ophef willen maken v in zijne overwinning op Schell maar is nn door do aanvallen van de Schellianen genoodzaakt zich te verdedigen In de Spaansche Kamer wordt fel bestreden het ontwerp tot verhooging van de suikerbelasting dat dezer dagen aan de orde is Vooral de verkoopers van suiker in het klein en de verbouwers van suikerriet en beetwortelen zonden gaarne deze belastingverhooging keeren De oppositie in de Kamer wordt o a gevoerd door do Kalaloniera die aanhoudend mot nieuwere amendementen komen aandrageil Do regeering is echter vastbesloten den tegenstand der oppositie door volharding te breken Ondanks do dwarsdrijvcrü zjjn de eerste twee artikelen van het ontwerp al aangenomen Baron ven Aehrenthal en ïittoni zijn gisterenochtend te Racconigi aangekomen Zij begaven zich dadcluk in hofrijtuigen naar de koninklijke villa waar zjj door den Koning allerhartelijkst werdenontvangen Daarop maakte de Koning mot den Oosleiirijkschen minister een automobieltocht in den omtrek Bü zijn terugkomst stcldo hiJ von Aehrenthal aan de Koningin voor Nadat de maaltijd gebruikt was reden de ministers begeleid door den ceremoniemeester dos Konings weder in hofrijtuigen naar het station en keerden naar Turijn terug De Oostenrijksche en Italiaansche ministers Aehrenthal en Tittoni hebben omtrent hun onderhoud te Desio een officieele nota openbaar gemaakt die als volgt luidt Bij het te Desio tusschen do ministers baron v Aehrenthal en Tittoni plaats gehad hebbend onderhoud zijn de gevoelens van hartelijke vriendschap die als gevolg van het bondgenootschap de beide rogeeringen en de beide landen verbinden tot uiting gebracht en bevestigd Bij de bespreking van den algemeenen toestand in Europa en van al do verschillende vraagstukken die voor OostenrijkHongarije en Italië van bijzonder belang zjjn bleek den beiden ministers tot wederzijdsche voldoening dat volkomen overeenstemming bestond Deze overeenstemming welker grondslag in de zaal Deze moest den riddordienst van den schilder wel gezien hebben want mot onverholen ergernis trad hu op de gravin toe bood haar zgn arm en verliet zonder den schilder aan te zien met haar de zaal Het ontging den ouden Palavicini niet dat zy n neef de laatste dagen door een onverklaarbare onrust gekweld werd maar spoedig kende hij de oorzaak daarvan toen de bezoeken van gravin Irene zich weer herhaalden Zij wilde haar portret laten sjihilderen door den jongen artist en daartoe vOor dezen poseeren waarbij tusschen beiden onschuldige woorden maar ook blikken gewisseld werden die den ouden man duidelük te kennen gaven dat zgn neet mooi op weg was om zich in de netten der coquette te verstrikken t Was zjn overtuiging dat Irene slechts een ijdel spel met zijn lieveling dreef en deze zich onder den invloed van e n batooverenden droom bevond waaruit Qen noodlottig ontwaken volgen moest Hebben dan de vurige blikken dier overmoedige sirelio zei hg op zekeren avond tot hem al je vroegere wenschen en verwachtingen te niet gedaan f Mij dunkt Joseph dat ge beter deedt hier een spoor te zoeken om Je moeder te rinden Id plaata steeds het beginsel van het ovonwicht en de handhaving van hot status que blijft heeft niet alloen bctrokking op hot heden ma ar ook op allo mogoI jkhedon dor toekomst Nadat deze nota openbaar was gemaakt had een vertegenwoordiger van do Neue Freio Prosse met baron v Aehrenthal een onderhoud waarin do OostonrijkschHon gaarschü minister nog eens nadrukkelijk deed uitkomen dat Oostcnrflk Hongarije en Italiii niet alloen do oprechte begeerte bobben samen to werken in allo vraagstukken die de belangen der beide staten raken maar ook dat boide landon in alle opzichten eensgezind zijn oen eensgezindheid die door niets zal worden geschaad Maar de ministor deed nu tevens een beroep op de pers om door bedaardheid en bezonnonlioid in de booordoeling der gebeurtenissen het pogen der staatslieden to ondersteunen In de nota wordt zoo verklaarde do minister verder de derde bondgenoot niet uitdrukkelijk genoemd omdat hiervoor geen reden was maar hot spreekt van zolf dat de bedoeling is ook dozen bondgenoot trouw te blijven Het zou eigenluk onnoodig zjjn dtt nog te zoggen maar do ervaring had geleerd dat dikwjjls de duidelijkste woorden nog worden misverstaan En aan hot slot van het onderhoud zeide de minister nogmaals Italië en OostenrijkHongarije zijn hot in alle opzichten volkomen eens Met dozo besliste verklaring die later nog door minister Tittoni in een onderhoud mot een ander journalist werd bovostigd is dus een einde gemaakt aan alle bericliten en mededeelingon omtrent een minder goede verhouding tusschen de beide bondgenooten De aangekondigde ontslagaanvrage van majoor Dreyfus dreigt aanleiding te geven tot nieuwen strijd van socialistische zjjdo tegen de Fransche regeoriog Do socialistische groep wil nl uit deze ontslagaanvrage politieke munt slaan De Humanité beweert dat Dreyfus uit dienst gaat omdat hy niet tot luitenant kolonel is bevorderd terwijl officieren die na liem op do ranglijst staan wel bevorderd zijn zoodat vroegere ondergeschikten zjjn superieuren zjjn geworden Generaal Picquart zou echter van Dreyfas bevordering niets willen weten en verklaard hebben WiJ hebben voor Dreyfus genoeg gedaan wij willen niet dat hjj der regeering nieuwe politieke moeilijkheden berokkent Deze verklaring wekt nu de verontwaar van je door oen gevaarlijke schoone tot dwaasheid te laten vervoeren Vindt ge het niet vreemd dat jou na im Ocra wat boden miim aandacht trok omgekeerd Arco is f Joseph haalde de schouders op en gaf verstrooid ten antwoord dat iets dergelijks ook met andere namen wel voorkwam Zari gedachten zweefden klaürblijkelijk in een andere richting Nog nooit had Joseph zooveel zittingeh noodig gehad om een portret te schilderen als voor dat van gravin Irene Een pijnlyke gowaarwoiding maakte zich van hem meester als hjj dacht aan den dag waarop deze uren waarin zjn verborgen hartstocht door het zien der schoone jonkvrouw gestadig nieuw voedsel kreeg zouden iindigen Eindeiyk was het zoo lang mogelijk uitgeatejde tydstip daar dat de laatste penseelstreek gedaan was en Irene s portret in een vergilden lyst pronkte en zy met haar moeder en haar aanstaanden bruidegom de zaal binnentrad om het te bezichtigen Do kunstenaar hoorde maar met een half oor naar den hem too gezwaaiden lof der graviomoeder en een nevel scheen hem te omgeven toen Irene ten afscheid haar hand in de zgne legde die zy heimeiyk drukte en langer vasthield dan noodig was l eeiter Palavicini zei ze zich hall diging der socialisten die zeggen dat minister IMcquart al heel gauw het voetspoor van zijn zes voorgangers uit den groeten Dreyfustjjd gaat volgen Van andere zijdo echter wordt meegedeeld dat Dreyfus reeds dadoljk bij zjjn rehabillitatic voornemens was slechts kort in dienst te blijven zoodat aan zjjn ontslagaanvrage elke politieke beteekenis ontbreekt Maar nu de socialisten die mot het minis terioClomenceau toch al overhoop liggen in dit govnl oen nieuw wapen van aanval trachten te vindon meenen wjj goed te doen hier op deze begonnen campagne even de aandacht te vestigen De beslissing van het Italiaansche Hof van Cassatie waarbjj het vonnis in eerste instantie tegen den vroegoron minister Nasi werd opgeheven on deze buiten vervolging word gesteld heeft den heer Nasi slechts een korte vreugde bereid De Kamer verwees de zaak van den oud minister naar den Senaat als opperste staatsgerochtshof Misschien trok de heer Nasi zich dit beslait der Kamer weinig aan in de hoop dat de Senaat zjjn handelingen van politiek standpunt zon beoordeelen of in de verwachting dat lijj zich in deze onbevoegd zou verklaren Maar deze verwachtingen zjjn spoedig ijdol gebleken Slechts één senator sprak twijfel uit aan do bevoegdheid alle andere senatoren toonden niet de minste aarzeling als rechter over Nasi op te treden En door de arrestatie van den gewezen mini ster en van diens medeplichtigen toonde de Senaat tovons dat hij voornemens is de zaak ernstig te behandelen Zal er nu aan deze comedio eoa einde komen Dat blyft nog de vraag Taren lang heeft Nasi die in zjjn vaderstad Trapani nog steeds ondanks alles wat omtrent zjjn optreden als minister bekend is geworden als man van eer werd beschouwd on die door zjjn getrouwe kiezers immer weder opnieuw als vertegenwoordiger werd herkozen de Italiaansche justitie bjj den neus gehad Hjj bleek invloedrijke vrienden te hebben en vele dankbare volgelingen die do woldaden van den vr jzinigen minister niot zoo spoedig wilden vergeten on men mag zeker verwacliten dat dezo vrienden en volgelingen ook thans nn de nood zoo hoog is gestegen den govangene niet in den steek zullen laten De Senaat heeft thans een eersten stap gedaan om de fouten door do Italiaansche justitie tegenover dezen hooggeplaatsten overtreder begaan weder goed te maken het zal echter niot aan pogingen ontbreken vragend naar haar moeder wendend zal ons zeker hot genoegen niot ontzeggen ons by het feobt in het Enffclscho park dat w j eerstdaags zullen geven te komen begroeten In hoffeiyken vorm ondersteunde do oude gravin de uitnoodiging harer dochter wier luimen zij gewoon was in to willigen Graaf Proyssing echter door yverzncht gekweld boot zieh op de lippen en keek misnoegd voor zich Ter gelegenheid van het reeds zes weken te voren besloten herfslfeest dat do gravin van Arco zou geven zou do verloving van Irene met den graaf bekend gemaakt worden Te vergeefs Irachtte de oude Palavicini nog op den morgen van dien feestdag zyn pleegzoon van diens plan om er heen te gaan af te brengen loseph verkeorde te veel in een roos van biydschap om naar wyzen raad te luisteren on nauwelijks was het s avonds acht uren geslagen of hg was aan den ingang van het Engelscho park trad er binnen en wandelde droomend door do verlichte lanen waar een bonte adeliyke menigte zieh bewoog Van het balkon van don z g I lngelschen toren heetten de gfraaf en gravin von Arco met hun dochter de bezoekers welkom Wordt vervolgd