Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1907

had smid pp den Haarlemmerweg medegedeqjö dpt fij in ldj n persoon aan wieii om dezen stap veder ooeedaaD te maken In liet EngelSche Lagerhnis stelde lord Robert Cecil der regeering de volgende vraag Ia het waar dat in Engeland titels en eervolle onderscheidingen worden verkocht en dat de opbrengst wordt aangewend om de verkiezingtlondsen te stijven f Is het waar dat wanneer de onkosten van iemands verkiezing geheel of gedeeltelijk nit een verkiezingsfonds bestreden zijn de betrokken afgevaardigde verplicht is voor alle regeeringsvOQrstellen te stemmen ook in geval die voorstellen strijdig zg n met de verplichtingen welke die afj dvaardigde tegenover zgn kiezers op zich genomen beeft i Lord Robert Cecil stelde de benoeming van een commissie van enquête voor De heer L a die de door lord Robert Cecil in de Kaiser geopperde beschuldigingen het eerst in de pers had geuit drong insgelijks aan op de benoeming ewer commissie van enquête 8ij Henry Campbell Bannerman merkte op dat de geopperde beschuldigingen op vroegere regeeringen betrekking hadden en achtte ze ongepast terwijl de behandeling er van zou strijden met de waardigheid van het Huis Men moest het land zelf over dergelijke zaken laten oordeelen Hij stelde daarom voor eenvoudig over te gaan tot de orde van den dag Balfour sloo zich bij den premier aan en betoogde dat de geuite beschuldigingen op niets bernstted De whips der unionistische party konden in allen gevalle hun handen in 9nschnld wasschen Ook Balfour achtte het niet overeenkomstig de eer en de waardigheid van het Huis op deze zaak verder in te gaan Lord Robert Cecil s voorstel werd daarop in stemming gebracht doch met 23 tegen 120 stemmen verworpen Verspreide Berichten Fbakkbuk De Japanscbe gezant in Parijs komt president Fallières in opdracht vin den mikado het grootkruis van de Chrysanthe mumorde overhandigen 22 Dezer zal op de reede van Brest een ontmoeting gelukkig niet in krg gshaftigen zin plaats hebben van een Japanscb en een Amerikaansch eskader DulTSCHLAND De Vossiscjie Zeitung weet nu weer te vertellen dat keizer en czaar in Augustus nab Danzig elkaar ontmoeten zullen De bladen in het rijksland zeggen dat nog nooit de deelneming van de Ëlzassers aan het Fransche nationale feest zoo groot is geweest als dit jaar Er is een proef genomen met twee automo bieltransporttreinen biJ het leger Elk voertuig had een berging voor 4B personen de aanhaakwagens een draagkracüt van 60 centenaars De snelheid bedroeg 25 kilometer per uur Belgib Te Antwerpen hebben de graanwerkers op 13 schepen wegens de weigering der patroons een gevraagde loonsverhooging toe te staan het werk neergelegd Dientengevolge kunnen ruim 1000 arbeiders niet voortwerken Engeland De onvermoeide generaal Booth leidde Maandag te Londen een groote meeting ter gelegenheid van het 42 jarig bestaan van het Heilsleger Ik ben niet 79 jaar oud zeide hg maar 79 jaar jong De menschen zeggen dat ik zoo rusteloos ben dat ik naar Japan China Canada de Vereenigde Staten ja overal heenga Waarom loop je niet rechtstreeks naar de maan P vragen ze Wel als daar iemand was te redden dan zou ik wel een vliegmachine willen nemen en zelfs daar naar toe gaan maar er is genoeg te doen hier beneden OOSTENRIJK HONÖAEIJE Te Kveuz heeft men een betooging gehouden tegen bisschop Drohobeckzy den eenigen Kroaat die in de zitting van het Hongaarache huis van afgevaaadigden was blijven zitten nadat zQn landgenooten bg wijze van protest de zaal hadden verlaten Men sprak de bedoeling uit den bisschop te boycotten en s avonds werden de ruiten van zjjn woning ingeworpen BuLaAHIJE De moordenaar van ministerpresident Fetkof Is Dinsdagmorgen opgehangen De man was kaïn en zei berouw te hebben over z jn datd AziE Men seint nit Sjanghai aan de Morning Pist Het gerucht loopt dat de gezant van Engeland aan de plaatselijke overheden zou hebben medegedeeld jlat in geval de Muchaimeri die SU Shug nabil Oanton I plunderden niet spoedig aangehouden werden en een vergoeding betaald werd oen oorlogsschip naar hier zou gezonden worden om de Britsche belangen te beschermen BIN NENLAfJD Naar men verneemt heeft de Minister van Marine aan H M de Koningin ontslag aangevraagd V It E DESCON FERENTT E Vierde Commissie Schriftelijke mededeeüng De vergadering wordt te halfelf geopend ouder voorzitting van den heer De Martens Aan de orde is de beraadslaging over de onschendbaarheid van het privaat eigendom ter zee De heer de Villa Urrutia eerste gedelegeerde van Spanje leest een verklaring voor houdende dat Spanje het beginsel v vn de afschaffing der kaapvaart aanvaardt en jtich aansluit bij de Declaratie van Parijs van 15 April IS if Sir Ernest Satow tweede gedelegeerde van Groot Brittannië zgn stem motiveerend over het Amerikaansche voorstel betreffende de onschendbaarheid van het privaat eigendom ter zee herhaalt wat de delegatie reeds gelegenheid had te zeggen dat in de eerste plaats diende beslist te worden over de quaesties van blokkade en contrabande Zonder deze voorzorg zou de opheffing van het buitrecht tot geen ernstig practisch resultaat kunnen leiden Het Belgische voorstel komt hem voor biJ de voordeelen die het voor den handel heeft niet te compenseeren de onaangenaamheden die liet voor de strijdvoerenden geven zou De heer Léon Bourgeois Ie gedelegeerde van Frankrijk zegt dat het er in den grond der zaak minder om gaat om hot buitrecht op te heffen dan om dit recht te reglementeeren HiJ herinnert dat de heer Renault in een voorstel het standpnnt der Franscbe delegatie te dezen aanzien heeft nedergelegd De president vat het debat samen Men is geplaatst tnsschon dmi wensch om een stap vooruit te doen en de vrees van in den blinde te loepen Hij herinnert er aan dat in theorie de quaeslie veel verschil van gevoelen ontmoet Dit het oogpunt van de conventies wijst hjj op een verdrag van 1785 tnssohen de Vereenigde Staten en Pruisen Maar beide Staten hadden destijds weinig punten van aanraking en de mogelijkheid om het bedoelde verdrag uit te voeren was zeer problematisch In 18 kwamen Oostenrijk Italië en Pruisen overeen het privaat eigendom ter zee te respecteeren maar dit was tijdens een oorlog die niet langer duurde dan i i B weken Dat vele staatslieden hun sympathie hadden uitgesproken was onwederlegbaar doch nooit had dit tot zeer positieve resultaten geleid De samenvoeging onder dit opzicht van het privaat eigendom ter zee en van het privaat eigendom te land is oen zeer serieus argument doch waarbij valt op te merken dat in werkelgkheid de bewoners van een onderworpen land staan onder een veel gestrenger régime in velerlei opzicht dan ds schepen van diezelfde bewoners ofschoon blootgesteld aan de kans om buitgemaakt te worden Men kon zelfs volhouden dat de handel der oorlogvoerenden waarvan de verkeerswegen te land waren afgdsneden voordeel had bij de opheffing van het beginsel van het buitrecht Ten slotte bracht de voorzitter het voorstel van den heer Choate in stemming Het werd aangenomen met 21 tegen 11 stemmen met 1 onthouding terwijl 4 gedelegeerden niet mede stemmen De heeren Van den Heuvel Koëll Lammasch Hagorup Tornielli Ruy Barbosa spreken de hoop uit dat men een terrein van overeenstemming zal vinden waarop zich een meerderheid zal vereenigen om een definitieve oplossing te verkrggen De voorzitter en de heer Bourgeois doen opmerken dat van dit standpunt men kan overgaan tot het onderzoek der subsidiaire voorstellen van Brazilië België en Nederland Na een gedachtenwisseling waaraan behalve de reeds genoemde gedelegeerden nog deelnemen de heeren Choate Satow Tcharykow Beernaert en Nelidow wordt aldus besloten De vergadering wordt te 12 uur opgeheven Gemeng de Berichten Opgeavingen op de Veluwe De opgravingen in de buurt van Vaassen onder leiding van dr Holwerda conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden geschieden in een zg brandhauvel groot 20 bij 20 M en 2 M hoog Behalve verscheiden urnen is daarin een menicheiyk geraamte ge ronden In zittende houding Dit is in zijn geheel zoo als t gevonden werd in gips gegoten en ligt ter opzending gereed in het hotel de Cannenbnrch Er is nog een tweede geraamte gevonden van een dier echter geen paard De opgravingen worden voortgezet De Koningin stelt veel belang in deze opgravingen blgkens do vele bezoeken welke zij daar brengt Zoo kwam H M de vorige w ok Zondag naar de Oannonburch om dr Holwerda te spreken die daar gelogeerd is Dinsdag was H M er wcor eu jl Zaterdag kwam zg terstond na haar terngkomst van s Gravenhago wederom op hot terrein Gister werd bericht dat de nieuwe Hembrug niet meer draaien kon zulfi verzakt was an dat de scheepvaart op het Nuordzeekanaal gestremd zou zijn t Was gelukkig zéér overdreven Een kleine storing in het draaitoestel waardoor een afwijking van enkele centimeters ontstaat is reeds sudirt eenigen tijd door de deskundigen opgemerkt en zal natuurlijk zoo spoedig mogelyk verholpen worden De beambten met liet open en dichtdraaien belast duifden echter gittorniiddag 1 nur de brug niet openen zonder nadere toestemming van de ingenieurs Onmiddellijk werd toen naar Amsterdam geseind en de brug intusschen dicht gelaten omdat het spoorwegverkeer niet ter wille van het verkeer te water mocht gestoord worden Er was dus geen sprake van dat de brug niet meer open kon maar de olektristen waren bevreesd voor mogelgke ongelukken en wil den dus voor zekerheid de komst der deskundigen afwachten Deze kwamen spoedig ter plaatse en oordeelden den toestand volstrekt niet onrustbarend waarna do brug s avonds halt i weer werd opengedraaid on drie schepen die amr de Amsterdamsche zijde gewacht hadden hun tocht konden voortzetten Permanent comité voor de Onderlinge Lindbonwongevallen verzekering Naar gemeld wordt is te Utrecht opgericht een Permanent Comité tot bestudeering en voorbereiding van eene Onderlinge Land bouwOngevallen verzekoring en zulks met het oog op de eventueele totstandkoming van de LandbouwOngevallenwet Het Comité heeft tot taak de bestudeering en voorbereiding in den ruinisten zin van alles wat betrekking heeft op de onderlinge verzekering van het ridco dat voor de werkgevers in den landbouw voort zal spruiten uit de Landbouw ongevallenwet en het permanent comité al aan de deelnemende be sturen van landbouw orgauisaties hetzjj uit eigenbeweging lietzg op verzoek ter zake van voornoemde onderwerpen kosteloos van advies dienen Het koos tot voorzitter den heer K Oz de Boer lid van bet hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw en lid van de Tweede Kamer terwijl tot secretaris is benoemd de heer P Tennissen landbouwkundige Blgkens het officieel programma van het tweede Nederlandsch katholiek congres tot bestrijding van het alcoholisme te bonden te Nijmegen op 18 19 en 20 Augustus zullen daar o a de volgende punten worden behandeld in de secties Liefdadigheid en alcoholisme kinderbescherming en alcoholisme de bierkwestie het beginsel der katholieke geheelonthouding arbeidersbeweging alcoholisme en tuberculose het kind en de drankbestrgding de onderwijzer jongens en meisjesbonden alcoholisme en leger In de algemeene vergaderingen Taak der overheid in den strijd tegen het alcoholisme inbegrepen verbod van pnductie en invoer van absinth het alcoholisme als maatschappelijk kwaad organisatie de alcohol als genot en geneesmiddel het kind en verpleging van drankzuchtigen Een visscher uit Philippine heeft in 3 weken niet minder dan 21 zeehonden weten te bemachtigen Zooals bekend wordt van rijkswege voor elk vrouwtje f 3 en voor elk mannelijk exemplaar f 2 50 uitgekeerd zoodat de visscher een mooi buitenkansje heeft gehad De dame die Maandag op den Huizerweg te BuBsum een vgfjarig mei je overreed en zonder omzien doorreed zal wellicht met belangstelling vernemen dat de kleine met gebroken beentjes door een werkman opgenomen en naar huis gebracht is t Is Johanna G en ze woont Villa Ruimzicht Huizerweg 32 B Drie mannen waren gisteren dronken en liepen stotterend en hikkend door de Bleekstraat te Breda De politie kwam en nam er een mede omdat de twee anderen zich uit de roeten maakten Een der twee verdween de andere vlijde zich neer op een bleekveld en sliep woldra Do agent die teruggekomen was vroeg den eigenaar van het bleekveld verlof den man te arrosteeren Wat hoeft ie gedaan vioeg deze Dronken is ie zei do agont Laat m dan maar liggen hij ligt daar beter dan in t arrestantcnhok Zondei arrestant moest do agent heengaan iBr Ct De politie te Deventer heeft gearresteerd oen schildersgezel die er zijij werk van maakte rijwielen te huren en zq daarna te verkoopen Zoo verduisterde hg een rgwiel gehuurd bü ooft Winkelier aldaar Geljjke misdrijven pleegde lijj te Zwolle Goor Beverwijk en Haarlem JBg onderzoek bleek Ook nog dat hij zich s lhuldig had gemaakt aan diefstal van een goin te Apeldoorn Hg phen overgebrach de justitie gesteld en broche in een logement s gevankolgk naar Zuton ter besc iikking van Gistermiddag I4J uit hot Vorverschiij kanaal te SohevMingon opgehaald Jieti k van een heer van imddBlbareii leeftijd woil ido aan de Paul KMgerlaan Een uur tevorön had men hem nog l fegs den Kranenburgerwégj zien wandelen 1 M De politie heen d n drepljiling naar de Algemeene Begraflplaats qveM ebrncht f Een gebroken Jliscb of rii iglas glad af te Bngden Waii is a n zeer slachte warrtltegoleiifer Daarvan kan men gi ruikmakoh om ifin e i fiescli 1 waarvan de hals of e n drinkglasi witau ap net bove i9tnk atgeiroken is n g ieli bruikbaar glas te makCT Men vullejde gijbroken flesch otihet glas tot op de plaats aar men het + oorweirpjaf wil snijden mot ólio en plaatst het dirtlSp jBeu volkomen horizontale tafel Dan ui Él men het niteiiide vati Oen gzeron ootJ in dO kachel sterk gldBiend en dompeUjhet daarna snel ini de ol Het gedeeltevan de flesch da boven de olie uitkomt zal dan glad afspribgen zoodati men uit de gebroken flesch eed goed drinkglas vervaardigd heeft I I D verklaring van dit vei B liijusel is do volgende Daar glas een sleciile warmtegeleider is heeft de warmte eoli zekeren tgd noodig om door het dikke glas heen te dringen Heeft er nu zooals bjj do proef epn plotselinge warrateontwikkeling plaats in liet inwendige van de flesch dan heeft aan dit gedeelte van het glas uitzetting plaats terwijl de builenzgde nog koud is en zich niet uitzet Het gevolg daarvan is dus dat het gedeelte van het glas dat zich boven de olielaag bevindt glad afbreekt Om dezelfde reden springen dikwgls glazen als men er zeer heetü vochten zooals thee koffie of kokend water ingiet Dit is ook een gevolg van do slechte warmtegeleiding van het glas waardoor een ongelgkmutige uitzetting plaats heeft Men kan het springen van het glas voorkomen door er vooraf een metalen lepeltje in te plaatsen daardoor wordt do warmte dadelgk weggeleid en dus de te sterke plaatselijke verhitting van het glas voorkomen De Natuur Men meldt uit Delft De bewaking door militairen van den kring der gemeente Vrgenban welke door monden klauwzeer besmet is geeft aanleiding tot onaangename tooneelen De militaire posten worden niet altgd gehoorzaamd wanneer zjj passeerende voertuigen aanroepen halt te houden Zondagmorgen beantwoordde een boer zoodanige aanroeping met een zweepslag naar dan schildwacht die echter den boer dwong te stoppen door een schot door de kap van zgn tentwagen Een passeerende automobiel die eveneens niet stopte kreeg een schot in de banden die lek werden waarvan stoppen bot gevolg was Tot heden vielen bg deze gevaarlijke ontmoetingen geen persoonlgke ongevallen voor Men meldt aan de N R Ct Dinsdagmiddag was de 13 jarige zoon van den groentenhandelaar G Jalink te Rheden behulpzaam geweest bg het lossen van stoenen aan boord van een schip op den IJssel bg de Steeg Toen hg zich aan wal wilde begeven verloor hij het evenwicht bg het afduwen der roeiboot viel over boord en verdween onder het vaartuig zoodat hom van het schip geen hulp kon worden verleend Zijn Ijjk is nog niet gevonden In den loop van de volgende maand zullen te Londen 1500 nihilisten bgeenkomen om een nieuwe anarchistische unie te stichtSb Hun plan is don terrorietischen veldtoqht te heropenen en opnieuw met politieks moora te beginnen De 86 Russische gouvernemeit ten zullen op het congres elk door 10 afgevaardigden vertegenwoordigd zgn terwijl Siberië door 700 gedelegeerden zal vertegenwoordigd worden Het zal de misdadigste bijeenkomst zgn welke de nieuwe geschiedenis kent Niemand kan tot gedelegeerde worden benoemd die niet minstens twee jaren in de gevangenis heeft doorgebracht Men zal beraadslagen over het plan om het hoofdkwartier van do vereenigde nihilistisch anarchistische beweging van Genóve u iar Londen te verplaatsen Het voornemen bestaat dSi bernchten bedrgver van nihilistische moorden Krapowitsj die onlangs uit Siberië wist te ontvluchten tot algemeen leider der beweging te maken Ook zal een centraal bureau voor de verspreiding van nihilistische literatuur worden opgericht Ten slotte gaat inen om met het plan de derde Dooma van den beginne af aan in den ban te doen Omtrent het aandeel dat de inbreker Richter en de Amsterdamsche kelner Stnbbe in do inbraak te Rotterdam hebben gehad wordt meegedeeld dat hel niet zoo heel onzeker is dat Stubbe bijgenaamd Jan de Bakker de een genoot hem bji den inbraak te Rotterdam to mogen vergezellen Jan de Bakker was dien avond in Amsterdam zoek Zooals wg reeds mededeelden is Stubbe te Rotterdam in yerlioor genomen Stnbbo zon Richter een briekgzeri geleverd hebben dat hg bg een smid op den Haarlemmerweg voor dezen had besteld Nu kon men Ie Rotterdam pen termen vinden om Wtubl4 anger in voorarrest te houden Wel smid pp l euetrau dat 11 hij Ml brteijier h 1 ielevord Jan do Bakker h rk ido doch leïe verklaarde op zi n beurtf lier breokijze osteld te hebben op last van i en tem o ofigons niet nader bekendqji Düitscher w elf signalement precies overein kwam riietlA van den toon noj voortvldthtigen Richtö Men besloot daji ook IVi lagiii Jrgen Jarf de Bakker op v ij voeten w stelfcn en gelastte èen voldwaclfttf hèm naaf AmSterclaih terng jte voelen p 5 lbnrenu te AmÉerdam vondi St jb Richter te Cas ing dat in i diens ouden was wat Stnbbe te ar doi vraag wat Ifder echter eem telegram verm elaanlionding linet de lmeded breekijzer aanleiding Direct rees Richter tJiet twee breekpirs vïin doen bad on het vermoeden bek ftllm vasleren vorm dat wellicht Stubbe Eiwler vergezeld had en zich van het tweedeVbreokgzer had bediend Men hield den ifian dus niet alleen voorloopig vast doch transporteerde hem onmiddellijk naar Haarlem waar do officier vzn justitie met verlangen op hem wachtte om hem met Richter te confronteeren Toon Stubbe op het hoofdbureau de boodschap kreeg dat hg geconfronteerd zou worden verschoot bg dermate van kleur dat zooals men van bevoegde zgde verzekerde het volgend onderzoek minder aangename gevolgen voor hem zal hebben Zooals men ziet heeft de recherche dus gelukkig weder de hand gelegd op een der beruchtste en onverschilligste booswichten welke de rust van menigen villabewoner zal hebben verstoord Er is een staking uitgebroken onder de graanwerkers te Antwerpen Een paar honderd dokwerkers z g graanscheppers die i fr inplaats van 5 fr loon eiscliten hebben het wenk neergelegd en tengevolge daarvan moeten nu ± 1500 man gedwongen staken De beroepsvereenigiiig tot bescherming van bet werk aan de haven heeft vergaderd en besloten niet aan de eischen der stakers te voldoen De laatsten hebben eveneens oen meeting belegd waar een der socialistische leiders hen aanspoorde om vol te houden Alles is rustig en ordelijk toegegaan Intusschen verwacht men dat de staking toch niet lang zal duren Stadsnieu ws GOUDA 18 Juli 1907 In de afioop der veiling die gisteren door ons is opgenomen is door oen vergissing een nul te veel geplaatst Do ijskelder met inventaris is gegund voor f 10300 en niet voor f 103000 Gisterenavond waren de spuitgasten van spuit No 4 opgeroepen om deze spuit te probeeren Op het bepaalde uur waren zg aangetreden maar toen de spuit nit het huisje was gehaald en aan den waterkant geplaatBt wilden de pompers geen dienst doen daar zg zooals vroeger onmiddellijk hun loon wilden ontvangen Niettegenstaande v schillende bevelen werden gegeven bleven zg hardnekkig weigeren zoodat spuit 4 niet kon gebruikt woïden Spoedig waren de Burgemeester de wethouder Noderhorst en enkele raadsleden aanwezig alsmede een flinke politiemacht de pompers bleven bg hun weigering waarop de spuit werd opgeborgen Mej C van Oudheusden alhier is bg de examens van de Nederl ToonknnstenaarsVereeniging te s Grarenhago geslaagd voor solozang De beer K van der Torren JHzn is aan de rijkslandbouwsohool te Wageningen overgegaan naar het tweede studiejaar Van de H B S alhier zjn gisteren te Schiedam voor het eindexamen gesli agd W Dogterom en J Wiesebrou BiJ Kon Besl is in zg en rang overgeplaatst bij het regiment grenadiers en jagers do eerste lnitenant A Rietveld van het 4do regiment intaaterie Waddixvem pij do gisteren gehouden herstemming vol de verkiezing van een lid van den gemeenteraad word geiiozen do heer Ph van der Breggen Lib af r met 228 stemmen torï ijl de heer J de Vos R K 194 stemmen verkreeg A erdam 16 Juli 19q7 Volgens he Wóekblad van de Cfimmipsiebank te Amsterdam zjjn in de wdek geëindigd 10 Jnli door tnsschonkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen i Annd Asfocilttio Casta 300 pCt Nederlaiidsche Bank voor Zuid Afrika 591 69j i l cderl Mg v ZukerlijeidaJ stelllilg voor ambtenaren ifeii beamliten groot f 800i i jvaar ip f 100 gestorl 7 lurinaamsche Bank 110 S Gravenhaagsche Hypoiheekbank 160 4 i liAioel jka l4ng pCt 100 152 ndbouw Mg LM an iÉg 1 50 Uuur Mij Sbporoh porie B 40 l lrtig Molnksche Handelsvehnootschap it Aand Vorkooplocaal FrascAi Mg tot exploitatie dw Sui 140 kerf briek Waroe j ó Hollandsche Mjj tot het mav 1 ken van Werken in gewapend 1 Beton 117 M Koninklijke Mij de Schelde 1 Schoepsbouw en WerktnigenI fabriek te Vlissingen s Gravenhaagsclie Passage 9 Opr 90 pCt 70 90 F 20 90 pCt Maatschappij Buffet Mij E Pluribus ilniim 96 Mij Zeobad Schevoningen 100 Hollandia Holl Fabriek V Melkproducten en Voedingsmiddelen 168 aand Cultnur Mij Maren cum dividend F 295 Opr aand Serajoedal Stoomtram Mg 400 4 pCt Oblig Vereeniging tot christelgke verzorging van krankzinnigen in Nederland F 1600 4 pCt Oblig Vereeniging voor Lager Onderwijs op gereformeerdengrondslagAand Zekerheidsfonds van de Onderlinge Levensverzekering vanEigen Hulp F 100 en F 26 Claims Molnksche Handelsvennootschap3 j pCt Pandbr MaastrichtscheHypotheekbank voor Nederland 105 pCt 50 146 150 Amsterdam 16 Jnli 1907 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wiJ U de viilgende fondsen GEVRAAGD Aand Leeuwarder Bankveroen Nederl Bank voor ZuidAfrika Haarlemsche Hyp bank Dtrechtsche Hyp bank Algemeene Belgisch Java sche Cnltuur Maatschappg Offerte 95 pCt 192 4 pCt Oblig Bierbrouwerg en azijn makerij de gekr Valk Aand Nederlandsch Indische Mas Maatschappij Glasfabriek Leerdam v h Jeekel en Co 501 Mij tet expl der Scheeps slooperij V b Fr Rjjsdgk 50 Noord Friesche Loc Sp Mg 4 pCt Oblig Haagsohe Mg van Onroerende Goederen 58 Aand Woning Mg te Amsterdam 50 Mg tot expl der Onderneming Krasnapolsky 120 Assurantie Maats de Nederlanden van 1845 f 380 ZuidHoll Stoomvisscherg 60pCt Opr aand Serajoodal Stoomtram MiJ f 340 AANGEBODEN Aand adminiitratiekautoor van la 85 pCt Bod 7B Bod I Bod 156 Bod 95 1Ü5 Bod 26 98 Bod 13 pCt dische Fondsen Nederl Grootboekbank Nederl MiJ v Zekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten Prins en van Lindonk s Bank Znid Hollandsche Crediotver eeniging Huarlemsclio Hypotheekb Nddorlai dsch Zuid Afrik Hypotheekbank Serie C Cultuur lilij Pondgok Gedeli Kina Cnlluur Mg Preanger Cultunr Mg Tjiomas Nederlandsche Veem 4 pCt Oblig Biilrbrouwerg en Azgnmakerg do Gekroonde Valk Aand Ruhrortej Oolfabiik Brood oq Meelfabriok te s Gravenjhage Dordreclitsclio Metaal waren f briek v h Wed JÈBokkers 80 00 61 iO Bod Bod Bod 90 I I 86 16 Bod Bod en Zn S Biscnitfallriek NntJ ix Stoomv a i t Maalrtliappg Oostzee ra Stoomti a nweg MaiJtschappij OIdaniWPeke a ï j Utrechtfecjie TraraHteg f Maatscliappij fhappij Wnat Brandgevpar Mai Levensvefzekcriiii lappg het jj van schappij Arnhqpa l Nederland iMaafvan Verzekering leven Vesta MaatschMj Levensverzekering Tiiburgsche Waterleiding Maatschappjl I J Hollandia Holl ipdsclie fabriek van Melkproducten CU Voedinpmi dol ui l 4 pCt Pandbr Niewe Nedffljliindscho Hypotheekbank 1 4 pCt P andbr Algeineonw riesche Hypotheekbank il BEÏÏRS VAII lyllTTEEDAM n K MAANDAG f JÜLl Staaishemnqffi PoKTiraAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 59 Rüsi Asn Iwang Dombr Obligation 4 96 4 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 4 74 Coi tTMBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rcceiiis L 100 IV 24 IlypoUieek Banken Aandb idem idem 4 9 J Pandb Rotterd Hypb 4 lOlV Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Qtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg ön van Deolger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 ScheepvaartMaatschappijen Pand HoUand Gulf Stv Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeninffen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw IMij A 367 Premicleeninf cn büLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZüMEEMAFTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend 1 AM vnr s ZEojiuBf n v fJK r if Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFKN met daarbö passeade GABNËËRINGËN HARETBERIOHTEN Gouda i8 Juli 1907 GRANEN Aanvoeren klein Bij ilo opnieuw verhoogde Tarweprijzen gmg Ie verkoop wat langzamer Tarwe Zeeuwsche ƒ lo ii f 10 50 mindere dito 9 50 k f g 90 Afwijkende 8 75 d 9135 Polder ƒ d Rogge Zeeuwbche 8 k 8 25 Polder ƒ k lïuitenlandsche per 70 kilo ü Gerst Winter i Zomer i Chflvalier ƒ 6 80 ji ƒ 7 50 liiiitenl voergerst per 70 kdo i Haver per hectoliter ƒ 14 60 ü 5 Per 100 kilo 9 40 k f y 85 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 K do 675 a 7io Kanariezaad 750 i 9 Karwijzaad per 50 Kilo i KüoUaad per 50 Kilo d ƒ Krwten Kookerwten a Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo i Boonen bruine Boonen k f Witte boonen a f Paardon boonen a ƒ Wuiven boonen ƒ i Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaansclie 7 25 i 7 50 Kleine ronde 7 50 d 7 75 Veemarki Melkvee geen aanvoer Vette varkens redel aanvoer handel vrijw 20 a 23 cl per hall K G lltggen voor Engeland geen aanvoer ü ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig a 95 i ƒ i ag per wifek Vette Schapen redel aanvoer handel traag ƒ 23 i 26 I ZuiglammereQ red aanvoer handel traag 20it A Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlufi ƒ i 4 Pokkalveren 1 ƒ Kaas langcvoerd 98 partijen handel vlug ie kwal ƒ 30 k 32 2de kwal ƒ 27 i ƒ 29 Zwaardere t 33 ffooj dhollansche ƒ 29 Boter 1344 stukken van Va KG Handelvlug 1 Goeboter 1 35 h i o Weiboter ijo k ƒ 1 20 Burger i ij ke Stand GEItOREN 10 Juli Leendert Marinua üiidors M Aaldyk èn A Stam Wilhel mina ouders C vati Krimpen en G y H Comluriüs Elisabetli Maria oodera P 0 h Moniiier en M P van lioeuwen Nico laas ouders K Vermoulen en C E van der Boveokamp GEHUWD 17 Juli W A Blom en J M van Vliet P Plak en N J Bennis F Janssen en D de Grool H Lint horat en D Vermeulen Heeunrij INGEBOREN Arie ouders E Hoogeveen en K Kraan Augonita oudors D van Hanswijk en D A van Greuninpen OVERLEDEN M Verhoef wed H Klerk 8i j A Schoond erwoerd huisvr van H Den 31 Juli a s hopen onze geliefde Ouders J DE JONG HzK EN M B S DE JONG Weijhan hunne 40 Jarige Echtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 18 Iuli 07 M Barger 39 j DE nOEDKOOPSTB DE M8BST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MO DE BL A I lEM zijn beslist die dor k irma WELUOl TUE LADIES JOVRSAL mot minstens drie gratis gcltnipte patronen on een gclclenide plaat THM ILL DRESSMAKBIi met een gratis gelinipt patroon THE likZAAlt Ot CHILD HEX S FASHIONS f Kijidermodes mot ïole gratis ge m knipte patronen F It AAGT Vw DoekhanOëïaar f Proefnummet Q Alle met koittel liofl lifjooef ttel i Van allo in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met H jj11 verklaring fr p p tegen voornitbotaling van i 0 50 verkrygbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag