Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1907

i i Maandag 22 Juli 1007 i o 10380 46ste Jaargang fiOrDSCHE COlftMT Menws en Advertentieblad isoor Gouda en Omstreken Telefoon We 89 A D V E R T E N T I E N worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Ko 83 De üiigavc dezer Caöran geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestilagen De prijs per drie maande is 1 25 Iranco per I o st 1 70 Afzonderlijke Ncn mors V IJ F j ENTEN Qoada Dnk vao A BRINKMAN Zh Tegen 1 October a s GïJVRAAQD in het WEESHUIS te Gouda TWKE Vrouwelijke l eambteii inwonend voor het toezicht in de meisjes en in de jongens afdeeling Aanbiedingen achrilieVijk niet porsoonlgk onder opgaaf van leeltjid godsdienst en tegenwoordige werkkring aan den Regent Secretaris A VAN REEDT DORTLAND Westhaven 188 DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE DE KIE EST VOLLEDIGE MODEBl ilUKl I zyn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVBlfAL I met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DBESaMAKBK met een gratis geknipt patroon 1 THE BXZAAB OI CBILU BESS FASHIOUS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar I Proefnummerit Alle met koatel Holl Bljvoegiiel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen z n GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetnling van i 0 50 verkrijgbaar bjj MILLY SIMONS Don Haag HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 I S t 5 Verkrijgbaar in flesachen 50 ets 75 et en f l 5 bil H H Apothekers en Drogisti n Let op het merk ANKEBt P AD RICHTER Co Rotterdam te Gouoi bö 0 LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 V Het bnte onMiladalyule makkfriykste poetsmlddel voor Heerea ca vooral dame en Kindenchotnwerkj 19 de Appretuur vin C M MUIIer II Ct Berlin Beitli Str 14 Men lette txt M0O op naam en fabfilekimerk Verlryibiar by Hesren Wlnkillari In iDhiinwerk iilwteriea awrireawi tr Qaiiiraal ttafetbyW laraaaiaaa ArakaH S SANGUINOSE Viiium Sanguiiiosiiin in vacuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geneest aan Mueéarmoede en hteekmucM zij heelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zij aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zj had h t vreeselijk in de beenen en in de rng was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zij eet goed slaapt goed krijgt een gezonde klear in één woord de Sangutn êe doet ooer haar teat nog geen enkel ander mMOel gedaan had i V moogt van dit schryven gebruik maken voor de courant Ik zon het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per llacon f 1 50 G il I 8 12 fl f 15 Te GOUDA bij WOLFI en Co Westhaven 108 acmalogeeii Poeder orm is het eenig ste helpend middel teg en nioedarmoede nieekmucht Xenuwmuakte Uoofdptlnen tllapeloothetd Onmaehten fermagerlug en fermtnderlng der Uehaamtkrachteu aematogecn in Poedervorni I H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoUen mBHi m worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Benige iabrlkanlen H v GHAIK Go Den Haag Verkragbaar bjj Firma WOLFf ét Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veeratal Qouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieumrkerk ad lJêiel k ti Van zessen schoonhoven B v WIJK P W v EDE Owhiccaer A SCHEER fiaajtrechu K VAN DEB HEIJDEN Ree wijk P v d SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingêveen P A düGBOOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCaUWINQ Laat D niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSanofa Paulo Abdij bestaat niet Au Siroop van geenerlel waarde GEBR RIJKEN liË LANGE Wr ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte tSé leUet SB99 2e laagaxiji We Nieuwland 8 nabij Station Beurs Tele 4637 INRUILEN STEMMEN VERHUREN RBFAREEREN dajcelljks In onze üaloni te boeren DE PHONOLA FIOILAFMO UmSN FEONOUST Onontbeerlgk is het genot van BAI MGETINB zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Pros van compleete inrichting Bad en prima Geiser van al f 15 en hooger Beleeld aanbevelend M Ma V LOOÏT DUBBELE BÜORT B 13 Telln 117 Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poe i Wzl der wordt gratis toege zonden ingegeven worden m Thee Melk Likeur Km K S Ahnni Sier Water o tn voedsel zonder dat het noodig dat de dronkaard er itte van a weet Uet COZA POEDEB y bözit de wonderbare eigen f schap om tegenzin tot het A drinken van sterken drank bier wijn absint enz b den dronkaard op te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ol de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder ziJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit bekoelt te weten waaraan hij zijne redding te danken heelt Bet COZA POEDEB heelt het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tnt levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institant waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alla talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depêthouders reiken het atlestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen cozArasTiTUTE i sr v r Wacht ü voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige aidoend middel tegen dronkenschap iVj aAj ija wd da BCSJ fJtol fjaCSü la oitS ïEij on teaacf i ïdl ia na voitj j ï ajfiifjiningon io doi h t iJdt gckjn n onde uoë naain dit j lut ndsrs Dr Mloliaolig vemardigi 1 IE d bei te lascLinea in het wereldb roraida étabWissaaient van Oebta Stollwwok te Kealen ilsche Ëikel Cacao m vierkanten bussen Deze Eikel CkCM is met melk gekookt tea iangenanie gezond drank nar itr elpKb gebruik een 1 2 tbtOtfOt vu t pmder voor een top faioool to Alt I geneeekricbtige drank bij gnid an diarrhae sleoiits met watei te gebrniksn Terkrijgbaar by de vaornusistt B 1 1 t t pnribni f 1 0 1 c OJO a dirQenvaalvtrltgenwsoKligK ra K S f land Juflus llattenkiMH Amaterdam Kalve stra t lOS EEKIBDEF0T7ANTEEE eii wnrlt verzocht op t MEKK £ e letten UIT HST MaOIZIJ tav Ma BAVENSWAAY ZONEN QOBUiOHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van o twee en een kalf en een Ned ont imet vermelding van Nommer ec Prfls voorzien van nevonstaam Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot da uitvoering van geëerde orders aanbev ende 3 C BUL VAN BlOMMtSTtlN S komen ONSCHADE PELDOORNHOLLAND voorheen J BREEBAART Lz i ë kisgëvii g iNRiCHrmnEN welke gevaar öchadl of HINDER KUNNLN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van UOUDA fiezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Oat ij vergunning hebben verleend aan D Oskam en zijne rechtverkrijgenden tot het oplichten van eene Slagerij in het perceel aan de Riam wijk O No 332 Kadastraal bekend a ctie D No 1998 GOUDA den 20 Juli Ï907 Uurgcmeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Mi S van Houten Toon de jun e wetlioiidcr der j emtcuUGroninsen in Ifliiit tot lid der Tweede Kamer werd verkozen nam liij op den uitersten vleugel der linkerzijde plaaf i Ah radifjial stond liij tegenover Tliorl peke wiens liberaal programma in deberoemde narede heftige bestiijding vanhem ondervond Zoo zelfs dat mr VanHouten zich verplicht zag in 1872 ijustrijdschrift De Staatkunde van Tliorbeeke als broclmreuittegeven nadat eenbekend tijdsrhrift de oimauie er an badgeweigerd Thans valt bij zonder dat nok maar eene poging wordt gedaan om hem te behouden als lid der Eerste Kamer nadat hij getoond l ieeft op den uitersten In 1874 nam mr van Houten bet initiatief tot de wet op den kinderarbeid en wist daardoor de exploitatie van kinderen beneden 12 jaar tegentegaaii Hij volgde het voetspoor van den bekenden socialist Robert Owen die in Engeland daartoe het initiatief had genomen De onbegrensde vrijheid van den werkgever om zulke kinderen reeds in de industrie FEUILLETON Geschiedkundig verhaal van JOH WILLE V Uit het DuitBCh IV Don volgenden morgen was het treurig drama dat in het Engelsche park afgespeeld was en het einde van het feest der gravin von Arco bespoedigd had het onderwerp van alle gesprekken zoowel der hof als der bnrgerkingen Men sprak openiyk over het verdwijnen van gravin Irene en bracht dit in verband met den blnedigen strjjd tossehen den wilden graaf Fregssing en den jongen portretschilder Niemand was geinige geweest van den kamp waarbij Prejjssing zjjn dood in de golven gevonden had en zgn tegenpartjj zwaar gewond was Ongeveer een nur later toen men aan tafel ging miste men beide heeren en zond men bedienden uit om hen op te zoeken welke weldra met het lijk van den graat terug keerden hetgeen ziJ te gebniikeii moest naar het oordeel van den radicalen afgevaardigde uit Groningen worden gebreideld De Staat behoorde tussfhen beide te komen en voor te schrijven boe de rechten dier kleine stumpers door de industrieelen zijn te ontzien De eer an deze wet in het leven te hebhen geroepen komt inr Van H uten toe en zal hem nu nog door die talrijke scharen van mannen worden ge braclit die aan den lijve beb en ge oeld wat kinderarlieid is In liK 7 staat mr van Houten lïeeds vroeger is op de ommekeer van dezen zonder twijfel superieuren man gewezen Tot 1887 was hij oorstander van algemeen kiesrecht en talrijke aanlialingen uit zijn geschriften en redevoeringen getuigen daarvan In 1H I4 was bij de leider der oppositie tegen de Kieswet Tak waarbij het kiesrecht wel niet algemeen maar toch zoover mogelijk algemeen zou worden toegekend De strijd werd toen door hem gewonnen en steunende voor het grootste deel op de katholieke en christelijk bistorische uit het meer opgevischt hadden tegenover do plaats op den oever waar men den schilder bewusteloos en in zgn bloed badende gevonden had Deze werd onmiddellijk in een rytnig naar zpn woning gebracht bp den ouden Palavicini waar een in allerijl gehaalde arts na onderzoek verklaarde dat do degen wel de long geraakt en dus levensgevaar veroorzaakt had doch dat de hoop op herstel niet buitengesloten was Koning Maximiliaan liet zich door den graaf von Arco zelf het voorgevallene modedeelen waarbij zgn gunsteling Pressing als offer gevallen was en beval een streng onderzoek Dit kon echter pas na eenige dagen toen de geneesheer een rechterlgk verhoor als niet meer levensgevaarlgk beschouwde plaats hebben Een door den koning zelf aangestelde onderzoekiugscommissaris van het hof verscheen by den ouden Palavicini en begon met in de eerste plaats de persoonlijkheid van den verwonde vast te stellen Tomaso Palavicini geraakte toen hem naar den naam de afkomst en geboorteplaats van zjjn neef gevraagd werd in niet geringe verlegenheid en verklaarde ronduit dat de jonge schilder niet zgn neef maar zgn kweekeliDg waa dat by ia werlNiykheld stemmen Iw eft hij ons een kieswet gegeven volgens hein zelf volmaakt maar in werkelijkheid peuterig Deze politieke draai gaf zijn getrouwen Groninger kiezers aanleiding het sinds 1809 steeds hernieuwde mandaat niet meer te geven en elke poging sedert ondernomen oin hein weer in de Tweede Kamer te brengen mislukte Nu zal zijn politieke loophaan wel voor goed gei indigd zijn Niet anders dan door eigen schuld üreede lagen der bevolking heeft nu van Houten van zich afgestooten Vroegere medestanders die zelfs hun hoo iophem als den leider van den vooruitgang hadden gevestigd van zich vervreemd zijn tegenwoordige medestanders sleclits in negatief opziclit voor bet oogenblik eens van zin met den vernemendeii geest Zoo staat hij eigenlijk alleen en wil niemand met liera te maken helihen Zeker hij spreekt bij het arbeidscontract den grootindustrieel Stork en bij de Staal crisis den star couservatieveu heer van Karnebeek of den antirevolutionairen senator t Hooft als uit t gemoed maar straks wil geen dezer meer an den NieuwMalthusiaan schen scbnjvej der lüjdragen tot den strijd over God eigendom en familie weten Zijne talenten worden erkend en gaarne benut om te verijdelen waartoe men zelf minder kans ziet Wie echter iets positiefs wil iets meent tot stand te moeten brengen vindt in mr Van Houten een blok aan t been een sta iii den weg Terecht merkte men dezer dagen oji dat mr van Houten zoolang oppositie pleegt te voereli tot niemand het meer met hem eens is Zijn geest is al te Kritisch Daarbij is hij niet vrij te pleiten van eene zekere mate van zelfingeuoineulieid die onaangenaam aandoet Zijn kieswet was inenscliijlijkerwijze gesproken volmaakt Hij zou een heter arbeidscontract leveren dan mr Druckei Enzoovoort Kenigen tijd heeft hij Staatkundige brieven in een blad in de provincie geschreven doch weldra verzocht de Joseph Ocra heette dat Paderborn zyn opvoedingsplaats was maar zgn eigenlgke afkomst hem even zoo onbekend was als aan Joseph Ocra zelf Verder gaf hg een uitvoerig verslag van alles wat hg van Joseph s geheimzinnige levensomstandigheden wist hetgeen door den zieke die to bed liggend hot verliooi bjjwoondo doch nog zeer weinig mocht spreken met een toestoramond hoofdknikken bevestigd werd Wat de commissaris op deze wgze te weten kwam kon moeielyk voldoende zgn en hg geloofde zgn bevoegdheid niet te buiten te gaan toen by besloot om alle aan Joseph toebehoorende brieven en geschriften in beslag te nemen waartoe de onde Palavicini bereidwillig zgn soirgtbnroau opende Schemeravond van denzelfden dag werd andermaal aan de dear van de schilderswoning geklopt ei weder verscheen de onderzoekingsooramissaris maar nn vergezeld van een dame in wie do oude schilder Irene s moeder herkende Op een wenk der gravin verliet de commissaris liep buigend de kamer en liet haar met den gewonde en i ijn pleegvader Palavicini alleen Een beeld des jammers gélgk stond daar de voornome vronw do schitterende gravin v Arco in het nederig vertrek der beide schildere Wankelend trad redactie hem niet meer te schrijven wijl hij precies in anderen zin schreef dan t men had rerwacht Zoo ook nu De Staten van Friesland hebben mr Van Houten in 11 01 tot lid der Eerste Kamer benoemd om het allereerst tegen de rechterzijde op te nemen In stede daarvan bestrijdt hij voor alle het vrijzinnig kabinet Van daar dat zijne Committenten zijn mandaat niet hebln ii hernieuwd Hoopvol zagen de Jongeren in de 70er Jaren tot mr Van Houten als den toekoiustigeii leider op Hij zou ons sociale wetten geven do man die in 1877 te rood werd geoordeeld voor den hoogleeraarsstoel in de economie te Leiden Helaas zijn verneinende geest heeft hem parten gespeeld Mr van Houten is hoe langer hoe meer eenzelvig geworden op den eenzamen post gekomen om met dr Kuijpvr te spreken Hoe geheel anders zou de politieke toestand van ons land zijn als deze begaafde man minder negatief ware geweest Thans is het voor den vocn uitgang een voordeel dat zijn politieke leven is afgesneden Jammer maar waar Bulteolandscli Overzicht Naar aanloidiiig van liet ontslag van Lambert aan Ie reclitsschool van Kairo en de verklaring dio Groy de minister van buitenlandsclio aken daaromtrent lioelt afgelegd in hot Lagerhnifl heeft de Temps van gisteravond oen vinnig artikel tegen de Engelsclie politiek in Egypte Groy had gezegd dat do Engelscliman Hill in plaats van Lambert benoemd was in verband met do toenemende aanvragen van studjuten die op de P ngelsclid afdeoling vun de reclitschool geplaatst wilden worden Vorder zeide öroy dat deze bonooming hoegenaamd niet in strijd was mot de EranschEngelsche afspraak van 1904 Vooral over deze laatste opmerking is de Temps sleclit te preken Men weet dat Egypto by de Franschen een heel teer punt is Er zjjn jaren geweest en die liggen nog niet zoo heel ver achter ons dat de Franschen in Egypte de mogelijke vergoeding zagen voor het verlies van ElzasLotharingon Als Elzas Lotharingon Dnitsch mocht blijven dan wilden de Franschen althans Egypte van de Engolschen terag zg op het ziekbed toe de portefenillo van Joseph krampaclitig in de hand hondend en mot trillende stem vroeg zg in angstige spanning of de Igder kracht genoeg zon bezitten om een langer onderhond te kannen verdragen Een koortsachtige blos kleurde het gelaat van den zieke toen hg do gravin aanzig hg wenkte zyn ouden vriend hem een zittende bonding te geveu op zjjn leger De gravin nam plaats op een stoel bg t bed en haalde uit gemelde brieventasch een geel geworden zakdoek voor den dag Hoe kwaamt ge in t bezit van dezen doek F vroeg ze haperend Hy behoorde aan mjjn moeder antwoordde hg flnislerend Hg ontviel haar toen zo mg als een pasgeboren wicht in het Paderborner posthais ter verpleging bracht Zgn stem begaf hem en met een angstig gebaar gaf do gravin hem te kennen dat hy zwggen moest A1 het overige weet ik reeds sprak zd nl et is nu aan mg o te bicliten alles te bekennen opdat de doodsengel niet tnsBchen moeder en zoon treedt v6or dat ik n Joseph v Arco om vergeving gesmeekt heb Wordt vervolgd