Goudsche Courant, maandag 22 juli 1907

hebben Egypte vaar Napoleon bg de pyramiden gevochten had Maar de Êngelschen Caven Egypte niet op en dwongen Merchant Fasjoda te ontruimen In 1901 hebben de Franschen ten slotte in een verdrag toegestemd wat zg feitelgk reeds hadden toegegeven dat Engeland baas zon blgven in Egypte Engeland in Egypte Frankrijk in Marokko De heele geschiedenis van de reis van keizer Wilhelm naar Tandzjer en de conlerentie van Algeciras hangt ten nauwste samen met dat verdrag van 1904 tusschen Engeland en Frankrijk Ëg dat verdrag gat Engeland de toezegging dat de Fransche scholen in Egypte dezelfde vrgheid zouden genieten als voorheen No het ontslag van Lambert de aandacht op Egypte vestigt en op de verhouding van Franseben en Êngelschen aan den Ngl nu blgkt opeens boe teergevoelig de Franschen nog altijd zijn als hun positie daar ter sprake komt De Temps verwijt de Êngelschen dat zij de Fransche scholen in naam de vrgheid laten maar dat zij die scholen op den duur het bestaan onmogelgk maken Lord Cromer beeft de Fransche Echolen langs een omweg getrollen door te bepalen dat de diploma s van de Fransche scholen niet geldig zouden ziJn voor de toelating als ambtenaar in Egyptisches dienst De ouders krijgen dus te kiezen of zg hnn kinderen op een Engelsche school willen doen dan wel het hnnne kinderen onmogelgk maken dat deze later in Egypte een administratieve betrekking krijgen Maar de ouders konden tot dusverre desnoods hunne kinderen op de Fransche scholen laten gaan en ze daaina laten Btudeeren op de Egyptische rechtsschool zoolang daar onderwgs werd gegeven in het Frantch Nu het Fransche onderwijs daar wordt geweerd krjjgeo de lagere Fransche scholen hun nekslag De Temps noemt deze wijze van doen in flagranten strijd met de afspraak van 1904 Het blad hoopt dat de Fransche regeering dat te Londen duidelijk zal weten te maken en herinnert aan de woorden van Oambetta men wordt door de Êngelschen slechts bemin als men zich tegenover hen laat gelde Gisteren zijn te Karlsruhe de getuigen ten gunste van Hau aan het woord geweest Eerst de zuster van Han s stiefmoeder een vroegere dienstbode in het huis van Hau verder een Berlijn h journalist die Han te Konstantinopel dikwijls ontmoet heeft en anderen Zjj allen legden gunstige verklaringen at en zeiden dat hij niet tot den moord in staat was Duister bleet dat Hau verleden jaar naar hg zeide in opdracht van den Sultan aan zgne vronw een hooge Torksche orde heeft geschonken Volgens de mededeeling van den Dnitschen gezant is die orde sedert gernimen tijd niet meer verleend de Snltan heeft volgens den gezant aan Han heelemaal geen orde verleend en nog minder aan zijne vrouw Han bl jft erbü dat een grootvizier hem de orde gegeven heeft Maar zijn naam wil hg niet noemen Gisterenmiddag en vandaag wordt het getuigenverhoor voortgezet Hau die buitengewoon bleek ziet maakt den indruk van een bescheiden en hoffelijk man Balfour heeft naar aanleiding van de tnsschentijdache verkiezing in Colne Valley den volgenden brief gezonden aan den unionistischen candidaat Granville Wheler De tegenwoordige bewindvoerders brengen niet alleen het Rijk in gevaar en bedreigen de constitutie maar zg spelen roekeloos in de kaart van het socialisme Zulk een staatkunde moet op den duur verderfelijk zijn voor het land en zeker niet t minst voor dat deel des volks hetwelk zich wgdt aan handel en industrie De unionisten moeten daarom elke pees inspannen om candidaten verkozen te krjjgen die de fiscale hervormingspolitiek voorstaan Deze overweging alleen moest al voldoende zijn om n den steun der kiezers te verzekeren iets wat te meer noodig ia daar de ware belangen van volk en land ernstig worden bedreigd door de tegenwoordige regeering slechts een gemeenschappelijke en krachtdadige actie onzerzijds kan de veiligheid dier belangen waarborgen tegen de aanvallen waaraan zij van de zjjde der huidige bewindslieden bloot tau De keizer vati Korea zal heden afstand doen van den troon zoo wordt uit Tokio gemeld eu tevens wordt bericht dat het de reden van deze aftreding is ia niet duidelijk daar immers nit vorige berichten bleek dat het ministerie zelf tegen den keizer poaitie had genomen en dna nu zijn zin krijgt Men schijnt wat voorzichtig te moeten zijn met de mededeelingen uit Korea die voor het overgroote deel uit Japansche bron komen Over New York komt mt Seoel het bericht dat er onder de Koreanen groote verbittering tegen de Japanners heerscht en dat manifesten in de stad zijn aangeplakt waarin tot moord op de Japanache ambteMru wordt opgewekt Krachtige mutre gelen zijn genomen door de Japannera natuurlijk om onlusten te voorkomen Het heet dat de keizer zoo geschokt is door de gebeurtenissen dat hy noch slaapt noch eet maar de tegenstanders van het hof beweren dat dit maar comedie is en de keizer op deze wgze onder het volk sympathie tracht te wekken Wat zal echter het Koreaaniche volk tegen het machtige Japan kunnen uitrichten De keizer gaat de ministers gaan en de Japanners zullen hnn plaats innemen Indien men uit de verwarde berichten die nit Korea tot ons komen eenige conclusie mag trekken schjjnt het wel deze dat zelfs de schijn van zelfstandigheid aan dit land heden zal worden ontnomen en dat Japan heden een nieuwe provincie rgker zal worden De vervolging van de gewezen Doemaleden die na de ontbidding van de eerste Rgksdoema op een vergadering te Wiborg op 23 Jnti van het vorige jaar een manifest opstelden aan het volk zal nu toch worden doorgezet Het vooronderzoek ia afgeloopen en naar uit Petersburg wordt gemeld znllen 169 oud afgevaardigden onder beschuldiging staatsmisdrgven te hebben begaan worden vervolgd Hieruit blgkt dus dat de Russische regeering niet geneigd ia te vergeten en te vergeven en dat zij weder geheel en al ouder den invloed der reactie staat Onder den eeraten indruk van de ontbinding atelden een aantal algevaardigden der eerste Doema het bedoelde manifest op waarin zg in krachtige bewoordingen het Russische volk opwekten geen belastingen te betalen en geen recrnten te doen opkomen Veel gevolg had het manifest niet en later erkenden zelfs een aantal onderteekenaara tot de kadettenpartij behoorende dat men met de uitvaardiging van dezen oproep een fout had begaan De regeering had dus de zaak stilletjes kunnen laten gaan maar de verkiezingen voor de tweede Doema stonden voor de denr en de gelegenheid was nu te mooi om niet door het op touw zetten van een vervolging die de verkieabaarheid voor de vervolgden zou opheffen zich te ontdoen van een aantal voor de regeeriog min gewenschte elementen Dat dit de eigenlijke bedoeling der vervolging was werd algemeen geloofd mhu dat men werkelgk de onderteekenaars voor den rechter zou brengen werd niet verwacht Daarvoor had het manifest te weinig practiache beteekenis gehad terwijl bovendien door een gematigd optreden althans een poging tot verzoening kon worden gedaan Onmogelijk is het niet dat de regeering zelf oorspronkelg k ook van plan had het hij het vooronderzoek te laten Men zon dit ten minste kunnen opmaken uit den langen dnur van dit onderzoek dat meer dan een jaar in beslag nam niettegenstaande erteitelgk niets te onderzoeken was daar de inhoud van het manifest publiek waa en de onderteekenaars bekend waren Blijkbaar echter ia de regeering gezwicht voor den invloed der reactionnairen die tegenwoordig in Rnsland s leidende kringen weer den toon aaugeven De Pruisische regeering heeft hare plannen ten aanzien van de verduitaching van het Poolache land nog niet opgegeven Wij hebben gernimen tijd geleden meegedeeld dat zij voornemena was aan de Kolonisatiecommissie Anaiedelungskommiasion de bevoegdheid te geven tot onteigening over te gaan indien het nationaal belang dit noodig maakte Al dadelijk kwamen tegen deze vermeerdering van de bevoegdheid dercommiasie ernatige protesten in en langen tp hoorde men nieta meer van de plannen Thans echter wordt gemeld dat de Pruisische regeering niet stil heeft gezeten maar onderhandelingen heeft gevoerd met de leiders der conservatieven en nationaal liberale Bji de gevoerde besprekingen bleek dat haar voornemen op ernstig verzet zou stuiten hetgeen haar aanleiding gaf de zaak opnieuw aan nann gezette overweging te onderwerpen En nn zou deze overweging haar er toe hebben geleid een desbetreffend voorstel in de volgende zitting van den Landdag in te dienen Blijkbaar heeft zij dus goede hoop het verzet te kunnen breken Gelukkig met haar Polen politiek is de Pruisische regeering tot dusver niet geweest Dat is ook gebleken uit een beslissing van het Karamergericht waarby onwettig is verklaard de ontzetting uit de onderlgke macht van die vaders wier kinderen deelnamen aan de Poolsche school staking welk middel op aanstichting der regeering in vele Poolache plaatsen is toegepast om een einde te maken aan het verzet der Poolsche schoolkinderen tegen het godsdienstonderwijs in het Dnitsch Het Kammergericht heelt dnidelgk te kennen gegeven dat de voogdgraden niettot taak hadden de Poolache agitatie te bestrgden en dat men kinderen die tehuis goed verzorgd en opgevoed werden niet aan de onderlgke macht mocht onttrekken alleen w g Di overtredingen der lebooltnoht I Verwaarloos nooit Dw nieren Lees omtrent dit voorval en zgn genezing MejuUronw E Oussoren wonende Qroenlandsche Kade Gem Vinkeveen deelt ons mede Nn ik volkomen genezen ben van een veronderde nierziekte door het gebruik van Foster s Rugpgn Nieren Pillen kan ik niet nalaten U hiervan bericht te sturen met ign hartelgke dankbetuiging Meer dan tien jaren ben ik het slachtoffer geweest van deze ziekte en ophondelijk beklaagde ik mg over een moeilgke pgnigke waterloozing de urine kwam steeds met een branderig gevoel was steeds troebel en wanneer zg eenigen tgd gestaan had bevond zich daar veel bezinksel in Voortdurend had ik last dat het geheele benedengedeelte van mgn lichaam opzwol en ook mgn handen en vingers waren dik opgezet zoodat ik zelfs geen vingerhoed aan mgn vinger kon doen Alle behandelingen die ik hiervoor heb ondergaan waren op niets nitgedraaid en gedurende den laatsten tgd waa mgn ziekte erger geworden De pgn in den rug waa onuitstaanbaar ik had veel last van duizelingen gevoelde mg steeds vermoeid sliep zeer weinig en was totaal lusteloos Al het goede wat van Foster s Rugpgn Nieren Pillen verteld werd deed mü besluiten hiermede een proef te nemen en na het geregeld gebruik van twee doozen was mijn gestel oneindig veel beter en de pijn in mgn rug en lendenen waa totaal verdwenen Het water kwam veel gemakkelyker en ik gevoelde mg lliuker en opgeruimder in één woord ik ben eengeheel ander mensch geworden waar ik kan zal ik fe goede werking van Uw pillen bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar ia en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Waarschuwing De lezers van dit blad worden in hun eigen belang ernstig gewaarschuwd wanneer Foster s Rugpgn Nieren Pillen knopen om slechts die te verlangen en geen andere Zg zgn te Gonda verkrggbaar bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van post wissel it F 1 75 voor éénof F 10 voor zes doozen Verspreide Berichtei Fkuikkuk J Ferrer de directeur van de nloderne school te Barcelona die onlangs werd vrggeaproken van de beschuldiging de medeplichtige van Morral geweest te zgn hg den moordaanslag op den Spaanschen koning is te Pargs aangekomen om degenen die zgn onschuld verdedigd hebben te bedanken Leden van den Boud van de Rechten van den Mensch waren aan het station te zgner begroeting aanwezig DuiTBCHLiïD Gisteren is aan de Berlgnache hoogeschool de eerste Chineea Ma Do Yun gepromoveerd tot doctor in de rechten Men begint weer te spreken over de al jaren zwevende plannen voor het graven van een kanaal van Hamburg naar Bremen hetwelk 120 kilometer lang zou moeten worden Welk een belangrijke bekorting dat voor schepen zgn zou die van de eene Hanze stad naar de andere moeten kan men gemakkeIgk op de kaart zien In het crematorium te Hainz werden in het tweede kwartaal van dit jaar 71 Igken verbrand tegen 58 in bet eerste De gemeenteraad van Leizig weigerde aan een vereeniging grond te verpachten tot het bonwen van een crematorium en besloot er zelf een op te richten EXOKUND Exeter zal binnenkort een brandweer bezitten nitsluitend uit vrouwen bestaande De gemeenteraad heeft materiaal laten aanschaffen om er de meiajes die nog op school gaan al mee te oefenen OoSTENKUK HOSaiRIJE Gisteren is ook in het Oostenrgkache buis van de regeeringstatel af verklaard dat er eenige waarschgnlgkheid bestaat dat de onderhandelingen met Hongarge znllen leiden tot een vergelijk dat duren zal tot 1917 en waarin alle economische qnaeaties voor beide staten van belang znllen worden geregeld Er 1 lgven echter nog eenige zeer belangrijke quaesties op te lossen RuaiisD De studenten mogen weer vergaderingen houden in de hoogescholen als het maar voor een wetenschappelijk doel is Zg moeten dan ook goedvinden dat de politie eens komt kgken Naar verluidt zal Gerard als gouverneur van Finland vervangen worden door generaal Beeckmann bekend door zgn bloedige onderdrukking in de Ooatzee provinciën Eindelgk ia de instructie in de zaak tegen I de 169 leden der aerite Doema die het Wiborgsche manifest hadden onderteekend algeloopen Ze zullen allen worden vervolgd RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer t Een monater van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan mgtgeven worden in KoJU Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van Uet COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint eni bij den dronkaard op te wekken Het COZi POM OER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POEDEB heeft het huiseIgk gelnk van duizenden gezinnen herateld duizeDien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar ia alle apotheken en in het volgend depOt te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Op deze te bekomen wendt U direct naas Londen COMSTITÏÏTEa ld e ïï ri g a WachV J voor namaaksels Het Coz Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap BINNENLAND V REDE8CON FERENTï E De eerste subcommissie van de derde commissie die zich bezig houdt met het bombardement van steden dorpen n havens door een scheepamacht vergaderden Donder dagnamiddag onder voorzitterachap van den heer Hagerup De verachilleode voorstellen van Amerika Spanje Italië Nederland en Rnaland waren tot één geheel samengesmolten door de commissie van redactie Na een gedachtenwisaeling over het gemengde voorstel tusschen de heeren Beernaert den Beer Poortugael Tornlelli Nelidof en Tsarykof verklaarde kapitein Ottley Engeland dat Engeland der verplichting niet kan aanvaarden vó6r het bombardeeren te waarschuwen eu een uitstel toe te staan Dit zou zeer voordeelig voor den vgand kunnen zgn Hg diende een amendement in dien zin in waarbg zich Tsudznki Japan aansloot De artikelen 1 2 en 3 van het gemengde voorstel werden goedgekeurd Vervolgens werd goedgekeurd na eenige redactiewgzigingen artikel 4 bepalende dat het verboden is havens steden en dorpen gebouwen of woningen te iombardeeren die niet verdedigd worden Alleen maakt men een voorbehoud ten aanzien van de uitdrukking niet verdedigd die generaal den Beer Poortugael en Bourlemaqui Brazilië gaarne zouden willen zien omschreven Wat artikel 5 hetrelt dat op voorstel van den heer Tsjarykof aan artikel 4 was vastgehecht noemt men vooreerst na een gedachtenwisseliug tusschen de heeren Beernaert Renault en Siegel een amendement aan van den beer Siegel waardoor aan de opsomming der werken en inrichtingen waarvan de verwoesting het onderwerp van een bombardement kan uitmaken het woord installaties wordt toegevoegd Op aandringen van den heer Beernaert had men van deze opsomming de voorraden uitgesloten Artikel 5 aldus met artikel 4 samengesmolten wordt daarop in zgn geheel met 21 tegen 6 stemmen één onthouding en 16 afwezigen goedgekenrd Een nieuwe itemming over een Engelsch r amendement dat de uitsluiting voorstelde van de verplichting tot waarschuwing en uitstel doet vervolgens dit amendement met 23 tegen 6 stemmen verwerpen Zoo heeft dan de anb commisaie de oorspronkeIgke redactie met eenige geringe wgzigingen aangenomen Op voorstel van Rachid Bey Turkge besluit men aan de commiasie van redactie aan te bevelen na te gaan in hoever het noodzakeiyk is om op het bombardement waaromtrent het gaat het beginsel toe te passen volgens hetwelk de bevolking niet mog worden bevolen meer voorraad te leveren dan zg kan verschaffen De artikelen 6 en 7 thans 5 en 6 worden onder dit voorbehoud goedgekeurd Een technische commissie van redactie zal worden samengesteld uit de acheepsknndige gedelegeerden en uit het bureau der subcommisaie Heden ochtend vergaderde de tweede subcommissie der tweede commissie onder voorzitting vad den heer Asser Nederland In behandeling kwamen de Fransche Belgische Hollandaebe Britsche en Zwitserache voor stellen over de rechten en verplichtingen der onzgdlgen tgdens een landoorlog Generaal Amonrel Frankrgk zei dat het er in de eerste plaats om te doen was de bgioudere wetten op dit stuk de opinies van rechtsgeleerden en de gebruiken aan elkander aan te passen Men bad een uitgangspunt willen hebben voor een latere regeling Lord Reay Engeland de heeren van den Heuvel België Borel Zwitserland en Marschall Duitschland verklaarden allen zich te vereenigen met de beginaelen van het Fransche voorstel Hun amendementen waren grootendeels redactiewgzigingen De heer van den Heuvel zei dat het Belgische voorstel er vooral op gericht is niet slechts de plichten te omschrgveu doch ook de rechten der onzgdigen om niet in den oorlog betrokken te worden De heer Marschall legde de bedoeling uit van het Duitsche voorstel volgens hetwelk een onzgdige staat niet gehouden is aan de oorlogvoerenden het gebruik van kabels en telegrafen daaronder die zonder draad te verbieden of te beperken die zich op zgn grondgebied bevinden doch die staat moest zich hg het gebruik maken van deze bevoegdheid van alle partgdigheid onthouden Lord Reay zette de beginselen uiteen van het Engelache vooretel dat den neutralen de verplichting oplegt te beletten dat op zijn grondgebied een installatie voor telegrafie zonder draad wordt opgericht een verbod dat ook in het Belgische voorstel voorkomt Engeland wil ook verbieden het vervoer over onzgdig grondgebied van troepen munitie en voorraden voor rekening van een der oorlogvoerende partgen Ten aanzien van de kwestie der oorlogvoerenden die zich op neutraal grondgebied in veiligheid stellen werd van gedachten gewisseld en tevens over de vraag van de teruggaat van oorlogsmaterieel door deze vluchtelingen op den vyand buit gemaakt Aan wien en wanneer moest de restitutie plaats hebbeu f Nadat hierover gesproken was door de heeren den Beer Poortugael Holland Borel Zwitserland van den Heuvel en kolonel van Oordt Nederland ia deze kwestie evenals alle andere verwezen naar een commissie van onderzoek Voor Nederland krggt in deze commissie zitting generaal den Beer Poortugael Eiodeiyk ia van gedachten gewiaseid over de vraag of de onzgdige staten al dan niet de bevoegdheid hebben een verbiytplaats aan te wijzen aan de op hnn gebied vertoevende vlu telingen zooals in bet Belgische voorstel v ordt voorgesteld De heeren Renault Frankrgk eu anderen hebben zich tegen dit beginsel aitgespro en De afgevaardigden ter Conferentie zgn thans opgeroepen tot bijwoning van een voltallige zitting op Zaterdag 20 Juli des namiddags te 3 uur in de Ridderzaal Op de agenda staat lo goedkeuring van het proces verbaal der voltallige zitting 2o rapport der commissie belast met het onderzoek van de adressen enz aan de Conferentie aangeboden 3o onderzoek van het rapport der 3e commissie over het ontwerp verdrag voor de toepassing op den zeeoorlog van de beginselen der conventie van Geneve van 1906 betreffende den oorlog te land Stemming over dit ontwerp j 4o benoeming van de commissie van redactie Gemengide Berichten Omtrent het spoorwegongelak op het station Almelo meldt men nader aan de N R Ct Be sneltrein derailleerde op een paar honderd meter voor het station De locomotief en tender vielen om eveneens de bagagewagen en bet daarop volgende rytuig De volgMdi wageni kregen e n hevigen ichok zoodat zg beurtelings voor en achterover wipten Na eenige secosden bleven zy op de rails staan De machinist v d Burg en de stoker v Raalte beiden wonende te Zwolle raakten onder de machine en werden waarschgniyk dadelgk gedood Het Igk van den machinist is giaternacht te 4 uur gevonden en naar het ziekenhuis vervoerd Het was geheel verkoold Het vreeselgk verminkte Igk van den stoker werd gistermorgen te elf uur gevonden De beer Branne muziekdirecteur die in het eerste rgtnig zat had zich toen de wagen hevig heen en weer begon te schommelen vastgegrepen aan het portier dat naar boven gekeerd werd Hg raakte met zgn linkervoet bekneld Toen men hem bevrijdde werd zgn voet gekneusd maar gelukig niet ernstig Een ander reiziger werd aan den arm verwond en een jongen werd een tand uit den mond gestooten Overigens hadden er geen persoonlgke ongelukken plaats De materieele schade is aanzienlgk De locomotief en tender en de wagens zgn vernield Het opruimen daarvan vordert veel ingespannen arbeid Gisteren na den middag waren bagagewagen en tender opgeheschen maar lag de machine nog over de rails Op weg naar Hengelo passeerde de koninklyke trein om 1 nur de plaats des onheils De burgemeester van Ambt Almelo heeft het volgende telegram ontvangen H M de Koningin en Z K H de Prins diep getroffen door de berichten van het treurig spoorwegongeluk nabg Almelo dragen mg op u te verzoeken te willen berichten of er gewonden zgn behalve de als dood gemelden en boe de toestand dier gewonden is V GEEN Particulier aecretaris der Koningin Een medewerker der Zw Ct die toevallig in den trein Zat seint aan zgn blad o m het volgende Zooals gewoontgk kwam ook deze sneltrein in volle vaart over de wissels binnenatuiven maar het geatoot der rgtnigen was heviger dan gewoonlgk We helden naar links en een eind voor het station stond ons rgtnig stil scheef overhangend Ik er nit en naar het voorste deel van den trein Dat kon niet anders dan een ongeluk zgn Vgf rijtuigen lagen nit het spoor Uit het eerste achter den bagagewagen die met den eersten der derde klas wagens ondersteboven lag klanterden de passagiers wrongen zich door spleten en kapotte raampjes Uit den bagagewagen kwam na eenig angstvallig wachten het treinpersoneel de hootdconducteur met enkele schrammen op t gezicht huif versuft maar toch in doodsvrees worstelend om er nit te komen Dat lukte De conducteurs waren ook ongedeerd De locomotief zat diep in den grond gewoeld met den tender Zg lagen opzg naast elkaar De andere wagens waren er voorby geschoven De vuren werden met zand gedoofd bebloede mannen klanterden op de verwrongen ineengerameide kasten en zochten tusschen spangen en platen voor den vuurhaard naar den machinist en stoker die vermist werden zy moesten er onder liggen Het lijk van den stoker werd verkoold ontdekt de arm aan de stang klaar om er uit te springen wat niet meer kon wgl de machine omsloeg en den tender samenvouwde De machinist bleef zoek Hij moest onder de ruïnen liggen De boofdmachinist die tot even voor Almelo op de machine had gestaan was juist in den bagagewagen gegaan die omsloeg Hy bleef ongedeerd De aanvaring door de Friesland f Een der officieren aan boord van Hr Ms Friesland zendt aan het Hbl het volgend relaas van de aanvaring van dit vaartuig met de Britsche torpedo desiroyer Ilee Zaterdagnacht stoomde Hr Ma Friesland komende van Southampton met plm 9 mgls vaart en bestemd naar de lersche Zee bezuiden Lyane Boy toen op de hondendacht 12 4 eenige toplichten aan bakboord achteruit in het zicht kwamen en spoedig ook de groene stunrboords boordlicbten zichtbaar werden van eenige oploopende schepen Deze naderden met groote snelheid en hielden naar de Friesland toe Het bleken te zyn 4 schepen die achter elkaar stoomden en die zich later lieten herkennen ah een divisie torpedojagera bestaande uit één achip type Scout plm 3000 ton en 3 destroyers Dwars voor ons gekomen werd de alstand op pl m 25 meter geschat Hoewel zeer dichtbg liep de Scont voorover zoo ook het 2e en 3e achip waarhg reeds het tweede een nog narrow escape bad Het vierde schip hield zóó dicht naar ons toe ter hoogte van ons voorschip dat de officier van de wacht een aanvaring vreezende de machines stopte om daardoor alanog te trachten de voorgenomen manoeuvre van de deatroyer mogelgk te maken Door han die op den bak stonden vooruit werd de afstand op 1 A2 meter geschat Hetzy door zaiging of door onnauwke ng stnren van den Engelachman raakte zyn achterschip ons voorschip en hierdoor óf doordat hg voorover wilde draaien kwam hg dwars voor den boeg en werd aan stunrboordjgde ingedrukt en tevens rondgegooid naar stuurboord alwaar de torpedoboot vrg van ons schip wegstoomde Met de reddingboot ging ondergeteekende naar het aangevaren schip om assistentie te verleenen als deze noodig bleek te zgn Aan boord van de destroyer bleek deze een gat te hebben aan stuurboordzyde plm 10 meter van den achtersteven onder en boven de wateriyn de machines waren onbeschadigd de pompen werkten terwgl bet electrische licht nog brandde Een compartiment atond vol water men was bezig de veiligheidsmat over te nemen persooniyke ongelukken hadden niet plaata gehad Voor alle adsiatentie en convoyeeren werd bedankt daar geen onmiddellgk gevaar aanwezig was en een groot schip van het eigen land en 2 kleinere in de nabgheid waren Sprekende met den Êngelschen commandant en een ondergeachikt zeeofflcier werd hnnnerzyds ongevraagd gezegd 1 think it was our fault hetgeen natunrlgk ton voile beaamd werd Voor hen die bekend ziJn met de veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van aanvaring op zee en het daarin bepaalde omtrent schepen die elkaar oploopen is het niet itwglelachtig wie hier de schuldige is De manoeuvre van de Engelsche torpedodestroyer divisie was geheel gebaseerd op de groote vaart en zeer overmoedig zoo niet onverantwoordelgk gedurende den na ht Door de 3 voorste schepen werd zg echter goed nitgevoerd Het achterste schip voerde de manoenvre onbekwaam uit en heeft zgn fonX bgna met zgn bestaan geboet Ware de destroyer toch eenige meters meer naar het midden geraakt zeer zeker was het achip te gronde gegaan Onzerzgda bepaalde de schade zich tot een beschadiging aan het deksel der torpedokoegheig Ondersteld moet worden dat de Engelsche divisieof groepscommandant ona schip in den nacht niet als oorlogsschip heeft erkend Ware dit wël het geval dan la de manoenvre niet alleen overmoedig maar als hoogst ongepast te qnalificeeren en niet in overeenstemming met de égarda die oorlogsschepen van verschillende naties aan elkaar verschuldig l zgn Stadsnieuws GOUDA 20 Juli 1907 Naar men ons mededeelt is de gewichtstoename van de kinderen die dit jaar op Zonnehenvel waren bgzonder groot De grootste gewichtstoename was 7 pond f 2 ons de kleinste 2 pond 1 ons en do gemiddelde 4 pond f 1 55 ons Er waren vlfa 2 kinderen die ruim 7 pond waren aangekomen en veel van 6 en 5 pond zoodat het verblgf op Zonnehenvel een uitstekend resultaat heeft opgeleverd De beer A de Hoog alhier is geslaagd voor het examen Boekhouden van de vereeniging Mercurius leerling van den Heer E A Zwaaneveld Zondagmiddag ten 12Vi ure zal de B K Kieavereeniging een leden vergadering houden over de ontslagname van den heer Donker als lid van den Gemeenteraad Van de H B S alhier slaagden te Schiedam voor het eindexamen de heeren P H van Cittert D W Znydam en D Wiesebron OnoERKERK a d IJskl 18 Juli De voorspelling bg bet uitbreken van de tongblaar onder lad Bft alhier gedaan dat weinig hoeven zondelrryblgven van de ziekte wordt helaas meer èn meer vervuld Op 41 hoeven is het mond en klauwzeer nn reeds geconstateerd terwgl op 1 hoeve zich ziekte weer vertoonde na de gezondverklaring onder koppels namelgk die nóg vrygebleven waren Tien koeien stierven en werden overeenIcomatig de voorschriften onschadeiyk gemaakt en begraven OuDEWATER 18 JuH Toeu 1 1 Maandagavond de laatste atoomtram aankwam bleek er wat toaachen den wissel te zitten er werd aan kwaadwilligheid gedacht Door de politie werd een onderzoek ingeiKeld en werden Woensdag namiddag vier bier als fatsoenlgk bekend staande jongelieden in verhoor genomen en met den conducteur die dienst op dien Maandagavond had geconfronteerd of die ze herkende als d jongens die toen op de bank in t plantsoen gezeten hadden Het gevolg was dat twee Tia verhoor op vrge voeten werden gelaten tot s avonds 9 nren eu de twee anderen in bewaring gehouden s Avonds begon het verhoor van de vier jongens opnieuw hetwelk tot ruim elf uren duurde Intusschen waren er veel nienwsgierigen voor het raadhuis ieder was benieuwd naar den afloop Wie de daders zgn is tot heden niet opgelost De verdachten beweren allen onscliuldig te zgn Doch het terrein der tram ligt geheel onbeheerd en is niet afgesloten zoodat het niet onmogelgk is dat door spelende kinderen een steen tusschen den wissel geraakt is lÜHet publiek gaf buiten onder het verhoor op t raadhuis over het aanhouden eu verdenken der jongelui nog al teekenen van afkeuring INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Geachte Stadgenooten 1 Zooals velen uwer bekend zal zgn heeft zich alhier uit onderstaande vereenigingen een Commissie gevormd teneinde t doel van de Vereeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling van Huisindustrie te helpen verweienlgkeo Dat doel is te trachten een einde te maken aan de achandelgke toestanden die in ons land bestaan tengevolge der Hniainduatrie Duizenden onzer landgenooten waaronder vrouwen en kinderen moeten door middel van zakkennaaien tabakstrippen zakjeèplakken mattenvlechten enz enz aan den kost f komen Een en ander is meer uitvoerig beschreven in een circulaire die U eeratda ags zal worden toegezonden en waarin flnancieele en moreele steun gevraagd wordt van alle weldenkende landgenooten Bg de Vereeniging zyn reeds meer dan 50 Bonden van alle richtingen aangealoten Doel van dit schrgven is II te verzoeken onze circulaire aandachtig te lezen en U op te wekken ons uwen gewaardeerden steun voor de goode zaak te willen verleenen Het Goudsche Comité bestaat tot uu toenit de volgende vereenigingen R K Volksbond afd Gouda Bond van Ned Onderwgzers Alg Ned Werklieden Verbond s D A P Algem Nederl Typografenbond NederI Sigarenraakersbond Vrgz Democr Vereeniging Namens bet Bestuur H KLEUN Voorzitter H SPRUIJT Penningmeester W ZRaam 50 E V D WERP Secretaris Westhaven 186a Alle nog resteerende ZOMERMAUTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOPFEN met daarby passende GARNEERINGEN BurgerlUka Stand GEBOREN 16 Juli Adrianus ouders L Quispel en M Dullemont 17 Franciscas Jacohna ouders A de Jong en N Koster 19 Jan ouders G J Nieuwveld en C Koolwyk Johanna Jacoha onders J C Snaterae en P C don Riet 20 Wilhelmina en Johauna ouders W Streng en G van der Veer OVERLEDEN 17 Juli T van Dam 61 j 11 m ONDERTROUWD 19 Juli J H Mulder te Waddinxveen en C P Kromme F L C Keinhorst te Arasterdam en J M de Kegzer G Dgkman en J de Jong f