Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1907

Dinsdag 33 Juli 1907 40ste Jaargang iVo 10300 miwm GOHANT Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletomMo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 Iranco per lOSt ƒ 1 70 Afzonderlijke Ncmmers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Notaris N F CAMBIEE VAN NOOTEN te Gouda zal op i WOENSOAÜ 24 JULI 1907 V Dl 11 unr in het Hotel DR 7AIM aan do Markt aldaar in het openbaar verkoopen No 1 Het enkele jaren geleden nienw gobüowde ÏËKKGEBOIW der Christelijke Gereformeerde Gemeente van Gouda aan den Kattensingel no 171 aldaar Dit pand groot 2 Aren Ui Centiaren ii gomakkelg k in te richten tot een flink pakhuis of iets dergeloks waartoe het met t oog op de gunstige ligging bizondor geschikt is En no8 2 en 3 Twee onlangs nieuw gebouwde WOONHUIZEN en ERVEN aan don Kattensingel nos 170 en 172 te Gouda Verhuurd No 170 voor f W per week en no 172 voor f 411 per drie maanden Do perceelen zjn to aan vaarden op den betarldag der kooppenningen zundo 22 Angustus 1907 en to be icbtigon do laatste 3 werkdagen vóór den vorkooydag van 10 tot i uren en op dien dng van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Gymnashm Hoogere Burg erschool BOKHEl ten gebrniko op het Jyranasium en lluogeie ilurgorsdiool te CJüuda zyii zooi mg de voorraad strekt tegen de helft der nieuwe prjs vorkrjgbaar bu A V WITSEKf BOEKHANDEL OPPERT 79 ROITKRDAM Do Boeken zgn alle in netten staat en goede drukken Ook voor alle andere inrichtingen voor onderwas te Gouda Boeken voorhanden lukoop van goede studieboeken tegen hooge prijzen Aller Nieuwste model UANUyAAIUdCHIMS met rond kokertje splinter nieuw geen oude Lombard machine maar zou uit do kist van f 57 50 en nu TE KOOP voor 0 Ouldeti en een splinter nieuw lileermakersTrap nantmachlne van 110 Gulden en nu voor 50 Oulileii bu W VERMEULEN ffoogatraat Boiterilam Telephoon 526 INRICHTING VOOK REPARATIE Filiaal GOUDA KoHe Oroenendaal 4 IS Verkrygbaar in lesschen SO ets f3 et en f 1 3S hu H H Apothekers en Drogisten Let op het tnerk AÜKMK F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö C LUGEH Apotheker Markt en bo WOLFT Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BRINKMAN Z EAN UINOSE Vinurii SaDgiiiiiosiim in vacuo Munc dochter is vele Jaren Igdende geweest a in hloeiarinoeAe en hleehicueht zij hoeft vale doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat z j aan bloedarmoede en zenuwzwajcte lood maar verder kwam het niet en geen medifjncn die haar hielpen Zj had h t vroesoldk in de beenen en in do rug wa bleek en gedurig moe in één woord hot meisje was ellendig Sinds oen paar weken bon ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering 11 groot Zij eet goed slaapt goed krjgt een gezonde kleur in één woord de Haugulnote itoet voor haar wat nog geeu enkel ander middel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de conranl Ik zou het clvo wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstra t 311 l rUs per flacon f 150 O fl I 8 12 fl f 15 Te GOD DA bij WOLFfr eii Co Westhaven 108 Onontbeorlijkis het genot van een AD INIÜCITINS zooal s srnOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN PrijB van oom leple inrichting Bad en prim i OpIspi van af f VS on hooger Bdöofd a iübcvclond M M V LOOIT DUBBELE BÜÜRÏ B 13 Telfn 117 De W rel ll oi oein le Superior Di uivenl or stlioning Exfract mmdAMtME wordt aanbevolen togen IJorstaamloening eii Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoest Boistpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIdNTUE is verkrijgbaar bu olie voorname Apothekers en Drügisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederlaiul Frankrijk Vialschland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie TranBvaal enz MELIANTUK werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eer9 Med illes bekroond MBLIASTUM in flacons f OAO t 0 70 en f UMLIAJ THXI m doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIli Co Koninkljke Stoomfabriek Ve Uoniugbtoem Don Haag Verkrijgbaar bu Firma WOLIf lP Jé Co Westhaven 198 Gouda üllENUËL Gouda E U VAN VlILU Veerstal B l20 Oonda A BOUMAN Moordrecht PINKSB A vuwc kerkadlJêel A N ï i ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewi rr A SeüBBK llaaslrecht P W V EDE Oudewater K van der HEIJDEN te Heeuwijk P v ü SPEK MoercapfUe D v d STAR Wed J BOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN lfa W n TO i P A uu ÖIIÜOT A o JONGH Ou ea aler J P KASTELEIN PoUhroekerdom D BIKKER te Benschop WAAIISCnVWIiVti Laat li niet misleiden door a6 iy o p Het klogster SanetaFaiUo AbdU bestaat met dus Siroop van geenertel waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE HK ROTTERDAM Ê VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaijaxijn Gedempte liinnenrotte 134 Telef ii599 5 MayaxIJn Went Sleuwlnnd 9 nabij Station Beura Telef 4657 INRUILEN STtiHHËN VERBUREN REFAREEREN DE PHONOLA Aageiyks In onze Salons te hoorcn mWMSi UISNON FHOHOLIST Tegen half Augustas GEVRAAGD door een heer z b b h h een Vrije 2it en Slaapkamer mot volledig PENSION Brieven met prijsopgave onder no 2C04 aan het bureau dezer Courant SAMOSWIJN os cent lier Jletch Aanbevelend FirmaHerman oon m TE HUUR Ileerenhiiis Oosthaven li 88 es Kamers groote Keuken drooge Keldi i flinke Tuin Voorzien van Gaa en Wattr leiding Te bevragen B 89 DE GOEDKOOPSTE h DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MO p C Br A IS zijn beslist die der Firma THE LADIES JOVltHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAICEli met een gratis gokhipt patroon TUE BA AAK OJb CHILI IIEV S FASHIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VUAAGT VW Boekhandèimt Proef niimmem Alle nut ftostel Holl Jifjroc Hid Van alle m deze bladen i ooi komende modellen zijn GEKNIPT1 PATSÜNKN met IIoU verklaring fr p p tegen vooruitbelaling van f 0 50 vorkiygbaar bi JULIA SIMONS Den ll iag WöRMERVEER lENIBIEFOTTAniES fcii wrtrlt ver mhl ► t IICÜK te lette UIT HET MaOIZUH VAN M IUVEIVSWAAY ZONEN GORINCHËM Deze THEKEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van w wte en een half en em Ned om met vermelding van Nommer en Zich tot de uitvoe lug van j eeerde orders oanbev ende J G BIJL voorüeen J BREEBAABT Lz rl r Hel beste onschadelykste en ge É mafckelykste poetsmlddd voor Heerenen vooral daotes en Kinderschoen werk 13 de Appretuur van C M Muller Co J Berlin 8euth Str 14 Men lette goed dH op naam en fabriektmerk VM krygbur by Heeren Wl lieller tiitchaenwerh iilaR ariaa nu rytnani Qmeraal Oapaiby W SsrdamaaB AmbM Bultenlandsch Overzlchi De Fransche genenal Hagrow lid van het Hooge Militaire Gerechtshof heeft pensioen aangevraagd omdat h j de verantwoordelijkheid van een commando niet kan dragen na de aanneming der wet aangaande den tweejarigen diensttijd en de vroegere zending met verlof van twee lichtingen waardoor Frankrijk in geval van een conflict ï6ór 30 Sept in de minderheid zou komen Renter seint dd 20 Juli uit Salem Michigan Een pleiziertrein waarmede een groot aantal beambten van den Peremarqnette spoorweg met vrouwen en kinderen naar Detroit worden vervoerd kwam in botsing met een goederentrein Beide treinen werden vernield 22 Ijjken z jn reeds gevonden men vermoedt dat er nog een dozijn onder de overbl tselen van den trein liggen Er ia groote schade aangericht een groot aantal personen zijn gewond do slachtoffers zjjn bijna uitsluitend mannen Volgens een bericht uit New York maakt de World een offlciense verklaring openbaar naar men vermoedt nitgaande van president Roosevelt waarin gezegd wordt dat president Roosevelt nimmer bevel heeft gegeven tot het zenden van een eskader slagschepen naar den stillen Oceaan en dat hij ook niets er van weet dat een dergelijk bevel zon zijn gegeven Over de manoeuvres van het eskader slagschepen waren reeds langen tgd besprekingen gevoerd die echter in geen verband stonden met de Japansche qnaestie Het was mogelgk dat de vloot naar den Stillen Oceaan ging maar een beslissing omtrent de plaats der manoeuvres was nog niet getroffen De World acht deze verklaring een vernietigende slag tegen de agitatie voor een oorlog en weet nu bovendien mede ie doelen dat in San Francisco de stemming jegans de Japanners ook beter wordt terwgl men in beurskringen zich zon verklaard hebben tegen elke landverhuizerswet die ongunstige bepalingen tegen de Japanners zou bevatten Zoo zon men dus in Californie tot de overtuiging zfjn gekomen dat men wat te ver is gegaan Indien dht juist is dan hebben de laatste dagen den Japanners al heel veel voordeel gebracht en is hun positie op het wereldtooneel belangrjk versterkt De keizer van Korea heelt afstand gedaan FEVILLETOX öoschiedknndig verhaal van JOH WILLE Uit het DnitBch 10 Zy viel voor zyn bed op de knieën on hield zgn van koorts gloeiende handen in de hare terwgl zg vervolgde Maria Loopoldine van Modeno Este die op negentien jarigen leeftgd door het onverwacht overiydon van haar gemaal don keurvorst Karl Theodor weduwe word am pas eenige weken na den dood vari 6aar echtgenoot toen Max Joseph roods bezit van den troon genomen had tot de ontdekking dat zg moeder moest worden en zg indien zo een knaapje ter wereld bracht diens aanspraken op den troon moest laten gelden Nog onder den indrnk der geheime misdaad waardoor oen gowetenloozo politiek naar t leggen van t volk en do verzekering Tan den toonmaligon hofmeester den graaf von Arco een vorigen troonopvolger deed verdviJnaD geraakte de buiten des stenn vu t hot staande weduwe ten toppunt van iltlnaniit dit hafi klad e o iergelïk 1st van den troon en de Japanners hebben dus hun doel bereikt Keizer Yi IIoeng de 34ste vorst van de sedert het jaar 1392 heerschende dynastie Yi is in 1852 geboren en aanvaardde in Januari 1864 de regeering In October 1897 riep hg zich zelf onder goedkeuring van Japan Rusland de Vereenigde Staten en Groot Brittannié tot Hoangtyei d w z soeverein heerscher of keizer nit Het scheen nog eerst of keizer Yi Hoeng een poging zon doen om te vluchten maar blgkbaar hebben de Japanners deze poging in haar geboorte reeds doen mislukken En toen bleef den vorst niets anders over dan aan het verlangen der Japanners dat door het ministerie en den Raad van onde staatslieden werd ondersteund te voldoen Deze raad had aan Markies Ito een schrijven gericht waarin hg den Japanners steun toezegde indien deze de belofte wilden geven den keizer goed te behandelen anders zou de geheele natie als martelaars sterven Onder de Koreanen en onder de Koreaansche soldaten zgn er nog die een poging hebben durven wagen om zich tegen de Japanners te verzetten maar uit de telegrammen blpt wel dat deze enkelen tegen de Japansche troepen niets kunnen uitvoeren Voor den vorm zal de 33jarige zoon van den keizei als diens opvolger optreden Maar Japan zal ongetwgfeld wel zorgen dat deze geen gelegenheid meer zal hebben tot eenige zelfstandige daad In de mgnstreken van bet noorden van Spanje heerscbt groote ontevredenheid onder de mgnwerkers in de provincie Bilbao en iu de buurt van Santander vooral De mijnwerkers verwgten de patroons dat deze de beloften bij de vorige groote werkstaking afgelegd niet zgn nagekomen Ook de regeering is niet nagekomen zeggen zg wat generaal Lopez Dominguez indertijd beloofd had De leiders van de beweging onder de mijnwerkers wijzen er op hoe gunstig de gelegenheid is om thans een algemeene werkstaking aan te vangen na de koninklijke familie den zomer doorbrengt In het noorden dicht bij het mgngebied In deze omstandigheden zon een groote beweging diepen indrnk maken Met dat al is de algemeene werkstaking nog niet afgekondigd Tot op zekere hoogte hebben de mijnwerkers een dezer dagen hun wenschen ingewilligd gekregen De Gaceta maakt een koninklijlc besluit openbaar waarbg allerlei misjkaiken worden tegengegaan die de verhonaing van mijnwerkers tot patroons zoo te wachten had Slechts haar tronw gebleven holmeester en oen oud vriend en raadgever van haar ondorlgk huis don vorst bisschop von Purstenburg vertrouwde ze haar geheim dat voor t kenrvorstoiyk hol verborgen bleef toe on deelde dezen haar angst mode De raad van den bisschop was voorloopig baar intrek te nomen op het slot Furstenbnrg bg Kassei aan welken raad zg gevolg gat Ik zelf vervolgde de gravin von Arco ben die Loopoldine von Modene Este en ten hnizo van don vorst bisschop aanschonwdo mgn kind een knaapje het eerste levenslicht Daar kampte ik weken lang met me zelve of ik met mgn zoon naar t Beiersche hof terug zon koeren en zgn rechten op den troon laten gelden ondanks allo tegenwerking At dat ik hom verborgen zon houden De angst der moedor zegevierde Is het een waan gelroest die mg met ontzetting vervulde de folterende angst voor het leven van mgn kind die mg dwong zgn aanzyn te vorduisteron en van zgs rechten op den troon niet te gewagen zoo zult gg Joseph een verblinde moedor niet vervloeken omdat zg nit reine moederliefde haar kind moest verlooehonen on zjn rechten prys geven om zyn loven te redden De bont ru den kranke bewoog zic gespannen houden Het besluit ontslaat de de mgnwerkers van de verplichting hun levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften te koopen in door de patroons aangewezen winkels en herbergen De uitbetaling van loon in herbergen en winkels wordt verboden Het loon mag niet anders worden uitbetaald dan in wettig betaalmiddel Een en ander onder bedreiging met boete bg overtreding De bladen der oppositie in Portugal leggen er den nadruk op dat de hnldeblgken die den Koning ten deel zijn gevallen bij zijn rondreis door het land achterwege zooden zgn gebleven indien de Koning zich had laten vergezellen door zgn tegenwoordige ministers Do Lissabonsche rechtbank heeft drie redacteuren van de Mande veroordeeld wegons persdelicten tot boetes van ongeveer 150 300 en 650 guldon Een betooging dio te Lissabon zon worden voorbereid ter eero van Bernardino Machado leider der republikeinen heeft do regeering verboden De voroordoeling van don ouden republikeinsche jonrnalist Nakens tot negen jaren tnchtbnisstraf omdat hij den bedrijver van den dynamiet aanslag te Madrid Morral bij diens vlucht behulpzaam was heelt thans in Spanje een bewoging ton gunste van dozen veroordeelde in hot leven geroepen Het strenge vonnis tegen dezen jonrnalist die volmondig bekende Morral te hebben verborgen omdat hg niet aanbrenger on verklikker wilde zijn daar hy geen rustig uur meer ion hebbon indien hy een vervolgden vluchteling wie dan ook medoiyden on hulp zou hebbon geweigerd is in stryd met het rechtsgevoel van een aantal hoogstaande Spanjaarden Men wyst er op dat in andere beschaafde landen het misdryf van Nakens lang zoo boog niet wordt aangeslagen en met veel minder strenge straften wordt bedreigd en men koestert bewondering voor do riddorlgkheid van den grgzen republikein die een ongelukkige die om hulp on erbarming smeekte niet wilde verraden Tal van verzoekschriften om gratie zgn reeds by den jongen Spaanschen koning ingediend en ook politieke tegenstanders van Makens bevinden zich onder do onderteekenaars Spoorwegarbeiders hebben een aanslag geploegd op het leven van den minister van heftig toen de gravin zweeg on hen in angstige spannning gadesloeg Moeder kreunde hg naar lichaam en ziel afgemat ik vergeef hot n En Irene myn myn zuster zal vergoten wat tusschon ons voorgevallen is Zijn hoofd zonk zwaar in t kassen terug en t bewnstzgn begaf hem Stom van smart verliet de gravin geruischloos de kamer Na den avond op welken Joseph het geheim zgnor geboorte ontsluierd was volgdon vele treurige Igdensdagen waarin zyn loven als aan oen zgden draad hing Eindeiyk kwam het oogenblik dat zgn bewnstzgn terngkoorde en de arts kon vorzokoron dat de crisis doorstaan on de lyder buiten gevaar was Joseph s dankbare blik rustte op zyn ouden opofterenden vriend en verpleger Tomase Palavicini die in angstige bezordhaid en vrees voor aandoening bozig was drie aan zyn jongen vriend gerichte brieven die op tafel lagen te verbergen Wee8 mynentwogo onbezorgd zei de herstellende terwgl hg zgn hand naar de brieven nitstak Ik bon in elk opzicht genezen Palavicini verstond den dnbbolen zin dezer woorden en gat zo hem Het eerat brak hy den brlel van de gravin vorkoersweeon toen deze op inspectiereis was by Elisabetgrad Er was oen groot brok yzer op de rails gelegd om don trein te doen derailleeren Door do oplettendheid van don machinist werd een ramp voorkomen De trein kon juist nog een paar meter voor do noodlottige plek tot stilstand worden gebracht De schnldigen zyn in hechtenis genomen Naar nit Konstantinopel gemeld wordt hooft de regeering bg de Ansaldo werf te Genua een kruiser hersteld voor den prgs van 280 000 Turkscho ponden Men denkt dat deze bestelling een gevolg is van het jongste bezoek ran een Italiaansch eskader in den Bosporus Het heet dat do minister van marine zich tegen de bestelling van een kruiser verklaard had daar de in den Russisch Japanschon oorlog opgedane ondervindingen voor de kruisers minder gunstig waren dan voor de slagschepen Ten paloize had de minister echter deze meening geen ingang kunnen doen vinden Verspreide Berichten Fruikruk De Parijscho gemeonteraadaloden gaan in October hun Londenschen collega s weer eens een bezoek brengon De bedoeling ia alle grensvestingen in het Oosten van een bestuurbaren Inchtbnllon te voorzien Pastoor Ronssin die zich verbonden had met de schismatieke kerk van bisschop Vilatte te Pargs moet berouwvol in den schoot dsr moederkerk zyn tornggokoerd Ferrer de man van den bomaanslag to Madrid gaat ook naar Engeland en BolgiS om degenen te bedanken die hem sympathie hebben betuigd DciTSOHLiHD Een Hollandsche anarchist Laonen genaamd is uit Saksen gezet BUlow is naar Berlgn teraggokeerd om een mondoperatie te ondergaan Hoewel verschillende partgloiders het der Pruisische regeoring hebben afgeraden moet het ontwerp op de gedwongen onteigening van Poolscbe goederen toch in do maak zyn Do Norddentscher Lloyd gaat Chineezen als stokers aanstellen voor de lynen op Cnba Brazilië on La Plata Dit als gevolg van do door de staking der zeelieden geledon verliezen von Arco open welke hem meedeelde dat zg in oen particulier onderboud met den koning van dozen do belofte verkregen had dat van de verdere vervolging in zake do misdaad in t Engelsche park zon worden afgezien on dat Z M toestond dat Joseph voortaan don naam en titel zon voeren van graaf von Arco zy moest echter haar zoon verzoeken èn om alles wat voorgevallen was èn om oen pynigk wederzien van Irene te vorrag don Manchon te verlaten on bezit te nemen van oen kasteel bg Salzberg een erfgoed van bet geslacht van Modene Este waarvan hetoigendomsbowgs bier bg gevoegd was on dat hy als zyn moederlgk erfdeel moest boschonwen De brief met het koninkiyk zegel voorzien uit Max Joseph s kabinet was korter on bevatte slechts do bevestiging dat het onderzoek naar de oorzaak van graaf Pregssing s dood niet voortgezet zou worden maar dat graaf Joseph von Arco naar aanleiding van de plaats gehad hebbende noodlottige gebeurtenis verzocht werd Muncben te verlaten on niet weer te bezoeken Slot Tolgt