Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1907

Alle nog reateerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden Ut veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend In Hambarg is een zeesleepboot bg het te I water laten met een aantal personen omge I kanteld Slechts èèn man wordt vermist Te Colne Yalley is voor het Lagerhuis 1 gekozen de socialist Orayson Het distr et 1 vaandigde tot heden een liberaal al 1 Harmsworth van de Daily Mail zal nn 1 ook nog door een tweeden zeepfabrikant om 1 schadevergoeding wegens benadeeling in 1 zaken worden aangesproken Watson 1 Sons te Leeds Itilie I In Vaticaansche kringen wijst men er op 1 dat de syllabus geen eigenlijk paaselgk do 1 cnment maar een decreet van de congregatie der inqnisitie is en derhalve geen I onteilbare dogmatisch beteekenis heett 1 Rusland I In de provincie Cherson hebben ernstige agrarische onlusten plaats De ontvangers der belastingen worden door de boeren weggejaagd Een hooge officier is bg eenbotsing gekwetst drie boeren zijn gedooden 4 gewond In de provincie Kostroma zijn 2 boeren gedood en 10 gekwetst Amerika Te New Orleans zijn vier Italianen die een kind ontvoerd hadden langdurige gevangenisstratlen veroordeeld De menigtewas voedend dat de menschen niet terdood veroordeeld werden en als er geen i sterke troepenmacht op de been was geweest zonden zj gelyncht geworden zijn Het kind is dood gevonden bet was de zoon van een rijken Italiaan die geweigerd had 6000 dollars te betalen aan de bende der Zwarte Hand BINNE NLAND V REDE8CON FERENTTE Het was Zaterdagdetweedeopenbare zitting van de Vredesconferentie Men is er zuinig mee telt alles mee ook de openings zitting die overigens alleen aan de gebrnikelgke formaliteiten was gewijd en komt zoo al tot twee publieke vergaderingen De zaal was ook nu weer geheel gevnid Beneden de gedelegeerden in de ernstige civiele tenue op de perstribune een BO t l binnenen buitenlandsche journalisten Op de aangrenzende tribune voor de andere genoodigden een 100 tal dames en heeren ait de kringen der diplomatie De toiletten der eersten gaven weer eenig joyeus aanzien aan de plechtige üothische zaal Te kwartier over drie nar opende de beer Nelidof de bgeenkorast met een kort inleidingswoord en stelt overeenkomstig de agenda de goedkeuring voor van het procesverbaal der vorige voltallige echter niet openbare zitting Het wordt goedgekeurd Bij het tweede punt der agenda uitbrengen van het rapport der commissie belast met het onderzoek van de adressen enz aan de Conferentie aangeboden valt t ons op het adres der Koreanen niet te hooren vermeld Daar t al reeds gernimen tijd geleden is ingekomen wordt t dus genegeerd In zoo verre is er echter toch nog éénigo notitie van genomen dat de heer Nelidof na de voorlezing der adressen door den heer de Beaufort opmerkte dat ook htj persoonlek er nog ontving o a aenige die de politiek van den dag behelsden Het beroep op ons door deze adressen gedaan moet zonder uitwerking blijven zei spreker wy hebben alleen over internationaal recht niet over haar toepassing in sommige gevallen te spreken Het rapport bovengenoemd uitgebracht zijnde gaat de vergadering over tot de behandeling van punt 3 nl onderzoek van het rapport der 3e commissie over het ontwerpverdrag voor de toepassing op den zeeoorlog van de begjnselen der conventie van Geneve van 1906 betreffende den oorlog te land De voorlezing van dit rapport vordert een 80 minuten Als de heer Renault geëindigd heeft brengt men hem door applaus hulde voor zijn werkzaamheid in deze De afgevaardigden hadden tijdens de voorlezing het rapport in druk voor zich BS de behandeling der 26 artikelen bepleit Tnrkhan Facha o m het erkennen van de roode halve maan als kenteeken van Tnrkije s ambulances in den krijg Voor Ferzië bepleit Samad Khan het gebruik van zijn Perzië s nationale speciale hospitaalvlag Naar men weet worden deze wenscben niet in bet rapport opgenomen doch de Conferentie zal er nota van nemen Na eenige opmerkingen op ondergeschikte punten brengt de heer Nelidof het verdrag in zijn geheel in stemming De secretaris generaal leest de vertegenwoordigde landen in alfabetische orde voor De Ie gedelegeerden antwoorden unaniem net voor Dit ia het eerste min of meer belangrijke 1 verdrag dat de Conferentie van 1907 tot stand brengt De boofdbepalingen van het verdrag ziJn dat de neutrale hospitaalschepen zich in dienst moeten stellen van een der oorlogvoerende partijen gelijk het geval is met de neutrale ambulances in den oorlog te land Voorts dat het gebruik van de telegraaf zonder draad aan boord van bospitaalschepen wordt toegestaan Eindelijk dat de oorlogvoerenden aan handelsvaartuigen van de neutralen kan verzoeken als bospitaalschepen dienst te doen onder belofte van onschendbaarheid Dat zgn in t kort de hoofdbepalingen En met de aanneming van dit verdrag bad de Conferentie voor heden nagenoeg haar werkzaanheden beëindigd Nog volgde de benoeming van een commissie van redactie die het proces verbaal van de vergadering van beden zou opmaken De voorzitter deed nog meedeeling van t feit dat de Nederlandsche regeeriug faciliteiten voor de heeren had getroffen met t oog op hun reis naar de tentoonstelling te Brugge Daarna zette de beer Nelidof zich energiek in ziJn stoel om zich met de andere verguderenden door een fotograaf die zich met een reusachtig toestel achter in een deuropening had opgesteld te laten lotografeeren De prachtige elektrische kronen in de zaal gingen toen achtereenvolgens aan Een magnifiek licht straalde uit over de aanwezigen die zich een twintig tellen zoo stil hielden als een muisje Men hoorde geen speld vallen maar dat was ook alleen omdat er Keen speld viel Toen bedekte de fotograaf zijn lens en klonk een genoegelijk applansje door de zaal door gelach gevolgd Buiten stond t halve Binnenhof vol van rijtuigen en de auto s der heeren De ingekomen adressen die door den heer de Beaufort werden voorgelezen gaven naar zijn meedeeling voor t grootste deel een vurig verlangen naor arbitrage te kennen Ook waren er onder de adressen die de wenschelijkbeid van de beperking der militaire lasten bepleitten De Nederlandsche Studentenbond P hoorde onder de adressanten Mog deelde de heer de Beaufort mee dat mej S Hirschmann van hier aan de Con1 terentie een portret aanbood van den Tsaar Het werd met dank aanvaard en zal later I naar het Vredespaleis worden overgebracht I Uit de rede van den heer Nelidof na de I voorlezing der adressen moet nog worden I vermeld dat hg aan de Conferentie overI bracht een hem aan de hand gedaan denkI beeld omschreven in een Duitsch tijdschrift I en voorstellende de stichting van een AkaI demio voor Internationaal Recht te s QraI venhage I Den voorzitter was dit denkbeeld symI patbiek en wellicht zuUen er edelmoedige I schenkers zgn op Carnegie s voorbeeld die I zulk een stichtibg hier wenschen te vestigen I De correspondent der N B Ct te Batavia I seint dd 20 Juli I Een patrouille onder luitenant Sieburgh I overviel 10 dezer de schuilplaats van een I vijandelijken maradia deze sneuvelde De I voortvluchtige maradias van Madjene en I Pemboewang kwamen in onderwerping De I maradia van Tjinrana Word door roevers i vermoord Gemengde Berichten Men ineldt nit Medemblik Vrijdagmiddag vermaakten zich een viertal schooljongens de jongste nauwelijks zeven jaar met vuurtje stoken bg den toren der Hervormde kerk Zij schoven een doosje brandende lucifers onder de torendeur en wachten af wat er zon gebeuren Toen het daarbinnen lustig knapte en knetterde m iakten zij zich uit de voeten zooder iemand te waarschuwen Gelukkig ontdekten voorbijgangers den dichten rook trapten de torendeur in en blnschten den brand die al aardige afmetingen begon te krijgen Veel houtwerk is geheel verkoold Men meldt uit Delft Ten huize van den heer S aan de Hooikado alhier is Vrijdagnacht ingebroken Ontvreemd zjjn 12 zilveren lepels en vorken gemerkt G A W benevens meerdere zilveren converts ongemerkt 6 antieke zilveren onderstellen van glazen benevens eenig divers zilveren Bovendien hebben de dieven allerschandeIgkst huisgehouden Alles lag over den vloer verspreid Geen kast is ondoorzocht gebleven De heer S was oitstedig Van daders tot heden geen spoor Te Bergen op Zoom heeft men bü het graven van fundamenten voor oen societeitsgebouw op de Harade aldaar een complex van gewelven ontbloot die doen vermoeden dat daar v6ör eenwon groote inrichtingen als kloosters of dergeljjken hebben gestaan die vermoedelijk zgn platgeschoten tgdens het beleg van 1747 Men vindt er reuzenkelders met bakovens waterputten allen volgestort met puin Ook heeft men een paar doodshoofden ontgraven Dü landtouwersknecht A van den Dool te OudAlblas kreeg in de weide van een paard een zoodanige trap dat hg een hevige verwonding aan het onderlijf bekwam en naar Dordrecht vervoerd daar nog denzelfden avond overleed De man ib 35 jaar oiid en laat een vroutv en kinderen onverzorgd achter De Veldbode schrijft over het groeien en rijpen van appels en peren in papieren zakken bet volgende In andere landen doet men heel wat meer moeite om oogelgke appels en peren te krijgen dan in het onze Omtrent het gebruik van papieren zakken ter bescherming van groeiende appels en peren lezen wiJ het volgende De vruchten worden omhuld als zy de grootte van een flinke walnoot bereikt hebben dus van het laatst van Juni tot in Juli Men begint met de peren eerstens omdat deze langere stelen hebben dan de appels en men zich hierop als t ware voor de appels oefent en tweedons omdat de peren wanneer het omhillen te laat plaats heeft licht bg de steel afbreken Het omhullen van appels vordert meer geoefendheid en is te moeilijker naarmate de stelen der vruchten korter zgn en deze dichter hg elkaar zitten De meest verschillende soorten van papieren zakken worden in den handel gebracht Er zgn er van geolied papier perkament lichte geïmpregneerde stof enz De meeste van deze waterdichte zakken hebben het nadeel dat de vruchten er in verbranden onverschillig of de zakken al of niet luchtgaten bezitten Het best goedkoopst en eenvoudigst zgn zakken van courantpapier Te Montrenil bi Parijs en in de omstreken gebruikt men voor t omhullen van de witte winter calville slechts zulke zakken die bg massa s door een blindeninrichting te Parijs vervaardigd worden Thans worden ze ook gemaakt in het blindeninstituut Annaheim te Duren in de Rgnprovincie Daar kosten ze 36 cents per kilo 200 i 250 stuks en per 100 K G slechts f 27 Men maakt ze daar in twee grootten voor appels 18 c M lang enlö j C M breed voor peren 20 c M langen lö i c M breed Het omhullen der vruchten geschiedt het best door meisjes Voor het gebruik worden de zakken een weinig bevochtigd en opgeblazen De rand om de opening wordt om den vrnohtsteel geplooid en met raffia of katoen vastgemaakt In natte zomers maakt men van onderen cqh gaatje in den zak opdat het indringende regenwater gelegenheid hebbe weg te loepen Enkele weken geleden werd mej A C te Gent door een hond gebeten Eenige dagen daarna merkte men dat de hond ziek was Weldra begon mej C teekenen van razernij te vertoonen en doktoren verklaarden dat ziJ aanvallen van hondsdolheid had Zondag is zg in het hospitaal waarheen zg vervoerd was overleden ïo Weenen heeft e n wolkbreuk gisterenavond groote schade aangericht vooral in de voorsteden Neuwaldeck on Hernals Van negen uren af waren alle brandweerlui doende om het water te koeren Men wist oen nog niet of er menschen omgekomen waren In Schotland wa het eergisteren zoo heet als het daar maar vgf maal in twintig jaar tijds is geweest Een regiment vrijwilligers moest zgne oefeningen wegens de hitte staken Er zgn verscheidene gevallen van zonnesteek voorgekomen Twee hunner zgn gestorven zonder biJ kennis te zjjn gekomen 37 liggen nog in het gasthuis Het was gisteren te New York weer snikheet De thermometer wees 90 graden Fahrenheit Wegens overtreding van de Arbeidswet moest zich gister te Amsterdam een man verantwoorden wegens het doen werken zonder arbeidsigst Bg het verhoor van het jonge meisje dat als boekbindsler bg hem was werkzaam geweest bleek dat zij gedurende vier of vgf dagen achtereen van s morgens acht tot s avonds zes uur heeft moeten doorwerken zonder dat haar eenige rnsttyd gegeven werd Haar boterham moest ze maar onder het werk door opeten Het meisje heeft het maar één week bg dezen veeleischenden werkgever uitgehouden en de kantonrechter meende haar te mogen gelukwenschen met het feit dat de dienstbetrekking niet langer voortgeduurd heeft De man was niet verschenen Vrgdagmiddag word de Pollux aangevaren Deze was in volle zee en zette koere naat Hoorn om daar op de reede te ankeren toen zg door Hr Ms instructiesohip Urania dat ook naar Hoorn zeilde ter hoogte van den voormast werd aangevaren ten gevolge waarvan die mast middendoor brak t Was der Pollnx nu niet meer mogeIgk verder te zeilen en was zg genoodzaakt voor anker te gaan liggen totdat hulp uit Hoorn was gehaald om haar naar de haven te sleepen Een gevolg van de troebelen in het havenbedrgf te Rotterdam ii dat een gezelschap van 300 personen van de margarinefabrieken van Progress te Brussel dat bet voornemen had heden Zaterdag een feestelgk bezoek aan Rotterdam te brengen daarvan heeft moeten afzien aangezien de de burgemeester onder de tegenwoordige omstandigheden heen toestemming kon verleenen tot het houden van eenigen optocht Weer een uitbreker Een der arrestanten van hot hoofdbnrean van politie te Utrecht de 18jarige W A G een pootige kerel en van beroep bakkersknecht is er naar het Utr Dbl bericht gisternacht in geslaagd te ontvluchten Het blad meldt hieromtrent verder o m Onze vriend logeerde in een der hooger gelegen vertrekken in afwachting dat de justitie zich over hem zou ontfermen Het vertrek was voorzien van een soort vallicht afgesloten door een gzeron bout Dit beletsel is op raadselaLhtigo wgze uit het plafond los gewerkt waarmede de weg naar den zolder open lag Het moet omstreeks 4 uur en dus reeds helder licht geweest zgn toen de ontvinchting werd uitgevoerd Alles ging vrij stil in zgn weik zoodat de wacht die beneden iii het gebouw vertoeft geen onraad bespeurde Eenmaal op den zolder zgnde was het een kleine moeite om enkele pannen uit te lichten en zich door do aldus verkregen opening heen te wringen Over de daken beeft hg daarop een goed heenkomen gezocht maar op welke wijze en langs welken weg is nog niet opgehelderd De vogel is dus gevlogen en het signalement is naar alle richtingen verspreid In verband met deze ontvinchting meent het Utr Dbl wel eens een enkele opmerking te mogen maken over de gebrekkige toestanden aan het hoofdbnrean van politie te Utrecht Men meldt uit Amsterdam Gistermiddag bg voortzetting van den fanfareen harmoniewedstrgd ter gelegenheid van het zilveren feest van Amstel s Fanfarecotps behaalde den Iston prgs St Ceacilia te Drenten een tweeden Isten prgs Philentonia te Gestel tweede prgs Trou moet blyckon te Amsterdam vierde prgs Kunst na Arbeid te Almelo De derde prgs is niet toegekend In het gisteravond voortgezette concours dat wederom door een tairgk publiek werd bggewoond werd door de jury te 11 uur de volgende nitslag bekend gemaakt de Ie prgs A toegekend aan Apollo te Hoorn Ie prgs B aan het harmonie orkest Excelsior afd A N D B De tweede prgs werd niet toegekend terwgl een derde en een vierde prQs r pectievelgk ten deel vielen aan de mnziekvereeniging Volksweerbaarbeid te Amsterdam en Harmonie to Grave Men meldt uit sGravenhage In den winkel van den heer V aan hel Hofspui kwam gistermiddag omstreeks half vgf een man binnen die om geld bedelde en een brutale houding aannam toen dit geweigerd werd Een der bedienden een ongeveer 17 jarige jongeling wilde den man daarop verwijderen waartegen deze zich echter verzette Bg de toen ontstane worsteling bracht de man een berucht straattype die al een vonnis wegens het steken met een mes achter den rug heeft den knaap een steek met een dolkmes in de borst toe Een der andere bedienden liep den man achterna sloeg hem tegen den grond en ontwapende hem Toegesnelde politie agenten namen het mes in beslag arresteerden den dader en brachten hem over naar het bureau aan de Nieuwe Haven Do verwonde werd eerst binnengebracht in een aan de overzgde gelegen apotheek en vervolgens per raderbaar naar het gemeenteziekenhuis vervoerd waar evenwel bleek dat de wonde niet van ernstigen aard was en de patient na heelkundig behandeld te zgn het ziekenhuis kon verlaten Naar nit Den Haag gemeld wordt is de Haagache wethouder van onderwys dr J Th Mouton van plan tegen 1 September af te treden De mogelgke oorzaak van dan konden zomer De Schotsche Pool eipeditie aan boord der Phoenix ia aangekomen aan de uiterste westpunt van Spitsbergen na ontzettend veel moeite te hebben gehad met de landing Nimmer heelt men om deien tijd van het aar zooveel gs waargenomen zoover ten zuiden en westen van Beren eiland en de geheele kust is nog steeds door een loodrechten muur van gs omgeven Maar in Engeland en Schotland is nu een buitengewone warmteperiode Te Glasgow stond de thermometer Woensdag boven 80 graden in de schaduw en onder de Schotsche vrgwilligers die juist op de jaarlgksche manoeuvres zyn zyn eenige ernstige gevallen van zonnesteek voorgekomen waarvan twee met doodelijken afloop De officieren en minderen trokken hun uniformjas uit en leverden gevechten in broek en hemd De oefeningen moesten ingekort worden Door den gouverneur der Militaire Academie werd gister aan den cadet sergeant G J Berenschot die met goed gevolg het olflciersexamen heeft afgelegd en eerlang zal worden benoemd tot 2e luitenant der infanterie van het Indische leger namens den minister van Oorlog een eereprga uitgereikt bestaande in een gouden horloge met inscriptie en gouden ketting Een zoodanige eereprjs kan jaarlgks hoogstens twee cadetten van het derde studiejaar die gedurende bun verbigf aan de academie zoowel wat gedrag als studiën betreft zeer bgzonder hebben uitgemunt worden toegekend De laatste maal was in 1904 een eereprys uitgereikt Men bericht uit Hamburg aan t Nieuws dat een gedeelte van de gouden horloges gestolen in den nacht van 6 November 1906 bg den horlogemaker van Eerden te Arnhem door de Hamburgsche recherche zgn opgespoord De dader is voortvluchtig doch bekend Het Vad vermelde Zaterdag dat dr J v d Brink gekozen is tot lid van den Gemeenteraad van Breda Het Volk schrgft hierover Dit sujet gelgk de baron Van Wgnbergen hem noemde beladen met al den laster dien de offlcieele dragers van het geesteiy gewaad de dienaren van de Christelijke liefde van de oneindige barmhartig eid over hun socialistischen broeder hebben uitgezwadderd krggt nu de gelegenheid door practischen arbeid te toonen wat er aan is van de legende door de Roomsche priesters over het socialisme in Brabant verspreid Het Brabantsche volk zal nu van nabg kunnen eordeelen of een sociaal democraat de anti cbrist is in levenden lyve dan wel een onvermoeid en zelfbewust strgder voor de belangen der verdrukten en verwaarloosden Wg begrgpen de ontzaglgke geestdrift die zich in do laatste dagen meester maakte van een bevolking die zucht onder een schönbaar onverwoestelgko priesterheerschappg trouwe dienares van al wat in hoogheid en macht ia gezeten Moge zg bezinken tot een rustige kracht tot een wakkere strgdvaardigheid gereed om zoodra do gelegenheid zich voordoet met nieuwe sujetten zich tegenover de vereenigde macht van geldzak en kerk te stellen Organisatie zij nu het wachtwoord van onze kameraden in het donkere Zuiden organisatie en nog eens organisatie en het socialistische zaad nu gezaaid zal rgke vruchten dragen Aan de Kath N Brab ontleenen wg Hg is dan na heel wat strQd eindelgk aan het eerste station waar hy wezen wil de ongelukkige die het woelige politieke strijdsbestaan in het kamp vaif den vgand verkozen heeft met verzakking van den dienst waartoe God hem in zgn heiligdom geroepen had De eerste aocialiat in de Gemeenteraden van Noord Brabant nog wel een afgedwaald priestersocialist Wat zal van avond Het Volk jubelen Er is aan onze zyde hard gewerkt om de deur voor den socialist dicht te houden maar men heeft don toegang in weerwil van onze krachtainapanning weten te lorceeren Of het socialisme dan zoo sterk is in Breda F Neen Maar gelegenheden als daar thans geboden worden zgn welkom aan ontevredenen en dwarsdryvera om de partgen van orde te contrarieeren En of ze dan met hun onedel bedryf enorm veel kwaad doen aan de goede zaak is een ding dat hen kond laat ie krggen hun zin En wat Van den Brink nu zelf betreft Zg die inderdaad eenige verwachting op hem gebouwd hebben zullen zich spoedig bedrogen zien Als buitenataanders zgn woelwaters als hg en consorten menschen met veel praats eenmaal binnen op hunhooge plaats ziet men ze spoedig in depractgk in al hun zwakheid en onbeholpen Het Centrum ziet in den nitslag het antipapiarae den haat tegen de erk tegen haar instellingen tegen haar geUtg in volle actie Want dat men den heer Van den Brink niet gekozen heett ala Katholiek priester is duidelgk Mea kooi hem al looialiit ala oprdetig priester als man van het verzet tegen de overheid aan wien hg weleer aoo plechtig gehoorzaamheid beloofde De verkiezing van dezen jammeriyk verdoolde in de residentie van zyn bisschop is een diepbedroevend feit Een feit dat è verbittering bewgst van onze tegenstanders maar tevens de Katholieken aanspoort eens ernstig te overwegen of ook zy zelven niet in gebreke zgn Niet natunriyk wat hun bedoeling wat hun beginsel betreft Maar wél wat aangaat hun organisatie hun actie hun voorbereiding Stadsnieuws GOÜDA 22 Juli 1907 De R K Kiesvereeniging hield gisteren middag eene jvergadering Naar aanleiding van de kwestie over het niet indienen van de candidateniyst van den heer Deasing waardoor deze ophoudt lid van den gemeenteraad te zyn werd de volgende motie ingediend door de hh Koemans en de Mol bg acclamatie aangenomen Deze motie luidt aldus Geboord de besprekingen der leden en de toelichtingen van t bestuur verklaart ten volle goed te keuren de houding van t bestuur betreffende t mandaat als raadslid van den heer J A Donker en t bestuursbesluit waarbg den heer Donker geadviseerd werd zgn mandaat ten behoeve van den heer Dessing neder te leggen en gaat over tot de orde van den dag Een motie voorstel van den Voorzitter om aan den heer Donker zelven over te laten naar eigen gevoelen in deze te handelen was niet verder ondersteund Naar aanleiding der gisteren aangenomen nrotie in de R K Kiesvereeniging heelt de heer Donker heloten zgn mandaat neder te leggen In het Goudsch Nieuwblad en de ook in de Nieuwe Bolterdainsche Courant wordt medegedeeld dat de hhr Jongenburger en Dercksen geneigd zonden zgn hun mandaat als raadslid neder te leggen ten behoeve van den heer Dessing Wg hebben on gewend tot deze heeren of dit zoo was Ons is gebleken dat de beer Jongenburger in bet begin dit wel heeft gezegd daar de katholieke partg dan maar een vertegenwoordiger zon hebben doch er nu niet meer aan denkt om te bedanken ten behoeve van den heer Dessing De heer Dercksen die wg er over spraken deelde mede dat hg om een betere verhouding tnsschen de partgen te hebben wel wenschte te bedanken de hh Hoffman voorzitter van de R K Kiesvereeniging en de heer Dessing zelve verlangen dit evenwel niet Als cariosnm nemen wg op als bericht onderstaande briefkaart die bg den heer commissaris van politie aankwam ala aollicitatiestnk voor politie agent Het builiesie buroo Gout taa mgnheor homestaares Mgn heer ik hebg u hoort inte krant tat u al ag genten aanvraagt taar oh wil ik stolen steeren met een breefkaart maar nu heb ik or tn week Geen tyt om tie koonien solvers maar of mg n heergeen tyting ken toen tat ik aanstaantu Sontag kan koomenver meiten aan het buUeaie buroovoor twaalfen myn alterea is aan Gisternamiddag geraakte op den Tnrtsingel een dame met haar fleta te water De heer die haar vergezelde en proheeren wilde haar te redden onderging hetzelfde lot Beiden werden door inmiddels toegeschoten bewoners van den Turlsingel gered en liefderyk opgenomen Voor het examen hoofdakte ia te a Gravenhage o a gealaagd de heer C A Knysten alhier Tot een der aangenaamste tochtjes in den zomer behoort voorzeker wel een watertochtje De firma Fop Smit en Co heeft een goede gedachte gehad om deze watertochten te organiseeren Eiken dag kan men van Rotterdam nit een tocht maken langs Dordrecht naar den Moerdyk en van daar langs de Oude Maas voorbg Vlaardingen en Schiedam weder naar Rotterdam terug Wanneer het weer maar eenigazina goed is zyn deze watertochten met de groote en keurig ingerichte raderbooten zeer aanbevelenswaardig men behoeft niet ongerust te zgn dat men zich verveelt en wat tevens een aanbeveling te meer is men heeft aan boord een flinke keuken en een nette bediening Te verwonderen is het dna niet dat niet alleen Rotterdammers maar ook gezelschappen nit andere plaatieo daatrao gebruik maken gisteren waren er onder de passagiers nit den Haag en ook uit deze gemeente De prgs voor een tocht die van half elf tot half vier duurt is op 1 1 50 bepaald voorzeker geen hoog bedrag torwyi voor kinderen beneden de 12 jaar i 0 75 moet betaald worden Van af 14 Juli tot en met Zondag 1 September hebben geregeld eiken dag deze tochten plaats Do klerk der posteryen en telegrafie C K die verplaatst waa van Ondewater naar Ter Neuzen ia den dag voordat hy zyn nieuwe functie zou aanvaarden gearresteerd verdacht van verduistering en valschheid in geschrifte N B Ct INQEZONDElf BttiUn neranttiMrdelijkheid dtr Ridaetie Naar aanlei jing van de opmerkingen van den heer Jac de Moor verzoek ik n beleefd het volgende op te nemen Ik kan piet beoordeolen of de mededeelingen vap den heer de Moor omtrent de door de firma A Bluysse Zonen te Asten von haar winkeliersters gevorderde borgstellingen juist zyn Ten einde echter verwarring te voorkomen wensch ik er de aandacht op te vestigen dat de door my geëxploiteerde winkels te Rotterdam sGra venhage Scheveningen Delft Leiden Schiedam Vlaardingen Maassluis Dordt en Gouda waarin door mg Blnysson s fabrikaat werd verkocht met het faillissement der firma Bluyssen niets te maken hebben Bedoelde winkels werden en worden door mg gedreven en geëxploiteerd geheel onafhankelijk van genoemde firma Van geen van mgn 32 winkeliersters te Rotterdam ia vroeger of wordt thans door mg een borgstelling geéiacht De winkeliersters in de overige steden van ZuidHolland hebben bg mg een borgstelling gestort van f 100 per winkel hetgeen wenacheiyk is daar dagelgksche controle niet mogelgk is en de in de winkels aanwezige voorraad gemiddeld en doorloopend een waarde van f 2000 bedraagt Over deze storting wordt aan die winkeliersters door mg een rente van 5 pCt s jaars vergoed Ik heb nimmer bezwaar gemaakt en denk er ook niet aan bezwaar te maken indien de winkeliersters haar wensch te kennen geven haar borgtocht niet bg mg doch elders te deponeeren Het doel dezer regelen is niet kritiek uit te oefenen op het stukje van den heer d M doch eenvoudig om te voorkomen dat het publiek daaruit minder juiste gevolgtrekkingen ten aanzien nigner zaak zon maken M GlBSELKR eigenaar en exploitant der 29 winkels het Wapen van Asten in Zuid Holland BEÏÏES VAN ROTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JULI StaaUletmnQen PoKTUOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RnsLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUSBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24i i Bypotkeek Bmim Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbarik 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pand HoUand Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUmingen Italib Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 PremieUeninqen BeuaiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen My tot Expl Laan van Ueardervoort 1902 89Vi Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbij passende GARNEERINGEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 22 Juli IQ07 Vette ossen en koeten goeden aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 2de kwal 34 3de kwal 39 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer tste kwal aS 2de kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Vette varkens groote aanvoer iste kwal 3478 2de kw 24 3Qe kw 20 cents per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren stug doch prijshoudend schapen en lammeren met goeden omzet varkeDs werden vlug verkocht m wmmm ii ii i m ii i i ili VERSCBEIDENHEID Uit Soerabaja wordt dato 20 Juni gemold dat mevrouw Van Niapen en meJDiïroaw Van Renesse beiden maziekonderwgzeresseD aldaar en haar bediende naar het institnnt Fastear te Farp aün vertrokken Zg werden gebeten door een hondje van mejaffroaw Van Renesse dat door veeartsen aan rabies lijdende werd bevonden advëiïtentiTIn Vereeniging AnNË ZORG Afdecling BnOKHENHVlS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaaldt Winst komt geheel ten goede aan do neutmle Vereeniging Armenxorg IVoord Brabanlsch Schoen en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repAratiën en aangemeten werk Zenuw en Maagpiijders wordt nit overtaigiDg ala aen werkelgkd bal in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wont dit boekje franco per post toegezonden door BI OKPOEL 8 Hoakhan Zaïtbommpl Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz til OB eaeket m hirkhr nd Het Correspondentschap van 1SomOHOnOH Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRitzwAoEii Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Veridegers voor particuliere verpleging beschikbaar Mjo