Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1907

No 10301 Woensdag 24 Juli 1907 46sle Jaargang niju 11 Aj y mmm mmm ISieuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Telefoon üo fl ADVERTENTIEN worden gepLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 unr des midd Telcloin o S9 De Uitgave dezer Cotiran geschiedt dagelijks met uitzondering van Zm en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V I J F CENTEN Teleph 148 HUIS TE HUUR Heerenhnis Oosthaven B 8S Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder flinke Tain Voorzien tan Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een moDBter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratu toegezonden Kan ingegeven teorden in Koffie Thee Melk Likew Abiint Sier Wiur of in het voedsel zonder dat hei noodig M dat de dronkaard er iets van af weet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenain tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bil den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znater ol de dochter van den verslaafde het bem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken hoeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nnttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onSchadelijk te liJn Correspondentie in allo fal n der wereld Het echte Coz poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depflthonders reiken het attesfen boek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen we dt U direct naar Londen COZAINSTITUTE a r nX Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap I QOEDKOOPBTE DE SIESST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAMEll zjn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XHE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BKZAAR OF CHILDREN S PASHIOSS Kindermodes met vele gi fitis geknipte patronen VRAAGT Uw Boekhandelaar Proefnutnmera AUe met koetel HM Bifvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f Ü 5ü verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar zi Q thans door nieuw gevonden toepassingen onze In aUeverf ge ehilderde ForIretten retutate Bogaertê Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie Toor de eoikle te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOOAEBIa JB Co Agent voor GOUDA Füma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bedchtigen iSn Attentie wordt verzoebt voor de analy§e in natura van het Drachcn Ouelle Mineraalwater welhe Is te ieu bij de iiieronder genoemde flrnia II ld BELO JE Jr 103 Keizerstraat aemalogeeii Poedervorin is het eenigste helpend middel tegen nióeilarmoede BleekHueM Xenuumwakte Uoofdpifnen miapelooiheta Onmaehten rermagering en rermittOertug der UehaamikraeMen aeinatogeeii in Poedervorm I H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen i LJl worden opgelost HAEMATOGBEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Benige labrlkanten H iV v SCHAIK Co Den Haag Verkragbaar bij Firma WOLFF Co Westhaïea 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iiouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieumerkerk ad IJssel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudeaater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Seeuwijk P v d SPEK Moercapelh D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingsveen P A db GROOT A DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D BIKKER Benschop WAARSCaUWINQ Laat U niet misleiden door AbdtJ Siroop Het klonsterSancta Paulo AbdH bestaat niet dtit Stroop van geenerlei waarde GËBRTrIJIDËN t FElANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxtjn Se Magaitljn Gedempte Binnenrotte 134 Telef iS99 West Meuwland 9 nabij Station Beurs Iele 4657 VERHUREN INRUILEN STËHHEN REPAREEREN dagelijks In onze Salons te boeren DE PHONOLA FMOUST FEONOLAnAl X t vooral op de ECHT JuuadtaaJnniiiff met roode tetterss J3berlahnstein ttlRteKURDtR VICTOKMBKOM OBtRLAHMSWH Maatschappij tot XkcploUaUe van de VUstoria Bran Kantoor voor NederkmA Boompjes éO Botterdam nSfev Patent H Stollen hl HUI mi Ml nr lilt rtiniian Dm rr MM jBrrolf Mn ad am ffjm M Mau is nt ssUstsm werthUMen irachahmtmam fisbts Mm tsufeés ummsnaUts seharfen H SMSen mr m urn titrsct Klsr m nWmi etwihsittHuiitst fe taw f fis sttsmtHisnlJ siutUilstl M SI JVXjUaMn XmtnitM Irttls nM frtÊm 1 EEMBEFOTTANTIEE Men wordt verzocht op t HEKK te letten OII HST MiOVZIJ VA n UAVE SVVAAYZO K GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes vaaw twee en een half en een Ned oiu Imet Termelding ran Nommer en Pr s voorzien van nevenataam Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoering van geeerde orders aanbev ende J G BUL voorheen J BREEBAART Lz t I t 3 S3 Verkrj gbaar in flesschen SO ets 7S et en f 1 2S bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER 1 F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGER Apotheker Markt en bij WOLFP Co Westhaven 198 Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dageljks verach verkrijgbaar Braadkaikens Soepkippen Duiven Poalarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fatten Patrjzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concarreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTXELING Poehei Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 WORMERVEER HOLLANX MIcDw onovertroffen Prof Dr Liebera welbekend litUW XBACBT ILIZia Hl II k = AL tot voortdurende radicale n tekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuUf Miekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale jeneiing van elke zwakte Ble k Kdcht Benaawdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maigpjn slechte spgsvertertng Onvermogen Impotenz PoUntione enz Oitvoerige prospectassen Prijaror Hercli 1 1 9 S 11 SV dubbele fleM il 61 OentninlDepat Matlli v d Vegt Zaltbomm i Dip6t M Cl n fc Co aotterdral F Uappel s Grarenhage I Halmmaiu de Jong J Oin Bott HaB W iltk Ca aoada n bif aUe droguteo Qoii Dnk TU A BSINKUAK Zs SCHOUW over Slooten Wateren en lllolen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 179 188 dor Algomeene PolitieVerordening voor deze Gemeente Brengen ter kennis van do eigenaren en broikers van de niet aan de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren en Riolen dat op Maandag den 5 Angnstns 1907 eene Sclioaw over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verQlichting om te zorgen dat hunne Slooten of Wateren voldoen aan de afmetingen gentïemd in art 152 der bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zjn opgesloot zoodat geene boouistanjmen over of takken in bet water hangen en dat die Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zgn van vast of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of Btankverwekkende uitdampingcn kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld ziJn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De Naschouw zal plaats hebben op Maandag don 12 Augustus 1907 Gouda den 23 Juli 1907 Burgemeester en Wethouders van Gouda R L MARTEN S De Secretaris BROUWER Buitenlandscb üverzlcht Reuter seint uit San Francisco dd 22 Juli Het stoomschip San Pedro kwam door de mist in aanvaring met bet stoomschip Columbia naar Portland De Columbia zonk ongeveer honderd personen verdronken en 80 werden gered Reuter seint uit Berlgn dd 22 Juli Volgens alhier uit San Francisco ontvangen berichten zijn de passagiersboot Columbia en de stoomboot San Pedro biJ Shelter Cove aan de Kalilornische kust met elkaar in aanvaring gekomen De Columbia is gezonken Honderd personen verdronken De aanvaring geschiedde s nachts tpens een dichten mist De San Pedro die met hout geladen was maakte een groot gat in de Columbia die binnen liet kwartier zonk FEVILLETOM Geschiedkundig verhaal van JOH WILLE Uit het Duitsch 11 Je bent geheeld en genezen Joseph zei de onde Palavicini een bittere Uitval willende voorkomen Niets en niemand houdt ons hier dus we kunnen weer gaan reizen zoodra de arts zijn toestemming daartoe geeft Toen de trekvogels in t najaar hun tochten naar t zuiden aanvingen togen ook de beide schilders op reis doch in tegenovergestelde richting van die der gevederde landverhuizers Een doelmatige reiskoets bracht den jongen nu volkomen genezen graaf v Arco met zijn onden vriend Palavicini naar noordelijker streken en den 2den November arriveerden zj te Paderborn D onde postmeester Daltrop en zp vrouw herkenden de vreemdelingen niet die de hen zoowel bekende kamer in de Keizer van Rome betraden waar een slank welgevormd BMiiJe InUt beiig was het portret van een Hentor seint uit San Francisco dd 22 Juli Het stoomschip Roanoke kwam alhier aan met een aantal overlevenden van de Columbia overgebracht door de San Pedro en eenige Ipen Het aantal verdronkenen wordt thans aangegeven als bedragende 150 Reuter seint uit Tokio dd 22 Juli Eergisteren bad oen ontploffing pLaats in de Togookamyn in do provincie Bunga Volgens een olflcieel bericht bevoniien zich 477 mijnwerkers in de mtjn Men vreest dat de raeesten van dozen zijn gedood Het Novoje Wremja publiceert thans een artikel van Taboerino waarin een veel gematigder toon wordt aangeslagen dan in de voorgaande artikelen van het blad die terecht zulk een opzien baarden De schriiver aagt er in dat do Franschon niet hebben begrepen dat de Russische revolutie een zuiver economisch karakter droeg Rnsiands schuldeischers kunnen gerust zjo hun kapitalen loopen geen gevaar Wanneer Rusland tot mat zal zgn gekomen zullen de Russische papieren weder stjjgen want bet land beschikt over groote natuurluke rijkdommen Tabaerino misprijst het in de Fransche pers dat ziJ Rusland hard is gevallen over ZQu nederlaag in Mantsjoerye Hij brengt in lieriur ering dat de Rassen bet bondgenootschap met Frankrjk zgn aangegaan toen dit Rp door Duitschiand verslagen was H j spoort dan de pers en de regeering van Fronkrgk aan oin misverstanden te vermijden die een verkoeling kunnen teweegbrengen in het bondgenootschap hetwelk zoo nuttig is voor beide landen vooral voor Frankri k Rnsiands belangen vorderen oen krachtig Frankrgk Fronkroks belangen vorderen een machtig en rijk Rusland Tabaerino doet ten slotte een beroep op do Franseben om in dezen geest te arbeiden Het laatste nieuws dat te Tandzjer overMac Lean ontvangen is zegt dat Raisocli wel ver van zjjn gevangene te laten ontsnappen hem thans zoo streng bewaakt dat alle gemeenschap tuaschen Mac Lean en de buitenwereld opgehouden hoeft De altp weer opkomende geruchten vande gevangenneming van Raiaoeli en Mac Lean beiden door de Kmas worden niet bevestigd I Het magzen beeft boodschappers naar de Kmas gezonden De stam heeft deze bood schoon jongeling dat aan den wand hing met een krans van bloemen te versieren twas juist weer allerzielendagl Het meisje Joseph s voormalige speelgenoote Suzanna zag om en Joseph I klonk het jubelend van baar lippen en met tranen van blijdschap in de oo en stortte zij zich in de armen van haar De oude Palavicini begeleidde weinig weken later den graaf Joseph v Arco naar diens kasteel waar do graaf sohilder door met ijver zijn knnststudiën voort te zetten de onaangename gedachten aan het verledene zocht te verdrijven Nog eenmaal keerde hü naar Paderborn terug en wel om de bevallige Suzanna Daltrop als zijn geliefd vrouwtje van daar meê te voeren En zoo kwam het dat de goede Paderborners nog na jaar en dag met verbazing en trots spraken over het ongeboord geluk van postmeester Daltrop s Suzanna dio met een werkelijken graaf getrouwd was schappers goed ontvangen en hun verzekerd dat zg den Sultan getrouw zgn en dat de leden van den stam als de regeering het vraagt hun diensten beschikbaar zullen stellen Bg nader onderzoek blijkt zoo schrijft ons onze Weensche correspondent dat de schade door Weereen en omstreken door de wolkbreuk steleden zoo groot is dat op hulp van staats en stadswege wordt aangedrongen Om ons slechts tot Weenen te bepalen is het vooral do wgk Hernals die zeer zwaar geleden heeft Dit komt omdat die wgk or een is van deels stedelijk en deels landelgk karakter en dat laatstgenoemd gedeelte hooger ligt dan het eerste tusschen bergen is ingesloten en door heel wat beken besproeid wordt De hoofdbeek de Alsbach is deels open en deels overwelfd Door de wolkbreuk Iraden al die beken bniten hunne oevers en vloeiden als bergstroomen naar het lager gedeelte dor wgk waar zo alles vernielden en de huizen onder water zetten Dit ging zoo vlug dat er nauwelgks tgd was om zich te redden en men zgn goed aan het woedende element moest prijsgeven Tot overmaat van ramp barstte door den bevigen vloed het gewelf van den Alsbach on tevens talrgke riolen mot dit gevolg dat do hoofd straat en vele zijstraten blank stonden Hoewel in mindere mate is dit in alle wgken gebeurd welke tegen de hellingen dor bergen liggen zooais o a in Gerstliof en in Ottakring Aan de ontbinding van de tweede Russische Doema is een kleine geschiedenis vooraf gegaan Den 206n Mei interpelleerde de rechterzijde de regeering over eec beweerde aanslag op het leven van den Tsaar Minister Stolypin antwoordde dat de politie aanwijzingen had van een samenzweering tegen den Tsaar grootvorst Nicolaas Nicolajewits en tegen hem zelf Dezelfde rcchterzgde van de Doema nam toen een mbtie aan waarin over znlk snood bedrjjf diepe verontwaardiging werd uitgesproken De Rijksraad bet Octobristen congres en andere lichamen handelden eveneens Omstreeks half Juni kwam toen van de regeering het verzoek in de Doema om de immuniteit van een groot aantal afgevaardigden op te heffen daar gebleken zou zgn dat deze medeplichtig waren aan den beraamden aanslag Toen de Doema de aanklacht tegen de betrokken afgevaardigden wilde onderzoeken werd ze ontbonden waarna de politie tegenover de verdachten de vrge hand had Het vooronderzoek in deze samenzwering is nu afgeloopen en do beschuldigden 23 in getal zullen voor den krijgsraad verschijnen Misschien zal de behandeling voor deze rechtbank indien ze althans niet roet gesloten deuroB geschiedt doen zien wat er van de beweerde samenzwering waar was en of deze inderdaad de ontbinding van do Doema wettigde dan wel of zo wat sterk vermoed wordt slechts een gemaakt voorwendsel is geweest om den altoos weifelenden Tsaar weer over te halen naar dozjjde van de reactie Gener ial Hagron heeft zgn ontslag oangevraagd als onder voorzitter van den op persten krijgsraad d w z als opperbevelhebber van het Fransche leger in tjjd van oorlog Hg beweert dat hij de verantwoordelijkheid voor de sterke vermindering van de actieve Veermacbt door de invoering van den tweejarigen diensttijd en het vroeger naar hnis zenden van de lichtingen 1903 en 1901 niet op zich kan nemen Daarom heeft hij terecht zijn ontslag gevraagd Natuurliik trachten de nationalisten die generaal Hagron als een der hunnen betcbonwen uit diens aftreden politieke munt te slaan Dat zal hun echter niet best gelakken na de regeering in generaal La croix oud directeur van de krjjgsschonl een opvolger heeft gevonden op wiens militaire waarde zelfs de nationalisten nooit iets hebben aangemerkt V Zou het opzet zjjn of toeval dat in verband met den afstand van den troon door den Keizer van Korea het Japansche rijk weder wordt gehnldigd als de meest beschaafde staat van het Oosten P Juist deze gebeurtenis toch geeft in haar voorgeschiedenis een bijzonder duidelgk bewijs dat althans de Japansche staatslieden de lessen van het beschaafde Westen ter harte hebben genomen ja misschien hun leermeesters wel overtreffen Keizer Yi Heni was geen vriend van Japan Hij heeft voordat bet verdrag van 1905 op clandestiene wijze tot stand kwam gedaan wat b j kon om de zelfstandigheid van zijn rijk tegenover J apan te handhaven maar de regeering van den Mikado had baar maatregelen goed genomen en toen Keizer YiHeni den heor Hnlbert een invloedrijk Amerikaan die Ie Seoul woondo naar Washington zond om hulp kreeg hif markies Ito bij zich die de onderteekening van hot verdrag doorzette Japan zoqd niet alleen G0 000 soldaten om do Koreanen tegen hun buren en tegen zichzelf te beveiligen het voerde ook honderdduizend kolonisten in en toen de Keizer nog door intrigues zjjn oppermacht zocht te herwinnen werd zgn opsluiting in bet paleis niet voldoende geacht maar bewerkte Japan in I90G de vervanging van hot hem toegewijde ministerie door Japansch gezinde bewindslieden V Ministar Lloyd George heeft eergisterenavonil het woord gevoerd op oen druk bezochte vergadering te Pontypridd waarin hg nu en dan op vinnige wijze uitpakte tegen het Hoogerhnis Hjj zeide dat naar zgn oordeel de heerschappij van die klasse welke oeawed achtereen over Engeland ge regeord had thans nit was Die klasse had een Idealen leider in liialfoor eon der merkwaardigste voorbeelden van staatamanschap en bevallige onbevoegdheid die het land ooit had gezien De regaering door eenige uitgelezen families was nu gedaan Thans was het tijdperk daar der volkstegeering Men was thans begonnen met do restanten van het feodale stelsel op te ruimen IJlt was een zware karwei doch men zou er niet voor terugdeinzen Het was ongetwijfeld een uiterst langzaam proces Dat langzame proces was echter wellicht het beste Er waren twee manieren om misstanden op te ruimen De eene was de revolutionnaire methode Maar de Fransche revolutie had duizenden menschenlevens gekost en bad zich een weg gebaand door stroomen bloeds In Engeland hield men meer van dien langzamen wettigen weg van vooruitgang Het Lagerhuis vergeleek minister Lloyd George bil de wachtkamer van een groot ziekenhuis waarin allerlei patifinten vol ongeduld op behandeling wachten Het verkeerdste dat ziJ konden doen was te gaan dringen en het beste ordelijk bun beurt af te wachten En in de allereerste plaats was voor hen de erkenning noodig dat zij vertrouwen moesten hebbon in het beheer van het ziekenhuis Verspreide Berichten Frankrijk Blijkens een ingesteld onderzoek is er voor 1800 millioon Pransch geld in Zwitsersche banken belegd In do plaota van Sarrant die in de wijnstrnbbeling niet langer aan wilde blijven is tot onder minister van binnenlandscbe zaken benoemd Manjan radicaal socialistisch afgevaardigde In den Parijachen gemeenteraad ia door