Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1907

ïVo 10303 Donderdag S5 Juli 1907 40ste Jaar ang mmm mum jyiieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Telefnon Ks M A D V E R T E N T I E N worden gepliatflt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen roote letters worden berekend naar plaatsruimte Teletoi n No 8 De Uitgave dezer Couran g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke ommers VIJF CENTEN 1 ëw Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HUIS TE HUUR Ileerenhuls Ooslhaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Keldrr flinke Tuin Voorzien an Gas en Wattileiding Te bevragen B 89 Scboen m LaarzenmagazIJii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe repjiratiën en aangemeten werk ElmomÏTHËB nm UIT HBT MaOIKHM TAV w iiAVENswAAY imm OOBINCHBU Deze THEEËN worden afgele perd in verzegelde pakjes van vij twee en een half ea een Ned one met vermelding van Nommer er Pry8 voorzien van nevenstaao SMerk volgens de Wel gedepo neerd Zich tot d aitvoennff van e eerde orders aanbev ende J G BIJL voortieen J BREEBAART Lz DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT180HE DE MEEST VOLL EDIQE modebiTawkii i iijjn beslist die der Firma WELU N TBM LADIES JOÜUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XHM ILL DRBSSMAKEM met een gratis geknipt patroon THE BXZAAB OV CHILD BBS S fASHIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proef nummem iljvoégael 0 sorkomende ATRONEN f p p tegen M erkrijgbaav Haag 0 AUe met kastel Hall B J oégael I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met HoU verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 1 0 W verkr jgbaav I by MILLY SIMONS Den Haag Ij ltóld ü iia i ii3 pra nounngen rz d n handtj gt koinïa uutlj aud naarxi di iiitïSocljij Dr MiulittOlis vervadi digi f h bobte lücoUnoH in hot nereldfaerojaide étabblisjemsni van Gobre StoUWOTCk t Kor len eischï Eikel eacao Uhierkiinton biissoK C£0 hikel Cu fti is u et melk gekookt icsi ainBoniitie gesonda drank voor d ij jksai i ebrmk een 2 theelepela vu f fi J T Tjor een kup Ch j l te Al i M wserHcblige drank bi geval nn itirrl uo cles hta iBei ivatet t gebruiken Vtiilrijgbnar by ie voornMnM H 1 Ap itiiiBksrj ana Vs Ifo V ïi ïrasfbtisje Hel beste onecbadelyksle en g makkelykstc poctamlddel voor Heerec en vooral dames en KlnderschoenwerkIs de Appretuur van C M MUIler Ct mÊ i Berlin Beuth Str 14 Men lette joed JlV op naam en fabrieksmerk Varkrygbair by HoBren Wlnkellari In tohesnwtrk laltntiriait reiaryaaani au Oanvial Dapalby W aarOmsan Arnhan T n Hr47ertcgcmwojrJigftr voet U Ai r SANGUINOSE Vinum SaD iiinosiim in vacuo Mjjne dochinr is vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en hleekmu M z j beelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden baar dat zij aan bloedarmoede en zenawzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zg bad h t vreeselijk in de beenen en in de rug was bleek en gednrig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met nwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zij eet goed slaapt goed krggt een gezonde klear in één woord de SangHluoêe doet coor haar mal nog geen enkel ander middel gedaan had V moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zon het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 Prijs per llacon f 1 50 O 11 I 8 12 fl f 15 Te GOUDA by WOLFJb en Co Westhaven 19N WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract ïiLlêlTS wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASXUE is verkrijgbaar bii alle voorname Apothekers en Drogistemn groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned Indiê Oranje Rivier Kolome Transvaal enz MELIANÏHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHE in flacons l 0 40 f 0 70 en f 1 UELIASTHE in doozen tabletten f O éO en t 0 70 Eenig e fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklpe Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFP Co Westhaven 198 Gouda GRENDEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 120 Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerka d IJ tel A N vaN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeviaier A SCHEElt Haastrecht P W v EDE Oudewater K van der HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN Waddingiveen P A uk GROOT A d JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polthroekerdam D BIKKER te Bentchop WAAIISCHVWIiVe Laat U niet misleiden door ftdy Siroop Het klooster SanetaPaulo AbdU bestaat niet diiK Siroop van geenerlel waarde Xet voorsiï op de ECHT Ji ndteékBiiinff met rood lettersi OIHKTCUJiOCR VICTORIABRO t OBCRLAHMSTCm Overal mfik C Stnilom ti Motttaehapp tot Hxploiialie van de Fietorkt Bron Kantoor voor Nederland Boompje éO Botterdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ITttft HOI INHL I rRE F BR1KKEW Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Sler en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JBere Dtploma ParIJg 1900 Negen Gouden Medailles ADVïlETENTrËN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteutlc Bureau van A BHINKNAN di ZOON Onnavolgbaar zjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olieverf geicMIderde r orIrelleii feluture Uogaerlt zy geven kracht en diepte die naaiukers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOGAEBIa Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QtJANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn Dronkenschap bestaat niet meei Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van af weet Het COZA POEDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wiJn absint enz bj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDEB heeft het hniseIjlk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizecden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen bet heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd liet Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie in alls talen der wereld Het ecbte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOUT Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Ora deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE £ Crna Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder ia het eeoige afdoend middel teg eD dronkenschap ad Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7S et en f l iS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AUKBBl F KD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj 0 LÜGËR Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Vereeolglng ARMENZORG Afdecling BnOKKERHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebrnikte en overtollige hnishoadelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verknopen De daarop behaald Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armenxorg Gouda Druk van A BRINKMAN ji Zk Buiteulandscb Overzicht Renter seint nit Zeebrugge dd 23 Jnni Heden werd door den Belgische Koning de haven van Zeebrugge officieel geopend in tegenwoordigheid van een groote menigte De Koning kwam aan op zijn jacht Alberta De burgemeester heette hem welkom en sprak zjn voldoening nit over de voltooiing van het grootsche werk In antwoord op de rede van den burgemeester bracht de Koning hulde aan allen die hadden medegewerkt aan deze grootsche onderneming en aan de merkwaardige energie der Bruggenaars wien hiJ een welverdiend succes toewenschte De Koning sprak daarna zjjn dank uit voor de schitterende ontvangst en bracht een groet aan de schepen der machtige Dnitsche maatschappó en aan de Neder landsche torpedobooten I Het Engelsche parlementslid Lea heeft het op een vergadering van de Liberal and Radical Acsociation te Londen nog eens gehad over het stelsel der partijfondsen zooals het tegenwoordig beslaat Deze fondsen zeide hö gaven aanleiding tot groote misbruiken want er waren maar enkelen die wisten wie er toe bijdroegen of hoe groot het bedrag der bpragen was Het waren geheime fondsen maar ziJ die er toe bijdroegen kregen maar al te dikwijls een indirecte belooning Gedurende de laatste helft van Balfour s bewind werd er druk met het vergeven van titels gewerkt De heer Lea drong er op aan dat een scherpere controle zou worden geoefend op partijtondsen Hij zeide dat hij binnenkort in het Lagerhuis zou voorstellen een commissie van 21 leden te benoemen om een onderzoek in te stellen noar het beheer der partijfondsen gedurende de laatste jaren En biermede bad hjj volstrekt niet alleen ziJn politieke tegenstanders op het oog want de liberalen konden evenmin hun banden in onschuld wasschen Aan weerskanten moest maar eens het volle licht worden ontstoken in deze aangelegenbeid dat zou veel goed doen Met algemeene stemmen nam de vergadering een motie aan waarin s heeren Lea s denkbeelden gesteund werden Eet proces tegen StSsse cum suis zal vermoedelijk niet v66r einde October voorkomen daar verscheidenen van de belangrijkste getuigen op zoo verren afstand van St Petersburg wonen Generaal Fock heeft FEVllLETOK M GOIDZOËHË 1 Vóór 23 jaar bevond ik miJ aan de rivier Stanislas lederen dag trok ik uit met houweel en smeltkroes en wiesch een hoed vol slijk in de verwachting een rijke ader te ontdekken maar dat gebeurde nooit Het was een liefelijke landstreek boschachtig en heerlijk die eens vele jaren geleden bewoond was geweest doch nu waren de menschen verdwenen en het bloeiende paradijs was een woestenij geworden Zij gingen been toen de oppervlakte niets meer opbracht Op de plaats waar eens een drukke kleine stad met banken en couranten brandweer en burgemeester geweest was zag men nu slechts Mn groote vlakte van smaragdgroene grasvelden zonder het minste kenteeken dat hier eenmaal menschen hadden geleefd In de omgeving langs den stoffigen landweg zag men van afstand tot afstand de bekoorlgke kleine landhuizen door wijngaarden omringd geheel begroeid met rozen zoodat ramen en denren aan de blikken onttrokken werden MD t ek n dat ia onbevoonil waren reedi onlangs verlof gevraagd om zich buiten St Petersburg te begeven welk verlof hem toegestaan is Men zegt dat hi de minst schuldige is der vier generaals die zullen terechtstaan Zijn vonnis zal waarscbünlijk niet erg zwaar zjn Voor Stösael zoo meldt de Petersbnrgiche Globe correspondent ziet het er leoluk uit en hetgeen de zaak niet hoopvoller voor hom maakt is dat hy een jood is Er hebben allerlei vage geruchten geloopen dat Koning Peter van Servië van plan zon zgn afstand te doen van den troon ten behoeve van ziJn zoon en dat hg zich ergens in Hongarije in hot particnliere leven zon gaan terugtrekken Op een desbetreffende vraag van een vertegenwoordiger der Neue E reie Presse hoeft Koning Peter door zjn kabinetschef laten verklaren dat hij nooit er aan gedacht heeft afstand te doen van den troon waarop hjj door den eenstemmigen nil van het Servische volk geroepen was Hö voegde er nog aan toe dat hij de toekomst met het grootste vertrouwen tegemoet zag De Gil Bias heeft onder het hoofdje Een nieuwe zaak Wilson een oenigszins geheimzinnig bericht over een strafproces dat in alle stilte dezer dagen zon worden voorbereid door den Fransche rechter van instructie Boucard Het betreft een lintjeshandel aan het ministerie van justitie De voornaamste beschuldigde moet iemand zgn die als particulier secretaris van een minister van justitie handel heeft gedreven in allerlei gunsten als daar ziJn ridderorden opschorting ven vonnissen gratie ambten De Gil Bias belooft nadere bijzonderheden Een redacteur van do Temps is naar Chanmié gegaan die ministor van justitie was in het ministerie Rouvier Chanmié weet blijkbaar wel waar hot bericht van do Gil Bias op doelt Chanmié vertelde den redacteur dat bij overhoop ligt met de Matin Hij heeft Téry een redacteur van do Matin aangeklaagd wegens laster en Téry heeft op zijn beurt een neef van Chanmié aangebracht bij het parket Inderdaad geeft de ondminiater Ohaumié toe dat zgn neef zich lichtzinnig gedragen heeft Maar die neef was in den tiJd dat hy die lichtzinnigheden bedreef nog geen twintig jaren oud Mjjn zonen en ik staan er geheel buiten Niemand bovendien die ons iets ten laste legt Er zijn brieven die moeten bewijzen dat mijn neef handel heeft gedreven in palraes académiques Die brieven dragen een dagteo sedert jaren verlaten door teleurgestelde menschen die ze niet konden verkoopen Hier en daar zag men een blokhuis nit de eerste dagen der mijnontgiuning gebouwd door de eerste goudgravers de voorgangers van hen die de landhuizen bouwdon Ëecige dier blokhuizen waren nog bewoond waaruit men besluiten kon dat de bewoner of de bewoners de pioniers waren die bet huis gebouwd hadden en die eens toen ze schatten bezaten en naar hnn land terngkeeren konden dat niet gedaan hadden later hunne rgkdommen verloren en toen niet meer bij hunne familie en vrienden Wilden terugkomen maar voor hen dood wilden zijn In Californië leefden in dien tiJd vele znlke doode menschen trotsche arme mannen grgs hoewel pas veertig jaar oud wier gedachten steeds van berouw en verlangen vervuld waren berouw over hnn mislukt leven en verlangen om uit dien ongelukkigen toestand te komen Het was een eenzaam landl In de vreedzame bosschen hoorde men niets anders dan het gegons der insecten geen spoor van mensch of dier was er te ontdekken f er was niets om den goest op te wekken of het leven te vervroolijken Derhalve was ik aangenaam verrast op een namiddag oen mensch te ont moeten het was een man van ongeveer 45 jaar by stond voor de deur van een der met roitn begroeide hilMn die ik reed kening later dan mgn verbiyt aan bet ministerie van onderwgs Ze zgn geschreven op papier dat pas 18 maanden later gemaakt is dus op een tgd dat ik in t geheel geen minister meer was Tot toelichting herinneren wO er aan dat Chauniié ministor van onderwgs geweest is in het ministerie Combes en dat hg in het ministerie Rouvier is overgegaan naar justitie Een duidelgke voorstelling van wat er gebeurd kan zgn krggen wg uit t bericht van de Gil Bias die het over justitie en de uitlatingen van Chauraié die het over onderwgs heeft niet Wilhelm v Kardorff do oude vrg conservatievo parlementariër is op 79 jarigen leeftijd op zgn landgoed in Silozië overleden Hij is lid van den Rgksdag geweest van de oprichting af tot aan de ontbinding van verleden jaar Toen trok bij zich pas nit het politieke strgdperk terug Tot bet laatst toe heeft hg in don Rijksdag een in het oog loopendo zg het niet altoos gelukkige rol gespoeld Het beschermend tarief en de dub hele standaard waren zgne geliefkoosde stokpaardjes Iiy was een handig spreker maar eigenzinnig en heftig tot op het laatst van zgne parlementaire loopbaan Do socialisten vonden hera nltgd tegenover zich onder do eerste kemphanen en men is nog niet vergeten hoe bij in 1902 mot een handigen kunstgreep tegen hnn dwarsdrijverg in het nieuwe tarief er door wist te halen Zgne verdediging van dat tarief vervreemdde hom van de uiterste agrariërs dio hom vroeger als een der hunnen beschouwden en niot kondon verkroppen dat hg liever een vogel in de hand had dan tien in de lucht Kardorff is ook met Bismarck bevriend geweest en op Kardorff s zeventigsten verjaardag zond de ond kanselier terugziende op bun langjarige gemeenscbappelijko politieke werkzaamheid hem zgne hartolgke gelukwenschen ♦ De Dnitsche rgkskanselier geniet een deel van zijn vacantia op Norderney Hg heeft daar een bezoek ontvangen van den heer Jules Huret den bekenden medewerker van de Parysche Figaro en met dozen heel gezellig gekenveld over Dnitsche toestanden en over de verhouding tnsschen Doitschland en Frankrgk Er is een détente tnsschen beide volkeren meende prins Bulow en deze détente kan leiden tot een entente wanneer maar takt gematigdheid en geduld worden betracht De tyd werkt voor den vrede beschreven heb Dat bnis zag er niet verlaten nit het maakte den indrnk dat het goed onderhouden werd want do voortuin prgkte in de volle pracht zgner bloomen Ik werd door den man uitgenoodigd binnen te komen en te doen of ik thuis was zooals de gebruiken van dat land wilden Zeer verheugd was ik daar te zgn aangeland na weken lang niet anders dan in de huizen dor goudzoekers te zgn geweest met de altyd vuile gronden de nimmer opgemaakte bedden tinnen borden en kommen spek boonen en zwarte koffie en geen andere versiering aan de kale wanden dan prenten uit gedln troerde tydschriften alles duidde daar den treurigon toestand aan Maar hier was een nestje dat de oogen goeddeed en dat opwekte als een raaaltgd een bgna verhongerde Ik had nooit gedacht dat eon kleed op den grond mg zoo kon tovreden stellen of dat een ziel troost kon vinden in de lithographieën in Igsten de helder beschilderde lichtschormpjes aan de lamp d Windsor stoelen de verniste étagéres met zeeschelpen boeken on Chineesche vazen Ik zag ook een groot aantal van allerlei kleine snuisteryen waarmede eene vrouw haar huis versiert die men ziet zonder het Ie weten en die men toch missen zou wanneer men ze plotseling wegnam De vreugde die ik geroeide val op mijn gezicht te lezen de maar er moet natnurlgk niets tjsschenbeidao komen dat alles weer op losse schroeven zet Met algemeenheden van deze soort belette Von Billow zgn ondervrager een dieper ingaan op de zaken Hy sprak over de Marokkaansche quaestie even luchtig als over het genoegen dat hg ondervond van het bezoek van zoovele Franschen aan Norderney Duilschland denkt er niet aan Frankrijk eenige moeilgkheden in den weg te leggen het vraagt alleen maar dat Frankrgk in Marokko de staatkunde van de open deur zal voorstaan in Frankrgk is men trouwens veel te verstandig om oorlog te willen en er is znlk een breed economisch terrein waarop Duitschland en de Fransche Republiek elkander vriendschappeiyk kunnen ontmoeten de gezant Cambon is in de oogen van prins Von BUlow een zeer geschikt en heel verstandig man en minister Pichon hoeft wanneer hg gelegenheid had tot spreken voortreffelijke redevoeringen gehoadon De hoer Huret vertrok voldaan met een paar kolommen copg die dankbaar zullen zgn aanvaard en prins Von Billow was even tevreden over het genoegelgke praatje waarin hg iets heeft gezegd Sir Wilfred Laurier do Canadooscho premier die te Londen de koloniale conferentie heeft bygowoond is Zondag in Canada teruggekomen OU zoowel te Quebec als te Montreal mot voel feestvertoon ontvangen Bg beide golegi nheden hield Sir Wilfred oen korte toespraak over hot werk van de conferentie Als voornaamste punt noemde hg dat de afgevaardigden dor koloniën met do vertegenwoordigers der Britscho regeering bgeenkwamen als gedelegeerden van onafhankelgke staten deel uitmakende van het Britsche rgk vergaderd om gemeenschappelgke belangen te besproken met andere woorden dat het waa eene conferentie tusschen regeeringen beraadslagende op den voet van volkomen geiykbeid Op dezen grondslag zal de conferentie nu om de vior jaren bgeenkomen en dit achtte Sir Wilfred wel het belangrgksto gevolg van de jongste aamenkomst Nu het eens aanleiding heeft gevonden om in Korea met meer kracht op te treden haast Japan zich daarvan het volle voordeel te trekken Do lyi verneemt van zgn berichtgever te Seoal dat de Japanscbe regeering voornemens is het verdrag van 19ÖÓ te herzien in deien geest aan den Japanschen residentgeneraal zullen uitge man zag het on was verheugd zoodat hg zondor dat ik iels gevraagd had antwoordde Alles haar werk zg maakte alles zelf elke kleinigheid Daarna zag hg met een blik vol oprechte vereering in de kamer rond Een dier Japanscbe stukken waarmede vrouwen het bovengedeelte der schildoryigsteii plegon te versieren was in wanorde geraakt Hy bemerkte dit en bracht het met do uiterste nauwgezelheid weder in orde niet zonder eerst een paar schreden a bteruit gedaan te hebben om te zien of bot goed hing dan gaf hg er een paar zachte tikken met de hand op en zei Zg doet altgd zoo Men kan niet zeggen dat er iets aan ontbreekt totdat hét in orde gebracüt ia men kan het eerst zien nadat hot gedaan is dat is ook alles Het is evenals de tik dien de moeder bot kind op het hoofd geeft als zy met kammen en borstelen van het haar gereed is vermoed ik Ik heb haar zoo dikwgls düza dingen in orde zien brfngon dat ik zo zelf allen schikken kan zonder de juiste regelmaat te kennen Maar zg kent die zg kent beide hot hoe en het waarom doch ik ken slechts het boo niet het waarom Wordt vervolgd