Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1907

breide volmachten ten opzichte van de binnenlandsche aangelegenheden worden verleend het ministerie zal onder zijne leiding worden gesteld en de keizer zal nog slechts het recht van bekrachtiging of van veto houden Verder ligt het in de bedoeling het Koreaansche leger at te schallen en Itoezicht te oefenen over de rechtspleging In de snelheid en beslistheid waarmede de regeering van den Mikado in Korea opItreedt ziet de K61n Ztg het bewijs dat voor een oorlog tasschen Japan en de Vereenigde Staten naar aanleiding van de jongste wrijving geen vi ees behoeft te bestaan Inderdaad zegt het blad liggen Japans voornaamste belangen in het Westen op het Aziatische vasteland en is de vraag of de Vereenigde Staten aan Japansche landverhaizers volle burgerrechten zullen verleenen slechts een zaak van economisch belang van nationaal eergevoel maar geenszins een levensbelang Dat zien de Japanners zelf zeer duidelijk in en daarom nemen zij de moeilijkheden met de Vereenigde Staten zoo kalm op verzekert de Köln Ztg Het beste bei iJs is een locaal bewjjs De échte Forster s Kngpijn Nieren Pillen geven geleideljjk genezing aan het teere nierenorganisme daar ze de nieren helpen om het bloed te zuiveren en den vloeibaren afval uit het lichaam te verwyderen die rugpijn rheumatiek onregelmatige waterloozing graveel en steen in de blaas veroorzaken Mejuffrouw H de Mooij Verloren Kost O 601 te öoada meldt ons Gedurende dertien jaren heb ik geleden aan een onophoudelijke snijdende pijn in den rug en lendeoen die zich soms uitstrekte tot in myn middel Het kostte mij veel moeite en pijn om te bukken en het was mij dan ook erg hinderlijk in mijn huishoudelijke bezigheden s Nachts kon ik niet rustig slapen van de pijn en s morgens stond ik meer vermoeid op dan den voiigen avond bij het naar bed gaan De nrine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tijd bleef staan bevond zich daar veel bezinksel in Ik had ook veel te lijden van duizelingen en plotselinge zweetingen die onmiddellijk door huiveringen gevolgd werden Ik ben bl dat ik in aanraking met Foster s Kugpijn Nieren Pillen kwam nadat ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans nog eenigen tijd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te zijn van een volkomen genezing Ik acht het mijn plicht mijn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die lijden zooals ik voorheen dit kunnen zien Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Pas op dat giJ daidelgk Foster s Eugpijn Nieren Pillen vraagt dan kan er geen vergissing plaats hebben De handteekening van James Foster komt voor op elke doos Zij zijn te Gonda verkrijgbaar bij de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel A f 1 75 voor één of f lp voor zes doozen Verspreide Berichten Fhankhuk De algemeene vereenigirg van wijnbouwers heeft honderd premies van duizend francs elk ingesteld voor hen die uit zullen brengen door welke wijnverkoopers en wijnboeren met wgn geknoeid wordt DUITSCULABD Een Hamburgsche maatschappij heeft te Cnxhaven 350 000 vierkanten meter grond gekocht vrfor den bouw eener installatie die de kracht van eb en vloed zal omzetten in electrische energie voor de verlichting van naburige plaatsen kracht voor een iisfabriek enz Het groote stoomschip Kaiser Wilhelm 11 is te Bremerhaven bjj het innemen van kolen plotseling bedenkelijk gaan hellen zoodat het water door kolenluiken en patrijspoorten machinekamers ketels en bunkers is binnengeloopen Het schip schijnt op een sl kbank gelegen te hebben en met het vallen van het water plotseling te zijn afgegleden Enoeland De stakende mijnwerkers aan den Rand Transvaal hebben der regeering telegrafisch gevraagd de Chineezen onmiddellijk naar huis te staren Indien de regeering daarin niet komen kan zouden ziJ willen dat 3000 Engelsche mijnwerkers in staat zonden worden gesteld naar Engeland terug te koeren KUSLAKD De ministerraad heeft den partijdag der kadetten die in Augustus zon plaats hebben verboden De kadetten zijn nu voornemens in Finland bijeen te komen Maken ook daar de autoriteiten bezwaar daa zouden zij er geheel van af willen zien Een vlonteskader in de Oostzee heeft in volle zee een militairen ballon zien zweven Het is blijkbaar de ballon die in Carzkoje Selo is opgestegen met 4 officieren Het IncbtBchip en zi n bemanning geldt voor verloren AlWIUKA In Chicago de groote vleeschstad heeft een groote vergadering van vegetariërs plaats gehad waarin le endige propaganda is gemaakt voor de candidatuur biJ de aanstaande presidentsverkiezingen van senator La Follette een overtuigd tegenstander van vleeschgebruik Een vegetariër in bet Witte Hais zou een prachtige reclame voor bet vegetarisme zijn In een ten slotte aangenomen motie werd het in president Roosevelt afgekeurd dat hij een liefhebber is van de jacht op dieren en de jeugd in het gebruik van moordwapenen wil onderrichten Korea De ontdekking van een samenzwering tegen den troon gaf aanleiding tot inhechtenisneming van een der leden van den Raad van Ouden den nieuw benoemden minister van het keizerliike huis van den opperkamerheer van den ex keizer en vier Koreaansche officieren Er zjjo tal van aanwijzingen dat de ex keizer zich nog steeds mengt in regeeringszaken Klanken uit SchoonlioTen CIX Ik kan Schoonhoven maar gedeeltelijk feliciteeren met den uitslag der stembus Het goede voorop om daarna eenige nootjes te kraken met de herkozen vrinden en hun kiezers Dan doet het mj pleizier in do eerste plaats dat de kiezers de vraatzucht der antirevolutionairen met hun handje vol kiezers beslist verreweg het geringst in aantal aiet zoo n duchtigcn oorvijg hebben beantwoord Wel zeker Jan do zetel van don heer Lomwel kwam toe aan uw partij die reeds twee zetels ja wel drie bezit Als dan bg de coalitie voorzit om de vrijzinnigen die alken bijna zoo sterk is als de drie verbondenen samen uit den raad te weren dan hadden stellig de R K de meeste aanspraak op dien zetel gehad Maar deze waren al blijde dat zij één candidaat mochten stellen vanwege de tolidüeit van het Monsterverbond Altijd worden de R K in de luren gelegd Maar thans was dit wel voor het grootste deel eigen ichM Waarom mot zoo n persoon op de planken gekomen f Waarom f O die crisis die StaaUntii I De Staatscourant van 19 Juli No 157 175 geeft hierop antwoord Daar komt in voor de naturaltMatie van F A Bröring of tewel de Faam Ziet lezer deze naturalis itie beeft te lang op zich laten wachten Anders was Bröring candidaat geweest En wij geven den Katholieken de verzekering dat zij met een ernstigen candidaat niet buiten da raadszaal zouden gestaan hebben Maar thans moet ik mg verbeugen over den uitslag Hij bewijst dat de kiezers toch nog wel ooren hebben naar het pamflet van Jan Bazuin is het niet Herman In de derde plaats ben ik bliJ dat de R K op grond van de evenredige vertegenwoordiging een tweeden zetel opeischeo Waarom daar niet mee gekomen toen het nog tijd was f Dat kies komiUe uit de chriatelijke partijen telde toch ook een paar Roomschen Of was het alweer op grond van de wrakkeid van het verband dat men dien eisch achter de kiezen hield t Maar als er weer eens verkiezingen komen zullen wij de Christelgken aan dezen eisch van evenredige vertegenwoordiging nog wel eens herinneren Vierdens verheugt het mij dat de vrijzinnigen een zetel op de kerkelijken hebben mo jon veroveren De stem van den heer Kooiman zal nu niet meer klinken als die van den roepende in de woestgn Van der Kop en Schenk wij wenschen a geluk met uw benoeming maar drukken tevens n op het hart Beschouwt het lidmaatschap niet als een eerepoetje maar als een post van vertrouwen dien de kiezers u hebben opgedragen om te waken voor hun belangen Offer die belangen niet op aan bekrompen ar i politiek zooals wg dat de laatste jaren van den kerkdijken raad hebben moeten ondervinden noch aan de wraakluil om den poUliektn tegenstander te treffen waar het maar kan A la Schreuder Valk maar maakt een grondige ttudie van do zaken die u zullen worden voorgelegd vormt een eigen zet ttandig oordeel en weest onbevangen in het uitbrengen van uw stem opdat van u niet zal kunnen gezegd worden het zju toch maar joggies die naar de pijpen van dezen of genen dansen a la Sonebeek Willentvaard Er is veel en nuttig werk voor a te doen En nu de keerzijde van de verkiezingsmedailje Het vervult mij met sehaamu dat op den heer Schrender de meeste stemmen zjjn aitgebracht De man die ODie gemeente no zoo pas zoo n treurig mal figuur hééft doen maken in zake de Tramgeschiedenis de man die er zich een treurige eer in schgnt te stellen om ambtenaren der gemeente in publieke raadszitting gedekt door zijn onschendbaarheid aan den schandpaal te nagelen of diep te beleedigen zonder voldoenden grond MakVinck Versloot zoo n man moest buiten den raad gezet worden Maar ik weet wel ei is uit die smerige geschiedenis nog Christelijke verkiezingemun geslagen Ik althans sprak lui die aldus redeneerden Zooveel te kort in kae dat kunnen wij maar vieer bijpateen En als in den raad tiug maar de kwaliteit der Schrender fa in twijfel wordt getrokken dan stoift de vriendelijke wellevende man aldus op na zich in het bezit van een schrijven van den heer Alting vroegere directeur der waterleiding te hebben gesteld Wat nu te zeggen van degenen die het niet beneden zich achten derg eljjke onwaarheden in een rapport neer te leggen wellicht om zichzelven te dekken en de handelingen van ben die zich schijnbaar de man bedoelt blijkbaar in een bgzondere beseher ming megen verhengen hg bedoelt den h eer Mak goed te praten Het oordeel over zoo onwaar lige handelwijze blijve aan het publiek Dat een dergelijke beschuldiging uilgesproken wordt in een raadsvergadering waar men gedekt is door onschendbaarheid bejammeren wij men herhale het elders opdat wij in het belang onzer firma een vervolging wegens aanranding van eer en goeden naam kannen instellen Schoonhoven 1 Dec 1904 Herman A Schrender en Co En wat stond in dat tegen rapport van de Qascommissie van 10 Nov 1904 onderteekend door van Sloten J G Doesburg A van Lomwei en O Jan Niekerk f Op de beschuldiging van de bernchte Gommissie ad hoc De verf voor het reservoir is zooveel duurder dan de vroeger gebezigde witte lak zegt genoemde commissie Daar gebleken was dat de vroeger gebruikte witte lak geleverd door de firma Herm A Schreuder en Co te Schoonhoven ad f 24 in het water oploste en derhalve voor het inwendige van het reservoii onbruikboar was is dit nu inwendig tweemaal bestreken met Smitshuidverf f 64 40 daarvoor speciaal aanbevolen en door de commissie van 1902 goedgevonden zij wordt dan ook in verschillende waterleidingen gebruikt Een feit dat geconstateerd is dojr vier pereonen wordt door den heer Schrender in twijfel getrokken en acht hij zich beleedigd in eer en goeden jiaam Wat een teergevoelig mensch Bovendien moeten wg hier opmerken dat de Waterleiding 1 April 1901 is geopend geworden en dat 1 Sept 1902 de heer Alting naar Amsterdam is vertrokken De heer Alting kan daarom geheel naar waarheid getuigd hebben terwijl de commissie eveneens overeenkomstig de feiten rapporteert omdat mogelgk toen pas de witte lak van Schrender hare ondeugdelijkheid begon te bewijzen En de man die toen zoo in het pamfietSchreuder werd verguisd mag zich thans in diens hooge bescherming en waardeering verheugen En on alweer zoo n Schreuder zaakje dat onze gemeente in opspraak brengt en waaromtrent de gemeente ontvanger zich genoodzaakt ziet een som van f 561 74 bjj Mr P A Grenp te depooeeren welk bedrag ten allen tijde kan worden afgehaald wanneer het blijken mocht dat hg het geld uut hij niet ontvangen heeft na deskundig onderzoek toch schuldig is De man van witte lak Is weder onder dak In lak stelt hjj zijn hoogtte eer En is beroemd als Lak meheer Roemt gij de huidverf Smits Dan kijk meheertje bits Noem Schrender lak niet waterproofd Dan is ons ventje zeer bedroefd Zijn goede naam zit in de untte lak Dat weet de directeur heer Mak Met lak besmeert hij d ambtenaar Met lak den loco burgerva r Het Comité adres was lak t Beat voelt Herman zijn gemak Als hg kan werken met de Schreuder lak Lak Lak Lak Brengt Herman onder dak JAN BAZUIN BINNENLAND In de door het bedanken van den heer van Nispen tot Sevenaer als lid van de Prov Staten voor Zoetermeer ontstane vacature is door het bestuur der R K Centrale Kiesvereeniging te Voorborg besloten den heer W B van Liefland architect te s Gravenhage candidaat te stellen Gemengde Berichten Men meldt uit Beek aan de Geld Toen gUtereiimiddag een uat l heeren uit Groningen langs de gevaarlijke helling van den Berg en Dalschen hollen weg naar Beek wilden fietsen kon één hunner ziJn flets niet meer iahouden bg kwam te vallen en moest onder behandeling gesteld worden van den dokter die dadelgk zijne overbrenging gelaste naar een Ziekenhuis alhier alwaar bleek dat hg aan hersenschudding leed Men meldt aan de N R Ct Te Eossum is gisterenmorgen opgevischt het Igk van den slager d V die aldaar voor acht dagen verdronk Het is dadeljjk op de Israëlitische begraafplaats te Zaltbommel ter aarde besteld Men schrijft aan de N Pr Gron Ct Te Spiekeroog is een vrouwenlgk aangespoeld waarichijnlgk nog afkomstig van de ramp aan den Hoek van Holland t Verkeerde reeds in verregaanden staat vau ontbinding het linkerbeen ontbrak Op t Ijik vond men drie gouden ringon en een gouden armband Onder groote deelneming der badgasten is het ter aarde besteld Men meldt uit den Haag In den afgeloopen nacht naar nit sommige omstandigheden valt af te leiden na drie uur is hier ter stede wederom in het hartje van de stad een brutale inbraak gepleegd Een der etalagekaaten in het magazijn van den goudsmid en juwelier den beer Goudsmit op den boek vau het Buitenhof en Passage is namelijk zoo goed als leeggeploaderd Waardevolle armbanden ringen kettingdn broches en andere sieraden tot een gezamenlijk bedrag dat in de duizenden loopt worden vermist Sporen van inbraak zgn aan de baitenzgde van het huis niet op te iSerken en ook in den winkel is de dief blijkbaar kalm te werk gegaan Wel is alles over hoop gehaald maar ook bier geen verbreking van sloten of ruiten De op dubbel slot zijnde magazgndear in de Passage is eenvoudig door middel van een valschen sleutel geopend Eenmaal binnen heeft de inbreker blijkbaar met overleg en kennis van zaken zijn slag geslagen Althans juist de etalagekas t waarin de kostbaarste voorworpen lagen uitgestald ia door hom geplunderd Ook de otalagekast heeft men met een valschen sleutel weten open te krijgen De inbraak is eerst gisterochtend door den heer Goudsmit zelf ontdekt Toen hg op gewonen tjjd aan zjjn s nachts onbeheerd magazijn kwam bemerkte hjj dadelijk dat er iets niet in den haak was want de straatdeur eergisteravond bjj het verlaten van het magazijn op nachtslot gedaan was thans gewoon gesloten In don winkel vond hj dan ook do verschillende voor zijn winkelramon uitgestalde kostbaarheden door elkander gehaald De politie werd gewaarschuwd en zij stelde aanstonds onder leiding von den commissaris den heer Olivier een onderzoek in De dader heeft voor zoover men aanvankelijk kon nagaan geen enkel spoor achtergelaten Aan het opgeven van een Igst van de gestolen voorwerpen viel op dit oogenblik nog niet te denken De heer G is tegen inbraak verzekerd Een brief die 31 jaren onderweg was In 1878 schreef een horlogemaker te Heiligenhaven een brief aan zijii zoon toen kok aan boord van een Deensche bark Hg adresseerde aan het consulaat Minatidland in Mexico en daar het schip daar niet binnenliep bleef de brief daar liggeu totdat hjj eindelijk naar Heiligerhaven teruggezonden werd De post daar wist den geadresseerde nog uit te vinden en stelde hem den geelgeworden brief ter hand Ten behoeve van de Amsterdamscho Vereeniging voor herstellings en vaeantiekolonies is gedurende een half jaar zilverpapier en theelood verzameld en dit beeft f 573 opgebracht Verzamelaars hier wetei nu meteen dat zulke vereenigingen er wel weg mee weten Ook met gebruikte postzegels Stadsnieuws GOUDA 24 Juli 1907 VERGADERINGvAS denGEMEENTERAAD op Vrgdag 26 Juli1907 des namiddags half twee nar Aan de orde De benoeming van een onderwgzer aan elk der Scholen voor gewoon lager onderwgs Nos 3 en 4 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegroeting voor 1907 gewone ontvangsten en uitgaven Het voorstel tot wijziging dier zelfde begrooting buitengewone ontvangsten en uitgaven Het ontwerp werklieden reglement Het preadvlei o het verzoek der Agenten van politie vereeniging Per Aspera ad Astra om wijziging der Pensioenverordening 6 De verzoeken van 13 aangeslagenen in het Schoolgeld op de Burgerscholen wegens ontheffing van een deel hunner aanslagen Volgens het Dagblad v Gouda zal de stoomtramdienst Gouda Oudewater met ingang van 6 Augustus a s worden gestaakt Directe oorzaak hiervan is de verwerping door de tweede kamer van het wetsontwerp tot voltooiing van den spoorweg GoudaSchoonhoven Reeds jarenlang moest op de exploitatie van de Ign Gouda Oudewater jaarlijks een som worden toegelegd iets wat men hoojite dat wanneer eenmaal de spoorweg Gouda Schoonhoven in exploitatie zou zijn gebracht wel zou worden gedekl Nu dit niet het geval zal zgu en voor verdere exploitatie van de lijn Gouda Oudewater noodzakelijk vernieuwing van het in de stad liggende spoor moet plaats hebben heeft de directie gemeend aan de crediteuren der maatschappij te moeten vragen of dezen wenschten dat met de exploitatie der lijn sou worden doorgegaan en opnieuw voor deze hoog noodige restauratie geld in de onderneming zen worden gestoken De crediteuren bleken hier niet voor te zjjn wat de directie volkomen kon billijken aangezien ïoornnmelgk zg dit zonden moeten dragen Gevolg van oen on under is dat de dienst nu voor goed zal woiden stop gezet Ten gerieve van t publiek heeft de directie besloten om waar eerst t plan bestond reeds met 1 Augustus de exploitatie te staken nog door te rgden tot na do kermis Programma van t 7e volksconcert op Donderdag 25 Juli s avonds om 7 uur in t Hootmansplantsoen te geven door t Muziekkorps dor Schutterij onder directie van den heer Toh G Arentz Marsch Uit Achting J B Lichtenberg Ouverture La fée des eanx J Heramerlé Wülzer Donaa Wellen J Ivanovici Potpourri Souvenir de notre première jeunesse P Janssens Mai ijh La Mattchiche Cb Boïel Clerc Ouverture Poête et Payaan Suppé Walzer Sobrolas Olas Juv Rosas Potpourri populaire No 8 G Renaud Populaire Kcrinis Marsch De brigadier titulair bö de rijksveldwacht D Sligter te Reeawgk heelt een aanvrage ingediend om ontslag uit den dienst onder toekenning van pensioen Zondagavond geroaktin twee zusjes kin deren van den beer fi e Nieuwerkerk a d IJsel bjj het bloemen plukken te water Het oudste kind had men spoedig op het droge zjj miste echter dadeljjk haar zusje Gelukkig zag men een stukje van bet jurkje en men had het geluk het kind hoewel geheel bewusteloos opgehaald in het leven te behouden ilfloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen gehouden door Notaris N F Cambier van Nooten op Woensdag 24 Jnli 1907 Kerkgebouw met twee Woonhuizen aan den Kaltensingei J nos 170 171 en 172 te Gind i kooper de hee r J Vergeer aldaar voor 1 11220 BEUES VAN iOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JULI Staateleenmqen PoRTDGAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Obhg Be Serie fr 2500 3 59 HusLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 Azig Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDMBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schnld Recepis 100 IV 24 Bypotheek Banken Aandh idem idem 4 98 Pandb Rotterd Hypb i 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 A k Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Seheepvaart Maateehappijen Pand Holland Golf Stï Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningett Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMij A 367 Premieleeninqen bbuoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dinereen Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend y fOASTKf eM AfjiAras £ fff Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbij passende GAENEERINGEN VERSCHEIDENHEID Toen de variété directeur Herman Eisner te Berlijn als naar gewoonte omstreeks middernacht thuiskwam vond hy in ziJn woning aan de Schmidtstrasse zgn dienstbode Amanda Plath verworgd op den grond liggen De geheele woning was doorzocht en al wat er aan geld kostbaarheden en papieren van waarde was verdwenen Volgens verklaring van den portier had Amanda in den vooravond kort nadat baar meester naar zijn theater was gegaan bezoek gekregen van een zeer elegant gekleed jongmensch waarmee zg sedert kort omgang had De portier had hem meer met t mei ije gezien en daardoor geen achterdocht gehad Om reeks 10 uur was bjj weer heengegaan Niemand der bewoners van het huis heeft iets van de misdaad geboord Van den moordenaar U nog geen spoor gevonden Uit Deventer meldt men De Vereeniging tot bestrijding der tuberculose te Deventer heeft zooals in een gisteravond gebonden vergadering door het bestnnr werd medegedeeld opnieuw van een onbekende een gift van f 1000 ontvangen voor den bouw van lighallen makende met hetgeen voor dit doel reeds ontvangen was een bedrag van f 2500 Met inbegrip der geplaatste rentelooze leeniog is nu een bedrag bijeen van f 8500 en met de stichting der lighallen waarvan de kosten begroot zijn op f 7500 zal op een terrein door de gemeente kosteloos afgestaan binnenkort worden begonnen Zaterdagmorgen kwam op den Bloemendaalschen weg hij Hoarlem een jongen onder een met een paard bespannen brik terecht en niettegenstaande een voor en een achterwiel over hem heen waren gegaan stond hiJ op en liep weg alsof er niets gebeurd was Wegens het maken van een twist in de synagoge werd Zaterdagmiddag te Haarlem een Israëliet door de politie nit het bedehuis verwperd Amsterdam 23 Jnli 1907 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in do week geëindigd 33 Juli door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder conrante fondsen Oode aand Arnhemsche Bankver eeniging Pliester k Co 120 pCt Aand Nederlandscbe Maatschappij van Zekerheidsstelling voorambtenaren en beambten f 800 waarop f 100 gestort 76 Sorinaamsche Bank 110 s Gravenhaagsche Hypotb voor Nederland 10 pCt gestort 160 Gew aand Caltuar MiJ Seborok 40 Oude aand Steenkolenhandel Mg v h Jan Veldhuizen Wzn 145 5 pCt Ie Hyp Oblig Mg tot expl der C G Eommenhölller sche Koolzunr en Zaorstotwerken 73 Aand Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v h Wed J Bdkkers en Zoon 75 4 pCt Oblig Haarlemsche Machinefabriek v h Gebrs Figee 84 Aand Mij tot expl der Scheeps slooperij v h Fr Kysdyk 60 Nederl Westfaalsche Spoorweg Mg 879 Noord Friesche Loc Spoorweg Mij 10 5 pCt Oblig de Grnyter en Co s Meubel Transport Mg 82 Aand Passoereansche Stoomtram Maatscbjj 52 Nod Bouw Mg F 210 4 pCt Oblig Haagsche Mij van Onroerende Goederen 60 pCt Aand Mg tot expl der Onderneming Krasnopolsky 120 Levensverzekering Maatschappij Arnhem 80 Verzekeringsbank Kosmos 10 pCt gestort 197 Vesta Maatschappij van Levensverzekering 20 Standaard Verzekering Mjj 25 pCt gestort 50 Groninger Waterleiding Mg 175 3 pCt Oblig Provincie Zoeland 93 Leening 1889 V De Heer en Mevrouw VAN IJSENDIJK betuigen hun harteljjken dank voor de belangstelling in de laatste dagen ondervonden Gouda 24 Juli 1907 DE OOEDKOOFSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MO lïlLTtl7AIMËM zjjn beslist die der Firma IVKLIION THE LAIilES JOVUSAL ff met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL nUKflSMAKKHi mot oen gratis geknipt patroon THJi HAZAAU OV CBILU HKJi S FAHUIOÜS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen fRAAGT Vu Boekhitmieiaar Proefnummer Alle met kantel llnll Uljvoegnel gen i aar Van nllo in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTÈI PATKONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Vmenlglng ARVIKXZOIIG Afdeding BIIOHKElf HUIS ROZBNDAAL HOEK PARADIJS GOUDA V i SB S yPA fH BHeUMATICK Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prg zeu te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutvUe Vereeniging Armetmorg Verkrijgbaar in flesschen HO ets M ct en f l flS bij H H Apothekers en Drogisten Lel op het merk AUKMB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö 0 LUGER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 SAMOSWIJN 0 eent per Jleteh Aanbevelend FirmaHerman Zoon wild eii Clevogelle Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OCTXELllfO PoeWet Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Dronkenschap bestaat niet meer Een mongter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegelonden Kon ingegeven worden in Kojfie Thee Melk lAkrur Aktint Jiier Water of in liet voedsel zonder ttat het noodig ie ilat de dronkaard er ieta van af weet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiünt ooit behoeft te weten waaraan hiJ zijne redding te danken beeft Het COXA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talioozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te jjo Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in hot volgend dcpSt te Gouda WOLKF Co Onze depêtheuders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITüTE L lXd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap ËiS j Ijueao U it n ii j r loaumtn déUsii vn na vüio pi üj nouiuigen ia dok i baiMlel gvkuoiea uiui j ant ntiu dee iiitvioders Dr Miobtw liM vennudlg jp dl be te i iu rjr oi ui hvi woreidberorasde étnhOlis ienjeuï tui Gebr BtoUwwok t Keulen dich Cikel eacao n vierkanten bussetu Tie e üikel CKa t rr et melk itookt oei i ttangename gezvnde drank voor da i iteL gebruik een i 2 theetafeli vu t p iider voor een kop Clhaxlm Al geneNkraciitin drenk bij gtral n dierrboe aleoilta ne water te gebruiian fukxMma by de vooniaimeto B 1 ApotKbiurk tm f 1 80 a 0 90 a 0 36 0eiHraalv rtegt ivoonli r not S i r Mus iiMenkltdl itnnterdam Kalvet trut i H Zenuw en iiaa lij l rs wordt lit overtuiging als een werkelijke hnl in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van edreaper briefkaartwont dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekhan Za tbommrl