Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1907

Vrijdag 26 Juli 1007 40s e Jaar£ aiig i o 10393 mimm mum JSieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstre ken Telefoon 89 1 D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 nnr des midd Telelom U 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 iranco per I ost 1 70 Afzonderlijke Nomme g V IJ F CENTEN GEilliE TE GODDA BURGEMEESTER on WETHOUDERS van ÖOODA ajjn voornemenB op DINSDAG 6 AUGUSTUS 1907 des namiddags ten half 2 are in het openbaar op het Raadhuis aan te besteden Bestek n 17 Hel maken van Ie rundeerfng voorliet hoofdgelionw en voor de liarak van hel Van ItcrsonZie kenhuls Hel werk omvat o m het leveren en slaan van ruim daiztnd palen lang 16 M en het maken van ± 300 M metselwerk Inlichtingen en aanwjjïingen worden gegeven alle werkdagen van 9 tot 10 nnr v m en zooals verder in het bestek vermeld op het StadserJ Bestek met 2 teekeningen is aldaar verkrijgbaar k 1 2 50 en aan te vragen bg den flemeenteBonwmeester per postwissel + i 0 15 port Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gonda is voornemens op DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1907 bij timet en op DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1907 bU afslag telkens des voormiddags 11 nar in het hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen B0ÜWMAM01I11I in dtn Oostpolder onder Goada aan den Moordrechtschen Tiendeweg get T no 38 met STALLING voor 20 Koeien SCHUUR HOOIBERG VERDERE GETIMMERTEN ERF en ongeveer 50 Aren TUINGROND benevens diverse perceeleu uitmuntend Wei en HooUand samen groot 8 Hectaren 51 Aren 72 Centiaren Aanvaarding De woning erl en tuin 1 Mei 1908 het weiland 15 November 1907 en het hooiland 1 November 1907 O Hectaren 89 Aren 77 Centiaren uitmantend WEILAND in den Oostpolder onder Gonda en I Hectare 99 Aren 30 Centiaren uitmuntend HOOILAND in den Oostpolder onder Moordrecht Respectieveiyk verhuurd tol 1 November 1911 en 1 November 1912 De Bouwmanswoning get y no 15 met STALLING voor 16 Koeien SCHUUR OPEN GROND ERF en en een HUISJE daarnaast gel Q no 16 alles aan het Jaagpad te Gouda groot i Aren 30 Centiaren Verhuurd voor t 4 35 per week Aanvaarding bö de toewijzing Alles nader omschreven in notitiën welke tiidig verkrijgbaar zijn ten kantore van genoemden Notaris H GROENENDAAL HUIS TE HUUR Ueerenbuls Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder üinke Tuin Voorzien van Ga en Water leiding Te bevragen B 89 m en vooral dames en Ktnderschocnwerk Is de Appretuur an C M MUIIw t C J ri SwIln Beuth Str 14 Men lette goed SlIV op naam en fabrleksmtrk Vsekrylkisr hv Hearts WlnkeHert In iBhasnJÉrBrk lalanlenes 1 nï esnsrail 0 pot by W Ssrismans ArshM Gouda Druk van A BRINlUiAN Zs Hel beste onicludelykate m f mtkkclykate poetemlddel voor Heereo GROOTE hORTEERING BEELDE VAZE E Z zoowel vap TERRA COTTA als van GIPS ter versiering van Gaiig en Waranden en Tuinen A T7 3iT T7 BE3iT St ULCad oor VROUWESTEfG 194 GOUDA aematogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Uloeitar moede Uleekmucht Xeuuwmwakte Uoofaptluen mapeloothetd Onmaeh$eu Vermagering en rermlndertug der Uekaatuêkrachten aeinato een in Poedervorm I H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen HL JILi worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMA J OGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige labrikanien 11 v SCHAIK Co Deo Haag Verkrygbaar bjj Firma WOLFP Jt Co Westhaven 19S GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A UOUMAN Moordrecht PINKSE Simmrkerk ad Umi k H VAN ZESSEN Schoonhoven B v WI JK P W v EDE Oudewater A SCBEER Haa trecht K VAN DBB HEIJDEN Reeuwijk P v o SPEK MoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddmgiveen P A db GROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Berinhop Jiandtaékeaing met rood letters WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het klonst raanc o Paulo Abdij bestaat niet Auê Siroop van geenerlei waarde Maatschappij tot Exploitatie van de Fietorta Bron Kantoor vow Nederland Boompjes éO Botterdam GEBR RIJREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S BoofdmagaxUn Gedempte Binnenrotte ISé Xelef 2899 He HaganIJn We t Nieuwland 9 nabij Station e r Telef 46S7 VERHUREN INRUILEN STëHIEN REPAREEREN daicelijks In ouze Salons te liouren DE PHONOLA mïMmi BMO fHON OLlST jïsgjv Patent I+Stollen ntiitiur irauMti niwui SU mug mi Ml nr lilt Fattiiui warnuno Knur tpputiiui hMt mul lÊt MhitdaaM w rlhlo en Naphahmuniten gltebêK Mu ttutt Mar aniim tUlt scluirfmi H Stollen mr HU m JIrxt alt In Kklm tlMhuiilimf tim fitr PItttI l C MtmtMMI mtiMtl = iV Mjt n and ZnitnlMe tn t uM Me ADVEETEïfTiM in aUe CouranteE worden aangenomen door het Adverteutle Bureau van A BKINILMAN ZOON Het CorrespondentBcbap van iVOSOKOJfffOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOöENDIJK DiRKZWiOEE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tjde Verpleegsters on VcriHegers Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEETER8 Jz Idt op iMuM M Jeuriirand rACAO WORMERVEER voor particuliere verpleging beschikbaar zjjn II10DW onovertroflen I Prof Dr Liebers welbokond All ii echt met K briekamerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van aUe zells de meest hardnekkige zenuwniekten ooral ontstaan door I afdwalingen op jeugdigen leeftyj lofci e ifeneiing van elke zwakte Bloet I tucht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsverteriog Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen l r jT por ouch fl 1 fl 2 1 3 dubbele aiwh 11 6 Ofntrnd Oepöt Matlh v d Vegta Zaltbonim l pöli M Oléban t Co Rotterdam Happei VGravenbage 1 llalmmasa de Jong J CzQ Rotter U n W Iff il Co aouda n hv alle droifisten IVoord Brabanlsch Schoen en LaarzenmagazUtt KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk EENISDETOTVANTIEE Men wordt ver nclit op t BERK te letten OIT HIT MaSIZUH TiW M IIAVËNSWAAY ZONEN QOBINCBBH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakje van ti luw en een half en een Ned one imet vermelding ran Nommer es PrjB voorzien van nevenrtaanii Merk volgens de VTet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orden aanbev ende J C BIJL Toorlteen J BBEEBAABT Lx Bultcnlandsch Ojyerzlchl De Fransche rechtbank van Narbonne heelt gisteren den burgemeester van Lanonvelle ontslagen van rechtsvervolging Hg stond terecht wegens plichtsverznim als ambtenaar van den bnrgerlpen stand Deze burgemeester is een van de velen die ontslag hebben genomen en het werk hebben gestaakt De rechtbank had een heele reeks van gronden waarom de burgemeester niet stralbaar was Het heele artikel 60 van de Code Civil dat het O M aanhaalde had niets roet dit geval te maken meende de rechtbank In het Engelsche Lagerhuis had de arKeidersalgevaardigde O Qrady het over alarmeerende berichten die uit Indië aan de Engelsche bladen werden gezonden en hjj vroeg den minister oor Indie ol het geen overweging verdiende de pers in de ze te mnilbanden Vooral had hj het oog op de correspondenten van Renter de Times en de Daily Mail en btj zou het niet ondienstig vinden als do betrokken correspondenten onder censuur werden gesteld daar hunne berichten veel noodelooze onrnst veroorzaakten De minister gaf ten antwoord dat deze taak er eene was van zeer kiesehen aard Het was echter voor hem en voor de Indische regeering onmogelijk te zeggen welke telegrammen de berichtgevers mochtrn zenden en welke niet Het hooggerechtshol in Italië heeft gisteren onder voorzitterschap van den ondervoorzitter Blaserna de volgende besluiten genomen lo Het heeft de gevangenneming van Nasi en Lombardo bevolen door den president van het hol op 15 lull 1907 jvettig verklaard 2o Het heeft de verzoeken der verdedigers om Nasi en Lombardo voorwaardeIp in vröheid te stellen verworpen 3o Het heeft den voorzitter gemachtigd de maatregelen te nemen welke hti noodig acht ten opziclite van de personen der beschuldigden Men denkt dat Lombardo met het oog op zijn zwakken gezondheidstoestand naar een ziekenhuis zal worden gebracht Te Trapani en te Palermo heeft men van de besluiten van het hooggerechtshof met levendige belangstelling kennis genomen maar volgens een bericht uit Rome hebben er geen rustvorstoringen plaats gehad FEVlhLETON DE GOVDZOGRER 2 Hö bracht mg in de slaapkamer ofdat ik mijne handen kon wasschen Znik eene slaapkamer had ik sedert lange jaren niet gezien heldere dekens heldere hooldknssens een bekleede vloer schildergen een toilettalel met spiegel en allerlei toilet artikelen In den hoek stond een waschtalel met echt Chineesch garnitnnr en op een tafeltje lagen meer dan een dozgn handdoeken handdoeken z66 helder dat men het bgna zonde moest achten ze te bezoedelen Weder sprak mg n gezicht en weder antwoordde hy met groote voldoening Alles haar werkl Zg maakte alles zelf elke kleinigheid Er is geen ding dat hare hand niet heeft aangeraakt Nu zult ge denken maar ik mag zoo niet spreken Ik keek van het eene voorwerp naar het andere zooals iemand die voor het eerst in een vreemd oord komt en nien e indrukken voor OQg en ziel ontvangt Ik wist dat er iets in de kamer waa dat myn gastheer door mjl OBtdtkt weuohu te riro Ik wlit dat Het leidend comité dor socialistische party heelt ten aanzien van de zaak Nasi een motie aangenomen waarin de socialistische en do arbeidersgroepen op Sicilië worden uitgenoodigd zich te onthouden van deelneming aan de beweging ten gunste van Nasi De Oostenrijksche minister president baron Von Beek heeft aan het slot van do debatten over de voorloopigo twaalfden een krachtig beroep gedaan op de partyen om zich aan een te sluiten en in onderling overleg de vraagstukken van economie en sociale politiek die der Kamer wachten tot eene oplossing te brengen Baron Von Beek deed daarbij uitkomen dat de regeering niet voornemens is op oen bepaalde party ol op eenige partüverbinding te steunen maar dat Z j van de algevaardigden verwacht dat zg de partjjpolitiek ter zflde zullen stellen voor de algemeene volksbelangen Hoe baron Von Beek zich deze verhouding tnsschen regeering en partyen denkt is gebleken bg de behandeling van de kiesrechthervorraing die hg door vele moeilgkheiden heen tot een goed einde boeit weten te brengen De Kamer zal vele belangrgke zaken krggen te behandelen waarbg lelie partg politiek de oplossing kan bemoeilgken of onmogelgk maken Wg noemen slechts de overeenkomst met Hongarge de overeenkomst tusschen de nationaliteiten en de verzekeringsvraagstukken In al deze vraagstukken wachten nalnnrlyk de partyen de voorstellen der regeering af voordat zg stelling nemen Maar nog meer dan van den inhoud dier vooistellen zullen de resultaten afhangen van de wgze waarop de regeering de med erking der algevaardigden zal trachten te winnen tceds zal de partgpolitiek geneigd zQn he hoold op te steken en waar het stotloiyM belangen betreft hondt zg het sterkst Aan hare oischen vast Daarom wacht mron Von Beek een heel moeiiyke taak wiarvoor hy al zgne tactische bekwaamheid yioodig zal hebben De onlusten in Korea worden te recht of teu onrechte toegeschreven aan den afgetreden Keizer Deze heeft wel in zgu manifest aan het volk verklaard dat zgn besluit tot overdracht van de kroon aan den kroonprins niet het uitvloeisel k van vreemde raadgevingen noch van bedreigingen maar uit volkomen vrgen wil is genomen en hg heelt daarbg aan al Wie zich tegen de nieuwe orde van zaken mocht willen verzetten kennis hg mg met zgne oogen te hulp wilde komen Ik miste het voorwerp meermalen doch ten laatste keek ik er juist op en bemerkte aan het gezicht van myn gastheer dat van genoegen straalde dat ik het bewuste getroffen had Hg brak in een vrooiyk lachen uit wreef zich in de handen en zei Dat is t U hebt het gevonden Ik wist dat u het vinden zou Dat is haar portret Ik ging naar de kleine zwarte étagère aan den mnur en vond een photographie die ik tot dusverre niet bemerkt had Het vertoonde het liefste en mooiste meisjesgezicht dat ik zoover ik weet ooit gezien heb De man zag de bewondering op mgn gezicht en was volkomen bevredigd Negentien geweest op haar laatsten verjaardag zei hg toen hg het portret weer op zgne plaats zette dat was onze trouwdag Als u haar zag ah n moet wachten tot n haar ziet Waar is ze f Wanneer komt ze f qO ze is nu niet hier Ze is naar hare familie gegaan die vgftig mglen van hier woont Vandaag vó6r twee weken is ze heengegaan Wanneer verwacht u haar terug P Vandaa is het Woensdag Zaterdagavond ongeveer om negen nur tal ze weer hltr i jn gegeven dal hy den resident generaal markies Ito heeft verzocht zulke pogingen desnoods met geweld von wapenen te onderdrukken maar zulk een inl oud zal oen keizer die zich eerbiedigt niet licht uit volkomen vrge beweging onderleekenen tonzg hg bedenkt dat eene mondelinge h orroeping door getrouwe aanhangers nooit hare uitwerking heelt gemist W at er van zy nit Seoel wordt bericht dat er een samenzwering is ontdekt om do ministers te ver nüordon don Keizer op den troon te herstellen en hem een anti Iapansch ministerie t it hulp te geven Eeuige oudere staatslieden de minister van het keizerlgk huis de kamerhoer van den algotreden Keizer en vier Koreaansclio olflcioren zgn in verband met dit plan in hechtenis genomen Intussohon verdienen dezo berichten niet al te veel vertrouwen Zg schynen te komen uit lapaneche bron on kunnen dus zeer wel met opzet worden verspreid om een Bclignaanleiiiirig voor krachtiger optreden te vcrkrggen 01 dit zou lukken staat echter te bezien nn de laatste tydingen nit Korea luiden dat de orde volkomen is hersteld Reuter seint uit Londen dd 24 Juli De deputatie uit don Londenschcn gemeenteraad din met don Lord Mayor Berign had bezocht bood heden dien magistraat een lunch oan De Duitsche gezant graaf WoUIMetternich als voornaamste gast hield hg deze gelegenheid een rede waarin hg zeide dat het eenigen tgd geloden haast vergeten scheen dat er ooit eenige vriendschap tusschen Duitschland en Engeland had bestaan en eerst onlangs toen er verschillende bezoeken waren gewisseld zagen do lieden die door hun dagelgksche wekeiykscho en maandelgksche lectuur gewend waren geraakt elkander met achterdocht te beschouwen dat men wederzyds met vriendsohappeiyke gevoelens bezield was Ik zeide de spreker ben van meening dat deze bezoeken belangryk hebben bggedragen tot versterking van de vriendscbappeiyke gevoelens die zich thans zoo heerlgk ontwikkelen tusschen do beide groote verwante volken Persoonigk verkeer zal beter dan e diplomatie zulks vermag het inzicht versterken dat wy geen kwade bedoelingen ten opzichte van elkander koesteren maar aan beide zgden van de Noordzee in vrede en eendracht met elkaar wenschen te leven De gezant deelde verder mede dat de Keizer den Lord Mayor de ster van de tweede klasse van den Booden Adelaar en aan Ik gevoelde mo teleurgesteld Het doet me leed dat ik dan niet meer hier ben ei ik spytig Niet meer hier f Waarom wilt u heengaan f Oa niet anders is ze teleurgesteld Ze zon telenrgesleld zgn dat schoone schepsel Wanneer zy zelve deze woorden gezegd had zon ik nauweiyks eer verheugd kunnen geweest zgn Ik gevoelde zulk een hevig verlangen om haar te zien dat ik er bang voor werd Ik zei tot mg zelf Te moet ter wille van je zielsrnst dadelgk vertrekken ü moet weten dat ze gaarne heelt dat er menschen bg ons komen personen die weten te praten zooals zy Dat doet haar genoegen o ze weet byna alles en kan snappen als een vogel en do boekon die ze leest U zal verbaasd staan ga niet heen het is nog maar een korte tgd en ze zou zoo teleurgesteld zyn Ik hoorde de woorden maar verstond ze ternauwernood zoo diep was ik in gedachten verzonken Hy liep weg maar ik bemerkte het nauweiyks het volgend oogenblik was hy weder by mg hield my de photographie voor en zei Ziehier en zeg haar dan in het gezicht dat u niet blgven wilt om haar te zien Deze wgze van doen wierp ragne goede Toornemena in dnigen Ik wilde biyven en do shorilts de Kroonorde tweede klas had toegekend Reuter seint nit Seoel dd 24 Juli Naar men vernoemt zgn hedenochtend de Japan he voorstellon hg het Koroaansche kabinet ingekomen Hedenmiddag stolden de eerste minister Twanynng en de minister van oorlog den Keizer een nieuw plan voor de regeering van don staat voor Het heet dat de Japansche voorstüllen hoewel zo de veiligheid vnn den troon niet in govaar brengen toch van revolutionnairen aard zyn Een telegram uit Chamoelpo deelt mede dat aldaar drie Japansche oorlogschopen met troepen aan boord zgn aangekomen De correspondent der Frankl Ztg te Warschau schryit aan zgn blad o a het vozende over do toestanden in Polen Hoewel het grootste deel der bevolking van Russisch Polen ontegenzeggelgk de revolntie moede is wil het land toch niet tot rost komen De hooldoorzaak hiervan is gelegen in het optreden der politie die geleid door de bnrëaukratie al het mogeiyke doet om onlusten in het leven te roepen en verbittering en haat te zaaien De bureaukratie heelt er klaarbiykeiyk belang by den staat van beleg in Polen to handhaven en hondt de volksmassa in voortdorende gisting en üonnwuchtige onrust Vandaar dat de toostend van revolutie allengs chronisch wordt De politie verzaakt ook haar plicht tegenover het rooverwezen Hot zou zeker de taak der politie zgn aan het sterk ontwikkelde rooverwezen paal en perk te stellen maar ze doet volstrekt niets in doze De gevallen van roof en plundering nemen van dag tot dag toe In den laatsten tyd kan men het s avonds ternauwernood meer wagen van oen rytnig gebruik te maken daar do koetsier gewooniyk met de roevers onder één deken ligt Daarentegen is er een groot aantal geheime agenten in de weer om naar niet bestaande politieke samenzweringen onderzoek te doen Dagelgks worden hoepen men chen in hechtenis genomen en wee dengene die toevallig een verboden brochure of een ouoorloofd lied hg zich draagt Wie slechts eenigszins in de verhoudingen hier ingowgd is staat verbaasd wanneer hg s morgens in de bladen do namen der in hechtenis genomen personen leest daar men by de meeste met alle beslistheid zeggen kan dat er weer een nieuwe misgreep der politie in het spel is Daarbg worden knapen en meisjes van 16 jaar niet gespaard en wanneer de ouders de gelegenheid dni biuir te zien naarncmen Dien avond zaton we samen te rooken en to praton voornamelgk dver haar rn in langen tgd had ik niet zulk eon nangonaraen dag buleeld De Donderdag volgde en ook deze ging gemoedeiyk voorbg Tegen het vallen van den avond kwam er een goudgraver die drie mijlen daar vandaan woonde een van de grijze gestrande pioniers De e begroette ons zeer hartolgk en zei Ik kom eens naar de jonge vrouw in lormeeren en vragen wai neer ze tenigkorat Hob je bericht van haar f 0 ja Eon brief Wil je dien liooren Tom f Jn zeker als je hem wilt voorlezen Henry Henry haalde den brief nit zgn jaszak zei dat hg eenige particuliere gedeelten zou overslaan en las toen den hoofdiuhoud In een postscriptoin worden de beste groeten aan Tom Joe C iarley en andere vrienden en buren gedaan Toen de lozer geëindigd had koek hg naar Tom en riep hg uit Oho nn huil ja weer Doe jo hand weg on laat me in je oogen zien Zoo doe je altgd als ik een brief van baar voorlees ik zal het haar schryven Wordt vervolgd