Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1907

ïv zi Xjfl jaJÓ ï niet by alle waardigheidsbekleeders de noo 1 dige moeite doen wordt hnc niet eens de n reden medegedeeld waarom hnnne kinderen U ie liechtenis zgn genomen Advokaten en verdedigers zgn tegenover de krggsraden volkomen machteloos De staking aan den Band in Zoid Atrika verloopt met den dag De werklieden van de Cometmgn die gelgdt lgk door andoren waren vervangen beginnen zich reeds bij de mgndirectie aan te melden voor biljetten die den bezitter waarborgen dat lig weer zal worden aangenomen zoodra er plaats zal zijn Alleen te Germiston scbgnen de stakers nog vol te liouden in de boop dat zij door bemiddeling van Botba bet werk zallen mogen hervatten op de oade voorwaarden De sberil van Oaazzan op wien de hoop voor Maclean s vrijlating was gebouwd is onverrichter zake teruggekeerd Raisoeli heeft hem zellB niet willen ontvangen Hvi liet den sherif weten dat deze zonder twijfel een vertronwonswaardig persoon is maar dat hij reeds zooveel leergeld heeft betaald dat hij na niet meer onderhandelt met den Hnltan of een vertegenwoordiger van dezen HiJ verlang van een Kuropeesohe mogendheid toozeggiog dat zijn wenscben zullen worden vervuld en zal eerst daarna den ka id vrij laten Natnnrlijk kan geen Ëoropeesche mogendheid in zulk een voorwaarde treden Het is nog maar even acht maanden geleden dat de mogendheden van den Sultan eischten dat Raisoeli zou worden ontzet uit het ambt van gouverneur van Tanger zg kunnen dus nu moeilijk zijne benoeming tot datzelfde ambt vragen Men zou ook kunnen trachten met de stammen te onderbandelea maar waar een zoo invloedrijk persoon als de sherif van Ouazzan niets heeft kunnen bereiken is votr andereu de kans op welslagen zoo goed als nul Wat moet dan geschieden f Verspreide Berichten FlUNKUUK De gGaulois zegt dat de Franschen zich door de vredelievende woorden van BUlow niet in slaap zullen laten sussen Zy zallen waakzamer zgn dan ooit en zich gereed houden Bovendien zegt het blad niet te Parijs maar te Londen berust de beslissing over den vrede De pastoor van Ouingamp en zgn kapelaans hebben geweigerd de pastorie te ontruimen Daarop omringden een bataljon infanterie en een troep gendarmes het gebouw vernielden de denr en verwijderden de priesters De bevolking hield een betooging ten gunste van de geestelijken Minister president Clemenceau moet niet van uitstel der verkiezingen voor de generale raden in het Zuiden met het oog op den toestand daar willen weten Men verzekert ook dat de regeering de zuidelijke departementen en gemeenten waarvan de gemeentebesturen zgn afgetreden de kosten wil laten betalen door hnn houding noodig geworden DülTSCHLlND Gisteren heeft de eerste bestanrbare ballon van het Duitsche leger bg Berlijn proeftocbt gehouden Hg moet go d geslaagd ztjn De rijk skanselier blgkt een ontsteking van jo tandwortels te hebben 77 Geestelijken van het platteland in noordelijk Sleeswijk Holstein hebben voor de eerste maal een verzoek gezonden aan de regeering om in de scholen van hnn dorpen het Deensch te laten onderwijzen Beloie Herhaaldelijk wordt door Belgische visschers in de territoriale wateren van Spanje gevischt De Spaansche minister van marine heeft nu een krachtig optreden tegen de Belgen bevolen f ESOKLANU Het Hoogerhnis heeft minister Haldane s ontwerp op het territoriale leger in derde lezing aangenomen Eveneens in derde lezing het wetsontwerp dat den vrouwen die het kiesrecht bezitten bü de gemeentelijke verkiezingen de bevoegdheid verleent leden van gemeenteen graafscbapsraden te worden iTiLlE Het 50 jarig bestaan van het koninkrijk Italië zal in 1911 worden gevierd met een geschiedkundige en kunsttentoonstelling in Turijn ÜOSTBNRUK HotiaABUE De Kroaten hebben in het Hongaarsche huis een obstructie h tort et b travers aangekondigd 6ók tegen het vergelijk met Oostanrtik Dat kan goed worden I RUSLAKD In de provincie Kiew hebben bloedige butsingen plaats gehad tusschen politie en boeren vijf der laatsten zjjn gedood De Daily Telegrap verneemt dat alle punten voor een Engelsch Kussische overeenkomst thans gekegeld zgn AziE Naar een telegram uit Oonstantinopel meldt moeten de Perzische grootvizier zijn zoon en 14 ziJoer aanhangers zijn vermoord BIN NENLAND In Staatsblad No 193 van dit jaar is thans afgekondigd de wet van 13 Juli 1907 tot wgziging en aanvalling van de bepalingen in het Burgerlgk Wetboek omtrent hnur van dienstboden en werklieden en daarmee samenhangende artikelen in dat Wetboek alsmede in andere wetboeken en wetten Wg wijzen er op dat deze wet een slotbepaling heefi luidende aldus Deze wet treedt in werking op een nader door ons te te bepalen dag De nieuwe regeling der Arbeidsovereenkomst in het algemeen en dus niet enkel van dienstboden en werklieden zal dus eerst over eenigan tjjd in toepassing komeo Aan het Kon besluit daartoe strekkende zal vermoedelijk nog de voordracht van een invoeringswetje betreffende aanhangige geschillen vooraf gaan VUEDESCOJNFEftKNTIE De vierde commissie voorzitter de heer de Martens vergaderde gister De heer Fromagest Frankrijk gaf verslag van de werkzaamheden der commissie die bet Engelscha voorstel onderzocht inzake de definitie van halpkruisers Het comité had aan lord Reay Engeland gevraagd uitleg te geven van de definitie die vervat was in de toelichting op het Engelscbe voorstel De Britsche regeerin had nooit antwoordde lord Reay de bedoeling gehad om met oorlogsschepen gelijk te stellen de transportschepen welke zij zijn mogen die de oorlogsschepen vergezellen of voorloopig in dienst zijn van de oorlogvoerende vloten Daar de heer de Martens gevraagd had ging spr voort of men in beginsel deze soort van mobilisatie zou toelaten besloot de commissie te antwoorden dat haar dool alleen was een defenitie aan te geven zonder de kwestie k fond te behandelen Men ging daarna over tot de kwestie van het nitetel aan de handelsschepen der oorlogvoerenden te verleenen voor het verlaten van een vijandelijke haven Zou dit een recht wezen of een voorrecht f De heer Renault Frankrgk formuleert een bemiddelend voorstel volgens hetwelk het recht van beslag op deze schepen wordt gehandhaafd doch de verbeurdverklaring vervangen door het recht van opvordering met daaraan verbonden schadeloosstelling De heer de Beaufort verklaart dat de Nederlandsche delegatie het oogenblik gekomen acht om een algemeen voorkomende praktijk in deze te reglementeeren Het is moeilgk om met het oog op het uiteenloopen der omstandigheden den duur van het uitstel vast te leggen maar men kon een minimum bepalen om een entente op dezen grondslag te vergemakkelijken De Nederlandsche delegotie zou een amendement voorstellen op het Russische voorstel Daar de Britsche Duitsche Japansche en Braziliaansche delegaties verzochten eerst de nieuwe Fransche en Hollandsche voorstellen te mogen kennen is er niet gestemd en de verdere beraadslaging over dit onderwerp verdaagd tot Woensdag a s Men ging daarna over tot het Engelsche voorstel tot afschaffing van de contrabande Lord Reay verklaarde hoe de gewelddadigheden bij het opsporen van contrabande sterk waren toegenomen met de ontwikkeling van de militaire toerustingen en van den handel Men had een aantal katagorieën van contrabande geschapen De codificatie zon echter een renzenwerk zijn dat niet zon slagen De Britsche regeering was overtuigd dat het oogenblik gekomen was om de kaapvaart te herstellen en om de contrabande af te schaffen en den neutralen vijand te schenken De heer Kriege Dnitschland iichtte het Duitsche voorstel toe Het reclvKom contrabande in beslag te nemen was z i volkomen gerechtvaardigd en de noodzakelijkheid daarvan werd door de oorlogsbelangen ingegeven Men moet alleen de misbruiken tegengaan het recht van onderzoek beperken door het alleen toe te passen op schepen die vjjandeljjke havens of vijandelijke schepen trachten te bereiken En een nomenclatanr van contrabande moet door de oorlogvoerenden worden afgekondigd Men moet ook den h indelsschepen zekeren tyd laten om hst aitbreken dtr rijandeiyk beden te vernemen Hnn verantwoordelgkheid moet pas beginnen een week na het uitbreken daarvan En dan moet men ben eventne schadeloos stellen Men moet verder geen schip verbeurd verklaren dat slechts eenige weinige passagiers aan boord had die als strgdbare vg anden waren te beschouwen en de postverzendingen moeten onschendbaar zgn In het Britsche Lagerhuis stelde gister de heer Samuel Roberts de vraag of er kennis was gegeven van eenig voorstel door de Britsche gedelegeerden te s Gravenbage gedaan van de internationale beperking van de oorlogstoerustingen en in welke termen deze motie was vervat De minister van Bnitenlandsche Zaken sir Edward Grey antwoordde Ik heb gezien dat in de pers de tekst van een motie die voorgesteld zou zijn is meegedeeld maar ik weet dat formeel tot dusver nog geen motie aan de conferentie is voorgesteld Ik kan niet zeggen welke tekst misschien 3al worden voorgelegd maar acht het wenschelgk dat deze zoo ingekleed zal zgn dat hg door de Conferentie kan worden aangenomen Aan de genoodigden op het Regeeringsfeest van morgen zal een feestprogram worden uitgereikt met afbeeldingen van den Nieuwen Waterweg Daarvoor is gebezigd geschept oud Holiandsch papier sjieciaal er voor vervaardigd De voorzijde draagt den Nederlandschen Laouw in goud ingedrukt ontwerper L Storm van s Gravonzande dan volgen fraaie penteekeningen van Henricus gezichten op Maasslois Vlaardingen en Rotterdam en een breed opgevat riviergezicht Een historische schets van de rivierstreek is tusschen de teekeningen opgenomen Toen de voorzitter der conferentie het program zag zei de heer Nelidof Ce sera nn charmant souvenir De gczact van Roemenie alhier on mevrouw Mavrocordato zullen overmorgen weer een diner aanbieden aan verschillende gedelegeerden ter Vredesconferentie Gemeng de Berichten Men seint uit Zntfen Op het avondappèl ontbraken eergisteren een OOtal manschappen van het 5de escadron 4de regiment huzaren alhier in garnizoen Ook gisterenmorgen ontbraken zij weder op het ochtondappèi Men gelooft dat men hier te doen heeft met een protest van de zjjde der huzaren tegen den escadrons commandant wiens gestreng optreden zeer in tegenstelling zou zgn met dat van zgn voorganger Een nader telegram luidt Zes en vijftig huzaren onder wie eenige brigadiers zijn nog niet terng Ze hebben verteld naar Venlo te gaan om daar hun beklag te doen by hun vorigen ritmeester thans majoor Tielens Uit Arnhem seint men ons Gisterenmorgen werden door een eersteInitenant Caderius van Veen op de Rhedensche beide onder Rosendael aangetroffen 56 huzaren waarbg twee korporaals die eorgisteravond uit Zutphen waren gedeserteerd uit outevrcdenheid over hun ritmeester De huzaren weigerden onder geleide van den luitenant Van Veen en de militaire wielryders mee te gaan waarop om de marechaussee werd getelephoneerd Onder geleide van vier marechaussees te paard werden de deserteurs naar Arnhem over gebracht van waar zg des middags per trein onder geleide van de manschappen der rgdende artillerie en marechaussees naar Zatphen werden vervoerd Men meldt uit den Haag In zake de brutale nachtelgke inbraak in het magazgn van den juwelier den heer Goudsmit in de Passage hoek Buitenhof tast de politie ondanks hare gverige nasporingen nog steeds in het duister Wel hebben haar eenige vage aanduidingen bereikt omtrent een persoon die zich s nachts omstreeks drie uur in de nabgheid van het geplunderde magazgn heeft bevonden en zgn naar aanleiding van die gegevens een paar personen aangehouden die beantwoordden aan het verstrekte signalement maar beide verdachten zgn niet herkend Bovendien leverden fouilleering en huiszoeking geen resultaat op vandaar dat dit tweetal op vrge voeten is gelaten Thans heeft de politie ook van den bestolene een eerste opgave gekregen van de door hem vermiste voorwerpen met een nadere omschryving van verschillende dezer sieraden Deze eerste opgave omvat reeds ongeveer 60 heeren kettingen en saatoirs 16 colliers en 330 heeren en damesringen met brillanten diamanten paarlen robgnen turkooisen saffieren smaragden en verschillende steenen Onder deze ringen komen ook eenige antieke voor Van deze genoemde voorwerpen bedraagt de waarde circa f 30 000 Maar er wordt nog voel matr Ttrmiit en de heer G is nog steeds bezig om door verdere inventarisatie een volledige Igst van de ontvreemde kleinoodiën aan de politie te verschaffen Naar aanleiding van den diefstal in de Passage doet een lezer van de N Ct opmerken dat de groote juweliers te Weenen en misschien ook in andere steden de nachts steeds een paar lichten in hnn magazgn laten branden In de zware luiken welke voor de ramen worden neergelaten bevinden zich eenige kgkgaatjes waardoor de politie steeds waarnemen kan of er iets in den winkel gebeurt en haar aandacht eveneens wordt getrokken wanneer het licht door inbrekers mocht zgn uitgedraaid Vordient dit niet navolging P Floris Vos en Oud Bussem Het N v d D geeft een overzicht van den loop der geschiedenis die ten slotte geleid heeft tot de inhechtenisneming vah den heer Floris Vos Onjuist is in het algemeen de indrnk dien men uit verschillende berichten zon kunnen krggen dat ernstige pogingen tot een vergelgk vanwege den heer Vos beproefd stelselmatig door de tegenpartij vergdeld zyn Wat de bgzonderhedeu betreft zg in afwachting van t geen de rechtszaak aan het licht zal brengen als vast vermeld dat het op weigering van de tegenpartg afgesprongen voorstel tot verdeeling in natura geen eigenigk voorstel was maar een poging tot vergelgk tot welker verwezenlijking voorafgaande eischen buitensporig geacht ingewilligd moesten worden Onjuist is voorts de voorstelling dat een der geraadpleegde deskundigen een voor den heer Vos zeer gunstig rapport zon hebben uitgebracht Ter toelichting van bet voorstel om de provisie voor liquldateuren te bepalen op het hooge bedrag van 4 pCt diene dat üiorbg gestipuleerd was na aftrek van alle zeer aanzienlgke schulden Ten slotte moet vermeld worden dat bet vooral aan de zeer bezadigde houding der politie te danken is dat bg de scène ten kantore van de vennootschap op 3 Juli een zeer ernstige botsing kou worden vermeden Onlangs meldden we dat het Igk vaneen van do twee Inchtschippers die te Duinkerken opstegen en wier ballon leeg uit een kanaal in Groningen opgevischt werd gevonden is Het Igk van den ander is nu door Belgische visschers drgvend op zee gevonden en naar Ostende gebracht De kostbare gouden schotels en bekers ten dienste van het H Avondmaal in de Groote Kerk te Dordrecht zgn overal beroemd Deze sieraden zgn voor een gedeelte geschonken door Philippe Diodati afstammeling van den beroemden Jean Diodati door Genèye naar de in 1618 19 aldaar gehouden nationale synode gezonden Deze Philippe Diodatie werd in 1681 daar geboren en was in zgn leven koopman en directeur van het graanma azijn der G I Compagnie te Batavia schrgft de Dordr Ct Hg stierf kinderloos op 26 Jannari 1738 en vermaakte aan de Groote kerk te Dordrecht f 39 425 benevens 500 rgksdaalders aan de armen aldaar en 50 ryksdaalders aan de armen te Middelburg Dit dit legaat werden door den goudsmid Wor vier gouden bekers vervaardigd een gouden schotel en twee gouden borden een en ander voor een bedrag van f 19 494 Het restant van de schenking werd bestemd voor de vervaardiging van het koperen koorhek Dezer dagen bezocht een der leden van het geslacht Diodati vicomte de Diodati te Geneve woonachtig Dordrecht en bezichtigde de sieraden Aan de firma J A Rodbard en Zoon beeft hg opgedragen een beker en een schotel te vervaardigen naar de modellen terzelfder grootte van goud De kantonrechter in kanton II te Rotterdam veroordeelde een gedaagde tot betaling van een halven cent met rente en kosten Oe oorspronkeiyk gevorderde som was f 104 14 Na de dagvaarding werd f 104 14 betaald zoodat de vordering tot op een halven cent vermjjderd werd Gisterenmorgen om 6 uur werd door de politie te Purmerend een onbekend manspersoon aangehouden die bg len koopman Crugff aldaar eenige natte Igfsgoederen te koop had aangeboden De koopman weigerde en stelde tevens de politie met het voorgevallene in kennis De verdachte werd spoedig opgespoord In verhoor genomen bekende hg de goederen onder de gemeente Landsmeer te hebben ontvreemd Ook twee boezeroeaen en n paar kousen die hy had aangetrokken werden in besl ig genomen Op last van den burgemeester van Farmerend werd de verdachte ter beschikking gesteld van den burgemeester van Landsmeer Gisteren omstreeks 12 ore reed een metvier paarden bespannen wagen der veldartilleria over dQn Utrechtschen straatweg teZeist Een 15 jarige knaap zekere v R was er achter op geklommen Bg de remisevan de tram werd dit opgemerkt door denkorporaal die het transport geleidde en dezegelastte den knaap zich te verwyderen Dadelgk sprong hg er af maar geraakte ondereen voorbgrgdende tram met het noodlottigegevolg dat een der wielen hem over hetlichaam ging Bg den genfeentearts dr Tjeenk Willink binnengedragen was zgntoestand reeds hopeloos en ongeveer eenhalf uur later overleed de ongelukkigeknaap üD Wg lezen in het Handelsblad van Antwerpen Men weet dat de Koning een bewonderaar is van het balspel en dat hy wanneer er in eene stad die hy bezoekt een wedstryd is van dit soort sport nooit nalaat daar een bezoek te brengen En zoo kwam hg eens op den wedstryd van den Groeten Zavel waar hg volgens gewoonte de spelers aansprak en aan een hunner vroeg wat zgn beroep was In den zomer Sire win ik genoeg met het balspel Gö zgt inderdaad zeer behendig Ik doe wat i kan Sire En in den winter P In dan wiater Sire doe ik myne maanden gevangenisstraf uit P f P Ik ben niet alleen balspeler Sire ikben ook wildstrooper De Koning glimlachte en zette het gesprek niet voort tN R Ct Een Zuidafrikaansche courant schryft het volgende over oen merkwaardig geval dat voorkwam by de familie Lourens te Standerton Transvaal Deze familie bezat reeds een drietal jaren een meerkat die dagelgks met de kinderen speelde en s nachts weleens bg ze Sliep Kort geleden werd t huisgezin met een dochtertje vermeerderd en de meerkat scheen recht jaloersch op deze kleine indringster Toen de moeder een oogenblik afwezig was hoorde zy haar kleintje hevig schreeuwen en toestormende bevond ze dat t kindje heelemaal met bloed was bespat Bg nader onderzoek bleek het dat de meerkat de schuld was Hg hield t kind zoo styf aan de wang dat de moeder het dier moest versmoren om haar kind los te krggen Bg den overweg der Staatsspoor titg de meelfabriek te Middelburg rnkto zich gisterenmiddag een koe aan zgn geleider los Het dier rende de spoorbaan op en liep op een juist aankomenden goederentrein in De machinist kon nog juist bgtgds stoppen en toen slaagde n en er in de woedende koe weer te overmeesteren Niettegenstaande herhaalde waarschuwingen van den tolgaarder aan den Delftweg nder Egswyk geraakte een man die voortdnrend op de trambaan liep onder een uit Delft komende stoomtram waardoor bg zwaar aan het hoofd verwond werd Het dezelfde tram en onder geleide van de Ryswgksche politie werd hy naar Den Haag en verder per brancard naar het ziekenhuis aldaar vervoerd De vronw van den veehondor H Peetera te Schiebroek is waarschgniyk ten gevolge van een dnizeling in een in den kelder staanden koelbak gevallen en eenigen tgd later daaruit levenloos opgehaald Het proces tegen Stossel cum suis zal vermoedelgk niet voor einde October voorkomen daar verscheidenen van de belangrykste getuigen op zoo verren afstand van St Petersburg wonen Generaal Fock heeft ou langs verlof gevraagd om zich buiten St Petersburg te begeven welk veilol hem toegestaan is Men zegt dat hg de minst schuldige is der vier generaals die zallen terechtstaan Zgn vonnis zal waarschyniyk niet erg zwaar ziJn Voor Stossel zoo meldt de Petersburgsche Globe correBpon dent ziet het er leelgk uit en hetgeen de zaak niet hoopvoller voor hem maakt is dat hg een jood is De onderdrukkingsmaatregelen tegen de pers aldus wordt uit Petersburg gemeld gaan zoo ver dat thans ook de gematigde Birsjewja Wedomosti verboden ia Stadsnieuws GOUDA 25 Juli 1 07 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 17 Juli 1907 De Commissie van bystand in het beheer van het gemeente pensioenfonds doet ons toekomen het door den heer J A W Baart leeraar aan de Ryks Hoogere Burgerschool alhier aan haar nltgebrachte renlag van het door hem ingestelde onderzoek naar den toestand van het fonds met het oog op de toekomst welk onderzoek ingevolge het bepaalde by artikel 20 der Verordening betreffende het verleenen van pensioenen aan de ambtenaren dezer gemeente en aan hnnne weduwen en weezen na afloop van het dienstjaar 1906 moest worden ingesteld Uit deze tweede zoogenaamde wetenscbappelgke balans biykt dat ofschoon het totaal der tractementen is gestegen van f 106715 aan het einde van 1901 tot f 122894 bg den aanvang van bet jaar 1907 en door het indiensttreden van een aantal nieuwe ambtenaren met verplichte contributie aan het fonds de lasten wegens eventueel weduwenen weezenpensioen sterk zyn vermeerderd het lolaal der snbsidièu aan het fonds voor de volgende periode van vyf jaren onveranderd kan bigven al is eenige wyziging in de bedragen noodig De bydrage der gemeentegasfabriek biykt toch weder te moeten worden gebracht op het oorspronkelgke cgter van f 5000 per jaar terwgl voor de Bank van leening met haar aanzieniyk ingekrompen personeel voortaan kan worden volstaan met een jaarlgksch subsidie van f 200 Het verslag met bglagen hierbg overleggende hebben wg de eer den Raad voor te stellen dienovereenkomstig te bepalen dat met ingang van 1908 aan het gemeentepensioenfonds zullen worden gestort de volgende snbsidën uit de gemeente kas f 9800 door de gemeente gasfabriek f 5000 door de Bank van leening f 200 Wy teekenen hierbg aan dat uit den aard der zaak de bydrage van het Hoffman s Gesticht voorloopig bljft bepaald op f 146 39 Voor het eindexamen H B S 5 jarige cursus zyn o a geslaagd G W N Boot J Salomons mej C Bonte en I J Doeleman alhier Aanslaande Zaterdag is het 25 jaar geleden dat A Tennissen bg den heer G C de Vooys in dienst trad Naar men ons mededeelt zal Dinsdag 30 Juli a s weer een orgelbespeling plaats hebben waarby medewerking zol verleend worden door Mej Liedy Martin sopraan Amsterdam en de heeren W Robert Jr bas Haarlem en Gerard v d Pavoordt ergel Gouda Mej Martin zingt Aria Messias van Hilndel Trost van P Cornelins en Gebet van R Wagner De heer Robert zingt Aria nit Josna van Handel aria Isis nnd brisis van Mozart en Sieleutrost van W F G Nicolai De heer v d Pavoordt zal spelen de laatste twee deelon van de tweede orgelsonate van Mendelssohn en Prière van Alex Gnilmant De heer Spaanderman zelve zal ten gehoore brengen Praël en Fuga J S Bach Fantasie en Fuga Constanten Honilius en Marsrb van Eduard Silas H ARKTBEBIOHTES Qouda as Julilgoy GRANEN Bij weinig aaobod bleven de prijzen heden vrijwel ouveraoderd T irwe Zeeuwache ƒ lo i 10 50 mindere dito 9 50 k 9 90 Afwijkende 8 75 i f 9 25 Polder t i Rogge Zeeuwsche ƒ 8 4 S as Polder Buitenlandsche per 70 kilo a Gerst Winter ji Zomer a 4 Chevalier ƒ 6 80 4 7 50 Buiteol ïoergcrst per 70 kilo 4 Haver per hectoliter 4 60 4 5 Per 100 kilo 9 40 4 9 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 85 4 7 35 Kanariezaad 7 50 4 9 Karwijzaad per 50 Kilo 4 ƒ Koolzaad per 50 Kilo i f Erwten Kookerwten 4 I Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 ƒ Boonen bruine Boonen 4 Witte boonen i ƒ Paarden boonen a Duiven boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanache ƒ 7 20 4 7 40 Kleine ronde j 50 4 ƒ 7 75 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens redel aanvoer Ahaiidel vrijw 21 a 2 4 ct per halt K G I Biggen voor Engeland red aanv hand matig 18 4 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag 0 90 4 1 35 per week Vette Schapen redel aanvoer handel flauw 24 4 29 Lammeren red aanvoer handel vrijwel 18 4 24 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel vlug 8 4 11 Graskalveren eenige aanvoer handel matig 25 4 30 Fokkalveren 4 Kaas aangevoerd 118 partijen handel vlug ie kwal 30 4 32 50 2de kwal 27 4 29 Zwaardere 1 33 NoordtioUansche Boter 1827 stukken van KG Handel red Goeboter 1 35 4 1 40 Weiboter 1 10 4 i io BEUES YAN ROTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JÜLL StaattUentnijen PoETüOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 BDSLASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L too IV 24V Rypoihtek Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart MaaUrhappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegUeningeit Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 387 Premieleeninqe n bti aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diverstn Mg tot Eipl Laan vanMoerdcrvoort 1902 89 Allo nog resteerende ZüMEEMAlTTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby passende GARNEEHINGEN VER SC11EIDENHEID De veetentoonstelling in den Haag uitgesteld De minister van landbouw heeft in verband met het in de provincie Zuid Holland en een deel der provincie Noord Holland heerschend mond en klauwzeer als zgn oordeel te kennen gegeven dat de veetentoonstelling vnn de in de maand September te s Hage te houden nationale en internationale landbonwtentoonstelling door do Hollandsche Maatschappy van Landbouw georganiseerd niet zal kunnen doorgaan Naar aanleiding van deze mededeeling zal het hoofdbestuur der Hollandsche Maatscbappg dezer dagen vergaderen ten einde hieromtrent een beslissing te nemen De overige afdeelingen der tentoonstelling biyven gehandhaafd Het zyn de volgende zuivel boter en kaas paarden pluimvee byen zaden en producten fruit en groenten staatszorg voor den landbouw nieuwe vindingen hoefbeslag heideoutginning boschcultnur grondverbetering en zoetwatervisschery Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Juli Qeertruida Elizabeth ouders W Gravestegn en W P C van Willigen 23 Maria Lena ouders C van der Laan en J Knurstra 24 Johannes Gerardns ouders G Rademaker en M Dijkman Maria Elizabeth ouders J T ImhoU en C van Berkensteyn OVERLEDEN 22 Juli L Binnendgk afenOWD 24 Jnli J de Jong en G van der Linden P Eeparon en C C Vergeer A Sterk en N de Rotte ReeuirUk GEBOREN Johan ouders A Schouten en N Vermeulen Lydia Antje ouders S Hagen en G Heg ADVERTENTIiON Bevallen van en Zoon H VAN DEN HEUVEL SCUEEFHALS Vereenlglng ARMENZORG Afdeiling DIIOHKENHIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige buishondelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de ueutmle Voreeniging Armentiorg Wild en Cevoselle Van af heden en verder dageiyks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevloesch enz enz tegen de meest sterk concurroerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜTrjBLIWO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bohte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrggbaar by PEKTER8 Jz Ut op eaehH en kurkbrand Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oUevert ueteMIderilr PorIretlen feluliire Uogaerl Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen hereiken Men ovortuige zich geen imitatie voor do eehie te ontvangon Gcill Prgscourant mot een aantal ongevraagde getuigschriften i miiii op aanvraag Boxtel H HOaAhUIi Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn Zenuw en ilaajflijders wordt ait overtuiging als een wfrlteljilfe hul in den nood het boek ISaet a greTrer aauberolen Na ontvaQgflt vnn odrenpttr briefkaartwortt dit boekje franco per post tuegezondeo door BOLKPOEL S Boekhan Zatbommfl VAN ÖLOMMFSTEIN S INKT is prOi tonderVindi lijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APFLDOORN HOtLAND I