Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1907

comité a ten einde te beletten dat allerlei geboefte zich van de beweging voor Nasi meester maakt om ongehinderd gewelddaden te kannen plegen In andere plaatsen van Siliciö hebben intnsschen nog al rastverstoringen plaats gebad Te Messina werden de staatswapeoborden vernield en lantaarnpalen uit den grond getrokken To Catania werden betoogingen gebonden terwijl voortdarend dck eet weg met Oiolitti weerklonk Te Trapani troostte de bargemeester de menigte van de stoep rnn het raadhnis met de mededeeling dat Nasi ten minstu aan zgn familie teraggegeven was en by maande ver Ier tot kalmte aan Verspreide Berichten FlUNKRIJK De pastoor van Agde heeft een hnwelgk kerkelp voltrokken van een man die herhaaldelijk tevergeefs bu de borgerlijke antoriteiten bad aangeklopt om in den echt verbonden te worden Ue pastoor is na gedagvaard door het parket te Béziers De interdepartementale commissie te Bèzlers vergaderd heeft besloten de belastingen met geweld te ionen in het weerbastige Zaideo Te PariJB is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf en 500 fracs boete de ondattaché in het minlsterie Combes Kicoiardi die geld bad geëischt voor de benoeming van een rechtsgeleerde tot vrederechter Bei oie De Spanjaarden maken han bedreigingen waar Alweer een Belgische visscherschuit die zich in de verboden wateren bevond is opgepikt Ekubi nd Het voorstel om lord Cromor den afgetreden onderkoning van Egypte als belooning voor zijn den lande bewezen diensten f 0 000 pond sterling te geven komt 30 Jali in het Lagerhnis in behandeling Zaterdag loopt te Southampton het nienwe Eogelsche linieschip Bellerophon te water dat nog een paar honderd ton grooter is dan de Dreadnoaght Het Zweedsche blad Nya Dagligt Allehanda dat dikwijls goed ingelicht is over het doen en laten der Russische anarchisten geeft nn bevestiging van het bericht dat de Russische anarcbisteu in Augustus te Londen een congres znllen houden om te beraadslagen over het verleggen van het hoofdkwartier der beweging van Qenève naar Londen het beginnen van een nieuwe terroristische campagne en het openen van een centraal bureau voor de verspreiding van anarchistische lectuur 1500 Oodelegeerden worden te Londen verwacht allemaal menschen die op z n minst 2 jaar in Europeescta Rusland of Siberië gevangen hebben gezeten OolTEHRUK HoNaABlJli In Hnusinetz de geboorteplaats van Johannes Huss in Bohemen heeft een verwoed gevecht plaats gehad tusschen vrijzinnige boeren en socialistische arbeiders te eener zijde en clericale boeren ter andere zjjde Met steenen en messen ging men elkaar te lijf Vele arbeiders zijn ernstig gewond Qendfrmes maakten een einde aan het schandaal RuauND Naar verluidt zullen de nienwe oorlogsschepen die Rusland aan de Oostzee werven bonwen gaat in plaats van met steenkool met naphtha worden gestookt BINNENLAND Men meldt uit sQravenhage aan het Handelsblad Naar wi vernemen is in een gisteren alhier gehouden vergadering van het hoofdbestuur der HollandBche Maatschappij Tan Landbouw besloten de nationale en internationale landbouwtentoonstelling in September a s hier ter stede te houden te doen doorgaan doch daarvan met het oog op het heerechend mond en klauwzeer te doen vervallen de rubriek Veetentoonstellin É In verband met deze inkrimping is d H van de geheele tentoonstelling met du HBi ingekort Was aanvankelijk deu Vbepaald op U 23 September tt HHTader vastgesteld dat de tentoon8telli H orden geopend op Maandag 16 Sepj HR en zal voortduren tot en met Zondagnpeptember VUEDE8C0JSFERENTTE De Ie sub commissie van de tweede commissie vergaderde gistermiddag Krijgsgevangenen on bezette landstreken Het debat betreft de reglementen waaraan de krygsgevangenen en de bewoners van een beiet lood onderworpen tijn Da loak ia GEBR RIJREN é DE LANGE IV ROTTERDAM M VLEUGELS OIÉELSPIANINO S noofilmaganijn Gedempte Binnenrotte t fi Tetef liS09 He Ittagaxljn Weet Sleuieland 9 nab Ittatlon Beare Telef 40S7 dagelUks In onze italani te hODren FIONOUFMQ UMON FEOMIST Gebr Stollwerck s Chocolade eii Cacao Bmimati e riwr Ie mru v te iiUindingon tp lua hinaal gobiod r rbAtorde flibrieatle I mtduitond gribmik van fijci in lijii i jronihtoilbn garandeert int Wbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aiu beve cnsvv inr li fibriknat nauwkeurig heantwoordende uil inhoud der resp Rlikntten Qt irnia b ï talde 87 Brerets rtls lIofleTerimcfer 44 Kirc Diploma s gonden enis Medailles een liewiji ivi uilniunlonil fiJT fcbri ia it Keeds 1874 srhrcef do Accademie national de Faria Noue 7oufi üéoamonn nne n 4c lle d r jprentlère cliutHe en oonafdératlon aa votm cxti6 m lB Cabrlcntloa de Chooctlnt bonboim vaxléB etc eto Ttel v isa i vly at vertrg sbaar bij If il Confiseurs Banketbakker m ena leneraal ertegenwüordiffer ooi ederbutd Julins Jftttemlodt An ïtfirdatii KalvcrBlnuit 10 I naar een comité van onderzoek verwezen By artikel 13 van de conventie van 1H9 nopens de gebruiken en wetten van den 001 log is een voorstel van Japan ter tafel gebracht betreffende de opsluiting van krijgsgevangenen in geval van militaire noodzakelijkheid het vraagstuk hangt samen met de concentratiekampen op Cuba en in Transvaal De heer Tsudzukt Japan zet uiteen dat het Japansche voorstel juist beoogt de opsluiting lo Verbieden behalve in geval van noodzakelijkheid Men heeft zou zegt hiJ slechts twee voorbeelden genoemd van concentratiekampen maar er ziju er meer Ue beer Beernaert geeft het presidium over aan den heer Nelidof ten einde zich te kunnen uitspreken tegen het Japansche voorstel dat hem in strijd lijkt met den geest van de conventie van 1899 in welken Keest deze tweede Conferentie nu al voortgegaan is vooral door het amendementCuba aan te nemen dat het internoeren beperkt tot het geval van strikte noodzakelijkheid De heer Tornielli Italië heeft een amendement voorgesteld op het Japansche voorstel van de strekking om niet alleen de opsluiting maar ook de verdrijving in massa e verblijden Hg is er op gesteld hierop te wijzen De heer Beernaert merkt op dat het recht van verbanning niet het voorwerp zon knnnen zgn van een internationale conventie immers dit ressorteert onder het laodsrecht De redenaar beschouwt bet Japansche vcorstel als een stap terug sedert 1899 De heer Miloranovitcb Servië doet opmerken dat de concentratiekampen op Cuba en in Transvaal nd do eerste Conferentie zijn gekomen Men zou dus niet kunnen zoggen dat een voorstel dat beoogt het gebruik van dit middel tot buitengewone gevallen te beperken een teruggang beduidt De heer Nelidof bet debat resnmeerend vraagt of Japan en Italië genoegen nemen met de inschrijving van het interneeringsrecht in het proces verbaal Nadat de gedelegeerden van Japan en Italië dit bevestigd hebben gaat men tot artikel 17 over ra kende de soldg die aan gevangenen te betalen is De heer Tsudznki het Japansche voorstel te dezer zake toelichtend verklaart dat in Japan geen soldij bestaat Er is enkel vergoeding voor kosten van vervanging en voor onderhoud van het gezin Men geeft dus geen aoldg maar enkel een behoorlijke tegemoetkoming Men stemt over don tekst door het comité voorgesteld b attende het beginsel van de soldg op den voet van die welke wordt toegekend aan het leger dat de gevangenen heeft gemaakt Deze tekst wordt met algemeene stemmen behalve die van Japan aangenomen Bij de artikelen 22 en 24 betreffende het verbod om de bevolking van een bezet gebied te verplichten om tegen hnn eigen land te vechten komen in behandeling lo een voorstel van Duitschland om dit verbod zelfs uit te strekken tot hen die dienst hebben genomen in een vijandelijk leger 1 2o een voorstel van Oostenrijk om van het verbod uit te sluiten het geval van dienst als non combattant 3o een voorstel van Nederland om niet toe te staan dat de bevolking gedwongen kan worden inlichtingen te geven ten nadeele van het eigen land Ueneraal den Beer Poortugael Nederland verklaart dat het niet enkel gaat om de gidsen maar om alle inlichtingen die onder bedreiging met den kogel worden afgedwongen De wetenschap van den oorlog is vooruitgegaan Men heeft kaarten éclairenrs spionnen Men kan afzien van gedwongen gidsen die nog gevaarlijk z n ook Men mag den rustigen burger niet voor het alternatief plaatsen van of door den vijand met geweld behandeld te worden of te handelen in striid met de wetten zgns lands die den verrader straften Nadat de heer Tornielli de meecing beeft geuit dat de discussie is nitgeput en dat er gestemd kan worden behoudt de heer Beernaert zich voor een nieuwe formule voor te stellen waarna het debat verdaagd wordt tot een volgende zitting en de vergadering gesloten Naar wiJ vernemen heeft Duitschland een amendement voorgesteld op het Ëngelsche voorstel betreffende het uitzetten van mgnen ten doel hebbende te bepalen dat geankerde automatische contact nignen zullen geoorloofd zijn in de onmiddellijke nabgheid van het veld van actie der vgandeigke vloten met dien verstande dat maatregelen moeten genomen worden om onzijdigen tegen gevaar te behoeden In den eerde international op de Frincessegracbt sprak gisteravond het liüamerlid van Asch van W ck over het veldwinnen van de vredes idee In weerwil van zuo veel verklaart de redenau te behoorto tot hen die voaraitgui zien op den weg naar den vrede Hij behoort tot hen die in de vredesidee gelooven ergo niet haasten Hg gebruikt ook hnt fllosoflsche argument de wereld en het heelal zijn steeds voortgaande zich zoo te organiseeren dat al meer en meer het verspreide één wordt samenhangend Zoo geschiedde ook met alle organisme op aarde zoo met de groepen van menschen de staten die ontstonden uit federatie en nog eens federatie van kleine gemeenschapjos die in elkaar oplosten en één organisme werden en zoo gaan nn de staten zelfs al meer en meer worden doelen van een grooter organisme Daarvoor is onafwij jbaar noodig dat deze federatie deze eenheid wordt beheerscht door regelen door een Recht dub Die federatie is noodig voor het behoud van den vrede en zeer wel vereenigbaar met de soovereiniteit van de staten ook in Zwitserland ook in Duitschland blijven de staten autonoom maar alleen zij kunnen elkaar niet meer beoorlogen Alle staten zouden hnn legers knnnen vereenigen om d tarvan één politie leger te maken dat de internationale wetten zou handhaven en desnoods ook de orde in de staten Natuurlgk zou dit leger veel kleiner kunnen zijn dan de nu bestaande niet elkaar en dus zou hierdoor inderdaad een zeer groote besparing wordee bereikt Daarvoor is o m noodig dat de volkeren internationaal met elkaar denken en dat sluit in zich demokratisch denken Van de demokratie alleen wacht de heer van Asch van Wijck dan ook de eindeigke aaneensluiting der staten niet van de sociaaidemokratie die destructief wil te werk gaan in plaats van organiseerend en evoiutioneerend maar van de christen deiiiokratie die van een moreel beginsel uitgaat en den behoorlijken gang naar het iedeaal kan verzekeren Door den voorzitter den heer mr dr J A H H de Beaufort werd den spreker dank gebracht Gemengde Berichten Men meldt uit Eindhoven In oen vergadering der gemengde commissie van patroons en werklieden in de sigarenindnstrie alhier werd door de patroons voorgesteld op de fabrieken waar dit gevraagd wordt gedurende een half jaar als proef te werken met 6 vormen voor een loon van 41 tot 45 et ten einde practiscb te kunnen onderzoekon of dit loon al dan niet schadelijk is voor de betrokken werklieden Ingeval dit voorstel hetwelk het bestuur der St Franciscus XaveriusgilJe aan de leden zou overbrengen niet wordt aangenomen znllen de patroons laten werken in 10 vormen voor 38 oq 40 et respectievelijk voor een 2 i en 3 ets sigaar liisternamiddag ongeveer 5 uur is naar het Hbl meldt te Laren door de Oooische stoomtram komende uit de richting Naarden die in volle vaart het Laarderhoogt afreed overreden de 54 jarige mr A C J Helfrich uit Leiden gepensioneerd raadsheer in het gerechtshof te Batavia die tgdelgk te Laren verblijf hield Door schreeuwen en bellen werd getracht de opmerkzaamheid van den verongelukte die hardhoorend was te trekken doch te laat Door de sterke helling was de tram niet zoo spoedig te stoppen zoodat de ongelukkige op het laatste oogenblik het gevaar waarin hy verkeerde bemerkende en zgn draai juist verkeerd nemende door de locomotief werd gegrepen en alle drie de wagens over het lichaam kreeg Er onder uitgehaald bleek het leven uit het vreeselgk verminkte lichaam reeds geweken waarna het Igk naar het gemeentehuis te Laren werd vervoerd Onder de Nederlanders en ond Nederlanders in Transvaal heerscht een vrg opgewekt vereenigingsleven In het weekblad de Transvaler lezen wy het volgende verslag over een voordrachtsavond einde Juni te Johannesburg gehouden Door eenige Hollandsche dames en hoeren in Johannesburg is de wensch geuit zich door maandelgksche voordrachten en lezingen te verrgken in kennis op wetenschappeiyk en zedelgk gebied Woensdagavond werd in de Vi Ijmetselaars Zaal Plein Straat de eerste lezing gehouden door den heer H Gerlings over Qezonde beschouwingen b j de oude Orieken De opkomst was buiten verwachting goed De heer A J van Qinkel opende by afwezigheid van dr C Sandberg in een flinke toespraak de vergadering Hy moedigde de Hollandsch sprekende bevolking aan geestelgke ontwikkeling en zedelyke beschaving uit te breiden daar hek tegenwoordig leven op de Qoud velden den denkenden mensch geheel tot een geldverdienend werktuig maakt Spreker wees verder op het feit dat vereenigingen van dergelijken aard er in Holland genoeg bestaan o a de Vrye Oemeente Doch hier was het de bedoeling niet een nieuw kerkgenootschap te stichten doch om door voordrachten met of zonder debat onderling lezing en opvoedloK te b Tord rai Het gekozen onderwerp van den beer Oerlings over de gezonde levensbeschouwing hg de oude Grieken was zeker nietgemakkelgk Het was ongetwgfeld een voordracht van diepe studie Of ze echter b j alle hoorders in den smaak viel betwyfelen wg Voor volgende lizingen wil men met sicces een huis op bet fondament zien verryzen raden wg aan politieke of wetenscbappelgke onderwerpen uit het dageigksch leven met debat VJTg hopen dat een dcrgeigke lezing niet lang op zich zal laten wachten De heer E J van Oorkom bedankte het voorloopig comité beslaande uit mevr G H S van Alphen E J van Gorkom en de heeren H Gerlings dr C Sandberg en A J van Ginkel voor het initiatief door hen genomen Hg hoopte dat het doel der vereeniging Verbreiding eener gezonde levensbeschouwing bereikt mocht worden De Nationale Veldslag van het Leger des Heiis zal dit jaar gehouden worden op Woensdag 31 Juli op het landgoed Rooswyk bg Beverwgk Extra treinen met goedkoop tarief zgn door de Hollandsche Spoor en door de Centraal Spoor voor dien dag uit verschillende deelen van het land toegestaan en tot en met 29 Juli zgn goedkoope kaartjes met programma s aan al de stations dier Maatschappgen verkrygbaar De Velddag zal dit jaar tevens het Nationaal Welkom zgn van de nieuwe leiders van het Leger in Nederland kommandant en mevrouw Ridsdel kolonel en mevrouw Higgins zullen ook aanwezig zgn als vertegenwoordigers van het Internationaal Hoofdkwartier te Londen Het programma bevat o a een défilé voor kommandant Ridsdel verichillende bgeenkomsten waarin een 100 muzikanten w een zangkoor van 250 personen zich zullen doen hoeren Op den boulevard des Italiens in het hartje van Pargs heeft Dinsdagavond om half negen een dame haar echtgenoot doodgeschoten Het echtpaar Margry wandelde een eindje om na den eten Ze hadden hevig ruzie Zg trekt een revolver en schiet hem dood Voor rnzie was wol reden Margry hield het met andere vrouwen en dal griefde mevrouw Margry diep Zg is een Ëngelsche Toen zg hem by de wandeling langs de boulevards de bitterste verwgten deed gaf hg ten antwoord dat als zy niet tevreden by hem was ze maar weer naar haar moeder in Engeland moest gaan Op dat lieve antwoord schoot zg hem dood Bg het eerste verboot heeft mevrouw Margry gezegd dat zg hem nu juist niet had willen doodschieten Maar zg was niet van meening dat zg haar rechten als beleedigd echtgenoote was te buiten gegaan Alweer een leeiyk zaakje De directeur van het post en telegra kfkantoor te Willem tad M v d T is door de politie terwgl hy met verlof in Den Haag was gevangengenomen en naar Br$da vervoerd waar hg thans in hechtenis gehouden wordt als verdacht van verduistering van f 1660 en vervalsching van zgn boeken In Augustus zou het juist 25 jaar geleden zgn dat hy te Willemstad als ambtenaar bg de posteryen in dienst trad N V d D Uit Amsterdam meldt men Sedert eenigen tyd loopeu er geruchten als zou het met de nienwe Hembrug niet in den haak zgn Dinsdag durfde de bruggebaas het yzeren gevaarte zelfs niet te draaien Er is toen dadelgk eon van de ingenieurs der H IJ S M per rytuig naar de Hembrng vertrokken maar hy vond niets dat eenige reden tot ongerustheid kon geven Men beschouwt de geruchten ook de laatste J daarom als praatjes die geen geloof ver vr dienen Trouwens de commissie voor het Noordzeekanaal uit de Kamer van Koophandel en Fabrieken te dezer stede beeft in de ongunstige berichten evenmin aanleiding gevonden om een onderzoek in loco in te stellen Men schrgft de kleine haperin gen in de beweging der brug waarover de bedienende beambten klagen toe aan hunne onbedrevenheid en wees er ons op dat over de geheel gelgk en gelgkvormige brug te Velsen geen klachten worden gehoord Gisterennacht omstreeks vier uur is aan het Scheveningsche strand aangespoeld het Igk van een naar gissing 25 jaren ond naar zQne kleeding te oordeelen een werkman De drenkeling had een achot Lond in het hoofd Zgn ondergoed was gemarkt A P De tegenstanders van de dictatunr in Portugal geven op verschillende wyze uiting aan hnn ontevredenheid over den bestaanden toestand Toen dezer dagen de Koning den nieuwen spoorweg van Rngoa naar Villa Beale opende zag de machinist een licbtgtklaud Toorverp dwura orar da nlla lig gen Het veel moeite gelukte het hem den trein op eenige passen voor de bewuste plek tot staan te brengen Bg onderzoek bleek het voorwerp niets anders te zgn dan een lange strook karton met bet opschrift weg met de dictatuur Iets dergelgks is ook eenige weken geleden den kroonprins overkomen Een wetenscbappelgke expeditie naar IJsland gezonden om de vulkanen van IJsland te gaan bestndaeren is door een droevig ongeval getroffen Twee der drie deelnemers dr Knebel en de schilder Rudloff zyn in een meertje gegleden eu verdronken Het noordelgk gedeelte van de stad Victoria EngelschColumbia stond volgens een Havastelegram vandaar d d 23 Juli in brand Er woei eon hevige wind en er was gebrek aan water Twee kerken en oen groot aantal huizen waren op het oogenblik van de aliending van het telegram reeds verwoest Men meldt uit den Haag Een loodgieter werkzaam op het dak van de pastorie van de R K kerk in de Assendelftstraat had gisterochtend het ongeluk te vallen De reeds bejaarde werkman kwam met het hoofd op de straatsteenen terecht en as oogenblikkelgk dood Stadsnieuws GOUDA 26 Juli 1907 Heden morgen zyn een 10 tal soldaten onder geleide van 1 korporaal en een onderofficier vertrokken om dienst te doen bg de afzetting van door mond on klauwzeer besmette streken na beëedigd te zgn als onbezoldigd ryks veldwachter Gaarne verwgzen wg onze lezers naarde advertentie voorkomende in ons nummer van heden waarin aangekondigd wordt dat de Nederlandsche Tooneelvereeniging een serie voorstellingen komt geven in de sobouwburgtent aan de Boelekade op het terrein der Sociëteit Ons Genoegen De leden van de Sociëteit die dezen winter enkele stukken ja zelfs iiiaar een van dit gezelschap gezien hebben zullen wg heuscb niet behoeven aan te raden met de kennis eens een avond door te brengen in do schonwburgtent maar nu knnnen ook zg die geen lid zgn van het mooie spel genieten daarom hopen wy dat de schonwburgtent voortdurend druk bezocht zal worden Dinsdag 30 Juli wordt gegeven Huzarenkoorts de 51ste opvoering het bekende blgspel van Kadelburg en Skowroanek dat zich in t geheele land ook bg de opvoering iu Ons Genoegen in een bgzonder succes mocht verhengen Woensdag 31 Juli gaat Oud Heidelberg tooneelspel in 5 bedrgven van Wilhelm Meyer Förster dit snccesstuk werd o a in het Berliner Theater te Berlgn 500 en in hetTheitre Antoine te Parys 150 malen of dvoerd Het repertoire der overige dagen is nog niet vastgesteld In de voorstellicgen treden op de dames van der Horst van der Lngt Melsert de BoerV Hyk Marie Post Terr ooy Apél Haspels Tilly Lus M Haspels S de Boer 1 081 Braakensiek Kiebl en van Ryk en de heeren ïernooy Apél v d Horst Alex Poet Holkers Musch Smith v Warmelo v d Does Barendse Gilhugs Brandenburg Hissink Stoete Ruys Ch de la Mar Abas en Hermans Een 5 jarig zoontje van den heer C Den Ouden te Bergambacht is te water geraakt en verdronken Gisteren slaagde te s Gravenbage voor het examen Ëngelsche taal I o de heer J C de Bie te Schoonhoven Eergisteravond is door de gemeentepolitie van Ouderkerk a d IJssel naar Rotterdam vervoerd een vermoedelgk krankzinnigen neger die onder die gemeente een buis was binnengedrongen Slechts met de grootste moeite gelukte het aan drie politiebeambten hem machtig te worden s Middags was het hem gelakt de politie te Niaawerkerk te ontloopen VliR6ADEftMViNDEN6EMIiKNTIiRA4D VRIJDAG 26 JOLI Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zgn de hh van de Velde Nederhorst de Jong Herman Prince van der Torren van Eyk Knuttel Vergeer van Galen van der Ree Dessing Jongenhnrger Mnijlwyk Vingerling en Dercksen Afwezig de hh Bokhoven van Iterson en Donker Da Voorzitter deelt mede dat de hh van Iteraon en Bakhoven bericht hebben gazon den de Tergodering niet te kunnen bijwonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged State was goedgekeurd bet raadsbesluit tot afstand van grond aan den heer Keus Dat voorts door B en W aan den agent van politie 1ste klasse J Bosman een pensioen was verleend van f 467 s jaars ten laste van het pensioenfonds Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een brief van den beer J A Donker ontslag nemende als lid van den Gemeenteraad De Voorzitter Do heer Donker heeft veel gedaan in het belang der gemeente en het zal zeker den raad leed doen dat hg zyn ontslag heeft genomen Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving 2 Het rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek der gemeenterekening tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Namens den raad zeg ik de commissie dank voor de genomen moeite en stel voor het rapport met de rekening ter visie te leggen Aldus besloten 3 De begrootingen van de Instellingen van Weldadigheid Worden gesteld in handen eener Commissie en daarin benoemd de hh van Galen Vergeer en Bokhoven 3 De begrootingen van het Hoffmansgesticht de Volksgaarkeuken en de Bank van Leening Worden gesteld in handen eener Commissie en daarin benoemd de hh van Galen Dercksen en van Egk 4 Een voordracht voor onderwgzer aan school No i en 4 Is gedrukt rondgedeeld on voor heden aan de orde Het verslag van het Gemeente pensioenfonds Ter visie Een voorstel van B en W tot verhuren van gerioleerde grond aan W M de Jong Ter visie Een voorstel van B en W tot vermindering van het voorgeiclioten kapitaalaan do Bank van Leening Ter visie 8 Een voorstel van B en W tot verhooging van den prys van het lichtgas Ter visie 9 Een voorstel van B en W tot nadere regeling van het salaris van de Beambtenaan de Stedelgke Gasfabriek Ter visie 10 Een voorstel van B en W tot onbewoonbaarverklaring van een tweetal woningen aan de Raam Ter visie Wordt vervolgd BEÏÏRS VAK EOTTEEDAM T K H ïC MAANDAG 8 JÜLL Staataleemntjen PoRTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 1 3e Serie fr 2500 3 69 RüSLAND Iwang Dombr Obli galien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 ComMSiA Geconsolideerde Bui tenlilndsche Schuld Recepis L 100 1 2 i Bypotheeh Banken Aandb idem idem 4 4 9ÖPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Otreohtiche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Schtepnaart MaatKhappijtn Pand HoUand GuM Stv Mg 85 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegléeningen Italii Oblig Zaid Italiaanscbe Spw IMJi A 367 Premielteninqen Bkloii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dlverun My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 i Alle nog resteorende 20MEEMA1TTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend w vrjr s Zcu ify v wa Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Een eigenaardige werkstaking had gisterochtend aan de Vischmarkt te Rotterdam plaats De marktknecht Hendrik Boedard weigerde beslist een hand te slaan aan die manden visch die van IJmnideu per schuit worden aangevoerd maar toonde zich wel bereid te werken aan de manden die per Hollandsche Spoor gekomen waren Door den marktmeester werd van deze staking aan zyn chef medodeeling gedaan De vorige maand bracht het personeel der firma Van Kempen en Zonen te Voorschoten een bezoek aan de gemeente Hilversum waar men iu de zalen van het Hotel Het Hof van Holland geruimen tyd vertoefde Thans ontving de heer J Wilderding als aandenken een fraaie zilveren bokaal met inscriptie Ter herinnering aan ons bezoek te Hilversum De Gereformeerde Gemeente te Alhaterdam zal een nienwe kerk aan den Overtoom laten bonwen omdat het oude kerkgebouw aan den Amstelveenschon weg te klein bigkt De nienwe kerk zal 3000 zitplaatsen bevatten Predikbeurt bU de Remonstrantsohe Gereformeerde Qemoeate alhier Zondag 28 Juli s morgens 10 uur Ds Ds A S CARPENTIEK ALTING Era Predikant Den Haag iDVi irii iNTii i Ondertrouwd L JAN SSEN E J 0 ROND REPAREEREN TERBDREN DE PHONOLA k 2JSSMt Zaandam gg j 1997 Gouda Het Correspondentschap van XOmoUOIHOH Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKZWAOEu Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particnliere verpleging beschikbaar zgn Xenuw en Maa iflijdcrs Tordt ait overtuiging alt een werkalgke hul iu den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or it dit boekje franeo per post toegezonden door BOLKFOEL S Uoekhan Zaltboramrl oor M ralian 8cli Schoen en LaarzcninagazUn KLEIWEG E ao tegenover do Kiciwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend c 8Mirs Alle repAratien en aangemeten werk Klenw onovertroflen Prof Dr liiolior wolbokond SSIQV XEAOST ILtZia AUwn ebt roet Pabriakiuerk tot voortdurende radicale e zekere genezing van ftUe zells de meent hardnekkige nenuW Miekten ooral outataau door atdwaliugen op jeugdigen leeftjjï ta d enezing van elke zwakte Blwk tucht Uenauwdhoid Iloofdpön Migraine Hartklopping Maagpyo slochte spyavertering ÜQvermogen Impotenz Poilutione ens Uitvoerige proepeciniiMeii l r i Or I dirli fl 1 A 2 ft 3 dubbolefloach STfilHEN INRUILEN t II n ViifMil Oopöt Matth V d Vogte ZaUbomiuj l pud M ÜiSbaii k lo llottoraAm 1 liaiipol fravenhHBa Hahnmaas do Jong J hn Rotltr Um W Iff fc Co Jouda D bil alle droipston