Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1907

Maandag 30 Juli lOOt 408 e Jaargang IVo 10305 fiOUnSCHE COIRMT MeuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken TelBfeon S ADVERTENTIEN worden gepUat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lett r8 worden Iwrekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 utir des midd TeletMBlIo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n eïi Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTBN OoaiU Dnk TU A BBimUAM Z SCHOUWBURGLOGE BÖBLEEADE terrein der Sociëteit 0 n a Q e Ji o e o e k NEDILAISCOË TOONEELVËKKEMGIÜG goedgekeurd bj Kon Bosl v 24 Mei 1895 van AMSTERDAM Bestnar A VAN DER HORST UirectenrVoorzitter M J TERNOOÏ APÈL Secretaris J G W HOMEUER PenningmeesterDINSDAG 30 JVLI 0PENINGS2V00RSTELJ IHG HJJZAKE fcOORT Voor verdere bijzonderheden zie groote en kleine biljetten en andere aankondigingen HuiTriliüüR Heerenhuls Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder ainke Tnln Voorzien van Gas en Wattr leiding Te bevragen B 89 Onnavolgbaar zjin tlians door nienw gevonden toopassingen onze fn oUeverf getcMMerde Portretleu PeintureUogaert Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriUen gmtü op aanvraag Boxtel H BOGAEltJe Ss Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bil wien modellen te bezichtigen zijn DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VO LLEDIGE mobeblawem zijn beslist die der Firma WELDON TBS LADIMS JOÜBXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon TBE BA ZAAB OV CHILDKEyS JFASHIOSS f Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAGT Vte Boekhandelaar Proefnummers Alle met koatel Holl Btjvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN I met Holl verklaring it p p tegen voornitbetaliug van l i U verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag 1 Verkrijgbaar in Hessohen SO ets IS et en l HS bil H H Apothekers en Drogiston Let op het merk ANKER I H l bei ouoluddylnM m c nukkelykjlt poelimiddel oot rM en vooral damea en Kindcrachoenwerki I la de Appreluur van C M MUIItr t Ct ij Bwll BMthStr 14 Men lette 0 e Dl op naam en fabrieksmerk Varkryibtir ly Htiren WlRkeUiri In lahetnwart lelaetfflH i n aaaar l4aHI irleeiaaa tiMM F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bU C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 SANBUnOSB Viiium 8anguinosum in Vacuo Met groote dankbaarheid kan ik U meiden welk een goede nitwerking de Sanguinose voor mij had Ik had in Maart van het vorige jaar in hevige mate de influenza gehad en was daarna steeds sukkelende en slap gebleven De Sanguinose heelt mij snel en afdoende geholpen zoodat Ik nu weer mijn werk met lust mag verrichten Mej J A VAN DEN BERG Westerbacnstraat 249 Den Haag ViJ behoeven hier niet veel bij te voegen Wanneer gq sukkelende en slap zijt bloedarm of zennwzwak dan is de Sanguinose uw beste middel Zij zal voor U doen wat zjj voor duizenden gedaan heeft Maar zorg dan hl gij dt echte ontvangt uit de fabriek van VAK DAM € o Den Haag Prijs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 V Te Gouda bU WOLFP Co Weslhaven 198 y Ben Ei ie a TJ7 e cielicatesee DE JONG i CHOCOLAT AUX NOIX m 30 Cents per tablet WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Üruivenbursthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLliNIHB is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechtand Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Tranevaal ent lUELIAlfTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTHE in flacons l 0 40 t 0 70 en f 1 MBLIANTBE in doezen tabletten f O éO en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Oouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B Ud Gouda A BOÜMAN JI oor fr eA PIN K8E Nieuwerkerka d IJtel A N van ZESSEN Schoonhoven U v WIJK Oudtwairr A SCHEER Haattreehl P W v EDE Oudewater K vi db HEIJDEN te Reeumjk P v d SPEK Uoercapell D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEIJDEN iraiWinyresen P A ua GROOT A o JONGH Oi i a r J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benichop WAAHSCUlIWIiVe Laat U niet misleiden door 6 I Sifoop Het klooster SafwtaPaulo AbdIJ bestaat niet dus Stroop van geenerlet waarde ECHT met rood latten Z et vooral op de JDberlahnstein OmCCTEURDCR VICTORIABRON OBIRLAHMSWII verkrijgbaar T r iV lE Maatsehapp tot HxploUatie van de VMoHa Bnm Kantoor voor SederlanO Boompieê éO Botterdam ABVMTENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van i BKINKMAN ZOON VereenIgiDg ARMENZORG Afdeeliug BHOKKEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebrnikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te reparceren en hoofdzakelijk aan iningegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armenmorg Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Ckna poeder wordt gratig toegezonden Kan ingegeven vorden in Koffie Thee MeUc Likeur Abiint Bier Water o in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van afveet net COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder ziJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizeoden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappg herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aanhen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te 7ijn Correspondentie in all talen der wereld i Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en ia het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTlTÜTE t rr5i ng erd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTELISG PiaWn Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 EESI9BEF0TTANTESE Men wnnlt verzocht op HGKK te letten DIT HIT Mas UT VAS H IIAVËNSWAAY ZONEN QORINOHBH Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vi Hete 1 een half en een Ned one met vermelding van Nommer n IPrgs voorzien van nevenstaun Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d aitvoeiinK van geëerde orders asnbev ende J G BML VAN BlOMMt SUilM b 1 l l v 1 M i volkomen ONSC HAD t LliH APELOOOI N HOI LAND voorheen J BBÊEBAABT Li BuUeDlapdscb Overzlchl Reuter seint uit Antwerpen d d 26 Juli Toon de Koning der Belgen heden de nieuwe maritieme installaties bezocht ontving hy aan boord van de Alberta een ongeteekenden brief waarin hij met den dood werd bedreigd De politie heeft buitengewone miatregeleu genomen ter beveiliging van het leved des Konings tijdens zijn verblijf te Antwerpen Er wordt een onderzoek ingesteld naar den schrgver van den brief Reuter seint uit Weenen dd 26 Juni Een telegram uit Cettinje deelt mede dat te Belgrado onlangs proclamaties werden verspreid geteekend door de Montenegr jn8che jongelingschapr waarin do Montenegrijnen tot revolutie werden aangespoord Een officier van politie ien was opgedragen een onderzoek i aar het gebeurde in te stellen werd omsingeld door 200 boeren De Krijpraad veroordeelde de opstekers tot de muiterij tot verscheiden jaren gevangenis Ook de soldaten werden gestralt V De tekst van het nienwe verdrag tnsschen Japan en Korea wordt in verkorten vorm maar artikelsgewijze medegedeeld in een telegram uit Tokio aan de Küln Ztg Volgens dit bericht bepaalt artikel 1 dat het bestuur van Korea wordt gesteld onder de beproefde leiding van den Japanschen residentgeneraal Art 2 Voor de afkondiging van alle wetten en verordeningen alsmede voor de afdoening van belangrijke zaken wordt de toestemming van den resident generaal vereischt Aft 3 Voor de benoeming van hooge verantwoordelijke staatsambtenaren is mede de goedkeuring van den residentgeneraal noodig Art i Tot regeeringsambtenaren in Korea lijn slechts benoembaar door den residentgeneraal aanbevolen candidaten Art 5 Alle administratieve aangelegenheden moeten scherp gescheiden worden gehouden van zaken die tot de bevoegdheid der rechtsmacht behooren Art 6 Vreemdelingen mogen alleen met goedvinden van den rsaident generaal worden aangesteld Art 7 Art 1 van de overeenkomst van 20 Aug 1904 betreffende de aanstelling van FEVILLETOX DE GOCDZOEKER 4 0 ik ben zoo dankbaar dat haar geen ongeluk overkomen is IIÜ sliep bijna toen hiJ deze woorden sprak Even daarna hadden de mannen hem ontkle d en hem te bed gebracht in de kamer waar ik het eerst mgne handen gewasschen had Ze sloten de deur kwamen teng en maakten aanstalten om te vertrekken maar ik iel Weest zoo goed niet heen te gaan heeren ZiJ kont m j niet ik ben een vreemdeling Ze zagen elkaar aan toen zei Jee ZiJ I Arm schepsel ie is sedert negentien Jaar doodi Doodf Ja of nog erger Ze ging hare familie bezoeken toen xe e o hall jaar getrouwd was Op den terugweg op een Zaterdagavond overvielen de Indltnen haar vyf mljhn van hier en voardan haar weg sedert dien tyd heeft men nieta meer van haar Hkoord een Japanschen adviseur voor flnancieele zakeh wordt ingetrokken Dit verdrag maakt markies Ito tot den werkeli ken heerscher in Korea Den nienwen Keizer is zelfs geen schijn van madht gelaten zijn ambt is zuiver vertegenwoordigend geworden De ministers worden gemaakt tot worktnigen in de hand van den Japanschen alleenheerscher die slechts aan zijn vorst virantwoording schuldig is Korea is zelfs niet meer in schijn onafhankelijk V Men kent h t gebeurde met prof Renz den hoogleeraar van de katholieke faculteit te Munster wien de bisschop daar wegens Renz vooruitstrevendo denkbeelden het leven onmogelijk heeft gemaakt zoodat Renz met beide handen het beroep naar oen andere hoogeschool aannam Toen bekend werd hoe prof Renz door den bisschop geringeloord was wist men erbij vertellen dat de andore hoogleoraren van de katholieke faculteit geen moeite hadden gedaan om Eenz tegenover den bisschop de hand boven het hoofd te houden Dit is onjuist gebleken de faculteit heeft dit in een openlijke verklaring gelogenstraft Nu pas heeft bovendien prof v Savigny een van do hoogleeraren in de katholieke goedgeleerdheid te Munster in de Osnubrücker Zeitnng een scherpe verklaring tegen het nltramontanismo en den bischop van Munster wegens de wijze waarop prof Ronz behandeld is op laten nemen De bisschopl zal dit wel niet over zijn kant laten gaan en wellicht zal prof Savigny ook spoedig naar elders verhuizen De Norddentsche AllgemeineZtg schijjft Bij het g dlng van Peters dat voor de schepenrtchtbank te Munchen behandeld werd had de gepensioneerde luitenant generaal v Liebert lid van den Rgksdag gezegd dat het vonnis van de diciplinaire rechtbanken voor welke dr Peters terecht heeft gestaan hem niet alleen een gerechtelijke moord maar een schandvlek voor het Duitsche volk en de Duitsche rechtspleging toescheen Op verzoek van den rijkskanselier heeft men generaal Liebert over deze uitdrukking om opheldering gevraagd Zijn antwoord is na ontvangen De heer v Liebert verklaart daarin dat bil het verwijt herroept De brief eindigt Ik betreur levendig de scherpe woorden welke ik in het vuur van mijoe rede heb gebruikt en verzeker dat ik de rechtbanken die vonnis hebben geveld niet heb willen kleineeren noch de ambtelijke eer En bil verloor het verstandf Hy heeft het sedert dat uur niet teruggekregen ZiJn toestand wordt evenwel slechts erg als het tegen dezen tijd van het jaar loopt Dan komen we drie dagen v6or hare aankomst om hem op te beuren en te vragen of hiJ iets van haar gehoord heeft Op Zaterdagavond komen we dan allen versieren het huis met bloemen en maken alles voor een dansje gereed Sedert negentien jaar hebben we dat zoo gedaan Den eeraten Zaterdag waren we met zeven en twintig do meisjes niet meegerekend nu lijn we slechts met ons drieën de meisjes zjn allen weg We brachten hem naar bed anders zou bj razend geworden zijn Nu ie hij weer voor een jaar gekalmeerd hy denkt steeds dat ze by hem is tot de laatste drie of vier dagen komen dan ziet hg naar haar uit haalt zgn ouden geel geworden brief te voorschyn en we komen hem Verzoeken dien voor te lezen Ach Heer ze was ona aller lieveling I van de rechters heb willen krenken Het antwoord van generaal Liebert is aan alle nog in leven zijnde loden van de twee rechtbanken die over Peters recht hebben gesproken medegedeeld De Oostenrijkscho Rjjksraad Is met vacantie gegaan nadat aan de regeering do benoodigde geldon voor het bestnnr van het rp zijn toegestaan Bij de behandeling der voorloopigo begrooting in het Hoerenhuis sprak minislcrpresidont Von Beek in denzoltden geest ah in de Kamer over den belangrijken arbeid die het parlement in de horfstzilting wacht Aan deze rede werd een debat vastgeknoopt waarin de voorzitter van het tluis prins Alfred Windischgriltz or op wees dat in het Heeronliuis vele leden zitting bobben die gaarne willen werken doch door den loop dor zaken worden gedwongen niet meer dan registratieambtenaren van de Kamer te zgn Hij gal derhalve aan de rogoering in overweging enkele der in do troonrede aangekondigdo ontworpen hot eerst nnn hot Heerenhois voor te leggen Hij noemde de voorstellen tot hervorming van het Wetboek van Strafrecht on van het Hurgerlgk Wetboek en ook enkele economische wetsontwerpen Aan zulke voorstellen zonden do leden van het Heorenhnis zich kunnen wjjden terwijl do Kamer andere onderwerpen behandelt Baron Von Bock verklaarde het plan wel in overwoging te willen nemen De Nordd Allg Ztg deolt mede dat koning Edward en keizer Wilhelm den l Jen Augustus op Wilholmshiihc zullen samenkomen De Kuning van Engeland reist nog dienzeltden dag door naar Marienbad Dit bericht gevoegd bjj de nog niet volkomen zekere maar toch vrijwel waarschijnlijke omstandigheid dat de Keizer en do Keizerin in November aan hot Britsche koningspaar een bezoek zullen brengen op Windsor bewijst dat de goede verstandhouding tusschon boide vorstenhuizen is hersteld Ook tnsschen de volkeren van het Britsche eu het Duitsche rijk heerscht dank ziJ den gewisselden bezoeken van journaliiten en gemeentebesturen eene veel betere verstandhouding dan eenigen tijd geleden toen Britsche bladen met de Times aan t hoofd niet nalieten elke gelegenheid aan te grjjpen om rhet Duitsche volk tot alkeer te prikkelen en de eigen natie tegen de Duitsche mede Verhaal uit den Amerikaanschen burgeroorlog 1 De majoor placht altyd een geschiedenis te vertellen die ik hier weergeef zoo goed ik kan In den winter van het jaar 1HG2 was ik commandant van hot fort Trumball bg New London Het was daar recht vervelend op lange na niet Z90 bedryvig als in bet front maar do vreemdste geruchten hingen daar in de lucht spionnen der rebellen moesten daar overal rondzwerven men wilde onze forten in de lucht laten springen onze huizen verbranden en uns door verpeste kleederon vernietigen Wellicht hadden die geruchten slechts ton doel te maken dat we niet te veel zouden slapen We hadden evenwel geen tyd om onzen geest met onnutte vragen bezig te houden want by ons bevond zich een recruten depot d w z we namen jongelieden aan die gaarne soldaat wilden worden Doch velen ontvluchtten weder ondanks onze waakzaamheid soms vgftig tot honderd man te geiyk want het bandgeld was zoo hoeg dat ze den schilwachten zeer goed drie k vierhonderd dollar konden geven om een oog dicht te doen e hielden altyd dingers op de handelsmarkt op te ruien Gaan de leidende staatslieden en do leidende bladen voort op den thans ingeslagen weg dan zullen de gewisselde bezoeken meer voor den wereldvrede hobbon gedaan dan tot dasver de vredosconfcrenties vermochten Lord C nrzon do gewezen onderkoning van Indiii heeft den goeden wil om het Britsche volk gerust te stellen omtrent de woelingen in Britsch Indli Maar tnsschen den wil en de daad ligt nog oen diepe kloof Voor de Grocer s Company schetste lord Jurzon Inditi als een Ijjder aan een huidziekte en h j meende dat hoewel huidziekten vaak zeor prikkelend werken en zoowel voor don Igder a s voor den geneesheer onaangenaam zjjn zjj toch m don re gel g nezon met de eenvoudigste middelen mits dezo üink en met geduld worden toegepast Lord rnrzon s beeld was niet hooi gelukkig Hjj had wel mogen bodonken dat er huidziekten zgn on niet weinigen die de zeer onaangename eigenschap hebben van hardnekkig te zgn en zelfs na toepassing van de beste bekende middelen maar schijnbaar genezon Doctor Winawer een van de leiders der Itussische kadotten bracht gisteren een bezoek nan zijne vrienden in don Dnllschen liyksraad on sprak toen ook over de redenen die tot da ontbinding der Doema geleid hebben en die volgens hem alloen In do agrarische kwostio te zoeken zgn Husland s bevolking bestaat voor 1 0 procent uit boeren en men weet dat aan den boerenstand na de eerste maar teven ontoeroikende maatregelen tot een betore vcrdeoling van do landerijen geen midlelen ter beschikking gesteld werden om zich materieel en inte iectuool te ontwikkelen Het ronctionairo bestuur dat tegenwoordig weer de overhand heeft vindt het zoo kwaad niet do booron dom te honden De eerste toewijzing van land zyn inderdaad geheel onvoldoende geweest voor een bevolking die sterk toeneemt Alleen gedwongen onteigening der landerijen ten gunste der boeren kon helpen De eigenaars zullen een zeker minimum mogen behouden maar de rest moet onder de landelgke bevolking verdeeld worden Dit is absoluut noodig wil het land tot rust komen on dan moot do boer ook vrij worden als men hem niet na vOrloop van eenige jaron weer in donzelfden treurigon toestand wil zien vervallen nog een sommetje over dat voor een armen man oen vermogen kon genoemd worden Eens op oen dag dat ik in myno kamer zat te scbryven trad er eon bloeke haveloos gekloedo knaap van ongeveer vytlien jaar by my binnen maakte oen sierlgke buiging en zei schuchter Ik geloof dat hier recrnten worden aangenomen mynheer f la well Wilt n zoo goed zgn mg aan lo nemonf Neen myn jongen dat kan ik met den besten wil n el Je bent te jong on to zwak knaaji Op zyn gezicht toekende zi h iluidoljjk du teleurstelling en nog wnt anders wanhoop Hy keerde ziih hall om om heen te gaan bleel toen weder laan en zei op een toon dio door tranen verstikt schoen en my diep trol lk heb niemand op de wereld geen dak geen vriend neem me dus aan als het n eenigszins mogeiyk is Er viel niet aan te denken ik moest hem afwyzen ik noodigdo hem evenwel uit by do kachel plaats te nemen om zich te warmen en voegdo er aan toe Je zult wel hongerig zyn nn dadeiyk knn Je lets te eten krygen Wordt vervolgd