Goudsche Courant, maandag 29 juli 1907

Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van den heer Aléi Benner die met zgn Bioscope dit jaar weder op de Kermis is geplaatst De heer Benner heeft de jaren dat hg liier de kermis bezoekt steeds veel succes gebad Het zal hem voorzeker dit jaar er ook niet aan ontbreken Dat ia hetgeen de kadetten willen Hnn agrarisch program is verdeeling van land en de boeren werkelgk vrg te maken en te ontwikkelen Toen de eerste Doema ontbonden werd en et agrarische program in de tweede Doema Iweer op den voorgrond kwam was da irmede baar lot bezegeld Naar een stok ou den hond te slaan hoetde de regeering niet lang te zoeken Het was voldoende om de Doema van revointionaire plannen te beHchnldlgen en zoo werd ze nit elkaar gejaagd toen zjj aan het bevel om de socialistische leden nit te leveren niet wilde voldoen Maar daarmee zal de kwestie van landverdeeling toch niet verdwgnen Wel is waar zal na de reactionaire wijziging der kieswet geen meerderheid ten gnnste van agrarische hervormingen uit de sterabas komen doch de kadetten znllen naar men hoopt in de nieuwe Doema een sterke en goed georganifeerde minderheid vormen die alias zal aanwenden om verlichte ideeën onder het volk te verspreiden en het van het nut eener volksvertegenwoordiging te overtuigen Dit zal zeker veel moeite en I hard werk kosten maar de kadetten zgn er toe bereid en znllen daarom druk aan de nieuwe verkiezing meedoen I Ondervinding van een inwoner van Den Haag Een der zekerste teekenen van nierziekbe I is een waterachtige zwelling der leden en voeten of onder de oogen schele hooldpijn rbenmatiek lendenjicht matheid duizeligheid slapeloosheid slecht bloed puisten in bet gezicht hartkwaal Al deze verI scbijnselen komen van de urinaire onzniver heden in het bloed die door zieke nieren i niet voldoende algevoerji worden Wanneer ge gezond wilt zijn moet ge Iw nieren gezond houden Voor dit doel bestaan Foster s RngpSn Nieren Pillen Mcjnttrouw v d Marol Joubertstraat H7 te Den Haag deelt ons mede Uit dankbaarheid voor de groote verlichting die ik door Foster s HogPÜn Nieren Pillen bekomen I heb in een Uierzlekte waarmede ik reeds twee jaren ben opgescheept geweest gevoel I ik miJ tegenover andere lijders verplicht IJ hiervan melding te doen Ik sukkelde veel I met pijn in de lendenen en leed veel aan een dof sul gevoel in het hoofd gepaard met een alles overhoerschende vermoeidheid Ik stond s morgens reeds zwaar vermoeid op en het leek rnü toe alsof dit nqg erger wai dan den avond te voren Veeltijda was mijn geheele lichaam opgezet maar vooral mOn polsen en enkels De urine kwam gowooniyk met een pijnlgk gevoel zag er vuil en donker nit en bevatte veel bezinksel Daar ik reeds verschillende medicijnen voor deze ziekte ingenomen had zonder de minste beterschap te bekomen liet ik op aanraden een doosje van Uw pillen komen Na eenigo dagen dit geneesmiddel te hebben ingenomen bemerkte ik dat ik zachtjes aan vooruitging Ik zette vol moed de behandeling verder en toen ik vier doezen geledigd had waren mijn pijnen grootendeels verdwenen Mün polsen en enkels hebben weer bun normalen vorm aangenomen en ik gevoel mg thans veel flinker on opgeruimder de eetlust die zeer miniem geworden was is thans teruggekomen terwijl ik ook nu de noodige rust in mijn slaap vind Ik geel U dit bericht i de hoop dat dit voor vele andere nierlgders van nnt zal mogen zyn Ik ondergeteekonde verklaar dat het bovenstaande waar ie en machtig U het publiek te maken op elke wyze die V goeddunkt Spreek langzaam en duideiyk wanneer gy Foster s ttugpgn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats hebben Zy zyn te Gouda verkrügbaar bg do Hoeren Wolff Co Westhaven 19H Toezending gesehiedt franco na ontvangst van postwissel k ¥ 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fkaskruk De leeraar van een gymnasium te Donai had een onwilligen leerling van de vgfde klasse met een papieren steek op voor de klasse gezet en een brietje op zyn rug bevestigd met de woorden Ken ezel te koop De paedagoog kreeg wo zouden haast zeggen eeu verdiende afstraffing van den vader van den jongen een kapitein der artillerie De begrootingscommissie moet tot Je overtuiging zgn gekomen dat de begrooting voor 1908 niet sluitend is te maken tenzg de door den senaat verworpen belasting op piano s wordt ingevoerd Senator Freycinet bekend uit de Dreyfuszaak is ernstig ziek hg is 79 jaar oud DUITSCIILAKD De centrumpers theeft het druk over het nu al voor de derde maal voorgekomen feit dat een zielsmis plaats gehad heeft voor iemand wiens stoffelgk overschot te Ciiemnitz is verbrand Zoo men weet is de algemeene opvatting dat de R K Kerk de mkvnbrudiDg nlat toutiat In Landshut is een pater geetorren die 33 nieuwe en oude talen sprak Nabg Berlgn heeft een Amerikaansche student met zgn ante een vrouw overreden Hg is gevangen gezet in afwachting tot zgn zaak voor de rechtbank dienen zal en op het verzoek zgner mo eder hem tegen een borgtocht van een millioen mark in vrijheid te stellen is alivgzend beschikt Bkloie In de kamer werd Donderdag o a volgend gesprek gevoerd tnsschen Pierre Daens die de encycliek Kerum Navorum besprak en minister Woeste die uit zgn bank was gekomen Woeste Oy zegt de waarheid niet Daens Zwygt maar gg öa naar uwplaats terug en laist sr met meer eerbiednaar de woorden van den paus Woeste Gg zgt nog geen paus Daens Hond uw mond oude Jood Gg zyt de ondergang van het land de vgand der Katholieken en van de democratie Het vorig jaar is bg Ii60 mannen en 93 vrouwen in Engeland en Wales de dood veroorzaakt door auto d en den Londenschen stadsspoorweg De vierde maatschappg van motor omnibussen heeft haar bedryt in Londen gestaakt wegens onvoldoende ontvangsten Oorzaak zware concurrentie Amehik In Argentinië ziJn het vorig jaar 3 6 i09 personen zich komen vestigen dat ia moer dan ooit te voren Hiervan waren la Italianen Tengevolge van oen staking in Minnesota staat de geheele nyverheid stil en honderden Italianen Hongaren en Finnen koeren i n naar hnn land terug lÏECLAME Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kun ingegeven worden in ojie Thee Melk Likeur Abeinl Bier Waier of in het voedeel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van a weet net COZA POMDISB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgo absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt ea zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het kom toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zyne redding te danken heeft Het COZA POEDER beeft het huiselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige loden dor maatscbappy herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het loven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen eeu boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zyn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrögbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depüthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITüTE lSr 1 X d Wacht ü voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap binnenland V REDE8CONFERENTTE De tweede sub commissie der tweede commissie vergaderde gister Aan da orde was de beraadslaging over het Duitsche voorstel betreffende de behandeling van onzgdiga personen op het grondgebied der oorlogvoerenden De heer Marschall Duitschland legde nit dat Doitaohland het doel heaft motieven tot conflicten te vermgden De delegatie wenschte daarom te deflnieeren het karakter van con onzgdige eii te bepalen of men hem kar iniyven helb diensten raag vragen PU hem moet schadeloos stellen voor schaden door oorlogvoerenden toegebracht De legeling van 1899 heelt nog leemten de byzondere verdragen loepen uiteen Wat nu de hoedanigheid vau onzgdigon betreft het voorstel bepaalt dat de neutraliteit bigft ondanks het feit van te wonen in een oorlogvoerend land op voorwaarde dat men geen inbreuk maakt op de plichten die de onzgdigheid oplegt Men heeft willen verbinderen de toelating iu de vyandelgke geledjren van een over het algemeen zeer ongeregeld element dat van slechten invloed zon kunnen zyn op de wijze van oorlogvoeren zoo el nit een militair als nit een bnmanitair oogpunt Door dit element wordt de discipline bedreigd en wordt de toepassing der regeling van 1899 ondoenigk Men wil de complicaties weren die tusschen de regeeriugen kunnen ontstaan over deze diensten hunner onderdanen Wat de politie sanitaire en dergelgke diensten betreft daaraan behoort een schadeloosstelling te zyn verbonden Ook lord Beay E igeland gelooft dat men de positie der onzydigen tegenover het land waar zg zich bevinden en tegenover degenen die het bezetten niet voldoende heeft gedefinieerd Hy zon wenschen dat de onzijdigen met de burgers zouden gelgkgcsteld worden Men kon bun voorrechten toestaan doch men moet daartoe niet geIgk Duitschland wil bg verdrag verplicht worden De tegenwoordigheid van onzgdiKeu in een krggvoerend land is een toch reeds lastige zaak voor dat land men moet dien last niet vermeerderen Oeneraal Davis Amerika deelt mede dat Amerika zich met het Fransche voorstel te dezer zake vereenigt Na verdere gedachtenwisseling wordt het Dnitsche voorstel op art il zonder stemming aangenamen lig art G2 inbreuken door onzgdigen op de onzgdigheid verwerpt de heer Eeuanlt Frankryk het denkbeeld van het verleenen van een premie aan onzgdigen De heer Marschall Duitschland handhaaft het beginsel dat men of oorlogvoerend of onzydig is Men moet kiezen Wie het eerste kiest moet de gevolgen dragen De heer Beernaert doet opmerken dat het Zwitsersche amendement eenige onduideIgkheden opheft van den tekst van het Duitsche voorstel De heer Marschall erkent dat en neemt het Zwitsersche amendement over Na eeo opmerliing van den heer Borel Zwitserland over de bedoelde ondnideiykheden wordt het artikel met het Zwitsersche amendement gerenvoyeerd aan het comité van redactie De afgevaardigde Byles vroeg gister in het Engelsche Lagerhuis aan Grey den minister van Buitenlandsche Zaken of hg eenige toezegging kon doen dat de Engelsche afgevaardigden vó6r de sluiting van de Conferentie de kwesties nopend het permanente hot voor scheidsrechteriyke oplossing van geschillen en de vermindering der oorlogstoerustingen krachtig voor behandeling zinden aanbevelen Sir Edward Grey antwoordde hierop dat Byles er verzekerd van kon zijn dat die kwesties bg voortduring de aandacht zouden biyven genieten maar de daaraan te geven uitvoering moest afhankelgk gesteld worden van het algemeene gevoelen der Conferentie De afgevaardigden van de een of andere mogendheid onafhankelgk van de overige handelende kunnen daarin niet beslissen Gemeng de Berichten De elevators te Rotterdam Na een langdurige vergadering van de verschillende belanghebbenden by een minnoIgke regeling in zake de elevatorkwestie zyn de partgen het gister eens geworden omtrent de voorwaarden waarop de wegers op de elevatois zouden werken Maar men is t niet eens kannen worden over de nieuwe wegerscorporatie de Volharding de wegers eischten ïsX deze zon worden opgelost de tegenpartg heeft dit beslist geweigerd en hierop zyn de onderhandelingen afgestuit zoodat de afioop van den wapenstilstand een opnieuw beginnen der vyandelgkheden beteekent teuzg de nacbt raad mocht brengen Die mogeiykheid is niet geheel uitgesloten omdat bet nog de vorige week heette dat de firma Prins de organisatrice der nieuwe corporatie geneigd zou kunnen bevonden worden tot haar afdanking mits nan het geheele personeel een behoorlijke schadeloosstelling werd gegeven en hun persooniyk als factor een zeker deel vast gewaarborgd werd van het werk hetwelk de geboycotte importeurs hun tydens de troebelen opdroegen Men meldt uit Weesp Het vrouwelgk personeel van de bindrottingtabriek van Willema Morel en van Dorston heeft het werk gestaakt De eisch is bO cent loonsverhooging voor het schuren van 100 kg bindrotting waarvoor zg nu 1 2 ontvangen Da firma wil haar eisch inwilligen doch dan het loon van de dikke soorten brengen op 75 cent Doch dit is door de staaksters geweigerd Gisterenmiddag kwam te s Gr venhage de trein die uit Parys aldaar te 2 10 u aankomt met den trein Rotterdam Scheveniugen in botsing De Pargnche trein werd zwaar beschadigd persoonigke oogelnkkeu kwamen echter niet voor De oorzaak der botsing was het weigeren van de Westinghouserem Vad In een drnkkery te Amsterdam bekwam dcmeesterknecht ernstig letsel aan een der uogen en aangifte bg de Ryksverzekeringsbank volgde waarna de gekwetste zyn Ongevallenuitkeering van het Rgk ontving Maar later bleek aan den agent der Rgksverzekeringsbank dat van een ongeval in den zin der wet geen sprake was geweest de kwetsunr was niet veroorzaakt door de pnnt vau een stukgesprongen els tydens verrichte werkzaamheden maar door een prik in het oog met een els bg een ruzie een gezel had gemopperd over een door den meesterknecht gemaakte aanmerking waarop deze in woede den jongen twee klappen om de ooren gaf deze bevreesd nog meer te znllen krggen beschermde met zgn banden zgn hoofd en met een eh die hg in de eene hand hield raakte hy daarbg het oog van den meesterknecht De aangifte was derhalve valsch en de zaak is gesteld in handen van de justitie Stadsnieuws en is het IkrygCa ng ond G a s c o n t r ö i e 26 Juli 1907 5 uur namiddag Druk 89 mM Lichtkracht U 42 Kaarsen Warmtegevend Vermogen 6331 Caloriön GOUDA 27 Juli 1907 Onder groeten toeloop werd gisteren een smidsjongen naar bet Bureau van politie gebracht die met zgn smerige handen een jonge dame met witte blouse had vastgegrepen en erg had vuil gemaakt Te hopen is het dat hg een bestraffing daarvoor zaU daar het anders wel eens navolging de jongens kan vinden Het programma der 6e Orgelbespeling in de Groote of St Janskerk alhier op Dinsdag 30 Juli 1907 des avonds 7i uur door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Liedy Martin sopraan Amsterdam den heer W Robert Jr bas Haarlem en den beer Gerard van de Pavoordt orgel Gonda luidt aldns 1 Praeiudiu U et Fuga Band VIII No 7 J S Bach a Aria nit Josua Soil ich auf Mamre s Fruchtgefild b Aria nit DerMessias 1st Gott filruns wer kann uns schaden f G F Hilndel Fantasie nnd Fnge C Homiliis Aria O Isisnnd Osiris W A Mozart Allo Maestoso e Vivace ec Finale Fugue Allo moderato uit de lie F Mendelssohn Senate Bartholdy Seelentrost W F G Nicolaï Prière A Ouilmant a Trost P Cornelins b Gebet R Wagner Marsch E Silas Heden slaagde te s Gravenhage voor het examen hoofdacte de heer C Breedgk alhier Gisterenochtend is de 32 jarige korenmolenaar J A V d S wonende te Berg Ambacht tengevolge van het uitglgden van een trapleer gevallen en met het hoofd voorover op een yzer gangboord terecht gekomen V d S kreeg hoogst ernstige verwondingen aan tong en keel terwgl tevens beide kaken werden gebroken Onder geleide van een medicos is hy naar het Ziekenhuis vervoerd Sciioo iuovEH 26 Juli Een groote schare belangstellenden begaf zich hedenmiddag naar het Stadhuis Tegen twee nur was de vestibule geheel vol alsof het een verkiezing gold Het was de motie Schreader die in de vorige zitting afkeuring uitsprak over het beleid van B en W ten opzichte van het toelicht op het baheer der SnaDoifin die da gemoederen opgewonden had en deze opwinding as nog verergerd door de verdaging op Woensdag 24 jl Nu kwam zg in behandeling Er werd meer dan een uur over beraadslaagd en ten slotte in gewgzigden vorm aangenomen met vier stemmen voor twee tegen en drie onthoudingen Deze motie spreekt hare afkeuring uit over het beleid van B en W Zjj zal opgezonden worden aan Ged Staten Inmiddels heeft de gemeenteontvanger f 561 74 in de kas der bedrgven gestort het vermeende tekort Voorts werd een voorstel van B en W aangenomen om een deskundig onderzoek te laten instellen naar hot gevoerde beheer der geldmiddelen sedert 1901 Dit zal dan de derde maal zgn sedert een kort tgdsbestek dat de boekhouderg door een acconntant moet recht gpzet worden Verder werd besloten tot toelating der nieuwgekozen en herkozen leden by de jongsteverkiezing Goedgekeurd de af en overschrgvingen op de Begrooting Goedgekeurd een geldleening ad 1 5500 voor den verbouw der school en f 5400 voor een oven in de gasfabriek De rekening der Schutterg werd in ontvangsten en uitgaven respect I 141 85 en f 127 50 vastgesteld Het adres Domelaar over pensioenbgdrage werd gesteld in handen der betrokken Commissie De reclames Hoofdel Omslag werden in gesloten vergadering behandeld evenals de vaststelling van het suppletoir kohier Ouderkerk a d usel 24 Juli Hedennamiddag werd de gemeente in rep en roer gebracht door een neger uit West lndié die gewelddadig eene woning wilde binnendringen Onder hevig verzet gearresteerd door de politie werd hg geboeid overgebracht naar het gemeentehuis waar hg zich gedroeg als een dolleman Na verhoord te zgn door den burgemeester liet deze hem onraiddeliyk per rgtnig overbrengen niar het huis van bewaring te Rotterdam waarna de rnst in de gemeente weerkeerde VER64DKRINGV4NDENGEHËËNTËKAAD VRIJDAG 26 JÖLL Vervolg Aan de orde De benoeming van een onderwgzer aan elk der Scholen voor gewoon lager onderwijs Nes 3 en 4 Tot ondsrwyzer aan school No 3 wordt benoemd de heer H BOON met alg stemmen Tot onderwyzer aan school No 4 wordt benoemd de beer D M EMEIS met alg stemmen Aan de orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1907 gewone ontvangsten en uitgaven Wordt zonder hootdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wgziging dier zelfde begrooting buitengewone ontvangsten en uitgaven Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het ontwerp werklieden reglement De heer Vergeer Als ik het woord vraag H de Voorzitter is het vooral naar aanleiding van de ingediende amendementen op het outwerp werklieden reglement die te Ter gaan om slechts een voorbeeld te noemen als er een stoker aan de gasfabriek zou staken mogen B en W geen ander ia zyn plaats stellen waardoor dan de geheele gemeente in het donker zon moeten zitten dit zon met de waterleiding als deze aan de gemeente was ook het geval kunnen zyn en dan waren wy verplicht slecht water te gebruiken wat ziekte kan veroorzaken Voorts komt er nog in voor dat de vakorganisaties bg geschillen znllen optreden terwyi ik meen dat de gemeente evenals iedere werkgever vrg moet biyven en niet aan banden gelegd moet worden Ik zou dit loo n ongelnkkigen toestand vinden dat ik onmogelgk met die amendementen kan meegaan De heer van Eyk M de Voorzitter ik lal nog niet over het ontwerp werkliedenreglement spreken maar wensch vooraf een vraag te doen mg is gezegd dat er een ernstig verschil is gerezen in de Commissie voor de gasfabriek en dat eenige leden dier Oommissie reeds ontslag hebben genomen ik geloof dat dit ook met dit werkliedenreglement in verband staat De heer van der Ree M de Voorzitter het is mg e n behoefte B en W hulde te brengen dat zy zoo met bekwamen spoed het ontwerpreglement hebben ingediend B en W zyn zeker ook overtuigd dat by aanneming daarvan veel misstanden te verbeteren zgn en dat er veel andere maatregelen zullen genomen worden om het streven mu UUijkbald t bttorderen dit ontwerp reglement is een uitvloeisel van de openbare vergadering van den Bond van Nederlandsche Werklieden die onlangj hier is gehouden ik hoop dat van welke politieke kleur men ook zg het ontwerp reglement veel zal bgdragen in het belang der werklieden Wat de opmerkingen van den heer Vergeer betreft die had deze beter by iedere artikel kunnen maken De Voorzitter Ik ben het eens met den heer van der Ree dat de opmorkingen van den heer Vergeer by ieder artikel besproken kunnen worden Na zgn wg aan de algemeene beschouwingen De heer Vergeer Dan weten zg het vast De heer Dercksen Het spgt mg dat de heer Donker bier niet tegenwoordig is daar hg toch B en VV heeft uilgonoodigd een ontwerpwerklieden rcglement in te dienen Ik zeg dat het mg spgt dat do heer Donker niet bg do iehandeling daarvan tegenwoordig zyn kan maar dit heeft hg zich zelf to wyten Ik breng ook hulde aan B en W voor de bekwame spoed waarmede zg dit ontwerp hebben ingediend ik ben het geheel eens met de strekking van het reglement Er zullen wel is waar misschien nog leemten en gebreken in voorkomen maar die kan de raad altgd nog daarin veranderen Ik weet ook dat de salarissAn aan de stadswerf en de gasfabriek geregeld zgn en zal ing daar de amendementen van den heer van der Ree te veel ingrij iend zgn daar tegen moeten verklaren De heer van der Hee heeft gemeend de gemeente en de werklieden met die amendementen oen dienst te bewgzen doch ik zou het alleszins betreuren wanneer zg worden aangenomen want worden zg aangenomen dan sanctioueeren wg werkstakingen Ik zou een dusdanige zaak misdadig achten Ik heb al gedacht zon ragnhoer vau der Ree hg den beer van der Goes in de leer zyn geweest die zoo voor werkstakingen is Ik bond iny overtuigd als de heer van der Ree wat grondiger deze zaak had onderzocht hg toch zelf tot de conclusie zou zgn gekomen d t voor een paar monschen de stad niet in bet donker mag zitten terwgl dan ook fabrikanten die motors hebben niet zonden kunnen werken De heer van der Ree denkt van de vakorganisaties heil te kunnen verwachten Ik zou mccnen dat wg de arbeiders een ondienst zouden bewyzen wanneer wy die amendementen aannamen en daarom zal ik stemmen voor het ontwerp van B en W De hoer van Galen M de Voorzitter de vraag van den heer van Egk hier godaan noopt mg die vraag hier openlgk te beantwoorden De heer van Eyk vraagt mg is bet waar dat in de gascommissie oneenigheid is geweest zoodat een dor loden ontslag heeft genomen f De toedracht der zaak is aldns Zaterdag kwam de directeur en de opzichter mg melden dat de heer van der Ree met den Voorzitter en den Secretaris van den Ned Bond van Werklieden een conferentie met het stokerspersoneel had gehad op de fabriek Eeu buitengewone vergadering heb ik daarop belegd van de gascommissie en toen is door my aan den heer van der Ree gezegd dat bg die menschen niet in de gelegenheid mocht steUen zich in de zaken te mengen en heb daarom den directeur last gegeven dat hy die andere heeren moest weigeren de heer van der Ree heeft daarop wol zyn verontschuldiging aangeboden maar het liad eenmaal plaats gehad De beer Herman Als lid der gascommissie kan ik mededeelen dat ik geheel medega met de woorden van den heer van Galen en daarom heb ik gemeend te moeten bedanken en zal dit ook bg de aftreding in September doen omdat ik in het gebeurde een ondermgning van het gezag zie De heer van Egk Ik dank den heer van Galen voor zgn mededeelingen Wordt vervolgd VERSCHEIDENHEID Te Purmerend is eergisteren van een woonhuis in de Hoogstraat de zgmuur ingestort tengevolge van het sloepen van het daarnaast gelegen perceel Het werd leeggedragen en de bewoners hebben het verlaten want ook voor instorting van den voormnur werd gevreesd Toen de zgmuur bloot kwam bleek deze in slechten staat te wezen Een aanbod van den aannemer van t nieuw te stichten gebouw om te stutten werd niet aangenomen Daarop werd met t graven voor de fundamenten een aanvang gemaakt en een opening van 2 60 M voor heien gegraven hierbg kwam men tot de ontdekking dat t belendende perceel niet geheid was En den volgenden morgen om 7 uur terwyi bewoners nog te bed waren zakte plotseling de tnndeering in en scheurde de mnnr met een groote opening in tweeën M J schryft aan de H Ct Dezer dagen werd melding gemaakt van een persoon die ontvlucht was in een vat Het is meermalen gebeurd dat men zich heeft laten wegvoeren ii la Hngo de Groot In een ond werk over de vroegere rechtsplagisg Tond ik bet Tolgende In het jaar 1667 zat te s Gravenhage op do Voorpoort gevangen een Fransche kramer de man zat in de ggzeliug en deelde bet vertrek met nog iemand die in hetzelfde geval verkeerde De laatste ontving op zekeren dag een groote kist met boeken en papieren en den volgenden ochtend zou de kist teruggaan met het niet dienende De Franschman stoud den volgenden ochtend vroeg op zette een paar schoenen voor zyn bed en zgn jas over een stoel alsof hg te bed lag en kroop in do kist Deze werd naar beucden gedragen op eeu wngcn gezet en bezorgd bg een boekverkooper in de Spuistraat Toen de kist werd geopend sprong de man er uit en verdween op straat latende de verschrikte huisgenooten in hun verrassing zonder alarm te maken De heer d VV uit Purmerend reed gisteren met een ket in De Purmer toen er een automobiel naderde Hg slak zyn hand op ter waarschuwing Toch vlpog de auto voorbg hot paard schrok on sloeg tuig cii wagon stnk Door het snelle ryden en de opgejaagde stof kon hot nummer niet worden opgenomen INQEZOND E n Buiten vfrantuoovdelijHetd tier Uedactie Mijnhter de Jledaeteur Heden morgen do Zeugstraat passeerende zag ik verschillende personen uit de hier reeds opgeshigen tenten water nit doZengstraat scheppon Daar ik zulks nog nimmer had gezien vroog ik er een dezer personen na die mg mededeoldo dat van af Maandag water uit do watirloiding wordt verschaft om dat dnn pas do kermis begint Zou er niets op te vinden zgn dot die menschen van at dat zg hier op do Miirkt komen goed drinkwater knnncn bekomen Dankende voor do opname van dit stukje OPMKKKEIl B u rgerlljke Stand GEnORBN U Juli Henricua Adrianns HuberlU i ouders H P H vnn don Heuvel en A A M Scheefhals 2 5 Coralio Anita Augusta onders B Z lioyi enL A Kromblioltj Petrus Cornolis ondors W van Riol en C van Riol Wilhelmus ouders H Aglen on ü P do Brugo 26 Giiotje Annigjo ouders C do Joodo en G B Hoogendoorn ONDERTROUWD 26 Juli J A Flux en W do Jong L Janssen te Zaandam en 1 e Hond F II Lakerveld on R A de long OVERLEDEN 25 Juli F van Jovorcn wed G van Brandwgk 70 j 26 B J van Roede 3 m Allo nog resteeronde ZüMEHMAHTELS en COSTUMES worden tot veel verraindarde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend i yjv s £ fifffffjf jvaï vva Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN on JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN Fallllssemejit A J lleesiermansi te MOORÜUECHT Bg beschikking van den E A Heer RechterComraissaris van 26 Juli jl is bepaald dat de indiening van de schuldvorderingen aan den curator moet plaats hebben v66r 30 Augustus a s dat de verificatie vergadering zal wordengebonden op ZATERDAG 5 OCTOBER1907 des v m te 10 ure in hot Gerochtsgobonw aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 27 Juli 1907 SAMOSWIJN 03 ceHt per fieteh Aanbevelend FirmaHermaxi Zoon ECHTSCHEIDING TWEEDE PLAATSING Bg vonnis der Hetgeen vortitlceart Mr J ADDINK Advocaat on Procureur sOravenh ige don 27 Juli 1907 erOBSniBESPELlSG Groote of SI Janskerk OP DIINSDAG 30 lirLI li 07 des avonds 7i uur door don heer J H B SPAANDERMAN mot welwillende medewerking van Mej LIEDV MARTIN Sopraan Amsterdam den lleor W ROHERT Jr Has Hoarlem en don Hoer GERARD VAN DE PAVOORDT Orgel Gouda Programma s tevens bewyzen van toegang zgn legen betaling van 10 cent vorkrygbaar bg de Boekliondclaars 1 van BENTUM ZOON en bg den Koster p ziivi r bericht nan zgn gei erdo bngunsligors dat hy even al vorige jaren weder geplaatst is np de Markt tegenover don hoor C Kkok bakt coonis bekend is biisto gemerkt I H zal door oen nette on prompte bediening do gunst on hot vertrouwen hom reeds 44 jaren ruimschoots geschonkon ook thans zich weder waardig trachten to maken De wafelen worden zonder prysverhooging aan bnis bozorgil torwjjl bostellingon worden nanifünomon zoolang de kraam staat Men gelieve geen boatellingen af te geven aan personen die op mgn naam hunne waren aanbieden Hoogachtend UEd I w Dien P ZILVER Triiofc Bni ssolwho Wafels XS cent per Mink Echte Oudo Jenever Nightcap p HOPPE Vorkrygbaar by PEKT Kits H i Kl o l runkft rn kfti i firanit HUIS TE HUUR Ilcerciiliuis Ooslhaven li 88 Zes Kamers groote Kouknn drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Jas en Waltr leiding Te bevragen B 80 Onnavolgbaar ziin thans door nionw govondi n lorpnfiiiingen onze Iu ollevert getrhliaerilc Por Irellen PelutareUngaerlt Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovortuigo zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen jeill PrgsCourant met con aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H HOOAiaU Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtiien zys