Goudsche Courant, maandag 29 juli 1907

No 10300 40ste Jaarfi Aii Dinsdag 30 Juli 1007 ftOlDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefoon io 8t A 1 V E M T E N T I E N worden gcpliafst van 1 regels si W O nten iedorc regel ni H r 10 Centen Groote letters woj den lierokrnd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilcs niiiUJ Teletom X De Uitgave dezer Couran geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per I 8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomn ers VIJF CENTEN Let op ANTOON BENNER S STOOH GiRODSSIl is dit jaar geplaatst gir MARKT V tegenover hel Café HARMONIE Onontbeerlijk is bet genot van ten mimmi zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prtjs van corapleete inrichting Bad en prima Geiser van al f 14 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 19 Telto 117 Molarls MOlTIJll TE GOUDA i voornemene om op MAANDAG 26 AUGUSTUS 1907 v m 11 nnr in HET SCHAAKBORD a d Kleiweg aldaar publiek te veilen en te verkoopen Perc 1 Een pand met ERF KEUKEN en OPEN PLAATS zjjnde KOFFIElIlilS waarin rergoDiing genaamd tiB KBASff aan do Wilhelminastraat te Öonda M no 70 voirzien Tan Gasen Waterleiding perc 2 Een H oonhuls met ERF en OPEN GROND aan de Wilhelminaetraat te öonda M no 72 zoodanig als op het terrein ie afgekaliend Perc B Ken perceel Bouwgrond met daarop staande LOODSEN en BOOMEN liggende achter perceelen 1 en 2 met ecne gang aitkomende in de Wilhelminastraat te Gonda en achter strekkende tot aan do gerioleerde zgl Perc 4 Een Wlnkelhul § met ERF voorzien van gas en waterleiding vaarki sedert rel jaren met lacces de KBüIDENtERSAFFAIRE is gedreven aan de Wacirtelstraat te Gouda P no 1H8 in de onmidileUiJke nabyiieUl van de nieuwe vaart CombinatiSn voorbehouden Perc 5 Een Woonhuis met ERF en TUINTJE voorzien van waterleiding a de Boomgasrdstraat te Gouda RR no 35 Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op 1 October 1907 o voor zooveel pare 1 3 aangaat zooveel vroeger als met den verkooper kan worden overeengekomen en perceel 5 op 1 September 1907 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v66r de verkoopiiig van 10 3 nre on s morgens vMr de veiling Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTUK voornoemd a d Kleiweg E no 21 te Gonda en voor zooveel perc 1 3 betrelt ook bö den eigenaar den heer P J BELLAART Sr Varkenmarkt to Gonda OPRÜIMIÖJG wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Krabantsch Schoen eo Laarzcnmagazyo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend c smus Alle reparatiën en aangemeten werk SCHOUWBURGLOGE BOELEKADE terrein itl Sociëteit Ons Gehoioi k EDEBÜ l ÜCIie TmeELVEilEE IGI fi 51 te goedgekeurd bjj Kon BbsI v 24 Mei WJn van AMSTERDAM Bestuur A VAN DER HORST DirecteurVoorzitter M 1 TERNOOY APÈL Secretaris J G W HOMEUER Penningmeester VINSDAG 30 JVLI OPVOERI te VAN HllZAKE IOORTS Blijspel in 4 bedrgven van G KADELBDRÖ en R SKOWRONIJEK Vertaling van J C VAN DER HORST Je Regie van A VAN DER HORST Op de kermissen te Groningen 7 maal te Deventer Helder en Leeuwarden elk 3 maal en voorts door geheel Nederland o a ook in de Sociëteit Ois Geno egen alhier met den grootsten bijval opgevoerd Aanvang 8 uur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten f PAIN EXPEUEII i I 3 TEGEN RHEUMATIEK CN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar oeoR milliooien JICHT EN RHEUMATItKLUDEHS MET SUCCES GEBRUIKT VtRKRIICBAAR IN FLESSCHEN ÏAU 50 Cl3 5cls EN 1 25 BUH H Apothekers en Drogisten r Ad RlCHTER8 C Rotterdam Te Gouda b l C LUGEH Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Ze Komen I zoo uit de kist allernieuwste model UAVÏiNAAlMACHrNB pik splinter Jiieuw geen oude o lombardmachiae maar zoo uitgepakt naait zoowel voor al achterwaarts lU jaar garantie te koop voor f Sü liO bij W VERMEULEN Hoogstraat Ho 7H liotlerdam Telephoon 5263 INRICHTING VOOR REPARATIE DORDRECHT roerstraat a07 en GOUDA Korte Oroenendaal 4 Gemeente Gasfabriek CORES PRIJZEN Té ii Slunen IIOllkCRntC I ytlJC ij iTUS I907 xijn de prijzen der COHE8 afgehaald fabriek per H L geklopt ƒ 0 65 per H L grof 0 60 aan bnis bezorgd f 0 05 meer DE DIRECTIE GOUDA 27 Juli 1907 Waar gaat men met de Kermis heen Waar vinden wjj onze vrienden bijeen Wel bij Teoilur in de Bejgnetskraara Ocdergeteekende bericht het geachte publiek van GOUDA en Omstreken dat hj dit jaar weder met zjin Iraaie en nieuw gerestaureerde Beignets Kraam is geplaatst op de Murkl legenovei het Sigaren Magazijn van üeo Heer DONKER Daar ik reeds 23 achtereenvolgende jaren de gunst en het vert rouwen van Gouda s ingezetenen en ook vau de omliggende Gemeenten heb mogen ondervinden zoo beveel ik mij weder in TEds gunst aan EXPRES VOOR GOUDA GEËNGAGEERD het zeer grunstig bekende llallaanseh Orkest onder leiding van den beroemden Directeur HOMES VILLO welke de eer heeft gehad met zijn kapel voor onderscheidene hoven op te treden Mjj in Uw UEds gunst aanbevelende heb ik de eer te zjjn Uw dw dr P TEGELAAK N B Mijn Beignets Worden berpid met VERSCHE APPELEN welke ik expres uit het buitenland heb doen komen POFFERTJES WAFELEN en BEIGNETS gewoon tarief Bestellingen worden als naar gewoonte aan huia ook bezorgd ÏÏÏÖT ReriDis GÖuda 1907 Nieuwe Projecties Overal lleiiïensucees ALEX BËI I ËR 8 BIOSCOPE Grootste en succesvolste Exploitatie van Nederland staande alhier met het Luxueus en Comfortable Theater op de Vanaf Maandag 29 JULI tot en met Maandag 5 AUGUSTUS Groote Brillante Voorstellingen bestaande nit todrultweiikeBde Koiiisohe Dramatische Geliiearde en Inlressaote Projecties Nog nooit alhier gezien programma Door geheel de Ned Pers geroemd als een der besten op Bioscopisch gebied BV Bilt twee dagen uleute Frogrammut M Woensdag 31 Juli en Zaterdag 3 Augustus ten 2 en 3 uur Groote Kinder en Pamilie Voorstellingen MET SPECIAAL GEKOZEN PROGRAMMA Voor deze voorstellingen betalen kinderen Loge 0 40 Ie rang l 0 35 2a rang l 0 15 3e rang 1 O tO GEWONE PRIJZEN Loge f 0 60 Ie Rang t 0 50 2e Rang f 0 30 3e Rang f 0 20 De aanvang der voorstellingen wordt aan het Bioscope Theater bekend gemaakt Aan bevelend DE DIRECTIE WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT IfM KOI lI KL IJKE VABRIKKEM Voedert uw Vee met de tuivere murum merk r en W t itmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Di oma Parii 19O0 Jlegen Gouden MedaUles Qondk Dnk raa i tttOWUStZ BuHeniandscb Overzicht Tegenover de door z n vroegere vrouw Wilhelmine Adamovitjj in t openbaar geuite beschuldigingen heeft nu Leopold WSIfling eveneens in t openbaar protest aangeteekend Hy zond uit GenÈve aan do Wiener Zeit het volgende telegram AUe beweringen van mijn vroegere vrouw over ons echtelijk leven en over de redenen die tot onze scheiding geleid hebben z jn bezijden de waarheid Ik wil in Zwitserland rustig leven en streef er niet naar in Oostenrijk terng te keeren noch naar eenig ambt of waardigheid Wat de door mijn vroegere vrouw beweerde rechten op schadevergoeding betreft ze heeft zelf bj do pogingen tot een verzoening vin elke stoffelijke ondersteuning afstand gedaan Zjj handelt overigens niet nit eigen beweging maar doet zulks slechts op aansporing barer familieleden Aan den Parijschen correspondent der Neue Freie Presse seinde Wölfling Ik verzoek u in nw blad duidelijk te doen nitkomen dat Wilhelmine Adamovitsj van elk recht op stofteiyke ondersteuning afstand gedaan heeft Verder verzoek ik n bekend te maken dat ik aan geeu terugkeer in Oostenrijk denk en dat ik mijn rnst hebben wil Te Moskou is de revolutionnaire socialiste Eroema Froemkin opgehangen Froema Froemkin pleegde indertijd te Klef den aanslag op den wegens zijn wreedheid beruchten generaal Nowitski Ze werd naar Siberië verbannen doch wist verleden jaar te ontvluchtan Daarna stond ze onder verdenking in een theater te Moskon dat ze opvallend dikwgis bezocht een aanslag te willen doen op den stedelgken commandant Reinboth Nadat ze opnieuw in hechtenis was genomen trachtte ze den directeur der Bntirskigevangenis te Moskou te doeden Zo werd toen ter dood veroordeeld Volgens het geneeskundig onderzoek was ze normaal maar allen die haar gekend hebben verzekeren dat ze in hooge mate zenuwziek en feitelijk ontoerekenbaar was Ze wilde van het vonnis niet in beroep gaan Een verzoek om gratie door hare te Minsk wonende ouders ingediend werd afgewezen V Volgens berichten uit Seoel van den 25en heeft de tijding van s Keizers troonafstand veel ontroering gewekt in de buitendistricten van Korea Maar Zaterdag zon een aauzienlgke troepenmacht te Foesan zgn aan FEVILLETOX Verhaal uit den Amerikaanschen burgeroorlog Hy antwoordde niets doch uit zgn oogeu trof my een dankbare blik die meer zei dan alle woorden konden doen Hg zette zich by de kachel en ik schreef voort Nu en dan wierp ik een vluchtigen blik op hem en bemerkte dat zyne bemorste kleeren en choenen toch van jdegeiyke stof en goed gemaakt waren Daar zgn voorkomen ook heel net was meende ik dat de arme jongen van voorname familie was en schonk hem al mgne deelneming Mgn werk hield mg zoo bezig dat ik langzamerhand in het geheel niet meer aan den knaap dacht Toen ik eindeiyk toevallig opkeek keerde hy mg den rug toe maar ik zag dat er tranen langs zyne wangen liepen Ik verweet my zelf dat ik den armen hongerigen knaap vergeten had en riep h m das toe Eom Uer myn jongen je kont vandaag mt Bt oh Ub ut ik btn tllaen gekomen terwijl een sterke afdeeling matrozen en mariniers wordt gereed gehouden in Tsjemoelpo Indien het wat niet geheel oomogelgk schijnt in de noordelijke districten van Korea komt tot een volksopstand zonden de Japanners daar nog do handen vol kunnen krijgen De Koreaansohe soldalen in het noorden des lands desorteeren bij hoopen mot medeneming van wapenen co ammupilio en met oogluikendo medewerking van hun offlcieron In de Natalsche Wetgevende Vergadering zal 30 dezer door Maydon worden gevraagd of de regeering te Londen nu deze haar aanspraken op de door Transvaal op te brengen bijdrage van £ 30 000 000 had laten varen zelf aan Natal de fi 1 220 000 eal teruggeven welke voor een deel door die kolonie tjidens den oorlog zgn uitgegeven en voor de rest door do Rgksregeeiing nog verschuldigd zgn wegens door Natal aan haar bewezen diensten De rekening van Natal was tot dnsver nog niet betaald ofschoon andere Zoidatrikaansche koloniën haar verschotten reeds hadden teruggekregen Kort na den vrede van Portsmouth die oen eind maakte aan den Russisch JapanBChen oorlog moet tosschen den Tsaar en den Mikado een geheim verdrag zjjn gesloten waarvan de tekst alleen aan China word medegedeeld De Nat Ztg deelt thans omtrent don inhond van dit verslag mede dat het don beiden vrienden en neven alsmede don leden van hun Huizen de verplichting oplegt binnen drie jaren na de bekrachtiging met hun legers of vloten geen deel te nemen iian eenige oorlogsdaad binnen hel Aziatische werelddeel noch zelfstandig noch in verbinding met andere rijken alvorens zg elkander wederkeerig 24 uren voor de onderteekening van het bcEluit tot oproeping der reserven van hun voornemen in kennis hebben gesteld Het verdrag moet geteekend zgn door graaf Witte en markies Ito en is voorzien van de zegels van beide Keizers Het is ook door de onderteekenaars voor onopzegbaar verklaard Dit geheim verdrag is indien het werkelyk bestaat thans gevolgd door en JapanschRussisch verdrag waarvan del tekst heden bekend gemaakt zal worden üit offlcieuse Fransche bron wordt de inhoud reeds nu kort medegedeeld Het verdrag bestaat uit twee deeleo waarvan de diplomatieke overeenkomst de meest belang Wc gingen aan tafel en ik zag zgn dankbaren blik zgn gezicht straalde van vreugde Eerst nadat ik gezeten was nam ook hg plaats Maar wat bemerkte ikl Hg deed zachtjes een gebed Al myne zondfln kwamen my voor den geest on ik dacht aan mgne verafgelegen geboorteplaats en mgn eigen jeugd Robert Wicklow zoo heette de knaap toonde aan tafel dat hg een goede opvoeding had genoten Op mgne vragen antwoordde hy openhartig en vrymoedig en weldra had ik zyn geheele levensgeschiedenis vernomen Hy vertelde mg dat hg in Louisiana geboren was en dit feit trof mg te meer daar ik zelf langen tyd daar had gewoond Daarom interesseerde het mg ook byzonder van hem al die namen te hoeren waaraan voor mj aangename herinneringen verbonden waren Baton Rouge Plagnemine Donaldfonville Sixtymila Point Bonnat Carre Carollton NewOrleans waarde stoombooten aankomen TchoupitonlasStreet de Esplanade do Rue des bons Enfants het St Charles hotel Tivoli Circle Shell Road het meer Pontchartraio en het deed my voornameiyk genoegen iets van de R E Lee de Natchez de Eclips de Duncan F Renner en andere bekende stoombooten te vernemen Rob irt Wicklow verhaalde mg ongeveer de volgende ItTtnigeKUadenii rgke is Deze bevestigd don status quo in OostAzië en legt den nadruk op do hnrtolykheid van de tusschen beide rgken herstelde betrekkingen Het tweede deel is van economi chen aard en regelt de visschi rg rochten in don noordeiyken stillen oceaan do handulsrochten in Oost Azië en de overdracht van enkele spoorwegen aan Japan Het levert hot bewgs dat do vriendschapsbetnigingen in hot eersto deel niet maar bloot voor don vorm zgn neorgeschroven maar de uiting zgn van eon goeden wil om te vergoten on te vorgévon wat boido rgkon verdeeld hooft gehouden Het verdrag is een beteekonisvollo nnnvulling van de ovemjonkoinston die Japan met Duilschland en If rankrgk heeft gesloten en vormt met het in voorbereiding zyndo Britsjjii Russische verdrag een saraonstol van entonto s die voor den vrede in het OostAzië van groot belang zyn Kaisoeli heeft aan een berichtgever van do Daily Mail te verstaan gegeven dat hg een krachtig optreden van Engeland ten behoeve van sir Harry Maclean verwacht had Hy schgnt door hot nitbigvon van sterken druk teleurgesteld te zgn althans tegenover een berichtgevor van Reuter hoeft hg zich vry wilt kalmer uitgelaten dan toen hg in den aanvang zgiV eischen bekend maakte Hg verklaarde nu don kaid gevangen genomen te bobben op een raededeeling van een Europeaan te Tanger dat Maclean s zonding een valstrik was om hem Baiaoeli in de gevant onis te krggen En hg verzekerde dat hg Maclean in vrghoid zal stallen zoodra hy er zeker van is dat hem kwijtschelding zal worden verleend voor alles wat hg heeft bedreven Dezelfde berichtgever vernam van lieden van dan stam der Hkmas die bg Kaisoeli ie dat zy bereid zgn den kaïd uit te leveren op voorwaarde dat de Sultan hnn persoonlgk gratie komt aanzeggen on hun vrystelt van militairen dienst alsmede van het betalen van belastingen Raisoeli s kamp ligt op vlak terrein doch de toegangswegen moeten uiterst mooiiyk begaanbaar zgn De Tribune verneemt nit Tanger dat Bouchta ben Bagdadi uit Tetuan is opgebroken en vertrokken is naar Sjesjuan een plaats dicht by Raisoeli s kamp V Zondag moeten in Frankryk de verkiezingen plaats hebben vojr de departementale Ijesturen de algemeene raden Daarby zal Ijlgken hoever in het zuiden de verzoenin s ezinde stemming in de wynbouwdistrictcn Jeeft doorgewerkt In de hitte van den Tocn de oorlog uitbrak ♦ leefde hy raet zgn vader en zgne tante op eon groolo rgko farm in de nabgheid van Baton Roage Die farm was reeds langer dan 150 jaar in het bezit zijner familie Daar zyn vaJor het met de Noordelgken hield werd hy heftig aaugevallen doch bleef bij zgne overtuiging Eens op een nacht staken gemaskerde lieden zgne farm in brand en de familie kon nauwpigks het leven redden Ze trokken van de eene plaats naar de anderen steeds werden ze vervolgd en zy die zoo lang gelukkig geleefd hadden leerden nu armoede on gebrek kennen De vermoeienissen en de ontbering wierpen de tante op het ziekbed en zy stierf onderweg Korten tyd daarna werd de vader door een gewapeiido bende gevangengenomen en ondanks bet smeeken van den knaap vo r diens oogen opgehnngon Den zoon werd beduid dat hem hetzelfde lot te wachten stond wanneer bü nog langer in den omtrek De oorlog die in 1861 tusschen de Noordeiyko en Zuideiyké Staten uitbrak ontstond naar aanleiding van do door eerstgenoemde Staten gewenschte afschaffing der slaverny Na een langdurigen strgd waaraan ook het Indiaoen opperhoofd Sitting Bull deelnam moesten de Zuideiyke Staten zwichten 1865 strgd is aan do kiezers door lïët Vilicolo hot wachtwoord nitgegevon niet stomnion tonzy van andore zgdo een candidaat is gesteld en in dit goval zonder onderscheid van kleur te kiezen den door het comité aongowozon protosl candidaat In sommige ilaatson waar de gemeentebesturen nog staken zal het zelfs de vraag zgn of do verkiezing kan plnnls hebben Enkele afgetreden burgomeestcrs hebben wol gezorgd voor de rondzonding der kiezerskaarten maar lioten tevens aan de rogeeting welen dat zg geen kans zion stemburean s sumon te stellon omdat daarvoor geen raadsleden beschikbaar zgn Hoc hot Zondag zal gaan mag dus met eenige spanning woiden afgewacht Volgens een te Willemstad op 25 dezer uit Caracas ontvangen telegram stelde de minister van buitenlandscho zaken aan den Aniorikaunschon gezant het antwoord ter hand op do tweede nota van minister Koot betreflendo arbitrago in zake zekere vorderingen Venozu ila blgft volharden by zgn weigering om de zaak aan een scheidsgorecht te onderwerpen In sommige kringen te aracas is men van oor eel dut hol antwoord wol eens zou kunnen leiden tot stbroking der diplomatlelia betrpkkingeii V Reuter seint uit Seoul d d 27 Juli Kr zyn wachten geplaatst langs do spoorwegen in het geheele land Do gorcgnldo troepen patrouilleoreu door allo wgken van Seoul Ondor do Koreannsthe troopou hier is oen oproer uitgebroken de politie werd aangevallen zeven door Japanners bewoonde huizen werden verwoest zes Japanners gewond en de overigen genoodzaakt een schuilplaats te zoeken op de booten Verspreide Berichten Soleilland de man die de kleino Martha EIberling vermoordde en daarvoor tor dood veroordo ld is heeft nu toch hooger beroep aangevraagd Verschillende jury s hebbon naar aahleiding van dezen boestachtigon moord de regeeiing verzocht do doodstraf toch vooral niet af te schaffen De minister president Clemencean gaat 31 dezer met vacantie naar Karlsbad DuiTSClir iNB De Saksische regoefiog gaat een brand bleef derhalve verborg hy zich in de struiken en wachtte de eerstvolgende pasaeorendo stoomboot of Dat w s do Duncan F Renner Ue knaap zwom daarheen en verborg zich aan boord Op die wgze kwam hy in de nabghoid van heti huis zyns oo ms en nu was zgn Igden voor eonigen tgd geëindigd Do oom was cvenwt l ook Uiiioni st rn vond het beter New Oridans en het Zuiden Ie verlaten Heiden bfireiktcn na korten lg l NewYork waar ztj in Aslor House hun introk namen Nu beleefde do jungon gucdo dagen hg lontordti langs Broadway en gonoot al hot niouwo dut zich daar aan zgn oogen vertoonde liocli spoedig zoo er verandering en wel geen goode voor hem komen want het gedrag van den oom veranderde oi mnrkelgk Eens op non d g vcrscliocn do oora niet aan hut ontbgt en op zgne navraag vernam du knaap d tt hg naar Boston vürtrokkoo was Do nrmo jongen stond nn alleen Eindclgk besloot hy zgn oom in die stad op to zoeken Zgn roixgeld reikte evenwol sleciils tol New Londvn Hg vertrouwde op het toeval en hoopte d il hg het eon of ander middel zo vinden ora ilo reis te kunnen voorUelten lleeds drie dagen had hg door de stralen van New Londun rondgezworven Wordt vervolgd