Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1907

o 10397 Woensdag 31 Juli 1007 40s e Jaargang mwnm COURANT DlieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletoin Xe S De Uitgave dezer Couran geschiedt dagelijlcs met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maande is 1 25 Iranco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TeletMR Ka V D V E II T E N T I E N worden gepliatst van 1 5 regels 4 50 tien ten iedere regel meer 10 Centen irwte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tol 1 uur des aiidd Sociëteit ONS GE NOEGEN Bo elekade te GOUDA Eiken avond gedurende de Kennis ¥ anar DOlllilRDAG 1 Augnslus lol en mei ZOIDAC 4 Angnstus 1007 Schitterende Voorstellingen IDOOK VLEUGELS Specialiteiten Gezelschap TJLBLE TJ IDE HET TOONEEL Wereldberoemde OP THE MAYOS Eccentric Pantomime ZOMER EN WINTER IDYLLE uitgevoerd door COPPÉES Gezelschap Prachtvolle Decoratie en Licht Effecten LES ARLEIJ8 met hunne gedresseerde honden MAX CONVERiNES Acrobatische Tanzerinnen KAPITEIN NIEKEBK de vermaarde Transvaalsche Kunstschutter en Lassowerper En het verdere Geielschap Gioot Orkest Kapelmeester W BLOKLAND de Firma DE VIUES Nll DEli Co Amsterdam ALTHOFF 8 CIRCUS Jockey Ryders HARTFORDS Acrobatische Wielrijders HARRY LIVERMORE Equilibristische Kunstverrichtingen THE GIRL WITH THE GOLDEN HAIR Het Meisje met het Gouden Haar Fantastisch Visioen voorstellende het in en uitwendige van de beroemde Kathedraal te Moskou DE 12 HOLLAND8CHE STERREN Dames Zangr Ensemble Zie annonces en Programma aan de Zaal Electiische Zaal Tuin en Tooneelverllchling door Vrijdag Zaterdag en Zondag 2 5 en 4 Augustus MATINEE Aanvang der Mallnée s Ie half 9 uren en der Soiree s te § uren ZATERDAG en ZONDAG na afloop der Soiree Êm BAL CHAMPÉTRE onder directie van den Heer H KOOPMAIM waarvoor de tuin expresselijk ELE€TIIIISI€H VKRLICHT zal worden Entree voor Niet Leden hunne Dames of Kinderen Entree voor Dames of Kinderen van H H Leden V I Namidda 8 voor Dames of Kinderen 26 et Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren 15 s Namiddags 50 Cent Donderdag en Zaterdauavond voor Dames of Kinderen 50 Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren 25 Zaterdag en Zondagavond na afloop der Soiree 25 s Avonds f 1 Trjjdag en Zondagavond voor Dames of Kinderen 75 Kinderen beneden den leeftyd van 12 jaren 50 Donderdag 8 Augustus 1907 pV Kli DËR KERllll $ 8 Namiddags ten 3 ure MATÜVEE s Avonds ten 6 ureiGROOT KINDERBAL Des avonds Schillereiide Verlichting met Bengaalsch Vuur H H Leden hebben vrijen toegang met ééne Dame en Inwonende Kinderen Kinderen van Niet Leden binnen deze gemeente woonachtig worden niet toegelaten Hierop zal ten strengste worden gelet Entree voor Dames en Kinderen 26 cents voor vreemdelingen 50 et voor Dienstboden als geleide 25 et EENIBDEFOTTAHTIEE Men war U veriookt op t MGKK te letten DIT Hai MlOUUIf TlH H IIAVENSWAAY ZONEN QORINOHEH Deze THKEEN wordan afgelererd in venagelde pakjes ran IwM ii Ml kalf en m Ntd om met vermelding van Nommer w Prjjs voorzien van nevenataaui Merk volgens d Wet gedepo DMrd Zich tot de mtvoe inK van geëerde orders aanbev ende J C BUL voorneen J BBEËBAABT Li Oonda Dnik vu A BBINKUANAZï OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Brabanlsch Scboeo eo LaarzenmagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatien en aangemeten werk v HM itM ouduHdyuli ts f 1 nulüMlykiti rotOmUiW Toor Hmm ca vooril duMt en KlndcnchoMiwcrk UiUAppnuirnaCa MIMr A te Mi Mik Sfr 14 b Mk Ml GEBR RIJREN Ê DE LANGE V ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S HootdmagaaMn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 21199 He laaaoMiJn Weet NteuuHand 9 nabij Htation Beurê TeUf 4687 fERBDRBN STfillBI IHRDIUN BEFAREERBH V HM 1 KWÊ oiroonld Mii v op auun VflrfcryièMr fey Amtm M N IWi M wm ÉMMTMl dagelUki ia oue üalon t bsarea DE PHONOLA msMmi Moif fbonoiist KËIM IISGËVIKG INRICHTINGBN WILKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van H Braat te Gouda om vergunning tot uitbrei ding ztjner olieiabriek door vervanging van den bestaanden itoomketet door een andere in het perceel gelegen onder de Boompjes wijk P no 272 Kadastraal bekend Sectie E No 846 Dat op Dinsdag den 13 Augustus 1907 des namiddags ten iVi ure op hjCt Raadhuis gelegenheid ia om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag p de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen bchnfturen kan wurden kennis genomen Gouda den 30 Juli 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R U MARTENS De Secretaris BROUWER BuiteDlaodseb üverzicbt Reuter seint ait ParyH dd 29 Jali Thans zijn U41 uilslngen bekend Geliozen tin 239 conservatieven 188 progressisten 835 repoblikeinen 36 socialisten or moeten 143 herstemmingen plaats hebben De conservatieven winnen 35 irtels en verliezen 56 de progressisten winnen 30 en verliezen 79 de repablikeinen winnen 115 en verliezen 50 de socialisten winnen 9 en verliezen 3 Renter seint nit Tanger dd 29 Jnli De Mehallah deed een aanval op den stam El Khmes stak verschillende dorpen in brand en nam daar een aantal personen gevangen van welke er 8 onthoofd werden Mac Lean wordt nn hg een poging tot ontvlnchting heelt beproefd zeer streng bewaakt Allengs komt er eenige vaste vorm in de berichten aangaande de aanstaande samenkomst tnsschen den Tsaar en Keizer Wilhelm nadat telken weer van Berlijn uit gemeld was dat er nog niets vaststond dat de onderhandelingen tnsschen Berlgn en Petersburg nog loopende waren enz Alleen werd erkend de waarscbpldkheid dat beide vorsten elkaar binnenkort zullen ontmoeten FtViLLETOX Verhaal uit den Amerikaanschen burgeroorlog 3 Na bad hjj zgn plan opgegeven want moed en hoop hadden hem begeven bjj was op de gedachte gekomen zich te laten aanwerven zoo al niet als soldaat dan als trommelslager HS wilde gaarne hard werken en zon erg dankbaar ziJn Zoo verhaalde de knaap en ik antwoordde Jongen Iaat bet hoofd niet hangen je bent nn onder goede vrienden Ik riep den sergeant John Baybnrn en zei tot hem Raybarn breng dezen jongen bjj de muzikanten ik heb hem als tamboer aange werven Haar let op dat hy goed behandeld wordt Hoewel nn de omgang van den commandant met den trommelslager een einde nam had ik hem toch liet gekregen en hoopte ik dat hy weldra vrool k en opgeruimd mocht worden Doch het loa anders nitkomen Zt n geaoedatoeatand veranderde niet altgd wu bH yaioMnd tn ilgetrokksii Z d ge op verlangen van den Tsaar die overeenkomstig de gebrniken en de vormen verplicht is s Keizers bezoek aan de Hassische wateren te beantwoorden Naar de Post nu meldt zal de ontmoeting plaats vinden in de eerste dagen der volgende maand nabü Danzig en heeft de Tsaar er opzettelgk zijn zeereis naar de Finsche fjorden voor opgegeven of uitgesteld Het heet verder dat de RoE he minister van bnitenlandacho zaken VoiWswolsky by de samenkomst tegenwoordig zal zgn Het ligt vrg wel voor de hand dat dan ook do Dnitsche rijkskanselier prins Voo Bttlow als de leider der baitenlaudsche politiek van Daitücliland eveneens van de partg zal wezen al aclit men dit te Berlijn dan ook nog niet beslist zeker en al zullen eerst na s keizers terugkeer ait het Noorden definitieve besluiten genomen en bijzonderheden vastgesteld worden Zeer ernstige ongeregeldheden hebben gisteren te Raunl Etape ia liot departement Vosges plaats gehad De werklieden van een schoenfabriek die in staking ziJn hebben in den namiddag dichte colonnes geformeerd De politie wilde zich daartegen verzetten Een opstootje was daarvan het gevolg Ken gendorraeriokapi tein werd ernstig gekwetst versclieideno cavalleriHton werden van hun paarden geworpen de speciale commissaris werd mishandeld Een werkstaker werd gedood Door de dreigende houding der stakers moesten de jagers een charge doen De manifestanten hebben toen barricaden opgeworpen op de place des Halles Er wordt versterking gezonden BJde ongeregeldheden werden zeven jagers ernstig gewond waaronder twee gendarme rieofficieren Een kapitein van de gendarmerie die tuBschenbeide wilde komen word omsingeld en eveneens zwaar verwond Manschappen die he i trachtten te ontzetten werden met steenworpen en revolverschoten ontvangen Uit noodweer schoten z j op hun beurt en doodden een werkstaker en verwondden een ander doodelijk Nog tien andere stakers werden licht gekwetst eveneens vier gendarmen Eén werden beide dijen doorgeschoten De gendarmen schoten na een sommatie V De correspondent van de N R Ct te Konstantinopel schrgft Naar aanleiding van een bericht van Central News ook in de N R Ct overgenomen dat de Ottomaansctae rege ring besloten zicht stond steeds droevig met niemand sloot hij vriendschap Eens op een morgen kwam Baybnrn en verzocht miJ om een onderhond Tot zijne verontschuldiging meende hij te moeten aanvoeren dat er eindelijk gesproken moest worden want dat de mnzikanton zeer kwaad waren Wat is er dan aan de hand Het betreft Wicklow De muzikanten zijn zeer verbolgen op hem meer dan ik zeggen kan Maar wat heeft hjj dan uitgevoerd f Hg bidt De muzikanten hebben door zijn bidden geen oogenblik mst Het is b morgens zgn eerste werk s avonds zijn laatste zelfs s nachts staat zijn mond niet stil Niemand kan slapen hjj bidt voor allen voor den kapelmeester voor de hoornisten den pankenslager enz Om hem tot zwggen te brengen gooien ze met hnnne zware laarzen naar hem maar hg bekommert er zich niet om Hii bidt niet staaude maar knielt achter de paaken en het neervallen der laarzen scbgnt hem een teeken tot aanmoediging te zjjn Het vreemdste is dat hjj s morgens de laarzen nitzoekt en ze lederen man voor het bed neerzet De sergeant hield even op doch daar ik niets antwoordde ging hg voort Het ergste ie evenwel dat hfl zjjne gebMtn niet iptMkt maar ilngt U waat dat heeft eene groote verzameling postzegels te verkoopen zy het volgende medegedeeld en verbeterd Het denkbeeld de van oude uitgiften nog overgebleven zegels van de hand te doen dateert al van 1905 Commissies zgn er benoemd om don voorraad te rangschikken en te inventariseoren om er een catalogus van op te maken en om den verkoop er van voor fo bereiden Doch near hetgeen er omtrent hare werkzaamheid is bekend geworden bestaat er al heel weinig kans dat binnen afzienbaren tgd daartoe zal kunnen worden overgegaan De nominale waarde der voorhanden zegels zou rond 17 millioen piasters bedragen Die van oode uitgiften liobben echter natuurlgk een grootere handelswaarde Mogciyk is dat men veeleer zal trachten de verzameling by partyen en parlgtjes ondorshands te verhandelen hetgeen waarschgolgk voor de daarmede belaste ambtenaren voordeeliger zal uitkomen dan een openbare verkoop doch voor de kas ain welke de opbrengst ten goede zal komen eer een tegengesteld resultaat zal opleveren Die opbrengst is toegewezen aan het fonds voor de voortzetting van don bouw van den z g n Hedzjas Spoorweg van Damascus naar Medina en waarvan reeds ruim achthonderd K M in exploitatie z n Die spoorweg heeft verbinding met de Middellandsche Zee door een zyign van Damascus over Derna naar de haven Haiffa De reeds sinds 1893 voor het vorkoer geopende spoorweg van Damascus naar Beiroet aan eene Kransche maatschappg toobehoorende en waarvan in het in den aanhef bedoelde bericht sprake is heeft met dit postzegelzaakje niets te maken Eindelgk komt nog het bericht dat in het spoorweggeschil in Noord Carolina een voorloopige schikking is getroffen die wellicht tot een oplossing van de qoaestie zal leidon Voorloopig zal de wet waarby de maximnmprgv van het personentarief is vastgesteld op 21 1 cent per myi niet worden toegepast en de ten gevolge van deze wet ingestelde vervolgingen zyn ingetrokken De gonvernear van Koord Carolina die by het Hooggerechtshof der Unie beroep had aangeteekend tegen de beslissing der districtsrechtbank die de wet ongeldig had verklaard en de op last van den gouverneur in hechtenis genomen weerspannige spoorweg ambtenaren had doen invryheid stellen heeft dDs hans biykbaar ingezien dat hy te ver is pgaan door nog voor de beslissing van dat Hooggerechtshof door te gaan met zgn zgne stout zoo liefelgk klinkt dat hy oen steenon hond naar zieh toe zon lokken en rgne gebeden pakken want hg zingt van geboorteland en onde herinneringen van onde reeds lang gestorven vrienden genoeg hg roert ze allen en de een zoekt den ander in schreied te overtreffen Zy die hem pas nog met hunne laarzen gegooid hebben springen uit bun bed en omhelzen hem De sergeant zweeg Is dat allesf vroeg ik Ja commandant Wat moet ik er aan doen f Hem het zingen verbieden Maar is het dan werkeiyk zoo erg f Zon het werkeiyk noodig zyn Ja commandant Ik zei den sergeant dat ik eens over de zaak zon denken s Nachts ging ik zelf op onderzoek nit om my van de waarheid te overtuigen maar de sergeant had eer te weinig dan te veel gezegd Ik hoorde de liefeiyke stem ook bet vloeken der soldaten en het neervallen der laarzen Ook ik voelde iets in mgn binnenste en opdat de aandoening my niet zou overweldigen ging ik snel heen Den volgenden morgen verbood ik hem het zingen en bidden Door de zorgen en het Werk der volgende dagen dacht ik slechts veiolf aan den trommelilager Daar ver maatregelen tegen de spoorwegmaatschappgen die steunende op de uitspraak van de districts rechtbank zich aan de nieuwe wet niet wenscbten te storen Het heette al dat de Bondsregeering met wapengeweld den gouverneur eerbied voor de rechterlgke macht zou willen afdwingen en dat gonvernenr aienn zich hiertegen eveneens gewapenderhand zou verzetten Zoover zal het dns na niet komen De regeering van Noord Carolina heeft er in toegestemd eerst de beslissing van het hoogste Bondsgerochtshol iu de vraag of boudsalalen bevoegd zgn afzonderlgke bepalingen voor de spoorwegeo wettelgk vast te stellen af te wachten In de beginselvraag omtrent de verhouding van de rechten van de af tondorlgke staten en de Bondsregeering heeft de gonvernenr dus voorloopig toegegeven maar dat wil nog niet zeggen dat deze vraag definitief is opgelost Zaterdag hebben de oproerige politieagenten te Belfast op een plein een byeenkomst gebonden Ho waren er nagenoeg vyfhonderd Barrett hun leider liet ze in het gelid treden en ontvouwde nogmaals hun grief De mannen hebben met de vele stakingen te Belfast veel overwerk te doen en verlangen nn meer loon on dan tegeiyk een billgke pensioeiuegeling Er was vee volk op de been en de politie werd harteiyk toegejuicht Voor do lersche nationalisten onder de menigte zal het zeker een genoegeiyk schouwspel zgn geweest de koninkiyke lersche konstabelmacht de gehate troep die de Ieren onder den dnim moet honden zoo in oproer te zien Er verschenen Zaterdag nog een paar officieren op de hyeenkomst maar hnn woord maakte geen indruk Een belangryke tyding door Renter gebracht is de medudeeling dat de jury in het proces Haywood het niet schuldig beeft uitgesproken De heer Haywood bestnarder van den westeiyken mynwerkersbond werd met eenige andere lyders der a beiders beschnldigd de hand te hebben gehad in den moord op den vroegeren gouvernenr van Idaho den heer Hteunenberg die eenige jaren geleden tgdens de groote staking in de westeiyke mgnen als gouverneur door zyn krachtige maatregelen tegan du stakers zich gehaat had gemaakt onder de arbeiders Een zekere Orchaul een zeer ongunstig bekendstaand man trad als getuige togen de arbeidersleidars op Hg deed onlbuilingen die den toehoorder op de rechtbank en scheen op oen morgen sergeant Rayburii weer on zei Commandant het gedrag van dien jongen is zoor vreemd 1 Hoe zooi Hy fchryft steeds Wat schryft hy danP Brieven f Dat weet ik niet Hy zwerft steeds door het fort rond er is geen hoek dien hy niet doorzoclit heeft ieder oogenblik neemt by oen potlood en krabbelt iets op oen stuk papier Deze mededeeling verraste my onaangenaam Oaarne zou ik om het geval gelachen hebben doch de tyd was te ernstig want alles om mg heen spoorde aan tot voorzichtigheiJ ik moest steeds wantronwig zyn De jongen bad mg gezegd dal hg nit Louisiana hel uiterste Zuiden was derhalve was voorzichtigheid een eerste vercischle Daar ik mj al oen vader voor den jongen gevoelde was de opdracht die ik den sergeant gaf my zeer pyniyk Ik l eval hem den jongen gade te slaan en te trachten iets van zyn geschryf meester te worden De knaap mocht evenwel niet bemerken dat hg werd nagegaan bg moest niet in zyne vrgheid beperkt worden doch men moest hem zorgvuldig in het oog honden wanneer by naar de stad ging Wordt vervolgd