Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1907

Donderdag 1 Augustus 1007 Xo 1039 44l8te Jaargang OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in bet Xttord Krabanlsch Schoen u LaarzeDmagazIJn KLiaWEJJ E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AJle reparatifin en aangemeten werk mmm mmmi J iewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcictoia Ut St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afcoiiderlöke NomoMn VJIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden gepliaUt van 1 r regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 tjur dea midd lyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In tUeverf getchtUerie for treilen PHulure Bogaerti zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel H HOQAhltl Jb Co Agent vooï GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen Xt bezichtigen agn SCHOUWBURGLOGE BOELBKADE terrein der Sociëteit OKa Gihoeoe k IDKBLAmSCBE TOOlELVERESÜIIill goedgekeurd by kon Boel T 24 Hei 1895 WOBSaitAO 31 JOH OUD IEIDELBEEG DE OOBDEOOP8TE DE MEE8T PR CTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOEBLAHKl lyn beslist die der Firma WELDON Ï l U LAIUKS JOUHNAL met minstens drie gratin geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL liHESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE HkXAAU Ot CHILU HEUS fAHHlONIi Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQT Vut BoehluinOèlaai Proe numtnem Alle met ko tel Holl UIJvoeggel Van alle in deze bladen voorkumonde modellen zyn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van i Ü 5U verkrggbaar MILLY SIMONS Den Haag Toonetiapel in 5 bedr van W MEI 7ERFÖR8TEB vertaling van P H Regie van MARI J TERNOOU APÈL mr In bet Berliner Theater te BerlUn BOO maal In bet Tbéfttre Antolne te ParUi ISO maal opgevoerd Aanvang S uur Voor prtizen der plaateen enx xie groote en kleine biljetten DOSDBBDAO t AVGVSTVS 9S4 OI VOEHIJIU VAN Op Hoop van Zegen Openbare Vrijml ge Ver kooping im De Notaris B GROBNHNDi L te Jonda is voornemens op DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1907 bV iniKt en op DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1907 bij a tlag telkens des voormiddags 11 nor in het hotel DE ZALM aan de Markt te Gonda in het openbaar te veilen en verknopen Onnavolgbaar BDUWWONINS in den Ooitpolder onder Gonda aan den Hoordrechtachen Tiendeveg get T no 38 met STALLING voor 20 Koeien SCHUUR HOOIBERG VERDERE GETIMMERTEN ERF en ongeveer 50 Aren TIIINGROND benevens diverse perceelen nitmnntend Wei en Hoolland amen groot 8 Hectaren 51 Aren 72 Centiaren Aanvaarding Ds woning erf en tuin 1 Mei 1908 het weiland 16 November 1907 en het hooiland 1 November 1907 Hectaren S9 Aren 77 Centiaren nitmnntend WEILAND in den Oostpoider onder Gonda en 1 Hectare 90 Aren 30 Centiaren nltmantend HOOILAND in den Oostpolder onder Moordrecht Respectievelijk verhuurd tot 1 November 1911 en 1 November 1912 De Bouwmanswoning WORMERVEER HOLUANJ get y no 15 met STALLING voor 16 Koeien SCHUUR OPEN GROND ERF en en een HUISJE daarnaast get j no 16 alles aan het Jaagpad te Gouda groot 4 Aren 30 Centiaren Verhuurd voor I 4 35 per week Aanvaarding by de toewyiing Alles nader omschreven in notitifin welke tydig verkrygbaar lyn ten kantore van genoemden Notaris H GROENENDAAL Htl bMll iKbiiMrKitt m Mkkilvlult roMiml VM voor HmM tn vooral damM n KliUorKtwanwark Il U Apprannir vu 0 M Mlllw fc C iwui iHtk Slr 14 Mn um oW op naam tn fabrlekimorfc Vwkryikur tv Mtêfw wtiikailm M rt ulaiitwtM tiarvM t OtMr it aaMtkvJ ar MitM ArNbw Let op ANTOON BENNER S STOOH GARODSSEL is dit jaar geplaatst tegenover hel Café HARMONIE Staodplaats Groote Markt tegenover Café Belvédère HEDENDAAGSCH THEATER ZONDER WEERGA GEHEIM WONDER MIRAKEL door de Grootste hedendaagscbe Goochelaar bekend Professor J B WA rRIl Eerste deel De grootste Oooehelaar van Duizend en één Nacht Met deze behendigheid personen te doen verdwijnen zonder tns8ch nkomst van mn spiegel ol terugkaateer De behendigheid toont het werk van eenen goochelaar voor Christub geboorte De Nieuwe Wonderbare Koflfer DE RUSSISCHE TOOVERIJ Nieuwe schepping verdwijning van een levend paard op het tooneel DE LEVENDE SCHIMMEN Wedergeving van donkere verscbgnsels OPLICHTING EENËR DAME MET EEN ENKEL HAIR DE REIS ROND UE WERELD Uitgevoerd door J Aladin DE TON MET lüOO VERRASSINGEN De wonderbare verlichte fontein WereldtentoonsteiJing Pargs 1900 HET KASTEEL VAN GKOOM Het standbeeld van Tiaza ol de geheime begraalplaats Tweede deel De grootste nieuwigheid van den Dag MisB PAtiUITA in bare nieuwe berschepping Kienrlifhten SerpentineBans de 2 FoHetsdans Voordans Meesterslnkken nit het Paleis der schoone kunsten OTELLO of HET TESTAMENT DER LIEFDE Eene menigte posen waarvan de nitleg gingen znllen gegeven worden aan elk Tafereel CLEOPATRA de SLAVEN VERGIFTIGEND Groole Mchlltcreude Apolbéose Teekenlntieu Femehijulny ElectricUell Vuur en Vlammen nitgevoerd door de beroemde Spaanscbe danseres Me PAQUITA Deze aangename Dame zal bare dansen lusschen lichtende fonteinen uitvoeren en zal eindigen met een 5 Meters beogen sprong Men onderhandelt met Pensionaten Jongens en Meisjesscholen Voor de voorwaarden zich te wenden tot het Theater Moderne van i tot 5 aren De Bestnnrdor behoudt alle recht het programma te veranderen Alle avonden PAXTOMIlUe om uren Alle middagen Klnd r co Famllievourstcillng Precies te 3 uur ENTREE Iste Rang 40 et 2e Rang S et 3e Rang 1 et Voor de eerste maal een rondreis makende door Nederland en op vele hoofdplaatsen gewerkt te hebben on door de nobelste Faraiiiën met een bezoek te zijn vereerd geworden hopende ook hior in Gonda hetzelfde te mogen genieten Achtend UEds dienaar Prof J B WATBIN BIOSCOPE fillaudplaat § MAItKT De reclame is gemaakt Reusachtig lachsucces Morgen Woensdag ten 2 en 3 uur Groote Kinder en Pamilie Yoorstellingen MET SPECIAAL DAARVOOR GEKOZEN PROGRAMMA Voor deze voorstellingen betalen kinderen Loge f 0 40 Ie rang f 0 25 2e rang f 0 15 3e rang i 0 10 GEWONE PRIJZEN 0 80 30 90 cent Woeiisdaii en Donderdag Geheel IMIeuw Programma Aanbevelend ALEX BENNER Directeur Waar gaat men met de Kermis heen Waar vinden wg onze vrienden bgeen Wel bg Teoblaie in de Boignelskraam Ondergeteekende bericht het geachte pnbliek van GOUDA en Omstreken dal hg dit jaar weder met zjjn fraaie en niedw gerestaureerde Beij nets ILraam is geplaatst op de Harkt tegenovei ket Sigaren Magazijn ran den Heer DONKER Daar ik reeds 23 achtereenvolgende jaren de gunst en het vertronwen van Gonda s ingezetenen en ook van de omliggende Gemeenten heb mogen ondervinden zoo beveel ik mij weder in UEds gunst aan EXPRES VOOR GOUDA GEËNGAGEERD het zeer gunstig bekende Ilallaanscli Orkest onder leiding van den beroemden Directeur BOMBS TILLO welke de eer heeft gehad met ign kapel voor onderscheidene hoven op te treden Mjj in Uw UEds gunst aanbevelende heb ik de eer te zijn Uw dw dr P TKGKLAAR N B Mjjn Beignota worden bereid met VERSCHE APPELEN wèlke ik expres uit het buitenland heb doen komen POFFERTJES WAFELEN en BEIGNET8 gewoon tarief Beatellingen worden als naar gewoonte aan huis ook bezorgd aS tMTM iï aUelEraiten worden aangenomen door het Advertcutle Bareau vm A BlUi KMAW dtZOOftI e siit Dnk TU k BBINKUAIIAZx BENNI8GEV1KG IftBICHTINGlN WBLKE GïVAAR SCHADE OF HINDER KUNNICN VXROOR2AKLBN BURGEMEESTKR en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat fij ver iinning hebben verleend un C Galama en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van fijne graanmalenj door plaatsing van een rjiggasmotor van 35 P K in het perceel aan de Vegi wyk O No 514 Kadastraal bekend sectie D No 1975 GOUDA den 31 juli 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS j De Secretaris 1 BROUWER BuUeolaDdseb Uverzicbl De uitslag van de verkiezingen voor de algemeene raden in Frankrijk is thans bijna volledig bekend In bet geheel moesten 1119 leden gekozen worden en een Reuter telegram meldde reeds den uitslag in U41 gevallen Onder de U19 aftredenden waren 302 republikeinen 290 conservatieven 100 radicalen 36 nationalisten 220 progressisten of rechta repnblikeinen 158 radicaal socialisten 21 vereenigde socialisten en 20 onafhankelijke socialisten Tot dusver zijn gekozen 239 conservatieven 188 progressisten 835 republikeinen en 36 socialisten terwjjl er nog 113 herstemmingen moeten plaats hebben In d e opgave in het Renler telegram gegeven zjjn dus de partjjen in meer algemeene groepen bgeengebracht Onder de 835 republikeinen zjjn namelijk ook de radiealen en radicaal socialisten begrepen terwi de nationalisten onder de conservatieven zün gerekend De nieuwe cgfers bevestigen hetgeen wij gisteren zeiden dat de regeeringspartijen hebben gewonnen ten koste van de conservatieven en progressisten Zooals wil reeds meedeelden hebben in enkele districten van het zuiden de kiezers gehoor gegeven aan bet verlangen van de protestcomités der wijnbouwers om zich van stemming te onthouden In de Wnrtembergsoha Tweede Kamer hebben bij de eindstemming over de begrooting ditmaal voor den eersten keer ook de sociaal democraten voorgestemd Daar de geheele groep voorstemde heeft men hier biykbaar te doen met een besluit van de Kamerfractie die dns met de tot ddsver FEViLLETOX Verhaal git den Amsrikaanschen bnrgeroorlog 1 De eerstvolgende dagen had er nieta byaanders plaats Raybnrn zei dat de jongen og steeds schreef doch het papier verborg wanneer er iemand in zyn nabybeid kwam Beeds tweemaal waa by naar den ouden vervallen stal in de stad gegaan eenige minuten daarin gebleven en dan weer buiten gekomen Door deze mededeeling werd ik ongerust Ik ging naar myn hals en liet den tweedencommandant een zoon van generaal James Watson Webb ontbieden Ook deze was verraai en meende dat de zaak io het geheim ijverig moest litgevorseht worden Om alle opalen te vermgdeo besloot ik het zelf ts doen Om twee nnr des morgens begaf ik my naar het varbiyf der muzikanten en sloop voorsiohtig toBsehan de slapegdsn Het gelakte my onbemerkt den jongen te borslken siina kleederen U grypen en daarmede in Ujae woning takomaa Daar zat Webb rswls ta tshtn Wa batoimaii da UawlarsB ta gevolgde methode om altjjd tegen te stemmen waaraan in den Rijksdag en de andere Duitsche Bondsstaten njg trouw wordt vastgebonden biykt te hebben gebroken Naar aanleiding van deze bonding der Wnrtembergsche sociaal democraten merkt de Frankf Ztg op De partij schijnt te hebben ingezien dat de principieele ver werping van de begrooting in de bestaande omstandigheden niets is dan een holle betooging die K enerlei practische waarde heeft maar aan den anderen kant in breede kringen der socialistische kiezers wordt afgekeni d Men begreep niet dat telkens en telken weer verwerpen eener begrooting waarop jan toch ook posten voorkwamen door de tociaal democratie verlangd of door haar eerit na feilen strijd veroverd Haar op de partijdagen waar deze zaak herhaalde ijk ter sprake kwam wisten de radicale elementen steeds hun zin door te drijven Tot dusver bad slechts nn en dan een enkel zelfstandig partijgenoot een meer verzoenende hondinp durven aan te nemen dat een geheele fractie de eenmaal aangenomen houding opgeeft is iets nieuws De daad der Wnrtembnrgers zal in de sociaaldemocratischo pers ongetwijfeld nog tot lange en heftige bescbonwingen aanleiding geven V Men zal zich Paul Cousin berinneren die zonderlinge vandaal die 7 Jnli in het Lonvre op een oogenblik dat bij alleon was een schilderij aan lappen beeft gesneden de beroemde Deluge van Poassin Het gerecht heeft een onderzook laten instellen naar de geestvermogens van Paul Cousin De psychiater die hem onderzocht heeft verklaart dat Cousin de klassieke verschijnselen van paranoia vertoont dat hij sedert jaren lijdt aiin vervolgingswaanzin en hailncinatien Den aanval op de schilderij heeft hij bedreven onder den onmiddeliyken invloed van dien vervolgingswaan HiJ meende dat zün vijanden hem naar het leven stonden en daarom heeft by zQn best gedaan door een treffend miedryt zyn inhechtenisneming te bewerken en gedaan te krygen dat de jastitie zich met hem zou bemoeien voor zyn persooniyke veiligheid en om erkenning van vermeende rechten te krygen Er is geen sprake van dat Cousin verantwoordeiyk zon mogen worden gesteld voor zyn daad Uy is echter gevaariyk voor de maatschappy Na deze uitspraak van den psychiater is Paul Cousin buiten vervolging gesteld maar het parket zal zyn opsluiting in een krankzinnigengesticht vragen ondi rzoeken doch werden zeer teleurgesteld want we vonden in de zakken slechts onbeschreven papier een potlood een zakmes en andere kleinigheden In een der zakken zat een bybel waarin op de eerste bladzyde de woorden stonden Wees vriendeiyk voor myn knaap vreemdeling ter wille zyner moeder I Zwygend verwonderde Webb zich om zyne ontroering te verbergen en ik bracht de zaken weer waar ik ze gevonden had tn den middag van dien dag verscheen Raybum als gewooniyk op het rapport Ik was niet erg best te spreken en zei kort Ik wensch met dien onzin niet meer te worden lasüg gevallen We maken veel ts veel werlH van een geheel onschuldigen De sergeant zag my verwonderd aan en zei C he t my bevolen ieU van betgesohryf van den jongen machtig te worden en dat heb ik gedaan En boe ben je daaraan gekomen f Ik keek door het sleutelgat en zag hem wbryven Toen ik te voorschgn kwam trommelde hy het papier snel in elkaar wierp bat in de kachel en ging zoo kalm zitten alsat er niets gebeurd was Ik zond hem weg met een boodschap maar snelde naar da kachel sn met eenige moeite kon ik het papier nog totrait halso aar bat vsrbruid De Oermania drukt den tekst ai van den brief van de commissie voor hel gedenkteeken op het graf van Schelt aan kardinaal Merry del Val en van bet antwoord van dezen Uit den brief van de commissie d d Würzberg 16 dezer biykt dal de leden der commissie allerminst voor oprorrige Katholieken gehoDdeo willen worden Zg eeren Schuil als ambtgenoot vriend en leermeester als edelen menschenvriend Zy willen hem e ter geen grafteekon oprichten S3hryven zy omdat er werken van liem op den Index zyn gezet maar integendeel omdat prof Seheil onder zware offers zgn trouw aan de Katholieke kerk door zyn onderwerping betuigd en tot het einde zyns levens onvermoeid voor de Katholieke zaak in wyde kringen van Dnitschland h i zegenryk gewerkt heeft Tod slotte betuigen de leden der commissie oog eens hnn aanhankeiykheld aan den Apostolischen Stoel Merry del Val antwoordt dat de paus nit den brief begrepen heeft dat de commissie niets anders beeft willen doen dan een daad van menschelgke piëteit tegenover een doode verrichten De paus Inset t verder heeft reeds vroeger dnideiyk td kennen gegeven dat men tnsschen het particuliere leven van Hermann Schell en de geschriften die hy uitgegeven beeft onderscheid moet maken Het dezen brief van Merry del Val slet de Oermania nu alle misverstand opgeheven en de zaak geSindigd Men kan m a w deze hnidebetooging b I voor Schell kalm haar loop laten hebben zonder baar tegen den paus of tegen de gezaghtbhende leer van het Vaticaan gericht te achten Wegens de oproerige stemming onder de politie te Belfast die ontevreden is wegens den langoren dienst ten gevolge van de staking der havenarbeiders is er gisteren een detachement militairen met maitms te Belfast aan ekomen ter versterking van het garnizoen Hen verwacht dat binnenkort nog een bataillon infanterie en een regiment cavalerie zal aankomen Ook in andere gedeelten van Ierland heeft da politie biyken van ontavradenheid gegeven Telegrammen nit Serres Macedonië doelen mede dat aldaar was uitgelekt dat een kleine bende onder bevel van een Macedonisch hoofd zich in de stad ophield De troepen omsingelden het huis waar de opstandelingen zich schuil hielden dezen gaven vuur en er ontstond een gevecht waaraan het gebaele garnizoen benevens 500 Basji Nadat ik twee regels gelezen bad zond ik Raybnrn weg om Webb te halen De brief want het was werkeiyk een brief luidde Fort Trumball den Overste I Het kaliber der drie kanonnen van myne laatste aanteekening heb ik verkeerd opgegeven bet zgn achttienponders De overige bewapening is evenwel jaist Ook de sterkte van bet garnizoen beb ik goed bericht bovendien liggen hier nog twee compagnieën infanterie die eene velddienttoefeaing moeten maken Hoe lang ze biyven weet ik nog niet Ik ben evenwel overtuigd dat bet beter ia dat wy de zaak uitatellen tot Daar was do schryver door Raybnrn gestoord geworden Dit teeken van laagbeid rukte alle medeiyden dat ik voor den beklaganawaardigen toestand van dien knaap had gevoeld nit myn hart Webb en ik beschoiwden de zaak van alle kanten want daarover was er geen verschil van meening tnsschsn ons dat hier werkeiyk scherpe onafgebroken oplettendbi id noodig was Hoe jammer dat hy gestoord ia geworden I Wal wordt ar nitgesteld en tot wien is het sebryven gericht F We hebben daar een beslisseoden slag Toor SU Ml ik Kaar wie zyn dia w Besoakers deelnamen De directeur van politie en de soldaten werden gedood de troepen staken een groot aantal haiien lo brand tarwyi atn honderdtal huizen U ggeplunderd werden Ten slotte werdan twea bergkanonnen aangebracht het kleine fort der opatasdalingen werd verwoest een groot aantal hunner werd gedood of gevangen gemaakt V Naar de Eclair alt Rome verneemt beeft graaf Pepoli lid van een der aanzieniyksle iamilies van Itali aan Naai bet gebruik van zyn prachtige villa op den Aventinus aangebodeu De politie die Nasi moet bewaken gaat natuuriyk mee als de exminlster van het aanbod gebruik maakt Te Palermo hebben de socialisten istersnochtend een vergadering belegd om ta protesteeren tegen de beweging voor Nasi Het leidend comité der socialistische party ts Rome had geiyk men weet da partygenootan op Sicilië aangespoord om aan de bewaging voor Nasi niet mee te doen Aanvankelijk was men bang voor ongeregeldheden daar de yveraars voor Nasi gadrsigd haddan da vergadering ta zullen uitsenjagan maar da byeenkomst is zonder incidentan aitgeloopa In senaatskringen is men van neeainf dat de senaat in den loop van Sapteabar byaan aal koaMs om Naai s aaak t bahaodelen De Parte heeft e n nota doen toekoaen aan de Grieksche regeering over het optreden der benden in Macedonië De Turksche ragenring vestigt in die nota de aandacht dsr Orieksche regeering op de aaawazigheid van Orieksche benden in MacedonlA en beklaagt zich er over dat die benden worden aangevoerd door oMoleran van het Orieksoha leger Aan het slot der nota wordt opgemerkt dat de goede betrekkingen tuaschan Turkye en Griekenland door dezen stand van zaken bedreigd worden De Turksche gezant te Athene heaft opdracht gekregen zich met dringende vartoogen te deser zake tot de Orieksche rageering te wenden en er op aan Ie dringen dat da Orieksche efadarsn worden teruggeroepen Tegeiyk mat ds ve rseiding van de nota aan de Orieksche regaertog heeft de Ports aan hare vertegenwoordigers by de groote mogendheden last gegeven den inbond der nota mede te deelsn en de verschillende regeeringen te veraoakra de Turksche vertoogen te steunen De troepen van den saltan van Uarskko in den briefr Zyn het medeplichtigen looi buiten hel forir We verdnbbeldeo de schildwachten en droegen hnn de grootste waakzaamheid op Eerst wilden we Wicklow laten roepen en bem lol bekentanis brengen doch weldra gaven we dat plan op om nog meer van zyn geschryf machtig te worden Eensklaps kwam er een gedachte in ons op hU Wicklow dan ouden vervallen stal eene gebruikte om zyne berichten aan da belanghebbenden io banden te spelen t Ik liet een myner b st ondergeschikten eei jongen Doitscher roepen vertelde hem het geval en gaf hem de opdrarbt lerilond aan het werk te gaan Reeds na een nnr werden we verraai met do mededoeling dat Wicklow weer aan bet schrijven was Dadeiyk dasrea verzocht hy verlof Mr de stad te mogen gaan Ds Dnitscher saelde hem vooruit naar den stal en verborg zich daar Woldra kwam Wicklow zag voorzlchllg rond en verborg leU onder het puin in een boek Onze afgezant baalde bet papier te voorschyn en bracht het ons de brief was niet onderteekend bevatte de herhaling van betgeen we reeds gelrxen hadden en ging dan voort Het beste is dat wy de zaak uiutellen tol da beide compagnieën wsg lya Wordt vervolgd