Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1907

lija BUiffs geraakt net de aanbangera ran RaUoeli dorpen worden ia brand gestoken lieden worden gevangen genomen en ontboofd kortom de troepen van den inltan doen wat men Tan da troepen Tan een Oosterach despoot mag verwacblen Maar dat zg bun eigenlek doel de befrgding van Hac Lean en de beetralflng van Raiaoeli zonden naderen verneemt men niet Integendeel men hoort noch van Eaisoali noch van Uac Lean aanig bericht en omtrent ban verbllilplaata ie niets bekend Alleen achgnt het zeker Ie ztjn dat de Harokkaaotcba bandiet met zjjn govangene die na een poging tot ontvliichting strenger wordt bewaakt verder naar bet zuiden is getrokken Blijkens de telegrammen nit Tanger leggen zoowel de sultanstroepen als de aauhaDgers van Raisoeli groeten moed en doodsverachtin aan den dag De Htam der FA Kbmas bood aan de Meballa kracbtigeo tegenstand maar Jaed hevige verliezen zoodat de HarokqiMwcha miniater van oorlog El Ouebbas hoop heeft dat de stam zich zal onderwarpan Vooral nu zgo mannen er in gealaagd zijn een aantal vrouwen gevangen te namen die bjj nu als gijzelaars wil behouden Maar de ICI Khmas ziJn nog maar de buren Ttn Raisoeli den man zelf heeft men uog giet eo kan men niat vinden Men is dus nog geen stap nader tot het doel Vartrouwbaar Uondsch bewgs Pijn in den rug en lendenen is een teeken dat de nieren zwak of aangetast zijn De nieren ziJn niet bestemd om veel vermoeienis te ondergaan en wanneer zy meer werk krijgen dan zQ verrichten kunnen tn krijgt men rngpiju een lammeü rug hoofdpijn een vermoeid gevoel en last met de ur ne Wanneer de nieren niet op tjjd geholpen worden dan kunnen hieruit waterzucht suikerziekte rheumatiek en andere ziekten vowkomen Foster s Rugpijn Nieren Pillen zQn een speciaal middel voor da nieren en liunnen met vertrouwen door jong en oud gebruikt worden Wanneer zich eenig teeken van nierziekte voordoet is het raadzaam deze pillen dadelijk te gebruiken Mejuffrouw L van Rijswijk leuzenstraat 39 te Qottda meldt ons Öaarne verklaar ik hiermede dat Foster s Rugpijn Nieren Pillen uitstekend geholpen hebben bjj mijn loontje van twaalf jaar Voordat bjj deze gabrnikte moest hij wel tot twintig maal par dag urineeren een kwaal die natuurlijk voor aan kind zeer laatig is Nadat hij eenigen tjjd Vw pillen had ingenomen kwam het water weer geheel normaal Ik zelf heb ook uw goede pillen gebruikt daar ik veel aan pijn in den rug en in de lendenen leed en meestal erg vermoeid was Het verhangt mij U te knnnea zeggen dat ook ik tr de weldoende werking van ondervonden heb want de rugpijn was spoedig veel minder ik was veel opgewekter en Ik znl nu nog een doosje innemen om geheel en al T in mijn ziekte bevrijd te ziJn Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U hat publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Spreek langzaam en duidelijk wanneer gij Foster s Rugpija Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats habban Zjj zijn te Oouda verkrijgbaar bjj da Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezonding geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 75 voor één of F 10 voor zes dooien Verspreide Berichten I Fbiiuui Bij de verkiezingen op Zondag is het overal rustig toegegaan alleen te Rëvin is aan schermntseling geweest waarbij zeven maniehan bebloede koppen hebben opgeloopan Te Lyon zijn bjj een concert 12 antimili talriitan in hechtenis genomen die telkens riepen Lava bet 17e regiment I Weg met bat leger I Prins Urioff die met i n auto van Foataineblaau naar Parijs reed beeft eeniga staenen tegen hel hoofd gekregen die twee onbekend gebleven personen naar ijju anto wierpen ÜOITSOHLAXD De telefoonverbindingen van Keulen met Mannheim Hamburg en Rotterdam zullen nög dit jaar verbeterd worden Kr worden nimelijk nieuwe draden gelegd van Keulen naar Lndwigshafen naar Hamburg van Dusseldorf naar Mannheim en van Kreleld naar Rotterdam De draadlegging van Keulen naar Mannheim zal 1 50 000 die naar Hamburg 350 000 Mark kosten Das bat Husik getan I Bjj een zangersfeest te Breslao Zaterdag on Zondag hebben lioh 292 ongevallen voorgedaan waaronder aan aan zonnesteek met doodeljjkec afloop Verder 175 kleinere accidenten EasiLAND D ttguriog italt lieh voor mo wat t maken tegen de vela intemitioBale anarchisten die Engeland binnenkomen OoSTE IB IK HUlCUAaUE Sommige streken van Hongarije worden door emigratie naar Amerika van haar geheele mannelgke bevolking beroofd In het dorp Keriiova is nn niet één man meer over de burgemeester was de laats e die de vorige week vertrok De overgebleven vrouwen hebben nu uil baar midden een vrouwelijke burgemeester aangewezen RUBLXKU Een zending groot 100 000 roebel van de keizerlijke bank te Petersburg naar het filiaal te Tiflis is zoekgeraakt Tien gewapeoden hebben bet landgoed Kielbow bij Rddom overvallen de eigenaar stelde zich met een revolver te weer en doodde twee dar bandieten waarop hjj overweldigd en vermoord werd De roevers stalen 200 000 roebel De chef der gendarmerie heeft in een circulaire zt n spijt er over uitgedrukt dat de gendarmerie zoo slecht schiet en dat by arrestaties zooveel raenschen ontkomen Dat moet anders worden hel bloed der gendarmes Is duur zegt by Met andere woorden schiet maar op lederen verdachte En dat is in Rusland bgna iedereen BiMCANSTATK Uit Kalro zjn berichten ontvangen volgens welke de jong Turkscbe en de Armenische comités op een vergadering besloten hebben binnenkort te C onstantinopel of te Smyrna onlusten in het leven te roepen De politie beeft nu de noadigo maatregelen genomen om deze te beletten Slanken uit SclxooahoTen ex Schandaal vrienden Scha daai I Ik roep het uit met dubbele kracht met gerekten Bazninsloot Schandaal I De man die onze gemeente nog zoo pas naar buiten in de raadszaal van ons Land op zoo eulachtigt manier heeft gepresenteerd die de belangen onzer streek op zoo onbenuUvjt wgze in het zand deed vorloopen die onze stad naar buiten in opspraak bracht het is dezelfde man die thans inwendige beroering verwekt op bet Stadhuis Verbeeld u lezer by loopt al een half jaar rond met de ondragelijke idee van een tekort is de kas der bedryven met de wetenschap dat de gemeeotelgke administratie ook niet in orde was Vandaar zgn verstrooidheid als voorzitter de Tram c ommissie Ètn half jaar uadUtn Het wil wat zeggen voor den Lak tabrlkant die zoo belust is op schandalen Wat bewoog u z66 laag te zwygen Deze vraag dringt zich onmiddellgk op by ieder die dezen man karakteristiek kent Was bet niet uw plicht om direct deze zaak aan de orde te stellen toen gy er kennis van naamt f Eu wat dreef n deze zaak in bet publiek by wyze van bom een stinkbom wel te verstaan in de raadzaal te slingeren F Op beide vragen moeten wg antwoorden Dt vêrkitdngen I Een half jaar wachten om den ontvanger te sparen f Dien kondt dien mocht gy niet sparen in zoo n ernstige zaak Ja toch I hy kon gespaard zyn door deze zaak in gtheimt vergadering te behandelen Zyn toekomst ware dan niet verwoest geworden zyn eer niet te grabbel gegooid Want welke malversatiën er ook hebben plaats gehad niemand verdenkt den ontvanger een cent ten eigen bate te hebben aangewend En na al wat er nn in twee zittingen over die treurige geschiedenis op de publieke schandaiil markt is uitgekraamd is men ten slotte niet verder gekomen dan tot het inttelltn van e n muUrzoik naar lU botkhouding Wy staan dus aan bat begin van deze zaak die door bet verzuim van den heer Schreudar die licb dan in dezen speciaal geroepen achtte zoo slepende werd gehouden Waarom in Januari geen accountant benoemd deze zaak in geheime vergadering besproken Dan ware de laak alt taai behandeld En da eer van den ontvanger én de waardigheid van het Stadsbeatnur én de naam van Schoonhoven waran niat te grabbel gegooid Nu riekt ze naar den polltieken mulsaard Dat bet Schreuder niet te doen was om den ontvanger te sparen bewyst het nauvieUiti in openbaar debat brengen der zaak Versloot moest op den polltieken brandstapel om lyn partygenooten een bak te letteoby de raadsverkiezingen Wien gold dan dat uitstel f Eigtn partij m coaUlu Jan Valk an Piet Urenp de twee wethouders op wier schouders de verantwoordeiykbeid rust van da malvarsatién sy mossten aftreden En ofschoon Jan Valk volgens zjin beweren zyn banden in onschuldig Leidingwater wascht hy dorst in deze zaak ook niet roeren ter wille van vriend Piel Werd deze niet herkozen dan stond Jans Wethoudersietel ook maar op twee pooten En wie weet of zyn raadszetal dan ook nog wal zoo vut Ud aUao Hoe vlug wat in 1904 da commissie ixl iix SchrenderVaik Sonsbeek er niet by om Gedeputeerden achitr dm rug van B en W te waarscbnwen dat de nitning der Gat abriek niet in orde uai wat tengevolge had dat 26 Aag 1904 liedeputeerden bier waren om den boul na te zien Had dal ook nn niet gekund f Dat was de zekerste weg geweest dien men te slotte met de verkiezingen oeitn lim rug thans dan ook inslaat na al die verkieziogsbombarie ten koste van zgn evenmenscb Politiek demoraliseert Wat te zeggen van de mannen die ondanks de wetenschap dat Piet Qreup sedert 1 Febr 1902 in het College van B en W zitting heeft en daar aldus zgn taak als Wethouder beeft opgevat zoo iemand nog aanbevelen durven en hun naam laten drukken op eenzelfde biljet Wat te zeggen van Jan Valk die in een eigenhandig strooibiljet den heer Oreup durft aanbevelen door te schryven En waar men nu den Heer Qreup van zou willen bescbnldlgen toch zeker niet van een slecht financier te zgn Aan zijn handen tijn de belangen der gemeente en der hetere due ook volkomen toevertrouwd En thais stelt de heer Valk in den raad voor dat de accountant die den boel voor de derde maai op pooten zal moeten zetten door B en W zal betaald worden Hij ttaat eijn part Wel zeker Jan r regaal verdiend royaal verteerd niet waar t Dit tusschen twee haakjes Maar een allemachtig knap financier is hy die de zaken tóö in htt ftonderd laat hopen vijf jaren lang dat de compagnons idem zooveel kunnen bgpassen Of die aanboveling verdient by een volgendn verkiezing Ziet kiezers zoo is er met uw belangen en die der gemeente gespeeld bg de afgeloopen verkiezingen Wy komen nog wel op die geschiedenis terug Tot zelfs de kermis ia als verkietinija manoeupre gebruikt door de Christelgke leden van den raad Er is mg onlangs getoond het gesprokene door Jan Valk naar aanleiding van een adres van de kerkeiyken om de kermis af te schaffen Ik wil ze hier releveeren Ik moet betreuren dat B en W zulk een rapport hebben uitgebracht daar toch iedereen te hoog ttaat om neg iett voor de kermis te voelen enz Z66 sprak Jan Valk op 31 Juli 1900 Wat moet Jan Valk van 31 Juli 1907 in eigen oog toch Uiag kedaald zgn Maar de zaak is gewonnen I Allei tl gered beluilve het Chrietelijk Beginael JAN BAZUIN BINNENLAND VHEDË8CONFERRNTIE De tweede sub commisie der 3e commissie president de heer Tornielii vergaderde gisteren De beraadslaging werd voortgezet over de behandeling van schepen van oorlogvoerenden in neutrale bavetns en wateren De belangrykste vragen die gerezeg zyn waren die betreffende een speciale regeling voor zee engteo ten aanzien waarvan Thurkan Pacha herinnerd beeft aan de byzondere omstandigheden waarin de Bospborus en de Dardanellen verkeoren De heeren Hommarskjold Zweden en Vedel Den raarken hebben voor hun landen de noodzakelgkheid aangetoond om het verkeer te kunnen beperken in neutrale wateren in die zaeengteii die twee vrye zeeën verbinden Ook werd behandeld de kwestie van het uitstel van 24 oren of langer voor de schepen van de beide oorlogvoerende mogendheden indien zy zich geiykiydlg in een neutrale haven bevonden Byna al deze kwesties zyn naar een commissie van onderzoek verzonden In den loop der beraadslagingen heeft de heer de Martens gewezen op de noodzakelykheid om by al deze kwesties de belangen der oorlogvoerenden achter te stellen bg die der onzgdigen die het recht hebben niet in den oorlog gemengd te worden De vergadering is gesloten De leden der Vredesconferentie door deBelgische regeering nilgenoodigd de haveninrichtingen van Zeebrngge te bezoeken vertrokken Maandag na deze bezichtigd te hebben naar Brugge waar zg in bet stadhuis ontvangen werden Hier werd bun eennoenmaal aangeboden door het stadsbestuur Burgemeester Visart die voorzal heette de gasten welkom en sprak den w nsch nit dat de arbeid van de Conferentie fruchtdragend zal zgn Baron Marschal eerste Duitsche afgevaardigde dronk op de gezondheid van den koning der Belgen den edelen souverein van dit schoone land en wgdde een glas aan den voorspoed van Brugge en België Deze rede werd met daverende toejnichingcu begroet Davignon minister van Buitenlandscha Mkaa duku uit siao ran datafaariog voor de ontvangst aan da wovrden van Marsebal bereid Na het noenmaal bezochten de gasten de tentoonstelling van het Gulden Vlies Daarna woonden zy het steekspel bg en dl enken thee by gouverneur Ruzatte Na een rgtier door de stad vertrokken de af gevaardigden om zeven uur mat een bgzonderen trein naar dan Haa De minister van Tets gaf gisteren weer een gedelegeerdendiner In de Zaterdagavond gehouden bgeenkomst van t consniaat Corda Fratres waarin de heer U Fuik sprak heelt de heer W N Abele voorzitter voorlezing gedaan van een brief van mevrouw Bertha van Suttnor die niet aanwezig kunnende zgn een blgk van sympathie wilde geven Uitgaande van de stelling dat aan de jeugd de toekomst behoort omdat de jeugd bezit geestdrift en kracht begroette zy met vreugde het feit dat een student uit de Nieuwe Wereld uit naam van 28 000 kameraden en 1700 leeraren aan de sTudenten van Europa de gelukkige tgding bracht van hetgeen de Amerikaansche universiteiten doen ter bevordering van de vredesbeweging Europeesche studenten schreef mevr Snttoer hebben front te maken tegenover moeilgkheden en te vechten tegen vooroordeelen die aan de overzgde van den oceaan onbekend zgn en wat zij behoeven behalve geestdrift en kracht is vastberadenheid en moed Zgt nu vol goeden moed jonge vrienden aan n is de edelste zaak en voor u is de edelste Overwinning weggelegd aldus eindigde dit schrgven Gemeng de Berichten De Arrondissements Rechtbank te Amsterdam heeft rechtsingang verleend tegen Floris Vos en 12 anderen met name in de dagvaarding genoemd in verband met bet op 3 Juli ten kantore det maatschappg O B gebeurde De dagvaarding behelst o a dat Floris Vos op de herhaalde vorderingen door en vanwege mr Scbook den rechthebbende in hel kantoor der Maatscbappy zich niet aanstonds heeft verwgderd en dat hg zich om verwgdering tegen te werken heeft vastgehouden aan een tafel voorts dat andore 11 verdachten zich met vereende krachten daarby tegen de veldwachters hebben verzet terwyi een hunner A S den veldwachter Wind een stoot of slag in t aangezicht heeft toegobracbt en een andere verdachte J L den onbezoldigden Rijksveidwachter We yer heeft trachten tegen te houden en hem heeft bedreigd De 13e verdachte E H wordt beschuldigd den onbezoldigden Rykaveidwachter beleedigend het woord schoit te hebben toegevoegd De Rechtbank achtte geen termen aanwezig om een verzoek an mr Van Lennep tot invryheidsatelling van Floris Vos in te willigen omdat er gegronde vrees voor herhaling van misdrgf door dezen beschuldigde bestaat De instructie is in vollen gang N v d D Men meldt uit Eindhoven Op de gisterenavond gebonden vergadering van de Tabaksbewerkersgilda St Franciscua X is besproken het voorstel der PatroonsTereenigingen om voor een hall jaar als proef te werken in 6 vormen voor het loon van 41 cent der 2Vt cent sigaren en 45 cents voor 3 cents sigaren De vergadering verklaarde niet ongenegen te zyn om te werken in 5 vormen maar niet voor bovengenoemd loon maar wel voor een loon voor 2Vf cents sigaren in 5 vormen voor 48 cents en voor een 3 cents sigaar in 5 vormen voor iTi cent Uit de Rotterdamache haven De berichtgever van het Hbl meldt dat in een huishondeiyke vergadering gisteravond besloten moet zyn dat van wegerszgda geen verzet meer zal worden aangeleekend tegen het voortbestaan der nieuwe wegerscorporatie de Volharding Op grond vaa de meedeeling der binnenlandsche importeurs dat die corporatie niet concurreerend zal optreden maar dezelfde tarieven zal berekenen als de andere corporatie heeft men nl de overtuiging dat de Volharding die wal arbeidapraestatie betreft niet op dezelfde hoogte staat als Je andere op den duur toch wel door volkomen natuurlgke oorzaken zal verdwgnen Mocht dit bericht bevestigd wordeu di zou hiermede hel wegersconflict geëindi d en de gansche gisting haar slot naby ign In de vergadering der Christelgke bootwarkaravereeniging Toenadering is Zaterdagavond naar aanleiding van bet verslag over de besprekingen die gehouden waren door de besturen der onderscheidene havenarbeiderS Organisatial en de commissie uit de patroons Elevinor maatschappjj factors stuwadoors en Duitsche importear l onder vooriitting van mr Reepmaker aecrataria dar kamar vu koophandel aaa noUa lu geooman waarin betreurd wordt dat de nderhandelingen nadat men I over de hoofdzaak eens geworden was op een tameiyk ondergeschikt punt zgn afgesprongen en geen veraniwoordeigkheid wordt aanvaard voor de gevolgen die zullen voortvloeien uit dit afspringeo De vergadering was echter van oordeel dat de hoop om tot een schikking te komen nog niet moest worden opgegeven daar bg den van beide zgden gebleken emstigen wil om op de hoofdpunten tot overeenstemming te geraken toenadering ook op de ODdergaschikte punten niet onmogelgk is Gelgk we reeds meldden droeg de vergadering daarop aan het bestuur op stappea te doen die kunnen leiden tol nieuwe samensprekingen tusschen partyen Stadsnieuws GOUDA 31 Juli 1907 Wy vestigen da aandacht op achterstaande advertentie van de Spaar en Hnlpbank alhier waarbg wordt kennisgegeven dat de zittingen voor inleg en voor terugbetaling niet op de gewone dagen zullen plaats hebbaa nia r op Maandag a s van 12 tol 1 uur Naar wg vernemen heeft de heer Vleugels extra nog geëngageerd de gebr Matron humoristen eu Louis Cuntrao karakter komiek De 6e Orgelbespeling gisteravond deed ona kennis maken met Mej Liedy Martin Sopraan die ons niet zoo heel erg beviel Haar eerste nummer Aria uit Josua was onverstaanbaar wal grootendeels veroorzaakt werd door het vreeseiyk vibreeren gewoonIgk zeer hiaderlgk voor t gehoor 0 Osis und Osiris was in dit opri ht iels bater en viel daardoor meer in den smaak Sommige regels van Gebet waren vrg goed o a de herhaling van Elngehe in dein selig Reich Over t geheel genomen klonk haar stem vooral in de hooge tonen mager en scherp hoewel de moeiiyke intervallen op enkele uitzondering na zuiver ge intoneerd werden De heer W Robert Jr Bas beschikt wel over een mooi vol rond stemgeluid maar mist nog de zoo hoog noodige dictie die anders Seelentrost heeriyk gezongen had doen zgn In de overige nummers was de heer Robert minder gelnkkig Ook bier misten wy alle warmte By dan heer G van de Pavoordt bespaiirdaa wy groeten vooruitgang en de numaars die hy ten gehoore bracht deden zgn onderwyzer alle eer aan terwyi hy ook van ernstige studie blgk geeft Van do orgelnummers door den beer Spaanderman zelf uitgevoerd voldeed bet laatste niet bet minst terwgl de overige als oude bekenden met aandacht gevolgd werden wy hebben hel nnrtje in de Groote Kerk doorgebracht niet betrenrd maar zien integendeel met verlangen naar een volgende orgelbespeling nil Gedurende de maand Juli zgn en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 365 posten f 13326 89 Bygeschreven rente 89 06 f 13415 95 13190 52 Terugbetaling in 160 posten 225 43 Meer ingelegd dan terugbetaald f Aan het einde der maand Juni was tan name der Inleggers 496091 51 ingeschreven Zoodat hun tegoed nit Juli bedraagt f 496316 94 In den loop der maand Juli zyn afgegeven 14 nieuwe boekjes 11 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 50 boekjes gokael afbetaald zoodat aan het einde der maand Juli 2341 boekjes in omloop waren Gisteravond werd de reeks voorstellingen van de Nederiandsche Tooneelvereeniging in de sehouwburgtent naast de Soc Ons Genoegen geopend met de opvoering van Huzarenkoorts bat zoozeer bekende biyspel van G Kadelburg eo S Skowronnek dat vooral in Duitschland maar ook in ons Inod veel succes behaalde Het werd in het begin van Maart Toor een zeer UIrgk publiek in de Soc Ons Ganoegen opgevoerd Voor de kermis is de inhoud zeer geschikt da tallooze geestige zetten en kwinkslagen dia er in voorkomen deden bet publiek meermalen harteiyk lachen en zooveel Ie meer daar het spel zooals we dat trouwens van de Nederiandsche toonaelveraeniging gdwoonzyn nitmnntand waa V EI D woord van lot voor de prachtige costumes der dames en baaren is meer dan rardland Niet minder moeten wy bnida brengen aan de goed verzorgde inrichting van hel toonaat tr U blfkbtar noaSU nocb koitan ga spaard om alles goed tot n recht la latan komen Een besprekini der artisten ieder afzonderiyk is inderdaad overbodig want allen hebben gedaan wat ze konden om het succes te verhoogec We hopen dat de artisten hun werk bekroond zullen zien door een telkens grooter publiek dat onder al de kermisdrukte een bezoek aan den schouwburg niet vergeet De pauzen werden aangevnid door werkeiyk goede muziek Men meldt uit Krimpen ad IJsel Maandag kreeg een werkman van ds firma C van der Giessen en Zonen te Krimpen a d IJsel toen bg van zyn werk kwam van een der stakers een slag met een stok Tegen den dader werd verbaal opgemaakt Het aantal personpn dat nerkt wordt met den dag geringer Gistermorgen gingen slechts 2 werklieden aan den arbeid WADDiiiasviiii 29 Juli In de laatste dagen is alhier weder onder het vee van 7 landbouwers waarvan de woningen zgn verspreid over de geheele gemeente de besmettelgke veeziekte mond en klauwzeer geconstateerd Op advies van den districtsveearts is thans aan de verschillende veehouders vergunning verleend om de zieke dieren in de verdachte koppels te laten verblgven omdat het afgezonderd houden van enkele dieren geen nut meer kan opleveren Vervolgens zyn de personen die do hofsteden bewaakten ontslagen en is het vee van bovenbedoelde veehouders bescbrei jn zullende dewgl geen vee zonder vergunning raag worden vervoerd tweemaal per week worden nagegaan of het juisle aantal nog aanwezig is 38 5 Staats loteriJ 5e Klasse Trokking vnn Woensdag 31 Juli No 588 f 20 000 8028 f 2000 Kfc i 4771 en 6907 iefcr J 15Q Hf 20767 f 1000 1 20627 f 400 1 p 1747 6063 ed 16949 ieder fl 100 Prgzen van f 20 1 2632 6192 8901 11660 14303 17654 158 2713 6227 14 61 61 87 70 27 88 40 11823 14405 17707 204 28 93 48 29 46 72 7 41 6314 64 99 88 17801 308 2831 52 89 11909 14518 42 20 62 5i 90 36 23 33 179 53 24 74 78 58 76 14628 18021 78 70 92 9160 12002 99 35 99 3947 6470 95 93 14704 53 453 59 6505 9301 12124 58 89 67 74 62 26 87 73 18185 68 90 73 27 12224 14881 18207 78 3068 85 9425 12301 99 11 539 85 6613 9518 13 14919 36 58 3148 15 95 24 74 18307 74 80 79 9604 53 15026 84 G02 3213 6768 46 87 92 18499 19 3346 70 64 92 93 18541 92 90 6810 9725 12455 15118 18607 764 3457 11 45 72 15234 19 932 3504 15 53 84 86 30 47 52 40 56 89 15407 70 76 3604 54 81 91 29 18778 89 64 6920 9837 12500 15512 1884 1132 3721 58 40 21 85 59 49 69 72 52 28 15608 89 96 73 7004 65 80 34 18967 1217 3838 14 83 12637 36 72 53 60 27 91 38 15887 19020 76 76 34 9916 12717 15961 90 1853 3935 44 67 28 68 19142 55 4019 59 10014 47 89 60 67 53 7163 22 48 16004 19206 70 4172 92 24 58 5 63 1473 82 7215 10113 12816 92 80 1551 4398 56 51 25 18149 8 64 4411 7577 67 87 50 19369 1625 90 97 10244 91 62 74 45 4535 7646 92 12904 16270 19420 46 4774 66 10312 67 85 öö 1731 4923 69 10404 13011 16310 19560 60 83 83 48 90 68 8 1814 5063 99 72 92 16477 19688 45 69 7743 10532 13305 16503 19858 1986 88 58 54 29 16644 86 200O 99 7811 88 91 48 97 17 5127 29 10650 13437 95 19944 64 47 87 91 50 16731 93 81 5312 93 10708 61 43 20002 94 18 7966 76 89 76 64 2100 61 85 10941 13528 84 70 32 5424 8069 69 29 98 20119 64 94 90 11034 75 16802 2022 2200 5503 8128 42 13717 80 50 17 17 8243 48 78 97 76 25 5676 50 66 80 16958 20824 55 97 8348 94 13812 73 40 2 99 75 11110 13996 17019 20419 71 5784 8108 14 14Ü31 25 53 83 5823 47 70 Êm 59 30578 97 26 58 71 65 98 2809 89 8626 11885 88 17190 2068S 20 70 8669 87 84 17369 83 2426 81 84 61 14103 76 20734 40 5938 8773 U300 40 17 885 40 54 97 8807 76 63 17408 20809 80 6014 13 11492 71 17517 2ü9 i3 85 6123 31 11591 14224 48 43 2573 7 77 11626 46 84 57 2623 Ie Klasse 2e Lyst No m I 8722 Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Juli niet zyn kunnen worden uitgereikt Kamen dor Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland Petroleum Maatg Amsterdam Van Wyk Gouda A van Vliet Qouderak C Haagsma HêH G Hüatervold J H Valk Jtottard J Krocht Piotor8tr 41 J Vrederiks Rotterdam Biiefkaarten de Brouwer Moordrecht Brief Buitenland J Hischle Adarastr n Z Nota Aan de afzend el s wordt aanbe volon bon naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestolbaarheid aan hen kunnen ternggogeven worden De Directeur v h Post eu Telograafkantoor M O HENNEQUIN Poslerljeii cii ToJesraphlc Benoemd 16 Aug tut directeur vnn l ot post en ti Icgrnafkantoor te Zaltbommol G Hein than s in geiyko bclrekklrg te Rcnknra tot direc cur van het poatkantour te Uitg 9l H Liiithout thans in gciyko b trokking te Bergnm tot directeur van het postkantoor tn Delden do commioa titulair dur pontergen en telegrafie J Bakker te Zaandam tot brievengaarder te Adnnrd II Kits Tüdfllgk holast mot hot bebeTV 16 Juli van het bypost en telegraflekantdvr Plein te Haarlem ilo commies der telegrafie 2e klasse A van der Ham aldaar Verplaatst 16 Jnni dn klerk dor poatergen en telegrafie 2e klasse P van der Hoeven van Rotterdam telograafkantoor naar Moordrecht 16 Jnli de klerken der posteryon oji telagrafie 2e klasse C W J Leenheer naar Beek en Donk en A Volkor naar Grave beiden van Rotterdam telograafkantoor 1 Augustus de commiezen titulair der posteryen en telegrafie J L C van den Heuvel von Bohward naar Enschede on H K Kilhler van Hengelo naar Bolword de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse C W H H Friiger naar Geldermalsem W T L Schmidt naar Loppersum belden van Amsterdam telegraafkantnor H A van Meeuwen van Hearenveen naar Hengelo J J Hoorns van Maastricht telegraafkantoor naar Haarlem telegraalkantoor L Hellen lull van Roermond naar Maastricht telegraafkantoor H J Georts van Kerf rade naar Roermond L Paping fan Huistcn naar Kerk rade J Nieland van Bergum naar Amsterdam telegraafkantoor en W van der Linden van Loppersum naar Bergnm de verplaatsing van den commles titniair der posteryen en telograflo F Parent van sGravenhage bypost en telegraafkantoor Conradkade naar Hoorn en de klerken der posteryon en telegrafie la klasse J O Wolthnis van s Gravonhnge bypost en telegraafkantoor onradkado naar Zaltbommel en J M Brinck van Hoorn naar sBravenhage bypóst en telegraafkantoor Conradkade zal ingaan 1 Nov Inplaat van 1 Augustus a i Alle nog rastaarende ZOMERMANTELS eu COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend g r UfOSf v A j V ifiv Specialiteit in COSTÜMF S MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby passende GARNBERINGEN ADVi ilTKiNTIi iN Den 4den Augustus hopen onze geliefde Ouders B 8CH0LTE en R W SCHOLTEN OasTKKCK hunne 50 Jarige Bclitrereeniging te herdenken Hun e dmUare Kiltlifm Uehumlen Kleittkmderen Receptie van 2 tot 4 uur Crabetbstraat j 33 a SCHOUWBURGLOGE BOELEKADE terrein der Sociëteit Ons G e o b u k s NEDIItlAmHK TOOlElYKREEMIilNV goedgekeurd by Kon Baal v 84 Mei 1895 itosDKunAa 1 AvavHTva 9 8 4 oi v Kiii ie VAN Op Hoop van Zegen Spel van de zco in 4 bcdrgven van HKRM HEIJKRMANS Jk Annvttng H uur Voor pryzen der plaatsen enz zie groots en kleine biljetten YRIJDAO il AvavsTva 109 OPVeEKIKU V4N HET ZITENDE 61B0D Tooneelapel in 4 bedr van HRRM HKIJERMAN8 Jh Bessenjjfciicver Aanbevelend Blotsmaker Co t mm p w n P i I Vobr een Jongen vnn buiten de stad wordt te Gondn een KOSTHUIS gezocht Brieven ondor loltor aan t WEEKBLAD of BttlELSCIfE CRT taBriolle Door geheel het Rijk gaan ze TE KOOP het aller nieuwste model Handnaaim achine nieuwste model splinter nienw zoo nit dn kist geen oude iiombardmachine en uaait zoowel voor als achterwaarts 10 jaar garantie te koop voor f l fO bO W VERMEULEÏT Hoof Htrant No TS Itulterdam Tolephoon 6263 Te GOUDA Knrte OrnrnrnAnal é Te DORDRECHT Voi r tnia 07 Iiiiii iak Kruiden 1 0 V WOLffF Co vërêênl Jnï Ainïi ZORG Afdeding BHOKKKMHUIS HOZENDAAL HOEK I AKADIJH OOUDA l i H j oBKhtdilrluto ra t maklulyluti potttmkldriroorHwrM n vooral aamea n Klndcnebocnwerk Il dl Apiiretuur nn C M MIIlM k C V Urlla Bsitk Slr M Mm MU o tlLl gp na m tn fabrlelumtrli Vtrtryitiv hr HrwM WMatliri Ir HkHnwart lalialartM B Deze inrichting stelt zich ton dool om oude giibruikte en overtollige buisboudeiyke voorworpen wxlke nok zoo veel iioodig te repnroeren cii hootdzakeiyk aan iningegoeden voor goedkoopn prgzen te vcrkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neuir ile Vareeniging Armentorg