Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1907

toonen na achter dat de beweging nog sleeda voortleeit Zooala te verwachten waa beeft de betoogiug der Italianen ook ai teKecbetoogingen yitiokt waarby op aoi niigeplaataen winkeU aan Italianen toebeboorande ign vernield De Ooatenrijkscbe regeeriog die tbani echter voorbereid ia zai nu wei de noodige maatregelen nemeq om verdere uitingen van rassenhaat onmogelgk te maken Verspreide Berichten Fkikkkuk Nair aanleiding van den panaeiyken Syliabo eett de biaachop van € b ioua bepaald dat geen der geestelijken van z ju biadom In bat vervolg meer een geachrllt over godadienstige vraagatukken mag pabliceeran zonder zgo goedkenring Bm aiE Binnenkort tnlien eenige belangrijke atoomvaartiynen in Dnitschland gebroik gaan maken van de nienwe haven van Zeebragge Hen verwacht niet dat de nienwe haven Rotterdam en Antwerpen albrenk lai doen maar wei dat zy een deel van het paasagieravervoer tot zich trekken zal ËHaaunu Harconi de nitvinder van de draadiooze tulegratie is in Liverpool ait Canada aangekomen Ueregeld worden nn aeinen gewisseld tnaschen Canada en Clitton op de lerscbe kast Qeneraai Booth heelt medegedeeld dat iijj zoodra hy dood is als generaal van bet Heilfiloger dadelgk door een ander zal worden opgevolgd die daarvoor ai is aangewezen Men denkt dat het zgn ondste zoon Bramweli Booth is ÜOSTKlIKIJK HoNalBUa In Adelsberg is tengevolge van den slechten toestand van het drinkwatef een typbnaepidemie onder de soldaten uitgebroken Een vyitig man ligt ziek KUBMSD Onder den trein waarmede grootvorat Peter Nikolajewitsch het station Siawjanka bereikte ia een bom ontploft zonder schade aan te richten Weer is een bank van teening te Peteraborg gaplnnderd Ongeveer 4U00 roebel werd gerooid maar de politie zoKe de daders na en schoot er een van dood Zooaia gebrnikeiyk is lieten ook de roovars zich niet onbatnigd zoodat een politieman gedood en twee gewond warden Ken prieater die lid waa van de tweede doema en niet waa opgestaan bg het voorlezen van den gelnkwensch aan den czaar by het ontdekken van een complot tegen zyn leven ie van adn bediening ontheven Waarachyniyk zal het anderen aveneena Tergaan MiROKKU De kaid Mac Lean bevindt zich sedert de tnccesvolie operaties tegen de bergstammen van de troepen des saltans in weinig bengdenswaardige positie Hy wordt voortdurend bedreigd Da soldaten van Raisoeli zyn byna niet maar te houden en schreeuwen om bat hoold van den Christenhond CuiNi De minister van oorlog hielt verboden de jongelui die in Japan militaire acholen hebben bezocht by bnn terugkaar by het Chineeacha leger aan te ateilen nit vreei van revelntionnaire gezindheid BINNENLAND VKEDE8CONFERENTIE Vierde commissie Aan de orde waa de stemming ovar het Britsche voorstel tot atachafSng van de eontrabande Het werd aangenomen met 25 tegen 5 stemman en 4 onthoudingen Tegen stemden Kusiand Duitscbland Amerika Srankryk Montenegro Het voorstel ia mitsdien in overweging genomen en met de andere daarop betrekking hebbende voorstellen naar het comité van onderzoek toegezonden De heer Maccbio Oostenrgk verklaarde dat indien het voorstel geen eenstemmigheid verwierf bet zich zou aanaluiten by een compromia dat hy hoopte tot stand te zien komen nit de Fransche Dultsche en BraztliaaoBche voorstellen Da beer Marsehall Dnitschland verklaarde dat da tegen stem dia Duitscbland zon nitbrengen het gevolg is van zgn bedoeling om de belangen dar onzgdigen beter te beschermen De haar Choati Amerika verklaarde bet wenscheiyker het recht der aorlogvoarenden Inzake de contrabande te beperken dan een proef te nemen met de atsohafflng daarvan Den stand van zaken resnmeerend constateert den voorzitter dat er in driefirlei opzicht ten aanzien dar easentiaele beginselen Titaraitammini ii Nlamasd iigt hy haalt Ie betwist de rechten en varplichtingan der anzgdigingcn 2e niemand betwistte het recht der krijgdvoerenden om zich tegen vgandeIgke bandulmgeu der onzgdi eo te verdedigen Ie niemand ontkent het bestaan in de uitoefening van dat recht van miabruiken die heldere en beschermende deSnitias vorderen voor de belangen der onzydigen Vervolgens ging men over tot de beraadslaging over den termgn van uitstel aan bandeiaacbepen toe te staan om de vyaa delgke havens te verlaten by het uitbreken van vgandelgkheden Voor da ranache delegatie waa bat voorname punt nit te maken dat de scliepen mochten vaatgebouden worden maar niet verbeurd verklaard Op voorstel van den beer Kriege Duitscbland werd de stemming aangehouden tot na het onderzoek der commissie naar aanleiding van opmerkingen van de heeren Sperry Amerika Nelidof en Barboaa over den aard der te omscbryveu verplichtingen Ten aanzien der beraadslagingen van de 2e Bubcommiasie der 3e commissie valt op te merken dat de Deenache en Zweedscbe voorstellen inzake de eventueeie sinitiuz van zeeengteu geenazina de bedoeling hebben Se atraten tusschen twee vrge zeeBn il te sluiten Wanneer het in het algemeen Ipopt over het afsluiten van een zee engte kan er eens voor allgd slechts sprake zgn van territorial zee engten die onder de macht van één enkelen ataaat staan In het Kngeisclie Lagerbnis vroeg Dilke Dinsdag aan rainiater Qrey of er eenig vooraitziuht bentaut dat de Conferentie in dan Haag bet eens zal worden over een nieuw verbod betrettenda bet bezigen van ontplofbare stoffen uit Inchtacbepen en zulks ter vervanging van het tgdeiyke verbod ter zake dat thans komt te vervallen Orey antwoordde hierop dat het ti verwachten is dat dit onderwerp door de Conferentie zal worden behandeld Wy zullen zei de minister er ons over verheugen als wy kunnen bgdragen tot het slniten van een overeenkomst die daarop neerkomt Gemeng de Berichten Om twaalf nnr vannacht meldde zicb by ded inapectenr van politie den beer J W L Dietz op het politiebureau in de Pauwensteeg te Rotterdam de landbonwer C L uit Hoeven by Breda kennis gevende dat by beroofd waa van z n portefeuille met f 520 aan bankpapier Waar en hoe wiBt hg niet te zeggen alleen twee koetaiera die hem reden verdacht hy er van Teratond trok de heer Dietz er op uit om de straatroovera op te sporen Alras kwam by te weten dat de beroofde landbonwer in de Zandatraat in het rgtnig geatapt waa met het voornemen zich wat rond te laten ryden hy verkeerde onder den invloed van gebrnikte apiritualién Al apenrende vernam de inapectenr Dietz nu ook spoedig wie hem gereden hadden en hy kon weldra a ls verdachten aanhouden den 19jarigen koetsier C J M R wonende in de Aert van Neaatraat no 33 die in den atal van zyn baaa in de Broodgang in het atroo lag Ie slapen en den 21 iarigen koetsier C J J wonende in de Schoolstraat no 23 Deze lag reeds te bed in do onderlgka woning maar in een zak van zyn broek die naast zyn bed hing werd een portemonnaie gevonden die het vermiste bedrag in bankpapier bevatte Beiden zyn opgesloten op het politiebureau in de Witte de VVitbstraat want gebleken Ib nader dat zg den landbouwer C L die in het rgtnig in slaap gevallen wat op denWeatzeedgk naby bet Park hebben uitgeschud Toen de berooide eenigen tyd later wakker werd en zyn geld miste hebben zy hem met geweld uit het rytuig verwyderd en zyn weggereden Het Nbl V Ned meldt Naar wy vernemen heeft de Nederlandscha Lloyd maatschappg voor verzekering tegen inbraak aan de firma Uoudsmit te if QravMibage by wie eenige weken geleden werd ingebroken en een groot bedrag aan gond en zilvet werd gestolen per exploit doen weten dat zy geen uitbetaling zal doen alvorens het onderzoek der justitie is afgeloopen Dit is geschied omdat niet de minste sporen van inbraak gevonden zyn en alleen uit de boeken vali aan te wgien dat een deel van dan inventaris wordt vermist Da Nederlandsche Lloyd wordt in dezen gesteund door da Haagsche justitie Men meldt aan de N R Ct Te Wedde is gister de landbouwer A Mellema overleden die by bet afbreken van de behttizing onder een muur geraakte In den nacht van Dinsdag ap Woenidag ontatand door onbakende oorzaak brand in de boerenwoning bewoond door S Poslma te Tsienaerburen Fr De vlammen grepen zoo anel om zich heen dat voor debrandapnlten op bet terrein aanwezig waren ook het tr DUtt staaodt boaraahtii baireoDd door B Sixma door het vaar werd aangetast Beide woningen met koesllallett en booischelven werden door het vgiir verteerd Bg den gisteren gemeldan groolan hotelbrand op Coney eiland naby New Vork ia voor een waarde van f öO tJÖO aan geld en jaweeien gestolen waardoor het vermoeden ontstaat dat de brand door dieven is gesticht In het geheel zyn 8 menachen gewond waarvan er een een dienstbode reeda overleden ia Eveneena op C oaey eiland is de villa van den millionnair Oeorge Tilyon afgebrand waarby 2 menachen omkwamen De eigenaar heeft aan de politie een brief ter hand gaateld waarin men hem met brandstichting dreigde wanneer by niet een aanzieniyk bedrag betaalde Aangaande de gedeaerteerde huzaren te Zutphen verneemt de Tel dat ze weer geheel vrg in bun doen en laten zgn Echter genieten zg geen gunalen zooaia avondverlof De vgf korporaals zitten nog in arrest Te Haarlem is bericht ontvangen dat het hoofdbestuur der poBteryen de klacht van de Haarlemsclie firma Mooy over het vermissen van geldswaardige stokken tusschen Kngeland en Nederland in handen der justitie heeft gesteld De kantonrechter te Haarlem behandelde gisteren een klacht tegen P C Meyers chanllenr thans te s Oravenhage die op 1 Mei II op den Rgksstraatweg onder Heemstede bat op hol slaan van een paard heelt veroorzaakt door achteroprydend rechts nit te halen De eisch luidde f 30 boete subs 10 dagen hechtenis Omtrent het onder verdachte omatandigheden overiyden van de vrouw van dan kastelein tj te Schoten meldt de Opr Haarl Crt nog Door de poliiie is in deze zaak aan andarzoek ingesteld Haar is hieruit gebleken dat vrouw B eenigen tyd nadat er een ruzieachtige woordenwisseling tneschen haar man en zekeren Sm in de herberg had plaats gehad in zwym is gavallen Ze kwam ongelukkigerwys op den rand van de tafel terecht en is volgens de verklaring van den geneesheer ten gevolge van dezen val overleden In het Huis ter Geul te Valkenburg Limb zyn gisternacht van een Fransche familie i OOU francs welke onder een hoofdkussen verborgen waren gestolen Een kelner en een dienstbode zyn tegsiyk met het geld spoorloos verdwenen en worden dus van den diefstal verdacht t Doet ons denken aan een tegenstelling nit Vaikenburg s goeden enden tyd t Was in 80 als we ons wel herinneren Vossen toen hel hotel had ons uitbesteed bg een buur Onervaren in t reizen dacht een onzerliicb daar maar half veilig by die vreemde menseben en borg s nachts zyn bescheiden reisgeld secuur onder zyn kussen Den volgenden morgen gingen we op pad Een uur buiten Valkenburg bleek bet zakboekje met den schat vergeten te zgn onder t kussen Maar toen we thuiskwamen stonden onze hospita en de dienstbode met kleuren ons op te wachten Of we eens wilden zien by t opmaken van hét bed had de meid het portelenilietje uit t raam laten vallen en ze waren bang dat misschien de papiertjes ar niet allen zonden zyn e waren er Maar wie t meest een kleur h id dat weten we niet zeker meer In het postkantoor te Klauaenburg werd eergiateren een postpakket dat door dan geadreaseerde was geweigerd ambtshalve geopend Een vreeseiyke ontploffing volgde waardoor drie postbeambten zwaar gewond werden Het pakket bevatte een helsche machine Bg den stam van Elkbmes heelt de Met tgdena bet gevecht van Zaterdag e runtai vrouwen buitgemaakt een omstandigheid die volgens hen die het weten kunnen ertoe kan leidan dat deze na tegen Raiaoeli zal optrekken Een Marokkaansche paradox Op de aatofflobieilabriek Trompenburg te Hilversum directear de heer Spyker wai onlangs een verordening aangeplakt waarby de directie meedeelde zich door het verregaande lyntrekken met bet stakwerk waardoor de machines niet tot de helft der productie waarvoor zy bestemd zgu kannen komen verplicht zag aan dezen toestand een einde te maken Daarom zouden alle pryzen met 25 pCt verlaagd worden De iooDan biyven hetzelfde doch zy dieopzetteiyk met verlies werken zonden ontslagen worden Zg die niet genegen zgn hieraan Btdi tl wirkiD wirdio uftfiaiodjgd hos namen op te gaven zy koadeg dan de fabriek verlaten Naar aanleiding hiervan vergaderde het peraoneel en werd er op gewezen dat aan Trompenburg hard gearbeidt wordt zoodat de tariefkorting geheel ongemotiveerd ia De vergadering proteateerde tegen da uitdrukking lyntrekkeu en verzocht de directie deze proclamatie in te trekken daar het den arbeidere niet mogeiyk is aan de eischen der directie ta voldoen In 1H68 werd een deel vac Oeneaoiden door brand vernield en daarby gingen ook de registers van den Burg Stand verlaren Thans na byna 10 jaren heelt da raad van Oenemniden een verzoek gekregen van den olficiar van justitie te Zwolle om over te gaan tot vernieuwing van die door den brand vsroieida registers op grond dat indien thans ook de ter grilfie der rechtbank berustende dubbelen mochten verbranden ol op andere wgze in bet ongereede geraken een zeer te betreuren gemis van die bescheiden zon ontstaan De raad was echter met den voorzitter van gevoelen dat de nood zakeiykheid der vernieuwing niet zoo groot is Nu byna 40 jaren zgn verstreken zonder dal in het gemis ia voorzien en het thans levende gealacht alechta bg hooge uitzondering dat gemU zon gevoelen zou een zoo groote nitgaal als voor de vernieuwing noodig is z i niet Ie verdedigen zyn Amsterdam 30 Juli 1907 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geéindigd 30 7uli door tusscbenkomst dier Bank verhandeld de navolgeode minder courante londaen Aand Nederl Hy van Zekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten I 800 waarop 1100 ia gestort 75 pCt öpCt Oblig Caltunr Mg Maren 98 iew aand Caltnur My Seborob Cum dividend 1906 40 Eerste Prol aand Oost Borneo My 170 Aand Stoombierbr t Haantje 105 Rnbrorter Oeilabrik 75 G ew aand Mg tot exploitatie der Suikerl ibriek Radas Aand Kon Tabak en Sigarenlabr v b i Eibbiaa Peietier Jr Maats tot exploitatie deri Scheepssioopery v b Ff Rgadyk Nederlandsch Weatlaalschii Spoorweg Hg Verzekeringsbank Kosmct 10 pCt gestort 197 Oronin er Waterleiding Hy 174 Hollandia HollandscbeFabriek van Melkproducteii en Voedingsmiddelen 16T 167 Opr aand Cultuur My Maroh I 295 46 166 lOpCt 92 Jav Bosch Eipl Jav Cultuur My 1 6L Scripa Kon Fabriek van S oom en andera Werktuigen 3i pCt Pandbr Rotterdamjicbe Hypotheekbank voor Ned 1500 4 pCt Oblig Vereeniging tot Cbriateiyke Verzorging van krankzinnigen in Nederland 90 Amaterdam 30 Jnli 1907 Als nieuw ingekomei wgzigingen van vraag en aanbod in bet Wmkblad van de Commissiebank te Amsterd vermelden wg U de volgende londsen QBVRAAOD Aand Ned Credi t en Depositobank 8 pCt Oblig ld Mem Idem 93 Aand Ned MjLv Zekerhaidastalling voor ambtenaren en beambten 75 Utr ffypotheekb dOpCt gea 150 ld ld 20 150 Luidbouw My Getaa QKarte Cjfltnur Mg Moeteran 21pCt iiBdbonw Uy Temoeloes 140 Idem ld Idem 137 Ee a Praf aand Oost Borneo My 170 Fransch Holl Olietabrieken Calve Delft Offerte My tot eipl der Saikarond Sentanen Lor Brangkal en Dinoyo 135 pCt Lym en Oelaticefabr Delft 100 Mg tot expl der Scheepssioopery v b Fr Rysdyk 45 Nederlandsch WaatfaalBcba Spoorweg Mg 280 4pCt Oblig Nederl Westfaalscbe Tramweg My 91 Aand Nymeegsche Mg tot expl van Bouwtei reinen 80 My tot expl der Ondernaming Kraanapolaky 130 Qroninger Waterleiding Hy 174 Opr aand Cultaur My Haron 1 860 Javisehe Cultaar Mil 65 Petroleum Maats Moeai Ilir 6 Bew V Daelger Vereenigde Amarikaanacha fondMo Kerkhoven A Co M ao 105 pCt Bod Bod Bod Bod AANGEBODEN Aand Commanditaire Venn lotsehap van Cappelle en Co Nederl Credietvereeniging Nederl Grootboekbank Ned Mg van Zekarheidsiitel ling voor ambtenaren en beambten 4 pCt Oblig Idem Idem Bod 4 pCt Amsterdamsche Hypotheekwaarborg Hg 110 25 Bod Bod 65 Bod Bod 89 Bod 146 150 24 Bod 120 70 Aand Nationale Hypotheekbank Mg tot expl van rgstianden op Java Michiels Arnold Cuitnur Mg Moeteran l Landbouw Hy Pangerango Pnt aand Arnhemsche Petroleum Maatschappg Aand Lobsann Asphalt Hg Ban asche Perkkeniers en Handelsvereeniging Hg tot eipl van gronden en grondrechten in Znid Afrika 5 pCt Oblig EuBsiacbe Honthandel Aand Steenkolenbandelamaata v b Jan Veldhuizen Wzn Idem Idem Bod Bod 92 Bod 100 Bod 99 pCt Varkooplocaal Frascati Nedertandache Veem Koninklgke Nederlandsche Beiertch Bierbroawery Amsterdamsche Chininefabr Gew aand Utrechtsch Beetwortelsuikerfabriek Aand My tot expl der Koninklgke Nederl Hoeden Petten en Pelteryenlabriek Koninklgke Mg de Schelde Scheepsbouw en Werktuigenlabriek te Vlissingen Oblig Nederl Westlaaische Tramweg Mg Aand Algem Mg tot expl van Onroerende Goederen Ned Brandassurantie Hy de Salamander 5 pCt Oblig Visscherg Maatschappg de Kotter Oblig Hollandia Holl Fabr v Melkproducten on Voedingamiddelen Stadsnieuws GOUDA 1 Augustus 1907 By het onweder dat gisteren boven onze stad uitbrak is de bliksem geslagen in de achoorateen van het buis van den heer G Prince die daardoor instortte en aan bet dak en ook aan het naaalgelegen pand eenige schade heelt veroorzaakt Gelukkig zgn gaan verdere onheilen te vermelden In de zaak van den heer v Z op do Tiendeweg kwamen gisteren een paar vreemde personen om geschoren te worden en even daarna een bnitenman die zgn fiets in den gang zette Toen deze wegging wilde hg zyn fiets medenemen doch de twee vreemden waren hem voor geweest Gisteravond werd in de schouwburg voor een fiink bezette zaal opgevoerd OndHeidel berg tooneelspel in 5 bedrgven een stuk waarvan niet alleen den inhoud maar ook het prachtige spel van de verschillende artisten geroemd moet worden Karl Ueinrich erlprina van SacbsenKarlsbnrg waa aan het hol van zyn oomopgevoed onder leiding van Dr Jfittner Nn waa hy cp een leeltyd gekomen dat hy naarde univeraiteit te Heidelberg zon gaan om daar nog een jaar van streng wetenschappelgke studie door te brengen Dr Jfittner die Heidelberg kende had eerst geen lust mede ta gaan doch op aandringen van Karl stemde hg toe Spoedig begrepen beiden dat er van de wetenachappelgke atndie weinig lou komen daar ze niets deden dan uitgaan en pret maken met de verschillende studenten Hier voelde de prins zich thuis onder een troep vroolgke jongelui die in het hotel van Eflder waar hg zgn kamers had dikwyia byeen kwamen en dan bediend werden door Küthe bet nichtje van RUder die met hen allen vroolgk en aardig meedeed NaoweJyka was de eriprina 4 maanden te Heidelberg ol hg moeat terug naar Sachsen Karlsborg daar zgn oom een aanval van beroerte had gehad en hy nu in diens plaats moest komen Het weemoed nam hy alschaid van de plaats waar hy het werkelgke leven had leeren kennen om naar het stille vorstendom te gaan hy voelde zich als opgesloten en Tfrl D e meer dan eens terug naar zyn BtldMteflityd totdat hg op eens het besluit neemt nog eens al is het maar voor een dag naar Heidelberg te gaan Veel vindt hg r veranderd de atndenteu zjn deltig en Mrbiedig nn de erlprina in hun midden verkeert maar KUhe ia er nog en die vindt hy geiyk gebleven al is zy niet zoo vrooiyk neer in het vooruitzicht dat zy naar Ooatanrfk zal gaan om daar te trouwen terwyi ook Karl Hainrich weldra getrouwd zal zyn Mt nn prfauei die zyn oom voor ham had De rol van de erlprina werd nitatekand gaapeeld door dei heer Alex Post wat ook gezegd kan worden van Ktthe mejuHr Tilly Lua De hedK van der Horst als Lutz deed ons het echte type van een verwaanden kamerdienaar zien terwgl de heer Ternooy Apél als Dr Jfittner heel goed was Van de overige artisten willen we nog noemen de heeren Holkers als Ministar van Warmaio als Rfider Barendse als Scböllarmann Ook de overige spelers waren goed in bnn rollen en het applaus na elk bedrgl waa welverdiend We kunnen dan ook ieder een bi zoeic aan de scboowburg aanraden waar we bg mooie stnkken keurig spel zien Van da H B S alhier ia voor het Eindexamen geslaagd de heer J H A Goedewaagen Naar men ons mededeelt zal de Oondsche Zwemclub op Zondag 25 Augustus een Volkszwemwedstrgd houden met daaraan verbonden ouderlingen zwemwedstryd Gedurende de maand Juli werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebrnikt 21861 perti n van 10 cent en 624 van 15 ct te lamen 2810 i porliSn Algehaald werdon 11457 portiën van 10 ct en 60 van15 cent te zamon 1205 portién Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Juli 1907 in de Rgkspostspaarbank inge 5gd I 44688 615 terugbetaald 1 24589 76 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nnmmer 14376 By het graven voor een waterleiding te Bodegraven onder directie van de heeren Visser en Smit te Oud Beierland werden oen aantal zilveren munten gevonden meest uit den Spaanachen tyd Ek derlint il baalden de almetingen van een rgksdaalder 385 Staats loterij 5e Klasse Trekking vau Donderdag 1 Aug No 7149 16812 en 17980 ieder I 100 Pryzen van I 20 13873 13961 14500 14776 14812 76 15328 15943 54 16441 16785 17027 17 281 17703 17742 17885 18086 18100 19185 19516 19760 19H94 20608 63 20716 20874 20937 48 2762 104 2899 801 2978 1160 88 C2 3168 78 3321 1616 3502 1703 3783 1841 026 5537 7816 10866 89 8226 11154 5606 66 5800 6055 72 86 6 204 6643 88 11222 8604 31 8752 36 9013 11338 9317 U581 31 11947 9631 12522 92 1965 62 67 49 90 7070 10016 12773 83 6146 2513 87 2674 5319 7160 73 12811 7563 10338 12959 73 10856 13549 ARKTBEBIOHTKü OoUda i Autjustua 1907 GRANEN Bij kleinen aanvoer heerschte er ook nog een kalme stemming zoodat er reinig omging Tarwe Zeeuwsche 10 a ia 50 mindere dito 9 50 a 9 90 Afwijkende 8 75 i 9 35 Polder 4 Kogge Zeeuwsche 815 a 8 50 Polder k BoitenliÉidsche per 70 kilo i Gerst WinUr Zomer a 4 ƒ Chevalier 6 80 i 7 50 Builenl voergertt per 70 kilo i Haver per hectoliter 4 60 a 5 Per 100 kilo 9 40 a ƒ 9 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 K 1I0 6 90 a 7 5 Kanarieiaad 7 50 a 9 KtrwIJxaad i per 50 Kilo a Koolssad per 50 Kilo j a ƒ Erwten Kookerwten 4 ƒ Buitenlandsche voererwtcn per 80 Kilo a Boonen bruine Boonen ƒ a ƒ Witte boonen a Paarden boonen i Duiven boonen k MaU per 100 Kilo Bonte Amerikaaniche 6 70 i 6 M Kleine ronde 7 50 4 7 75 VtiMiaaT Melkvee geen aanvoer Vette varkens redci aanvoer handel matig SI A 24 ct per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanv hand matig 18 a 19 ct per half K G Magere Biggen red aanvoer handel traag 0 90 a I S5 pe w Vette Schapen aanvoer en handel van gcene beteekenis Lammeren aanvoer en handel van gecne beteekenis Nnchtere Kalveren eenige aanvoer handel vrijw 10 a 14 Graskalvercn aanvoer handel 4 Fokkalveren Kaas aangevoerd 79 partijen bandel traag ie kwal 19 4 31 ide kwal 16 4 j8 Zwaardere hooger KoordbolUnsche Boter 138J tukken van KG Handel vryw Gocboler 1 30 4 1 40 Waibetar tjo a i so BEÏÏRS VAN EOTTERDAM L K H KMAANDAG 8 JULI StaaUtetnin9tti PoRToaiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 i Oblig 3a Serie Ir 2500 3 59 RnaLaKO Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Az Japan Ohligatien 1899 4 74 74 Coi DiiBU Geconsolideerde Buitenlandache Schuld Recepia 1 24 L 100 HyfXiUuth Bmitn Aandh idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb SUndaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ülrcchtache Hypb 4 100 Pandb Weatlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand brielhank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Daelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Scheepvaa rt Maatafhappijen Pand Holland Gull Htv Mg 35 Pandb Natimalo Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpooruiegheKingeii Itiuk Oblig Znid Italiaansche Spw lHg A 867 Premielefnüiqen bKuoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 W Dtfergen My tot Expl Laan van Heerdervoort 1902 89 Allo nog resteerende ZOMEEMAITTELS en COSTUMKS worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend ns r fj wfffl £ rffi iKf Sieclaliteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFKEN met daarby pasaande GARNËEBINGEN Burgorlllke Stand GEBOREN 30 Juli Johanna oudera T F de Vroom en J Holthuyaen Johannea Arie ouders G K Nieowland en W van Gent 31 Cornelia Johanna ondera H Broekhuizen en N Verkerk OVERLEDEN 29 Jnli H van Barlingen 2 31 W van der Noot wed T N Raebeen 77 j GEHUWD 31 Jnli P H Reeheen en C J van der Sloot G Dykman en J de JbOf B anwUk GEBOREN Cxirnelia Gorardos onder C Streng en A Lexmond Gerrit ouders P Pardyk en A Perdyk ADVi ilTKiVTIi N CIRCUS voorheen PFUGIIMG Dlreclla HEXRf TKR HAht ROTTERDAM E Specialiteiten Yoorstellingen zyn 1 AUGUSTUS aangevangen Tan at II AOOVSTUa Crool üienw mVIS FIlOSSAKKi SCHOVWBtMLOCE BOELBKADB terrein dar Sociëteit Oas Gixosai h tiEDKItL4XD HE TOOÜEKLVKREE IIilKG goedgekeurd by Kon Besl v 24 Hei 1895 169 VRIJ Dia Avavarva PVtSRMti rtH HET ZIÏBHDS 61B0D Tooneelspel in 4 bedr van HERM HEIJERMANS Jb Aanvang 8 uur Voor pryzen der plaatsen enz zie grooti en kleine biljetten ZATBROAO 3 AUOVaTVS TELEFOONSEEEimi Succesbiyspel in 3 beiryven van REIMANN en HAUSLEITER Vmenising A RH E ZORG Alderling BROKKKIIHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebrnikte en overtollige huishoudeiyke voorwerpen teelke ook zoo veel noodig te reparceren en hooldzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt gakeel ten goede aan de H utr iU Vereeniging Armenimrg Onnavolgbaar z n thans door nieuw gevonden toepaaslnctn onze la Uetmrt geiehUéerüe fartretttu f0l tmre BotaerUi zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatie oor de tehte ta ontvangen Geill Pryscourant met een aantal ongevraagde getaigschrittan gralU op aanvraag Boxtel H HOQAV RI3 e Co Agent voor GOUpA Firma A QIUNT Kunsthandel Kleiweg by wien modttllen te bezichtigen zyn EENISBEF0T7ANTSEE Hen wiirll varierht a i I NERK Ie UtfUk VIT in Maoiaun van M HAVKNSWAAY ZOIMEN aoRrncHBM l eM TMKKEN word n ftfgalernrtl ill rerzegelda pAl Mfftttvyr WM M Mfi füxif an êtn N d onê met TarmeldiDfC ran NomiMr n Prgi Toonivn tro nerflnfUani Merk volfipni de Wet g dapO neerd Zioh tot da uilvoeinK vn eerde orden aanbav ide J C BUL voorheen J BREEBAART La DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHEDE MBEST VOLLkDIOB MlOBEBLAIIEIl zyn baaliBt die der Firma WELIION TH LADIB9 JOVRHAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DREHSMAKBR met een gratia geknipt patroon TUB HkXAAR OF CHILD RBS a fAHBioya Kiudermodea met vele gratis ge i knipte patronen rUAAOT Vw Boekhandelaar Proe nummem 1 AUe mrt ko tel Uotl BIJvo gêfH I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zyn GEKNIPTE PATHONBiN I met Holl verklaring Ir p p te vooruitbetaling van 10 50 verkryghaar by HILLY SITJONS Den Haag