Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1907

40ste Jaargang Zaterdag 3 Augustus 1907 SocieteH NS GE NOEGEN B oelekade te GOUDA Clheu awond gedurende de Herinis Vanaf DOIDKRDAG I Augustus tot en met MO DüG 4 Augustus 1907 Schitterende Voorstelliiigeu IDOOE YLBUGELS No 1Ö400 miwm mmm iMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Tclelaaa Bt ADVERTENTIEN worden gepUiil tt van 1 5 regels a M Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordelT berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur ties mitld TeletMiR St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 26 tranco per K 8t 1 70 Afionderlüke Nommers VIJF CENTEN Specialiteiten Cezelschap 3 Zie annonce en Programma aan de Zaal Groot Orkest Kapelmeester W BLOKLAND Ëlectrische Zaal Tuin en Tooneel verllchling door de Firma DE VKIES MULDER C Amsterdaoi Vrijdag Zaterdag en Zondag 2 3 en i Augustus MATINEE Aanvang der Matlnée s te half 9 uren en der l§lolrée s te 8 uren 1 Tot slot der Voorstelling op de M atinée s en Soiree s yertooning v an HOGERATH S BIOSCOOP ZATERDAG en ZOINDAG na afloop der 8oirée Êm BAL CHAiUPÊTRE onder directie van den Heer H BOOPMAi waarvoor de tuin expresselijk ELiJCTHISCII VERLICHT zal worden 11 13 LHllDEJlsr HEBBEIIT A XjTIJID VR IvJEISr 070530 A 1TC3Entree voor Niet Ijeden ook Stadgenooten s namiddags 50 cent s avonds f 1 J eoila Dnk raa A BHINKMAM Z Donderdag 8 Augustus 1907 Het grootste en voornaamste EQUESTRI8CHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht Qeen reoUtme ondernemiDg doob reéele vertoonlagen op het gebied van werkelUke equestrliohe kunst in hare hoogste voimaaktheid fitleebls 7 dagen In GOUDA KONINKLIJK NEÜERLANDSCH Girciis Oscar Carré Zaterdag 17 Aug 1907 s avonds 8 uur en volgende 6 dagen Gala Voorstelling mat een hier nog nooit goiien Praelit Programma Opt dan dar beste KansteDaara en Kaastenaresaeo 200 PERSONEN Rijk progran 120 RASPAARDEN Bovendien QEDRB88EERDE OLIFf NT ena LES JACODA8 Keiieriyice Jtpansclie Hotkunsteotirs 15 Japanners in hinne nog onbereiicte praestaties al8 Jooglenre Ëqailibristen en Acrobaten De WcreldlMiroeDide Amerikaansche Kunsl WlelrUderessen The O Kautmann e flinke Jonge dame Woensdag 21 Augustus 2 uur Extra Familie Yoorstelling Tegen verminderde prUaen ATONDPRIJZEN Loge I la Bang f i M 26 Rang I iy 3e Rang et TBUDA 18 A0OO8TDS a avond 8 uar LAATSTE VOORSTELLIUG KII OËR KERMIS Waar gaat men met de Kermis lieen Waar vinden v onze vrienden bgeen Wel bg Teoelaar in de Beignelsliraam Ocdergeteekande berlclit het geachte publiek van GOUDA en Ometrelien dat bü dit jaar weder met jn fraaie en nienw gerestanreerde Beignets Kraam is gepliatst op de Harkt itgmm let Sigaren Magaiija van dea Heer DONKER Daar ik reeds 23 achtereenvolgende jaren de gnnst en het vertroawen van Qoada a ingezetenen en ook van de omliggende Qemeenten heb mogen ondervinden loo beveel ik mji weder in UEds gnnst aan EXPRES VOOR GOUDA OKËNBAGEBRD het zeer gunsUgp bekende Itallaanseii Orkest onder leiding van den beroemden Directenr HOMES VILLO welke de eer heelt gehad met sijn kapel voor onderscheidene horen op te treden Hjj in Uw UEds gnnst aanbeveiende heb ik de eer te itjn Uw dw dr P TEGEL A AB N B Mijn Beignets worden bereid met VER8CHE APPELEN wel e ik eipre nlt het baiteniand heb doen komen POFFERtJES WAFELEN en BEIGNETS gewoon tarief Bestellingen worden a naar gewoonte aan hnis ook bezorgd Let op ANTOON BENNER S STOOI CARODSSIl is dit jaar geplaatst V MARÜT tegenover het Café HARMONIE Bultenlandscb Overzicht De Tsaar is gisteren aan boord van zjjn jacht Standart vertrokken begeleid door vier torpedoschepen onder bevel van admiraal Jessen De aanvoerder der ontevreden politiasoldaten is ontslagen en vgt anderen zgn geschor il Do onderkoning van Ierland heelt geweigerd het verzoek der politiesoldaten in overweging te nemen zoolang doze zich niet weder aan de tncbt hebben onderworpen Renter seint nit Washington dd 1 Ang Een aan het departement van bnitenlandsche zaken ontvangen telegram van den consnlgeneraal Thomas Sammon te Seonl bericht dat heden veertig Koreaoen gewond ol gedood zijn Oorzaak van het gevecht was de ontwapening van het Koreaanscbe leger Slechts weinig lapanners werden gedood Terwijl dns de Eogelsche regeering aan ernstige moeilgkheden het ha61d zal moeten bieden keert in Frankrijk de rast zoo langzamerhand terng zoodat minister Jlemenceaa er geen bezwaar meer inziet ijjo vacantiereis aan te vangen Voor het einde dezer week zollen de naar het Zuiden gezonden troepen naar hnn garnizoen teragkeeran terwgl eveneens tot voorloopige invrgheidstalling van FerronI Marceliu Albert en andere leiders van de beweging der wijnboeren is besloten Deze beweging scfa nt dos geëindigd ot althans in meer wettige banen te znllen worden geleid Ook te Raon l Etape in de Vogeozen waar een staking der lederarbeiders Zondag tot een 100 ernstige botsing met in gendarmerie aanleiding gal zullen orde en rast aderkeeren De patroon verklaarde lieh bereid da vakvereeniging der arbeiders te erkennen en de ontslagenen weder in dienst te namen De staking zal hiermede wal geëindigd zijn al is een olflcieel besluit dar stakers dan ook nog niet bekend Uinister Clemenceaui gaat dns een aangename vacantie tegemoet Orde en rast hersteld en ean goeden afloop van de verkiezingen voor de algemeene raden die ondanks alle oppositie tegen zoovele regeeringsmaatregelen de regeeringspartijen versterkten meer kan de leider van het kabinet welks doodsklok men reeds hoorde luiden voorloopig niet verlangen FEVÊLLETOK S S Varhaal uit den Amarikaanschen burgeroorlog Wat duivel riep Webb uit We schynan op een warme plaats ingekwartierd te zgn Ik antwoordde Dat do t er minder toe we hebban meer te letten op de ondeinaming die te en dezen nacht voorbereid schynt te ziJn We moeten snel en beslist optreden Het geelt niet veel ol we dien Wicklow nog langer onder toezicht stellen Het is nn zaak zoo spoedig mogelijk er achter te komen waar 166 zich bevindt opdat wQ de bande daar kunnen overvallen De eenvoudigate weg is den knaap gevangen te nemen maar voor alles moeten we het departement van Oorlog kinnis geven We stalden een cglertelegram op verzonden dat en openden toen den briel die den oaden heer was alganomen Hy bevatte Blaehts een paar blaadjes wit papier We aagaB ons leer taleargMteld doch dachten het Tolgeada ooganbUk aan uogsnaamdan jafatlietlMhtii Inkt We hleM n it paptar Voorloopig want na ad oop der parlementaire vacantie wacht hem natnurlijk weer nieuwen strijd V De ongeregeldheden te Hellast hebban in de laatste dagen een meer ernstig karakter aangenomen Niet de staking trekt thans meer de meeste aandacht maar het leit dat de lersche politie zich by de beweging heelt aangesloten Zy heeit san de overheid een nitimatnm gesteld dat Zaterdag afloopt bevattende een aantal eischen batreltande betere saiarftoring pensioneering enz De politie schjjnt voornemens indien aan deze eischen niet wordt voldaan tot staking over te gaan De beweging onder de politie ambtenaren wordt geleid door den constabel Barrett die ontslagen is maar wiens weder indienststelling door de beambten wordt verlangd Hy tracht thans de beweging tot een algemeen lersche te maken en biykbaar voorloopig niet zonder succes Dat tonnen de sympathiebetuigingen der politiebeambten in andera steden en plaatsen van Ierland De meeste beambten z n nationalistisch gezind en zij dreigen openiyk den band met Engeland te verbreken Tegenover dezen zoer ernstlgen toestand heelt de regeering krachtige maatregelen genomen Het garnizoen van Belfast is aanzienlgk versterkt en men verwacht dat Zaterdag 10 000 soldaten aanwezig zullen zgn om zoo noodig de oproerlge politie te ontwapenen en in den dienst te voorzien De alkondiging van den staat van beleg is ieder oogenblik te verwachten Van den ernst van den toestand geelt het Dinsdag gebenrde een bewgs toan twee rechters die terugkeerden van een zitting der rechtbank waarin eenige stakers wegans daden van verzet waren veroordeeld door do menigte met steenen werden gebombardeerd zoodat een hunner bedienden werd gewond Marokko brengt telkens nieuwe vai rassingen terwgl do sultan nog steeds in stryd ligt met den opstandeling Raisoeli wiens verbigfplaats tevergeels wordt gezocht komen nit Casablanca aan de westkust berichten omtrent een nieuwen ernstlgen opstand De stammen in de omgeving dezer stad hebban den heiligen oorlog uitgeroepen en zyn de stad binnengedrongen waar zy een achttal Europeanen vermoorden De meeste dar alachtollers zijn Franschen werkzaan bj den aanlag der havenwerken in deze stad Uit een gisterenmorgen ontvangen telegram blgkt dat zonder eenigen twy bg het vuur maar de flauwe strepen die daarop verschenen hadden niets te beduiden We lieten den dokter komen en verzochten hem mat alle bekende middelen te beproeven het scbrilt te voorschyn te brengen Voor ons ontstond een ergeriyke vertraging want we hadden zeker verwacht aan den briel gewichtige mededeellngen over het komplot te zullen ontleanen Op dat oogenblik kwam sergeant Rayburn en haalde uit zjn zak een eind koord voorzien van drie kaartjes Dit heb ik in een der kanonnen aan den waterkant gevonden Ik heb alle kanonnen onderzocht maar dit was alles wat ik vond Hier hadden we dus het teeken dat den Meester de uitvoering zgner bevelen moest aantocnan De schildwachten die de laatste vier en twintig uur in de nabyheid van dat kanon geposteerd waren geweest werden in arrest gesteld Er kwam een telegram van het departement van Oorlog van den volgenden inhoud Stad in staat van beleg stellen Noodiga arrastatien doen Waakzaam en yverig handelen Steeds departement bericht zenden We lieten den ouden heer in hechtenis namen en dadeiyk naar het lort brengen In den beginne was hy geneigd den wildeman ta iMlan doch hy gal dit weldra op Wtekloir had dan pu aaDfaworvag rMti lal de pacha van Casablanca de oproerige stammen steunt Eerst met groote moeite gelukte het den Franschen consul hulp te verkrijgen van da in de stad aanwezige soldaten die echter ten slotte zich ook oog tegen de vreemdelingen keerden zoodat deze zic i door de vlucht aan hnn beschermers moesten onttrekken In Frankrgk heelt het bericht omtrent het gebenrde te Casablanca diepen indruk gemaakt en algemeen dringt de Kranïcbe pers op krachtige maatregelen tegen de oproerlingen aan De Marokkanen maken gebruik van den nayver der Europaascbe mogendheden die tot dusver elk krachtig optreden tegen da toestanden van anarchie in Marokko heelt verijdeld maar zjj konden nn wol eens bedrogen uitkomen Op last van den Franschen gezant ta Tanger is de krniser Oalilèe naar Casablanca gezonden ter bescherming van de daar nog aanwezige vreemdelingen en men raag verwaihlen dat het hier niet by zal bigven Zal Frankryk nn tot de bezetting van Casablanc a overgaan ot zal het weder als by oen vorige gelegenheid door een verdere bezetting van het aan Algerifi grenzende gebied nieuwen druk op den sultan en da Marokkaansche rageering willen oelenen f Dat zal on weldra biykan V Hat Berliner Tagebistt dat over da oniraoeting tusschen de twee keizers goed Ingelicht is gebleken verneemt nog dat keizer Nikolaas te Swinemlln ie geen voet aan wal zal zattan Zeer mogeiyk is t dat hy dan wenseh te kennen geelt iets van de Daitsche vloot te zien an daaraan zal dan natuuriyk voldaan worden Toevallig is er by SwinemUn e reeds een groot deal dar Dnltscba vloot byeen I Tan stelligste verzekert men van welondarrichto zyde aan bot B T dat de ontmoeting slechts de langjarige goede verbonding tusschan de twee vorsten en dan algemeenen wenseh naar rust en vrede bevestigen zal en dat er van plannen waardoor de belasgen van andere mogendheden geraakt kunnen worden niet in t minst sprake is In da verste verte richt zich de ontmoeting niet tegen Engeland noch heelt zg ten doel Rusland van Frankrgk al te trekken Ook is elke inmenging in Rusland binnanlandsche aangelegenheden volkomen nttgosloten V V Er zgn een paar brievan van Sir T Eimonde in wien de lersche parlementaire party een invloedrgk lid verloren heelt aan John Redmond den leider dier party open ten iets toegestoken zoodra hg de hielen had gelicht werdi n die lieden in arrest gesteld By elk hunner vond men een smal stukje papier waarop met potlood de volgeode woorden on leekens stonden Adiers derde vlucht Remember XXXX 166 i We telegraplieerden dadeiyk naar het departement van Oorlog den gang van lakon Ook maanden we nn krachtig genoeg Ie zy om tegenover Wicklow het masker te laten vallen en zonden dns om bera Ik liet den met sympathetischen inkt geschreven briel halen doch kreeg dien terug met de opmerking dat hy aan allo middelen weerstand had geboden Wicklow trad binnen wel lag er eenige verrassing en angst in zgn blik doch overigens scheen hg geheel kalm en zich zelf meester te zyn ten minste aan zyn gezicht was niets te bespeuren Een poosje liet ik hem rnstig staan daarna zei ik vriendeiyk Wel jongen waarom ga je zoo dikwi la naar dien ondeh stal Zonder de minste verlegenheid antwoordde hjj snel Commandant dat waat ik zall nanwaiSki aan bapaalda radap hab ik ar niat baar gemaakt Daaruit biykt wat Esmonds wil In dan eersten brial gaiyk de twaada in Juni geschreven zegt by dat da larscha parlementaire party van de regaering de bololte moet verlangen bg do volgende algemeene verkiezing lloma Rule bovenaan haar program ta stellen en alvast dat de regeering in samenwerking met John Redmond voor het begin van de Volgende zitting in booldiynen de wet vaststelt dia zy wintzy die verkiezing zal indienen 01 anders aiachta de partg dat Ierland in ItfOti zellbestuur by koninkigk besluit kryge geiyk met Transvaal en Transoranje gebeurd is Do vorm van dat zellbestuur zou waar in samenwerking mot Redmond vastgesteld moeten worden In zyn tweeden briel zegt Eamonde dat de Ieren beginnen moeten met eendracht in hnn gelederen te brengen en samenwerking ta verkrygen met allo groepen der nationalistea ook met da onalbankelgke Orangisten Da strydkreet zou moeten wordan Uitrekking van da Acte van Unie V Eenige wekan geleden heelt ar in de Uatin een interview gestaan met Angagnenr den gouverneur van Madagaskar over de verhouding van kark en staat op Madagaskar De gouverneur liet zlcb er in bat Interview op voorstaan dat by zoo yvedg de beginselen van scheiding van kerk en staat doorvoerde op Madngaskar Het zeker genoegen deelde htl mede hoe hy de proiestantscba zandallngen op hun plaats gezet had Den meesten last ondervond hy by zyn optreden niet van da katholieken maar van de protestanten Ja dia protestanten zeida Augagneur smadeiyk dia hebben altyd aan de zyde van da antlclericalen gestaan maar dat was niet omdat zy het met ons eens waren in den stryd togen hot clericallsme Hat was hnn enkel om da bastrydiog van het katholicisme te daan Par slot Is bun oogmark enkel het katholicisme door bat protestantisme te vervangen Ze streden raat ons aliol za vrydankara waren en het is hnn par slot allaan mjar om hun eigen godsdienst te doen Zoo S rak de heer Angagnenr Hy spreekt over de katholieke an protastantacho godsdiensten alsol het schrlkkeiyka volkskwalen zyn alsol hg het had over bestryders van b v morflnisme wian het In den grond nergens anders om ta doen zou zyn dan den alzet van sterken drank te verzekeren in de binnenlanden tiy Au agneur de ware geheelonthouder Is op nitroeling niet op verwisseling van het kwaad bedacht Een van de belangrykste maatregelen van Augagneur is geweest dat by verboden heelt voor ol het moest zijn dat ik gaarne alleen ben en mg daar amuseer Amuseer je je danrC Ja antwoonide hy my mot zyiia groote zachte oogen verwonderd aanziende En doe Ja daar andera niets V Is dat allee f Ja antwoordde hy eenvoudig en onschuldig als te voren Is dat heel zakar zoor Heel lakar Na een poosje vroeg ik weer Wicklow waarom schryi je zooveel f IkV Ik scbryi zooveel niet commandant NietV Neen commandant soms krabbel ik wel eens wal voor myn pleizier als u dalmiascbien bedoelt En wnt doe je met dat gekrabbelV Niets dat gooi Ik we Verzendt j dat niet f Neon Ik hield hem eensklaps den aan iJen Overste gerichten briel voor Hg ontroaide doch borstelde zicb spoedig weeren een licht rood kwam op zyne wangen Hoe kwam ja er toe dit scbryven te verzenden Ik ik darbt daarmede geen kwaad te doen Wordt rarvolgd