Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1907

ALEX BEI I ER S B10SG0PB I§llaudplaat § MARKT VrUda en Zalerdaii Geheel Nieuw Programma Zaterdag ten 2 en 3 uur Groote Kinder en Familie Yoorstellingen MET SPECIAAL GEKOZEN PROGRAMMA Voor deze voorstellingen betalen kinderen Loge 1 0 40 Ie rang 1 0 26 2e rang 1 0 1 5 3e rang 1 0 10 GEWONE PRIJZEN 60 B0 30 g0 cent i Zonoag en Maandag Grnote Aischeiis Vflorstcllingen MET GEHEEL NIEUW SUCCES PEO IRAMMA l Aanbevelend if BENNER voortaan les te geven in een kerk De kerken beliooreo aan het ri k Als ik bijzondere scbolen toelaat in de kerk dan is dat een indirecte snbiidie aan liet kerkelijk onderwijs en dat strekt allemaal maar tot schade van het openbaar onderwijs Vooral het protestantisme is gevaarlijk betoogt Aagagnenr Er zgn op Madagaskar massa s protostantsche zendelingen Ëngelschen en Noren vooral die de inboorlingen opvoeden in een gedachtenkring die volstrekt vreemd is aan den Franschen geest De directeur van de vereeniging der protestantsohe zendelingen te Parijs zet in de Temps van gisteren de beteekenis alteen van de maatregelen van Augagnenr In ieder dorp is gewoonlijk een gebouw waar in de week school en op Zondag kerk wordt gebonden Daar gaven de zendelingen les Door den maatregel van Aagagnear zgn op 2800 plaatsen de zendelingen plotseling van hnn schoollokalen berooid Het is niet mogelijk in een dag een school te boawen bij den aanvang van den regentijd Alle aanvragen om uitstel waren vergeetsch En de gonvernenr denkt er niet aan op die plaatsen overal staatsscholen te houwen Het komt daarop neer dat het op de meeste plaatsen volstrekt uit is met het inlandsch onderwijs Dat is de schoolpolitiek van den gouverneurgeneraal De schrijver van het stuk in de Temps valt Augagnenr scherp aan over ztja beoordeeling van de rol der protestanten bij de scheiding van kerk en staat Zvj zijn voorstandera van de scheiding omdat zij daarvan bevordering van de vri heid van godsdienst verwachten Maar Augagnenr knevelt de vrijheid van godsdienst Verspreide Berichten Feankbuk De Petit Marseillais zegt dat commandant Dreylns bij zijn besluit om zijn ontslag te nemen blijft indien bij niet zooals zijn recht is tot luitenant kolonel bevorderd wordt Het blad zegt dat de ijuaestie voor de Kamer al worden gebracht Minister Picquatt zou zich tegen interpellaties daarover niet verzetten maar zich overigens persoonlijk niet met de aangelegenheid inlaten DUITSUHLAÏU De Zeit deelt eeuige ophelderingen mede uit diplomatieke bron omtrent den Driebond DaitschlandOostenrijk Italië Wordt het verbon dat in 1914 aflojpt eenbaar van te vor n niet opgezegd dan wordt het van zeH Jbt 1920 verlengd In 1912 heelt elk der Sondgenooten het recht wijzigingen in het verbond voor te stellen die dan door een oonlerentie zullen worden onderzocht Het verzoek van 69 geestelijken in NoordSleeswijk om twee uren Deensch onderwijs op de scholen in te voeren is van de hand gewezen Te Sarreburg hebben lacbl Lotharingers die door vier onderolfi ieren voor vuile Franzosen werden gescholden dezen gedacht afgedroogd De Zondagsrust voor dokters is nu in Mttnchen ingevoerd van 12 tot 12 blijven in elke wjjk om de beurt twee dokters beschikbaar Belqie Er is biJ de Kamer een wetsontwerp ingekomen voor het hellen van belastin op uithangborden en dergelijke reclamemiddelen Enoeland De lersche nationalistenleider Kedmondzei 0 a by de bespreking van het voorstel aan lord Cromer 50 000 pond toe te kennen dat dit een belooning zou zgn voor de politiek die van Egypte een Engelsche provincie maakte wat een overwinning is van de politiek die door de besohaalde wereld beschouwd wordt als barbaarsch en oneerlijk Die woorden wekten een storm van verontwaardiging natuurlijk Er zijn uu 6000 soldaten in Hellast Rusland Den 12u Augustus komt het proces aangaande de samenzwering tegen don czaar voor de rechtbank I n Orel zijn een inspecteur van politie en zyn adjunct doodgeschoten een schrijver ontkwam Tusschen Seitler en Grammatikswo zgn twee kassiers van 20 500 roebel berooid Ameiuka Men gelooft dat Mexico een hooldgeld zal gaan oischen van de talröke Japanners die in den laatsten tijd dat land binnenkomen en heel vaak verder trekken naar de Vereen Staten Weer duikt het gerucht op dat de Vereen Staten de Deensche Antillen willen koopen Bljjit Denemarken weigeren dan zonden zg de eilandeu wUUn pachten Mevrouw Thaw spreekt het bericht dat zg aan het tooneel zal gaan tegen BIN NENLAND V KEDE8GON FERENTI E De Britsche minister van Marine deelde Woensdag in het Lagerhuis bU de behandaling van de begrooting mee dat de begrooting ïooriiet in drie schepen Het derde dezer schepen zal op stapel worden gezet tenzi er op de Haagsche Oonlerentie iets geschiedt dat onj rechtvaardigt dat niet to doen zei de minister Het op stapel zetten zal nu wel kunnen doorgaan De eerste sub commissie der eerste commissie vergaderde gister president de heer Bourgeois Aan de orde was de beraadslaging over de instelling van een permanent hol van arbitrage De beer Ohoate Amerika gal een uiteenzetting vi n het AmerikaanscTie voorstel Do Oonlerentie moet bewgzen dat zg den vrede wil niet den oorlog waren spreker s slotwoorden De heer Scott Amerika hield een zakeIgke rede waarin hg betoogde dat hot tegenwoordige Haagsche Hol zwak is door de middelen waarover zij beschikt Men heelt geen werkcigko rechters voor zich en een rechtbank moet niet alhankeljjk zijn van ministers van buiteulandsche zaken zei spr De heer do Martens RusiUnd veroenigde zich met don hoer Ohoate ten aanzien van de door dezou uitgesproken grondgedachten Het Hol moet altgd beschikbaar zgn men md het in voortien dagen kannen bijeenroepen De hoer Murschall Duitschland aanvaardde de algemeene begiusolen van het Amerikaausche voorstel Duitschland zou de instelling van een permanent Hof van Arbitrage boschonwen als een workelijko vooruitgang en zou al zgn krachten aanwenden om de voornaamste taak der Conferentie tut stand te brengen De heer de la Barra Mexico stelde een amendement voor op het Amerikaanschè voorstel ten einde te voorzien in speciale gevallen waarin men zich niet zou kunnen wenden tot bet Hof De heer Fry Engeland sloot zich ait naam der Britsche delegatie van harte aan bij de beginselen van het Amerikaanschè voorstel De heeren Larreta en Drago Argentinië motiveerden hun voorstel waarin den souvereinen en staatshooMen wordt verzocht hun scheidsrechtelgke tusschenkomst niet te verleenen zonder vooral partijen te bobben herinnerd aan het bestaan van het Haagsche Hol De beraadslaging wordt verdaagd tot Zaterdag 3 uur De vereenigii Moederland en Koloniën alhier heelt in een adres aan den heer Nelidol president der Oonlerentie onder de aandacht van dezen en van de Oonlerentie gebracht dat een belangrgke stap op den weg der vredelievende oplossingen te doen ware wanneer de staten konden besluiten oneenigheden over alle grenskwesties van koloniaal gebied aan de beslissing van bet Permanente Hol van Arbitrage te onderwerpen Men meldt uit den Haag aaude N B Ct Met zekerheid kan worden medegedeeld dat gister met ingang van 5 Augustus benoemd is tot minister van marine viceadmi raal J Wenthoit directeur en marine commandant te Willemsoord tevens commandant der stelling van Den Helder Tot eereleden van het Nation Congres voor alschalflng van den Nachtarbeid in het Bakkersbedrijl te Amsterdam te houden zgn nog benoemd de heeren mr D Fock minister van Koloniën jhr mr O van Nispen tot Sevenaer jhr de Savornin Lohman de Waal Maleiyt P Nolting mr L Drnckor allen leden van de Tweede Kamer H Pyttersen oudlid von de Tweede Kamer B Baumie voorzitter van den Frieschon Bakkersbond Als sprekers zullen optreden de heeren dr A Knyper mr M W F Treub mr P J M Aalberse dr Eudolll te Leiden dr A O A Holman arts te öouda H Diemer te Rotterdam Bg den secretaris DaOosta 92 te Amsterdam zgu congreskaarten te bekomen Gemengde Berichten Men schryit aan de N E Ct Te Midwolde zou Dinsdagavond de commissie uit de landbouwers samenkomen met de bestuursleden der veldarheiders om te overleggen over het zicht en hindloon maar twee landbouwers en twee arbeiders trokken lich terug De bgeenkomst is wel doorgegaan doch tot een resultaat kwam men niet Onder de veldwerkers is oneoni heid ont staan Een gedeelte van de losse arbeiders is van meening dat do voordeden der vroeger overeengekomen loonregeliiig in hooldzaak komen ten bate van de vaste arbeiden en dat vele losse daardoor werkloos zgn Zg hebben daarom een vergadering belegd met hot doel de loonen weer verlaagd te krggen in den zomer tot 75 in den winter tot 60 cent per dag De bijeenkomst was echter zoo slecht bezocht dat er geen besluit werd genomen Vrydagavond zal er weer oen vergadering worden gehouden van losse arbeiders Het ligt ook in haar bedoeling de loonen der vrouwen in de aanstaande lente zoo hoog op te voeren dat vronwenwerk in het landbouwbedrgl wordt algeschalt De arbeidersvereeniging wil dit laatste ook gaarne om de werkloosheid der mannen zooveel mogelgk te beperken Dezer dagen werden er erwten geplukt door vrouwen terwgl vele mannen werkloos zgn Bg het erwtenplukken werden zg niet toegelaten Ook in verschillende andere plaatsen ala Oostwold Finsterwolde en Beerta zgn hetrekkelgk velen zonder werk Dit komt in hooldzaak doordat de oogsttgd zoo laat valt in dezen koelen regenachtigen zomer Te Oostwolde ver aderde de Christelgke vakvereeniging van veldarbeidera altgd in de leerkamer der Ned Ger gemeente doch dit zal niet langer worden toegestaan en wijl ook de caféhoudors hue localen niet beschikbaar willen stellen zgn de veldwerkers zonder vorgaderlocaal Zg zullen nu samenkomen te Midwolde op aanstaanden Zaterdagavond in hoofdzaak om te spreken over het zichten hindloon Het loon voor het machinedorschon is met 2Vs cent Verhoogd te Oostwold zoodat thans 17 in plaats van 16 cent per uur wordt betaald Met 15 October zal dit echter weder op 15 cent worden gebracbt Vroeger werd het geheele seizoen 16 cent betaald In de meeste gemeenten wordt reeds gewerkt met stooradorschmachines doch nog niet geregeld wi nt alleen de karwg is nog ma4r geoogst Te Biyham zijn landbouwers en arbeiders nog niet tot overeenstemming gekomen de landbonwers hebben een ledenigst der arbeidersorganisatie gevraagd Waarschgnlgk zullen de veMwerkers Zondag samenkomen Te Finsterwolde zullen de arbeiders vergaderen onmiddellgk voordat het zichten en bindon algemeen begint Het Museum van Kunstngverheid te Haarlem werd in de maand Juli door 625 personen bezocht terftgl uit de aan het Museum verbonden boekerg 123 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land werden uitgeleend De historische kamers de Napoleonskamer en Prinsessekamer die sedert Juli te bezichtigen zgn hebban reeds veler belangstelling opgewekt Do verbouwing die aan de aan het Museum verbonden School voor Kunstngverheid plaats heelt zal primff September wanneer de cursus wordt hervat gereed zgn Het werk van de leerlingen der School zal in het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam gedurende de tentoonstelling van ambachtswerktuigen worden tentoongesteld Onze Berlgnsche correspondent seint ons Het aan het strand te Wyk op het eiland Fóhr gevonden pakje met banknoten ter waarde van drie millioen mark van de NationalProvincial Bank te Dover moet atkomstig zgn van het stoomschip Berlin dat aan den Hoek van Holland vergaan is N E Ct Uit Oosterbeek meldt men aan de N A Ct Gisterenmorgen vond een schipper aan den aanleRsteiger bg de Westerbouwing onder Oosterbeek oen taschje alleen inhoudende een briel gericht aan de politie Naar wij vernemen was dit een schrgven vaq een man en eene vrouw die daarin verklaarden zich van het leven te hebben berooid door zich in den Egn te verdrinken Een onderzoek wordt ingesteld Men achrglt uit Maastricht Naar wg vernemen wordt een onderzoek ingesteld naar de handelingen van den bur gemeestersecretaris eener Znid Limburgsche gemeente die zijn jaarlgksche staten zoo wist in te richten dat aangenomen moest worden dat sedert de volkstelling in 1900 het zielental zgner gemeente met 282 inwoners was vermeerderd terwgl dit in werkelgkheid met 25 was verminderd Op die wgze zou het rgk dat jaarlijks een subsidie van 1 1 33 per inwoner uitkeerde een aardig sommetje te veel betaald hebben Men meldt nit Middelburg Naar het huis van bewaring alhier zgn overgebracht een 20 jarige landbouwersknecht en een landbouwer uit Oost en West Souburg verdacht van opzettelgke brandstichting Wy vernemen dat de knecht een volledige bekentenis heelt algelegd wy vernemen nit Hillegom Giiteravoud te ongeveer Q i oor brak een kort doch hevig on ieer los boven deze streek Spoedig vernam ik bg geruchte dat de bliksem danig had huisgehouden in de woning van den heer B van Till aan de Wilhelminalaan Zwart werd mg de toestand daar algeschilderd In de huiskamer alles door elkander geslagen en wat het ergste was de heer van Till zeil getrolfen door oen olectrisclje vonk Gelukkig word hg slechts voor een oogonblik bedwelmd on verzekerde mij oog slechts een weinig pQn aan de linkerzydo van het lichaam te voelen Rondgeleid door dezen heer aanschouwde ik de verwoesting Niet oen enkele kamer was gespaard gebleven Overal waren groote galen in de pialonds en muren te zien De ramen der huiskamer waren volkom ii uit hun verband geslagen en in alle kamers hot huisraad deerlgk toegetakeld Een begin van brand ontstond nog in de slaapkamer waar het beddegoed door het hemel uur werd aangetast Dank zg spoedig toegescholen hulp werd uitbreiding van de vlammen voorkomen s Hoeren Till s huishoudster bewusteloos geworden verkeerde gisteravond in oen toestand welke veel zorg vereischt De schadei wordt door verzekering gedekt Hbld Ëenige dagen geleden klaagde een dienstmeisje in het Volk over den schandelgken overlast dien meisjes aan het Schoveningsclie strsnd ondervinden van kerels die zich niet ontzien zelfs tot handtastelgkheden over te gaan Zondagnamiddag schrgft men nu aan dat blad waren weer eanige jongu meisjes naar t uiterlgk te oordeolen dienstboden die den dag aan het strand d or brachten het slichtotler van de lage handelingen dezer lieden Hel mocht een agent van politie gulukken een dezer individuen te achterhalen en te arresteeren Maar slechts aan het linke optreden van den agent is het te danken dat de aangehoudene zgn welverdiende stral niet zal ontloojien t bad tuch weinig gescheeld oi de man die zich hevig verzette tegen zgn arrestatie zon geholpen door hot publiek die niet wist waarom hj gearresteerd werd nog den dans ontsprongen zgn Do Gouverneur van Atjeh seinde 26 Juni aan de Eegeering te Buitenzorg In bet Singkelsche is door eigen vuur gesneuveld een inlandsch mindere In het bivak te Seudoe Leupoeëng zijn in den nacht van 7 op 8 Jnui eenige gewapenden met blanke wapens binnengedrongen gesneuveld drie gewond zwaar drie onbeduidend een inlandsch mindere twee geweren model 96 gingen verloren een patrouille uit Panton Leubeue is in den nacht van 16 op 17 Juni in het marschbivak te Kende Bawang Idi tjoet aangevallen door een bende met blanke wapens gesneuveld één licht gewond acht onbeduidend een inlaudsch mindere licht een dwangarbeider 2 geweren model 95 gingen verloren Stadsnieuws GOUDA 2 Augustus 1907 Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Moeder was van de rgksen gemeente gebouwen en enkele particulieren de driekleur uitgehangen Het garnizoen hield een parade op het schietterrein welke gekommandeerd werd door kapitein Reyers De troepen werden geïnspecteerd door Majoor Boonacker Hedenmorgen heelt een jongen van den politieagent K het ongeluk gehad metnün hoold tusschen de brug over de Cojmelia Ketelstraat en een daar onder do rfgaande schuit bekneld te raken In het gebouw der wgkverpleging zyn de twee wonden die hg aanhetgezicht bekwam geheeld waarop hg weder naar de ouderlgke woning is teruggegaan Gisteravond woonden we de eerste Soiree bg in de Sociëteit Ons Genoegen waar voor een stampvolle zaal een specialiteitengezelschap optrad onder directie van den heer Vleugels Als inleiding hoorden wg een paar mooie nummers muziek die onder leiding van den heer W Blokland keurig werden uitgevoerd Van de verschillende nummers van het programma noemen wg vooreerst de Winteren Zomeridylle waarvan de eerste een mooi sneeuwtalereel was terwyi de zomer deed denken aan een toovertiin vol pracht en kleuren Dit nummer is voorzeker een der mooiste en verdiende dan ook het daverend applaus dat door de zaal weerklonk Dan noemen wg Het meisje met het gouden haar een fantastisch visioen dat een tooverachtigen aanblik bood dat ook veel bgval mocht verwerven Ook de Altbolls toonden dat zy met paarden best kunnen omgaan en lieten ons verschillende toeren zien De Hollandsohe sterren boden een andigen aanblik loo in die Tluohen pakjes en zongen daarbg verschillende bekende coupletten om later met een dansje te beclniteu De acrobatische wielryders deden ons zien lioe do dame haar stuur ultstekond meester was terwgl de heer met veel handigheid verschillende kunstverrichtingeii uitvoerde Ook de Gebrs Martron die we hier nog maar eens hebbon gehoord kwamen mot hun aaidige coupletten mooi uit en behaalden dan ook een donderend applaus dat niet minder word voordat we nog een nastukje hadden gehad Ook Harry Livermoro liet ons handige kunstverrichtingen zien terwgl Les Ariey s met hun gedresseerde honden ook veel bgval behaalden Jammer was hot dat vele achtaraanzittondon gedeelten van dit nummer moesten missen Mac Governs toonden hun dansen en sprongen en do Bioscoop van Nögerath besloot met een drietal aardige nummers het zoo uitstekend sainongesteldo programma We kunnen niet nalaten hier den heer Vleugels onzen dank en liulilo te brengen voor alles wnt hg ons gisteren heelt laten genieten en golooven dan ook stellig dat de soirees en matinees lederen dag veel publiek zullen trekken Gisteren werd 0p Hoop van Zegen van Herm Hegermans Jr door de Nedorl Toonoelvoreeniging opgevoerd voor een laten we het maar dadelgk zeggen nog veel te weinig bozotto zaal t Was anders wel do moeite waard dat spel eens te komen zien Wo zoudon onwaarheid spreken wanneer we zeidec niet rvivi voldaan te zgn huiswaarts gekeerd Van eon paar der spelendon in hot bgzunder kannen wo niet anders dan met lol spreken In do eerste plaats noemen we Kniertje Mevr i de Boer van Rgk en Jo haar nicht Mevr W v d Horst v d Lugt fl ert en van de heeren Geert zoon van I tje do hoer A Post Bos de reeder do Voer D Holkors on Barend do andere zoon van Kniertje de boer Gilhugs Ook Oobus Kaps en dronken Simon waren beel goed i Enf welk een bekoring er van het spel uitging bewees wel de stilte waarmee geluisterd werd en het applaus waarmee het publiek na elk bedrgl zyn bewondering uitte voor zulk spel Machtig mooi was Kniertje in hotlaatsto bedrgl op het kantoor van Bos waar haar dB tgding tor core komt dat de Op Hoop van Zegen met man en muis is vorgaan en waar zg in haar leed over het vorliei van twee zoons getroost wordt met een kliekje opgewarmd eton Jo de vroolgke opgoraimde meid kwam het best nit in t eerste en het tweede bedigl üoert de zoon gas echt do vrgo zeeraan die aangolast tfoor oie ideeën zich b j de marine nietr heelt knkne inhouden en nu wegens insubordinatie zès maanden te pakken heelt Zgn spelyinterresseerde ons bijzonder I en heel mooi tooileel was ook het derde bedrgf waar al diy visschersvronwen bgeen zaten bang luisterend naar hot geluid van den wind en het aolfgeklots Maar dit kunnei we wel zeggen heel den avond werd er Nog een vraag aSn het publiek Zou hetniet mogelgk zgn daKer Jgdens de muziekeen beetje meer stilte heerschte zoodat hetluisteren voor wie winen niet onmogelgkgemaakt wordt Van avond gaat Het Zevende Gebod Mogen we er het kunstminnend bliekopmerkzaam op maken V ScHOONiiovBs 1 Aug Heden herdacht de heer Ottcn den dag waarop hg vó6r 25 jaar als AdjudantOnderolflcier aan de InstructieCompagnie verbonden werd Met de reveille werd den jubilaris een aubade gebracht door de Militaire Muziekvoreeniging terwgl de volontairs vóór dien tgd de woning van den Adjudont prachtig met groen hadden versierd Verder op den dag werden hem van alle zgden stollelgko blgken van belangstelling en waardeering gebracht Ook kwamen golukwenschen van zgn vroegere Chels langs telegraflschen ol anderen weg in Zellshet carillon gal een extra nummer ter zgner eere ten beste INGEZONDEN Buiten verantaoordelijlclmd der Redactie Onderlinge Landb Ongevallenverzekering Onder bovenstaand opschrilt vonden wg dezer dagen in tal van bladen vermeld dat staande afln op 6 Jnli j l te Utrecht gehouden vei i adering gesticht is een permanent Comité tot bestudeering en voorbereiding van eene onderlinge Landbouw Ongevallen Verzekering en zulks met het oog op de eventneele totstandkoming van de Landbouw Ongevallen wet Het permanent Comité aldus het bericht heelt volgens het op bovenstaande vermelde vergadering aangenomen stataat tot taak de bestudeering en voorbereiding eu voorbereiding in den ruimsten zin van alles wat betrekking heelt op de onderlinge verzekering van het risico dat voor de werkgevers in den landbouw voort zal spruiten uit de Landbouw Ongevallenwet on het permanent Comité zal aan do Jeelnemendo besturen van landbouw organisatios hetzg uit eigen bewoging hetzg op verzoek ter zake van bovengenoemde onderwerpen kosteloos van advies dienen Het permanent Comité koos tot zgn Voorzitter de heer K Ozn do Boer lid van het Hooldbestuur der Uollandsche Mnalschappy van Landbouw en lid van do Tweede Kamer terwgl tot Secretaris is benoomd de beer P Tonnissen Landbonwknndigo Hot Secretariaat is geve itigd in het gebouw Singel 130 Amsterdam Om te doon uitkomen hoe voorzichtig men zal moeten zijn met gelooi te hechten aan de rapporten welke door dat Comité eventueel uitgebracht zullen worden en van hoe weinig waarde de onpartgdigheid der door haar te geven kosteloozo adviezen zullen zgn zg het mg vergund langs dozen weg do aandacht van do landbouwers er op te vestigen dat genoemd Comité domicilie heelt gekozen in het gebouw van de Centrale Werkgevers RisicoBank Singel 130 te Amsterdam een der inrichtingen in ons land welke zich bet voeren dor administratie van ondeilinge omslag rieico veroenigingen ten doel stelt waarbg men dan tevens nog in aanmerking moet nemen dat genoemde Eisico Bank geheel alhankelgk is van de toepassing van het zuiver onderling stelsel en het haar vrgwel onverschillig laat ol en in hoeverre uit de toepassing van dat onderling stelsel in meerdere ol mindere mate goldelgke nadeden kunnen voortvloeien Als Secretaris van hot Comité zal lungeoren de heer P Tennissen iemand van wien het reeds vrgwel algemeen bekend is dat men in hem heelt te zien do propagandist van bovengenoemde Centrale Werkgevers Eisico Bank De in dit geval zoo gowicht ge functie van Secretaris toe te vertrouwen aan een man die uit den aard der zaak in de eerste plaats de belangen van een bepaald administratiekanteol heelt te behartigen is ook allerminst ge llikt om het zoo noodige vertrouwen in de onpartijdigheid van het Comité te wekken Bovendien bestaat het Comité uit al te heterogene beetanddeelen wat de aandachtige lezoi geheel met mg eens zal zgn als hij kennis nemen wil van het volgende Onlangs werd op een openbare vergadering eene uiteenzetting gegeven van 1 et ontwerp LandbouwOngevallenwet Do heer Tennissen gebruik makende van de gelegenheid tot gedachtenwisseling maakte den inleider er een vorwyt vin dat hg zich onthouden had critiek te leveren op het Wetsontwerp waarvan zooals de hoor Tonnissen het uitdrukte geen lor deugde Toen daarna de spreker den heer Tennissen duidelgk maakte dat het allerminst op zgn weg als inleider lag om critiek op het Ontwerp uit te oelenen en znlks z i meer op den weg lag van de leden onzer Staten Generaal waaronder zich genoeg eminente mannen bevinden onder andere de bekende voorman op landbouwgebied de heer K Czn de Boer antwoordde de heer Tennissen hierop het Kamerlid do Boer weet er evenmin wat van als de rest die is burgemeester van Assendelft en heeft alleen dit met de boeren gemeen dat hg den naam de Boer draagt De heer Tennissen vond het zelfs noodig hieraan nog toe te voegen dat de landbouwers verstandig zullen doen met alles wat hnn te wachten staat bg de invoering van de LandbonwOngevallenwet zeil in orde te maken aangezien het de heeren de mannen mtt een boord om toch nergens anders om te doen is dan zich ten koste van den armen landbouwer te verrgken Hieruit bigkt maar al te duideiyk hoe gevaarlgk de secretaris de ambitie van de heeren Comitéleden voor het waarachtig belang van de landbouwers moet achten Mogelgk echter heelt de meening van den heer Tennissen zich ook in dit epzicht weer eens gewgzigd maar waar hg ign opinie omtrent de heeren ten beste gal in een openbare vergadering daar zon het wel wenschelijk zgn dat hg ook in het openbaar getuigenis aflegde van zijn eventueel veranderde zienswyze in zulk een teere kwestie Het samenatellen van een onpartydige Commissie ten einde te onderzoeken op welke wijze de landbouwers zich het beste van hun geldelijke verplichtingen zullen kunnen kwijten in verband met de aanstaande Landbouw Ongevalleuwetgeving verdient zeer zeker allen lol Dat echter het thans benoemde en bg de Risico Bank onder dak gebrachte permanent Comité én door zyn alhankelijkheid van meergenoemd administratiekantoor èu door zgn heterogene samenstelling daartoe allerminst in staat zal zgn ligt dunkt ons zoo geheel voor de hand dat het geen nader betoog van noode heelt Hoog tohtend Uw dienaar L BOER Zwolle Juli 1907 iPOLITIE GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Juli 1907 zyn aan t bureau van politie gedeponeerd een mnilkorl een vischgebben een koper gewicht een glacé handschoen en twee sleutels Voorts zgn te bevragen 1 rozenkrans met kruis by E Hoonhout Boelekado 109e 1 portemonnaio met geld by Tr bita Lancce Tiendeweg 0 1 2 witte kinderrokjes bg T H van der Togt Kattonsingol 124 1 portemonnnie met geld bg J Borkhol 0 Ketelstraat 539m 1 boek mot spaarzegels bg P de Jong Jaagpad 3 1 zakmes hg 0 van de Castoelo Korte Tiendewog 86 1 lederen rauil iorl bg J W M Kulik Nieuwehaven 41 1 genden damesring hg M Kok Doelosteeg 258 1 porteraonnaie by P J Grovenstuk Spieringstraat 54 1 schaar bg K Dekker Karnomolksloot 537 1 boezelaar bg Broekhuizen IJsellaan 618 1 kippenkooi bg 0 van de Casteele Korte Tiendew 86 1 flotsporap bg G Uiteubroek te SInipwgk vrouwenzak bg EevetOosthoven 106 1 portemonnaio met eenig geld bg Abbemo Achter de Vischmarkt 141 1 stuk van een gouden horlogesleutel by G Wortman Eoozend ial 20 1 ceintuur bg P de Jong Kuiperstraat 207 1 zilveren armband bg B Wannet Boelekade 194a 1 wit overhemd by J do Jong Vlamingstraat 378 broodkleedje bg Nonnor Boelekade 223 zeeawsche speldjes bg W N van Elk Snogstraat 918 1 koperen horlogeketting bg J Heparon Nieuwehaven 28 1 mand met waschgoed in de kazerne 1 vnarboom bgG J Boot Raam 13 1 rozenkrans bg W 0 Lunenburg Eaam 486 1 goud oorbtlletjebg Lugthart Spieringstraat 56 1 duitnstok bg H Hotstede Nieuwehaven 199 1 paardendek bij Brouwer Heerestraat 648 1 1 20lot staatsloterij bg U IJsolsteyn Spioringttraat 19 1 portemonnaie bg Basting Boomg str U 1 hondenhaUband bg 0 do TongWoeserl 37 1 hondonlnig bg J Stolk Boomgaardstraat 95 1 kindermantel bg O J deJong Nieuwehaven 282 1 rozenkransin etui bg H van VoqjKlen Snogstraat 910 1 linnen boord bg Wed van Ham Kugperstraat 2i7a 1 portemonnaio meteenig geld hg 0 Heerkens Boolekade 130 1 paar kousen bij G J de Jong KorteGroenendaal 1 sok bg J Kunst Gouwe 35 1 zilveren lorgnet by A Hoornhout Turlsingel 262 1 kist met boter bg Weill Punt 1 bril by Mej A de Bruin Nieuwe haven 270 1 dameshoed by Halloux draaimolen markt 1 knipmes B van Pelt van Beverninghlaau 266 1 medaillon bg Mej vanEgk Vorstmansstraat 432 1 fantaisio armband by Vonk Graalflorisweg 78 1 rozenkrans in etui bij P Rognhout Robaarsteeg 126 1 portemonnaie bg W de Bruin Karnemelksloot 450 1 portemonnaie met eenig geld bg Bongaards Bleekerskade 1 wagen kleedje i theedoekje 1 gordgnkwast 1 beddelaken bg Mej de Jong Raam 229 Gouda 1 Augustus De Commissaris van Politie W N van GARDEREN IeïïES van ROTTERDAM L K H KMAANDAG 8 JULI StaatsleemriQen PoBTUQAi Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59Vi RüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Buiteulandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 i Hypotheek HypotheekBanken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 lOl Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb i 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Paodb Westlandsche Hypb 4 lOO iPandb ZuidHoll Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pnnd brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataahche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned 99 99 35 98 100 Hypotheekbrielbank 4 Pandb HoUandsche Hypb 4 ScJieepvaartMaattchappijen Pand Holinnd Gnll Stv My Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 Spooruiegleeningen iTAi iE Oblig Zuid Italiaansche 367 Spw IMy A Premieleeninqen bbi aiii Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 Dlveraen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 i jAlle nog resteerende POMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend AMAraS JTffffify MS fS Vff Y Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAP0N8T0FFEN met daarby passende GAENEEEINGEN Frediktjeart bU de Remonatrantiobe Qereroroaeerde Qemoè te alhier Zondag 4 Aug s morgens lO uur Da H VAN ASSENDELFT ADVEKT KINTICIN Faillissement A H B Martinet GOUDA Firma H MARTINOT Co Bg beschikking van den E A Heer Rechter Ooramissaris dd V 4ugustus is bepaald lo dat de schulifiv rteringen aan den curator moetcÉi pttiea ingediend vóór 16 September n 2a dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Zaterdag 5 October a s s morgens ten 10 nre in het Gerechtsgebouw te Rotterdam De Curator Mr F H KRANENBURG Gouda 2 Aug 1907 SAMOSWIJN es ceut pet Jle$eh Aanbevelend FirmaHerman Zoon