Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1907

Spcieteit O IV S G E N O E G E N Boelekade te GOIDA No 10401 Maandag 5 Augustus 1007 40s e Jaargang fiOüMME COIMNT ieuwS §en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken K n Mo S W S Eiken avond gedurende de liernil § ¥ anar DOüDEIID tG I 4ugii8tu § lol en met ZOIDAG 4 AuguMus 1007 Schitterende Voorstellingen DOOR Telefoon Ko 8t ADVERTENTIEN worden gepLiatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 t nten roote letters worden berekend naar plaatsruimle Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos midd VLEUGELS geschiedt dagelijks ri en Feestdagen is 1 2Ö iranco per IJ F C E N T E N Speeialiteiteii Cezcischap Zie annonces en Programma aan de Zaal zoek zal i brongen aan don t nltscpen keizer I e Pi torsburg is de plaa waar de beide mfln iich n elkander zullen ontmoeten geheim gehoudcM maar in Dnitsajiland weet men dat kei r Wilhelm voor ijpwuipmlindc den Tsatr fil bogroaten Voor Swlnemund e wanl bljjkbaar zij di ontmoeting op zee it i hebbon IWllijkskanselier v Blilow jnister van buitenlandsohe Hen er by tegenwoordig jlverwacliton dat politieke sjipiko znUen komep oj da buitcnlandscl s ld i mlront hetgeen door de liun politieke rijad ïlieden fkBn zal het natuurlijk ook ditmam zal men dafj BeworiBgen znl oii vftn keizer dB biijnon landsebo polili kJ lme it Groot Orkest Kapelmeester W BLOKLApiD iCS Electrische Zaal Tuin en Tooneel verllchling door de Firma DE V RIES MULDER Col Amslerdan Zaterdag en Zondag 3 en 4 Augustus MATINEE Aauvan § der illalfnée § te bair 2 uren en der ISolrée s Ie 8 nren Tot slot der Voorstelling op de Matinée s en Soiree s vertooning van NOGERATH S BIOSCOOP ZATERDAG en ZONDAG na afloop der Soiree BW BAL CHAMPI tflitland zgoals geotnst vjirt JBjorkoc roocliiiMire omme i iniienlii ïsèho staat i tan de dviezen van Waardèi is aan de o niot in tiet minst é onder directie van den Heer H KOOPlll4i i waarvoor de tuin expresselijk ELKCTRIfilCH VERLICHT zal woi enf ia ia LElTDHJlsr HBBBEIST A XjI IJ ID VK ICTEIjT TOElC3 A IiT0 Entree voor Niet Leden ook Stadg enooten s namiddag s 50 cent s avonds f 1 KINDER KERMIS Donderdag 8 Augustus 1907 JIET WAPEN TAN ASTEN M tilESËLER rVatuürboter Mélanges en Margarine SIpeclallleit in Haa § Koffie en Thee De verschillende kwaliteiten KOFFIE zijn zó6 verbeterd dat ze nu bepaald onovertroffen zijn NEEMT PROEF I De prijzen zijn niet hooger eer lager dan in andere winkels en men krijgft CADEAU een bon ter waarde van 10 cent in g eld of een Cadeau naar keuze Probeert het veel verbeterde fabrikaat Natuurboter Mélang es en Margarine tot de bekende lage prijzen en met de bekende prachtige waardevolle Cadeaux Het fabrikaat overtreft nu beslist alle andere fabrikaten NEEMT PROEF l Cadeaux om dadelijk mee te nemen of de gewone bons naar verkiezing Inwisseling van bons voor artikelen of geld kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het Hoofdmagazijn BINNENROTTE 36 ROTTERDAM De volle waarde van alle in omloop zijnde bons wordt door mij gewaarborgd 29 bekende eigen winkels HET WAPEN VAN ASTEN in Zuid Holland Te GOUDA Wijdstraat 157 En verder te Rotterdam 16 Scheveningen s Gravenhage 5 Leiden Dordrecht Schiedam Delft Vlaardingen en Maassluis M GIESELER HET WAPE VAN ASTEN T i i SCHOUWBURGLOGE BOELBEADE terrein der Sociëteit Osa Senoebe n NEDERLAlSGi TOOJIEELVKREEKIGING goedgelcenrd bö Kon Busl 24 Mei 1895 ZATERDAO 3 AirOUSTUS 7 OPVSEUIKG VA TELEFOONSEEEIUM SaccesbiyspeJ in 3 bedrijven van M EEIMANN en H HAUSLEITEE vertaling van J VAN DEK HOEST Je Regie van A VAN DKR HOEST am GROOT LAOHSCCCEB Vooral De AanbeveUng comédie in 1 bedrijf van MAX MAUREY Aanvang 8 uur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Kost en Inwoning GEZOCHT ky degelijke nette menschen voor een jongen leerling der Hoogere Bargerschool Brieven onder letters M S aan het Bareaa dezer Courant Hrt Oorrespondentschap van XOmoMiOllÊOa Ned Vereeniglng ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten haize van Hevroaw M HOOGENDIJK DiEKzWAOEE Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tijde Verpleegsters en Verplegers voor particiliere verpleging beschikbaar zijn Qoada Druk van X BBINEHAN è Zx TcletO n No 82 Dp Uitgave dezer Coura met uitzondering van De prijs per drie maani post 1 70 Afzonderlijke Nommeri Itultenla dsch Ovcrzlct Do PolitischolCorresponden vcrn Loijdon dut mBji daar nan de oiitlyan koning EjiiiV l keizer WilWillielmali ilio Jj U dozor stelligboteokeqia tocli nt Na ie ontiuoovorlederfjaar ken deze tweede sam it blo t on wormol jk k raktor lent menj ni Ui ij t e Jd va gir4 knoopt de boriteulg e Sn boBébouwiiK VflipMbjï in I gol iiii i üh v4 fend6iifiai i H lj g e08t E I tn Tiii is koi H raat Annanjlll regèering lie It oï Tni alle raacfit m paleis onder str fl in ben liaHambtilif dit bekend maken Ijt Die IJaii zo inl over liH Fraiiacl i JOo l Azi lUelH ii ugs cslaten koninj tiicnicn il heM 1 bewakfffe tjMtm boiicht laWido rwe j inf Sedert langen ti d gaf koning Tan Tai zie over aan een lioderli k levensgedrag Het was al eenmaal voorgekomen dat de Fransche opperresident mot liet comat dpn Ann imsclien ministerraad in overleg was getreden of het niet dienstig zon zi n den Koning onder toezicht te stellen Het leek daarna of du Koning Oio begreep dat zijn daden ptreng worden nagegaan tot bezadigdheid gekoinpn was Maar in Mei vi n dit jaar begonnen zich teokenen van waanzin te vortoonen Be koning kon zjjn booze hartstochten niet meer bedwingen Oeen wonder dat de manderijnen uit de omgeving des konings spoedig den oppeiresident waarschnwden want de booze hartstochten van den Koning plegen zich te ait en in daden van ongehoorde wreedheid tegenover do li don van zön naaste omgeving Na nanwkeurig en grondig onderzoek ingesteld door den opperresident is het buiten twötel of koning Tan Tai de koninklpe waardigheid niet meer mag uitoefenen Vandaar dat de Fransche regeering den koning onder bewaking heeft gesteld in zjn paleis en een regeeringsraad heeft ingesteld waarvan de ministers deel uitmaken onder voorzitterschap van den minister van justitie van Annam en onder voortdurend toezicht van den opperresident Deze regeeringsraad heeft do leiding van het bestuur De Tsaar is gisteren aan boord van het keizeriyk jacht Standard naar de Dnitsche wateren vertrokken waar hij een tegenbe FüfJILLETOai Verhaal nit den Amerikaanschen burgeroorlog 7 Geen kwaad P Je verraadt do vesting en den toestand van dezen post en denkt daarmede geen kwaad te doen f Hy zweeg en liet het hoofd hangen Kom spreek ronduit en laat de leugens achterwege Voor wien was deze brief bestemd f Hy toonde eenige verlegenheid doch deze verdween dadeiyk en op ernstigen toon antwoordde hy Ik zal u de waarheid zeggen commandant de zuivere waarheid De brief was voor niemand bestemd ik schreef dien slechts voor myn genoegen Ik zie nn het verkeerde on het dwaze daarvan in nsaar op myn woord van eer commandant dat is het eenige wat er op te zeegen valt Het doet mp genoegen dit te hoeren Het is gevaariyk zulke brieven te schrgven Ik hoop dat het de eenige is dien je geschreven hebt Ja wel de eenige en de Russische il zaktt liwolski z l n t le raag duj aangflegfjnoedel I ibolrdkkiig Mioblji polUfek lyalffiRusl Aa ii gissWigen boidc keizer ti zal tordenlbj pi niot jpntbr Bc zekerl Kwli Y i opdiivkeii Smtitn£Jraai Mt lngen Wilhelnf aan d n ïsaalrlin zake landsebo polili k l yin sehieddo na dp toen het heette keor in de KossiWUe kunde een gevol liwas den Duitsclieu keizer beweringen natuurlijk hechton do besprekingen zju golieim on alle onlhuUingon moeten das nit den duim gezogen zgn Dat yragen Van buitonlandscho lolitiek zullon vvordon behandeld ligt echtor vüor do hand nu do leiders dor builonlandsche politiek van de beide rijken ook aanwezig zullen zgn Rusland dat vredo en rnst in do buitenlandsohe staatkunde dringend behoeft heeft in den laatsten tgd getracht door overeenkomsten mot Japan en Engeland zyn internationale positie Ie bevostigep Op deze pogingen zal do samenkomst bü Swinemunde geen invloed oefenen Zij toont alloen dat Rusland ook niet Duitschland de meest vriendschappeiyke betrokkingen wonscht te onderhouden en dat de nieuwo richting in de buitenlandsche staatkunde van Rusland geen onvriendschappoiyko bedoelingen tegenover Duitschland heeft Er zgn nog eenige adeliyke geslachten die in Engeland jaariyks een flinke sOm uit de schatkist trekken als belooning voor do verdiensten van hun doorluchtige voorvaderen Zoo trekken de afstammellngon van Lord Rodney nog jaariyks f 24 000 die van Nelson f 60 000 die van den hertog van Sohomberg den krygsoverste der Oranjes laatsteiyk van prins koning Willem III f 8640 De Schombergs kregen eerst een f 33 600 maar een deel der familie heeft in een schenking ineens Zyne driestheid was veibluffend hy sprak die leugen met de grootste kalmte nit Ik zweeg een oogenblik om myn opkomenden toorn te laten bedaren on zei toen Wicklow frisch je geheugen eens wat op en tracht mg te helpen twee of drie zaken te weten te komen die ik je nn vragen zal Ik wil myn best doen Dan allereerst wie is de Meester Hg zag mg een ooj enblik getroffen aan dat was echter alles Ernstig en kalm gaf hg ten antwoord Dat weet ik niet commandant Weet je het nietP Neen ik weet het niet Weet je het zeker nietf Hy beproefde mgn blik te doorstaan doch kon dat niet Hy liet bet hoofd hangen en zweeg Daar stond hg zenuwachtig met een knoop van zgn jas spelend een voorwerp van medelgden ondanks de laagheid zgner daad Ik brak de stilte af met de vraag Wat is de Heilige Alliantie Hy zette oen wanhopig om medelgden smeekend gezicht doch gaf geen antwoord hg keek naar den grond terwgl dikke tranen langs zyne wangen rolden N een oogenblik zei ik Jongen je moet antwoorden je moet de waaiheld bekennen Wat is de heilige Al jvan een f 700 000 toegestemd andere loden vonden oen vast jaargeld voor zich on hifn nakomelingen rustigor Do liberale afgevaardigde Loa droiig or eergisteren in het Ijagorhnis hg do regeeiiiig op aan dat zo aan die jaargelden hg do wot een einde zo6 maken De eerste minister antwoordde dat de regoering niets lievor wensoht dan er een einde a in te maken In 18 0 was er motJihct hoofd van de familie Rodney overoengiljiomon dat zg ineens 27 maal f 24 000 zoo krggdn on dan niets meer maar dq rtchtfr verwierp de schikking omdat zg baar voo andeioledA van de familie jte onvoorfpeligj vond Aan do familie vai Nelson iaj nu l n het geheel rèedp ruim f 1 300 000 uitgekeerd Do regoering zon met do familie van sNelson dezelfde schikking willen treffen als niet dje van Rodnoy Tot een wettolgko regeling wilde de regeering zich niet verplichlon McNeill wees or nog op dat do nakomelingen van Schomberg nooit in Engeland hadden gewoond on zo ijeolt een penning hebben willen bgdragen voor het gedenktoeken van hun groeten voorvader ook dat men ondanks hot groote jaargold aan do Nelsons con dociiter van den zeeheld in armoe had laten sterven pe moorden te Casablanca bobben in Frankrgk een algemeene kreet van voiontwaardiging doen opgaan Nog steeds is de toestand te asablanea ernstig duizenden oproorlingen omgeven de stad maar nieuwe aanslagen zijn nog niet weer voorgokomeu Do Marokkaansche rogeoring lieeft maatrogoleii genomen ter boschormiug van de Europeanen in het iets noordolgker dan Casablanca gelogen Rabat waar men eveneens ongeregeldheden der omwonende stammen sclipt to vreezen De voornaamste vraag op het oogenblik is natuurlgk deze wat zal Frankryk doen Dat eon eskader naar Casablanca zal worden gezonden ter bescherming der nog aanweïige Europeanen spreekt wel van zelf mair dan De gebeurtenissen kwamen te plotseling dan dat nu reeds een volledig plan van optreden kan zgn nitgoweikt Frankryk is hier nu weer plotseling voor een zeer moeiiyk internationaal vraagstuk geplaatst Grooto voorzichtigheid zal bg do oplossing van dit vraagstuk geboden zgn zal niet de met zoo groote moeite te Algeciras verkregen overeenstemming der mogendheden in gevaar worden gebracht Maar pogingen van Prankrgk om zich zelf voldoening te verschaffen brengen ernstige gevaren met zich In Dnitsche bladen liantie Nog bleef hg zwggen Toen ik mjjne vraag eenigszins scherp herhaalde voerde hy blgkbaar een inwcndigen strgd daarna zag hy mjj smeekend aan en bracht met moeite de woorden nit Heb erbarming met my commandant Ik kan niet antwoorden ik weet het niet Wat Bg mgno zaligheid ik zog do waarheid Ik heb nog nooit iets van de Heilige Alliantie gehoord Op ragu eer commandant zoo is het Zie dan eonsbier in dozen tweeden brief daar zie je de woorden Heilige Alliantie Wat zeg je daarop Hg antwoordde met zwakke stem Men heeft ing een loelgko poets gespeeld commandant men heeft mgn handschrift nagemaakt on ik heb niemand leed gedaan Ik heb het niet goschrevon Verstokte leugenaar En wat zeg je hiervan Ik hield hom den met syrapathotischen inkt geschreven brief voor Zgn gelaat werd aschgrauw hy wankelde en zocht een steunpunt Met nauwolgks hoorbare slem zei hg Hebt n het gelezen Mgn gezicht moest de waarheid verraden hebben eer ragne lippen het valsche ja uitten want hy keek eensklaps veel opge wordt al een zachte wenk gegevon dat men zich elders misschien niet meer zoo kalm zal neerleggen bg een bezetting van een deel van het Marokkaansche gebied als in het gdval van do bozotling van Oedja geschiedde Men erkent in Duitschland wel dat Frankrgk recht hoeft op voldoening maar dat het gebenrdo zou leiden tot een versterking van Frankrgk s machtspositie in Marokko zou men hier den buurman toob niet gunnen En deze nagver tusséhen de Europeesche mogendheden maakt m zaak zoo moeilgk en govaarlgk Do Fransche bladen spreken de hoop nit dat de neodzakelgke maatregelen in onderling overleg tusschen de mogendheden zullen kunnen worden vastgesteld en enkele dezer bladen geven te verstaan dat Duitschland nu wel zal inzien hoe verkeerd het deed aan do Fransche politiek in Marokko hinderpalen in den weg te leggen Slechts een heel enkol blad alleen betreurt het dat Frankrgk zich ooit in het Marokkaansche wespennest heeft gesloken De Engelsche pers dit was van de bladen van den bevrienden staat te wachten zou Frankrgk wel gaarne de vrge hand willen geven Het verst gaat misschien wel do Daily Graphic die de schuld werpt op de trenzelarg der mogendheden bg de uitvoering van de bepalingen der acte vau Algeiiras en die het Fransch Spaansche mandaat wel zou willen uitbreiden door Frankrgk en Spanje machtiging te v tirleenen Fez te bezetten Kalmer gestemd is do Daily News die Duitschland niet nit het oog verliest en aanduidt dat met dit rgk misschien t t overeenstemming zou kunnen worden gekomen door eeno toenadering in zake het vraagstuk van den Bagdaspoorweg Ir elk geval teonen de uitvoerige beschouwingen in do wereldpers jwel dat de Fransche regeering met groote voorzichtigheid zal moeten optreden Gisteren is te Kroonstad het proces begonnen tegen do twintig leden van het comité der militaire revolutionnairo organisatie te Kroonstad Dit comité stolde zich een nieuwen gewapenden opstand en de omverwerping dor dynastie ten doel lu elke compagnie van het leger telde het comité zyne aanhangers Van de soldaten werd voor alles goèischt dat zg gehoorzaamheid aan de bevelen hunner meerderen zouden weigeren in geval men hnn gebood op het volk Ie schieten In dat geval werd van de soldaten verlangd dat zy hun offlcieren zouden neerschieten Eenige soldaten hebben aan ruimder Toen ik opnienw zei Wat heb je op dezen brief te zeggen antwoordde lig volkomen gelaten Enkel en alleen dat hy geheel onschnldig is en niemand beleedigen kan Ik kon hem niet tegenspreken ik wist niet hoe ik my uit de verlegenheid zou redden Maar ploth eling kwam het kojrd my in do gedachte zonder oen woord to peggen haaldo ik het voor den dag en hield bet hem vragend aanziende voor hg zag my eveneens vragend aan Mgn geduld was uitgeput ik bowong mg evenwel en zei zoo kalm mogelijk Wicklow zie je dit Ja Wat is het Het schgnt een koord te zfln Het schgnt Hot is een koord Kon je het nietf Neen zei hy volmaakt kalm Om aan hetgeen ik nu zeggen wilde meer nadruk te geven zweeg ik een oogenblik legde toen myne hand op zgn schooder en zei ernstig Dit geknuopte koord is het teeken van den Meester 1 Het werd in een der kanonnen aan den waterkant gevonden Wordt vervolgd