Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1907

Dinsdag 6 Augustus 1907 i o 1040S 40s e Jaargang ftOMCHE mmm DiieuwS en AdvertenUehlad mor Gouda en Omstreken Telefoan aio S9 ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi II No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Noii nicrs VIJF CENTEN Gouda Dnik van A BRINKMAN Zn Openbare Vrijwilli ge Ver kooping j JlLA I o Notaris llJka B GROëNëNDA L VaSQIB Sv te Uouda is voornemens op DONDEBDAG 8 AUGUSTUS 1907 6Ü inxet en op DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1907 bIJ afslag telkens des voormiddags 11 nur in liet hotel DE ZALM aan de Markt to Gonda in liet openbaar te veilen on verkoopen B07f MAMONINe in den Ooslpolder onder Gouda aan den Moordrechtschen Tiendeweg get T no 38 met STALLING voor 20 Koeien SCHUUR HOOIBERG VERDERE GETIMMERTEN ERF en ongeveer iO Aren TUINGROND benevens diverse perceelon uitraantend Wei en Hooiland samen groot H Hectaren 61 Aren 72 Centiaren Aanvaarding Do woning erf en tuin 1 Mei 1908 het weiland 15 November 1907 en liet hooiland 1 Nov mber 1907 6 Hectaren 80 Aren 77 Centiaren uitmuntend WEILAND in den Oostpolder onder Gouda en 1 Hectare 99 Aren 30 Centiaren uitmuntend HOOILAND in den Oost polder onder Moordrecht Respectievelijk verhuurd tot 1 November 1911 en 1 November 1912 De Bouwmanswoning get Q no 15 met STALLING voor 16 Koeien SCHUUR OPEN GROND ERF en en een HUISJE daarnaast get Q no 16 alles aan het Jaagpad te Gouda groot 4 Aren 30 Centiaren Verhuurd voor 1 4 85 per week Aanvaarding bö do toewijzing Alles nader om schreven in notitien welke tjdig verkrijgbaar zgn ten kantore van genoemden Notaris H GROENENDAAL Openkre Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J kOEMAN van No 1 Een goed onderhouden van Gasen Waterleiding en vele gemakken voorzien Wmm EKWOONEÜIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wijk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wiJk M nos i en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1952 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren Wijk M no 8 is verhuurd voor t 1 50 in de week de andere perceelen zijn te aanvaarden 1 November 1907 En qo 5 Een goed onderhouden f Pakhuis met BoveowoDing aan de Keizerstraat te Gouda wiJk K nos 128 en 128o kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bil de week verhuurd beneden voor J 1 36 en boven voor f 2 50 Te bezichtigen do laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd UM 4 tf Het beste oiiBchadelykBte en g makkelylcste poetsmiddel voor Heerea en vooral dames ea KlnderschoeDwerk Is de Appretuur van C M MUIIer Ct Bflrlln Beuth Str 14 Men lette goti ap naam en fabriekamerk VirkryBkatr by Natren Wlnktlisn liiioheenw rk Btian1 riBR 4rsMrvM f tr DM aal Dflpot ky W Su risinsiis Arahi tföav Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade te Gouda Tol en incl Zondag t Augn§lu8 1007 VLEUGELS Specialilcilcii Gezcischap Zie annonces en programma aan de Zaal Groot Orkest Kapelmeester W Blokland Eloctrische Zaal Tuin en Tooneelverlichting door do Firma DE VRIES MULDER Co Amsterdam Zaterdag en Zondag 3 en 4 Augustus MATINEE Aanvang der Matinée s te half 2 uren en der Soiree s te 8 uren Hmr Tot slot der voorstellingen op de Matinfo s on Soiree s vertooning van Nögerath s Bioscoop Zaterdag en Zondag na afloop dt r iSolréc IB SLl da s rrci p êtr e onder directie van den heer H KOOPMAN waarvoor de tuin expresselijk Elecjrisch Verlicht zal worden H H LEDEN HEBBEN ALTIJD VRIJEN TOEGANG Entréo voor Niet Loden ook Rtadgonooten s Namiddags 50 ct s avonds f l Donderdag 8 Augustus lOOT Kinder Kermis Onontbeerlijk is het genot an ICI zooalH SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prija van comiilcote inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 D R P en boogor ïé CHS0 Boleeid aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 ANGOINOSE Vinuiïi 8anguiiiosiim iii vacuo Mijne dochter is vete Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en bleekmucM zg hooft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat 2ij aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verdor kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zj had vi vreeselp in de boenen en in de rag was bleek en ge dnrig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zij eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Sangul to e doet voor luiar wat nog geen enkel ander atlddel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel ia de courant willen zetten Mej EBING Don Haag Koningstraat 311 PrUs per llacon f 1 50 6 il 1 8 12 fl f 15 Te GOUDA bij WOLF en Co Westhaven 108 ADVEETENTIÜN in aUe Couranten worden aangenomen door het il4lverCeutie BMreau vao A BKIMRNAN ZOON SCHOUWBURGLOGE BOELBEADK terrein dor Sociëteit Ons Genoeoe s lOËKL WnSCilE TUÜlËLVËREE IGI r goedgekeurd bi Kon Busl v 24 Mei 1895 ZONDAO 4 AUGUSTUS AQBte opvüEKIHG ÏAS AH ERZIELEIV Een zinnebeeldig spel in 3 bedri ven van HERM HEIJERMANS Jk schriiver van Ghetto Het Zevende Gebod Op Hoop van Zegen enz MAANDAG 5 AUGUSTUS De Stiéfzusters Tooneelspel in 3 bedrijven van GASTON DEVORE vertaald door K T PROOST Regio van MARI J TERNOOY APÈL Sueeeaiituk van Thé tre Antolne Ie Parijs Daarna In de Praktijk blijspol in 1 bodrijl van MARCELLüS EMANTS Aanvang 8 unr Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten ie KLASl SAAIMACIIIJSMS TE KOOP het aller nieuwste model Ie Klas HandnaaimacliiQes zoo uit do kist dus geen ondo Lombardmachine maar pik splinter nieuw naait zoowel voor als achterwaarts 10 jaar garantie voor aa no bö W VEEMEULEF Iloogitlraat Ho 78 Itolterdnm Telephoon B263 Inrichting voor Reparatie Filialen Dordrecht Voorstraat 207 Gouda Korte Groenendaiil 4 H ANKER V PAIN EXPEILER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door millioenenjichten rheumatiekludersmet succes gebruikt VeRKRIIOSAAR m FLESSCHENVAK50cls 75ds EN 1 25 Bil H H Apothekers en Drogisten r Ad RICHTER8 C Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheftor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Heil wiir lt ver ocUt op t JIGRK te letton BIT HÜT MaOIZUS VA W JUVKXSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEBEN warden afgele rerd in verzegelde pakjes van vj twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstuini jMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d uitvoeiisK van ge eerde orders aanbev ende J G BUL SAMOSWIJN 6S cent per fleêch Aanbevelend Pirma Hermaii Zoon voorheen J BREEBAART Lz Bu ltcniandscli Overzicht Do ontmoeting van Keizer en Tsaar voor Swinemünde zal onder groot maritiem vertoon plaats hebben Gisteren is de Duitsche slagvloot voor Swinemünde aangekomen 26 pantserschepon liggen daar nu voor anker Do vloot werd door keizer Williclm aan boord van de Sleipner geschonwd Heden of morgen wordt de Tsaar voor Swinemünde verwacht Naar aanleiding van de ontmoeting dor monarchen schrijft de ofüciense Nordd AUz Zeitung Als oen welkome gast komt Tsaar Nikolaas van Rusland voor Swinemünde om met onzen keizer in vriendschappelijke samenkomst eenige dagen door te brengen Door een tocht in de Duitsche wateren te ondernemen beantwoordt de Tsaar het bezoek dat keizer Wilhelm in Juli 1905 den heerscher van den bevrienden buurstaat in de Finsche wateren bracht Do ontmoeting ligt in do lijn van een oude aan beide zijden gaarne gevolgde gewoonte Zj goeft opnieuw uiting aan de vriendschap die beide monarchen als oen nalatenschap banner voorvaderen aanvaardden en trouw hebben bewaard De dagen van Swinemünde i znllen voornamelijk het persoonlijk verkeer dienen Bepaalde politieke bedoelingen hebben tot do samenkomst geen aanleiding gegeven Er is dus voor niemand reden de ontmoeting raet argwaan of wantrouwen te beschouwen in Duitschland begroet men met voldooning in het bezoek van den Tsaar de niting van de hartelijke betrokkingen tus schen de beide vorstenhuizen en de boide door zoovele belangen met elkander verbonden rijken En wij bevinden ons geheel in overeenstemming met do gevoelens van het Duitsche volk als wij de ontmoeting dar monarchen een gelukkig verloop toewenschen Ziehier dus officieus een kleine domper op do mogelpe geestdrift van hen die van deze samenkomst allerlei hoog politieke gevolgen mochten willen verwachten Do ontmoeting der beide keizerlijke jachten had te tien unr plaats in volle zee De Duitsche keizer ging met prins Bulow admiraal Tirpit en gevolg dadelijk aan boord van de Standaard en voer daarop met den Tsaar naar de reede van Swinemünde waar zich prins Heinrich en alle Duitsche soheepsbevelhebbers aan boord van de Standard begaven Tegen kwart vóór een verliet keizer Wilhelm het Rnssische jacht Dadeiyk daarop begaf zich de Tsaar vergezeld van den minister van bnitenlandscho zaken Iswolski en zijn hofstoet naar de HöhenzoUern FEVILLETOX Verhaal uit den Amcrikaauscbeu burgeroorlog 8 In het kanon Zeg dat niot zeg in den muur HiJ vouwde do handen en viel op de knieën Neon in het kanon Ach dat heeft men miJ moedwillig aangedaan Ach God ik ben verloren I H j sprong op en wilde ontsnappen vluchten was hem natuurlgk onmogolgk Nu viel hij weer op de knieën smeekte en jammerde Heb medelijden met mjl Verraad mü niet Bescherm mij red mij ik wil alles bekennen Ik gaf hem tgd om zich te herstellen daarna begon ik hem uit te hooren en hij antwoordde mü deemoedig van tijd tot tijd een der gestadig in ziJn oogen opwellende tranen wegvegende Je behoort tot do rebellen f Jb Je bent een spion F J waar de mnziekkopel het Russische volkslied speelde Zaterdagavond had op de HohenzoUern een diner plaats waaraan deelnamen het gevolg van de beide vorsten en de commandanten der aanwezige schepen De Tsaar zat tusschen den Keizer en den Rjkskanselier Do Fransche regoering neemt krachtige maatregelen om haar landgenooton in Marokko te beschermen en voldoening te verkrijgen voor do te Casablanca gepleegde moorden Niet alleen worden eenige oorlogsschepen naar Casablanca gezonden maar ook worden transportschepen in gereedheid gebracht om een vrij aanzienlijke troepenmacht naar Marokko over te brengen Het Fransche ministerie schijnt echter beslist voornemens in overleg te handelen met de andere mogendheden welko de acte van Algeciras onderteekendon om zoo elke internalionalo moeilijkheid te vermijden Volgens een bericht uit Weenen verklaarde de te Karlsbad vertoevende ministor president Clémencean die door den minister van huitenlandscho zaken Pichon door uitvoerige telegrammen op de hoogte wordt gehouden In elk goval zal Frankrijk zich laten leiden door deze twee beginselen ten eerste de moeilflkheden zoo oenigszins mogelijk op vredelievende wijzo te regelen en ten tweede dit te doen niet alloen maar in overeenstemming met de mogendheden die te Algedras vertegenwoordigd waren De ezanten van Frankrijk bg de verschillende mogendheden hebbon dan ookopdracht gekregen de regeeringen waarbijziJ geaccrediteerd zijn raododeeling te doenvan de voorloopig door Frankrijk getroffen maatregelen De prefect van Savona hoeft Zaterdag na hetgeen het onderzoek over gepleegd immoreelo handolingon aan t licht heeft gebracht de onmiddellijke sluiting gelast van het knapeninstiluut der SaleSianers en het meisjesinstitaut Santa Catarina beido te Varazze Do groot inquisiteur der Salesianors heeft zich aan zijn arrestatie door de vlucht onttrokken De orde der Salesianers heeft in Italië ongeveer honderd instituten Welke anti clericale stemming er op t oogenblik in Italië heerscht blijkt uit de vele groote protestraeetings die overal worden gehouden Te Turijn alleen werden op één avond op zeven plaatsen anti clericale vergaderingen gehouden waar moties worden Heb je verschillende opdrachten aangenomen Ja Vrijwillig Ja Misschien zelfs gaarne Ja commandant ik wil het niot loochenen Het zuiden is miJn geboorteland daaraan hangt m jn hart daarheen voel ik mij getrokken Dan heb je hot verhaal van het lödon van je familie verzonnen Ja men zei mij dat ik zoo vertellen moest Jo wilde aldus hen die zich over je ontfermd hebben en je met open armen ontvingen bedriegen en vernietigen Weet je niet hoe laag en gemeen dat is arm misleid schepsel Slechts een zucht werd hporbaar Wie en waar is de Overste HiJ begon opnieuw te jammeren en te verzoeken hem niet tot oen antwoord op deze vraag te dwingen want als hg het verried zon hü gedood worden Woorden noch bedreigingen baatten eerst toen ik aanstalten maakte om hem in den donkeren kelder te doen worpen toonde hij zich genegen te antwoorden on zei dat hij alles bekennen zou Hij beschreef den Overste nauwkenrig en i l dat deie in het vooraaamite hotel der aangenomen waarin uitwiizing der congregaties en volkomen verwereldlijking vnn het lager onderwijs verlangd werden Ook de monarchistische vereoniging Pro patria et rege nam een motie tin gelijke strekking aan Te Spezzia hebben zich de aanvallen van het volk op kerken on kloosters herhaald Naar de Temps uit Rome verneemt heeft een onderzoek thans op tal van plaatsen aan t licht gebracht dat er heel voel valsche zusters on nonnen rondlo pen raet een valsch ordegewaad die de openbare liefdadigheid met zelfzuchtige doeleinden misbruiken door giften in to zamelen voor instellingen welke niet bestaan Vooral in Florence moeten er veel van die vaUche nonnen zijn De Katholieke geestelijkheid heeft in t openbaar gewaarschuwd tegen alle zoogenaamde zusters die zich niet kunnen beroepen op een otflcioele erkenning door de kerkelijke overheden De Koreaansfho groeten houden er voor sommige bnitongowone omstandigheden een vreemde wijze van protesteeren op na De manier bestaat hierin dat de betrokken protestant zich van kant maakt In de laatste jaren ziJn in Korea dergelijke poUtieke zelf Bioordenvan protest herhanldolgk voorgekomen on gemeentelijk zijn zij niet zonder uitwerking gebleven op do achterblijvendon Mogen wiJ don Reuter correspondent te Seoel gelooven dan is een dorgelgk protest zelfmoord de eigenlijke aanleiding geweest lot do recente gevochten in de Koreaansche hoofdstad Drie duizend Koreanen zoo verhaalt de correspondent hadden zich vrijwillig laten afdanken maar majoor Pak Soeng Hoeang keerde terug naar do kazerne en pleegde zelfmoord De Koreanen die onder Hoeang gediend hadden geraakten daardoor in zoo n slaat van opwinding dat een bataljon van het 26 Sjiwa regiment een aanval deed op de Japanners Zoowat honderd Koreanen zgn ontsnapt met medeneming van hun geweren zij zijn nog niet gevat Het is alles in aanmerking genomen nog een wonder dat het ontslaan dor Koreaansche troepen betrokkelgk zoo weinig slachtoffers heoft gekost Het besluit waarbij de afdanking der troepen werd bevolen was in voor de Koreanen zeer beleedigende termen vervat Het ving b v ann met de opmerking dat het tegenwoordige Koreaansche leger bestaat uit huurlingen die onbekwaam zijn voor de verdediging des lands stad te vinden was Bij den Moester moest ik weer miJn toevlucht nemen tot bedreigingen eer ik diens naam vernam Eindolgk zei hij dat deze zich in New York Bondstreet 15 bevond onder den naam R F Gaylord Naam en beschrijving van dien heer lelegrapheerdo ik aan de politie der hoofdstad on verzocht hem gevangen to nomen en zoo lang te honden tot ik om hem zenden zou Toen ging ik voort Het schgnt mij toe dat er zich moer samenzweerders in New Londen bevinden noem en beschrijf ze mg Hij noemde nu ook drie mannen en twee vrouwen die allen in hot voornaamste hotel verblijf hielden Ik gaf bevel die personen benevens den Overste dadelijk in hechtenis te nemen en in hel fort te brengen En noem nu de samenzweerders die in bet fort zijn Hij scheen daartoe niet geneigd te zgn doch ik zei hem dal we er reeds twee hadden hij behoefde shchts een Jerdo te noemen HÜ loonde zich zoor verschrikten jammerde Ach wees zoo goed daarop niet aan te dringen hi zou mij dadelijk dooden Ik stelle hom gerost en zei dat hij beschermd zon worden De jongste recruten liet ik aantreden toon liep ik met den bovenden knaap het front langs Wanneer hg tot een der mannen een woord sprak liet De Duitsche afgevaardigden van Tirol hebben besloten by de heropening van den Rgksraad de regoering te inlorpelleeren over do uitspattingen der irredentislen te Persen en te Calliano Uil nagekomen berichten bljjkt dat de Italianen de Duitschors zelfs met vitriool hebben geworpen zooals te zien was aan de brandvlekken op hun kloeren Tegenover do bewering van Italiaansche bladen dat de tocht der Dnitschers een uitdaging geweest was merkt de correspondent dor KOlnische Htg to Innsbruck op dat de Dnitschers geheel ongewapend waren Als zo iets in den zin hadden gehad zonden ze zich werkelgk wel gewapend hebben Do Duitsche turnersbosd zal zich ais sympathiebetoogiug en corps naar Welfenslein begeven waar zich de bij de jongste incidenten gewonde professor Meyor bevindt Een telegram uit Innsbruck maakt inmiddels molding van niouwe incidenten Een man die de door de Duitsche gymnasten te Persen geleende banieren met de kleuren van Oostenrijk en Tirol wilde terugbrengen werd door Italianen aangevallen die hem de banieren ontnamen Een andere Dailscher werd op weg naar Persen aangehouden beloedigd en gedwongen terug te koeren De uitslag van de verkiezing in Northwest Staffordshire waar in de plaats van den overleden liberaal Sir Alfred Billson wederom de liberale candidaal als lid van h Lagerhnis is gekozen is een kleine troost voor de Engelsche regoering die in den laatslen tgd bil do tusschentijdsche verkiezingen voor het parlement lang niet gelukkig was Maar ook slechts een kleine troost want de liberale meerderheid is alleen behouden omdat men ditmaal door de candideering van een zeer radicaal gezinden arbeiderscandidaat de medewerking van de arbeiderspartij wist te behouden Hadden de liberalen voor de vacature van den oudliberalen heer Billson een candidaal van dezollde kleur gezel dan zon ook in Staf fordshire ongetwijfeld hetzelfde zich hebben voorgedaan als enkele weken geloden in ColneValley en zon de ministerieele candidaal de nederlaag hebben geleden hetzg tegen den conservatief hetzij dan tegen den onafhankelijken arbeiderscandidaat Om dit gevaai to voorkomen heeft men zich neergelegd bij de candidatuur van een radicaal die bereid was onder de regeeringsvlag op lo trokken Do Westminster Gazette wgst er met voldoening op dat de jongste verkiezingen de kracht van het vrjjhandelsbeginsel hebhen bevestigd Ook de verkiezingen ik dien terstond verwijderen We keerden terug de drie gevangenen worden voorgebracht Toen do eerste verschoen zei ik tot Wioklow Je moogt geen haarbreed van de waarheid afwijken Wie is deze man en wat weet jo van hem De jongen zag den man vlak in het gezicht en zei dan Zgn werkelgke naam is George Briatow Hg is uit New Orleans en was twee jaar lang tweede stuurman op de kuslvaarder Capitol Hg is een zeer gevaarlijk meiisch roods tweemaal is hiJ wegens moord veroordeeld eenmaal omdat hg een matroos Hyde genaamd met een stang dood loog de tweede maal omdat bg een scheepsjongen doodde die geen loodsdienst wilde verrichten Jielgeen zijn plicht ook niet was Hg is eeli spion on word door den Overste hierheen gezonden Vroeger was hij derdestuurman op de St Nicolas die in de nabgheid van Memphis verongelukte hij werd bgna gelyncht omdat hg de dooden en gewonden berooiden Op die wijze ging hi voort Toen hy geëindigd had zei ik tot den recruut Wat heb je hierop te antwoorden 1 heg yonr pardon sir neem me niet kwalgk maar dat is de grootste leugen die ooit uitgesproken werd Wordt vervolgd