Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1907

Shappgen is op zeer coa k gehandeld met erken J u ije volkojjien betroi fV l iieid van data heer Gond J l£ffl ify f SKffm Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN met daarby I paaiende QABNEEiBINaEN te Barrow en Oolne Valley brachten de overwinning van dit beginsel want al waren hier de stemmen der progressisten verdeeld de meerderhfid van de vrghandelaars was aantienljjk Ue voor de regeering hier verkregen minder ganstige nitslag was een gevoig hiervan niet dat de regeering te liberaal was maar dat zy niet radicaal genoeg was Bn de jongste verkiezingen in Engeland toonen dat onder de kiezers de radicale beweging aan kracht toeneemt Dit is voor het verder beloop der Engelsche staatkunde een eit van beteekenis Verspreide Berichten Feaskbuk Aan boord van het opleidingsschip Coaronne te Tonlon is het sluitstuk van een kanon niteengesprongen waardoor 3 personen gedood en 2 gevaarlijk gekwetst zijn terwjl vijl anderen lichte verwondingen lebben opgeloopen Daaronder zijn 2 otlcieren Oorzaak was het wegspringen van een paal waarmee het sluitstuk werd gesloten DUITBCHLAKI De Norddentsche Allgemeine Zeitung verneemt dat de Oostenrijksche regeering den Dnitscben vertegenwoordiger haarleedwezen te kennen gegeven heeft wegens den overval der Dnitscliers door Italianen in Tyrol en een onderzoek ingeleid heeft zoodat do schuldigen gestraft zullen worden Ondertusschen worden uit Zuid Tyrol nog telkens molestaties van afzonderlijke DuitBchers of Duitschgezinden gemeld ESOBLAND Het Zweedsche eskader dat aan de vlootrevne te Portsmouth zal deelnemen is aangekomen De onderhandelingen met de voerlieden te Belfast zijn niet gelnkt zoodat de staking voortduurt Men denkt dat de kolenarbeiders vandaag opnieuw het bijltje er bij neer zullen leggen De overheden hebben uit verschillende plaatsen ia den omtrek een uitgebreide politiemacht riten komen om op alles voorbereid te zjn Italië Verscheidene Bomeinsche bladen berichten dat prins Scipion Borghese die thans den automobieltocht dwars door Azië en Busland volbrengt eenig candidaat zal zijn voor den post van burgemeester van Rome alle partijen zullen voor hem stemmen Politiek gesproken is prins Borghese radicaal BINNENLAND V REDE8CONFERENTTE Aan het verslag van de Vrpagochtend gehouden vergadering der 2e commissie 2e subcommissie moet nog worden toegevoegd dat luitenant kolonel van Oordt Nederland het woord heeft gevoerd over de kwestie van de schadeloosstelling te verleenen in geval van vernietiging van particulier eigendom Hg merkte op dat men de bepalingen daaromtrent in overeenstemming moet brengen met artikel 23 van het verdrag van 1899 dat in sommige gevallen strengere bepalingen voorschrijft Hij gaf dit in overweging aan een commissie van onderzoek Vrijdag namiddag vergaderde de vierde commissie onder voorzitterschap van den heer de Martens De heer de Beaufort deed voorlezing van het volgende telegram door de Koninginmoeder aan den president der Conferentie gezonden Zeer gevoelig voor uw vriendelijk telegram betuig ik tlwer Kxc evenals den vertegenwoordigers van de mogendheden die vereenigd zijn ter Tweede Vredesconferentie van den Haag mgn oprechten dank voor de gelnkwenschen die Uwe Exc wel heeft willen overbrengen Men besprak het vraagstuk van de blokkade waaromtrent een voorstel is van Italië en waarop amendementen zijn van Brazilië en Nederland Brazilië zooals de heer Barbosa uiteenzet beoogt zeer nauwkeurig de zijne van de blokkade te omschrijven van de blokkade een zuiver oorlogsmiddel te maken zonder vexatoir karakter voor de onz digen en daarom dezen laatsten een bepaalden termgn te geven nadat zij kennis gekregen hebben van het feit der blokkade De Italianen zegt de redenaar zgn groote kunstenaars ook op het gebied van internationaal recht Desniettegenstaande Brazilië beeft een zeer lange kustlijn die het een vreedzame natie doet zgn en die er des te meer belang bij heeft dat met de grootste nauwkeurigheid omschreven worde al wat op deze zaak betrekking beeft Daarom heeft hg zich veroorloofd eenige objecties te maken tegen het Italiaansche voorstel met eerbiediging zooveel mogelp van het beginsel en Ui van den vorm De heer van Oordt Nederland licht het Nederlandsche amendement toe dat de afschaffing beoogt van het buitmaken van een schip v66r dat dit de blokkade linie gebroken heeft Dit is nl een overblijtael van de Sctivo blokkade die tegenwoordig niet meer bestaat Men wisselt van gedachten omtrent het gebruik van mijnen biJ de blokkade welk vraagstuk eigenlijk meer thuis hoort bij de derde commissie Men zal het dus behandelen in een vereenigde vergadering van beide commissies Aan de commissie van onderzoek die morgen zal bijeenkomen worden verzonden de voorstellen die betrekking hebben op do volgende punten der vragenlijst Afschaffing van de bevoegdheid de bemanning lüin neutrale koopvaardöschepen krijgsgevangen te nemen Eniielsch voorstel over welke afschaffing men het nagenoeg eens is Voorts van de bemanningen van devgandelijke koopvaardijschepen Belgisch voorstel Onschendbaarheid van de vissqhersvloet Belgisch voorstel Over dit laatste pjut had een gedachtsnwisseling plaats tusschen generaal den Beer Poortugael Nederland die op t nieuwe belang van deze schepen wees welke hij echter evenzeer zon willen beschermd zien als de andere en kapitein ter zee Castiglia Italië die op het gevaar wees dat deze visschersvaartnigen somtijds voor de oorlogsvoerenden opleveren wanneer zg torpedo s verbergen Jeneraal den Beer Poortugael vreest deze gebonriijkbeid ook welke recht zou geven op het uitoefenen van een bewaking doch niet tot inbeslagneming mag leiden Op verzoek van sir Ernest Satow Engeland wordt de discussie over de vernieling van onzijdige prgsverklaarde schepen tot de val££n4e zitting aangenomen Dan zal tevens behandeld worden de Fransche motie omtrent afschaffing van het buitgeld de schadelobsstelling in geval van buitmaking enz Volgens geruchten in den Conferentiekring heeft Amerika een voorstel gereed in zake het ontwapeoingavraagstuk H t zou reeds aan het oordeel van eenige groote delegaties zijn onderworpen Dnitschland dat immers buitep die kwestie wil blijven zal wel niet zgn geraadpleegd maar Murschall is vrij stellig de meest gewikste diplomaat der heele conferentie en dus mag men veilig aannemen zegt de berichtgever van het Hbl dat de Duitsche delegatie invloed zal uitoefenen op de wijze van behandeling Daarover ia in de laatste dagen weer herhaaldelijk van gedachten Engeland blijft staan op een zoodanige behandeling van het in hoofdzaak bekende Britsche voorstel dat aan de openbare meening in Engeland en elders recht worde gedaan Anderen willen liever een soort van behandeling die met den schijn van belangstelling inderdaad niets zon uitwerken of uitspreken Gemengde Berichten Uit Ainhem meldt men Door de voerliedenknechts alhier worden zooals wij indertgd mededeelden pogingen aangewend om een beter loon en betere regeling van den werktijd te krijgen Een circulaire aan de patroons werd met beantwoord Daar eenige patroons aan den voorzitter hadden medegedeeld wel met het looncomité de zaak tewillen bespreken waslhiervoor tegen Vrijdagavond een vergadering bijeengeroepen Er waren evenwel slechts eenige patroons o g komen en resultaten werden dan ook niet bereikt Besloten werd in een Zondag te houden vergadering een commissie te benoemen om waar circulaires geen resultaat hebban persoonlijk de verschillende patroons te bezoeken teneinde dan later te besluiten hoe verder te handelen Men schriilt uit Twenthe aan de Zw Ct De landlooperij en bedelarij neent op het platteland onrustwekkende afmetingen aan Het bedelen gaat soms gepaard met drankmisbruik en bedreigingen Het zijn veelal geen personen die werkelijk hulpbehoevend zgn en wien men gaarne uit liefdadigheid geeft Neen t zjjn mannen en vrouwen nog in de kracht huns levens die bedelen echter onder het voorgeven dat ze ziekelijk en gebrekkig zijn tijdelgk geen werk hebben etc Men geeft gedwongen hier uit schrik daar om van het lastige vragen en nog eens vragen ontslagen te worden terwgl men meermalen hoort dat de gebedelde centen in jenever omgezet worden De veiligheid lijdt er onder Het Mgn en Dgn wordt ook niet altijd geëerbiedigd Te Meppel brak Vrgdagnamiddag terwijl de harddraverij er in vollen gang was en op t terrein een groote menigte was verzamelii eensklaps een hevige brand uit in de Nooteboomstraat waardoor twee woningen een prooi der vlammen werden en ook een overgelegen huis schade bekwam Alles was verzekerd De geldswaardige papieren ter waarde van 3 millioen mark te Wgk op het NoordFriesche eiland Fóhr aan strand gevonden zijn gebleken nietswaardige cheques op de Doversche bijbank van de National Provincial Bank of England te zijn Een klant van debank heeft bij verandering van adres een half jaar geleden een hoop cheques en andere papieren in een zak buiten Dover in zeelaten werpen De theques zjjn nu op Föhraangespoeld jldt men Imt is thans de schade I ipbraak in het magazün Ji Goudarait juweliw de betrokken verzekedoor deij heer si Me mn den lieer Gloadsnilt Uit Den Haag mj Naar men vernt vero irzaakt door i van den heer M Passage alhier m ringsmaatschappijei Vos gemachtigde geregeld Deor die maati lante wijze de za ning harerzijds V baarheid en eeriyi smit i fi iséi Met meldt uit Vrfdagavohd rd doorj een auton 9biel komende uit de rnhting Leiden een zoontje van den beer H in de Kerkbuurt alhier overwiden met iftt treurig gevolg dat de kleine bgna onmidilellgk dood was De q uto behoort aan den Ifeer Etman te s GrSlvenhatej Of hier stbuld is bg den chauffeur za MDrden onderzocht Bigkens een uit Nederl IikB ontvangentelegram is in DjambI geari esteerd BadenSenïan broeder van het bend6l 00fd RadenMat Tahir 1 I Naar aanleiding van herbalde klachten we ns de slechte kleefbaatpid van de Nederlandsche i ostzegel3 deéli het Hld mede dat ongeveer twee weken geleden Op let postkantoor te Amsterdanj in proef zijn nieuwe vellen postzegels van een taaier en dikker papiersoort en beplakt met een beter qualiteit gom van eenigszins veranderde samenstelling Op aanvraag worden deze proefzegels beschikbaar gesteld Het resultaat van deze proef kan thans nog niet vastgesteld worden Intnsschen blgkt hieruit dat de directie alles doet wat in haar vermogen is om aan de klachten van het publiek tegemoet te komen Een 30 jarig man uit Vlissingen die half dronken met de tram van Middelburg kwam is onderweg van den wagen gevallen Hg kwam tusschen de wielen en werd een 60 meters meegesleurd opgenomen blekeneen pols gebroken de borstkas ingedrukt en nog andere kwetsuren bekomen te zijn zoodat de toestand zeer ernstig werd geacht Ongelukken in de Alpen Te Meran is de liederencomponist Eugen Hildaoh nair beueden gestort 50 meters diep hij brak een arm en liep verschillende andere verwondingen op Een staatscommissie in Denemarken ingesteld om een onderzoek te doen naar het drankmisbruik en de middelen ter bestrgding raadt in haar rapport aan het getal restaurants en café a waar alkoholhoudende dranken verkocht worden belangrijk te verminderen door het intrekken van de vergunning en het openen van een café waar alkoholvrge drank verkocht wordt geheel vrg te laten Verder stelt zij voor in de plattelandsgemeenten het bij volksstemming te doen uitmaken of er alkohol verkocht tal worden voor een beslissing is s van het getal uitgebrachte stemmen noodig Alle inwoners ook vrouwen boven de 25 jaar mogen aan de stemming deelnemen In Californië is een nieuw edelgesteente van groote schoonheid gevonden Het is een doorzichtige blauwe steen met violette tinten en een achtergrond van kleuren welke het doen wedijveren in schoonheid met den saffier maar het ia minder hard Bij verhitting wordt de steen rood maar neemt bg afkoeling zyn oude kleur weer aan De steen is Benito genoemd naar de plaats waar hg gevonden is Twee Franschen door de politie te Amsterdam aangehouden bekenden te Rotterdam zilveren lepels on vorken gestolen te hebben Zg werden naar Rotterdam overgebracht In een coupé 2e kl van den trein die des morgens 7 u 17 uit de richting van den Boicb te Zaltbommel puseert werd a goed gekleed kindje van een of twee dagen oud gevonden Het wicht is voorloopig aan de zorgen van den stationschef overgegeven ITit de Amsterdamsche volksbuurt De eeuvfige haat tegen al wat politie is uitte zich Vrgdagavond weer eens op een ruwe wgze bij een standje op de Heerengracht by de Scbippersgraoht Omstreeks 9 uur maande een agent een matroos en een marinier die beiden niet nuchter waren tot doorloopen aan De marinier gaf hierop den agent een slag in het gel lat en een hevige vqchtpartg volgde Acht agenten kwamen ter hulp maar eenige bewoners uit Foelie en Peperstraat hielpjen de militairen Ten slotte werden den marinier die zich op den SVfai wiéTp onder hevig verzet de boeien aalteedaan Matroos en burgers zetten daarna m rechtpartg voo t de agenten weerden t ch met de sabels en verscheiden personen il epen leeiyke klappen op De matroos ontvluchtte ten slotte Een rebelache Foeliestrater werd door agenten uit zgn woning gehaald en geboeid weggevoerd Voor den kaÉtein van Köppnick die tereoht wegens fait optreden der Pruisische politie iegen ontalftgen gevangen Uiiin beklag kwam is een fonés biieengebrac tA De commissie fverWden wint rtMaarvoor werd gevormd heeftIfl enoeg ge dnbgeengebracht om hem gen 1910 een bBhoorlgku Woijing een schoe ma erswerkp ii en een jaargeld je verschaiifen n Daarenboven zgn pr niet mincfaf dan 138 huweiyksliauzoeken oor h in ingeK men De vrouwen luit wie da LkSpi in dé keus b ef gn voorShet peereMeel I uitsche jnaa er izyn ook twee Amev laanache meisjegenleen Engelsch wedufve ider r t fd te Breskeni 1 het Franach laling luidt 1 i Noordzee ee 3 personen C No 218 M ichre lrf25en I cleine 6 rkenï fl werft dat tn P Aan tot ha4nhc briefje gevonden id ven waaèvan de vei Juli strandde in dS schuit bemand met ningsQerken t D pen deze flesch in zee op het oogeni de schuit gaat zinken De kapit Karandouf Op het postkantoor te Klausenburg in Zevenburgen is Maandag een postpakket geopend dat door den geadresseerde geweigerd waa Er zat een helscbe machine in en by de ontploffing werden drie postbeambten zwaar gewond en het gebouw beschadigd Oarl S Vrooman behandelt in het Augus tnsnommer van Mc Clures Magazine de talrgkheid der spoorwegrampen in de Vereenigde Staten Uit do offlcieele opgaven toont hg aan dat in de Ver Staten gemiddeld één passagier het leven verliest per 49 000 000 E M die door het gezamenigk reizend publiek worden afgelegd Voor Hongarge is het één doode per 130 000 000 mgl voor Dnitschland één doode per 261 millioen en voor België één per 315 millioen mgl Uit vergelgking van de statistieken der laatste jaren komt Vrooman tot de slotsom dat het in de Vereenigde Staten met het jaar erger wordt In de laatstverloopen vier jaren zgn per jaar in de Unie 10 000 personen op de spoorwegen gedood en 80 000 verminkt Men meldt uit Eindhoven In de vergadering van patroons is gisteravond besloten in antwoord op het laatste schrgven van de bondsbesturen der werklieden het volgende te antwoorden In antwoord op uw schrgven van 30 Juli dient dat op advies van ons bestuur en onze commissie de vergadering van gisteravond besloten heeft de toonregeling primitief door bestuur en commissie voorgesteld dus met weglating van het vyfvormenstelsel te handhaven en eiken fabrikant vry te laten het loon van het vyf vormen werk met zyn werkvolk naar on rling goedvinden te regelen Men meldt aan de N R Ct De heer R Seqneira Jr heeft in het Hotel d Orange te Zandvoort eene kleine maar merkwaardige scheepvaarttentoonstelling geopend Hg heeft daarvoor uit zyne verzameling onge Mr 25 Hollandsche scheepsmodellen en enkele schildergen afgestaan die tezamen een aardig beeld geven van Holland s scheepvaart en visscherg In het keurige zaaltje ziet men al dadelijk een grisaille van Salm voorstellende onze vaderlandsche walvischnering onder Spitsbergen Op de tafels zyn de achepen opgesteld aan de eene zgde een Vlaardinger logger voor de haringvangst een Marker botter en een Urker schokker Aan de andere zyde een aantal Nederlandsche driemastschepen voor de groote vaart op Oost Indië Daarbö verdienen vermelding een bark van 1849 de Zeldenrust van Middelburg en een aardige driemutiehoener De Vrede waarmede d firma Hoogendyk den wynhandel vooral op Oporto drgft Tot de kleine modellen behooren o a kleinere maar zeer fraaie fijne driemasters een mahoniehputen convooikotter met geheele bewapening een stoomjacht een centerboard fijn gesneden Overyselsche poenen en Frieache pramen scheepsbooten sloepen en vletten Boven dit alles hangt het tegeltableun vervaardigd door den heer J Sequeira bji het feest van De Ruyter waarop het portret van den zeeheld omgeven door twaalf portretten van bekende tgdgenooten Dn opbreiigst n an de tentoonstelHAg dient voor een prgzemjwnardig doel het zenden i van behoeftige kinderen gedurende de yacantie i naar de zeekust Als potplanten door de luis aangetast zgn handele men alsHvolgt Een half ons gewone tabak de goedkoopste is zéfs de beate 1 ordt me halfzooveel groene zeep in een liter water gekookt daarna voegt men er nog een literof vgf lauwwarm water aan toe om het te verdunnen Hier hJUdt men de planten een oogenblik onderste boven in eui beweegt zeer een paar koeten in heen en weer zoodatze overal vochtig zgn Daarna laat men heteitracl er een paar uur op inwerken onspoelt ze daarna met een gietfcr vol yaterweer Sphooq Is alle luis niet dooB dan begint men dè operatie maar wen van vorenaf aait il Semp I Uit Oopterbeekj schryft nfch aan HetVolk T I In verband roet h tlvinden vin den ejtybagmet bNef te Oest r eek waarin immM tfitaat ilat in den dtèht van tl Dins kg o pViroenslag in den nyn een Inan en vrouwikh v in het levenizoudeu beroofd hebben Uk t ads gebleken f t sinda Maandagmorgcjn l f Ai 8terdam Wfjrielgk de 39 jarige B én le 22 arige M R ïormiat iorden Beiden tóondeil volgens de Moor binjwederzydache iamilie l toegezonden itKeveq sinds langen tgd in liofdlesbetrekking et elKJ iar en aangeziéil het hiuvelgk niet Xtt stald gebracht kdn ordenj daar de man reedé gehnwd ia itaoeten zy jhet besluit genomen hebben zich beiden tezamen te verdrinkeMj De betrokkenenwaren bg een firma te Jrmstordam wer czaam De Igken zyn nog niet gevonden en aMgezien de man met zgn geheele inijomen VMtrokken is schgnt de mogelgkheid niet uiuesloten dat beiden nog in leven en naar ba btiitenland gevlucht zyn i Jvoor eehige weken brandde te Emmerik de Evangelische kerk at Ais een teeken van verdraagzaamheid kan worden gemeld dat bg het overlgden en de begrafenis van een Proteitant aldaar de klokken der Katholieke kerk werden geluid Van de vier verdronken kinderen te IJmuiden is in weerwil van het aanhoudend dreggen nog niet één gevonden Men is daarover zeer verwonderd en weet niet waaraan dat toe te schrgven is Men zal thans met de mot orboot dreggen In het trawlnet vischte men Donderdag een stuk chocolade van een der knapen op De verwonden die zich allen iu het gesticht bevinden zyn reeds weer hersteld Stadsnieuws GOUDA 5 Augustus 1907 Door de Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht alhier wordt gedurende dit schietjaar een extra medaillewedstryd gehouden Voor dezen wedstryd gelden per maand 1 Seriën 4 5 schoten op schjjf Hoorh telling 320 De volgende hoeren behaalden van 1 Mei 1 Aug de achter hunne namen genoemde punten J 3 P den Boer 989 p C A Qroenendal 926 H Ggzeny 889 W J Ggzeng 729 in 11 seriën J de Jong 772 M Lakerveld 366 J P Mul 907 W Sliedrecht 897 A J Vermeulen 1009 H van Vliet 930 J M de Weger 764 Bg de gisteren gehouden verkiezihg van leden van den Kerkeraad der Israèlietische gemeente alhier zyn de aftredende l eden de heeren M van Aalst 8 E Cats n N S Polak herkozen Mej C van Oudhensden alhier is met ingang van 1 September benoemd tot organiste aan de Hervormde Kerk te Haastrecht Zaterdag en Zondagavond was Ons Genoegen geheel gevuld Zaterdagavond was de geheele zaal zelfs uitverkocht Ook de Matinie s waren goed bezocht Evenals de Tsriga ayondao werd aan keurig programma afgewerkt dat zeer den byval van hot publiek verwierf Begunstigd door heerlgk weer was na afioop beide avonden een balchampêtre dat vooral Zondagavond seer geanimeerd Was Zaterdagavond werd door de Nederlandsche Tooneelvereenlging opgevoerd Telefoongeheimen sncc a blgspel in 3 bedrgven van M Reimann e i H Hansleiter Vooraf ging De Aanbeveling comédie in 1 bedryf van Max Manrey Het voorstukje kon ons niet zoo bekoren hoewel het spel der heeren uitstekend was misschien kwam het wel doordat de aahdacht afgeleid werd door zoo velen die te l iat kwamen Maar Telefoongeheimen was allervermakoiykst en iirdient den naam van blgspelte recht Er ia veel en harteiyk gelachen waartoe de vertolking niet weinig bydroeg Aan alle optredende ddimes en heeren eenwoord van lof Ivoor at zg gaven maar inhet byzonder an MevAinw de Boer vanRyk in haa jrol van rinteniersvrouw Zgwas eenig evenals de heer Husch in zgnerol van reniejiier Votjral in het gedeelte waar hg zich kankzinnigj hield was hy uitstekend daar werd gelachen dat verscheidenen in het publiek niaf tot bedaren konden komen Ook August do heer Barendse verhoogde de vroolg heid t lksijt weer Kortom wg gelooven niet dat et tm die zich niet vermaakt hebben j Gisteravond werd opéévoerd Allerzielen i een zinnebeeldig spel i i 3 bedrgven van Herman Hegermana Jr De stilte in de zanl bewees wel dat het atu met aandacht werd gevolgd De verschillende personen die optraden waren allBn uitstekend in hun rol en leverden heel mooi spel We noemen vooril Mevr V d Hmjt als Rika Mevr Ternoog Apèl als de pllpegzuster die beiden prachtig speelden terlujl ook de heeren Alex Post als ipastoor ïfansen A van der Horst als pastoor Bropk Muscb als koster een woord van lof toe jkomt Het applaus elk bedrgf verdiend was vajir alle spelers wel BEURS VAK EOTTERDAli L K H KMAANDAG 5 AUG taafalfemnijen PoETOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obli giïtien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Rocepis h 100 IV 24Vi IJypotheek BankenAandb idem idom 4 9 JPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 ScheepvaartMaattchappijen Pand Holland Gnif Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorwegleeningeu Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMy A 367 Premieleeningen BisLoiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Dweraen My tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMERMANTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend VERSCHpiDENHEID Te Gendringen is tegen een viertal personen waaronder een bestuurder dor boterfabriek een aanklacht ingediend omdat zg een botorkoopman die boter van de fabriek betrok van knoeiery hebben beticht Bgna iedere week hoort men van ongelukken die onervaren of onvoorzichtige bergbeklimmers overkomen Thans worden er weer vier gemeld Op den gletscher van de Krasperspitze by Innsbruck is een zekere juffrouw Ellen Slnszmilch uitgegleden en naar beneden gestort Zwaar gewond werd zg opsjenoraon Van het Padasterjoch in de Bremerbergen is een zekere Rudolf Ciradini by t zoeken naar edelweiss naar beneden gestort hg was onmiddeliyk dood Drie Betner toeristen dr Wysz vanJenner zgn broeder Max en Paul Montandon uit Thun die Maandag 1 1 van Grenoble uit een borgtocht ondernamen in Danphinée zgn verongelukt Dr Wyaz ia dood Paul Montandon gewond Naar men verneemt is aan den Haagschen kunstschilder Henricus opgedragen een der zalen van het Vredespaleis te decoreeren Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Augustus 1907 Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 ade kwal 34 3de kwal 29 cents per hajf kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw 28 ade kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer iste kwal 24 ade kw 24 3de kW 21 cents per half kilo Schapen en latnmeren goed aangevoerd Handel in vet vee en varkens prijshoudend vette kalveren schapen en latnmeren traag Predikbeurt bij da Remonstrantsolie Qereformeorde Gemeente alhier Woensdag a a s namiddags ten twee ure HuwelgksIniegening Burgert Ijke Stand Moordrecht GEBOREN Geertje ouders J Zweer en W J Donkervoort Arie oudora J de Brngn en J Rook Tennis Pieter ouders P J van dor Stelt en A Megers lan ouders J Zgtveld en J M Blanken Gerrit ouders G Morelisae en J C de Kwaadsteniet Daam ouders W C Broer en A C van der Kemp Commercia Johanna Christina ouders G J Ham en J C M de Vos Geertrui ouders L van Sielen en K Voets Willem ouders J Konings en C v d Bosch OVERLEDEN W Verschoor 4 m overleden te Koudekerk J Keiler 61 j t adv ertij nth n re nlglng ARMENZORG Afdecling DHOHKEIVHUIjS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelgke voorwerpen welhe ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging drmenitorg Eohte Oude Jenever P HOPPE Verkrggbaar bg PEETERS Jz Xrf ap e eM n ImrkdrMj Hot Correspondentschap van iirOSOKOJIVOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK Dirkzwager Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en Verplegers voor pirticuliere verpleging beschikbaar I m Openbare Verkoopin TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notarts J KmMiS vak No 1 Een goed onderhouden van Gasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WINEEL ENWO0NEÜI3 met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wgk D No 35 kadaster Sectie C no 1068 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wgk M nos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren Wyk M uo 8 is verhuurd voor f 1 50 in de week de andere perceelen zgn te aanvaarden 1 November 1907 En no 5 Een goed onderhouden Pakhuis met Boveivoolng aan de Keizerstraat te Gouda wgk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bg de week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 Sfen en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Wild eii Gevogelte Van Bi heden en verder dageiyks verach verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleeach enz enz tegen de meest aterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QÜTTMLIIIG Poelier Oostorstraat 18 ROTTERDAM Tolephoon Interc No 2031 SAMOSWIJN 0J cent per Jieêch Aanbevelend FirmaHerman Zoon IVfo it küi iijü Wil dd EciitA £ Cacau t ontvan en lesamtin C teU eii na vuio f rnjliioiningen in dei iJel gekomeo undo uwi naam des aitviuderii Vï Miobuolin tervoardigt ap de be itu luabhinod ut liet ereldberamtS tabblmuemeiit tm öebr StoUi7 rck tb Kcjislen alsch Bïkel eacao in viiii kanton bujiöü ikiM SikvWtkiW is met melk gekookt t i s ingeiiuKi6 gesonde drank voor d l koch gebruik een il 2 theelepels vu t voder TOOT een kop Chocolate Alt t oi GCBtrucfctigo dl ank bg geval w darihöo aiei iits met tvatet t gebruiken Veiirijgbaar by do loorcumata H 1 Apothekers ens t l 8t c 0 90 a O M Q i M2lïorteg inwoordigw toot Necw j iid ittiius MattenkiodI i iiterdam Kalvt btraal lOS Aï het andere is nèmaak Op de roede doos waarin de Eeh$e Kinadruppels van J r DE VRIJ verkocht worden tiaat nietê andevê dan