Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1907

So 10403 Woensdag 7 Augustus 1907 40ste Jaargang mmmsL coirmt Meuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Ttlefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letterfc orden bei ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleloi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 26 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Soada OPRllMINC wi goiis hot vargovordeid Soizoen in hol MH 1 Hial iiiilsch Schoen m Laaf eiiitia aïijii KLhlWECJ E 50 tegenovpr de Kleiwegsteog Aanbevelenii C SMITS Alle reiiiratiën en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE f DE MEEST PEACTISCHE Jk DE MEESTS VOLLEDIGE j J z in beslist die der Firma l HJS LADIES JOU KNAL f met minstens drie gratis golcniiite patronen en een geltlenrde plaat THE ILL OBESSJUAKEIl met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Ol CIIILIJ HBS S JTASmOJiS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boelihanilelmii l roefn urnmefH Alle met Icoatel IIoll mjvoefisel Van alle in deze bladen voorkomende moaellcr zgn ÖKKNIPTK PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkr gbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meef Een moBater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toege zonden Kajt tngetjeven worden in Kojie TÏiee Melk Likeur Absint Bier Water of in hei voedsel zonder lat kei noodig is dat de dronkaard er iets van a toeet Het COZA PO£lDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bu den dronkaard op te wokken Het COZA POMDXm werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding to danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizecjen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der raaatschappy herschapen het Reeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaaiborgd volkomen onschadeljk te 7gn Correspondentie in alle talen dor weiuld Hot echte Coza poeder is veikrvig baar in alle apotheken en in hot volgend depot te Gouda WOU F Co Onïe depóthouders reiken het attestenboek gratis uit am hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen 2A IMd lU U i J i Laiidmi 17 Kiiitelaiid Wacht U voer uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Zenuw en Maajflijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hul ia den nood het boek ISaacLg e ver aaobevolen Na oütvaiigst van adres por briefkaart wort t dit boekje franco per poat toe jezonden door BOLKFOEL S Soekhan Zaltbomtupi acmalogcensPoedervorm is het oeiiig Bte helpond midclcl tcg en Itloeilar moede ttleekaiuclU Xenuwaiicaicte Il oo f dpi f IIP II MliilielooiilieM Oniuachteu fermajiering en Vermlmlertng der UelMaaukraehteu aeinatogcen in Poedervorm E heoft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEÏM IN POEDERVOEM is het praeperaat wat U spoedig geneest HABMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruik saanwijzing f 1 50 Ecnige labrlkanlen H v SCHAIR Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLPF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal domla A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nieuwerkerk ad IJstel k ii VAN ZESSEN Schoonhoven B v W1 IK P W v EDE Oudewaier A SCHEER Haastrecht K VAN DEK HEIJDEN Reemnjk P v a SPEK Moercapelle D v o SÏAR Wed 1 HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddtni sveen P A dbGROOT A UB JONGH Oudewaier 3 P KASTELEIN PohlmeUrdam D BIKKER Benschop mat roode lettezvt WAARSCaUWlNG Laat U niet misleiden door AbrHJ Siroop Het klooskerSancte Paulo AbiHj bestaat niet Xhb Siroop van yeenerlei waarde Maatschappij tot Exploitatie van de Vietortei Bron Kantoor voor Nederland Boompje éO Botterdam GEBR RUREN Ê DE LANGE iV ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofAmagaxtjn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 3S09 tie Kagaxijn West Sleuwland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 VERHUREN STEHHEN INRUILEN REPAREEREN ittelijks ill onze Salons te ho irea DE PHONOLA FHOIOLAFMO ÏWW MEm 50000 j StücK verhauft Bietet Wellen Voll Kinder Sitz ii Schwitzbad Onontbeerlijk is het genot van een SAD INRIOETING zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prysvan compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOOÏÏ Dubbele bdürt b is Telln 117 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir6 KONINHMJKK F IBRIKKKN Voedert uw Vee met de muloere murwe merk Ster en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Parijs 3900 Segen Gouden Medaülea EEMDEFOTTANTIEE Heil wonit verzocht op t HEUK te letten UIT HET MiGlZUN VAN ii u e svVaay zy R aOKINCHEM Deze TIIEEBN worden afgekeerd in verzegelde pakjes vaar twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommet er Pri s voorzien van nevenataanr ÏMert volgeus de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoeriog van ge eerde orders aanbev ende J G BIJL voorheen J BREEBaIrT Lz Onnavolgkar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze iu olieverf getcMIderde fortreilen l elntttre BogaerU Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen hereiken Men ovortuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geiil Prijscourant met een aantal onge vraagde getuigschriften gratia op aanvraag Boxtel H HOOAEin S Co Agont voor GOUDA Fiima A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wion modellen te bezichtigen zijn iBttw onovertroSen Trof Dr Liobors wolbokeiul AIImd echt met FabnekBmerk tot voortdurende radicale ea zekere genezing van ftUe zeli i de meeat liBrdnelïkige menuw iekten rooral outataan dour afdwalingen op jeugdigen leef y l lot t e genezing van elke zwakte Ulocl a acht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spigavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proapectusaen Trijiror iieaoh fl 1 ft 2 fl 3 dubbele flosch fl Cl Ofnirail Depot Matth v d Vogte Zaltboram I pot lyi Cléban h Co Eottordam 1 Happel s Grravenhage Halmmanfl do Jong J Czn RoUor aoa W Iff fe Co ftouda n bil sUe drogisten H A ANKER V f PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN t Ruim 35 jaar door MiLtiocNtN jicht en rheumatiekluders met succes gebruikt Verkrijgbaar in flesschenvak50cI3 75cIs EN U5 BU H H Apothekers en Drogisten r Ad RlCHTER8 C Rotterdam Te Gouda bij C XjÜGER Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 198 Drak rao A BBINKM Zn mmmmm KËK MISGEVIKG Inrichtingen wëlke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTF R en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie js gelegd een verzoek met bijlagen van G J Goedewaagen te Gouda om vergunning tot oprichting eener Suikerballenkokerij in het perceel gelegen aan de Vischsteeg wijk I No 185 Kadastraal bekend Sectie B No 890 Dat op ümsdag den 20 Augustus 1907 det na middags ten i g ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 6 Augustus 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteiilandscb Overztcbt Uit het oversicht van de kantonnale verkiezingen in Frankrijk blijkt dat de republikeinen der linkerzijde 14 zetels winnen de radicalen en radieaal soeialisten 77 de socialisten 10 De reactionnairen verloren 23 zetels de nationalisten 19 de progressiiten 58 zetels Beater seint nit Swinemiinde dd 6 Aug Hedenochtend te 10 unc haalde keizer Wilhelm den Tsaar a van de Standart en begal hü zich met hem aan boord van de Dentschland waarop een vloetoelening in volle zee volgde Tegen twee aar keerde de vloot naar de reede terug Toen werd aan boord van de Dentschland het tweede ontbgt gebruikt bg prins Heinrich waarna de Tsaar terwgl alle schepen salantschoten losten door den Keizer naar de Standart terug begeleid werd Kenter seint uit Petersburg dd 5 Aug De samenkomst der beide keizers werd gekenmerkt door groote hartelpheid De besprekingen tasschen prins Bülow en min ster Iswolky die sedert gernimen t jd reeds ie vrienJschappeiyke betrekking tot elkaar staan liepen over verschillende den tegenwoordigen toestand betreffende qnaestiea maar vervolgden geen bgzonder doel Beiderzijds werd geconstateerd dat noch in Enropa noch in China de vrede wordt bedreigd FEVILLETOX Verhaal uit den Amerikaanschen burgeroorlog 9 De man werd weder in arrest gebracht Bg den tweede en den derde ging het op dezelfde wgze de knaap gat de nauwkeurigste levensbeachrgving van elk zonder zich zelf tegen te spreken de mannen verklaarden alles voor lengen Wicklow wist van ieder te zeggen uit welke stad hg was en op welke wgze hy met de samenzwering in betrekking stond Allen loochenden ook zg die in de stad gevangen genomen waren Zg verklaarden allen eerlgke lieden nit het Westen te zgn die de Union boven alles liethadden Ik was woedend liet allen achter slot en grendel brengen en zette het verhoor van Wicklow voort Wat beduidt nr 166 en waar en wie Is B B P Hier faalden evenwel alle verzoeken en b lreigingen hg wilde niets zeggen De tgd drong de scherpste maatregelen moesten nooun wotdea Ik Uat h m darhilre atn en dat de jongste gebeurtenissen in Marokko geen reden geven tot ongerustheid Erkend werd dat de conventie tnsschen Busland en lapan en de overeenkomst tnsschen Rusland en Engeland slechts bevorderlijk kunnen zijn aan de handhaving van den algemeenen vrede De ontmoeting van beide keizers de gedachtenwisseling der beide ministers kunnen in geen enkel opzicht verandering brengen in de alliantie betrekkingen van Duitschland en Rusland met andere mogendheden maar zallen het hare bijdragen tot versterking van de trnditioneele vriendschap van Rusland en Duitschland als goede naburen De anti clericale beweging breidt zich gaandeweg uit Te Sampierdarena beproefde oen troep arbeiders in het knapeninstituut der Salesianeq binnen te dringen en sloegen er de ruiten in Van de carabinieri die togen de arbeiders optraden werden verscheidenen gewond Eenige arbeiders worden in hechtenis genomen De Salesiacer monniken schoten met revolvers uit de vensters Te Spezzia heeft een opgewonden volksmenigte getracht de Antoniaskerk in brand te steken Hot gelukte der brandweer echter den brand te blasschen Ydlgens de socialistische te Milaan verschijnende Tempo hebben 16 mariniers geweigerd tegen het volk op te treden De Romeinsche correspondent der Frankf Ztg seint dat de Paus zich ernstig bezorgd maakt over de anti clericale beweging in den lande Hg heeft eergisteren een conferentie belegd met verschillende kardinalen en daar de vrees geuit dat Frankrijks kerkelijke politiek naar Italië zou overslaan Onpartydige ernstige politici zegt genoemde correspondent betrearen niet alleen de overdrijvingen aan weerskanten maar ook de publicaties der sensatielievende pers die er blijkbaar al te zeer op nit is de in kloosterasyls gepleegde immoreele handelingen tot in alle finesses nit te pluizen Deze ernstige politici hopen ook dat de gansche opwinding in den lande slechts een voorbijgaand intermezzo moge zijn Een hooggeplaatst geestelijke aan het Yaticaan heeft tegen den Romeinschen correspondent der Neue Freie Presse het volgende gezegd Met betrekking tot de tot viering van het pauselijk jubileum beraamde teesten en pelgrimstochten is nog niets besloten Maar het lijdt geen twgfel dat bij voortduring der tegenwoordige beweging de pelgrimstochten zullen worden afgezegd daar men de dnimen ophangen Hg schreeuwde en jammerde zoo dat ik het nauwelgks kon aanhooren doch ik moest en weldra riep hy dan ook Ach maak mg los ik wil alles bekennen Neen eerst bekennen dan wordt je losgelaten Hg zag dat het niet anders gaan loa on riep Nr 166 Adler hotel Het Adler hotel was een logement van den laatsten rang dat slechts door verdachte personen werd bezocht Ik liet hem losmaken en beval hem het doel der samenzwering te noemen Dezen nacht het fort nemen was zuchtend zgn antwoord Heb ik alle hoofden der samenzwering gevangen genomen f Allen behalve zg die nog in nr 166 zgn Wat beteekent Remember XXXXf Geen antwoord Wat is het wachtwoord voor 166 Weer geen antwoord Wat beteekenen de letters F F F F F eu M M M M Antwoord ot ik laat je weer optrekken Ik wil niet antwoorden Liever sterf ik Bedenk wel wat Je zegt Ii dit je laatite do kans niet magjoopen dat pelgrims door het gepeupel worden gehoond en mishandeld iets wat met het oog op de zwakke houding der overheid niet onmogelijk zou zgn Wellicht zal er spoedig verbetering komen in den toestand De curie is overtuigd dat de tegen de geestelijke opvoedingsinstituten ingebrachte beschuldigingen ongegrond zjjn en dat dit spoedig zal bewezen worden Dan zal ook aan t licht komen welk karakter de huidige betoogingen in waarheid hebben en in hoeverre de aanstichters er van te goeder trouw zijn Een andere moeilijkheid dreigt Europa nog de onaangename verhouding die sedert gernimen tgd reeds tnsschen Turkije en Perzié heerscht neemt gevaarlijke afmetingen aan Sedert eenigen tijd klaagt de regeering te Teheran over de invallen van Tnrksche benden op Perzjsch gebied Ditmaal trok een legertje van zes dnizend man met artillerie de Perzische grens over en leverde een geregeld gevecht tegen de Perzen in bet district Boelak De Perzen niet instaat aan dezen inval der Turken het hoofd te bieden sloegen op de vlucht Maar de Perzische regeering ziet daarineene aanleiding om Europeescbe hulp in teroepen Zy acht zich niet in staat denTurken deze int allen te beletten ZiJ is vervan de dagen van Darius en Xerxes oüsoDt les neiges d autan f Volgens een mededeeling van de Peteraburgsche Telegraafagentuur heeft de Perzische regeering de hulp ingeroepen van Rusland en Engeland Waarschijnlijk zullen deze beide staten door diplomatieken invloed te Konstantinopel pogen de Tarkache veroveringszucht in Azië in toom te houden Maar als de Porte doof bljjft voor da vertoogen van Engeland tn Rusland f Zullen ziJ dan te zamen optreden om den Padisja te leeren dat hö in Europa zijn macht verliezen kan maar in Azië geen nieawe macht winnen mag Zoo ver is het voor t oogenblik nog niet En te hopen is het dat het zoo ver ook niet zal komen Briand de Fransche minister van onderwijs heeft gisteren te Besan on oen rede gehouden bg de siniting van het congres van den Boud van het Onderwijs Deze rede trekt nogal de aandacht in verband met de roerigheid der schoolmeesters De minister gaf af op de politici die uit eigenbelang twee woord Met vaste stem antwoordde by Mgn laatste Ik heb myn bedrukt vaderland liet maar haat alles wat nit het Noorden komt Eer zal ik sterven dan deze diu gen bekennen Ik liet hem weer optrekken het was vreeselijk zgn geschreeuw te hoeren doch hij zei maar steeds weer Ik kan sterven en ik wil steryen maar ik zeg niets We moesl dus van verdere pogingen atzien want WO waren vast overthigd dat hg eerder sterven zen dan bekennen Wo zonden bericht aan bet departement van Oorlog en maakten aanstalten om nr 166 te overrompelen Het geheele garnizoen was in opschudding want de zaak was ruchtbaar geworden De wachtposten werden weder verdubbeld niemand kon onbemerkt passeeren Webb en ik waren evenwel niet zoo ongerust meer als vroeger daar we meenden dat de samenzwering door de gevangenneming der meecte hoofdpersonen wel mislukken zou We wilden vroegtydig naar 166 optrekken B B gevangennemen en ons dan gereed honden do anderen die afzonderiyk zonden aankomen te vatton s Nachts kwart over éénen trok ik het fort nit gevolgd door een halt dozijn mannen Robert Wicklow naast mg met op den rag gebonden taanden Ik zei dracht poogden te zaaien tnsschen de onderwijzers en de regeering in verband mot het vakvereenigingsrecht en hy somde op wat de republiek al voor het lot der onderwyzers had gedaan Minister Briand verklaarde dat de onderwijzers volstrekt niet de hoop behoefden te laten varen oji de uitvoering hunner denkbeelden maar hg verzocht hun enkel zich te gedragen zooals dat bg ban ambt paste en zich nauwkeuriger rekenschap te geven van de moeilgke veelomvattenda en verstrekkende taak die den onderwgzer is opgelegd Als de onderwijzers tot bevestiging van hnn rechten en behoud van hun onafhankelgkheid gebruik willen maken van het recht van veroeniging dan is de regeering bereid hun dat toe te staan Maar als zg dat vereenigingsrecht begeereh om een aanval op het land te richten dai zou het misdadig zgn van de regeering zoo zy het toestond De regeering kan niet dulden dat het openbaar gezag wordt ontwricht en do republikeinsche instellingen omver geworpen De minister heeft den onderwgzers het recht ontzegd de school te gebruiken als huis voor openbare vergaderingen ten dienste van hun porsoonlgke denkbeelden De groote meerderheid der onderwgzers zei Briand heeft gezonde begrippen en is trouw aan het vaderland Het zon een misdaad zijn het republikeinsche Frankrijk te laten mievormen door vage theorieën en het te laten vernietigen een misdaad die haar uitwerking door de heele wereld niet zon missen Het onderwijzerseongres juichte den minister luide toe Op het oogenblik trekken vooral de aandacht de ontmoetingen tnsschen den Tsaar en den Keizer te Swinemiinde en de aanstaande bezoeken die koning Edward aan den Duitschen keizer te Wilhelmsböhe aan den ouden keizer Franz Jozef tePschl brengen zal Deze ontmoetingen zgn tot bevestigingen versterking van den Europeesehen vrede van zeer groot nut Al zyn ook de wolken die tot voor korten tgd den politieken horizon verduisterden niet in eens weggevaagd op het tydperk van donkere gedruktheid volgt een tgdperk van kalmte rast vertrouwen in de toekomst Dat vertrouwen vindt zijn kracht niet alleen in de hartelgka en vredelievende stemming der vorsten maar nog meer in den toeneraenden vredelievenden geest der volken Wat Bülow zeide over de détente de verbeterde verhouding tnsschen Frankrgkj en Duitschland toont dat zelfs deze beiden hem dat we nu naar 106 gingen en dat we hem dwingen zouden ons de rechte aanwgzingen te geven indien hg ons bedrogen had Stil en ongemerkt naderdon we het logement In de gelagkamer brandde nog licht overigens lag het hais in daisternis Ik opende de huisdeur we traden zachtjes binnen en sloten de dehr achter ons Nadat we onze schoenen uitgetrokken hadden gingen we behoedzaam de gelagkamer binnen waar we den Duitschen waard slapend op een stoel vonden Hy werd voorzichtig gewekt wekten hem beduid zgne sclioenen uit te doen en met ons mge te gaan doch geen woord te spreken Hy gehoorzaamde zonder tegenspraak maar was blgkbaar onaangenaam verrast Nadat ik hem bevolen had ons naar nr 166 te brengen stegen we zachtjes als katten twee of drie trappen op We gingen door een lange gang en kwamen aan eener dear door welker kieren een zwakke lichtschemering drong De waard beduidde mg dat daar nr 166 was Ik wilde de deur openen zg was geslotens Ik gal een mgner mannen een teeken en met een ruk was de deur open tn het bed bemerkten we een menscheiyke gestalte die joist bg ons binnentreden de kaars uitblies Wonlt vervolgd