Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1907

IVo 10404 Donderdag 8 Augustus 1907 40ste Jaargang fiOlMm COHANT iMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletoinNo M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Ztn en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 2 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nidil EEmSBEFOT TAN THEE Men wordt verzocht op t nEKK te letten UIT HBT Uu UU TAK M lUVENSWAM ZONEN QORINCHKH Deze THEBEN warden afgele rerd in verzegelde pakjes van c i ttüM n een half en een Ned om met vermelding van Mommer ec IPrga voorzien van nevenitaani IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot do uitvoetiuK van geBerde orders aanbev ende J C BIJIi voorheen J BREEBAABT Lz Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in KoJi Inee Melk TAkeur Abeint Bier Water o in het voedsel zonder dat het noodig w dat ds dronkaard er iete van afweet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz bg den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zgne redding te danken heeft Het COZA POEDER heelt het hniselyk gelak van dnizenden gezinnen hersteld dnizeiden personen van schaamte ei oneer gered en deze personen tot levenslnstige en onttige leden der maatscbappu herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zjjn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLPP Co Onze dep thonders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUT£ Sr g a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap Wild eii Gevogelte Vaa af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoonders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GÜTT ilffG Poelier Oosterstraat 18 BOTTERDAH Telephoon Interc No 2031 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oUeverf geaehUüerde JPoriretleu Feiutvre Bogaerti Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen GelU Fr Bcourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B BOBAEBJa Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg b j wien modellen te bezichtigen zijn Oonda Dnüc van A BBINKMAN Zn OMNIBUSDIENST GOLDA HAASTRECHT v v Ondernemer d A VERKLEIJ Sr GOUDA De ondergeteekende maakt bekend dat hü vanaf f AÜCMJSTUS 1907 een Omnibusdienst zal exploiteeren tusschen GOUDA HAASTRECHT volgens onderstaande dienstregeling Vertrek uit GOUDA Station S S Aank HAASTRECHT Vertrek uit HAASTRECHT A B 12 15 1 15 4 30 8 45 1 2 5 15 9 30 A B 12 30 2 45 6 16 9 36 1 15 3 30 7 10 20 A BA 6 6 30 9 30 10 305 45 7 15 10 16 U 15 A A B Uittreksel uit het tarief voor goederenvervoer Personentarief Enkele reis Van Gouda naar Haastrecht Van Haastrecht naar Gouda 5 45 7 30 11 15 11 30 Aank GOUDA Station S S 6 30 8 15 12 12 16 Diensten gemerkt A alleen Donderdags diensten gemerkt B vervallen Donderdags Bestellingen binnen de kom der gemeente worden franco thuis bezorgd f O tO f 0 30 Afrit VEST No 570 Gonda Wachtplaats biJ en bestellingen worden aangenomen door den Heer A VERBOOI larkt J4i Gouda tot 10 Kilo f 0 10110 20 0 1520 30 0 20 30 40 0 25 Fietsen 0 15 Groote pakken van lichter gewicht worden berekend naar omvang Wachtplaats bjj en bestellingen worden aangenomen door Wed A Blanken Haastrecht Het grootste en voornaamste EQUESTRISCHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht Oeen reolame onderneming dooh reëele vertopniogen op het gebied van werkelijke equestrisohe kunst in hare hoogste volmaaktheid iSleehls 7 dagen in GOUDA KONINKLIJK NEÜERLANDSCH Gircns Osca r Carré Zaterdag 17 Aug 1907 s avonds 8 uur en volgende 6 dagen Gala Voorstelling met een hier nog nooit gezien Pracht Programma Optreden der beste Kunstenaars en Kunstenaressen 200 PËKSONEK Rijk program 120 RASPAARHEN Bovendien GEDBESSEERDE OLIFA NT enz LES J ACODAS Keizerlijke Japansche Hofkunstenaars 15 Japanners in hunne nog onbereikte praestaties als Jongleurs Equilibristen en Acrobaten De Wereldberoemde Amerikaahsche Kunst WlelrUderessen The 6 KaufmanttB O flinke Jonge dameê Woensdag 21 Augustus 2 uur Extra Eamilie Voorstelling Tegen verminderde prUzen AVONDPEUZEN Loge J Ie Bang f l 0 2e Rang 1 1 3e RaCg 00 et VRIJDAG 33 ADGUSTOS s avonds 8 uur LAATI TE VOORI§ TELLI G Eiken avond na afloop der voorstellingen EXTUA TRAM naar BODEGRAVEN GEBR RUREN é DE LANGE i ROTTERDAM Vl VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagairijn Gedempt Binnenrotte 1S4 Télet ZB99 He UagaxUn West SUuwland 9 nabij Matton Beurs Telef 4087 INRUILEN STfilMEN VERHUREN RBPARSEREH dagelijks la onze Salons te booren DE PHONOU 10N0LAFIAN0 mON FMOUST DE GOEDKOOPSTE i I DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE I ilOPKBI 4l Êlï ziJn beslist die der Firma WELUOl ras LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBR met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILD REN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel Holl Bijvoegsel Yail aHa in deze bladen voorkomende modellen zp SEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen ji vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag ANKER V PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK $ EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door miluoenen jicht en rheumatieklijders met succes sebruikt VerKRUSBAAR in FIESSCHEN VAN SO cls 75cls EN f 3S BU H H APOTHEKERS EN DROGISTEN r Ad RlCHTER8 C Rotterdam ïe Jouda bij C LUGEK Apothekor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het l oord Urabanlsch Schoen eo LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk WORMERVEER HOULAliC VereeDigiDg ARMENZORG Afderling BnOKKCNHIJlS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen uwMce ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan rnisgegoeden voor goedkoope prijzei t verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de nevlr Ae Vereeniging Armvnmtrg KEiXKlSGEVIKG 11e BURGEMEESTKR v an GOUDA brengt bü leze ter kennis vat de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Helaatingen enz te Utrecht op den sen Aug Ï907 executoir zijn verklaard De Kohieren N03 8 en 9 der Personeele belasting dienst 1907 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn ge steld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 7 Augustus 1907 De Burgemeester voornoemd H J NEDERUORST L B BuUenlandscb Uverzlcht Reuter seint uit Tanger O Aug Een stoomschip kwam bier aan uit Casablanca zonder vloclitelingen mede te brengen In brieven wordt gemeld dat de Kabylen de stad aanvielen Op verzoek der Marokkaonsche autoriteiten werden door den Pranschen kruiser önlilée 60 man door don Spaanschen kruiser 40 man De Kabylen choten op de aan land gaande troepen waarbj 6 Fransche zeesoldaten en een officier gewond werden Toen de stud eeni van d Kabylen bevrijd was plaatsten de commandanten der Fransche en Spaansche kruisers wachtposten bij de consnlaten daarna ging de Galilee over tot de beschieting van bet Marokkaansche kwartier en de omstreken van Casablanca Met het oog op de toenemende vijandige stemming onder de stammen gaf de Fransche consul te Casablanca den commandanten van de Du Chayla en de Galilee last de toegangen tot het consulaat te doen bewaken Het bombardement der stad is met goed gevolg begonnen de landingscompagniën hebben de stad bezet Bg het afscheidsdéjenner aan boord van het Russische keizerlijke jacht Standart sprak de Tsaar den volgenden toost uit Ik gevoel miJ gelukkig dat ik deze gelegenheid heb om U M voor do mg betoonde hartelijke ontvangst oprecht te danken en nadruk te leggen op de groote waarde die ik hecht aan het voortbestaan der betrekkingen van traditioneele vriendschap en FEVILLETOX Verhaal uit den Amerikaanschen burgeroorlog 10 We stonden in het duister doch met een enkelen sprong was ik op het bed en hield den daarin liggende met mijne knieën vast Mgn gevangene wilde zich verweren doch ik hield hem de keel dicht Dat hielp No nam ik mijc revolver en hield den loop aan zijn wang Dadelgk licht 1 riep ik Ik heb homl Ér werd een lucifer aangestreken en bg George bij het schijnsel daarvan zag ik in bed een jong meisje Ieder der aanwezigen keek z n buurman eenigszins verbluft aan ik voelde mj onaangenaam te moede Het jonge meisje begon luid te schreien en bedekte het gelaat met een slip van het laken Heeft mijne dochter iets gedaan dat niet goed isP vroeg de logementhouder üwe dochter Is dit uwe dochterf Ja dat is ziJ Zjj is van avond pas nit Cincinnati gekomen jWat duivel dan heeft de knaap mg weer btdrogenl Dit 1b Diet het recbtt 166 en bloedverwantschap die steeds een nauwen band hebben gevormd tasschen onze huizen en onze landen Na ik met levendige belangstelling en groote bewondering de mnnoouvrea der prachtige Duitsche vloot heb bijgewoond neem ik mijn glas op ora te drinken op de gezondheid van keizer Wilhelm den opperbevelhebber dier vloot en op don blooi der dappere Dijitsche marine Keizer Wilhelm antwoordde daarop Ik zeg U M hartelgk dank voor do zooeven gesproken welwillende woorden waarin uitdrukking gegeven word aan de vriendschap die ons en onze landen ver bindt Het is voor de eerste maal dat mgne vloot onder bevel van mijn broeder de eer had voor ü M te manoeuvreoren De waardeerende woorden van O M zallen blüvon voortleven in de harten van mjine officieren en manschappen Wij allen ziJn vervuld met den wensch dat het U M moge vergund zijn de begonnen uitbreiding der Russische vloot met sncces te voleindigen Evenals U M bon ook ik vervald met de gedachte aan de onveranderlijke vriendschap tusschen onze huizen en onze volkon die vriendschap heeft zich reeds langer dan een eeuw gehandhaafd zij voreenigt ons hedrn en zal blijven voortduren tk hef mijn glas op ter oere van het welzgn van keizer Nicolaas Zpe Majesteit den keizer van Rusland Hoera I Op een vergadering van de Duitscbo Vereeniging voor Noord Sleeswijk eon vereeniging van üuitschors die van geen vorzoeningsgezinde politiek tegenover de Denen weten willen heeft een dr Hahn gezegd dat von Bulow de opper president hem schriftelijk verzekerd had dat de taalvoorschriften van 1888 stipt gehandhaafd zonden worden dat de volkssohool Dnitsch zon blijven dat er niet meer genaturaliseerd zon worden dan de verdragen eischeu dat er bij den landdag aanzienlpe sommen aangevraagd zonden worden om NoordSleeswijk te verdnitschen Als dr Hahn niet teveel gezegd heeft is do wind in NoordSleeswi k onverwachts weer uit een kouden hoek komen waaien De weg van het kapitool naar de Tarpeische rots is slechts kort Marcolin Albert do koning van het Zuiden uit de gevangenis losgelaten heeft zich in de straten van Argeliers vertoond Toen het volk hem herkende ontstond er een oploop gejoel vijandige kreten en Marcelin Albert moest in hier is B B niet Zeg Wicklow wijs miJ nu het goedo 166 of je Maar voor den donder waar is do knaap Hij was verdwenen geen spoor was er van hem te ontdekken Ik verwenscbte mijne onoplettendheid Maar wat moest ik nu doen Het meisje kon ten slotte toch B B zijn i In elk geval moest ik een onderzoek instellen We brachten de manschappen in oen ledige kamer tegenover die van het meisje en ik gaf bevel ieder die de kamer van het meisje naderde in arrest te nemen en den logementhouder nauwkeurig gade te slaan Ik zelf snelde naar het fort terng om te zien of alles in orde was Ik vond alles in de beste orde en het bleef het vcrdye gedeelte van den nacht ook rustig Ik was zeer verheugd den volgenden morgen aan het departement van Oorlog te kunnen berichten dat de sterrenbanier der Union nog niet van hot fort Tromball verdwenen was Er was nu een groote last van mijne borst gewenteld doch ik mocht nog niet rusten want bijzondere waakzaemheid was nog een eerste vereischte De zaak was ernstig genoeg Ik liet de gevangenen voorbrengen ze vloekten woelden met de handen door het haar doch bekeneen wilde niet één van hen zgn huis vluchten voor de menigte die hem weinige weken geleden op do handen gedragen had Marcelin Albert blgft thuis De mannen die mot hem gevangen liobbon gezeten teMontpellier hebben hom gisteren opgezocht Lang hebben de leiders van de wijnboerendaar in het huis van Albert vcrgadord Watzi besproken hebben is geheim gebleven De anti cloricale betoogingen in Italië honden aan Te Tcrni verschatto zich oen volksmenigte na afloop van een vergadering toegang tot een kloostortiiin Militairen wisten echter nog bijtgds baldadighedon te verhinderen Te Livorno hielden arbeiders in weerwil van hot verbod der overheid een vergadering en wierpen in drie kerken do ruiten in Te Florence kwam bet tot hevige botsingen tusschen politie en botoogors Daar zoowel als te Rome worden de geestolgken op straat voortdurend beloedigd De pelgrimstochten nit Znid Frankrgk zijn afgezegd uit vrees voor beloedigingen van de zijde van bet volk In een vraaggesprek met oen vertegenwoordiger dor Stampa heelt Giolitti verklaard dat de legeering te midden der opgewokto liartstochten kalm on onpartgdig is en dat wenscht to bljïen Het tologram uit Teheran van hot PetersburgsclieTelograafagentschiip over een schending der Porzihche grens door Turksche troepen wordt ook meegedeeld ir de Engelscho bladen Echter met één onderscheid dat er evenwel alles toe doet In het eerste telegram werd de zaak voorgesteld alsof Perzië zich reeds met een verzoek om steun tegen Turkije had gewend tot Engeland en Rnsland De Engelsche bladen melden dat Perzie zich tot Engeland en Rusland zal wenden om steun De keizers ontmoeting te Swinemünde heeft de Russische regeering opnieuw gelegenheid gegeven te verklaren dat de bnitenlandsche staatkunde van Rusland in geen enkel gpzicht gewgzigd is en dat Rusland zal blijven voortgaan op den wej die door de Fransch Russische alliantie is Het is roerkwaarJig naast deze olflcieele verklaringen een paar regels te plaatsen uit een artikel dat voor eenige dagen in de Eclair verscheen het is geschreven door prins Kotschuboy een aanzienlgk Russisch Tegen den jniddag kwam er bericht omtrent onzen gevluchteu knaap Ongeveer om zes nnr had men hem op den weg naar het Westen gezien op acht mglen afstand Een ruiter werd hem achterna gezonden en deze kreeg den vluchteling ook weldra in het gezicht hg zag hem over een heining klimmen en zich vermoeid over een moerassig land naar een onderwetsch huis aan bet eind van het dorp sleepeh De ruiter reed door een bosch om het huis van de andere zijde to naderen en trad de keuken binnen waar bfj niemand vond In do kamor daarnaast bevond zich eveneens geen menscb doch de deUr naar de voorkamer stond open Daar hoorde men een zachte stem iemand bad Een oud man en een oudo vrouw lagen geknield in een hoek de oude man bad Juist bad hg zijn gebed geëindigd toon de deur openging en Wicklow binnentrad De beide oudjes snelden hem te gemoet omarmden en kusten hem en riepen Onze jongen Onze lieveling Goddank Hg dien wij verloren dachten is weer terng de doodgewaande is wedergevonden Men kan het nauwelijl s gelooven de jonge deugniet was daar geboren en opgevoed bö had zich geen vijl mijlen van zjjne woonplaats verwijderd vóór hg veertien dagen geleden in mijn kwartier kwam om my zijne diplomaat en een ijverig voorstander van hetFransi h Russische verbond Deze prins schreef Men moet aan de officieele verklaringen van het Petersburgsche kabinet dat in den laatstcn tiJd by elke gelegenheid zijn onveranderlijke trouw aan het verbond der beide groote natiPn verzekert geen overdreven waarde hechten De openbare meening n Rusland toch is eon kracht geworden die dos te sterker ia naarmate zij langer door het absolutisme onderdrukt werd Sedert eenigen tijd en vooial sedert de entente cordiale met Engeland is die openbare meening minder gunstig voor het voortzetten van het verbond dat Rusland met de Fransche Republiek verbindt Vele verlichte Russen veroordeelen hot gebrek aan logica der Fransche regeering bg haar betrekkingen tot don Russischen bondgenoot Het Russische volk is een noordelijk volk Zgn gevoelens en zijn karakter zijn terughoudend gesloten Bovendien heeft het door een eeuwenlange tirannie onderdrukt zich gewend zgn gevoelens te verbergen onder uiterlijke onverschilligheid Maar daaruit volgt nog lang niet dat het geneigd is de ondervonden beleedigingen te vergeten al schgnt het die voor het oogenblik niet op te merken Oe Standard is in staat mede te deelen dat de overeenkomston tasschen Rusland en Engeland tot stand gekomen zijn en dat daardoor elke aanleiding voor een botsing tusschen deze beide landen verdtvenen is Do overeenkomston want er zgn drie afzonderlijke tractaten gesloten waarin de verschillende belangen der beide landen in Azië worden geregeld Deze tractaten hebben ten doel do regeling der betrekkingen tusschen Rusland en Engeland aan de Noordwestelijke grens van Indie in Perzié en in Tibet De onderhandelingen over de overeenkomsten werden door Sir Edward Grey zeer in het geheim gevoerd Hjj wilde voor alles de critiok voorkomen van zjjn eigen landgenooten vooral van de uiterste linkerzijde die in het afsluiten van deze verdragen een versterking ziet van de Russische autocratie en daarom die afsluiting afbankelgk wilde maken van do invoering van werkelijk oonstitutioneelo instellingen in Rusland Onder do bestrijders van sir Edward s optreden neemt de door Massingham geredigeerde Nation een zeer voorname plaats in De bgzonderhedon van de regelingen zijn aan de Duilsche regcering medegedeeld op praatjps op te disachen De oude heer een eerbiedwaardig geleerd geestelijke wus zijn vader de oude dame zgno moeder Wat zal ik er verder van zeggen De verklaring dezer zaak was eenvoudig deze De knaap was een gverig le zer van avontnurlgke geschiedenissen en dacht steeds ann geheimzinnigheden en heldendaden Hg las in do couranten over spionnen en hnnne daden daardoor werd zgne opgewonden pliantasie geheel meegesleept Ëen jonge Yankee die een paar jaren als betaalmeester op een Mississippiboot gediend had was eenigen tgd geleden zgn kameraad gi weesl van hem had hjj over schepen en toestanden op den Mississippi veh bgzoiiderheden vernomen Ik was slechts korten tgd in het Zuidfn geweest mg kon hij dos gemakkelgk misleiden hjj iemand uit Louisiana zou het hem niet gelukt zijn Hg had verscheidene malen verklaard eer te willen sterveu dan iets mede te deelen om de eenvoudige reden dat hg niets meedeelen kon Zgne pbantasie bad het geheel plan verzonnen en eensklops tot rede gebracht kon hg geene verklaring geven Ook den onzin met den sympalhetischen inkt kon hg niet verklaren daar er op het papier absoluut niets stond Slot volgt