Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1907

dat deze volkomen overtuigd wezen zon dat de EngelschRnssische overeenkomsten in geen enkel opzicht een anti Daitsche strekking hebben en niet zooals beweerd wordt doel uitmaken van eene beweging om Doitschland te isoleeren in een kring van vgandige mogendheden Het hoolddoel van de samenkomst der beide keizers te Swinemttnde was het verlangen van den Tsaar dit alles nog eens persoonlgk aan den Keizer te verzekeren Iswolsky heeft verder de geheele bedoeling der overeenkomsten aan Von BUlow uiteengezet Tgdons de besprekingen beeft Tsaar Nicolaas volgens den Standard nitdrukkeiyk aan den Duitschen keizer verzekerd dat Rusland niet voornemens ia een staatkunde te volgen die op eenige wgze vgandig wezen zon tegen het Daitscbe rgk integendeel dat het de traditioneele vriendschap met den Westelijken nabuur wensclit te blijven handhaven De maatregelen die de Franscho regeering nemen zal om de rust in Casablanca te herstellen zijn door don minister Picbon medegedeeld aan den Duitschen gezant en volgens een telegram uit Swinemlinde worden die door de Dnitsche regeering volkomen in overeenstemming met de Acte van Algeciras geacht Frankrijk bocht er aan dat de mogendheden die maatregelen kennen en goedkeuren om des te krachtiger to kanten ingrijpen Donderdag zullen BOOO mA Casablanca bezetten het opperbevel over deze troepenmacht wordt opgedragen aan generaal Drude die gedurende de veldtochten in Dahomey en Tonkin bewijzen van groote energie gegeven heeft Majoor Provost zal met 800 man van het vreemdelingenlegioen het eerst de stad binnenrukken hij zal vergezeld worden door een mitrailleo eafdeeling under bevel van luitenant Boire en eene atdeeling bergartillerie Het Fransche optreden zal worden gesteund door Spanje dat eenige oorlogsschepen naar Casablanca zond en dat het garnizoen van Algeciras op voet v n oorlogbracht om zoo ooodig dadelijk naar Afrikate kannen vertrokken Alle maatregelen zijn vastgesteld in gemeenscbappeiyk overleg tusscben de Fransche en Spaansche regeeringen Gouda uit zich Zulk een verslag telkens weer te lezen is aanmoedigend Bugpijn is een teeken van njerziekte want de pijn komt niet nit den rug doch uit de nieren die jnist onder het smalle gedeelte van den rag liggen De pijn ontstaat door het urinezuur e andere vergiften die de nieren hinderen en wanneer deze vergiften niet verwijderd worden kunt ge niet gezond zijn Foster s Rugpijn Nieren Pillen Pillen ziJn een speciale medicijn voor de nieren en blaas Mej v d Tuin Karnemelksloot 589 te Qonda meldt ons Alvorens ik gebruik maakte van Foster s Rugpijn Nieren Pillen heb ik vijf jaren gesukkehl met een hevige pijn in den rug hoofdz ikelijk tusscben de Bcbonderbladen De pijn liet mij geen oogenblik met rust en veroorzaakte mij menigen slapeloozen nacht Mijn eetlust liet veel te wenschen over en het spijsverteriogstoestel was ook in de war Verschillende behandelingen die ik had ondergaan brachten mü weinig of geen baat en ik was zeer neerslachtig en melancholiek door de idee dat ik op deze wijze zou moeten verder sukkelen Het gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen evenwel heeft een merkwaardige verandering in miJn gestel gebracht Ik moet eeriyk zeggen dat deze mö uitstekend geholpen hebben na een paar dagen kon ik dit reeds gevoelen en nadat ik één doosje geledigd had kon ik weinig of niets meer van mgn verouderde ziekte bespenren Ik zal dan ook uit erkenteiykheid gaarne andere lyders hierover nader inlichten Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wüze die U goeddunkt Foster s Rugpgn Nieren Pillen v n de pillen die U zullen genezen taat U niet overhalen iets anders te probeeren Zij zgn te Gouda verkrijgbaar bj de Heeren Wolff Co Westhaven 11 8 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FaANKRUK Als gevolg van de slechte reenltaten van de manoeuvres heeft de minister van oorlog last gegeven dat zoo spoedig mogeiyk schietoefeningen met zware stukken gebonden moeten worden Aan boord van den kruiser Bonvet werd gelnkkig nog bijtijds een begin van brand ontdekt naait de kmitkamers In de bran dende ruimte vond men met olie gedrenkte machinistenkleederen Er wordt een onderzoek ingesteld naar de daders Het Japansche eskader is naar de Spaansche wateren vertrokken te San Sebastiaan zal de koning van Spanje een bezoek aan de schepen brengen DUITSÜIILAKl Uver Bremen zyn in de eerste leven maanden des jaars 146 381 landverhuizers vertrokken ti gen 127 736 in dat tydperk van 1906 De Poolsch sociaal democratisohe partjtgdag te Hohensalza is door de politie ontbonden Voor het eerst sedert 1870 heeft oen Fransche muziek vereeniging met een Franscb vaandel deelgenomen aan een muziekfeest in den Elzas te Sennheim Enoklaki De koning en de koningin woonden gisteren schietoefeningen op de Dreadnought by die goed verliepen Majoor Baden Powell die deskundige is op luchtscheepvaartgebied is mede van oordeel dat do militaire luchtscbeepvaart oorlogen in het vervolg onmogeiyk zal maken Naar bot heet bouwt men te Aldershot een vliegmachine volgens het systeem der gebr Wright Er zgn te Londen congressen geopend voor hygiëne en volkshuisvesting Onder de vertegenwoordigende landen is Nederland RUSLANII Te Simbirsk hebben politieke gevangenen die ontvluchten wilden de gevangenbewaarders ontwapend en gebonden Ter hulp geroepen militairen werden met revolverschoten ontvangen schoten terug en doodden 1 gevangene terwgl zy er meerderen verwondden De gouvernementen Astrakan Saratow Sibirsk Oefa Kazan en Nischny Nowgorod zgn officieel door een cholora epidemie bedreigd verklaard Ambeika Gisteren was het vgftig jaar golMen dat de eerste onderzeesche kabel tnsschen Blnropa en Amerika werd gelegd Het departement van marine nio t van plan zgn een aantal der nieuwste onderzeeen torpedobooten op do Filippijnen te stationneeren Slanken uit Sclioonlio7en CXI Het is mg een behoefte om in het licht te stellen op hoe roekolooze wgze thans is te grabbel gegooid de eer en den goeden naam van den gemeente ontvanger in een zaak die eigenlgk nooit richtig is geweest n l de boekhouding der bedrgven Wg zullen aantoonen dat toen er minder voorzat politieke munt te slaan uit een treurige zaak de heer Scbreuder voorzichtiger en verstandiger was mot zgn voorstellen en politieke banbliksems Wy willen aantoonen dat Jan Valk als lid der vroegere Gascommissie niet zoo onschuldig staat als hg nu zgn Wethouders vingers in onschuldige danwdroppels wascht Daartoe laten wy de geschiedenis spreken In de zitting van 31 Juli 1902 komt in behandeling de rekening der Bedrgvon De voorzitter zegt Ik acht mg verplicht een enkel woord in het midden to brengen De heer Valk hoeft gereleveerd dat er geen overeenstemming bg de Oommissie was by het opmaken van do rekening Dierekenmy ü door geen der leden geteekend en is feiteiyk ook niet vastgesteld Vóór de raad haar vaststelt wil ik deze opmerking maken In de rekening komen voorposten van ontvangst die niet zgn ontvangen De één betreft een wanbetaler als oninbaar en voorts een bedrag van verkoop van cokes die nog niet is ontvangen Ernstig moet ik bezwaar daartegen maken Omtrent dit punt merkt de heer Valk aan Elk koopman die zgn zaken opmaakt heeft niet f 1000 maar zelfs wel f 16000 die hg op de rekening courant brengt Ikverzeker u die gelden zullen tot den laatstencent binnenkomen Ik zal niet zeggen opwelke manier maar er is niets tegen dathet blgft geboekt i De Voorzitter dan wil ik ofok wel zeggen dat er een zekere onregelmatigheid schyut te bestaan daar dé werkelijke uitgaven niet overeenkomen mei de bewijzen en ook niet met het katboekje De heer Valk U zegt dat in de administratie de gelden niet uitkomen dat ontvangst un uitgaaf en bons niet kloppen dat kan niet ü vergeet dat de heer Alting als Directeur nog een administratie heeft die eenmaal per jaar wordt nagezien die loopt over looneu salarissen enz Wat hg voor cokes ontvangt wordt om de 8 dagen verantwoord Draagloon en vrachten van schippers daar heeU hij bonnetjes van en dat gaat uit de kas van den Directeur Als dat over oen jaar verantwoord wordt loopt het over + f 8000 Wg hebben niet voor niets 5 jaar die zaak nagegaan met den heer Kolff onzen vroegeren voorzitter we hebben alles consciëntieus gedaan en ik stel er prgs op en het verbiydt mg in de gelegeaheid te zgn om te kunnen zeggen dat de gasfabriek tot nu toe beeft opgeleverd f 30 000 winst Er kan geen cent van wegraken nooit al mrd er geen letter getchreven er kan geen cent van verloren gaan Zoo is de administratie ingericht de directeur heeft een rekening en de kassier ook en beide rekeningen worden tot èén gebracht Wanneer de zaak niet goed was dan zouden wy daaraan schuldig z a daarvoor sta ik te hoog en zal ik de zaak tol het laatet verdedigen Hoeden af voor zooveel zelfverheffing en zoo niets zeggende redeneering De voorzitter hield zyn bewering dan ook staande dat in de administratie geen eenstemmigheid heérscht Zoo werd de rekening 1901 goedgekeurd Inmiddels vertrekt de hoer Alting 1 Sept 1902 en wordt opgevolgd door den heer Mak Ook de Gascommissie neemt ontslag blgft aan tot 1903 op dringend verzoek Een jaar later 29 Juni 1903 Aanvraag om Bedryfskapitaal De heer Scbreuder Het komt my voor dat de administratie der gasfabriek niet op oen juisten grondslag berust en voordat we overgaan om een nieuw bedrag te leenen voor kasgeld of voor welk doel wat is er dan tegen om door een deskundige een rapport over de laatste drie jarou in te winnen en met dat rapport een nieuwe administratie samen te stellen om zeker te weten wat er is wat er verdiend wordt of wat niet Ik zou daarom willen voorstellen alvorens we een beslnit nemen een accountant te raadplegen over de gehouden administratie De Voorzitter maar het slot tnoet tot op een balven cent na hetzelfde zyn En aangezien het dat niet doet ben ik me gaan verdiepee in do oud Hollandsche rekening die heelemaal uitkwam Ik ga daarom gaarne mee om het voorstel warm aan te bevelen wat de heer Scbreuder beeft gedaan ook op grond van wat de beer Lazonder heeft aangevoerd dat B en W er ook niets van begrepen Er ie niet de mimte kwestie van eenige laam op niemand De hoer Valk Ik gevoel my geroepen ter Verdaideiyking van de zaak nog iets in t miUden te moeten brengen De secretaris beeft Vrenlang de administiatie gevoerd Ik heb mpi et de administratie niet altijd kunnen vereenigeïv doch de vele arbeid dien de secretaris h l aan die fabriek die elk jaar grooter werp daarvoor heb ik behoefte te zeggen dat wg dien arbeid waarby zooals u gezegd hebt niets geen fraude was waardeeren Hoe n prgzenswaardige voorzichtigheid wordt hier aan den dag gelegd om die teere plaat de eer van den secretaris ongerept te laten Ziet toen sprak alleen de zucht naar klaarheid in de duistere zaak van het gevoerde beheer over de Gasfabriek van 1896 1903 de periode Kolf Kooiman Valk En thans wil men den politieken tegenstander Geelhoed ook nog op minder aangename manier in deze zaak betrekken P Omdat hg candidaat der vrgzinnigen was Politiek demoraliseert De heer Lazonder Als bewgs dat het heel goed is dat we een accountant raadplegen en nu weet ik niet of ik uit de school klap maar de rekening 1901 is van Gedeputeerde Staten teruggekomen en die begrepen er ook niets van En als nu Gedeputeerden er niets van begrgpen is het dan te verwonderen dat een eenvoudig lid van den Raad er niets van begrgpt Zoo is de arbeid van Valk en zyn commissie beoordeeld door medeleden en autoriteiten Helden als kofjiedik I De accountant Van der Vlie nit Schiedam doet oen onderzoek naar de administratie der Bedryven en op 17 Dec 1903 wordt de Balans op 31 Dec 1902 vastgesteld Naar aanleiding van dat rapport ïegt de beer Valk Daarom verbiydt het rag omdat wat ik altgd gezegd heb er t f 60Ö0 per jaar bruto winst is gemaakt en nu geloof ik dat een woord van dank toekomt aan onzen vroegeren administrateur boekhouder Er is dikwyis gesproken alsof die zaak niet in orde was en zelfs moet door Gedeputeerde Staten gezegd iijn dat zij uit die rekening niet wys kon worden Het heeft mg altgd gesmart want hoe ze ook was ik heb haar altyd zeer goed kunnen begrijpen Nu geloof ik de tolk te zgn van den geheelen Raad wanneer ik hem harteiyk dank zeg voor zgn richtige administratie die hy voor zoo n klein bedrag gedurende 6t jaar heeft gedaan Daarenboven dank ik als oud lid van de Gascommissie hem ook dat hg ons zoo trouw heeft gediend en de zaken zoo richtig geadministreerd waardoor ze volkomen in Orde zijn en waardoor hg medegewerkt beeft om dat fikse he winstcgfer te verkrygen dat behaald is en dat niet alleen door hem is aangetoond maar ook na door den accountant buiten hem om is bewezen Alzoo sprak Jan Valk in 1903 En in 1907 schrgft hiJ in een verkiezings vod Waarom er zoo weinig winst werd gemaakt in 9 jaar weten Valk en Scbreuder niet Dat weet wel de Heer Geelhoed lid der Liberale K V aangezien hg destyds was Boekhouder Secretaris en nog wat Dat preien wg wel dat er geen voldoende adminutratie was Er bestonden alleen twee kasl oeken waaruit men na afloop van het dienstjaar de rekening distilleerde Zulks beeft de Commissie ad hoc gerapporteerd Vergeiyk deze uitspraak met die van 1903 en kwalificeer zelf do d ibbelzinnige handelwgze En in dezelfde zitting buiten de orde om voelde de groote min behoefte om den heer tSrenp eens duchtig te kapittelen Het ging over het bouwen van een loods buiten den architect om waarover Valk door Lazonder werd onder handen genomen en waarop Jan aldus antwoordde Wg hebben er dagen aan besteed en nu hindert me zoo n opmerking van den heer Lazonder minder maar ook de boor Grenp zi t er over te grgnzen en ik ontzeg hem het recht een woord daarover te kunnen spreken hij hee t nooit andere gedaan dan bij de eigen bedrijven in de contramine zijn de co xcestie voor de gasfabriek tegengewerkt eindelijk een kleine fabriek gewild zooals in Ouiewater en in Woerden waardoor ze nu al wel 4 X kkin ware geweest Als de beer Lazonder wat zegt daarvan kan ik het hebben maar van den heer Greup niet Zoo n man durfl in 1907 den heer Grenp a goed financier in wiens handen de belalngen der Gemeente veilig zyn aanbevelen Politiek demoralieeert JAN BAZUIN BINNENLAND VREDESGONPERRNTrE Er valt niet te licht te denken over de taak die bet comité van onderzoek voor de kwestie van het Hot van Arbitrage heeft zegt de speciale Hbl berichtgever Sedert Bourgeois uit Pargs het denkbeeld van twee verschillende hovon mede terugbracht en het aan sir Edward Fry instigeerde is die taak zwaarder geworden waar bet toch te doen moét wezen om tot overeenstemming te komen Het denkbeeld van B turgeois is bg enkele zeer groote mogendheden geenszins ia goede aarde gevallen en daarmede dan ook ree s veroord eld Een der gedelegeerden wiens voorzeggingen meermalen juist bleken zei mij heden ochtend dat de oplossing niet anders megelgk was dan in de richting eener hervorming van het bestaande Hof doch dat men bg de samenstelling het lastigste punt afgezien van de kosten die nog in het geheel niet besproken zyn geen al te grpoten invloed zon toekennen aan de kleine staten Vermoedelgk zouden de rechters niet voor het leven worden benoemd maar volgens rooster na zekeren termgn aftreden en niet herkiesbaar zyn Oii die wijze zou ruimte worden gelaten voor de toepassing van denkbeelden die geboren worden nit de ontwikkeling van het Internationaal Recht Omtrent de denkbeelden betreffende de periodiciteit der Vredesconferentie verneem ik dat enkele mogendheden witaronder Japap tegen het vaststellen van een termyn van wederbyeenroeping zyn Een groep van ZuidAmerikanen wenscht een termyn van drie jaren Ooatenryk en Italië zegt men bevelen een termgn van 5 jaren aan het EngolschAmerikaansche voorstel moet van 7 jaren spreken Het vooroverleg is nog gaande De instelling van een permanent congresbnreen schgnt weinig bedenking te ontmoeten Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag Door den Haagschen Bestuwdersbond bgeengeroepen kwamen gisteravond de vertegenwoordigers van verscheidene corporaties bgeen teneinde een comité te vormen dat naast en meer dan de bestaande Vereeniging voor Vervroegde Winkelslaiting zoo gveren voor betzelfde doel Een voorloopig comité van dien aard werd gesticht Het bestaat nit de heeren J J van Langen Haagsche Bestuurdersbond A Dgkstra Handels en Kantoorbedienden J Hoogendam Handelspersopeel en H Koekebakker boekhandelsbedienden Deze Ihatste zal de correspondentie namens het voorloopig comité voeren Naar wg vernemen hebben zich bg den landbouwer W van E die de vorige week van Ede werd overgebracht naar het buis van bewaring te Arnhem wegens poging tot moord op zijne rroaw venicbynielen ran krankzinnigheid voorgedaan Zyn wiJ wel ingelicht dan heeft hg in het buis van bewaring getracht zich van het leven te berooveu Volgens zgne familie deed hg vroeger ook meermalen zeer vreemd Arnh Cl Men meldt alt Leiden Gisternamiddag zgn alle meisjes die het werk in de stoombleekcry en wasscherg de Valk badden neergelegd op de oude voorwaarden door den patroon weer aangenomen zoodat deze werkstaking is opgeheven Op de aanbeveling voor gemeenteontvanger te Kampen zyn dooi B en W geplaatst de heeren G L W Var IJsendgk oud gem ontvanger te Weespercarspel burgemeester te Purmerend en G J C Deinum boekhouder gasfabriek Deventer de laatste bg loting Toen gisterochtend de Uraafschapsche stoomtram van halttwaalf nit Hengelo den Hengeloschen Enk bereikt had reed oen rgtuig met paard waarin vior personen gezeten waren baar tegemoet Op een afstand van een meter of vier sprong plotseling bet paard voor do tram De machinist remde uit alle macht maar kon een aanrgding niet voorkomen Het paard kwam in botsing met de locomotief en werd zoo gewond dat het afgemaakt moest worden De voerman viel van den bok maar kwam er met eenige schrammen en bnilon af het rgtnigje kanti lde en de drie passagiers raakten er onder maar zg bleken er toch met den schrik afgekomen te zyn Het ongeval liep dus nog vrg goed al dank zg het flinke optreden van den maclii nist Door hot harde remmen raakte het tweede tramrytuig defect en moest daar ter plaatse achterblgven Zutph Ct Vermoedeiyk door verkoerden wisselstaod heeft er gisternacht in het Centraalstation te Amsterdam een botsing plaats gehad tusscben een rangeerende locomotief en een rangeerenden trein waarbij een stoker is beklemd geraakt Spoedig nadat de man in bet Gasthuis was opgenomen is hg overleden In do Jonker Fransstraat te Rotterdam reed Maandagmiddag een open landauer met Maandagbonders en waartusschen een rijksveldwachter in uniform zat Het publiek begreep er niets van maar de zaak was deze dat de politieman in bet rytuig een man zag door hem sedert eenige dagen gezocht tot het ondergaan van subsidiaire hechtenis Op last van den Ri ksveldwachter reed de koetsier naar bet Huis van Bewaring Daar werd uitgestapt do boete betaald en toen de reis al zingende vervolgd maar nu zonder het gezelschap van politie Uit de haven van Antwerpen De Cambronian met GOO man volgens anderen met 1200 man aan boord ligt sedert gister achter den hoek zg zouden heden met sleeptiooten aan wal gebracht worden De stemming onder het werkvolk is gespannen men verwacht afkondiging van de staking De Engelsche aangeworvenen trekken 6 26 trs daags plus sigaren en drank en logies aan boord De Antwerpenaars vragen maar 6 frs wat te Gent reeds is toegestaan Men ziet den toestand zter duister in meldt men aan de N R Ct raen had gehoopt op een bemiddeling van den burgemeester deze heeft echter geweigerd met de oproermakers te onderhandelen De openbare meening is niet tegen de eijchen der arbeidersj zegt de berichtgever Een jong paar dat dezer dagen het IJ was overgestoken maakte van het Tolhuis een wandeling naar Nieowendam Blgkbaar verkozen zg de eenzaamheid want zy liepen niet langs den dyk maar dwars over de met bagger volgeperste Volewgkelanden De gedroogde modder was overal mooi glad om er op te wandelen maar het mooie pad bleek verraderlgk te zgn want opeens zakte de juffer er in haar geleider bood natuurlgk terstond de behulpzame hand maar ook hö zakte dieper en dieper en spoedig zaten beiden als vastgemetseld tot de schouders in de modder Gelnkkig werd het uit de verte opgemerkt Met planken en touwen schoot men te hulp en werden de jongelui er weer bovenop gesjord Naar aanleiding va klachten over jonge vrouwen die des avonds door Chicago dwalen zonder eenig bepaald doel is er nn een gemeentelgke bepaling uitgevaardigd in verband waarmee om 10 uur s avonds in ZuidChicage alle klokken geluid worden waarna alle meisjes beneden 18 jaar die zich nog op straat bevinden door de politie aan een ondervraging onderworpen zullen worden Weten lÜ geea aannemelijke reden op te geven voor haar rondwandeling dan worden ze eenvoudig op het politiebureaa gehouden wat de politie de beste manier acht om aan de late rondwandelingen een eind te maken Faillissement A Itloyssen Zoaen Ie Asleo Naar aanleiding van het verzoek van eenige onzer abonné s om inlichtingen naar aanleiding van bot faillissement A Bluyssen Zonen te Asten speciaal wat betreft diverse winkels in Zuid Holland waarin tot op het faillissement Bluyssens Margarine werd verkocht hebben wy een onderzoek ingesteld en kunnen als resultant daarvan het volgende melden Door de firma Blnyssen Zonen te Asten werden talrijke winkels in Nederland en België gedreven Wat Nederland betreft waren echter uitgesloten de provincies Zuid Holland en Zeeland Voor deze laatstgenoemde provincies had de firma Blnyssen te Asten nl reeds jaren geleden gecontracteerd met den beer M Gieselor te Rotterdam die aldaar winkels zoude exploiteoren waarvan de winst voor een deel zou worden uitgekeerd aan de firma Blnyssen In verschillende plaatsen van Zuid Holland werdon daarop tal van winkels opgericht waar Bluyssens Margarine word verkocht In de winkels worden echter behalve margarine ook andere door den hoer Uieseler van andoren dan de firma Blnyssen betrokken artikelen verkocht Do margarine boter en koffie betrok echter de heer Gieselor van de firma Blnyssen en wel tegen zoogenaamden kostprgs Deze winkels werden geheel geëxploiteerd door den heer Gieseler met bopaling dat de firma Bluyssen bet recht zou hebben de boeken in te zien en te controleeren O m was in hel bovengenoemde contract ook overeengekomen dat bg ontbinding of faillissement der firma Bluyssen te Asten het meergenoemde contract was geëindigd en dat daarna de heer Gieseler de zaak verder voor zich alleen zonder eenige verplichting jegens de firma Blnyssen zou drgven echter moest de heer Gieselerj in dit geval een in het contract nader omschreven bedrag in contanten nitkeeren Dit alles staat in het oorspronkeiyke reeds jaren oude contrast Van een transactie vóór hot faillissement nog minder van een waardoor de crediteuren zouden zgn benadeeld is dus geen sprake De meerbedoelde winliels in Zoid HoUand waren niet het eigendom van de gefailleerde firma en konden dus niet door haar worden overgedragen alleen werd door haar een zeker aandeel in de winst uit de exploitatie van die winkels genoten Tusscben de Curatoren van bettaillissoment A Blnyssen Zonen en den heer Gieseler zal dus nog alleen een goldelgke verrekening moeten plaats vinden welke ten bate van den boedel zal strekken Wat den oningewgden buitenstaander onbedoeld op een dwaalspoor heelt kannen brengen is de omstandigheid dat vroeger de na im Bluyssen Zonen op winkelruiten en in advertenties voorkwam waardoor wellicht het onjuiste vermoeden is geboren dat de Zuid Hollandsche winkels evenals die bgv in Amsterdam behoorden tot en aan de firma te Asten Bovenstaande inlichtingen verkregen wg nit hoogst betrouwbare bron Wg hebben dan ook de volle overtaiging dat beschouwingen voorkomende in andere bladen waarin de raogelgkheid wordt verondersteld als zoude bier door de firma Blnyssen en den heer Gieseler iets zgn gedaan dat het daglicht niet kan velen en waardoor de crediteuren zouden zijn benadeeld zeer beslist zgn bezgden de waarheid Naar onie overtuiging kan de heer GieseleiPji fe liever wenschen dan een officieel ondv ek zgner verbonding tot de firma Blayssén De Curatoren hebben ongetwgfeld dit onderzoek reeds verricht Stadsnieuws GOÜDA 7 Augustus 1907 De Postduiven Vereeniging De Zwaluw alhier schryft bg genoegzame deelneming op Zondag 1 September een Stedeiyk Concours nit voor oude en jonge duiven van nit Oldenzaal hieraan kunnen alle liefhebbers deelnemen Het inleggeld bedraagt voor leden aangesloten aan een vereeniging f 0 26 per duif voor particuliere liefhebbers f 0 30 per duif die na aftrek der onkosten in prgzen wordt verdeeld Elk deelnemer heeft recht om drie prgzen te behalen De inkerving heeft plaats opVrgdag 30 Augustus van des morgens 7 tot des avonds 10 nur in het Café bg Broyne Bleekerseingel Zieke of onreine dniven worden geweerd en inleggeld niet teruggegeven Dniven en doffen worden zooveel mogelgk afzonderlijk gekorfd Voor goede verzorging wordt door de Vereeniging zorg gedragen Vereenigingen die aan de drachten voor de wedvlucbt meedoen zyn verplicht de manden met duiven op bepaalden tyd van inkerving te bezorgen bg Brngne Bleekerssingel Particulieren moeten inkorven hg de Vereeniging De Zwalnw Programma van Inkoiving Oudewaler Donderdag 8 Augustas 6 6J uur v ra kosten per duif 2 cent Woerden Zondag 11 Augustus 0 7 uur v m kosten per duif 3 cent Amersfoort Zaterdag 17 Augustus 7 8 uur n ra kosten per duif 3 cent Zutfen Zaterdag 24 Augustus 12 1 uur n m kosten per duif 4 cent Oldenzaal Vrgdag 30 Augustus 7 10 uur n m kosten per duif 25 en 30 cent De inkerving voor de drachten worden gehouden in de Spelderaakerssteeg G no 47 pakhuis VeTgadering voor leden en particuliere liefhebbers op Dinsdag 21 Augustas des avonds SJ unr bg Brngne Bleekerssingel Eenigen tyd geleden werd door een dertigtal inwoners te Nieuwerkerk a d IJsel aan den gemeenteraad een adres gezonden met bet verzoek tot oprichting van oen telefoonkantoor In de laatstgehouden vergadering is dat adres behandeld en naar aanleiding daarvan is door Burgemeester en Wethouders een schrgven tot de onderteekenaars van het adres gericht waarin wordt medegedeeld dat de raad wol bereid is mede te werken tot het tot stand komen van een telefoonkantoor maar dat do kosten die jaarlgks terngkeeren voor da gemeente te bezwarend zgn waarom den ondortookenaars verzocht wordt oen jaarlg ksche bgdrnge te willen verleonon naar gelang van het belang dat ieder bg zulk een kantoor heeft en wel voor den tijd van vyf jaar Maandagmiddag had het 5 jarig dochtertje van den heer B te Scboonltoven het ongeluk terwgl zy zich met het kindermeisje in don speeltuin van b t café St Helena bevond een schommel zoodanig tegen het hoofd te krggen dat een wond ontstond welke het voorhoof Isheon te zien gaf Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen en de wond verbonden terwgl de kleine niet direct naar de ouderIgke woning kon worden overgebracht Door den adjunct inspecteur van den arbeid ia proces verbaal opgemaakt togen een steonfabrikant te Capelle a d IJsel wegens het doen werken van vronwen voor den bepaalden tyd Reeds om 4 uur s morgens waren zg bezig aan het rechten van steen WiODiiiusvEKK Ben ongeveer vyf jarig meisje viel deze week met haar hand in prikkeldraad De band zwol na eenige oogenhlikken op en werd geheel blauw tot ovei den pols De dokter conslateorde bloedvergiftiging Door doelmatige behandeling de hand wer I opengesneden kon het bloed wegloopen on bleef dejiand on dus ook het kind behouden He is na beterende OonERKBRK A D IJsEL 5 Aug Op 23 Van de 56 hoeven waar het mond en klauwzeer is geconstateerd is het vee alweer gezond verklaard In t geheel stierven tot heden 15 koeien aan de ziekte Op do besmette hoeven is het voorschrift betreffende de ontsraetting met creolin opgeheven OuDEWATBR 6 Aug Hot gcmls van de stoomtram die heden is stop gezet wordt zooveel mogelgk reeds door andere vervoergelegenheden vergoed de stoomboot Kleine Estafette gaat vanaf Woeosdog tweemaal daags naar Gouda varen ook komt er een tweede bodeloop naar Gonda bg terwgl Donderdags door de paardentram naar t station ten behoeve van Goudsche marktbezoekert retours worden afgegeven voor 10 ets Een 4 jarig zoontje van P de P had gisteravond omstreeks 6 nar het ongeluk op den Nieuwen Singel in do gracht te vallen Met zyn hoofdje en het bovenste gedeelte van zgn lichaam kwam het kind onder een vlot terecht hetwelk op voornoemde plaats gelegen was Uelnkkij werd het ongeluk spoedig opgemerkt door zekeren H S die er in mocht slagen het jongetje weder op het droge te brengen zoodat het met den schrik en een nat pak vry kwam Waarder 6 Ang Bg de Gereformeerde Gemeente alhier ia beroepen Ds J Sybersma te Hattem BEÜiTvM RÖTTEEDAM L K H K MAANDAG 5 AUG Staatsleenmgen PoBinaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusLAHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 or üHBiA Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Reeepis L 100 IV 24 i Hypotheti Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb ZnidHoll Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SchecpsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafacbe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb i 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Golf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUenii en Italië Oblig Znid Italiaanscbe Spw lMg A 367 Premieleeninqen iitLLGiË Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Ëxpl Laan vanMeerdervoort 1902 89 i A Ie nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend s ffl fyf jjt v fSKfr£M Spebialiteit in COSTUME S MANTELS BLOl SEN en JAPONSTOFFB N met daarby passende GARNEERINGH A i V JhYirfEOTj Getrouwd L JANSSEN EN J C ROND die oik namen wederzgdscbe Familie hunnen hnrtolgken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling by ban huweiyk ondervonden Gouda 7 Augnstus 1907 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze harteiyk geliefde Echtgen ot Vader Behuwd en Grootvader de Heer J SCHOLING in den ouderdom van 70 jaar Gonda 6 Ang 1907 Wed E P SCHULING SOHOTEn M VAR MILD ScHULisa E H VAN MILD C J VISSER I en Kleinkinderen Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet algewacbt worden Onnavolgbaar zgn th ns door nieuw gevonden toepassingen onze m oUeeert getchuaerde forfix lf n PelMture UogaerlÊ Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen beceikén Men overtnige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Qeïl Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel U BOGAKHtb Jt Co Agei t voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezich gen zgn