Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1907

Vrijdag 9 Augustus 1907 40ste Jaargang No 10405 mmm mmmi Diieuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Teletoin No 8 i 9 Telefooa ü Telefooa ü M ADVEIITENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagei ks met uitzondering van Zjn en Feestdagen De prijs per drie maande a is 1 26 franco per Iiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN GoDda Drak van A BRINKMAN i Zs OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het INoord Brabantsch Schoen m Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repiratien en aangemeten werlc V DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLA E l I zi n beslist die der Firma WELUOÜ lUM LADIES JOÜHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat IHM ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAR OF CHILDRESS FASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Uw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kastel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zün ÖEKNIPTE PATHONEN mét Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f U 5ü vorkrggba biJ MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer Een moaster vau het merkwaardige Coza poeder wordt gratlB toegezonden a Kan ingegeven worden in Kojie 7 ee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedsel xonder dat het noodig Mj dat de dronkaard er iete van a weet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wün absint enz bj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znater of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder z in medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan b züne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het hniselyk geluk van duizenden gezinnen Jiersteld daizeclen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en eon monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onachadeiyk te z n Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFP Co Onze depüthouders reiken bet attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITÜT£ 1 d T f X Wacht n voor uamaaksels Het Coza Poeder is het ocnige afdoende middel tegen dronkenschap ifccnuw t n iWaafflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hul in den nood het boek aanbevolen Na ontvaflgst ran adrea per bnefkaartvvor t d t boekje franco per poalr toegezonden dour BOIiKFOBL S Boeknan Za tbommrl acmalogeeii Poedervorm is het eeniffste helpend middel tegen Hloetlarmoede Bleekmucht Xenuw wttkte UoofapIJuen HIapelootheld Oumaehten Vermagering en VermtnOering ter UekaamtkruehMen aematogeen in Poedervorm beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per lioos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Benige iabrlkanten 11 v 8CI1AIK Go Deo Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLFE Jb Co Westhaven 19S GRENDEL E H VAN MILD Veerstal tiouda A 130UMAN foordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad Umi A N VA j ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Omlewater A SCHEER Haaitreeht K VAN DEB HEIJDEN Heemviik P t d SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingeveen P A de GROOT A UB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER Benêchop WAARSOHUWINO Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterfla c a Paulo Abdij bestaat met dus Siroop van eenerlei waarde GEBR RIJKEN TdITANGÈ ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef iS99 He Magaxljn West Nleuwland nabij Station Beurs Telef 4657 INRDILEN VERHUREN STBHHEN REPAREEREN ilaxeiyks ia oii e Silons te ho jren DE PHONOLA FMOLIST SANGUINOSE Vinum Sanguinosiim in vacuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en hleeküueM ziJ beeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden baar dat zij aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zy had h t vroeselijk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik me nwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zij eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Sangulnote doet voor haar wat nog geen enkel ander ntlddel gedaan had V moogt van dit schrijven gebruik maken voijr de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 Prijs per flacon fl SO 6 fl 8 12 fl f 15 j Te GOUDA bij WOLFt en Co Westhaven 198 Onontbeerlijkis het genot van een BAD MCIT Ne zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleeto inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 en hooger i Beleefd aanbevelend M M 7 LOOK DUBBELE BUURT B 13 Telto 117 VprceDlglDg ARME ZORG Afdecling BnOHHENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging Armenmorg Eobte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Jz lei ap cachet en kurHrand mawmmm fleu worlt ver otïtil o t HfiltK te letten UIT HBT MaOVZIJN VAN W lUVENSWAAY ZONEN qorinchem Deze THEEËN worden ïitgele ferd in verzegelde pakjea vant iwee en een mlf en een Ned one met vermelding van Nommer er Frys voorzien van nevenataan IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe in van ge eerde orders aanbev eude J G BIJL voorüeen J BREEBAART Lz H ANKER PAIN EXPELLER Ruim 35 iaar door millioenen jicht en kheumatiekludeks met succes sebruikt Verkrijgbaar m flesschen vak 50 cls 75 cis EN us BIJ H H Apothekers en DrooistenI r Ad lUCHTER C Rotterdam I Te Gouda b 0 LUGJiK Apotheker Markt en bif WOLFP Co Westhaven 198 SAMOSWIJN 95 cent lier fleteh Aanbevelend Firma Herman Zoon Bulteolandscb Overzicht Renter seint uit Antwerpen dd 7 Aug De sleeipbooten hebben weder geweigerd de Engelsche werklieden aan boord der stoomschepen te brengen Het gerucht loopt dat er Duitsche arbeiders naar Antwerpen zullen komen Do burgemeester van Antwerpen heeft aan de afgevaardigden der dokwerkers ziJn bemiddeling aangeboden voor do vorming van een scheidegerecht waarvan hiJ het voorzitterschap zon bekleeden Wordt dit voorstel aangenomen dan zal do eerste vergadering morgen plaats hebben Reuter seint uit Casablanca dd 7 Aug De personen die aan den moord op de Europeanen deelgenomen hebben zullen worden gestraft De politie in de stad en in den omtrek zal in overleg met de regeering van Spanje worden georganiseerd Uit Tanger meldt men De marine divisie onder admiraal Philibert is op weg naar Casablanca gesignaleerd bj Kaap Spartel Zii zal hedenmiddag te Casablanca aankomen Omtrent den toestand iUi de haven meldt het Handelsblad van Antwerpen van gisteren Omstreeks half een toen eene sleepboot met Kngelschen naar de Cambroman terugvoer en van het Asiadok het Mezicodok instoomde werd een regen van steenen door de Antwerpensche dokwerkers naar de black legs geworpen De Engelschen beftntwoordden den aanval met enkele revolverschoten Te 2 nar is naar het schijnt in de tusschendokken een ander incident voorgevallen Eene andere sleepboot die met Engelscben aan boord van de Cambroman kWam voer voorbij de stoomboot Bnlawayu toen weer een revolverschat knalde Men weet niet wie het schot gelost heeft doch daar men nu weet dat de Eugelschen revolvers bezitten denkt men dat zg het zijn De kapitein van de sleepboot legde het roer om en bracht de gentlemen terug aan boord van de Cambroman w lir de Engelsche foremen een onderzoek instelden Een 20 tal leden van de equipage der jCambroman matrozen stewards en stokers allen Belgen zgn gisteravond met eene sloep van hun schip gevlucht om te ontsnappen aan de mishandelingen van de Engelsche werk f Iieden Het incident met de stoenen en de revolverschoten had tengevolge dat de bemanning FEVtLLETOlM S Verhaal uit den Amerikaanschen burgeroorlog 11 Hg bad niets in bet kanon gelegd al zgne brieven waren slechts aan gedachte personen gericht Wanneer hg een brief naar den stal bracht nam hg daar den anderen weer weg dien hy daags te voren had neergelegd Van het koord wist hy niets af De heer Qaylard in Bondstreet 15 te New York was ovenzeer een persoon die slechts in zyn brein bestond die heer was niet te vinden daar het bedoelde huis reeds vóór drie maanden was afgebroken Hg had alles verwonnen den Overste de geSihiedenissen der soldaten nummer 166 in het kort allesjtoenik hem naar de spionnen bulten het fort vroeg beschreef hg vreemdelingen di hy toevallig in een hotel gezien en wier namen hg ontbonden had Hy leefde in een geheimzinnige romantlBche wereld en ik geloot dat hy allea voor werkelgkheid hield We hadden heel wat moeite én verdriet van deze zaak Ongeveer vijftien of twintig pttMlWB wutD ulitir ilot eo grtndel ge der Goliath en naar men zegt ook die der andere sleepbooten weigerden nog Engelscben te vervoeren onder voorwendsel dat zij hnn leven niet in gevaar willen stellen in den grond zal echter de sympathie van Antwerpenaren voor andere Antwerpenaren er opk wel voor een deel tnsschen zijn Wat er nu van zi het gevolg was dat de Engelscben den heelen namiddag niet meer van boord zgn gekomen en dat zij den tijd hebben doorgebracht met onder elkaar te vechten Van den wal hoorde men ondanks den afstand heel duidelijk hnn geschreeuw en hun lawaai Intusschen hebben zü van het stakinèscomitè strooibiljetten ontvangen met opschrift To the British workmen of the 8 3 Cajnbroman en waarin den raad wordt gegeven naar Engeland terug te keeren De Engelsche bootwerkers schijnen niet bepaald werklieden eerste qualiteit te znn De kapiteins van de vier sleepbooten vTan Gerling althans zijn niet heel za cht in ijun oordeel over deze vreemde logeergasten Wat we gisteren hebben beleefd zeiden de vier kapiteins dat zouden we niet gaarnemeer moeten ondervinden I Men mag ons aanbieden wat men wil jim zulke lading te vervoeren we zullen weigeren eerstens uit vrees voor ons leven en ten tweede omdat men zekere lieaen liefst ver van zich af heeft Moest de commissie van openbare gezondheid aan boord van de Cambroman een bezoek afleggen we vreezen dat ze daar toestanden zou vast te stellen hebben die men in de stad niet dulden zon Verder klagen de kipiteins geweldig over de brataliteit der Engelscben Het was das niet te verwonderen dat er met steenen geworpen werd Het is dan dat een der Engelsche ploegbazen 3 revolverschoten loste en na dit feit hebben de volledige bemanningen van alle vier de sleepbooten geweigerd rog de Eugelschen te vervoeren Het gevolg er van was dat de sleepbooten stil lagen en een veertigtal Eugelschen lie op de stoomboot Hazelmoor hadden do rgowerkt tot i uur niet werden afgehaald en eerst te 7i uur van boord gingen j Zg werden door een sterk eskorte politie aan boord teruggebracht Ongeregeldheden hadden niet plaats Sistermorgen zgn 4 elevators onder van politie naar de nieuwe noorderdokken gevoerd om daar machinaal het werk qer graanlossers te verrichten In de Znid Fransche wgnbouwdeparte voel bg misbaar bracht Hoewol ik bg de soldaten niet verontschuldigingen behoefde te maken de burgers kwam ik er niet zoo gemakkel jk af ze vloekten en maakten veel Een der beide dames was de vrouw een congreslid de andere de zaster van bisschop s a an n ef te ist de zich by De oude beer wien de brief aan bet tion in de hand geduwd werd kwam Philadelphia om de begrafenis van zyn bg te wonen hy had den knaap nooit voren gezien Hg werd niet alleen in arr genomen als spion waardoor by niet aan begrafenis kon deelnemen doch moest z ook laten welgevallen dat Wicklow hem de confrontatie als slavenhandelaar falsaijis paardendief en brandstichter nit Oalveslon aanwees 7 menten keert de normale toestand geleidelgk terug En al hebben de burgemeesters de leden der gemeenteraden en de andere ambtenaren nog niet offlcieel hunne ontslagaanvragen teruggenomen dan is dit meer een gevolg van valsche schaamte dan van overtuiging Zy weten heel goed dat zij dwaasheden hebben begaan maar zij stonden onder den invloed van de welsprekende redevoeringen der leiders zij waren opgewonden door de groote betoogingen van Carcassone Narbonne Béziers en Montpellier In hun waan meenden zg de meesters van Frankrijk te zg n en de 83 andere departementen de wet te kunnen voorschrijven Zy deden geheel en al zooals Daudet hen indertgd geschilderd heeft toen hg den ousterfelgken Tartarin schiep den praalhans die met zgn woorden en gebaren meent de wereld nit haar voegen te kunnen lichten maar die niet te vinden U als het op daden aankomt Maar hoezeer de stemming gewgzigd is blijkt nit dit bericht De ster van Marcelin Albert is volkomen ondergegaan Uit de gevangenis te Montpellier teruggekeerd in zgn woonplaats Argeliers werd hg door zgn vroegere volgelingen op vyandige wgze ontvangen zoodat hg zijne woning niet meer durft verlaten Qeleideiyk wordt zoo de terugkeer tot den normalen toestand voorbereid En de regeering wenscht niets liever dan het gebeurde te vergeten en te vergeven Dat vergemakkelijkt de onderwerping die niet lang meer zal uitblijven Een manifest der sociaal democratische party roept de kiezers op om een zoo werkzaam mogeiyk aandeel aan de verkiezingen te nemen Het manifest bestrgdt zoowel de Octobriaten die de bloedige daden der regeering toejuichen als de kadetten wier lafheid alles zon opofferen om een ministerspost te kunnen veroveren De sociaal democratische party wgst nadrukkelgk elke beschuldiging van medeplichtigheid aan een komplot tegen den Tsaar af Zg verklaart dat zg den stryd tegen den Tsaar steeds openlgk en nimmer in t geheim gevoerd heeft Het komplot is eenvoudig door de regeering verzonnen om a i voorwendsel te dienen voor de Doema ontbinding De stryd tegen het huidige régime is niet hopeloos De verkiezingen voor de derde Doema moeten gemaakt worden tot een reusachtig proteat tegen de huidige orde van dingen AHMET BEN TABU Een verhaal uit de zeeëngto van Gibraltar door HANS WACHENHÜSEN I Een mgnor oude dagboeken doorbladerend vind ik uit myn eerste reis door Spanje by de stad Tarifa den naam van Don Egenor genoteerd en daarnevebs een hand geteekend Beiden roepen mij een kleine geschiedenis in de gedachten Ik was door een beambte van het consulaat van Cadii in welke provincie Tarifa ligt genoemden Don aanbevolen voor het geval dat ik in deze oude vervallen havenstad van znidelgk Europa geen geschikt verbigf kon vinden en klopte alzoo by hem aan Een onde heer met grgze baren en baard ontving my in den binnenhof van zgn ouderwetsch buis en drukte mg nadat ik hem mgn kaartje en aanbeveling overhandigd en bg ze ingezien had hartelgk de band Ik had reeds een dragelgk onderkomen gevonden in een herberg maar Don Egenor drong my met oud Spnansche beleefdheid zyn gaat te zyn Wél woonde by maar tUMB oet MD oadan dienaar en een bale De Folitische Correspondenz verneemt nit Saloniki dat het der politie eindelgk gelakt is de schuldigen aan de ontvoering van den Eugelschen onderdaan Abbott die voor eenige maanden zooveel opzien wekte te ontdekken In de laatste dagen badden in verband met die ontvoering ongeveer veertig inhechtenisnemingen plaats De gearresteerden waren meereudeels landarbeiders en handwerkslui die in Saloniki en in het naburige Kiretsjköy waar Abbott verborgen werd gehouden woonden Men beeft totdusver vau het betaalde losgeld van 15 000 TurkBcbe ponden 8300 pond ternggev nden Het geld was zeer goed verborgen De politie moest in verscheidene huizen de vloer of de zoldering openbreken om het geld te vinden Een vrouw die zich op een der medeplichtigen wilde wreken bracht ten slotte de politie op het goede spoor De toestand in Casablanca wyzigt zich Ter bescherming vau de consulaten en van de Enropeesche bewoners der stad zou een detachement Fransche mariaetroepen aan wal gaan de Kabylen die in die bnurt rondzwerven verzetten zich daartegen en beseboten de aan land komende Fransche troepen Het gevolg daarvan ia geweest dat de beide Fransche kruisers Galilee en Dn Chayla de Meorsche wijk en den omtrek der stad beschoten hebben Casablanca in het Arabisch Da rel Belda gebeeten is een der voornaamste havenplaatsen aan de Atlantische kast van Marokko Het heeft 30 000 inwoners waaronder een duizendtal Europeeërs De in boorlingen zgn voornamelgk Bedouinen het moorsche element is er alleen vertegenwoordigd door enkele ambenaren en kooplieden De handel van Casablanca is zeer aanzianlgk in 1906 bedroegen in en uitvoeren te samen on eveer 14 076 472 frs das meer dan die van Tanger In Casablanca zyn vier consulaten waaronder een Nederlandscb De stad is omringd door booge muren met vierkante torens in die muren ijjn vier poorten waarvan de eene de Zeepoort zon worden geopend om de Fransche marinetroepen door te laten De andere poorten sluiten de wegen af die de stad verbinden met Rabat Mazagan en het binnenland Raisoeli doet in een brief aan het Engelsche volk door de Daily Mail medegedeeld een verhaal van do redenen die hem er toe brachten den Kaïd Maclean ge houdster maar bet zon my aan niets ontbreken en toen ik op de in Spanje gcbruikeiyke met een kussen bedekte houten bank plaats nam myn chocolade gebruikte en de tamme patrgzen voederde was by zelfs zoo beleefd mgn goederen uit de herberg te laten balen en mgn rekening te betalen Tegen mgn plan vertoefde ik enkele dagen by den ouden heer die mg veel belangr ks vertelde van de zeeëngte en hare kusten waar het destgds trenrig gesteld was De zeeroovers der Marokaansche kuststadjes dreven ongestraft beschermd door Engeland die van deze stammen voor lagen prys vee kocht om Gibraltar te voorzien bun wandaden Met hun roei en zeilvaartnigen overvielen ze de kleine bandeisscbepen vermoordden degenen die zich verweerden namen de anderen gevangen om die als slaven te verkoopen en roofden de lading Hnn brataliteit ging zoo ver dat ze zelfs kleine plaatsjes aan de Spaansche kust overvielen Volgens bericht van bet konsulaat had men voor eenigen tgd by Tanger de lyken van achttien Europeanen met diepe halswonden en ketenen aan de voeten gevonden een bloedig geheim dat nimmer opgehelderd werd Wordt vervolgd