Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1907

Zaterdag 10 Augustus 1007 No 10406 46ste Jaargang rnmm mmmi MeuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden gepLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi O No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per IK st ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN msMi Wild en Gevogelle Vbd at heden en verder dagelgks verach verkrdgbaar Braadknikena Soepkippen Dnivon Ponlarden Kapoenen gemeste Éeodvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrpen Snippen Korhoendere Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prgzen Panklaar schoongemaakt iranco door geheel Nederland Aanbevelend T O VXÏELISO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan inaegeven worden m Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in Ut voedsel zonder liat lul noodig ie dat de dronkaard er iets van afweet Uet COZA POMDEH bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjo absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POMDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder z jn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zyne redding te danken heeft Het COZA POMDEB heeft het hniselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeitden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Oorrespondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Boudar WOLFF Co Onze depóthouders reiken het attestenboek gratts uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAmSTITUTE i al ïJIÏ X Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PRAOTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE ImodebLaihim I ziJn beslist die der Firma THE LADIES JOVENAL met minstens drie gratis gekuipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSUAKBR met een gratie geknipt patroon I £ HB BkZAAB OF CHILD BEN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kastel Holl BUvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zfln GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkr gbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en Maaglijders vordt Rit overtuiging als een werkelgke hnl in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per brietkaartw or it dit boekje franco per post toegezonden door BOLKFOEL S BoeUian Zaïtbommel aonda Druk van A BRINKMAN Zs Het grootste en Toornaaraste EQUESTRI8CHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht Geen reoiame onderneming dooh reëele vertoonlngen op het gebied van werkelijke equestrisohe kunst in hare hoogste volmaakttaald lechls 7 dagen In GOUD 4 KONINKLIJK NEDERLANDSen Circns Oscar Carré Zaterdag 17 Augr 1907 s avonds 8 uur en volgende 6 dagen Gala Voorstelling met een hier nog nooit gezien Praelit Programma Optreden der lieste Kunstenaars en Kun itenaressen 200 PEHSONEN Kijk program 120 ilASFAARDEN Bovendien QEDBESSEERDE OLIFANT enz LES lACODAS Keizerlijke Japansche Hofkunstenaars 15 Japanners in hunne nog onbereikte praestaties als Jongleurs Eqnilibristen en Acrobaten De Wereldberoemde Amerikaansclie Kunst Wielrijderessen The 6 Kautmanns 6 flinke jonge dame Woensdag 21 Augustus 2 uur Extra Familie Yoorstelling Tegen verminderde prijzen AVONDPRIJZEN Loge f Ie Rang f 1 50 26 Rang f I 3e Rang 60 et VRIJDAG 2a AOGDSTDS s avonds 8 uur L ATI§lTi VOORJ§iTELLI1iG Eiken avond na afloop der voor telUngen EXTUA THAM naar BODEGEAVEÏT GEBR RIJREN Ê DE LANGE i ROTTERDAM WÊ VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 2S99 He Magaxijn West Nieuwland 9 nabij Station Beurs Telef 40S7 INRUILEN STëHIEN VERHUREN REFAREEREN d eiyks In onze üalont te honren DE PHONOLA FBONOLAÏMO Jiaadteekeainff Vmet rood XsCtem ECHT Lot vooral op de JQberlahnstein Overal 4£££i £ verkrijgbaar MaatMhapp tot Eaepioüatie van de Vietotitt Bron Kant ior voor Nederland Boompjes éO Botterdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPaKRICHT WM KONIItHMJFKE rABRIEKEN Voedert uw Vee met ie xuivere murwe merk Sler en V ti uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere IHploma Parij 1900 Negen Cfouden MedaiUeê Oinavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf getcMUlerAe Ê ortretten FeintnreBogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie yoor de echte te ontvangen Ge lU Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOaAEB S S Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg ien modellen te bezichtigen ziJn Kleaw onovertroHen Prof Dr Lieber welbokoiid ITIV KSACHT ILIZSa AUwn echt met Fabriekimnk tot voortdurende radicale fu zekere genezing ran alle zeUa ie meest hardnekkige zenuW Kiektetif vooral ontataan daor afdwalingen op jeugdigen leeftgi joea e genezing van elke zwakte BI jc licht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklöppiug Maagp n slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen l i jjfor oBch fl 1 il 2 fl S i dubbele floscli 11 f GpnirailDepöt Matth v d VoRte ZiiUbommü putT M Cléban Co Kotterdam 1 Uappel s Gra ventage IlatminaQs de Joag J Czn Ruller am W Iff k Cj Gouda n biï alle dro isteQ PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATfEK £ N VERKOUDHEDEN l Ruim 35 jaar door milliochch JICHT EN RHEUMATIEKLMDEnS MET SUCCES GEBRUIKT Verkrijgbaar in fiesschen van 50 cli 75 ds U EN U5 BIJ H H Apothekers en Drogisten I If AiI R1CHTER Rotterdam I ïe Gouda bfl C LUiiiiH Apotheker Markt en bS WOLFF Co Westhaven 198 OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het oor l Brabantsch Schoen cd Laarzenoiagazlja KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk ëénId1pötm¥eI en wnrdt verzocht op t EttK te letten niT HïT MisuajN tah M lUVENSWAAY ZONEN QOBINCBElt Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van ut t Bee en een half en een Ned one met rermelding van Nommer en kPrja voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d uitvoering van ge eerde orders aanbev ende J G BIJL voorheen 3 BREEBAAET Lz Het Correspondentschap van iVOSOKOMOS Nod Tereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiEKiWAOEE Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tpe Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar BEKEKDiiAKl G van dag en plaats der najaarskeuring volgens de Wet op de Paarden fokker ij 1901 BORÖEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat de gewone Rijkskenring van tot dek king bestemde HENGSTEN van ten minste 2 jaar in het najaar van 1907 voor Znid1 lollend zal gehouden worden te Leiden op 30 October Rotterdam op 31 October Dordrecht op 1 November en te Dirksland op 2 November Voorts vestigen ziJ de aandacht van belanghebbenden op den inbond van de artt 1 en 5 van het Eoninklök Besluit van 14 Augustus 1901 Stbl 204 gewijzigd bij Koninklijke Beslniten vao 25 Juni 1906 Stbl 135 en 6 November 1906 Stbl 278 ter uitvoering van de artt 8 11 13 19 en 21 van de Wet op de Paardenfokkerij 1901 luidende Art 4 Tot de najaarskeuringen worden toegelaten alle hengsten die ten minste 2 jaar oud zijn Tot de voorjaarskeuringen worden alleen toegelaten a Hengsten die daartoe aangewezen zijn bg de najaarskeuringen van het vooralgaande jaar b Hengsten die volgens eene schriitelijkeverklaring van een geëxamineerde veearts wegens ziekte niet op de najaarskenringen van het vooralgaande jaar hebben kunnen komen c Hengsten van 3 jaar ol ouder die nit het buitenland ol uit eeue andere provincie ingevoerd zgn na de najaarskenringen van het voorafgaande jaar d driejarige hengsten die de eigenaars of houders om aannemelüke redenen ter beoordeeling van de provindale regelingscommissie niet als tweejarige in het najaarte voren lieten keuren Art 5 De eigenaar of houder die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden is verplicht daarvan ten minste 3 weken vóór de keuring vrachtvrij eene schrilteiyke en onderteekende aangifte te zenden aan den betrokken provinciale regelingsoommissie met opgave van a Naam en woonplaats van den eigenaar en houder b Naam ouderdom ras kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst benevens indien deze in een stamboek is ingeschreven stamboek en stamboeknummer FEVILLETOX AHMET BEN TABU Een verhaal uit de zeeëngte van Gibraltar door HANS WACHENHUSEN 2 Deze toestand heeft lang zeer lang bestaan tot dat Spanje door een veldtocht tegen Marokko in 1859 en de waakzaamheid der tolbeambten den overmoed dier zeeschuimers trachtte te beteugelen Don Egenor wns in Tarifa geboren was in militairen dienst geweest had verschillende garnizoensplaatsen gehad en was na een lang krggsmansleven op zgn ouden dag weer te Tarifa komen wonen HiJ kende de geheele kust hjj was als t ware een levende kroniek en wist alles wat daar in de laatste dertig jaren waa voorgevallen Zijn verhalen waren belangwekkend en tot deze behoorde ook het volgende Ginds over de zep in Saleh het oude Uarokaanaehe zesrooversnest met ziJn hall Ttmndt bavtB wooale Abmet Ben Tabo c Zoo mogelijk afstamming van den hengst zoowel van vaders als van moederszijde en naam en woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden termijn aangegeven wordt van de keuring uitgesloten tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van f 10 bij voornoemden Secretaris stort Inschrijvingsbiljetten voor de kenringen zullen op vrachtvrije 3chrittol jko en onderteekende aanvragen aan eigenaren on houders van hengsten door den Secretaris der Pioïinciala Regelings Commissie den Heer J H VAN DER TORREN te Gouda verstrekt worden GOUDA den 9 Augustus 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd H J NEDEEHORST L B Do Secretaris BROUWER Buttenlanüscb Overzicht Reuter seint uit Tanger dd 8 Aug Een hier uit Casablanca aangekomen stoomschip heeft het bericht medegebracht dat het bombardement voortduurt De f ranschen ontscheepten gisteren 2000 man Voortdurend worden bg nacht en bü dag schoten gehoord De loodsche wSk is vernield en een groot aantal Joden werd gedood De Europeanen zjjn allen in veiligheid Zes Franscho soldaten gewond bjj de eerste ontmoeting zijn bezweken Volgens de berichten liggen de straten vol doode Moeren zgn alle winkels gesloten en liggen er vgt Fransche oorlogschepen en ëën Spaansch voor de stad Verder wordt nit Casablanca medegedeeld dat het agentschap van de Marokkaansche staatsbank aldaar voor 3000 pd st werd bestolen Het Franscho consulaat werd in den nacht van 5 Aug overvallen waarbjj een matroos gewand en drie anderen ernstig gekwetst werden De kruiser Dn Chayla is naar Magazan vertrokken ter bescherming van de Fransche belangen De Fransche kruiser Cassini die zich heeft afgescheiden van het eskader dat naar Casablanca vertrok is te Tanger aangekomen waar het schip ter beschikking van het gezantschap is Do Spaansohs torpedoboot Destructor ligt ook voor Tanger een jongman met een schoon ridderlijk voorkomen een waardig nakomeling zgner voorvaderen die in den kamp met Spanje eenmaal een groote rol gespeeld hebben en in het voormaQg koninkrijk Granada aanzienlijke goederen bezaten Hij was niet de eenige in dit ellendig kuststadje die zich op zoo n edele roemvoUe afkomst beroepen kon er waren er wel die den sleutel nog bewaarden van het huis dat hun vooronders in Granada bewoond hadden maar ziJ waren evenals het gansche Moorendom dat eens zoo ver geweest was in de beoefening van kunsten en wetenschappen en later zoo diep zonk nadat onder den laatsten Moorenkoning Boabdil do halve maan moest wijken voor het krnis tot armoede vervallen en leefden in ellendige bouwvallige huizen van hetgeen roof of toeval hen in handen speelde Ahmet ging ouder de zo beklagenswaardigen door voor een zeer welgesteld man en met anderen vergeleken was hij dat ook Hij was zelfs rgker dan men vermoedde Men groette beleefd als men den schoonen flinken man met zgn donkere oogen adelaarsneus en glimmend zwarten baard netjes aangekleed tegen kwam H9 dreef handel hield v f kameelen en drie paarden en maakte eens in t jaar eeu reii door de woeityo naar de Nomaden Reuter seint uit Petersburg 8 Aug Keizerin Alexandra Keodorowna verliet hedenochtend te zes nur met hot jacht Zarewna Peterhof teneinde den Tsaar tegemoet te reizen Een draadloos telegram had de aankomst van den Tsaar te Björkesnnd bericht Het jacht Standarf seinde dat de Tsaar de Tsaritza te Björko verwachtte De Tsaar begroette zijn gemalin op de Zsrewna en daarop vertrokken hein met de Standart naar Kroonstadt waar iSet keizerlijk echtpaar het jacht verliet Na eenige minuten oponthoud te Kroonstadt begaven de Tsaar en de Tsaiitza zich met het geheele gevolg dat mede naar SwinemUnde was geweest op het jacht Alexandra waarmede zö te 5ViUUr op Peterhof aankwamen Het beschieten van Casablanca door de beide Fransche kruisers Galilee en Dn Chayla brengt opnieuw de geheele ingewikkelde Marokkaansche quaestie aan do orde Efn Fransche olflcieele nota gistermiddag door de Fransche gezanten overhandigd aan do regeeringen die de Acte van Algeciras mede onderteekenden zegt dat de gebeurtenissen het noodzakelijk maakten vooruit te loopen op de maatregelen die door den Franschen ministerraad overwogen werden en waarvan aan de mogendheden kennis zou worden gegeven Toch kan de indruk niet worden weggenomen dat de beide Fransche kruisers zeer kras zjjn opgetreden zjj hebben ongeveer 2500 schoten gelost op do stad en de omgeving en groote verwoestingen aangericht Toen een Marabout en een aantal huizen in brand stonden riep Moelay Amin de hnlp van den Engelsohen vice consul in om het vuren te doen staken De Franscho viceconsul De Neuville stelde den eisch dat eerst de Marokkaansche troepen ontwapend zouden worden en dat zö in ketenen geklonken aan bet consulaat zouden worden uitgeleverd Do Nenville liet tegelijk aan Moelay Amiu weten dat deze gevangenen als gijzelaars zonden dienen en dadol jk zouden worden doodgeschoten zoo nog eens op het consulaat gevuurd word De Köln Ztg bevat een artikel nit do bekende Berljjnsche bron waarin op het groote belang van de gebeurtenissen bü Casablanca wordt gewezen doch tevens wordt gezegd De Fransche regeering staat voor een moeilijke taak en met het oog daarop zal men in Dnitschlaod en in de stammen van welke hg de wol hnnner schapen kocht lu da haven lag een hem toebehoorend schip waarmee hg als hij zgn handelsreis ondernam zgn kameelen naar de overzijde bracht en wanneer hij rgk beladen terug kwam zijn koopwaren vervoerde naar de Spaansche kust om deze daar aan Eugelsche of Spaansche handelaars te verkoopen Op zeven en twintig jarigen leeftijd was bü al een rgk man daarvan getuigde zijn prachtig ingericht hnis gedeeltelijk in Westerschen trant hetgeen zijn buren de overtuiging gaf dat hg in den omgang met Christenen zijn vaderlgk geloof ontrouw geworden was men zag hem evenmin meer in de oude moskee als in de herberg Hg leefde op zjch zelf als by zich in Saleh ophield en maakte dagelgks te paard een rit door de bergen met het geweer op den rug en vergezeld van oen grooten bloedhond dien hy eens uit de woestgn neêgebracht had Ook het jagen streed tegen zyn godsdienstige plichten en toch deed hy bet Van de jacht bracht hg alleen de kuifveêren van reigers meê als hg die geschoten had andere buit liet hy over aan blauwe vossen en jakhalzen Kwam hg dan s avonds terug fler en trotsch gezeten op zgn vurigen Andalusier dan dachten vrouwen en meisjes die den choonen jongen man met verschillende blik andere landen wier onderdanen in Casablanca niet geleden hebben goed doen de tot nog toe gevolgde terughcndiog ook verder te blijvaii in acht nenen Het blad bespreekt dan de Fransche nota en zegt Wat do Franschen in overleg met Spanje in Casablanca verder znlleu doen voor de veiligheid der bedreigde Europeérs en voor de bescherming dor handelsbelangen kan ook in Dnitscbland op volkomen sympathie rekenen Voorzichtigheidshalve voegt het blad er echter by Zoolang de handelingen geschieden op den grondslag der Acte van Algeciras Dit was volkomen overbodig daar de Fransche nota nog eens duidelijk de hoofdpunten van die Acte aanhaalt als grondslag voor het optreden van de Fransche regeering Die verzekering van de Fransche regeering kuunen wü volkomen vertrouwen zegt de Kciln Ztg Vooral de spoedige organisatie der politie is een eisch dien wö steeds hebben gesteld Opmerkelgk is hiernaast het oordeel van den Temps De beschieting van Casablanca ia ongetwyfeld een overschrijding van de bevoegdheid door de Acte van Algeciras gegeven Maar de conferentie Kba niet voorzien dat de in Marokko gevestigde Europeërs zoo herhaaldelijk zouden worden aangevallen Het gevaar dat voor het leven en de betrekkingen van alle Enropeeers in Casablanca dreigde maakte de beschieting onvermijdelijk De moeste Fransche bladen zijn van dezelfde meening en verwachten dat ook het buitenland het optreden der Franschen volkomen gerechtvaardigd zal achten V Volgens een bericht uit Koningsbergen heeft de bevelhebber van het Ie legerkorps voor het grootste deel van de manschappen op bet platteland die met varlof waren de oproeping onder de wapenen ingetrokken en wel om het groote gebrek aan boerenarbeiders dat er is Daarover klaagt de landbouw niet alleen in het oostelijk det l van Pruisen in de Rjinprovincie is t b v ook erg Men komt lianden te kort Dat is al vele jaren zoo maar van t jaar vooral nu het weer het oogsten van langen duur maakt De Iconen ziin al hoog gestegen en de toestrooming nit den vreemde vult de leemte niet voldoende aan De tusschenpersonen en agentschappen die de boeren van arbeiders uit t buitenland voorzien vragen voor hun bemoeiingen ook grof geld De regeering tracht te helpen door van t spoorwegpersoneel zooveel mogelgk mannen vrjj af te ken nakeken dat hg een vrouwenhater was omdat hg zoo alleen bleef wonen Bemind was Ahmet niet by de mindere bevolking maar zg ontzag en huldigde den rjjken man Hg zelf maakte er geen geheim van dat hg in Saleh moest biyven wonen tegen zgn zin omdat hy zgn vader op zgn sterfbed had moeten beloven het hnis hnnner vaderen niet in andere handen te doen overgaan maar tot aan zgn einde te blgven bewonen Zgn verklaarde vgand was do Kadi de rechter die niet vej van Ahmet verwSderd woonde Als die twee elkaftr tegen kwamen wisselden zg blikken als dolksteken Intusschen moest de Kadi wel reden voor toenadering hebben want op zekeren dag liet hü Ahmet verzoening aanbieden welke deze echter honend afwees Op denzeljflen dag liet Ahmet zyn door vier stoere in weer en wind geharde matrozen bemand vaartuig in orde maken en stevende do zeeëngte in Met opgeheven hoofd wendde hg den Kadi die met eenige lal aan den oever stond den rug toe gal den stuurman zyn bevelen en ging naar beneden ia ryk versierde scheepssalon Wordt vervolgd