Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1907

geven en nn komt ook het legerbeetnnr den boerenstand tegemoet Maar dit zijn natnnrlijk slechts kleine hulpmiddelen Het groote envoi dat de plattelnndsche bevolking meer en meer naar de steden trekt wordt er niet door opgeheven De trek van het platteland heelt verschillende redenen de voornaamste ia wel dat er in andere bedrijven meer te verdienen valt en over het geheel vaster werk te vinden is De KcJlnische Zeitung legt op de boeren voor een deel de schuld Zij geven de arbeiders s winters niet behoorlijk te verdienen I e huisvesting van t werkvolk laat in vele streken veel te wenschen en dan behandelen de boeren hun knechten en meiden veelal ruw en uit de hoogte Daar is men tegenwoordig niet meer van gediend Op het congres voor schoolhygiëne te Londen heelt dr Macnamara die onderwijzer is geweest gesproken over de gezondheid van den onderwijzer Bj de inrichting van schoollokalen zoo ongeveer sprak de minister dient er ook aan deu onderwijzer gedacht te worden Er zijn nn nog vele lokalen die door slechte verwarming en luchting on door overbevolking het sterkste onderwijzersgestel op den duur ondermönen Dan moet de school in een stille bnnrt staan Vele onderwijzers krijgen ongwBakken in de keel door dat z j zich voortdurend boven het straatramoer verstaanbaar moeten maken Hontbeatrating in de buurt van scholen is een goed middel daartegen De onderwijzers moeten zich op de kunst en de hygifinevan t apreken toeleggen en zacht spreken Ook ia t noodig op gezette oogenblikkon van den dag de lokalen van versche lucht te voorzien De tering is een veelvuldig voorkomende ziekte onder onderwijzers en dat is zeer gevaarlijk voor de kinderen ook Zooveel mogoljjk moesten onderwijzers in de open lucht les kunnen geven Dan is t noodig dat de onderwijzer en vooral de onderwijzeres van tjjd tot ti d kan zitten Ook van belang is t dat de onderwijzer van een verhooging les geelt dat ia minder inspannend dan wanneer hij met de kinderen gelijkvloers is Alle onderwijzere zg t voorts op t hart gedrukt dat zii gelijk b v de zangers doen strikt op hUD gezondheid mooten passen Daarom moeten zg weigeren nog werk voor s avonds mee naar hnis te nemen Laten ziJ aan spelen en lichaamsbeweging in de open lucht doen Tuinieren cricket tennis zijn goed maar vooral kolven Bjj t kolven ia men kalm in beweging in Irissche buitenlucht t houdt de gedachten bezig en vermoeit niet Ouders klagen dikwijls over de lengte van vacanties maar voor de onderwijzers zi n die vacanties broodnoodig Een voortretlelijk ding voor den onderwijzer is ook reizen lielat naar den vreemde waar zij ook met andere onderwijsmethoden in kennis komen De regeering moest evenals in de Vereenigde Staten en andere landen de onderwjjzera een lang verlol geven om te kannen reizen Onder de sprekers op een avondbijeenkomst Maandag in het Imperial Institute gehouden vinden wij den heet A J Schreudei uit Nederland genoemd Ook de Polit Corr bevestigt dat de nota welke de Porto in antwoord op hare nota over de benden in Macedonië van de GriekBche regeering ontvangen heelt van bevredigenden aard is geweest De Qrieksche regeering moet er o a de voorbeeldige bestralting in beloold hebben van Qriekscbe olfloieren die zich naar Macedonië begeven om daar aan h t hoofd der beuden op te treden Uit Athene wordt gemeld dat de regeering aan de overheden in de grensprovincies zeer gestrenge orders heelt gezonden om alle gewapende personen die de Macedonische grens over willen trekken om zich bij de benden te voegen onmiddellijk in hechtenis te nemen De minister van oorlog heeft een rondschrijven geriqht tot de legerooramandanton waarin hun gelast wordt lijsten op te maken van de olflcieren met verlof ten einde te kunnen controleeren of zg van hun verlof geen gebruik hebben gemaakt om naar Macedonië t gaan De regeering zegt de berichtgever ia vast besloten alle maatregelen te nemen welke in haar macht zijn om nieuwe klachten over onvoldoende grensbewaking en onvoldoende controle der officieren te voorkomen De Bussische minister van bnitenlandsche zaken Iswolski die biJ de ontmoeting der beide keizers te Swinemtlnde aanwezig was heeft aan een redacteur van den Temps daarover eenige mededeelingen gedaan Het bezoek van den Tsaar aan den keizer zeide de miniater is het antwoord op het bezoek dat de keizer in 1905 den Tsaar op Bjlirkö bracht De ontmoeting had een vertrouwelijk koraker geheel in overeenstemming met de vriendachappelijke betrekkingen tusschen de beide vorsten en hunne huizen Da ontmoeting kan de betrekkingen 1 ru hutdtlk vilndiobap tn gs di bnu I schap tusschen Bnsland en Dnitachland slechte versterken De Duitsche kanselier en de Russische minister van bnitenlandsche zaken zijn oude vrienden Zij hebben elkaar met groot genoegen te Swinemünde weder ontmoet en in hunne gesprekken alle politieke qnaesties behandeld zonder dat echter het onderbond over een speciaal onderwerp liep Wat de gebeurtenissen in Marokko betreft de Duitsche gezant te Parga heeft de meeat bevredigende verklaringen ontvangen over het karakter van de door Frankrijk en Spanje in Marokko te volgen gedragslyn zoodat daarover geen verwikkeling met Dnitschland te voorzien is Het werk der Haagache conferentie nadert zgn einde Dank ziJ de tegemoetkomende houding van alle mogendheden zal men over de quaestie der vermindering van krijgstoernatingen tot overeenstemming komen In het Verre Ooaten zijn de betrekkingen van Busiand op solieden grondslag gevestigd Do wereldvrede zal nog versterkt worden door het alulteo van de ËussiachEngelscbe overeenkomsten waarover do onderhandelingen ten einde loepen Dnitschland beeft nooit den wensch geuit zich onder welk voirwendael ook te mengen in de Bussische aangelegenheden Do ontmoeting te SwinemUnde kan niets wijzigen in de betrekkingen die Busiand eenerzijds Duitschland anderzijds met andere mogendheden onderhouden De ontmoeting der beide vorsten zal echter krachtig bijdragen tot versterking van den vrede door het wegnemen van allo mogelgkheden voor wrijving sojets de frwasement tnsschen de mogendheden in Europa en in Aziè Zoo beschouwt minister Iswolski den toestand En die besclionwingen komt in hoofdzaak overeen met de verwachtingen die in verachillende landen van de aamenkomst te Swinemünde werden gekoesterd De gebenrtenissen in Marokko zullen daarin geen verandering brengen zoolang Frankrgk zich houdt aan de bepalingen van de Acte van Algecirac En volgens do regeeringsverklariogon is daaraan niet te twi felen Verspreide Berichten Frahkrue Het wijnbonwerscomité te Narbonne heeft besloten de ontslagaanvragen uit den gemeentelijken dienst te handhaven Maar vergunning is gegeven voor het bijhouden van die diensten welke bet belang der bevolking raken Advocaat Mornard Dreyfus vroegere verdediger is benoemd tot ridder in het Legioen van Eer Te Parijs zijn 12 betoogers die het leger hadden beleedigd en agenten hadden beleedigd of geslagen bij den terugkeer der troepen van Longehamps op U Juli veroordeeld tot straffen van 15 dagen tot 2 maanden DUITSOHLAKD De Kölnische Zeitung vestigt de aandacht op het belangrijk besluit von de in Winterswijk op Hollandsch grondgebied gehouden vergadering van Polen uit Weat Duitschlaud het heffen van een soort belasting voor den nationalen Foolschen schat Dit geld is immers bestemd voor de wederoprichting van het Poolache koninkrgk Door het gebruik van ongekookte melk zijn te Krefeld 41 menschen aan typhsa ziek geworden De bestuurbare ballon van het leger heeft zgn tocht Dinsdag moeten staken omdat het te hard woei I De Franschen in hun schik Het heet dat den Bjjksdag credieten voor nog zulk een ballon die bestemd zal zijn voor Metz gevraagd zullen worden Ehsklasd Te Bury St Edmunds is een conservatief tot lid van het Lagerhuis gekozen Tot heden was het district ook door een conservatief vertegenwoordigd Belfast is thans militair bezet Er is een regelmatige patrouilledienst ingericht Te Portsmouth is een torpedovernieler in aanvaring gekomen met een kruiser waardoor zijn heele neus er af is BOSLISD De verklaring dat enkele gouvernementen met een cholera epidemie werden bedreigd is belaas geen loos gerucht geweest van 16 Juli tot 4 Augustus ziJn te Samara 36 personen door cholera aangetast 10 hunner zyn overleden Men broeit op den bouw van twee pantserschepen van een nieuw type met een waterverplaateing van 19 970 ton een snelheid van 21 knoopen per uur en turbine machines Gemeng de Berichten Een vuurbol De Prov Gron Cf schrift De avond is gevallen een prachtige stille avond na den drukken marktdag Stil doodstil en dnister is bet aan de zuidelijke grens van de stad in ons Sterrebosch waar wandelaarsters en wandelaars een wijle uitrusten van de heerlijke wandeling buiten het stadsgewoel Een mooie zomerscbe avond die het een genot maakt te zitten onder de zachtjes ruiachende toppen der eeuwenoude boomen en tusschen het lage struikgewas waardoorheen nauwelijks de gelige gaslicbtjea der lantaarns van den Heereweg zichtbaar zjjn Eensklaps is het echter uit met die heerlpe rust Aller oog tracht de bijna onpeilbare duisternis te doordringen want langzaam en statig rijst daar aan den kant van den weg nu eeoa achter de bladeren verdwijnend dan weer hoogerop te voorschijn komend een prachtige roede bol Machtig natnurverschijueei I Vol bewondering staren allen die in deze avondure aan de zuidelijke grenzen onzer stad eenige verpoozicg hebbeu gezocht bet wonder gade en de wensch het ongekende nooit geziene naluurwonder van naderbg te beschouwen doet velen opstaan en trekken naar den kant vanwaar het schjiot omhoog te rijzen Gioepjes vormen zich en bespreken het gevaarte dat do grootte heeft van een eleotrische booglarap Een trek van nietbegrgpen ligt op aller aangezicht Nu eens is het of het niet meer stjjgt doch bigft op dezelfde hoogte dan weer lijkt hot of het zachtjes heen en weer wiegend steeds verder wegtrekt en dan weer naderbij liorat De menschenschare is het niet met elkaar eens Sommigen die door anderen voor natunrkennera worden gebonden noemen het met groote gewichtigheid eon planeet die verschoten is anderen een staartster zonder staart weer anderen een gloeiend hemellichaam dat miaacbien ergens is blijven hangen Spotters vinden dat het op een Snnde Meerten liqkt Daar komt eensklaps met groote stappen een politieagent de beschouwingen onderbreken met k Wok moar wis woar die bligsemache kwoajongens zatten maar k kan ze naargena vinden Nu wordt de agent met vragen beatormd en onder algemeene vroolijkheid verneemt men dat er ergena in de lucht een groote vlieger zweeft die aan zijn staart een lampion draagt Dua toch een staartster zonder staart Er waren er die nu voldaan waren maar er waren er ook die bleven kijken tot de jubelende jongensschaar het natuurverschijnsel hadden binnengehaald wat ze natuurlijk direct deden toen ze hoorden dat de politie gereed stond het gevaarlgke hemellichaam te pakken als ziJ het maar krijgen kon In het kleine doch bekoorlpe in de Kempen gelegen plaatsje Moll zal van 18 Augustus tot 3 September eene tentoonstelling gehouden worden van Schilderijen van die kunstenaars die te Moll en omstreken hebben gewerkt Schilders nit verschillende landen werden nitgenoodigd hieraan deel te nemen er werden werken ingezonden uit Dnitschland Engeland Vereenigde Staten en België Van de Nederlandache achildera zullen vertegenwoordigd zijn Jozef Israels Wijnand Harssen Willem Maris Jr on van Bever terwijl de voorzitter van het comité de heer Jakob Smits een te Moll gevestigde Nederlander is Deze tentoonstelling belooft zeer belangrgk te worden daar verschillende zeer goed klinkende namen uit de reeds genoemde landen zullen vertegenwoordigd zijn Verschillende groote kleedingmagazgnen te Amsterdam hadden tot nn toe de gewoonte om leden van ambtenaarsvereenigingen korting op de bij hen gekochte goederen toe te staan een korting die dikwijls tot 10 pOt beliep Door de vele misbruiken echter die hierbij voorkwamen alsmede door de vele aanvragen die voortdurend voorkwamen om dezelfde faciliteiten hebben deze firma s zich thans naar do Tgd meldt vereenigd en contractueel zich tegenover elkaar verbonden deze faciliteiten van 1 Qctober af niet moer te verleenen Een dame zich noemende barones Von Santen zeer chique in een langen witten mantel gekleed heeft in de laatste dagen in hotels van den eereten rang te Botterdam gelogeerd maakte goede verteringen en vertrok zonder betalen Hetzelfde moet zij ook te Amsterdam en te Londen gedaan hebben waarom door de politie tegen haar gewaarschuwd wordt Wellman die van Deneneiland met een luchtballon naar de Noordpool wil trachten te gaan is daar bl kens berichten van 1 3 duer te Berign ontvaDgSB diuk bexig I aan het herstellen van de schade aan den ballon toegebracht door den storm van 4 Juli en kreeg daardoor veertien dagen vertraging De zeelieden beweren dat de met zeildoek bekleedo ballon niet bestand zal zgn tegen eea nieuwen storm De Amerikaansche ingenieur en Wellman zelf zijn overtuigd van het tegendeel De proettoclit zou dezer dagen vermoedelijk den 15n plaats vinden De 29 Eskimo bonden hu l n dag en nacht zoo hevig dat de woontenten ijloesten worden verplaatst Wellman rekent er vast op dat h j met succes een opstgging zal verrichten Hg heeft verklaard meer dan ooit overtuigd te zgn van de bruikbaarheid en bestuurbaarheid van het luchtschip en van de mogelijkheid om de Pool er mede te naderen Do inbraak in s Lands kas te Djokja Het onderzoek in deze zaak heeft volgens het Soer Hbl heel wat verrassingen gebracht Aan het licht is gekomen dat er in het laatste jaar uit Duitschland naar Java verscheiden leden eenor bojvenbonde zjjn overgestoken die zich deels als soldaat hebhen laten aanwerven deels in bnrgerbetrekkingen een onderkomen hebben gevonden De hoeren kregen het na eenige bankdiefstallen en roofpartijen op den openbaren weg ginds blijkbaar te benauwd en eenigen meenden een minder gevaarlijk arbeidsveld te zullen vinden Anderen weken naar Amerika uit Over en weer werd trouw correspondentie gevoerd en het vinden van een deel dezer correspondentie heeft veel aan het licht gebracht dat alle aanleiding geeft om te gelooven dat èu de diefstal aan den Kleinen Boom te Semarang ëu die in het kleedingmagazijn aldaar èn die in het postkantoor te Ambarawa èn de aanranding op den openbaren weg tusschen Willem I en Salatiga van een geldtransport waarbg doeden vielen en nu weer de inbraak in s Lands kas te Djokja misdrgven zijn van die bende Dat velen der boeven zoo spoedig na het gebeurde te Djokja zijn gesnapt hangt voor een niet gering deel at van de maatregelen door den aasisteot resident voor de politie te Semarang getroffen Deze toch ia volgena de Locomotief eedert eenige jaren begonnen met het aanleggen van een album waarin de conterfeitsols verzameld worden van allen die op eenigorlei wQze reeds iets met justitie of politie hebben nit te staan gehad dan wel die onder verdenking van het een of ander miadrijf staan Aangaande de arrestatie van Vons een der medeplichtigen aan de inbraak in s Lands kas te Djokja wordt meegedeeld dat da man geknipt werd op oen portret dat hg te Ambarawa in een vlaag van overmoed had laten maken met een nieuwe flets naast zich en met om zijn hand een verband dat door de kwetsnren bij de inbraak noodig was Later is Vona neergestreken in een kampong te Semarang waar hy t erg behaaglijk vond Een ondernemer van een kinematograaf op de Haarlemsche kermis liet Dinsdag de ontvangsten van den eersten dag met emmers naar de Hatrlemache Bank brengen ten eiudo de specie in groot geld om te zetten De Amerikaansche erfdochter die naar de Times dezer dagen meldde te Newyork per automobiel geschaakt werd wilde trouwen met iemand van wien haar moeder niet wilde weten en liet zich dua schaken Haar uitverkorene was een heereboertje uit den omtrek met wien zg zich reeds heeft laten trouwen De gelukkige jongen kan zgn zaken nu nitbreiden Z jn vrouw krijgt een erfenis van 500 millioen gulden Uit Enschede schreef men gisteravond De toestand in de staking der stucadoorsgezellen bigft gelijk Van toenadering is tot nog toe geen sprake De patroons helpen elkander Door de gezellen is een manifest verspreid waarin zy de redenen niteenzetten waarom er wordt gestaakt d i wijl zjj geen genoegen nemen met het besluit van patroons om aftrek van loon van een kwartier scbaftijd des voor en namiddaga Zg wgzen er op dat waar bij verhooging van B cent per uur gevraagd was 4 cent in dit geval met de rechterhand de verhooging wordt uitgekeerd en tegelijkertgd gedeeltelijk met de linkerhand wordt teruggenomen Op 13 Juli is door hen aan de patroons bericht dat zg genoegen namen met het meerendeel der voorwaarden der patroons doch niet met den aftrek van de twee kwartieren schatttgd Op 31 Juli hadden de gezellen geen antwoord op dat schrgven ontvangen waarop zij besloten den arbeid neer te leggen Op 3 Augustus ontvingen ze een schrijven van het bestuur der afdeeling EnachedeLonneker waarbij werd bericht dat het besluit der patroons bleef gehandhaafd De gexellen doen een beroep op de arbei ders om staan en aan de fabrieken zal volgens het manifest worden gecollecteerd Aan de treinen zgn posten uitgezet om te voorkomen dat onderkruipers in het werk zullen worden genomen Men Bchrgft uit Vlissingen Het reizigers vervoer met de mailbooten der maatschappg Zeeland is dit jaar bijzonder druk en ia nog nooit zoo groot geweeat Er zgn dit jaar reeds ruim 5000 passagiers meer vervoerd dan in hetzelfde tydvak van 1906 De heer M J Ooudsmit juwelier te s Gravenhage heeft nitgeloofd f 1000 voor dengene die aanwgzing kan doen leidende tot aanhouding van de n dader 8 van den b j hem onlangs gepleegden diefstal en tot opsporing van de bg die gelegenheid bjj hem gestolen goederen Stadsnieuws GOUDA 9 Augustus 1907 Aan de raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gonda 29 Juli 1907 Onder volgnummer 132 der Gemeentebegrooting voor het loopende dienstjaar is eene som van f 600 beschikbaar gesteld ter bestrijdinj van het aan tgdelgk in dienst der Gemeente werkzaam zijnde personen nittekeeren loon dat niet onder eenigen anderen post verantwoord kan worden Het is ons gebleken dat het voor gemeld doel geraamde bedrag dat even hoog is als in het vorige jaar ditmaal niet toereikende zal zijn Vermoedeiyk zal moeten worden uitgegeven f 750 zoadat de genoemde post met f 150 verhoogd behoort te worden in welke meerdere uitgaaf is te voorzien door vermindering met gelgk bedrag van den post Oveiige kosten der fabricage Volgnummer 131 waarop buitengewone omstandigheden voorbehouden een overschot zal wordt n verkregen Wy wenschen van deze gelegenheid gebruik te maken om U nog e ae andere wg2ig ng van voormelde begrooting in overweging te geven Zooals U bekend is werden hg Uw besluit van 15 Februari jl aan eenige in bezoldigden dienst der Schutterg zgnde personen wachtgelden toegekend en wel tot een gezamenlgk bedrag van f 181 per jaar ingaande met den dag der opheffing van de Schutterg Dit laatste zal krachtens de Wet van den 13en Jnli 1907 Staatsblad No 1871 plaats hebben op 1 Augustus a s zoodat de hiervoren bedoelde wachtgelden van af dat tydstip genoten zullen worden Over 1907 is derhalve verschuldigd gedeelte van f 181 of ongeveer f 80 welk bedrag verantwoord moet worden onder Hoofdstuk XII van meergenoemde begrooting Besumeerende hebben wg de eer U voortestellen de Begrooting voor het dienstjaar 190 in uitgaaf te wg igen als volgt lo o Te verhoogen Artikel 14 van Hoofdstnk V Dag en week olden van werklieden voor zoover niet onder andere posten te brengen Volgnummer 132 met f 150 b Aan Hoofdstuk XII toe te voegen een nieuw artikel la Wachtgelden Volgnummer 194a en dit artikel uittotrekken tot een bedrag vaa 80 Te zamen f 230 2o Tot dekking van deze meerdere uitgaven af te achryvenvan a Artikel 13 van Hoofdstuk V Overige koeten der fabricage Volgnummer 131 f 160 b Artikel 1 van Hoofdstuk XIV Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 203 80 Te zamen f 230 Gouda 29 Juli 1907 BIgkens het hiernevens overgelegd adres dd 27 Juli jl hebben eenige ingezetenen een voorloopig comité gevormd ter bevordering van de instandhouding van het muziekcorps der Schattery door het oprichten van eene Vereeniging tot inetandbonding van bet Goudech Muziekcorpe welke vereeniging zal trachten het corps met ingang van den 2 Augustus 1907 als een stedeiyk mnziekcorpa te doen voortbestaan en zoo mogeiyk zgn peil te verhoogen Ter bereiking van dit doel verzoekt het Comité den etenn der Gemeente Het het oog op de ometandigheid dat Sa Schattery spoedig en wel den len Angnstus a B ingevolge de Wet van den 13 Juli 1907 Staatsblad No 187 zal worden opgeheven waardoor ook het Sehuttery muziekcorps ophoudt als zoodanig te bestaan hebben wy de eer O na reeds omtrent vooromschreven adres van adviee te dienen Zeer aangenaam is het ons te kunnen mededeelen dat het streven van het Comité ODM TsUe ijroipatUe heelt en dit ook wtj zeer ongaarne zonden zien dat het muziekcorps als gevolg van de opheffing der Schnttery ontbonden werd Het komt ons toch voor dat in eene gemeente als Gouda een Sink muziekcorps alleszins recht van bestaan heeft en dat het gewettigd is dat ter bereiking van dit doel naast den steun van particulieren nit de Gemeentekas eene bgdrage wordt verleend Het voorloopig Comité verzoekt in de eerate plaats machtiging om alles wat tot het Schnttory mnziekcorps behoort on eigendom der gemeente Gouda is van den heer Commandant der Schatterg te mogen overnemen en met het beheer daarvan te worden belast Tegen het verleenen der gevraagde machtiging en het verstrekken van de opdracht tot beheer bestaat dunkt ons niet hot minete bezwaar De namen der onderteekenaars staan er borg voor dat de Gemeente zich hg voorbaat van een goed beheer verzekerd mag houden Wat aangaat den finantiëelon atenn welke van de Gemeente verzocht wordt merken wg op dat ons Collego niet ongenegen zou zgn aan de Vereeniging tot instandhouding van het Goudech Muziekcorps eene jaarIgksche bgdrage toe te kennen gelgkataande met de som welke tot nog toe ten bohoevo van het Schutterg muzlekcorps werd verleend nameiyk f 300 als traktement van den Kapelmeeeter en f 3G0 ale toelage voor den aankoop en het onderhoud van instrumenten voor zaalhuur ïjodeloon enz te zamen f 600 Wg zouden vorder ook baar in het genot willen stellen van de by het Baadsbesinit van 28 October 1904 aan het muziekcorpe der Schutterg toegekende toelage van f 200 a jaars onder verplichting in den zomer 8 volksconcerten te geven op de door ons College aan te wgzen dagen plaats en tgd Uit de gemeentekas zou derhalve op dezen voet worden betaald eono som van f 800 s jaars welk bedrag echter naar onze meening biliykheidshalve behoort te worden verminderd met hot bg Raadsbesluit dd 15 Februari jl aan den Kapelmeester den heer J G Arentz wegons opheffing der Schutterg toegekende wachtgeld ton bedrage van f 135 s jaars omdat diejis finantiëele positie door de voorgestelde regeling onveranderd bigft De bgdrage zou daardoor teruggebracht worden tot f685 per jaar Dit bedrag zouden wij wenschen tos te kennen met ingang van 1 Januari 1908 terwyi wg ü naar aanleiding van het verzoek van het Comité om voor het loopende jaar 1907 te mogen beschikken over het restant der subsidie voor het muziekcorps toegestaan in overweging geven de over 1907 te verleenen bijdrage te bepalen op ongeveer 6 12 v n f 465 olzoo naar denzelfden maatstaf ale de bydrage voor volgende jaren namelgk f 300 traktement Kapelmeester f f 300 toelage = f 6 0 verminderd met f 135 wachtgeld Kapelmeeeter Ter toelichting deelen wg nog mede dat wegens de opheffing der Schattery met 1 Augustus a s 7 12 van de beide eerstgenoemde sommen nog wordt Uitbetaald aan do Schnttery administratie dat het wachtgeld den Kapelmeester toegekend op 1 Augustus a s ingaat eu dat de toelage van f 200 voor het geven van volksconcorten ten volle door de Schuttery administratie ontvangen wordt wy hebben mitsdien de eer U in overweging te geven lo het voorloopig Comité gevormd ter bevordering van de instandhouding van het muziekcorps der Schutterg door het oprichten van eene Vereeniging tot instandhouding van het Goudech Muziekcorps te machtigen om alles wat tot het Schntterg muziekcorps behoort en eigendom der Gemeente Gouda is van den Commandant der Schutterg overtenemen en zich met het beheer daarvan te belasten 2o aan voormeld Comité over 1907 toetekennen eene bgdrage uit do gemeentekas van f 200 en over volgende jaren tot wederopzeggons e ne bgdrage van f 665 s jaars onder voorwaarde dat jaarlgks v66r 1 Maart aan Burgemeester en Wethonders rekening en verantwoording zal worden gedaan en een verslag betreffende het beheer sub lo bedoeld zal worden ingezonden 3o de Begrooting voor 1907 in verband met het voorgaande te wgzigen als volgt a Artikel 7 van Afdeeling III van Hoofdstuk VII der Uitgaven Subsidiën aan echouwburgen of muziekcorpsen Volgnummer 165 te verhoogen met f 200 b Artikel 6 van Afdeeling II van Hoofdstuk III der Uitgaven Kosten der Schatterg Volgnummer 111 te verminderen met f 200 Gouda 29 Juli 1907 Ter benoeming van eene onderwgzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes noodig geworden tengevolge van het aan mej H J Huber op haar verzoek verleend eervol ontslag hebben wy de eer in overleg met dea heer ArrondinemeBti ScltaolapiieDer na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken school voor te dragen L Mej J M VAN DAM te Capelle a d IJsel II A J VAN T HOFF te s Öravenhage III W VAN ALBADA te Berkhout Overeenkomstig het bepaalde bg nrt 29 der Wet op het Lager Onderwgs leggen wy het advies van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School hierbg over Do heer C W J Natzgl alhier komt ale no 3 voor op do voordracht voor de benoeming van een le onderwyzer aan de o l s dor 2e kl aan den Stortenbekorstraat te aQravenhage ScROosHovES 8 Augustus Hedenmorgen om halftien werd onze gemeente bezocht door Z E den Commissaris der Koningin voor ZuidHolland Een rytnig bracht hem tot voor het Stodhuia alwaar hg door den burgemeester werd opgewacht Particuliere audiëntie werd niet verleend noch publieke gebouwen bezichtigd Het bezook dat ook niet vooraf was aangekondigd had in alle stilte plaats Rechtzaken De kantonrechter alhier beeft deze week op één dog niet minder dan 18 personen veroordeeld wegens overtreding der leerplichtwet De boeten bedroegen van f 1 of 1 dag hechtenis tot f 15 of 3 dagen hechtenis Eén veroordeelde kreeg 2 maal f 4 en f 5 subsidiair 3 maal 3 dagen heehtenis Alle overtroders zön uit de gemeente Waddingsveen en Zevenhuizen Per Telegraaf Overval in Indië De Telegraaf verneemt uit Batavia dat 19 Juli een afdeeling infanterie in het landschap Mari door de bevolking is vermoord Thans is opnieuw bericht ontvangen dat 45 soldaten en dwangarbeiders alsmede 2 luitenants aldaar zijn vermoord De oorzaak is onbekend en officieel wordt er over gezwegen Vermoedelijk is de bevolking getergd of is er verraad gepleegd door het hoofd Marandao VERSCHEIDENHEID De paarden voor het rytnig van den heerCavadino te Dieren schrikten gisteren middag even vóór de kanaalbrug De koetsier sprong van den bok en kwam behouden op den grond Het voortuig slingerde tegen een brugpaal en sloeg terug naar den anderen kant waar juist zekere Z op zyn rywiel paaaeerdo de mao raakte bekneld tnaecbon rytuig en brugleuning en moest naar zyn woning vervoerd worden waar zgn toestand niet ernstig bleek Ongeveer 60 M verder kantelde het rgtnig en kwamen de paarden tot staan de beesten hadden enkele verwondingen het wagentje was erg beechadigd Arnh Ct Uit Deursen meldt men aan de a H Ct Woensdagmiddag ometreeke half één werden de inwonere alhier plotseling opgeschrikt door de brandklok Spoedig vernam men dat er brand was uitgebroken by den klompenmaker Bek In weinig tyds stond het geheele hnis in lichte laaie Door den bevigen wind was er niets te redden Een vet varken verbrandde Weldra sloegen de vlammen over op het zeer nabggolegon hnis de bouwhoeve van F van Aar Ook dit werd door de vlammen verslonden alsziede eene groote massa hooi in het achterhuis Gelukkig waren beide huiiten verzekerd tevens ook de inboedels Te Wageningen is gieteravond het huis van den voerman J v A grootendeels door brand vernield De geheele voorraad hooi en een party rogge ging mede verloren Hel verbrande is verzekerd BEUES VM EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 5 Aüö Staat$leentnt en FoRTuaAL Obllg 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 69 RuSLAsn Iwang Dombr Obli gatien 4 98 Aui Japan OUigatien 1899 i U U CotnxBiA Geconsolideerde Bul tenlandache Schuld Recepis L 100 17 2 1 Hifpothetk Banktn Aandb idem idem 4 98 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algeni Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb NederI Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandscho Hypb 4 99 SeheeiwaarlMdaUchappijen Pand Holland GuH Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpooTwegheningm Italik Oblig Znid Italiaanscbe Spw lMg A 367 PremieUeninqen bisLQiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEHMAHTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend 4 iyrs j fv M i YfJ S Tfflf fy V i Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby paeeende GABNEEBINGEN Predikbeurt bl de Remonstrantaohe Gereformeerde Oemeeute alliler Zondag 11 Aug s morgens 10 uur Dr J A BKIJERMAN Bem Predikant te Amsterdam ADVKIlTKNÏllOiN Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANPAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt te overataan van den te Haastrecht gevestlgden Notaris J KüKMA VA No 1 Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WIIIEEL EN WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wyk D No 35 kadaster Sectie C no 1068 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nes 2 3 en 4 Een WerkpUats Pakhuis en Loods in de Rozendaai te Gonda wyk M nos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1060 1061 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren wyk M no 8 ie verhuurd voor f 1 50 in de week de andere perceelen zyn te aanvaarden 1 November 1907 En no 6 Een goed onderbonden Pakhuis mei Bovenwoolng aan de Keizerstraat te Gouda wyk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren By de week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tol 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inliohtingen geelt Notaria KOEMAN voornoemd