Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1907

Hef grootste en voornaamste EQUESTBI8CHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht Oeen reolame ondernemlng dooh reëele vertooningen op het gebied van werkelijke eqaestrlsohe kunst In hare hoogste volmaaktheid filleehls 7 da eii lu GOIJDI Ben ni© u T7 re d elicat©Gse DE JONG i CHOCOLAT AUX NOIX 30 Cents per tablet rVo 10407 Maandag IS Augustus 1907 40s e Jaargang KONINKLIJK NEDERLANUSCH Gircns Oscar Carré Zaterdag 17 Aug 1907 s avonds 8 uur en volgende 6 dagen Gala Voorstelling met een hier nog nooit gezien Pracht Programma Optreden der beste kunstenaars en Kunstenaressen 200 PERSONEN Ilijk program 120 RASFAAIIDEN Bovendien GEDRESSEERDE OUFANT enz DlteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon He M IDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleloi n N 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Znn en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per l 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN LES J A O D A S Keizerlijlce Japansche Hoükunstenaafs 15 Japanners in hnnne nog onbereiltte praestaties als Jongleurs Eqiiilibristen en Acrobaten De Wereldberoemde Amerikaansche Kunst Wielrljderessen ATONDPKIJZEN Loge I Ie Rang 1 l SO 2o Rang 1 i 3e Rang 60 et DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOD BBrLAi Kll zijn boslist die der Firraa WELUOil XHM LADIES JOVBNA L met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD BEX S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge M knipte patronen TBAAQX Vw Boekhandelaar Proefnuntmera OPRUIMIING wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Brabaotsch Schoen eo LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repiratiëo en aangemeten werk Zeauw en ilaag lijders wordt uit orertuiging ala een werkelgke faal in den nood het boek aanbeToleu Na ontvangst van adrei per briefkaart wont d t boekje franco per post to ezondea door BOLKFO L S Uoelüian Zsltbommpi Ooada Druk tta A BiUNKUANAZii Wij zijn het er geheel over eens dat het nieuwste 9 ets merk der Firma A HILLEN BRANIES O filnlce jonge dames T ie 6 Kaufmannn la e©t Woensdag 21 Augustus 2 uur Extra Eamüie Yoorstelling Tegen verminderde prijzen VRIJDAG 28 ADGP8TÜS s avonds 8 uur LAATfilTE V00RI§TE LLI1G Dat die BrailleS gemaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die Rrailie § zeer zacht van kwaliteit zyn Dat die Braille § prachtig branden Dat door iedereen met die BrailleS een proef moet worden genomen Dat die 9jBrauie § alleen verkrijgbaar zijn in de Filialen der Firma Milten avond na afloop der voomtelUngen EXTRA TRAM naar BODEaRAVEH A HILLEIX te Gouda Kleiweg 2 Tnt Tel 141 M WAPEN TAK ASTEN in GIESELER l atuurboter Mélanges en Margarine filpeclaUtelt lu liaa § Hoffle m Thee De verschillende kwaliteiten KOFFIE zijn zó6 verbeterd dat ze nu bepaald onovertroffen zijn JSEEMT PROEF De prijzen zijn niet hooger eer lager dan in andere winkels en men krijgt CADEAU een bon ter waarde van 10 cent in geld of een Cadeau naar keuze Alle met kastel Uoll Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjin GEKNIPTE PATHONEN met Holl Terklaring it p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag Probeert het veel verbeterde fabrikaat Natuurboter Mélanges en Margarine tot de bekende lage prijzen en met de bekende prachtige waardevolle Cadeaus Het fabrikaat overtreft nu beslist alle andere fabrikaten NEEMT PROEF Cadeaux om dadelijk mee te nemen of de eewone bons naar verkiezing Inwisseling van bons voor artikelen of geld kan dagelijks e eschieden aan alle winkels alsmede aan het Hoofdmagazijn BINNENROTTE 36 ROTTERDAM De volle waarde van alle in omloop zijnde bons wordt door mij gewaarborgd 2 bekende eigen winkels HET WAPEN VAN ASTEN in Zuid Holland Te GOUDA Wfldstraat 157 En verder te Rotterdam Ifi Scheveningen s Gravenhage 5 Leiden Dordrecht Schiedam Delft Vlaardingen en Maassluis HET WAPEN VAN ASTEN M GISSELER T SAMOSWIJN SS eent per fteêch Aanbevelend Firma Herman Zoon ADVEETMTIffi in alle Couranteii worden aangenomen door het Adverlentle Bureau vao A BRINKMAN di ZOON Buitenlandscb Overzicht Renter seint nit Tanger dd 9 Ang De Forbin kwam liier hedenmorgen nit Casablanca aan Daar is de toestand thans volkomen kalm Allo vlnchtelingen zjin weer aan land gegaan van de stoomschepen en naar hunne woningen ternggekeerd De stad is itelgk een puinhoop Tijdens het bombardement werd veel geplunderd in de Europeesche wgk Een Marconi telegram van den Britschen consol te Mazagan vraagt om een Ëngelsch stoomschip een der hier liggende schepen is daarheen vertrokken Renter seint nil Antwerpen dd 9 Aug Heden hebben 700 Engolschen gewerkt maar ze werden daarbij door 500 stakers met steenen gebombardeerd Met de blanke sabel moest de politie tot hun bescherming optreden De bond van patroons deed den burgemeester mededeeling van zgn besluit om niet mot de gedelegeerden der arbeiders in onderhandeling te treden De bontdragers hebben ook den arbeid Zooals wij reeds gisteren met eo nkel woord deden uitkomen heeft de beschieting van Casablanca de geheelo Marokkaansche qnaestie weer aan de orde gesteld Casablanca is door de Franschen bezet maar die bezetting heeft heel wat menschenlevens gekost Blijkens de telegrammen werden een groot aantal Joodsche bewoners van Casablanca er wonen ongeveer 2000 Joden in die stad gedood liggen de straten vol doode Moeren en zgn de Fransche soldaten die Mjiandagmorgen bij het eerste gevecht gewond werden aan de gevolgen hnnner verwonding bezweken Maar daarbij blijft het niet Verschillende berif hten toonen dat ook in andere plaatsen het fanatisme der Moeren is opgewekt Het smoorde reeds lang onder de asch voor eenigen tijd deelde reiziger Bensnsan in Ëngelsche bladen een paar ontmoetingen mede in Marokko die blijk gaven van den haat der Marokkanen tegen deEuropeesche Christenen Hij verhaalt daarin WiJ reden naar het Rifland Van het Rif kwam ons een eenzaam bergbewoner tegen die een zwaar beladen ezel voor zich nitdreef Toen bij ons zag bleet hij een oogenblik staan en staarde ons aan Ik groette hem vriendelijk FLVËLLETOIM AHMET BEN TABU Een verhaal nit de zeeëngte van Oibraltar door HANS WACHENHUSEN 3 Toen hy na acht dagen ternggekeerd was vertelde men dat hy een jonge schoone christenmaagd meegebracht had Niemand zag haar cchtei want Ahmet s huis was even als alle woningen van welgestelde oosterlingen door een beogen met onkruid bedekten muur omgeven Alleen de Iman Mahomedaanache priester der nabyzynde moskee meende als hy op de galerg der minaret stond om de geloovigen tot het gebed op te roepen een jong vronwelgk wezen ongesluierd en onbekommerd voor de blikken der daar aanwezige arbeiders in den tniu van Ahmet gezien te hebbeo n In Tdrifa woonde ten dien tgde de oude seheepskapitein Jnan Ruedo die langen tifd tDuc es Oadix go Zaid Amaiika garuu Vloek over uw geloof was hot antwoord Ik wou dat ik alle Nazareuers kon dooden HiJ hiel den arm op en wees op de bergen in do verte Daar is er een die alle Nazareners de keel zal afsnijden Hg zal hêt land bevryden en de Sultan zal hem gewis tot heer over ons maken En hy zal ons redden want hg is geweldig en sterk Wie is de bevryder die de Nazareners nit het land drgven zalf vroeg ik En ernstig klonk het antwoord van Salam Hg leeft in het land Zinat en zg noemen hem Raisoeli Mohammed Raisoeli Om zgnentwil is het verboden in de bergen te gaan jagen en zelfs de Boschadors de Enropeesche gezanten durven het niet wagen Hg zal Maghreb el aksa bevrijden Dat is de stemming die onder de Marokkanen heerscht En de jongste gebeurtenissen hebben die stemming voedsel gegeven De conferentie van Algeciras meende dat aan de groene tafel over het lot van Marokko kon worden beslist Zg kon rekeninghonden met de moeningen der mogendheden zg kon desnoods de vertegenwoordigers van den Snltan dwingen de genomen besluitengoed te kenren en den Snltan er toe te brengen aan die besluiten zgne toestemming te verleenen Maar sg kon dm volksgesat van de Hosren van de Berbers van de Kabylen niet dwingen Er was slechts eene aanleiding noodig om den haat het fanatisme aan te wakkeren dat sluimert in de borst van eiken Moor Die haat is thans tot een nilbarsting gekomen En over den Sultan en do mogendheden heen roepen de Moeren thans om den Bevrgder om Raisoeli die Maghreb el aksa zal verlossen van de Nazareners Vi at moet Europa doen f De Fransche regeering de vrge hand lat n om in samenwerking met Spanje in Marokko de orde te herstellen dat wil zeggen Marokko te bezetten en met een groote troepenmacht de Kabylen ten onder te brengen f De anarchie die in Marokko heerschl kan slechts worden onderdrnkt wanneer een goed georganiseerde Europeesche troepenmacht hA land bezet Die oplossing zon de meest voor de hand liggende zgn wanneer niet de nagver onder de Europeesche mogendheden zoo groot was dat zg eikaars bedoelingen wantrouwen en daardoor elkaar niet de vrye hand kunnen laten om orde en veiligheid in Marokko te herstellen zelfs al wordt daarby zooals had Zgn huis met vgngaarden omgeven stond nabg do stad dicht bg den ouden wachttoren en aan t strand en hg bewoonde het met zyn dochter Het stadje Tarifa is nog heden belangwekkend ofschoon alles van diep verval getuigt Don Alfonzo Peres verdedigde het eens heldhaftig tegen de Moeren Toen de belegeraars by een uitval zyn zoon gevangen namen en hem Don Alfonzo voor de kens stelden de vesting over te geven of zgn zoon voor zyn oogen te zien onthoofden trad hg op den wal wierp zyn zwaard naar beneden eo verzocht om zQn zoon met dit wapen te dooden Op een overbiyisel van dezen wal stond Rnedo s huis en aan deo voet had hy zyn tuin Ofschoon het hnis bouwvallig werd droeg het toch nog een nitkyktorentje vanwaar men een rnim gezicht over de zeeëngte had De zonnescbgo van Ruado s onderdom was Valeria zgn dochter nanwelgks achttien jaar oud maar vroeg ontwikkeld zooals alle dochters van het zoiden met zwarte oogen donker haar door de zon gebruind gelaat haar slanke tgnur gekleed met open pakje Spaansche roantille en korte rokken die de kleine voeten in lage schoentjes onbedekt lieten Zg was een lief schepae maar haar donkere oogen bUkten niet meer u rreag de Fransche regeering deed de belofte afgelegd de bepalingen van da Acte van Algeciras te handhaven tk moeiiykhoid die in Marokko thans weder is ontstaan is zoo groot dat die slechts met ernstig overleg en krachtige saaenwerking uit den weg kan worden geruimd Men heeft met alle zorg gezocht naar de vermoedeiyke oorzaken van het spoorwegongeluk van verleden Zondag hg Ponls de Cé dicht bg Angers maar men heeft niets gevonden dat een veronderstelling mogelgk maakt De locomotief is vlak by do brug git e rails geloopen en toen een eindje de bru opgereden naast de rails Was het derfillement geschied op een gunstiger weg dan lzou er niet zulk een sohrikkelgke ramp nit ityn voortgekomen maar dit was nu juist een mterst ongnnstig punt voor een deraillement De locomotief kwam tot staan bgde eerste pgler en daar kon de vloer het gewicht niet meer honden zoodat locomotief en eenige wagens de rivier in vielen Hoe de locomotief op dat pnnt heeft kunnen ontsporen is een raadsel De trein reed langzaatg de rails verkeeren in den besten staat en gn van de sterkste soort zoo goed als niauyr De ontsporing is onverklaarbaar Volgens de berichten in de Deensche pers wordt koning Fredorik op IJsland overal hartelgk en met geestdrift begroet De mannen die voor afscheiding van IJsland uit het Deensche rgk zyn houden zich op den achtergrond Dat die bartelgke ontvangst weinig verandert aan het verlangi n van wel de grontt meerderheid van het IJslandsche volk om geheel zelfstandig te worden zg t nog dour de persoon van den koning aan Denemarken verbonden moge biyken uit een klein voorval dat de correspondent van Politiken meldt In zgn redevoeringen gebruikt de koning steeds de nitdrukking het Deensche ryk waartoe dan IJsland en Denemarken behooren of ook de twee landen die dat rijk uitmaken Maar in een tafeldronk sprak hg van de twee rgken De IJslanders begroetten die nitdrukking aanstonds als een bevestiging van hnn verwachting dat IJsland geheel zelfstandig zal worden De leden van den Deenschen Rgksdag verklaarden de nitdrnkking als een verspreking van den koning Volgens een telegram nit Odessa is daar devol als in haar kinderjaren en haar vader had dikwyis moeite haar nit de treurige overpeinzingen die haar menigmaal overvielen als zg uit den toren over de zee staarde op te wekken Zg was sinds een jaar met een jong zeeman verloofd eo had in de laatste zes maanden niets van hem gehoord Men had zyn schip het laatst gezien hg kaap Hoorn Zg had haar Jacobo lief en als zg aan hem dacht werden haar oogen vochtig Zy kreeg wel aanbidders toen men van Jacobo niets meer vernam maar deze werden door haar afgewezen niemand kon de oude liefde verdringen Diep verslagen zat ze op een avond weer in den met druiven heliotropen bananen en mandarynen begroeiden tuin de ondergaande zon te aanschouwen Ze was meestal alleen want haar vader zat gaarne by zgn buren of in de herberg aan de haven over de politiek zQn stokpaardje te praten zy dacht aan haar lot en dat van Jacobo die maar niet weder keerde Droefgeestig gleed haar blik over do zee waar wel schapen te zien waren maar niet het zyne dat lag wellicht reeds lang op den bodem der zee Die gedachte deed haar hnivoren voor het water en toch bleef haar oog er op gevestigd Op een oogenblik zag zy een schip met rood Tlag naderen op welke dok een man gisteren een aantal buitenlanders in hechtenis genomen die met de stoomboot Rostof uit Macedonië waren aangekomen Men vond in hnn bezit veel ontplofbare stoften plannen van Odessa en andere steden adressen van do hoogste vertegenwoordigers van het gezag een handleiding voor het slraatgevecht met jjeregelde troepen en voorts handleidingen voor het bonweo van barrikaden en vervaardiging van bommen Onder de gearresteerden bevinden zich Armeniers Turken en Perzen Een ander telegram nit OdoEsa meldt dat daar vier anarchisten nit Varna in hechtenis zgn genomen onder verdenking dat zg de vermoording van den consul te Odessa in den zin hadden om daardoor een inmenging van de groote mogendheden in de Macedonische aangelegenheden nit te lokken V Berichten nit St Petersburg maken melding van de plotselinge verdwgning van prins Ooroesof Men veronderstelt de mogelgkheid dat hy in hechtenis ia genomen nit hoofde van zgne beweringen in do Doema over de medeplichtigheid van Russische overheidspersonen aan de pogroms Men zal zich herinneren dat Oeroesof indertgd in de Doema beweerde dat er geheime drukkergen bestonden aan het departement van politie onder beheer vao Komisarof die eens leide Ik kan een pogrom organiseereó oirsral Waar ge wilt als ge wilt voor 10 ais ge wilt ook voor 10 000 personen Ooroesot was zt lt ambtenaar geweest maar had zgn betrekking er aan gegeven uit ergernis over de m dspljchtighoid der overlieid aan do pogrom i rs ii iiilc Heru hteii Frücïbui Marcolin Albert de gevallen grootheid In het wynbonwendo zuiden beklaagt lich er over dat alles wat by gedaan heeft verkeerd is uitgelegd Hg was naar Pari s gegaan om te protesteeron nergens anders voor Dr Ferroui on de anderen zegt h j trachten hem voortdurend belachelgk te maken De gemeenteraad van Cetle heeft nn ook zyn 9nlslagaanvrago ingetrokken De aartsbisschoppen van Reims Cambrai en Rouaan en de bisschop van Versaill s hebben Donderdag te Pargs vergaderd om een regeling voor de heffing van den 8t Pieterspenning vast te stfllen ten einde de arme bisdommen door de rgkere ter bolp te laten komen nengestalto met do hand boven de oog m landwaaria tnarde en wolk stnarman op do haven aanhield Het is Ahmet duisterde ze voor zich heen die komt tegenwoordig zoo dikwyis dat ik niet weet wat ik daarvan denken moet Hy is geen muzelman en ook geen christen iemand zonder geloof Myn vader vereert hem omdat hy ryk is en sloeds geschenken meebrengt Dot hy om rog bier komt verheelt bg niet evenmin dat bg een tegenzin heeft in bet geloof zgner vaderen Hg leeft daar ginds alleen en zegt dat by zgn geloof moet blijven behouden ter wille van zgn handel in schapenwol en struisvederen met de stammen aan do overzgde der bergen die wel met bom den geloovige maar niet mei ongeloovige honden Franschen en Engelscben zaken willen doen Men z u hem steenigen als men alles wist Bnitendieu bad hji door oen vrouw van zyn grootvader uok christenbloed in de aderen ofschoon hg niet begreep wat bet bloed met bet geloof te maken heeft Onder deze alleenspraak van Valeria had het schip van Ahmet de haven bereikt e h hot meisje ging in huis om het avondmaal te bereiden Kort daarna verscheen haar vader en zoo zy gedacht had met Ahmet Wordt vervolgd