Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1907

Ameide A Bau te Waddiniveen ea Versloot te Scl Ma W DuITSCHLASD In het district Bromberg waar indertijd 30 000 stakende schoolkinderen waren hebben na 3 Poolsche onders van de laatste stakers hun kinderen vergunning gegeven bt het godsdienstonderwgs in het Dnitacb te antwoorden Bij een oelening van het U23te intanterieregiment te Mlihlbansen zgn 26 man door de hitte bevangen Als middel werd op hen toegepast strafexerceeren In Neisse zakte een Initenant door een zonnesteek getroffen dood ineen Of hg daarna ook nog heeft moeten stratexerceeren zegt het Berliner Tageblatt is onbekend In Keulen is een school gesloten wegens het voorkomen van meningitis ËHOELAIIU Woensdag hebben 30 opstandelingen in Calcntta Eng Indië de politie aangegrepen die bij een Indische inboorlingenkrant een bniszoeking deed Twee politie beambten werden gekwetst RdSIïAHD Uit Petersbarg wordt gemeld dat 125 Zemstwobestaren biJ bet ministerie van eredienst een verzoekschrift hebbeu ingediend tot invoering van algemeeneu leerplicht Ze verzoeken voor dit doel om een ondersteuning Tan staatswege ten bedrage van ongeveer TVs millioen roebel voor het loopende jaar en voor later van 5 millioen jaarlgks Te Samara 12 nieuwe cholera gevallen Te Moskou is er een huiszoeking geweest in de keizerlijke technische school bommen en oproerige geschriften werden gevonden In de buurt van Moskou is een tweede bommenfabriek gevonden Er zijn 20 personen gevangengenomen Te Moskou zijn 35 werkliedenvereenigingen met 30 000 leden ontbonden Te Odessa zgn vier anarchisten alt Varna gearresteerd die van plan schengp te zijn de consuls aldaar te vermoorden om daardoor de groote mogendheden in do Macedonische quaestie lusschenbeide te laten komen BiI KiNSTiT Te Belgrado zgn uit een waggon 12 Italiaansche ridderorden gestolen Het Berliner Tageblatt vertelt dat in de gevangenis te Boekarest een man die beschuldigd werd van diefstal op zulk een beestachtige wgze gepijnigd is om hem een bekentenis te ontlokken dat hiJ vol wonden zat en de stukken vleesch uit zgn lichaam geslagen waren Staan kon biJ niet meer liggen ook niet in zijn wanhoop hing hg zich aan zijn kleeren op Ahskika Het heet dat Fierpont Morgan ontevreden over het feit dat hg voor zgn kunstschatten zooveel invoerrechten in Amerika moet betalen zica vestigen wil in Londen De regeering der Vereenigde Staten ver langt dat vgf vorderin en op Venezuela thans Toor het Haagsche Hot van Arbitrage zullen worden gebracht Bewezen te Gouda Het is de moeite waard zich van de waarhüi van een ernstig geval te overtuigen bier kannen wij dit doen De heer F Janknegt wonende Bogen O U9a te Qouda meldt ons Nn ik door het gebruik van Foster s Rugpijn Kieren Fillen zooveel baat gevonden heb wil Ik ook op mijn beurt U het bericht mijner genezing doen toekomen en hoop ik dat dit aanleiding mag geven dat veel personen die op dezelfde wijze mochten lijden hiervan nat zallen trekken Drie jaren lang had ik onophoudelijk steken in de zij gepaard met zware hoofdpijn De urine was troebel en liet veel bezinksel na Toen ik een aanvang maakte met Uw uitstekende pillen bekwam ik reeds dadelijk en groote verlichting en na bet gebruik van éen doos e ben ik zeer veel vooruitgegaan De pijn was geheel weg het water was weer helder geworden en thans wensch ik na zulk een poedige genezing U mijn dankbaarheid te betuigen voor Uw middel en waar ik kan zal ik dit aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar ia en machtig U bet publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Het waren de échte Foster s Rugpijn Nieren Fillen die den heer Janknegt genezen hebben Verzeker V dat gg het echte geneesmiddel krijgt de handteekening van James Foster staat op elke doos Zij zijn te Gouda verkrijgbaar bij de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 76 voor één of f 10 voor zes doezen BINNENLAND De Haarlemsche rechtbank moest gister en beiliiiiog neman in uks de lailUtie mentaanvragtn van zeven trawlermiatichappijen te IJmuiden De faillissementaanvragen waren ingediend door de trma Klein en Dekker te IJmuiden en door mr Oazon de la Meuse te Amsterdam De commissie van beheer der zaken van wijlen den heer Planteydt is tot de conclusie gekomen dat de faillissementen niet waren te keeren Het kapitaal dat ooodig zou zgn om de kreditearen tevreden te stellen en het bedrgf op goede grondslagen te vestigen zou zoo groot moeten wezen dat de commissie geen kans zag dat bij elkaar te krijgen Daarom verwachtte men datde faillissementen zoaden worden uitgesproken Doch eenige der kreditenren hebben samen overwogen dat uit een faillissement voor hen geen goeds zou komen Daarom hebben zg aan de rechtbank verzocht de rekesten aan te houden om de gelegenheid te hebben nog onderling een schikking te treffen De rechtbank beeft dit verzoek ingewilligd Dinsdag komt de zaak opnienw op de rol RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer gftni Ben monater vao het Kj v merkwaardige Coia poe der wordt gratis toege j Kan inaegeven worden tn SÊÊ k l offit Thee Melk Liknr Jw ÊaA Ahnnt Bier Water of in Itet J BSsL voedeel zonder dat het noodig T HB ü dat de dronkaard rüUttan wApn liet COZA POEDER Y biiM de wonderbare oigen f schap om tegenzin tot het f drinken van sterken drank V bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Hei COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld daizeilen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozan met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Oonda WOLFF Co Onze depfithonders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE iS C Jld Wacht U voor namaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Gemeng de Berichten Door tusschenkomst van den burgemeester van Maassluis is aan den kapitein van den sleepboot Wodan J van Rees een zilveren medaille nitgereikt hem door den koning van Engeland toegekend voor betoonde moed b j de redding der overlevenden van de Berlin benevens een verrekijker in etui toegekend door de Board of Trade Tevens werd een zilveren medaille uitgereikt aan K Ree O Koffeman P Jansen T van Dnyn en J Boudastein Naar aanleiding van hernieuwde relletjes is in Belfast de krjjgawet afgekondigd en zijn de straten door troepen bezet Het is in het oog loopend zoo weinig hulp als door de politie is verleend Steeds door worden zjj uit Belfast naar kleinere plaatsen overgeplaatst doch heel afdoende schijnt dit middel toch niet te zijn in aanmerking genomen dat het gemeentebestuur het noodig oordeelde niet minder dan 6 troepen detachementen over de stad te verdeelen Ook zijn er velen onder de politie agenten die er de voorkeur aan geven uit den dienst te gaan dan te verkniezen in een stil dorpje Verschillende kolendragers hebben weer het werk Deergelegd omdat de flrmt voor wU z j werkten weigerde een OTereankomat baar door de arbeiders voorgelegd te teekenen Waarvoor een bioskoop opname goed kan Bjj den heer Alberts die op de Haarlemsche kermis bioskoop voorstellingen geeft kwam gister een Zandvoortsch gezin met een ongewoon verzoek Op de bekende film het Fransche heertje zonder pantalon op het Zandvoorlsche strand kwam de afbeelding voor van een zoon nit dat gezin welke jongen gestorven is Hen had geen poitret van hem en men zon den jongen nog zoo graag eens zien De heer Alberts beloofde van de film een rortret van den jongen af te drukken Bij Gresen in Polen h eit een ernstig epoorwegongeluk plaats gehad waarbij vorschillende personen het leven verloren hebben Onder de talrijke in Den Haag vertoevende Russen voor het te honden Zionis tenCongres heerschte gisteren bjj het vernemen van het ongeluk groote ontsteltenis Op telegrafische aanvraag bleek dat onder meer tot de dooden behoort een der zeer op den voorgrond tredende gedelegeerden op het Zionisten Congres de heer Mozes Zeitlin redacteur van het Russische Zionistenorgaan Ras Swiet die op weg was naar s Gravenhage Dat de Rotterdamscbe kerwis aan de straatmuzikanten geen windeieren legt blijkt uit het volgendel De daar bekende harmonicaspeler Willem werd door de Rijkspolitie gearresteerd tot het ondergaan van 26 dagen hechtenis hem door de kantonrechters bij verschillende vonnissen opgelegd bij niet betaling der vervangende boeten Willen rekende uitdathtj tot 11 Augustus in hechtenis kon bigven daar hü de kermis niet kan verzuimen wat hem te schadelijk is Hij betaalde daarom de boeten die hem na dien datum nog van zgn vrijheid zouden berooven Dat schijnt dus voor hem de voordeeligste weg te zijn Het congres van spoorwegpersoneel waar op in verband met de voortdurende ontevredenheid onder een groot aantal categorieën van het personeel beraadslagingen zullen worden gehouden om te trachten daarin verbetering te brengen zal vermoedelijk in October of November worden gehouden Aan boord van het in de haven te Zaandam liggend stoomschip Hilversum is gistermiddag ten nadeele van den kok een bedrag van f 94 ontvreemd In verband met deze diefstal is door de politie aangehouden een lö jarige jongen die als messroomjongen voorloopig in dienst was genomen om daarna bij gebleken geschiktheid te worden aangemonsterd Hij werd gearresteerd in een café en had van het geld nog f 65 overgehouden Voor het ontbrekende had hy in de hoofdstad zichzelf en vrienden getracteerd Een vreeselijk ongeluk is gisterenavond omstreeks kwart over zes nab j het Roede Hek te Schiedam gebenrd Een 5 jarig kereltje Jan van der Stap die dicht bg de ouderlijke woning nabij het Roode Hek speelde zag zijn moeder aankomen en liep haar tegemoet daarbij de rails van de electrische tram overstekende Ongelukkigerwijze struikelde hjj en viel juist op het oogenblik dat een tram zou passeeren Wel remde de wagenbestuurder uit alle macht maar het onheil kon niet voorkomen worden de wielen gingen over de beentjes en sneden die formeel af terwjjl ook een armpje zoo goed als afgereden werd Wat de moeder gevoelde die haar jongste kind zoo deerlijk zag verminken moet ontzettend zijn geweest met geweldi moest zij worden naar huis gebracht waar zij letteriyk als een waanzinnige moest worden in bedwang gebonden Het ongelukkige ventje werd door een man op de armen genomen en naar het tramhuisje gebracht waar spoedig een dokter verscheen die zgn onmiddellijke overbrenging naar het ziekenhuis gelastte Het knaapje was reeds hij het opnemen geheel bewusteloos en is niet meer tot bewustzijn gekomen bij aankomst aan het ziekenhuis stierf het Een buurvrouw die de afgesneden beentjes zag liggen raapte die op om ze naar huis te brengen maar zij viel fianw nog voor ze het hnis had bereikt later zjjn die ook naar het ziekenhnis gebracht Schied Ct Men meldt uit Bergen op Zoom In den nacht van Woensdag op Donderdag is de handelsreiziger J J J in een goederenwagon van de stoomtram alhier door de politie aangetroffen Hy werd voor den commissaris van politie geleid waar hg bekende gelden te hebben verduisterd ten oadNl TtQ de fabriek vu lereumiddalaB Weatenborch te Ryewgk waar hg zgn diensten vervulde Hg is gisteren gevankelgk daarheen getransporteerd om voor den officier van justitie te s Gravenhage te worden gebracht Naar wy vernemen bestaat het voornemen om den monitor Reinier Claeazen diethans nog te Botterdam verbiyft en belangrgke voorzieningen behoeft 21 dezer te Hellevoetsluis buiten dienst te stellen en te vervangen door den id Matador die daartoeop s Ryks werf aldaar in gereedheid wordtgebracht Vad Aan de Jamfabriek te Breda is gistermiddag een verschrikkelgk ongeluk gebeurd Een jongen van 16 i 16 jaar aldaar werkzaam is door eene machine gegrepen eenige malen mee rondgeslingerd en w as bgna onmiddeliyk een Igk De jongens Loyen geheeten was aan een loshangende riem van een vliegwiel gaan hangen hy werd toen rondgeslingerd is misschien wel hoaderd maal in de roodte gecirkeld telkens bonzend tegen den muur Het onderdeel van zyn lichaam is tot pap geslagen Door t opschorten der kleeren is bg geworgd Dgbl V Nbr Oamo vertélt aan het Utr Dbl Er vergaderde een vereeniging van handwerkslieden die ik niet nader wil aandniden De voorzitter was volkomen doordrongen van het gewicht van zyn taak en van zgn aanzien onder zgn medeleden en trachtte dat aanzien nog te verhoogen door zoo deftig mogelgk te doen Op een gegeven oogenblik komt een nieuw voorstel aan de orde Mag ik hierover eens wat zeggen F vraagt een der leden Neen meneer antwoordt de voorzitter statig dit voorstel is urgent Er kan dus niet over beraadslaagd worden omdat niemand er iets tegen kan hebben het ia dua aangenomen De vergadering zeer onder den indruk van s voorzitters knapheid berustte Een oogenblik later zyn er eenige grieven te berde gebracht Mgne beeren deelt de voorzitter mee ik zal er voor zorgen Ik zal mg deze grieven in bet haar knoopen en ze zelf den minister ouder bet oog wrgven De leden waren met deze bloemrgke toezegging zeer ingenomen Eindeiyk wordtin den loop eener bespreking door een der aanwezigen opgemerkt dat het zoo goed zou zgn op een of andere aangelegenheid iu de pers de aandacht te vestigen Hiertegen bestaat te minder bezwaar antwoordde de voorzitter met een hoogst minzamen blik naar het tafeltje waar ik plichtmatig zat teschrgven aangezien naar ik zie de moeder der aarde hier in persoon tegenwoordig is Toen ben ik weggegaan oip eens goed uit te lachen De te Roosendaal gearresteerde spoorwegtimhtenaar S is weer op vrge voeten gesteld Het oiderzoek schgnt geen feiten tegen hem te hebben opgeleverd Einde Augustus zoaden groote roanoeuvrea in OostPruisen beginnen Thans is door den voorzitter der landbouwkamer voor de prrvincie OostPruisen in naam der landbouwers dezer provincie aan den Keizer een verzoekschrift gericht De landbouwers vragen de manoeuvres niet te doen honden of niet vroeger dan 10 September te doen aanvangen omdat er anders geen gelegenheid zon zyn den graanoogst die toch reeds groot gevaar loopt binnen te halen Herhaaldelgk is tydens het geruchtmakende procesHau te Karlsruhe sprake geweest van een heer met een gryzen baard die vlak achter mevrouw Molitor moet gewandeld hebben op het oogenblik dat zg door het noodlottige schot getroffen werd Thans is bekend geworden dat die oude heer de Baron von Lindenau nit Karliruhe ia Deze beeft nu verklaard dat Karl Hau onmogeiyk de moordenaar zyn kan Hy had reeds vroeger anoniem deze mededeeling aan den verdediger gedaan daar hg zyn naam liever niet in het procea gemengd zag omdat bg op den datum van den moord zich voor aangelegenheden van diacreten aard te Baden Baden bevond Volgens door bet Berl Tagebl geraadpleegde juristen van naam kan echter enkel op grond van deze bewering geen revisie van het proces plaats hebben Daarvoor zou noodig zgn dat een ander verklaarde de daad zelf te hebben bedreven of dat hy een ander dan Hau bepaaldelgk als den dader aanwees De koning van Siam heeft op xjjo Enropeesche reis tot dusver reeds voor 5 400 000 gulden aan juweelen gekocht De Engelsche jaweUera Hotel eo Clark hebbeo ts Ber Ign juist voor anderhalf millioen gulden byonterieën afgeleverd en te Frankfort bg de firma Koch kocht Chulalongkorn voor 1 200 000 gulden Gisterochtend omstreeks 6 uur bad aan de Nieuwebaven te Rotterdam een twist plaats tusschen een aantal kolenwerkers die den vorigen nacht gewerkt hadden op een stoomachip iu de Maashaven De twist was ontstaan over eenig verschil over de werkzaambeden Nadat in een iierberg nog eenige borrels gebruikt waren werd men handgemeen werd met messen gestoken en met revolvers geschoten Twee sprongen tgdens het gevecht in den Oroenendaal Daar juist een commando huzaren onder een wachtmeester passeerde op weg naar Feyennoord werden de vechtenden spoedig uiteengeslagen Eenige vecbtersbazen werden gewond en aan de Oostpoort in den politiepost verbonden De drenkelingen werden door politieagenten gered Te Coevorden had een autoniobielongeluk plaats De bejaarde landbouwer J Beukeveld van t Klooster die met paard en wagen waarop zich ook drie kinderen bevonden huiswaarts reed zag een automobiel naderen Hg verminderde de vaart hetgeen de eigenaar van de anto de heer Van H uit Ryssen ook deed Toch kon een ongeluk njet worden voorkomen Het paard schrok namelgk sloeg den hSogen weg al het land in met het gevolg dat B er af viel en hem de wielen over den rug gin gen Een dokter die in de nabgbeid was constateerde dat twee ribben waren gebroken De kinderen kwamen er goed af De heer Van H informeerde belangstellend en vertrok niet eerder vóér hg wist hoe de toestand van den patiënt was Een achttal bewoners van den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam zgn de dnpe geworden van een oplichter Hy deed een mooi verhaal van een benoeming tot koelie opzichter op een plantage in Ned Ooat Indië Zyn verhaal was zoo mooi ingekleed dat allen hem vertrouwden hem op crediet verkochten en bovendien nog geld leenden Hy is thans met de noorderzon vermoedeiyk naar Amaterdam vertrokken By de politie is aangilte gedaan Het testament van een dronkaard Wanneer ik mg afvraag wat mg tot een moordenaar gemaakt heeft schreef de veroordeelde Hocbe in Bautzen den avond voor zgn terechtstelling zoo weet ik maar één antwoord de drank Ongemerkt is t begonnen Keeds van kindsbeen et heb ik niet anders gezien Myu vader was een dronkaard en ia in zgn dronkenschap in de sneeuw doodgevroren Gg vaders die dronkaards zgt bedenkt dat gg door uw slechte gewoonte het bloed en door nw slecht voorbeeld het leven uwer kinderen vergiftigt I Toen ik van school afging werd ik metselaar en dronk zooals alle metselaars mgn glaasje In t eerst was ik daarbg nog een viytig en bekwaam werkman en verdiende veel geld Maar hoe meer ik verdiende des te meer dronk ik des te minder werd de lust en de kracht tot werken Ik maakte kennis met het tuchthuis en de atrafwerk inrichting Haar als ik weer vrg was begon het drinken van voren af aan Op t laatst werkte ik beelemaal niet en liet my door myn vrouw onderhouden Ik was tevreden wanneer ze mg het noodige geld voor drank gaf gaf ze t niet dan sloeg ik haar Mgn stiefkinderen moesten me t satanische vocht halen s morgens voor ze naar school gingen en s avonds als ze van het werk kwamen Jenever was mgn eerste gedachte myn eerste en laatste drank op den dag Ik zal zwggen van de schandeiykheden die ik nitgevoerd heb daar de diank mg alle wilskracht ontroofd had zoodat ik slechts myn dierlgke hartstochten volgde Ten laatste sloeg ik mgn vrouw dood Dat was de laatste schakel in den keten van mgn zonden en schanddaden waartoe mg niets dan de drank verleid heeft Zg zullen morgen geboet worden Morgen word ik terecht esteld Ik heb den dood verdiend ik sterf berouwvol en God zal mg genadig zgn Haar ik kan niet sterven zouder een luide waarschuwing de wereld ingezonden te hebhen Dat zal myn teatament zgn Die waarschuwing geldt vMr allen n myn vrienden uit de kroeg met wie ik zoo menigmaal tezamen kwam Keert om op nw booze wegen Mgn voorbeeld toont a waar t op uitloopt Werpt de jeneverflesch tegen den muur zoolang het nog tgd is voordat de drankduivel u zoover brengt als hg my gebracht heeft I Dr Jong Beidt dat r b j de keariag van de rekruten in het kanton Zurich vahde 506 47 of 9 2 pCt werden afgekeurdwegens onnoozelheid imbeciliitas By dieuit de stad bedroeg dit getal 5 6 pCt bgdie van het land 13 pCt Uy rekent dat 9 pCt van de geheele Zwitsersche jongelingschap ontoerekenbaar is Die van hetland om Zurich komen niet uit fabrieksplaatsen maar uit boerendorpen met eenryken en vruchtbaren omtrek Jung schrgfthet kwaad toe aan de gewoonte om allemelk aan de kaasmakergeu af te leverenen de kinderen in plaats van melk koffieen drank te geven Van de 78 die tusschen 20 en 30 jaren in dienst kwamen moestener 10 afgekeurd worden als niet meer instaat den dienst te verrichten wegens chronisch alcoholisme en dientengevolge ontstanebeving hart leveraaodoening en zenuwziekten N R Ct Een rgk inwoner van San Francisco de beer W H Crocker heelt een bedrag van iets meer dan 7000 gulden ter beschikking gesteld van de Universiteit van Calitorniè als bydrage in de kosten van het zenden en uitrusten eener expeditie naar een plaats waar de zonsverdnistering van 3 Januari 1908 zal kunnen worden waargenomen Te Haarlem is een droevige vergissing voorgevallen De agent 4a klasse S stond gisterennacht in surveillance voor een café in do Nassanlaan en werd door een berucht persoon J d B z66 getergd dat kg geheel buiten bezinning geraakte Toen nu de agent Verbruggen ter assistentie kwam trok S zgn sabel en gaf daarmede in het blinde rondhonwende Verbruggen een slag op het hoofd en op de i arm zoodat geneosknudigo hulp noodig werd V is buiten dienst gesield In Sommerau Duitechland klemde een buurman die met 2gn bnnrvronw stoeide de k vrouw tnsschen een kamerdeur Na korten tyd voelde zg zich onwel en begon te braken De dokter werd gehaald maar terwyi deze haar onderzocht bezweek de ongelukkige Bg de Kamer van Strafzaken te Duisbnrg ia een ongewoon ruwe d iad in behandeliug geweest Den 22en Juni 1 1 kreeg de 16jarige mgnwerker Aug Kurner op de mgn Rosenbinmenduelle woorden met den smid Schmitz Plotseling greep Schmitz den jongen beet en legde hem op het aanbeeld waarop de werklieden Forschkee en Petruscbka door middel van een slang van een luchtdrukleiding van acht atmosferen het lichaam van Körner vol lucht pompten De juugen werd inwendig ernstig gewond en is nog niet geheel hersteld Schmitz werd veroordeeld tot vgf eken gevangenisstraf de beide andere ruwe klanten elk tot drie weken Een ysbaan te s Gravenhage Het bestuur der Haagsche IJsclub heeft do hand kunnen leggen op de weilanden gelegen tnsschen de zoogenaamde Molensloot en het Oude Loo De breedte van dit terrein is 100 M en grenst onmiddellgk aan den Beznidenhoutschenweg de lengte is niet minder dan 700 M zoodat de geheele gsbaan dus eene oppervlakte zal verkrggen grooter dan de Maliebaan Behalve voor do gewone baan is er das raimte genoeg voor kinderbaan afgeschoten gedeelte voor bandy enz Komen echter de noodige fondsen voor 1 September niet bgeen dan acht het bestuur misschien voor jaren de kans verkeken dat s Gravenhage een gunstig gelegen veilige ysbaan rgk wordt Stadsnieuws GOUDA 10 Augustus 1907 Hedenmiddag geraakte een ongeveer 6jarig kind van den heer M aan de Turfmarkt te water Spoedig werd het gered door D Hofstede By Kon Besl van 7 dezer zgn met ingang van 1 September benoemd tot leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier M S Both eo voor het tgdvak van 1 September 1907 tot en met 31 Augustus 1908 J W F van Meegeren beiden tgdelgk leeraar aan die school en is tydelgk benoemd tot leeraar aan die school J Kimmerer onderwyzer te s Gravonhage Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen Franach L O mej A Grebe alhier De afdeeling Gonda der S D A P in huishondelgke vergadering bgeen op 8 Aug 1907 beeft na bespreking van de bonding van den Raad bg de behandeling van het Werklieden reglement de volgende motie met algemeene iteoman aangenomen De afdeeling spreekt hare scherpe afkeuring uit over de wgze waarop alle gemeenteraadsleden overeengekomen waren de op het werkliedenreglement ingediende amendementen niet te steunen en aldus deze zonder bespreking van de baan te schaiven door welke handelwgze zoowel kerkelgke als liberale raadsleden zich zelf hebbei geatempeld als één reactionaire massa roept daarom de arbeiders op zorg te dragen dat zg hun eigen vertegenwoordigers in den Raad brengen NiEuwEROBï a d IJskl Naar aanleiding van bet schrgven van burgemeester on wethouders onzer gemeente aan de onderteekenaars van het adres aan den gemeecteraad ter verkrgging van een telefoonkanloor is in het café L Espéranoe van den heer L Erberfeld aan s Gravenweg door die onderteekeuaars een vergadering belegd ten einde te bespreken hoe in dezen te handelen Lang en breed werd over de zaak van gedachten gewisseld totdat men eindelgk besloot een deputatie naar den Raad te zenden met het doel te trachten dien van gedachten te doen veranderen en de kosten van aanleg en exploitatie geheel voor rekening van de gemeente te laten komen BEÏÏRS VAU EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 5 AUG Staateleemnqen PoBTDOAL Oblig 3e Serie fr 050 JJ 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusland Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDMBiA Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Recepia L 100 IV 24Vi lïypotlieek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepaHypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 HB lJ2ón van üoelger North w Pac Hyp Bank f 90 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheckbrielbank 4 99 Fandb Holinndscbo Hypb 4 99 Scheepvaart Maat schappijen Pand Holland ullStv Mu 35 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypothoekbnnk te Amsterdam 4 100 Spoortaegleeningen Italik Oblig Zuid ltaliaanscbe Spw lMg A 367 Premieleeninqen büUiiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Dwereen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende Z üMEHMAlTTELS en COSTUMES worden lot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend l l Z JK fS V uoi dsr Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAFONSTOFPEN met danrby passende GARNEERINGEN Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Ang Matthias ouders M Frie en J van der Hout Gerardns Wilhelmus ouders J F Flux en C M C de Groot Johannes Oornelis ouders H Eynhont en C W Wiltenburg 8 Sjoukje ouders M Sytsma en G M Bondewgn Arie onders D den Held en L P van der Sloot 9 Andreas Jacobns Leonardos coders L P Turkenburg en M Bremmert OVERLEDEN 7 Aug L van den Heuvel 2 j ONDERTROUWD 9 Aug J G Zgleman en S van der Meer F Rietkerk en C Planken A C van den Berg en L A Bezem J Bariyn en H van Kekem te Nolte H A Dielemans ADVKKTEi TH i Voor de vele en treffende biyken van belangstelling ter gelegenheid van ons 40 jarig Hnwelgksfeest ondervonden betuigen wg onzen harteiyken dank J DE JONG Hz en M B S DE JONG Weijma Gouda 10 Augustus 1907 SOTÏsrayËlÖüDÏ CURATOREN maken bekend dat het te TOI L ATINC18 BlL MEI zal worden gehouden op 2 en 3 September e k Aanmelding bg den Rector Dr A VAN IJSENDIJK vóór Augusta as OUD PAPIER Zg die weoscben dat onze beambte periodiek dus wekeiykfl of maandelgks hun oud papier en couranten aan hnis komt afhalen verzoeken wy beleefd hun naamkaartje of een boodschap te zenden aan ons BROKKENHUI8 Roosendaal hoek Paradijs De Gom missie C J C HOOGËNDIJK J H DE WILDE L A H QUANT DE OOEDKOOPSTB DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE M O P E B I A il E M zyn beslist die der Firma WELIION THE LADIES JOVRDAL met minstens drie gratis geknipte patronen un een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met oen gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD REXa FASBlOSa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proe numnters AU met kastel Holl Bljvoetisel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn OKKNIFTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 vorkrügbaar bg MILIiY SIMONS Den Haag Wild eii Gevogelte Van af heden en vorder dageiyka versch verkrggbaar Braadkuikon Soepkippen Duiven Puularden Kapoeqen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoender Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T Gl XT Bi iVO Poelier Ooaterstraat 18 ROTTERDAM Telepkoon Interc No 2031 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze Iu olleceti getcUUerdi Ê ortrellen feintureUogaertt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Ge lll Prgscourant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B HOGABRia S Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn