Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1907

i o 10408 Dinsdag 13 Augustus 1007 40ste Jaargang ftOüDSGHl JMieuws en Advertentieblad mmm roor Gouda en Omstreken Telefoon nin Sfl A D V E R T E N T I E Ti worden gepLiat van 1 i reg els a 50 Centen iedere reg nieor 10 Centen Groote letter worden Ifcipkcndnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën oi 1 uur ilesNjiidil Teletot n No 89 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzonderingvan Zon en Feestdag en De prijs per drie maande is 1 25 iranco per Iiost 1 70 Afzonderlijke NoiTiiv ers VIJF CENTEN BERICHT VAN INZET DE Onroerende Goederen ONDKR Gouda en Moordr ht op den 8 Angnstus 1907 dour NotSfk ï aBOHSBUpAAL to OouOa in het openbaar geveild zgn ingezet als volgt No 1 op i 6020 No 6 op t 6700 verboogdmet400 verboogdroet 300 No 2op 5600 No 6 op 9200 rerhoogdmet400 No 3 op 3800 7 4300 Terhoogd met1000 No 4 op 5100 8 2200 verhoogdmet verhoogdmet200 De afalay biyit bepaald op DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1907 des voormiddags 11 uur in bet hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda Perceelsgewijze verhoogingen kannen worden aangenomen tegen genot van 10 der verhoogingssom Molarls MOlTIJfl TE GOUDA is voornemens om op MAANDAG 26 AUGUSTUS 1907 v m 11 aur in HEÏ SCHAAKBORD a d Kleiweg aldaar publiek te rellen en te verkoopen Perc 1 Een pand met ERF KEUKEN an OPEN PLAATS zgnde KOFFiElllJiS waarin verijuniiing genaamd £ KUANU aan de Wilhelminaatraat te Gonda M no 70 voorzien van Gasen Waterleiding Perc 2 Een ffoonbulis met ERE en OPEN GROND aan de Wilhelminastraat te Gonda M uo 72 zoodanig als op het terrein is afgebakend Perc 3 Een perceel Bouwgrond met daarop taande LOODSEN en BOOMEN liggende achtei perceolen 1 en 2 met eene gang uitkomende in de Wilhelminastraat te Gouda en achter strekkende tot unn de gerioleerde zgl Perc 4 VV onlt liiot verkocht Peic 5 lieii Wooiiliiils met ERE en TUINTJK vooi zien van waterleiding a do Boomgaordstraat te Gouda KR no 35 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkoopiiig van 10 3 nro en s morgens v66r de veiling Nadere inlichtingen ten kuntore van Notaiis MONTI IN voornoemd a d Kleiweg E no 21 te Gouda en voor zooveel perc 1 3 betreft ook bj den eigenaar den heer P J BELLAART Sr Varkenmarkt te Gonda ANKER A PAINEXPELLER TEGEN RHEUMATIEK i EN VERKOUDHEDEN ANKER V Ruim 35 jaar door miluocncn JICHT CN nHEUMATItKUJDEnS MET SUCCES GEBRUIKT I Verkwjcmar in flesschen vak 50cl5 75cls EH us tu H H Apothekers en Drogisten F Ad RICHTERiiC Rotterdam i e Gouda bj 0 LUGEK Apotheker Markt en biJ WOLEK o Westhaven 198 SAMOSWIJN 03 cent lier Jle ck Aanbevelend Firma Herman Zoon Het grootste en voornaamste EQUESTRISCHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht Oeen reolame ODderneniinK doch reéele vertooningen op bet gebied van werkelijke equestrisohe kunst In hare boogste volmaaktb id ülleelifi 1 laj eii In GOUIIi KONINKLIJK NEDERLANDSen Circns Oscar Carré Zaterdag 17 Aug 1907 s avonds 8 uur en volg ende 6 dagen Gala Voorstelling met een hier nog nooit gezien Praehi Prograinina Optreden der beste Kiinatenaars en KaAstenareBsen 200 FKKSONKN Kijk program 120 UASPAAltOEN Bovendien OEORE8SEERDE OLIFANT enz LE8 JACODA8 Keizerljke Japansche Hofkunstenaara 15 Japanners in hunne nog onbereikte praestaties ais Jonglciir Equilihiisten on Acrobaten De Wereldberoemde Amerikaansche Kunst Wielrljderessen The O Kaufmnnn 6 flinke Jonge lamea Woensdag 21 Augusftis 2 uur Extra Familie Yoorstelling Tegen verminderde prüzen ATONDPRUZEN Loge 1 Ie Eang f 1 50 2e Rang 1 8a Rang 00 et VRIJDAS 23 AUGUSTUS s avonds 8 uur LiATSiTE VOOKlSTflLLI C Eiken avond na afloop der voorstellingen EXTRA TRAM naar BODEGRAVEIT Onontbeerlijk is het genot van een DAD IEIDHTINS zooals 8CH0MMKL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prüs van conjpleete inrioliting Bad en prima Geiser van a f 75 en hooger Beleefd ainbevelend M M V LOOIT DUBBELE BUURT B 13 I ïelfn 117 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irSA KOi1lillKL MKR r VBItlKHBN Voedert uw Fee mot de xitivere murwe merk Ster en W I uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte on grootste voedingswaarde Eere Diploma Parijn 1900 Segen Gouden Medaillea GEBR RIJKEN Ê PE LANGE MT ROTTERDAM i VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hvofdmagaiijn Gedempte Binnenrotte 134 Telef 3S99 ie Idagaxijn West Sieuwland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 INRUILEN STEHHEÜ VERHUREN REFAREEREN DE PHONOLA il KelUk8 in onze Salons te hooren PHOIiMAHO MISNDR PB01LI5T AITEE TEITIËN in aUe Couraiiteii worden aangenomen door het Adverteutle Burean van A BHINKMAN ZOON Openbare Yerkoopin TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevesligden Notaris J kOËMAN VAS No 1 Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WINKEL EN WOOMIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wijk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wjik M nos G en 8 kadaster Sectie C nos 105a 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 6gTentiaren Wük M no 8 is verhuurd voor i 1 50 in de week de andere perceelen zijn te aanvaarden 1 November 1907 En no 5 Een goed onderhouden Pakhuis met BoveewoolDg aan de Keizerstraat te Gonda wijk Knos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren B j de week verhuurd r beneden voor f 1 35 en boven voor t 2 50 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Kennis Cadeau Te Koop aaogeboden een hagel splinternieuw HOOÖARM EMINAMCHINE nienwBte model van 45 galden en na voor 15 gulden by W VËRHE JLE9I Korle Groenendaal 4 Gouda öMülirNTT wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Brabantsch Scliocii u Laarzcnmagaziji KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle rejijiratiön en aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar b PEETEBS Jz Let op cachet en kurkhrand GEEN OUDEI Maar pik splinter nieuw HANSNAAIfflAGHINE hoogarm zoo uit de kist van 45 gulden nn TE KOOP voor i 14 50 het is om te huilen bg W VEHMEULEN Hoogstraat 78 Botterdam Telephoon 5263 INRICHTING VOOR REPARATIE Tfiii ion Dordrecht Voorstraat 267 eu üiiiaien q Groenendari i aoida Dmk ran A BBINKUAN A Zs Bultenlandscb Overzicbt Reuter seint uit Tanger dd 10 Aug De toestand verbetert zich in Mazagan waar de stadsgonverncur de orde handhaaft en waar de inlandsche bevolking die evenzeer als de Eoropeérs de komst van do buiten wonende Berberstammon in de stad vreest veel kalmer is Oit Casablanca en Rebat waar ook de rust geleidelijk wordt hersteld wordt een aanmerkelijke ontspanning gemeld De Fransche regeering staat voor oen rensachtige moeilpheid Zij heeft die niet gewild en niet gezocht Clemenceau verzekerde voor enkele dagen nog dat Erankrijk de Casablanca qoaestio zoo vreedzaam mogelijk en zonder onnoodig bloedvergieten regelen zon Het optreden van den commandant van den kruiser Galilee en van den Franschen viceconsul te Casablanca heeft plotseling aan den toestand een geheel anderen keer gegeven Het is moeilijk te beoordeelen in hoeverre dat optreden noodzakelijk was Zoolang niet de nauwkeurige en zorgvuldig onderzochte bijzonderheden bekend zijn is het beste met voorzichtifi e terughouding over de beschieting te spreken l3e lezing die do correspondent van de Daily Mail geeft wekt het vermoeden dat de verantwoordelijke Fransche officieren in Casablanca zich door hnn voortvarendheid hebben laten meesleepen tot een daad die in lt t programma van actie der Fransche rege ring ipet voorzien was Die daad heeftJilgehee Uarokko den fanatieken baat tegen de N ffrini doen ontwaken En Frankrijk dat geen Ma okkaansche exj edilie gewild heeft omdat jbet daarvan noch het einde noch de kosten lan overzien gezwegen nog van de EnropeMche verwikkelingen die zulk een expeditie na zich kan sleepen is nn wel gedwongen na dezen eersten stap den tweeden te ondernemen Voor het oogenblik heeft de Spaansche regeering aan de mogendheden een nota gezonden van denzelfden inhoud als de Fransche Spanje verklaart daarin dat het volkomen met Frankrijk overeenstemt Maar in de pers wordt duidelijk het krachtige verlangen nitgesproken dat Spanje zich niet in het Marokkaanscho wespennest steken zal dat Don Qnichot op geen nieuwe avonturen zal uitgaan en dat slechts het aller FEVILLETOX AHMET BEN TABU Een verhaal nit de zeeëngte van Gibraltar door HANS WACHENHUSEN 4 Onz vriend doet ons het genoegen ons te bezoeken sprak Rnedo Hg wil eenige dagen in Tarifa vertoeven voor zaken en ons dan voor ziJn vertrek naar de woestijn vaarwel zeggen Valeria ontving hem met Spaansche hoftelgkheid Zij reikte hem haar hand die hjj langer vasthield dan haar geduld eigenlijk toeliet maar Ahmet de bij zijn geloofsgenooten zoo ernstige man was zoo beleefd lieftallig tegen het meisje dat het onmogelijk was zijn vrijpostigheid kwalgk te nemen Ry leefde zei hij in zijn woning als een banneling uit de wereld van genot en vreugde zoodat het een feestdag voor hem was als bij haar eens in de schoone oogen kon zien zij mocht hem dit genoegen wel gunnen Spanje is het land der hoffelijkheid en Ahmet die een gedeelte zijner jeugd in AntaluU doorgtbnoht d ook Vrukrijk en noodzakelgkste geschieden zal De Liberal haalt een zinsnede aan nit een Fransch blad waarin gezegd wordt dat Frankrijk en Spanje door een overeenkomst verplicht zi n in Marokko gemeenschappelijk op te treden het Spaansche blad voegt daaraan toe Juist tegen dio overeenkomst die het land niet kent en waarvan het ook niets wil weten richt zich do openbare meening met een zeldzaam aanschouwde eenstemmigheid De Imparcial bevat een scherp artikel tegen de Daily Telegraph die Frankrijk steeds tot militaire handelingen aanspoort en meent dat dit Engelsche optreden verdacht is en do aandacht der regooringen trekken moet die by de Marokkaanscho qnaestie belang hebben Do regeering is wel wat onder den indruk van die stemming De minister van oorlog verklaarde dat slechts 500 man gemobiliseerd worden en dat de geruchten over het samentrekken van troepenafdoelingen aan de Zuidknst valscli zijn En in oen offlcieuso verklaring wordt gezegd dat Spanje wol maatregelen zal nemen ter bescherming van de Spaansciio onderdanen maar dat overigens de houding van Spanje zoo zal wezen dat onder geen voorwendsel daarin de wensch naar inmenging of naar bezetting jran Mar liasnsch gebied kan worden gezien Toen de aandrang van don Bond der echt Russischo mannen tot ontbinding der tweede Dooma zoö sterk werd dat Stolypin daaraan niet langer weerstand kon bieden moest eene aanleiding worden gezocht voor die daad Stolypin vond die aanleiding in de weigering der Doema om zonder nader onderzoek de immuniteit van 55 barer leden op te heffen beschuldigd van hoogverraad en samenzwering tegen den Tsaar Thans is in die samenzwerings zaak de acte van beschuldiging bekend geworden en daaruit blijkt hoezeer de beschuldiging destijds werd aangedikt om een reden te hebben tot optreden tegeq de Doema De aanklacht wordt ingebracht tegen 5 personen wegens voorbereiding van den aanslag tegen 13 anderen wegens daarbij verleende hulp Uit de beschuldiging bigkt dat voor een aanslag op het leven van den Tsaar door een der beklaagden ernstige toebereidselen zgn gemaakt Alles wat daarop betrekking heeft beperkt zich tot een verhaal over een gesprek tusschen den beschnldigde Nanmof met een kozak over de inrichting van het paleis en over het Engeland bezocht had verstond zich hierop Valeria behandelde hem evenwel met eenige terughouding een soort wantronwen Ahmet was aan de goK ele kust bekend en het oordeel over hem was verschillend naar mate hij zich aan de lui had loeren kennen en van welke zjjde Valeria kende hem slechts van de beste zijde zij wist niet eens hoe de jonge man met haar vader in aanraking gekomen was t Was haar onbekend dat dezo van Ahmet s vader geld geleend had om zjjn huis te koopen en de zoon het bewijs hiervan in handen had en alzoo de schnldeischer van Rnedo was Het avondmaal door Valeria opgedragen werd onder gezellig gekout genuttigd want Ahmet was een aangenaam verteller Toen hij vertrok verzocht hjj Valeria den volgenden avond weer te mogen komen waarna hiJ met den onden man de woniig verliet om in de herberg een glas wijn te gaan drinken Don Juan sprak hij tot dezen toen zg samen in de gelagkamer zaten je weet dat mijn vader je duizend duro s geborgd heeft alzoo ik zjjn erfgenaam vergeef mij dat ik er over spreek want een gewichtige aangelegenheid dwingt er mij toe Ik Duro Piaster Spaansche mant ter waard van t 1 60 nemen van zanglessen door Nanmof om lid te kannen worden van de keizerlijke hofkapel Voorts bevat de acte van beschuldiging eenige feiten die ton laslo worden gelegd aan de beklaagden on die worden aangeduid als voorbereiding voor de veiraoording van Stolypin on grootvorst Nikolaas Ook deze feiten zijn niet van ernstiger aaid dan die welke Naumot ten laste worden gelegd Het geheele grootsch opgezette samenzweringaprocos schpt te zullen uitloopen op een berg die een heel klein muisje het levenslicht doet zien Do dertien op het tweede plan voorkomende jwrsonen worden beschuldigd voor do liooldschuldigon brieven te hebben ontvangen woningen te hebben gehuurd en dergelijke diensten to hebben verricht Het blukt uit niets dat zi bekend waren met de vermcendo bedoelingen van Nanmof en ziJn modobcschuldigden Nu dü geheelo geschiedenis door een onbesciieidonheid van oen der advocaten in de pers gepubliccead is word het eerst recht dnideluk welk oen droevig voorwendsel Stolypin na lang zoeken eindelijk moest aangrijpen om den wensch der reactionaire hofkringen te kunnen vervullen en de Doema te kunnen ontbinden De bericliten van dci Perzische grens zjjn tegenstrijdig Het is echter uitgemaakt dal het inoidoi t in de streek Honto Koulak heeft plaats gehad Do officioelo Tnrkselio lezin j is dnt een Turksoho oflicior commandant van een detaclieraent groot 1011 inan die sinds vier maanden to Morgovar op de Perzischo grens was gestationeerd bericht ontving dat de Perzische commandant Medji Es Saltanah met geregelde on hulptroepen en 400 opstandige Armeniers zich voorbereidde tot een aanval De Turksche officier vroeg om versterking die io den vorm van twee bataljons infanterie en een batterg artillerie naar hem werd afgezonden Do Poizen deden werkeljjk een aanval maar werden teruggeslagen met zware verliezen vooral onder de Armeniërs waarvan een groot aantal werd gevangen genomen De Perzischo regeering daarentegen werpt de verantwoordelijkheid van het gebeurde geheel op do Torken Volgons haar was ModjiEs Saltanah met 1200 man infanterie en cavallerie naar Tuli gezonden in de buurt van Mergovar om do moordenaars van een A meenschen zendeling te grsjpen on ook om de talrijke Perzisctre en Koerdische bandieten verlang dat geld niet terug integendeel ik wil het je schenken als je mg je schoone dochter Valeria geeft Ik wil er je zelfs nog tienduizend duro s bg geven om je bouwvallig huis te laten restaureoren want je kunt nog lang leven Neemt ge mjjn voorstel aan De oude Rnedo had eer gedacht dat Ahmet zjjn geld terug zou vragen dan deze vraag te boeren Hg krabde zich achter t oor liet toen de band op tafel vallen en zei Oaramba dat komt onverwacht Ie weet Ahmet haar verloofde lacoho Dom volk viel Ahmet in men heeft te Cadix reeds lang het bericht dat zgn schip met mnn en muis vergaan is Do verzekeringssom is den reeder allang uitbetaald De onde die nog niet van Jacobo s dood overtuigd was keek hem twgfclend ann en vervolgde Maar wat zult gij met een christenvrouw doen Mgn dochter is in het vrome geloof groot gebracht ze gaat lederen Zondag naar de kerk Ahmet lachte en zei Tk geloof evenmin aan onzen Mahomed ais tan nw Chrisins en wij Valeria en ik kunnen ze beiden missen Overigens heeft de Khalif zelf een christenvronw een Engelsche tot zjjn wettigt noaw geaomsn eo de lalam verbiedt die daar huisden af Ie straffen Terwijl hö daar gekampeerd was ontving do Perzische commandant een ultimatum vnn den Turkschen bevelhebber die met vier bataljons geregelde troepen verscheiden kanonnen en 4000 man ongeregelde Koerdische ruiterij oprukte Hom werd bevolen het terrein binnon drie nar te verlaten Modji verzoekt uitstel om eerst zijn regeering te raadplegen maar toen de drie uren verstreken waren bombardeerden de Turksrhe troepen zijn kamp en noodzaakten de Perzen terug te trfkken Do Porzen boden geen weerstand De Porto is door de gezanten van Engeland en Rusland schnflelijk verzocht ton spoedigste do Turksche troepen van het Perzisch gebied terug te trokken Donderdag hohben naar de Matin correspondent te Tnrjjn aan zjjn blad meeiJeelt anticloricale betoogingen te Piza in Italië plaats gehad Do arbeidsbeurs te Romo had het plan tot oen ulgemeene staking als protest tegen t gebeurde te Sjieziaotgekourd Het scheen dus niet tot ongeregeldheden te zullen komen toen to Piza vrü ernstige onlusten uitbraken Do arbeidsbeurs daar tor stede hooft do nlgemecpo staking afgekondigd onder borfaInig van den dnur Vrijdagfnorgen hebben 200 betoogers do stad doorkruist om te trachten dit besluit uitgevoerd te krijgen Zg haddon het voornamelijk op de vreedzame winkeliers gemunt dio jn allerijl hnn magazijnen sloten Z j die zich trachtten to verzetten werden op do brutaalste wgzo mishandeld terwijl do winkels mot steenon gebombardeerd worden Do eigenaar van oen krantenkiosk word met oen knuppel afgeranseld Rijtuigen moesten het eveneens ontgelden indien de koetsiers niet spoedig maakten dat zo weg kwamen Dit handjevol booswichlen was gedurende oen uur vrijwel meester ran de stad Alles vluchtte voor hen trarawachthnisjos en oioctrischo installaties worden verwoest Een aanvul op de gasfabriek werd door de troejien verhinderd die eerst later tusschonbeide kwamen Deze hadden vool moeite de manifestanten uiteen te drijven Hot gelukte eerst nadat nog een paar tramwagens omvergegooid waren In den namiddag werd een betooging buiten de stad gehouden Toen zg later do stad binnen wilden trekken erd dit door do politie verhinderd die tal van lieden in hechtenis nam Te negen uur was do rust horsteldj X dit ook niet Onze kerk Ze zal hem vergoten als zg een onder heeft Maar zult gd dio andere dan kunnen wezen Ik ben rgk on kan mei haar leven waar ik verkies Zeer guod maar ga dan tot hot christendom over want wat zal do wereld zegden als de kerk h ar zegen niet uilgosjiroken heeft over Valeria s hnwelgk Dat kan niet Otsehoon ik in mijn liatt geen Mahomedaan ben moei ik toch bg dit geloof blijven dat heb ik miJn vader plechtig beloofd Hg zelf heeft de schuld dat ik geen goed geloovige geworden ben Wordt vervolgd