Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1907

De gearresteerden zullen zich voor de politierectatbank te verantwoorden bebben Ër is een olflcieele statistiek verschenen van het aantal spourwegongelnkken in 1906 in de Vereenigde Staten voorgekoiten Niet minder dan 4225 personen werden gedood waaronder 418 reizigers Het aantal gewonden bedraagt 12 000 Deze getallen zjjn record Het is natnnriyk onmogelijk dat al deze rampen zuiver aan ongeluk te wijten zijn Er worden heel wat spoorwegen in da Vereenigde Staten gebonwd op speculatie met groeten spoed en zonder veel accuratesse in elkaar gezet En over die slechtgecon strueerde lijnen donderen de treinen met een vaart van honderd mijlen in het unr Oeen wonder dat er b jna dagelgks ongelukken gebeuren Thans wordt aan dit onderwerp door de Amerikaansche regeering aandacht geschonken en men kan in de naaste toekomst een wetsontwerp verwachten waarbij zware straften worden gesteld op het veroorzaken van ongelukken door slechten bonw van spoorlijnen Verspreide Berichten Frankrijk Voor het assizenhol van Meurthe en Moselle heett Vrijdag terecht gestaan een antimilitairist die tydens de staking te Lnnéville het plan ontwikkeld had voor antimilltaire propaganda in bet leger ten einde de soldaten bij werkstakingen in plaats van op de werklieden op hnn meerderen te laten schieten Hij is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf Enoelanu In het geheel hebben bjj de vl ootoeteningen 8 torpedovernielers averij opgeloopen Alle dokken te Portsmontb liggen vol Afbeeldingen van den vernieler Quail in de Ëngelsche bladen toonen aan dat het schip ongeveer de geheele voorpiek mist In een oorlog kon het niet erger toegetakeld ziJn De wijziging welke bet Hoogerhnis in het ontwerp op een gerechtshof voor booger beroep in strafzaken heeft aangebracht scbijnt daarin te bestaan dat de rechter die het vonnis in eersten aanleg velt beslissen moet ol de zaak voor booger beroep in aanmerking komt Nogal een zonderlinge bepaling EuSLiSD Het Hoode Kruis heeft 100 000 roebel beschikbaar gesteld voor den strijd tegen de cholera en overweegt de uitzending vao artsen naar de aangetaste gouvernementen Br ztjn 8 nieuwe gevallen gemeld waarvan 3 doodelijk zijn verloopen In Petersburg zelf is ook iemand gestorven onder choleraachtige verschijnselen Amerika Koosevelt s schoonzoon Longwortb heeft in een redevoering gezegd dat vele Amerikanen blij zouden wezen als zg van de Filippynen at waren Wil Japan ze dan niet hebben f In Chicago hebben 80O telegraatbeambten gestaakt dat geeft heel wat consternatie In andere plaatsen sluit men zich biJ de beweging aan BINNENLAND VREDE8C0NFERENTIE De tweede subcommissie der tweede commissie volbracht gister haar werkzaamheden met nog enkele kwesties van baar piogram aan een comité van onderzoek door te zenden Het Londensche dagblad de Tribune zegt in een hoofdartikel van bet vredescongres dat het allen zin voor humor mist Anders zou het niet het voorstel aaugenomen bebben om de beschieting van een onversterkte haven ongeoorloofd te verklaren ungenoeg op hetzelfde oogenblik dat Fransche oorli gsschepen twee weerlooze Marokkaansche havensteden platschoten Het Deensche voorstel gister ingekomen om mobilisatie van onzgdigen ter handhaving van hun neutrafiteit niet te beschouwen als een onvriendelijke daad ook al is de oorlogstoestand tijdens de nxyoilisatie nog niet ingetreden is do vrucht van voor overleg zegt het Hbl Men beweert dat aan do redactie van dit voorstel de Nedorlandsche delegatie niet vreemd was ja men beweert zelfs dat deze het bad geinstigeerd Ik meld dit onder voorbehoud zegt de berichtgever maar dat dit voorstel de hartelijke sympathie der Nederlandsche delegatie zou bebben komt mö op zich zelf niet vreemd voor Uit het geheugen citeerend herinner ik aan de behandeling van de begrooting van minister Staal in de Eerste Kamer jeneraal van LOb o Beli Mi toen met andere woorden Gij hebt zoo vaak gesproken over de taak van het leger en daarbij het woord mobilisatie dikwerf gebruikt maar zoudt gij niet meenen dat mobilisatie enkel wanneer maar oorlogsgevaar tusschen andere mogendheden dreigt oovrieiidelijk zon worden opgenomen F Minister Staal antwoordde toen ook zoo ongeveer dat het hem niet denkbaar voorkwam dat mobilisatie van een onzijdigen staat ooit als een minder vriendschappeiyke daad zon worden beschouwd Men heeft misschien geoordeeld dat t toch maar beter zon zijn wanneer de Conferentie dat uitsprak Zal zg het doen 1 Naar betgeen ik beden avond hoorde zouden enkele groote mogendheden beslist gekant zgn tegen het voorstel zooals het daar ligt omdat het in veel te algemeene en te ruime termen is vervat Het algemeene redactie comilé dat tot taak heeft de slot akte der Conferentie op te stellen heeft dezer dagen een eerste vergadering gehouden waarin het een subcomité van vgf leden heeft gevormd dat meer bepaaldelgk belast is met de voorbereiding van die slot akte Dat subcomité heeft tot voorzitter gekozen den heer Renault F ankrgk Men sehgnt er een oogenblik over gedacht te bebben de Conferentie in den loop van deze maand voor eenigen tgd te ver dagen ten einde den gedelegeerden in de gelegenheid te stollen vacantie te nemen en dan de Conferentie in het najaar bv October weer te doen bijeenkomen Maar dit denkbeeld moet geen weerklank hebben gevonden Als tgdstip voor het uiteengaan blgft 25 Augustus of begin September tot op dit oogenblik het waarschijnlijkst Gemeng de Berichten Hieronder volgen de maatregelen door do Hollandsche Maatschappg van Landbouw genomen naar aanleiding van bet veeverbod der te s Hage te houden Nationale en Inter nationale Landbouwtentoonstelling De tentoonstelling zal thans duren van Maandag 16 September tot en met Zondag 22 September De opening heeft plaats Maandag 16 September des middags om 12 nar en de indeeling der tentoonstelling is als volgt Van 16 tot en met 22 September zullen de Inzendingen in de rnbrieken Zuivel Bjjenteelt Producten en Zaden Staatszorg voor den Landbouw Nieuwe Vindingen Heideontginning Boscbcnltuur Grondverbetering en Zoetwatervisscherij Hoelbeslag ter oplnistering op bet terrein aanwezig zgn De Paarden ziJn er van Maandag 16 tot en met Donderdag 19 September en het Pluimvee van Vrgdag 20 tot en met Zondag 22 September Verder is door het hoofdbestuur bepaald Ie Dat de derde nationale en de tweede internationale boterkeuring op Zaterdag 14 September gehouden zal worden en niet op Woensdag 11 Septembei de gezouten zoowel als de ongezouten boter moet nu op 4 September door de deelnemers afgezonden worden 2e Dat het reeds betaalde inleg en stalgeld voor de rubrieken Hundvee en Kleinvee aan de inschrijvers zoo spoedig mogelijk zal worden teruggezonden Eergisterennacht is door een drietal politieagenten te Middelburg een goede vangst gedaan meldt de M Ct Onstreeks twaalf uur boorden die mannen in de richting van het Domburgsch Schnilvlot een kar rgden en tegelgk zagen zQ een persoon komende uit de richting van de Langevialebrug snel wegloopen Bg onderzoek vonden de politiebeambten op een plein in die buurt bestemd voor bergplaats van hout enz een handkar beladen met vleesch waaronder een persoon die zich slapende hield Die persoon de buiten betrekking zgnde slagersknecht J P wonende alhier deelde mede dat het vleesch bestemd was voor zekeren J G metselaar en paardensleger op den Molenberg Het vleesch werd in beslag genomen en naar do vleeschhal vervoerd Daar werd het door de keurmeesters van vee en vleesch onderzocht die bevonden dat bet afkomstig was van een gestorven paard en totaal ongeschikt voor de consumptie nis zijnde raeds eenigszins in staat van ontbinding Aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam is Vrgdagnacbt een tot nu toe onbekend man in beschonken teestand van den wal op het RguBcbip Mannheim 50 gevallen Naar den politiepost op het Burgemeester Hoftmansplein gebracht overleed bij zonder tot bewustzijn gekomen te lyn ten gevolge van scbedelbrenk Door oplettendheid van den machinist van den trein die 2 43 van Jelsum naar Leeuwarden vertrekt is Vrgdag een ernstig ongeluk Yootkomeo Ken landbouwer kwam met een hooiwagen van zijn ert op het oogenblik dat de trein in aantocht was door scbrikken van het paard begon de wagen te slingeren en een der voorwielen bleef achter een hek baken waardoor het voertuig voornoch achteruit kon en midden op de rails bleet staan De machinist remde uit alle macht en bad het geluk den trein op een paar meters afstand tot staan te brengen Een zelfmoord in de gevangenis te Boekarest beeft een geval van schandelijke mishandeling aan het licht gebracht Een man die van een kleinen diefstal verdacht was ten onrechte naar achterna bleek is door de politie ergerlgk mishandeld Een commissaris liet henv om den mag een bekentenis te ontlokken geeselen op dergelijke wijze dat bet geheele lichaam vol open wonden was Toen werd hg in een cel gebracht zoo nauw dathger alleen kon staan dat kon de man echter niet omdat zi n bloedig gewonde voetzolen helscbe pgn deden en razend van pijn kwam hg tot ziju wanhoopsdaad de autoriteiten hebbon een streng onderzoek ingesteld De strgd tegen de truts in de Vereenigde Staten wordt op verschillende manieren en onder tal van vormen gevoerd Zoo bevechten de tabaksplanters van Kentuckie de American Tobacco Company door de leiders van deze organisatie bommen thuis te sturen en de pakhuizen der trust in brand te steken Ook tegen de planters die zich niet willen aansluiten bij den plaotersbo d welks leden de trust boycotten richt zich de woede van de bondsleden Een hunner jongste slachtoffers is zekere John Fields te Hopkinsville Deze is zoowel tabaks als graanplanter De plantersbond had zgn medewerking geeischt voor de politiek van niet levering van tabak aan de trust Dat was door Fields geweigerd en de planters besloten hem te beletten zijn graan te oogsten Fields stoorde zich niet aan de bedreiging liet zijn graan binnenhalen en maakte alles gereed voor het dorschen Toen nn de arbeiders bet graan in de dorschmacbine wilden brengen ontploften eenige daarin verborgen dynamietbommen De dorschmacbine werd vernield en vier knechten ernstig gewond Een ander weerspannig planter Nathan Hosier werd s nachts door gemaskerde handlangers van de planters uit zijn bed gehaald meegevoerd aan een boom gebonden en gegeeseld Dergelijke dingen zijn do laatste twee jaren herliaaldelijk voorgevallen in West Kentuckie zonder dat de regeering daaraan een eind heett kunnen of dnrven maken By een koopman te Rotterdam vervoegde zich Vrgdagavond een als heer gekleed persoon met 22 genden heerenringen Hij verzocht den koopman deze in te wisselen tegen een gouden ketting en hetgeen deze deed Later op den avond beeft de politie beslag gelegd op deze ringen daar zy vermoedeiyk van den inbraak in den Haag afkomstig zgn Een boer te Meppen in Drenthe liet een koe aan een touw weiden Het dier geraakte los de vrouw wilde de koe weer vast maken doch het beest liep in woeste vaart op haar toe zoodat zg in het touw verward werd de koe haar omver trok en trapte De vrouw kreeg een wondje aan bet hoofd en klaagde over pgn in den buik S avonds is zg overleden Uit een der plattelandsgemeenten van NoordBrabant wordt aan de Nbr geschreven Boertje had zyn ezeltje al zoolang gehad en wilde nu wel eens een ander hebben een mooier beestje Boertje trok daarom naar de markt en weldra kwam een keeper De koop werd beklonken en daar verdween zgn ezel waar hg zooveel lief en leed mee gedeeld had Boertje er nu op uit om een jonger beestje te keepen Na oen uurtje rondgeloopen te bebben zag bg een mooi ezeltje aan de Ign staan waar hg wel idéé in bad t Was zoo mooi kaal geschoren en dan die hoeven ze blonken Boertje naar eigenaar toe on kocht het beestje Hg naar huis toe spande het nit en o jé het ezeltje liep recht net als zgn oude ezel naar den stal toe Nieuw jong ezeltje deed juist als oud ezeltje Wel man zei vrouwlief t is warempel de oude ezel dien ze geschoren hebben Hoeveel heb je toegegeven Boertje vyt en twintig gulden maar Het N V N schrytt Uit Antwerpen komt bericht dat aldaar van den bovensten omgang der Kathedraal een persoon zich heett laten vallen die koopman van beroep in Amsterdam gevestigd moet zgn geweest Zyn naam wordt er bg genoemd doch daar er een groot aantal personen van dien naam in het adresboek voorkomen zullen wy hem alleen maar aanduiden met den beginletter S Moeielgkheden in zaken wordt geacht de oerzaak van deze wanhopige daad te zgn geweest De omgang waarvan de ongelukkige zich afstortte is 91 meter hoog het lichaam sloeg dan ook toen het op de Groenplaats neerviel met een harden knal niteen Te Newyork neemt men proeven met nachtelgke tereclitiitlingen voor overtredingen en geringe misdrgven Er kwam dadeiyk een praktisch bezwaar aan den dag Er bes aat daar het stelsel van ontslag uit de voorloopige beobtenis onder persoonlyken borgtocht en nu zgn er personen die er een beroep van maken als borg voor aangehouden personen op te treden natuurIgk tegen vergoeding evenals de menschen die in het stadhuis als getuigen voor akten van den bnrgerlgkeu stand dienst doen En danrby komt dau nog dat menige Amerikaansche politieagent er een winstje uit weet te halen door bg vergissing personen op een overtreding te betrappen en dan het borgloon met den borg te deelen De eerste naehtzitting beeft van 9 tot 3 uur in den ochtend geduurd en byna 260 zaken werden in die O uren afgedaan Maar nu heeft men nog een ernstig bezwaar ondervonden de agenten die de aangehoudenen voor den rechter moeten brengen hebben vaak gernimen tgd in het gebouw te wachten en worden aldus aan den dienst op den openbaren weg onttrokken Een aanzienlgke uitbreiding van het korps zal dus noodig zgn als men aan de bewaking niet wil te kort doen Bovendien zal voorspelt men in kende winternachten menige straatsiyper het er op aanleggen opgebracht te worden om eenige uren in het warme recbtsgebouw te kannen doorbrengen Een derde bezwaar heett zich al voorgedaan met een belangrgk deel der aangebonden personen nl wegens dronkenschap De snelheid waarmee de berechting gaat maakte dat vele van hen njg zeer beneveld zgn als zg voor den rechter verschynen De valsche kredietbrieven t Is tot heden aan de politie niet gelukt eenig spoor te vinden van de personen die te Amsterdam oplichtingen met vnlschs wissels gepleegd hebben Wel is gebleken dat zg ook beproefd hebben hun slag te slaan by bet bureau van Cook op het Damrak welke poging echter raisinkte dat ook te s Hage twee bankinstellingen voor een bedrag van f 9600 dope zgn geworden en dat het boevenpaar ook te Rotterdam en Haarlem op dezelfde wyze twee banken heett opgelicht De kredietbrief waarmee de Amsterdamsche Bank Maandag voor 1 720 werd opgelicht hebben de schnrken Dinsdagmiddag nogmaals aangeboden op het wisselkantoor der firma Cook waar zy uitkeering vroegen van de resteerende f 3840 De heer Cook bemerkte dat te Tronville en andere plaatsen in het buitenland nitbetaling had plaats gehad die banken zgn er dus óok ingelocpen De firma Cook zou bgna hebben uitbetaald indien haar niet juist op het laatste moment ware opgevallen dat de Leipziger Bank aanvankeiyk den brief geëndosseerd had doch daarna haar eigen bandteekening had doorgehaald die bank sehgnt dus op het laatste oogenblik de zaak niet vertrouwd te bebben of de oplichters badden aanvankelgk een valsche bandteekening gezet maar vonden het ten slotte verstandiger zich niet aan dat tweede misdrgf schuldig te maken De moord te Monte Carlo Nu weer heet het dat Burker dien bet echtpaar Goold als den eigoniyken moordenaar van Emma Leway of Lewin heett aangewezen toch bestaat en dat hg inderdaad gearresteerd is Sommige bladen veronderstellen dat by en de Goold s behooren tot een internationale dievenbende Als allernieuwste resultaat van met tantasie gewapende speurders wordt t volgende opgegeven als motief voor den moord op Emma Leway of hoe ze dan heeten mocht Vast sehgnt te staan dat Emma aan de familie Goold geld bad geleend Dezen leefden geheel en al van wat de speeltafel hun opbracht en nit verschillende omstandigheden biykt dat ze in den laatsten tgd géveine hadden Een uitkomst was dus toen Emma zich bereid verklaarde wat geld voor te schieten doch Emma bleek ook spoedig court d argent te zgn enkele dagen vóór haar verdwgning klaagde ze daarover dju ook in het openbaar Zg drong krachtig bg de Goolds aan haar geld terug te geven Deden ze bet niet dan zou ze der gansche wereld bekend maken dat het echtpaar zich onrechtmatig een adeliyken titel aanmatigde In deze benarde positie schynen toen de Goolds tot de uitvoering van den moord te lyu gekomen Dat de mooiil met voorbedachten rade werd gepleegd biykt uit het feit dat de Goolds bnn nichtje op den gewichtigen dag wegstuurden Zekere Fausto Etcheverria een Spanjaard die de vermoorde goed gekend heeft gaf aan den Matin correspondent te kennen dat fay op de hoogte waS van heel wat intriges die in bet buis van de Goolds zgn afgespeeld Niemand weet zei hg o a dat Emma Leway hier in hetzelfde huis een jaar geleden byna vergiftigd U Maar alleen aan den rechter van instructie Savart zal ik volledige inlichtingen geven Het stoffeiyk overschot van de vermoorde is met toestemming van den rechter te Marseille begraven Latere berichten ontleend aan de Figaro maken de zaak maar steeds duisterder Een der lezers van bet blad ridder Filippo Castellazi gepeosionneerd artilleriekapitein beeft nameiyk van uit Monaco een scbryven aan de Figaro gericht waarin hy zegt dat mevrouw Emma Lewin geboren Ahigvist Zweedsche van geboorte on to Stockholm wonend geen onfataoenlgke dame was maar de weduwe van een groot Deenscb makelaar dat Zg tydeiyk te Monaco vertoefde in het hotel Bristol en daar zeur fatsoeniyk van haar rente leefde Haar beklagenswaardige moeder leeft in Kopenhagen Eergisteren heeft een onderzoek plaats gehad ten huizo van hét echtpaar Goold in Monte Carlo waarby in een rommelkamer bebloed linnen en een groote bloedvlek werden geconstateerd Een expert deelt mede dat de waarde van de by mad Goold gevonden kostbaarheden 15 000 francs bedraagt Hinderiyk volgen Te Almelo is tegen drie personen order wie twee stakers procesverbaal opgemaakt wegens hinderiyk volgen Een onderkruiper werd door een groote joelende menigte van bet werk naar buis gebracht De politie maakte hierop procesverbaal op tegen een staker die voor en tegen een die achter den onderkruiper liep benevens tegen een particulier die per fiets volgde Uit Milaan wordt bericht dat hot visscbersdorp Peschiera Maraglio gelegen op deo schilderachtigen Monte d Tsola die nit het Iscomeer omboog steekt gevaar loopt onder den waterspiegel te zinken en dat de logeergasteo zich haasten nit het gevaarlyke plaatsje weg te komen In de straten zyn groote scheuren ontstaan de huizen spiyten en een hotel staat reeds midden in het water De bevolking leeft in voortdurende angst daar zg vreest dat haar dorp hetzelfde lot te wachten staat als bet aan de overzyde gelegen Tavernola dat eenige jaren geleden plotseling zonder dat iets een dergeiyke ramp kon doen vermoeden wegzonk INGEZONDKN Buüen verantwoordelijkheid der Redactie NaafSohappIJ van l iJverheU INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN AMBACHTSlVERKTUIGEN 16 Aug 30 Sept 1907 Paleis voor Volksvlijt Amsterdam De weldra te honden Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen is een teeken des tyds Gas benzine en andere klein motoren zyn tot booge volmaking gekomen ook zgn op vele plaatsen electrische centralen opgericht en is daardoor het gebruiken van electrische kracht in het klein bedrgt mogelgk geworden Dit kan een geheele ommekeer te weeg brengen in het bedryt van smid meubelmaker timmerman enz enz want daardoor zal het menig ambachtsman mogelgk worden werktuigen in zyn werkplaats in te voeren die zoolang hy enkel over handenarbeid beschikte buiten zgn bereik bleven Zoodoende zal hy beter dan tot dusver de concurrentie kunnen volhouden Tot nu toe was echter de Nederlandsche ambachtsman niet in de gelegenheid zich hiervan door eigen aanschouwing te overtuigen Om dozo reden besloot de Maatschappg van Nyverheid een tentoonstelling te organiseeren welke de ambachtsnyvere in staat zal stellen kennis te nomen van de nieuwste en beste hulpmiddelen in zgn bedryt Hiermede worden niet enkel bedoeld de kleinere werktuigen welke door bannen aanschatfingsprys binnen bet bereik van zeer velen vallen doch ook de grootere werktnigen welke enkel bg coöperatief gebruik met voordeel geëxploiteerd kunnen worden Die tentoonstelling kan dus velen tot zegen worden Maar voor velen zullen de reiskosten een bezwaar opleveren Vooral voor ben die in de meer verwyderde gedeelten van ons land wonen Dit heeft de Commissie voor de tentoonstelling begrepen zy heeft daarom op hare begrooting een zeker bedrag uitgetrokken ten einde daaruit een tegemoetkoming te konneu vetleenen aan hen die daarvoor in de termen vallen Betrekkelgk is die som niet groot maar t is te hoopen dat belangstellenden dit bedrag zullen aanvullen Natnnriyk kan de Commissie niet zelf beoordeelen wie of in de termen valt cm een tegemoetkoming te verkrggen Daarom beeft zg zich gericht tot de Departementen der Maatschappg van Ngverheid en tot do Maatschappg tot Nut van t Algemeen die groote belangstelling voor de Tentoonstelling aan den dag legde Bg de secretarissen der departementen van de Maatschappg van Ngverheid in de plaatsen waar deze gevestigd zgn kan de belanghebbende nadere inlichtingen bekomen En waar geen Ngverheidsdepartement bestaat zal de secretaris van het Nutsdepartement zoo welwillend zyn om die te verschaffen Zaak is dat men zich zoo spoedig mogelgk aan zulk een secretaris opgeeft want natnnriyk kan slechts aan een beperkt aantal mannen en vrouwen de tegemoetkoming gegeven worden Ook vraj e men een zoo laag mogelgk bedrag want des te moer kans heelt men dat bet üan worden ingewilligd De commissie voor de Tentoonstelling heelt een atzonderiyke Commissie van inlichting benoemd Deze zal zoo nood g voor het verklaren der machines zorgen en een goedkoop logies aanwyzen aan hen die langer in Amsterdam wenschen te verbiyven ten einde zich beter op de hoogte te stellen van het tentoongestelde En vraagt men nu wat er te zidn zal zgn op de Tentoonstelling ten einde daaruit te kunnen afleiden ot men reden heeft er heen te gaan dan kan het antwoord luiden er is van nlle mans gading Doch H meest kunnen zy er voordeel en nnt uit trekken dio kleine krachtwerktnigon noodig hebben En verder de diamantwerkers menbelmakers kastenmakers wagenmaker timmerlieden draaiers kleermakers naaisters sohocnraakers wevers linnen katoen wol kantworksters klompenmakers rietmatters smeden en slotenmakers Ook wie bg melksterilisatie of bg volkskeukens belang heeft vindt er wat te Iceren En ook zal men zich in de Belgische afdeeling welke geheel alzonderiyk door eene ofScieele Belgische Commissie in den tuin van bet Paleis wordt ingericht een denkbeeld kunnen vormen van wat ons om hare industrie zoo beroemd znsterland op velerlei gebied oplevert Secretaris van bet Dep Gonda der Maatschappy van Ngverheid is de heer P C de Vooijs alhier 385 Staats loterij 2e K asse Trekking van Maandag 12 Aug No 11473 en 13163 ieder f 1000 5994 12301 18132 en 18905 ieder f 400 3633 f 200 13820 15152 20415 20693 en 20727 ieder f 100 Prgzen van f 30 32 3032 5914 9415 11802 15069 17911 45 86 27 31 44 88 12 222 3212 90 61 67 16216 15 42 33 6002 96 94 15302 67 43 88 28 98 11946 19 83 310 84 96 9604 12047 16466 87 48 3330 6129 47 68 15527 18005 64 43 6220 9628 81 31 12 70 57 82 43 12186 40 27 411 77 6375 57 12329 16621 69 27 3406 6446 9728 62 38 67 30 59 98 80 12443 81 18116 filfi 62 6534 98 75 15700 36 17 3614 6700 9829 12533 15876 79 Hl 32 19 9947 12704 15923 18255 54 39 81 49 12 66 18369 98 3629 84 85 16 85 90 748 38 6847 10010 32 16067 18444 853 58 90 40 43 16125 81 59 59 7032 10106 12810 45 18539 62 73 90 63 35 80 18693 963 86 7135 73 66 91 95 78 3749 59 10278 12908 16250 99 94 55 70 10330 27 16318 18733 1051 3917 7229 91 40 19 46 114 1 39 7331 10449 13107 16465 50 1226 66 87 62 9 73 18814 60 79 7424 69 13224 16509 18983 1310 82 74 78 43 10 85 3a 4028 7592 87 46 11 19131 1421 36 7635 10542 67 85 19202 26 75 55 82 13335 61 23 34 4204 68 10612 61 84 43 78 7 96 68 13414 16607 87 4310 7930 10715 45 88 19317 1610 93 46 49 38 67 16717 19416 1614 48 86 43 80 36 31 28 63 8007 60 13604 70 68 68 70 83 10900 32 79 84 1798 86 8141 83 48 93 19626 1806 4439 8304 40 65 16870 43 24 4542 66 65 89 83 96 43 97 95 77 13665 96 19663 52 4601 8432 80 13702 16953 85 77 2 38 99 4 89 19701 2020 8 8572 11024 20 95 41 39 16 8608 35 33 17000 80 88 4715 16 74 68 13 97 2154 43 31 96 13848 17105 19833 67 58 8709 11161 80 17227 59 81 4833 23 89 13941 54 61 2223 68 33 11252 14060 17417 76 32 82 41 11301 85 21 19984 48 94 86 40 14187 47 20038 9a 4934 8801 57 14263 69 20155 2385 64 64 74 14312 74 91 2403 6041 71 76 80 17504 20341 24 51 76 11444 14423 24 51 67 6168 8919 69 26 96 59 84 73 58 11519 35 17648 80 2589 1 228 9003 84 14537 88 20466 2726 29 22 11622 62 96 77 92 49 62 27 96 17714 20548 97 6636 63 64 14626 32 20632 2806 66U5 68 77 14 53 92 6 T 61 73 11700 14748 17811 20796 71 5700 9123 12 49 82 20804 2914 5820 28 32 81 94 20915 76 34 41 40 14975 17910 74 30 i7 96 45 66 97 BEURS VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 6 AUG StaatBleentnqett PoRTUOAL Oblig 3e Serie tr 050 3 69 Oblig 3e Serie tr 2500 3 69 RüSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recopis tv 241 L 100 9 4 101 3 97 4 I00 4 99 4 100 flypottieelc lianken Aandb idem idem 4 Pandb Rottord Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgko Hypb Pandb IJtreelitsche Hypb Pandb Wcstlandschc Hypb 4 lOOy Pandb ZnidHoll Hypb 499 Pandb Ie Algcm Gi oningor SchcepsHypb 4V 100 Pnndb Nodorl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewgzon van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batnafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbi Eerste Ned HypotheckbVielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 36 Srheepvaart Maatsrhappijen Pand Holland Gulf Stv Mij Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spooneeifleeninf eu Itai iz Oblig Znid Italiaanscbe Spw lMy A 367 Premieleeninqen Bcuaic Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 Dwerêen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 IV Alle nog resteerende ZüMEIlMAUTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGEBUtJID Hoogachtend Afj yras Muuat yA mr v rr i Specialiteit in C0STUME8 MANTELS BLOUSEN on JAPONSTOFKRN met daarbg passende ÖARNEERINGEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 12 Augustus iqoy Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijzen waren voor iste Icwal 38 ade kwal 34 3de kwal 30 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw 38 2de kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw 25 2de kw 24 3de kw 21 cent per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor alles prijshoudend VERSCHEIDENHEID Gedurende de drie dagen dat de Koningin en Prins Hendrik in Zeeland vertoeven 12 13 en 14 September eeft de schooljeugd op de openbare scholen te Middelburg vacantie In de stoommeeltabriek van don heer H A Vosman te Leeuwarden bad Vrgdagna middag een ernstig ongeluk plaats De 63 jarige Q J Tan der Lei was op de 2e veriiieping der fabriek bezig met ophalen van zakken Plotseling schiet bg voorover en komt met bet hoofd naar beneden op de steenen vloer terecht zoodnt hg onmiddel Igk dood was De ongelakkige was ongehuwd doch de kostwinner van zyn oude moeder Ds Haagsche brietschryver van de Midd Ct vertelt het volgende conferentie grapje dal bein van vortrouwbare zgde verzekerd werd In een onzer groote hotels worden voor de verschillende gasten ook verschillende pryzen b rekend in dier voege dat voor den In gedelegeerde en don Uii gedelegeerde en de 8ecretaris sen van eenzelfde delegatie verscliiliendo t irieven gerekend worden Niet wat do kamer betrofl maar wal bot gewone eten aangaat Zg zitten allen aan oen tafel krggen allen hetzelfde eten maar toch eet de eerste gedelegeerde dnorder dan de tweede en deze weder duurder dan zgn secretaris En bet mooiste is wel dut dn heorun er genoegen mede genomen hebben hoewel zg bet zeer goed weten Dat kon wegens rokeren convenanco niet ander i Bovendien honden zg nog zooveel van hun toelage over dat zg maar geen ruchtbare klachten deden vernomen 4L vi iiTi i Tu i Openbare Yerkoopin TE GOUDA op MAANDAG 9 SEI TKMBKli 1907 s morgens te uren in de Socioteit VREDE BEST aan do Markl ten ovoiataan van don te Haastrecht gevestigden otarls 1 küKNAN Nü l Ee good onderbonden vun Gaa en Waterleiding en vele gem kkön voorzien WINKEL EN WODNSÜIS met ERF m TUIN aan do Lange Tiendeweg te Gouda wgk D No 3 5 kadaster Sectie C no 1068 groot 1 Are 39 Centiarep Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in do Rozendnal te Goud wgk M nos 6 en 8 kadaster Srclio C noi 10 511 1051 en en 10 52 to znmon groot 1 Are 68 onliaren Wgk M no 8 is verhuurd voor I 1 50 in de week do andere porcoolen zgn te aanvaarden I ffovember 1907 En no 5 Kon goed onderhouden Pakhuis iiei Hoveiiwiioing aan de Keizerstraat te Gonda wgk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 68 Jeiitiaron Bg de week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 Te bezichtigen de lantsto drie woikdagon vdór de veiling van 10 tot 2 nron en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Ruim 35 jaar doos milliocnch jicht cn nheumatiekluders met succes gebruikt VCRKRIIGBMR IN FLESSCHEN tK 50 Cls 75cl5 CS t 25 BU H H Apothekers m Drogisten F Ad RlCHTER8 C Rotterdam T Gulua üg LUu it Apotheker Markt en bg WOLFF Co Vv esthaven 198 VAN DLOMMESTEIN S INKT is proefonderVindetijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND $ xSX $