Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1907

sten rechter in deien sprak dis tweede rechter beklaagde vrg Nog steeds is het niet daidelgk welke TnrkBche troepen den inval in PerziS deden die verleden week werd gemeld Uit KonBtantinopel komt het bericht dat Koerden ongeregelde troepen een dorp in Perzié bezetten Doch dit wordt van Perzische zgde tegengesproken Er bestaat een neutrale zone tnsschen Perzifi en Tarkfje maar die züne werd doorgetrokken door geregelde troepen met artillerie en cavalerie die op Perzisch grondgebied wreedheden pleegden dorpen in brand staken en plnnderden Van Perzische zgde worden pogingen in het werk gesteld om de schnldigen te doen oiisporen en te doen straUen De Porte beweert dat ziJ daartoe niet in staat is De Bnssische en Sngelsche gezanten te Konstantinopel doen hnn uiterste best een verzoening tot stand te brengen De gezant ter Vereenigde Staten heelt de aandacht der Porte gevestigd op de gevaren die de Amerikaansche zendelingen te Urmia loopen zoo ds Porte niet spoedig haar troepen uit Perzié terug roept hg verklaarde de Porte verantwoordelijk te stellen voor alles wat in Urmia gebeuren kan In diplomatieke kringen acht men den toestand zeer ernstig maar men gelooft niet dat er verdere verwikkelingen uit zullen ontstaan daar de Ënropeesche regeeringen de gelegenheid daartoe niet zullen laten opkomen Zg zullen integendeel een regeling pogen te maken waardoor de zaak wordt opgelost zonder tot verdere moeilgkbeden aanleiding te geven De correspondent van Politiken heelt te Reykjavik met koning Frederik gesproken overzynnitdrnkking de twee rgken slaande op Denemarken en IJsland waaruit de IJslanders besloten dat de koning IJsland even zelfstandig 2on willen maken als zg zelf De koning zei aan den verslaggever dat hjj slechts toevallig van de twee rgken in plaats van de twee landen gesproken had Wanneer men dageiyks zoo dikwijls het woord voert kan men er toe komen minder juiste uitdrukkingen te gebruiken voegde hg erb j Een volgenden dag sprak de koning in een toost weer van het geheele rp De gouverneur generaal van Moskon heeft naar men vandaar bericht van den minister van binnenlandsche zaken instructies gekregen om de joden niet m r toe te laten tot de inrichtingen van hdoger onderwijs in genoemde plaats Do minister zou tot dit beslait gekomen zgn omdat het aantal joden dat te Moskou van de inrichtingen van hooger onderwijs gebruik maakt in de laatste jaren kolossaal is toegenomen te veel naai den zin der regeering De gonverneur generaal van Moskou zou thans voorgesteld hebben de nitslniting der joden slechts tijdelgk te doen zijn en de joodsche studenten over eenige jaren weder toe te laten V ersprei de Berichten Frankrijk Het onderwijzerscongres te Olermont Ferrand beeft na redevoeringen o a van den afgezetten onderwijzer Nègre eenstemmig een opwekking aan de onderwijzers opgesteld oin het rerht van vereeniging in vak vereenigingen voor zich up te eischen DUITSÜIILASD De rjjkskanselier Bttlow zal tegenwoordig zijn by de ontmoeting van koning Ednard niet den keizer De vrede in de Berlgnschebonwbedrgven is geteekend Maandag gingen de iretselaars timmerlieden en opperlui weer aan den slag De strgd is voor de arbeiders verloren Trouwens van socialistsche zyde was al van te voren aangeraden den stryd om den achtnrigen werkdag tot een geschikter oogenblik te verdagen Op het Eucharistisch congres te Metz dat Zondag met een plechtige precessie besloten is heeft kardinaal Fischer hnlde gebracht aan de grootheid en de toewyding der Fransche geestelgken en den wenscb uitgedrukt dat vrede en eensgezindheid onder de leeken in Frankrijk mochten wonen erdediging van de rechten der kerk Enukland Weer een aanval van stakers op vrachtkarren te Belfast een officier met een steen aan het hoofd verwond Tot verwondering van velen heeft het departement van oorlog plotseling de atdeeling der militaire postduiven opgeheven Een klimopplant die in een scheur van de Johannes de Dooper kerk te Varborongh in Lincolnshire welig tierde heeft in den loop der jartn xoovmI lehido uogericht dat er 600 p st zal noodig zyn om den toren te herstellen De wortels ondermynden de grondvesten eu werkten de steenen los De NieuW Zeelandsche Kamer hoeft bg de behandeling van de wet op difliervorming van het lloogerhais een amendement aangenomen dat de vrouwen verkiesbaar maakt voor de tweede kamer KUSLAHD Kr zgn verduisteringen ten nadeele van den Siberischen spoorweg ontdekt ten bedrage van 10 millioen roebel Een generaal die uit Mant8Joery is ternggekeerd vertelt dat de soldaten slecht gekleed geschoeid en gevoed zgn De generaal drukte de vrees uit dat Japan zich van de rest van Mantsjoerge zou willen meester maken Hg raadt een verbond met China aan In de gevangenis te Odessa eischten de politieke gevangenen dat eenige ter dood veroordeelde kameraden uit hun ketenen verlost zouden worden De gevangenispolitie schoot er dadelgk maar op waarbg vele gevangenen verwond werden Bai kanstatei De feesten ter gelegenheid van den èOsten verjaardag van de troonsbestyging van vorst Ferdinand van Balgarge zgn wegens een typhus en pokkenepidemie te ïirnovo nitgesteld Ahkrika De telegraSdtenstaking heeft zich reeds tot 50 steden uitgebreid Alles wordt voorbereid voor den tocht der kruisers naar den Qrooten Oceaan onder bevel van admiraal Daylon De Duitsche gezant Speek van Sternborg logeert 3 dagen bg Itoosevelt in Oysterbay BINNENLAND De Minister van Financiën heeft bepaald dat voorloopig bg vervoer van stroop ook in grootere hoeveelheid dan 3 kilogram geen geleibiljet behoeft te worden geeischt Koninkiyk bezoek aan Zeeland Aangaande het huldebigk dat de Belgen voornemens zgn op 14 September aan onze Koningin aan te bieden meldt men aan de N K Ct van de Belgische grenzen nader De burgemeesters volksveitegenwoordigers en senatoren in ambtscostuum zullen op het stadhuis te Halst aan H M namens de Belgische grensbewoners aanbieden een groeten gouden gedenkpenning waarop door een der voornaamste Belgische kunstenaars het wapen van het Land van Waes gegrift is Deze gedenkpenning zal worden overhandigd door den heer Van Naemen burgemeester van St Nicolaas omdat vooral deze stad veel verplicht is aan het Huis van Oranje Door toedoen toch van koning Willem 1 werd te St Nicolaas gesticht een Nederlandsche Handels My die rykdom bracht niet alleen in St Nicolaas maar ook in de omliggende gemeenten Men meldt uit den Haag Biykens een uit Nederlandsch lndië ontvangen telegram zyn uit de kampong Ahiolo op het eiland Coram twee patrouilles met pyien beschoten en hebben dientengevolge een officier en 2 Europeesche militairen beneden dien rang nieternstige verwondingen bekomen De aanvallers kregen 5 doeden Het verzet is plaatseiyk Men meldt uit Den Hang Voor Q edeputeerdo Staten van Zuid Holland werd gister behandeld het bezwaar van J Bonman Azo te Piershil tegen de toelating van den heer A van Dis tot lid van den raad dier gemeente Bg de verkiezing van een lid van dien raad waren uitgebracht op A van Dis 55 en op v d Wel 19 stemmen De heer van Dis werd door het stembureau gekozen verklaard en daarna door den raad toegelaten Door Bonman voornoemd was intusschen een bezwaar ingediend op grond dat vóór vier uur op den dag voer de inlevering van de candidatenlgsten bestemd slechts ëén Igst en wel die voor den candidaat Van der Wel was ingeleverd en de andere igst die later werd opgegeven ook ingeleverd te zgn nl voor Van Dis onmogeiyk vóór vier uur kon zyn ingeleverd volgens verklaring van personen die dit anders zouden hebben moeten zien Nadat het lid van Qedep Staten de heer Kemink verslag had nitgebracbt over deze zaak werd het geschil over en weer door belanghebbenden mondeling toegelicht De beslissing van Qed Staten volgt later Gemenffde Berichten Men meldt uit Amsterdam Ia MD gitterarond lo d Qheslriaok ge houden vergadering van werklieden der antomobielsn fabriek Trompenburg van den heer Spgker is besloten niet tot staking over te gaan Tegen staking waren 106 stemmen voor staking 54 blanco 10 Nog geen 200 van de 450 werklieden dar fabriek waren ter vergadering aanwezig Brutale aanranding Gistermorgen omstreeks hall 12 beeft een brutale aanranding met berooviog plaats gehad in de boaschen by het station De Bilt Twee knapen van 14jarigen leettgd uit Utrecht werden aangesproken door een 20 jarig zeer ongunstig uitziend persoon die hun gelastte hun zakken uit te halen onder bedreiging anders tot andere maatregelen te znllen overgaan De beide jongens deden wat geéisctt werd de aanrander kwam daardoor in het bezit van een portemonnaie met 15 cent en van een spoorkaartje De Bilt Utrecht Even later hield het individu drie jongens aan wien hetzelfde werd bevolen toen do knapen aarzelden dreigde de man hen te zullen doodslaan waarop hem een zilveren horloge werd overhandigd De aanrander verdween toen in de bosschen terwgl de jongens bg do politie aangifte deden van het gebeurde Ryksen gemeentepolitie stelden onmiddellgk een onderzoek in aan bet station De Bilt bleek dat een man beantwoordende aan het signalement der jongens per trein vertrokken was in de richting Utrecht Tegen 2 nor ontdekte de politie den verdachte achter het dorp De Bilt de man trachtte te ontvluchten maar liep daarbg in de armen van een veldwachter die hem onverwachts op den weg tegen trad Geboeid werd do aanrander naar het politiebureau gebracht waar bg fonilleering het horloge en de portemonnaio op hem bevonden werden Van het geld had hy 6 cent besteed voor een glas bier Bovendien werd de man in het bezit gevonden van eenig landbouwgereedschap onlangj ontvreemd van welken diefstal aangifte was gedaan De aangehoudene J H is 19 jaar oud en staat by de politie allerongunstigst aangeschreven Hg bekende de aanrandingen te hebben gepleegd men zal hem morgen ter beschikking van de justitie stellen Men schryft aan de s Hb Ct uit Haps dd 11 dezer Een inwoner van het naburige St Agatha gisteren aan een der molens alhier zynde om een zak meel te halen maakte bg zgn vertrek zyn pony los en gaf het beest oen tik met de Igst om voort te gaan Het paard begon te steigeren en sloeg vervolgens met zgn achterpooten boven de berrie uit De voerman die geraakt was viel voor èén der wielen dat hém over het Igf ging Zwaar gekneusd by den molenaar binnengebracht werd hem aldaar de eerste hnip verleend Daarop werd hg naar zgn huis vervoerd alwaar hg na een paar uren onder hevige pynen overleed Uit de A Ot namen wy eeu bericht over betreffende vier over de Duitsche grens geloopen en in beslag genomen schapen Naar aanleiding van dat bericht deelt de heer M Fh Meiier aan het Hbid mede dat hg zich een soortgelgk geval herinnert dat in 1876 voorviel bg Denekamp De heer Meiier destgds te s Hertogenbosch in garnizoen was toen bg een sluiting der Neder landsche grens voor Dnitsch vee gedetacheerd te Denenkamp Van een landbouwer wiens woning op Duitsch gebied was gelegen maar over wiens weiden de grensiyn liep kwamen vier schapen op Nederlandach gebied Ook deze werden in l eslag genomen en publiek verkocht Echter werd de opbrengst van den verkoop door de Nederlandsche regeering overgemaakt aan den getroffen landbouwer Indien ook in het uit de A Ct overgenomen geval de landbonwer geen schuld treft heeft deze vermoedeiyk een gelgke behandeling te wachten zoodat zgn schade niet zoo groot zal zgn als aanvankelgk scheen Men meldt Naar men verneemt is by den officier van justitie te Heerenveen een klacht ingediend tegen den heer C v d Veen te Drachten ter zake beleediging van den voorzitter van het stembnrean aldaar als burgemeester dien hy in een ingezonden stuk van partydige handelingen heelt beschuldigd als voorzitter van het stembnrean Uit Tilbnrg schrglt men Vrouw Sp uit de Oude Kerkstraat wilde Zondagmorgen de tramiyo op het Goirke oversteken toen juist de tram van Tilburg naar Waalwyk passeerde Zy werd door de machine gegrepen en enkele wagens gingen haar over het lichaam De vrouw was terstond een lyk Een gehuwde vrouw zat Woensdag in den trein tnsschen Bristol en Londen Zy had een flesch whisky by lich By het opentn van de fisicb brak de knrk De vrouw trachtte de knrk weer op de fiesch te drukken Zg deed dit zoo forsch dat de flesch sprong Een scheri drong door haar bovenbeen en sneed een slagader door De vrouw bloedde binnen enkele minaten dood De moord van Monte Carlo Men houdt t er nu voor dat mevrouw joold de misdaad bedreven heelt Zg is een zeer sterke vronw die met haar man een sukkel alles kon doen wat zg wilde Op har r lyf zgn blauwe plekken gevonden overblgfselen vermoedelgk van oen worsteling met haar slachtoffer öoold zelf heeft t Igk de armen on boenen afgesneden en de ingewanden verwgderd Hg gebrnikte daarby een schaar en een dozyn versch geslepen keukenmessen In de gevangenis lydt de man nu aan aanvallen van delirium Een vrouw dio tegenover de Goold s woonde zag op den dag der misdaad mevrouw öoold uit een venster kgken en rondzien ot er niemand aankwam Daarna ging ze weer naar binnen toen klonken uit t huis jammerkreten later nog zag de getuige mevrouw i wéér uit t venster zich voorover buigen zy had toen de roode japon die zg eerst aan had gehad voor een lichte verwisseld Zondag namiddag is een bedelares nabg Tilburg door de stoomtram overreden Do boenen der ongelukkige werden van het lichaam dat bovendien geheel werd opengereten gescheiden De zich in do tram bevindende dokter kon slechts den dood constateeren Donderdagmiddag 5 September zal te ZoetermeerZegwaart een ringrgderg met fietsen en met paard en tibury gehouden worden voor heer en dame Behalve de pryzen voor t ringsteken zelf worden ook nog prgzen uitgeloofd voor t mooist aangespannen en voor t fraaist versierde rgloig De gelegenheid tot deelneming sluit 28 Augustus Duistere zaak Te Haarlem is dezer dagen uit don Hoorensingel gered een 21 jarig jongmensch die evenwel Vrgdagmidda is overleden Naar hg zelf mededeelde is hg aangevallen door een bejaard man die hem met oen stok heeft geslagen Hoe hy daarna te water is geraakt wist hg niet Intnsschen is t een duistere geschiedenis De overledene had op borst en hals blauwe plekken Men heeft hier vermoedelgk te doen met mishandeling uit roofzucht daar de portemonnaie van S ledig op 3en Heerensingol iff gevonden Of hg aan de gevolgen der mishandeling dan wel nan die van zgn te water vallen worpen is overleden weet men niet Doovorledeue stond zeer gunstig bekend De nienwe stuiver Naar men verneemt zullen van 2 September af de nieuwe zilverstukken bg den betaalmeester te Roermond verkrggbaar zyn Uit Amsterdam schryft men aan de Dordr Ct Hoe nopdig en nuttig het is voor bankinstellingen groote kantoren en particulieren de nnmmers der bankbiljetten te noteeron bleek der recherche weder deze week Door een Amsterdamschen rechercheur werd deze week een dief aangebonden die in een café in een der straten van donker Amsterdam een bankbiljet van f 1000 in betaling had gegeven Onze rechercheur kreeg argwaan dacht natunrlgk onmiddellgk aan de berooving van den ouden kantoorlooper der machinefabriek bg welke berooving verscheidene biljetten van f 1000 waren ontvreemd en arresteerde den bekenden dief De man werd met den ouden kantoorlooper geconf tontoerd doch werd door dezen niet herkend V anneer men nu in aanmerking neemt dat in de laatste maanden geen diefstallen of braken zgn gepleegd waarbg bankbiljetten van f 1000 werden vermist en dat aan de eeriyke herkomst van het bewuste biljet zeer getwyfeld zon kannen worden begrgpt men welk machtig bewgsmateriaal althans welk een goede draad der recherche hier in handen zou zgn gevallen wanneer door een eenvoudige notitie in de boeken der firma kon worden aangetoond dat het bewuste biljet inderdaad een der vermiste is Een Weesper mop Men meldt nit Weesp aan de D Ct Gisterenavond viel door een lichte aanvaring van oen der Gooische beurtschepen een kist met gs en een vat bier in de schntsluis De eerste was weldra weer aan boord gebracht het laatste zonk en na eenig vruchteloos dreggen vertrok de schipper den inhoud van het vat toezeggende aan wie het ophaalde Direct togen eenige liefhebbers aan den arbeid Een menigte nieuwsgierigen verdrong zich al spoedig om het ophalen van het iyk te zien Politie verscheen op het terrein gal inatracties tWsrk lukte niet te best Pas na een paar uur van onverpoosden arbeid had men het Aangezien door het dobberen van de reddingboot den buit weer gevaar liep sloeg ook de aan den wal staanden politieagent den haak aan t vat dat met diens bekwame hulp meer en meer den wal naderde Onder groote spanning stroopten eindeiyk de redders hunne mouwen op staken hnnno vermoeide armen in het water en brachten aan de oppervlakte een groote kei In heel wat minder tgd dan t gekost had hem boven te brengen lag hg weer op den bodem der sluis Van verdere opsporingen om het vat bier te bemachtigen werd maar afgezien foslerUen en Telegraphic Benoemd 1 Angustns tot klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse G Kuipers alsmede de tgdelüke klerken J de Kloet en C L van Pesch 1 Sept tot directeur van het postkantoor te Ngmegen de directenr van het post en telegraafkantoor to Tiel W F Viêtor op verzoek tot commies der telegrafie Ie klasse de directeuren by den post en telegraafdienst A Knaap te Arnhem Beheerder bijposten telegraafkantoor Groote Markt ü J de Jong te Leidon Beheerder bgposten telegraafkantoor Utrechtsche Veer en J W L van Hengelaar te Rotterdam Beheerder bgpost en telegraafkantoor Charlois op verzoek tot commies der telegrafie 2o klasse de directenr van hot post en lolegraalkantoor te Wateringen W F van den Berkhol onder eervolle ontheffing van het beheer van dat kantoor Verplaatst 29 Jnli deadspirant comraies der posteryen en telegrafie H Geitenbeek van Leidon postkantoor naar s Gravenhage postkantoor 1 Aug de snrnnmerair der postergen en telegrafie A C Wensink van Zutphen telegraafkantoor naar Rotterdam postkantoor do klerk der postergen on telegrafie Ie klasse A Govers van Bodegraven naar Velsen de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse E F F M Julien van Amsterdam telegraafkantoor naar Edam 16 Aog de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse H P J Schik vin Horst naar Rotterdam telegraafkantoor 1 Sept de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse A Pgzelman van Amsterdam telegraafkantoor naar Culenborg en D Berkhout van Culenborg naar Amsterdam telegraafkantoor de telefonisten P TbegHsen van Amsterdam naar Rotterdam en W Lemei van Rotterdam naar Amsterdam Ontslagen 27 Juli de klerk der posteryen en telegrafie 2o klasse C Kloosterman te Neuzen Overleden 29 Juli de brievengaarder te Bleiswyk P Dnivesteyn Stadsnieuws GOUDA 13 Augustus 1907 Aan do Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 13 Augustus 1907 Uit de in de laatste jaren gevoerde en ten stadbnize berustende correspondentie de dienstregelingen de aankondigingen in de dagbladen en bovendien uit de tnsschen do Regeering en de Tweede K imgr der StatenGeneraal gewisselde stukken in zake het nader subsidie ten behoeve van don spoorweg Gouda Schoonhoven waren wy tot de ervaring gekomen dat de IJssel Stoomtraiii wegMaatschappg baar bedrgl althans de exploitatie van de Ign Qonda Oudewater heelt overgedragen aan do Maatsohappg tot Eiploitalie van Tramwegen zonder dat daarop de goedkeuring van uwen Raad is gevraagd en verkregen derhalve in strgd met artikel 20 der Concessie voorwaarden Op ons verzoek om inlichtingen dienaangaande ontvingen wg van de directie een ontwykend antwoord een nader verzoek tevens inhondende de uitnoodiging om uwe goedkeuring alsnog aan te vragen bleel tot nog toe onbeantwoord Op den 7 dezer is de exploitatie van de lyn Gouda Oudewater gestaakt aan onze aanschryving om den dienst vóór el op 13 dezer te hervatten is niet voldaan krachtens artikel 3 der Concessie voorwaarden kan ook deswege intrekking der concessie volgen Wg meenen dat thans tot deze intrekking behoort te worden overgegaan ook en vooral omdat dan de kansen der gemeente om voor geldelgke schaden verband houdende met de kosten van bestrating na het opbreken der rails binnen de bebonwde kom gevrgwaard te blgven het grootst zgn Ouder aanbieding van ahchrilten der in de laatste maanden met de IJssel Stoomtram wegMaatschappg gevoerde briefwisseling en van een ter zake van den rechtsgeleerden raadsman der gameente Mr A M M Montyn t i 9nT nhig Iggowonaeo lAyln bobben wg mitsdien da eer den Raad in overweging te gevsn de by zgn beslait van 7 Juli 1882 aan de IJssel Stoemiramweg Maatschappy verleend concessie om van da wegen on bruggen der gemeente Gouda gebruik te maken ten behoeve eener tramverbinding tnsschen Gouda Ondewater Montfoert en Utrecht in te trekken Naar de maatschappg tot exploitatie van tramwegen te Voorburg ons meldt is in de Vrgdag gehouden vergadering van commissarissen der maatschappy besloten om ten spoedigste over te gaan tot het opbreken van den tramwegGonda Oudewater in deze gemeente Met de werkzaamheden zal zoo mogelgk deze maand uiterlgk 1 September a s worden aangevangen De heer M J van Weslrienen alhier behaalde Zondag te Amsterdam de lo prys ziUeren medaille voor Rugzwemmen Jnnioros 40 M in 34 1 5 sec Heden werd van de Werf Kromhout van de firma H van Vlaardingen alliier niet goed gevolg te water gelaten eon stalen Tankschip gebonwd voor rekening der Anislerdamsche Superfosfaat fabriok te Amsterdam en hierna de kielen gelegd voor oen sleepboot voor rekening dor Heeron Borgerhout Zoon te Rotterdam en een dito vour rekening van den Hoer K Roodenburg te Rotterdam Na een opwekkend woord van den hoer J Spek uit Den Haag lid van het hoofdbestuur van den Nedcrliindscheu Scliildorsgezellonbond is Zaterdagavond alhier een afdeeling van dien bond opgericht aanvankelijk met twaalf leden 8e Volksconcert te geven door t Muziekkorps der voormalige Schutterg onder directie van den heer Joh G Arentz op Woensdag 14 Angustns s avonds te 7 uur in t Houtmunsplantsoen Het programma luidt als volgt 1 L Enfant de Troupe Mar che militaire Alp Barbo Ouverture Apollon A Violet Colotta Walzor Fr v Suppé Fantaisie do l opera Martha htotow Le Depart Marche mili taire H Painparé Lnstspiel ouvertnre Kéler Béia Schatz walzer lohann Straniis Fantaisie Flours dos Champs W v Perck Van Vrydag op Zaterdagnacht hebben drie onbekende personen zich toegang verschaft door openschniven van oen raam tot do woning van G te Krimpen a d IJsel Do dochter die wakker word hebben zy een kussen op het gezicht geduwd en de handen met een touw gebonden De kast werd geheel nagezocht maar slechts weinig gevonden Medegenomen werd een ketting met zilveren tonnetje en f 1 61 aan specie SaS Staats loterij 2e Klasse Trekking vau Dinsdag 13 Aug No 4254 f 20 000 17649 f 5000 3214 f 2000 13255 f 1500 11998 f 1000 3737 en 9606 ieder f 200 j 4329 1098 en 20248 Ieder f 100 Prgzen van f 30 90 25 54 5731 9120 12112 15160 17908 108 2619 69 42 31 15279 21 21 62 5830 9214 66 98 64 35 2710 55 92 84 15351 96 75 2807 64 9350 12241 65 18018 313 2936 5918 9474 99 89 38 45 3259 72 9 563 12341 15443 57 67 75 98 73 46 85 65 416 87 6024 97 12440 16605 88 24 88 6116 9636 59 41 18104 95 33 58 35 68 68 74 62 531 66 44 80 90 15645 18357 646 3434 6221 9700 12606 88 18409 48 3 561 6315 60 51 15702 18506 73 72 41 9845 66 15 67 81 87 85 56 12672 70 18641 735 3660 6417 58 98 82 54 67 3718 39 62 12783 15860 18752 97 3828 41 9914 12838 97 74 840 47 48 25 86 15936 18894 94 86 80 10069 12931 77 18913 964 3916 6510 10137 74 87 17 74 89 95 44 90 94 38 1056 4003 99 47 91 16038 40 61 7 6645 79 96 39 96 63 93 48 83 13055 44 19047 1109 4103 58 10215 13156 16114 62 99 35 75 58 1 3215 19 88 1283 81 94 90 13330 54 19134 1 317 4258 6803 10304 13466 16214 19226 2fi 4309 6 33 13852 92 86 35 62 1 90 59 16333 19333 47 83 7010 10427 74 16450 19406 78 Si 26 10601 ea 70 19619 1465 89 85 14 98 16533 74 59 4413 7103 62 13710 56 19620 1594 16 72 10 28 35 10661 34 97 70 7203 52 13925 75 41 99 4519 37 10712 39 82 19T60 1636 48 49 10831 72 16714 79 65 60 65 10904 80 24 88 67 4609 7302 16 14014 16806 96 m 23 7471 84 40 66 19824 1893 4778 7 88 11002 14100 16902 70 94 4803 7624 97 47 14 19902 192 1 99 2ti 11126 56 50 2W156 3 4901 7708 51 11234 17008 57 ma 53 27 65 75 17119 20138 24 56 99 84 14307 32 79 4b 5014 7926 11253 14 64 202 W óH 40 56 11315 23 65 12 78 45 8027 21 32 70 17 87 49 8103 47 69 17253 19 96 57 16 86 14454 17317 42 21 1 0200 83 94 14519 30 77 33 4 84 11432 24 41 20345 2236 88 8286 33 67 46 73 37 99 98 11537 14653 17104 83 56 6323 H333 11642 97 55 20406 63 45 50 11797 14730 90 2051O 80 II 8449 11805 14823 17545 30 2371 j404 8504 55 38 17619 76 2412 17 12 77 82 65 79 31 23 35 11931 14944 71 20656 37 34 96 55 57 17721 93 70 5512 8601 71 86 87 99 Vil 46 32 79 94 96 207110 83 i 602 8H74 12037 1 5049 17818 2IIHII 2503 24 9089 77 15114 24 2Ü91H 8 83 92 78 27 67 64 BEÏÏES IM ROTTERDAM L K H KMAANDAG 5 AUG StaatstefittnQPn PiiRTiiiui Ohlig 3o Serie tr 060 3 59 Oblig 3o Serie fr 2 500 3 69 UusLAKii lwnng Dorabr Obligation 4 96 AziK lapan Obligalien 189 4 74 74 Colombia Goronsolideerdo Huitcnlundscho Schuld Recepis I l l 17 24 V UtipotlipfkBanlp Aandb idom idem 4 91 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdolgko llyjib 4 19 Panilh Iltreohtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandscbo Hypb 4 100 Pandb Znid lloll Hypb 499 Pandb le Algem Groninger HchoepsHyiib 4 100 Pandb Ncderl Hyp Pnnd briefbank 4 99 Pnndb Nod Schoo ts Hypb 4 101 liowyzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 AlgyTlypothbr fierste Ned ypothookbricfbank 4 99 Pa idb Hollandscho Hypb 4 99 ScheepmartMaatachappijpn Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoonoe jleeningeii Italu Obllg Zuid Italiaanscho SpW lMg A 367 Premieleeningen hti am Loten Stnd Antwerpen 1887 2 02 Dwersen Hg tot p ipl Laan van Meerdervoort l J02 89 Alle nog resteeronde ZOMEHMAUTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Afa fsrefVM M iA re s fflfdfy Specialiteit in COSTUMI N MANTKLH BLOUSEN on JAP0N 8T0FFKN met daarby passonde GARNEERINUKN Veemarkt te Rotterdam Dinsilag 13 Augustus IQÓ7 Vette ossen en koeien goeden aanvoer pnjren waren voor rste kwal 38 ade kwal 34 3 le kwal 30 cents per half kilo Magere oasen melkvee en v arkoeïen goed aangevoerd Vette ktWeren goede unvoer iste kw 29 ade kv a6 3de kw aj cent per half kilo Orukalreren goed aangevoerd Stieren goede aanvoer tste kwal 31 ade kwal 37 3de kwal 33 cent per halt kito Handel in vet vee vette kalveren gmakalveren CD nlager vee traag met ledelïjke omzet Hticren werden vlug opgeruimd Burserlijke Stand GEBORKK 10 Ao r Cornelia Wilheiraoa oadors ü 1 Flux on V J Huis 11 Maria oudera T don lloudöker on D J da Jong Hondrika Mnrgarutlm onder Ö van don Berg mi U M van Buok Alida onders 1 Nmawenbiiizen en A van der Helden 12 Maria Theresia ouderii C Basliaansen n A M Zwanenburg Openbare Yerkoopini TE GOUDA op MAANDAG 9 SKPTKMBF R 1907 s morgens te 1 nron in do Sooielcit VREDK BBvST aan do Markt ten overslaan van den te Haa itrorbt gevestigden Notaris J kOKMAlV VAN No l F en goed onderhouden van Oasen Wiitui leiding en vele gemakken voorzien WIEEL EN WOONHUIS met KUF en TUIN aan de Lango Titndnweg to tiottda wok D No 35 kadaster Sectie O no 10 8 groot 1 Are 39 Centiaren To aanvaarden 1 November 1907 No8 2 3 en t Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te jonda wük M cos 6 en H kadaster Sectie O nos 105 1 1051 en en 1052 te zamon groot 1 Are iS Jenliaren Wyk M no 8 ia verhuurd voor i 1 50 in de week de andere perceelen zyn te aanvaarden 1 November 1907 Kn no f Kon goed onderhouden Pakhuis met UovenwoDing aan de Koizoratraal te Gouda wyk K nos 128 en 128 kadaster Sectie D no 5 2380 groot 58 Centiaren By do weck verhuurd benedon voor i 1 35 on boven voor I 2 50 To bezicliUgen do lantato drio workdogon v iór do veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOKMAN voornoemd EENIBIEFÜTTANTHEE Hen wor lt verzoclit up t HKUK le letten UIT HUT MiotzriN vin M UAVK SWAAYZONK aORINCHKM Deze TIIKKKN worden ofgele rerd ui verzegelde mhjeH van r lw en erti half en pen Ned ont met Tiirnielding van Nomnier I ri voorzien v n nevenitaam iMerk volgenH de Wet gedepo neerd icb tot de uttvne in roo ge erde ordem aanbev endo J C BIJL voornoen 1 BREKBAART U ¥ ild eii Gevogelte Van n heden en vorder dagciyks vorsch voikrügbaar KraadknikenH Soepkippen Dnivnn l uularden Kapoenen geroeste Kendvogcln Talingen wilde Eendvogel Fnaanten Patryzen Hnippen Korhoonder Rf ovlooscb en enz togen de meent sterk conrurroerende pryzen l ankl iar i hoongomaakt franco door gphfici Nrdorland Aanbevelend T OV rKljINO Poelier Ooeterrtraat 18 UOTTKIiDAM Telepboon Intorc No 2031 Zenuw en llaatflijdors irordt nit overtniging aU een werkêlnke bul in den nood het boek aanbevolen Na onivangRt van adrna p r briefkaart a or t d t boekje franco per post toegeKondou dojr BOLKPOSys Boekhan Zatbomrarl