Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1907

hadden gedecreteerd dat zjj te laag bezoldigd zijn en dns loonsrerhooging moesten hebben De mannen in dienst bg de Press Auociation stelden de firma een nltimatnm Bnssell de secretaris van den telegraSstenrakbond heelt een manüest gericht tot de uitgevers en drukkers in de Vereenigde Staten en Canada Daarin beweert h j o m dat de vakorganisatie geenszins wenscht de conranten tegen te werken maar dat de werklieden strijden voor bnn rechten Er van overtuigd zijnde dat de telegraflsten te laag bezoldigd worden heelt de vakbond hnn toegestaan eischen in te dienen Mochten deze door de werkgevers niet worden ingewilligd dan zon den werklieden worden aangezegd te staken Dat dit geen ijdele bedreiging is geweest moge blijken uit het volgende De telegraAsten bij de posterijen te New York hebben Maandag gestaakt Hetzelfde is gedaan door de telegraflsten in Philadelphia Baltimore ea Cleveland Mede hebben te New York de employés van de tVestorn Union bet bgltje er bS neergelegd En nit tal van andere steden in het oosten der Vereenigde Staten komen gelplaidende berichten Men weet dat in het Westen waar de stakingsbeweging baar oorcprong vond de telegrnfisten niet meer werken Zoowel voor den handel als voor de dagbladpers is deze staking een bron van veel last en groote verliezen Er bestaat alle kans dat ook bet telegraflsch verkeer tnsschen New York en Europa eenige storing zal ondervinden Hoewel de stakingsbeweging is voortgekumen uit een geschil tnsschen de Western Union en den telegraflsten vakbond in Calitornili over bet ontslag van een employé heeft het conflict nn het karakter eener loonbeweging aangenomen Zaterdag werd te Jasa Blanca een krijgsraad gebonden op het Kransche Consolaat Admiraal Philibert generaal Drude en de chef van den staf namen bieraan deel Men besprak de noodzakelijke maatregelen om tegen te gaan dat het kamp lederen nscht aan de aanv llen der Kabylen blootstaat Juist toen deze krijgsraad opgeheven werd begonnen de Marokkanen een nieuwen aanval Op drie plaatsen tegelijk werd de stad door de Kabylen die zich in groeten getale verzameld hadden aangevallen De kanonnen van de 8loire en do Condé die eveneens nog voor Casa Blanca liggen werden op de Marokkanen gericht Met groote verliezen werden de aanvallers terng Mlageo Woorden van gewicht Wanneer een buur tl iets vertelt dan weet ge dat ge baar vertrouwen kunt Mejuffrouw Qrilïoen wonende te LaagNieuwkoop Qem Haarznilen meldt ons Voordat ik gebruik maakte van Foster s Rugpijn Nieren Pillen ben ik zes maanden lang het slachtoffer geweest van een afschuwelijke ptin in den rug Onophoudelijk werd ik hierdoor geteisterd ik had veel last van duizelingen en steeds een huiverig koud gevoel Voortdurend beklaagde ik mij over deze pijn en wanneer ik s morgens opstond was ik reeds erg vermoeid het kobte mij dan moeite op mijn boenen te blijven staac De urine was erg beslagen en toen ik hoorde dat Uw pillen zoo afdoende voor deze ziekte waren maakte ik hier dadelijk gebruik van Ik was zeer tevreden over de uitwerking en reeds na vijt dagen kon ik een groote verlichting bemerken en nadat ik drie doosjes gebruikt had was ik geheel en al genezen Wanneer ik ooit iemand mocht ontmoeten die aan een dergelijke ziekte lijdt zal ik hem steeds gnarne met Uw voortreffelijk geneesmiddel in kennis stellen Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wjjze die U goeddunkt Waarschuwing De lezers van dit blad worden in bun eigen belang ernbtig gewaarschuwd wanneer zij Foster s Rugp n Nieren Pillen koopen om slechts die te verlangen en geen andere Zy zijn te Gouda verkrijgbaar bjj de Ueeren Wol i Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwiasel k V 1 75 voor één of F 10 voor zei doozen Verspreide Berichten DUITSCHLAKD Heden morgen zon koning Ednard Engeland aan boord van zijn jacht verlaten en zich naar Dnitschland begeven H moet van plan zijn te Hamburg aan land te gaan en zoo naar WilhelmsbOhe waar de ontmoeting met den Dnitscben keizer zal plaats hebben wy hebben al meegedeeld dat ook Duitecbland sün wgnbonwcrisis heeft Knoeiergen bederven het ook hier voor den eerlijken handel er blijkt veel witte wgn nit Frankrgk ingevoerd te worden om er den Rijnwyn mat te vernpeo De keizer zond kardinaal Vanntelli in antwoord op de telegrafische mededeeliog dat bg op Dnitscben bodem gekomen was een telegram waarin hg mededeeling deed van zgn levendige belangstelling in het Enoharistisch congres waarop de kardinaal den paus vertegenwoordigen kwam In bet park van het kasteel te Wilhelmsbóhe heeft zich een ongeval voorgedaan dal het leven had kannen kotten aan de kinderen van den hertog van Wnrtemberg Prinses Victoria Lonise maakte met de kleine meisjes een wandeling in de lanen van het park toen een oude kastanjeboom met ontzettend gekraak neerstortte rakelings langs de hevig ontstelde kinderen Het is te begrgpen dat het ongeval een hevige ontroering verwekte AKRIXi Volgens een bericht nit Johannesburg beeft de Herrero stam onder baar hoofd Samuel Maherrero besloten zich in de Transvaal te vestigen waar de Anglo French maatscliappg grond aan den stam zal verschaffen langs de Palala rivier op voorwaarde dat de goedgebouwde mannen elk jaar gedurende zes maanden zullen arbeiden in de mgnen van de raaatschappg Er zijn ongeveer 300 mannen en vrouwen in den stam Slanken uit Schoonhoven cxn Zoo was dan de boekhouding der Bedrgven op 31 Dec 1903 in het reine gebracht en op den nieuwen grondslag zon worden voortgewerkt Maar in de vergadering van 10 Juni 1904 dus een half jaar later brak de bom weer los en moest de eerste Rekening der Bedrgven van de nieuwe Oascommissie het ontgelden Nadat de Vqorzitter een overzicht had gegeven knoopte bg hieraan vast een geldleening van f 8000 om te krygen een Bedrytskapitaal W airken miert 1897 met een zeker neijaiiff mhlo gepreUveerd om den dwxet die uHer one lüjt te dekktn De heer Valk Ik wenschte in de eerste plaats eens te vragen of die rekening courant niet een veertien dagen ter visie kan liggen Eu is daar dan ook niet bg het rapport van de gascommissie op technisch gebied omtrent den toestand van de fabriek en het rapport van den boekhouder f Voorzitter Wie is dat de boekhouder V wy hebben geen boekhouder we he ben aileen een tecreiarie en een kaemer De kassier ontvangt en geeft nit en bad niets in de rekening te verantwoorden Tot dusver heeft de commissie en voor dU comminêie de eeeretarii de rekening opgemaakt maar dan was het toch de rekening der commissie Daar hoort ook veramlering in te komen zonder boekhouder gaat het niet Juist een paar dagen geleden heelt hier vergaderd de gascommissie met den directeur en den kassier Toen ie alles ter tafel gekomen en zyn d uitgaven en ontvangsten nagezien Hnt is echter een anomalie dat een ambtenaar die zooveel ontvangt en uitgeeft geen schrilteiyke verantwoording zou doen en zgn naam nergens onder zetten Nu zal men zeggen dat de commissie dat beter behoort te doen want in do verordening staat dat de commissie zich kan toevoegen een secretaris en een kassier maar hel zit ionderling in elkaar de waterleiding biyft wat de aansluitingen en de opbrengst betreft in administratie by Burgemeester en Wethouders met een kassier en bier staat de commissie buiten ofschoon zy ook die zaak beheert volgens de verordening De commiseif weel van niete In de gasfabriek hebben we den kassier der Commissie die B en W bgstaat Wanneer zy met de rekening komt brengen B en W haar hier Altyd wel een mooie boel geweest niet waar lezer P Geen touw aan vast te knoopen In de zitting van 27 Juli 1904 komt ter tafel de Rekening der Bedrgven met een advies van de Commissie voor Financiën deze te stellen in handen van een speciale commissie daar zg bet geen zin acht om eigen werk nog eens na te gaan en te beoordeelen als wethouder of als lid der gascommissie Hierop is ingesteld de overbekende commissie ad hoe Valk Schreuder Soosbeek die in de vergadering van 24 Aug 04 met veel bombarie en geheimzinnigheid haar rapport aankoidigt dat n tbkokt van 22 191 77 had ontdekt B en W stellen voor dat rapport te stellen in handen van een deskundige Op 2 Sept 04 heeft een onverkwikkelgke ellenlange discussie plaats Aan het slot zegt de heer Lazonder de volgende woorden Ik geloof dat over die rekening al genoeg gesproken hebben en we blgven maar op een dwaalspoor De commissie biyft volharden met het verslag niet in uw handen te willen stellen Het heeft al zoo veel sensatie teweeg gebracht dat het net ü of men met een hoop oneeriyke ni i A i te doen httft en het lal joiit blt k n vino Mah tnpporthoort dat dat niet zoo is Wel zgn er groote uitgaven gedaan waarvan het beter was geweest als zg nog wat waren nitgesteld geworden en er is geen rekening gehonden met de inkomsten Thans zat er al muziek in de zaak En de heer Valk vroeg dan ook wie de verantwoordeiyke personen waren en of B en W de f 6000 die boven de begroeting waren uitgegeven voor bun rekening namen C De commissie ad hoc kwam in haar rapport dan ook met de volgende niet malsche nit spraak met daaraan verbonden conclnsies lo dal er geen boekhouding ia gevoerd 2o dat de rekening als zoodanig onbetronwbaar is 3o dat bet beheer zeer veel zoo niet alles te wenscben overlaat in elk geval dat er op zeer lichtvaardige wyze met de belangen der gemeente ia gespeeld 4o dat de begrootingen nagenoeg op alle posten overschreden zyn De commissie stelt daarom voor lu besluiten lo te gelasten dat or alsnog een boekhouding over 1903 worde aangelegd voor zoover de bescheiden daartoe tooruikend zgn 2o dat op grond van die boekhouding een nienwe balans mot winst en verliesrekening worde overgelegd 3o dat de boekhouding ook over 1904 worde voortgezet en tot op dezen dag en datum worde bggewerkt 4o dat al deze werkzaambeden zullen verricht worden door het accountants bureau van Korthals Altes te Amsterdam óo dat de kosten daaraan verbonden zullen verhaald worden op hem of hen door wiens of wier nalatigheid deze schromelijke verwarring is ontstaan 6o dat er voor de voortdurend geregeldeboekhouding der gemeectebedrgven een gediplomeerd boekhouder worde aangehteld en het salaris van dien ambtenaar worde samengesteld uit de bedragen waarmede de salarissen van die ambtenaren die op dit punt hnn piicbt verzuimden moeten worden verminderd De hoeren hadden toen graag den heer Mak tnsschen de kngptang willen nemen tfi 7o dat de bedragen welke na am samenstellen van de werkelgke rekening znllen bigken te zgn uitgegeven boven de begrooting op grond vin art 226 van da gemeentewet zullen worden verhaald op hem of hen op wiens of wier lastgeving deze uitgaven zyn geschied In casu B en W 8o nit haar midden iemand aan te wyzen die in deze zaak de belangen der gemeente zal behartigen en de noodzakulgk blgkendu procedures zal voeren Schoonhoven Aug 1904 Valk SchreuderSonsbeek De nienwe commissie had dus plezier van haar eerste werk Httd zii den boel dan met opzet in bet honderd gestuurd i Jan 1903 was de boekhouding nog al door een accountant opgezet De Voorzitter merkt op Dat er over 1903 geen hoek is gehouden is relatief Er is boek gebo iden als van 1896 af is geschied maar men heeft daarbg niet de boeken gehouden die de deskundign had aangegeven en hii hee t zelf gezegd dat liet nu geen zin meer had daar hel jaar 1903 ie verstreken Htj zond die boeken in Maart 1904 zoodat de commissie daar het over 1903 niet doenlgk meer was het nu over 1904 zal doen De commissie heeft geen oogenblik beweerd dat die was zooals bet op dat papier staat Het ie een proef die uil liefde voor de zaak ia ondernomen maar hel wai geen verplichting om dat uit te voeren De commissie had alleen voor te leggen de algemeene rekening van inkomsten en uitgaven en als zy zich daarbg bepaald had was er veel niet voorgevallen van wat we nu gehoord hebben De gascommissie heeft gesteund door den Directeur gemeend wel te doen door ook te trachten die rekening op papier te zetten Zg is daarbg wel wat overyid te werk gegaab als zy bedacht was geweest bad ze gezegd we laten het liggen we zien er geen kans toe Het ie nog nimmer gebeurd door geen enkele commissie van de stichting af Maar Jan moest zich wreken omdat hy uit de gascommissie was geloopen En Schreuder scheen toen een ingekankerden haat tegen Mak te hebben En Sonabeek was als altyd bijlooper van bijstand Hoe Scbreuder zyn gal uitbraakte moge bigken nit de volgende ontboezeming Het ging over het aanstellen van een accountant Scbreuder had ernstige bedenkingen tegen Van der Vlies ofschoon deze was aanbevolen door Gedeputeerden Op een vraag van den voorzitter Wat beeft Schiedam daarmee te maken i antwoordt Scbreuder Dat kan ik u wel zeggen In de eerste plaats omdat al een paar jaar den tyd dat Mak hier was Schoonhoven leeft by de gratie van Schiedam Alles komt hier uit Schiedam Smits huidverf ook al alles wat tot de gasfabriek behoort als ovens enz Dronken metselaars komen van daar om hier de ovens te verknoeien Accumulatoren enz alles nit Schiedam en niet alleen den Raad maar geheel Schoonhoven neemt men iMidoor tegan lich io aai Lust je nog penltjes O Mak had je maar nooit de Bchreuderlak afgekeurd Ellenlange beschonwlngen zgn gebonden over het 2e rapport der Commissie ad hoc het tegenrapport van de üascfmmissie en het rapport van den aecoantant om te eindigen met verwerping van alle punten van bet Ie rapport der Commiasio ad hoc Maar er was nog wel een anderen weg om den beer Mak te treffen S r was ook k estie over bet bouwen van een reserve oven Alwi er een deskundige geraadpleegd De heer Mak bad een tegenrapport en naar aanleiding daarvan houdt de beer Scbreuder op 15 Deo 1904 zgn philippica tegen den heer Mak die eindigt met het voorstel om dj n Oirecteur op wachtgeUl Ie stelten Niets is door Scbreuder onbeproefd gela ten om den beer Mak onmogelgk te maken neen ongelukkig te maken Én dan later moeten erkennen ik heb misgetast er moest een nieuwe fabriek komen ik heb den directeur vei keerd biiDordeeld Alotjst bet zoo n man niet tot voorzichtigheid stemmen f Met dit al badd n de boeren bnn doel bereikt zg werden in de Gascommissie gekozen omdat de oude geen Inat meer had Valk Sohrender Nickerk Nu zou men denken dat de zaken toch zeker wel goed zouden marcheeren in alle opzichten temeer daar Valk sedert Sopt 1905 als voorzitter door het Dagelgkscb bestuur in de Gascommissie zit om toe te zien dat niets gebeurt wat strydig is met wet en verordening We zullen in onzen volgenden brief aantoonen dat daar veel aan ontbrak JAN BAZUIN BINNEN LAND Tor verbetering van do acoustiuk in de groote vergaderzaal der Vredesconferentie waarover schier algemeen geklaagd is moot besloten zgn tot een verplaatsing van den presidontszetel en het bureau dat dezen omgeeft Van zgn tegenwoordige plaats vóór don scljoaw aan de oostzgde der Grafelgke Zaal naar den zgkaflt waarvan de vensters uitzien op bet Ministerie van Waterstaat op het binnenhof De overige banken znllen nu in e n halven cirkel tegenover hot bureau gerangsthikt worden Men verwacht in bot laatst dezer week een algemeene vergadering der Conferentie De Minister van Landbonw Ngverhoid en Handel verzoekt de eigenaton of directeuren van slachtergen waar vee ten behoeve van den uitroer naar Engeland wordt geslacht alsmede do handelaren die versch vloesch of versphe organen voor den uitvoer naar Engeland verpakke i zich vóór 24 Augustus a 3 Bchriflolgk aan te melden aan zgn Departemept onder meded ieling van de pliials waar h t bedryf wordt uitgeoefend Waarschgnlgk begeven Koningin en Prins zich 22 dezer naar Rabensteiofeld als gasten van groiotbertobin Marie om van daar deel te nemen aan de holfeesten bg gelegenheid van de onthulling van het gedenkteoken voor grootbortogin Alexandrine een zuster van keizer Wilhelm I te Scbwerin Die groothertogin Alexandrine was de gemalin van groothertog Paul Friedicb de grootmoeder van Priis Hendrik Voor de plocbtigbeid worden het Duitsche kdizeren kroonprinsepaar daar ook verwacl t Te Vlissingen hoort men niets van eenige feestviering of versiering in verband met het Kop bezoek welk bezoek aan die gemeente evenwel slechts van korten dunr is Van gemeentewogen znllen op 3 plaatsen openbare muziekuitvoeringen worden gegeven en zal aan het strand een vuurwerk worden afgestoken GemenÊfde Berichten Als de zomer nat is en koud En oJndat t mgnbeer Karel bg z n vriend niet beviel was hy maar in t hnis gaan wonen Daar sliep hg nu allo nachten heel alloen kookte zelf op een gastoestel z n middagpotje eji maakte veel rommel die nimmer werd opgeruimd t Zal zoo De familie ging een paar weken naar den Ryo maar Karel kon van z n kantoor niet weg Hg zon t wel bg Han vinden die had nog een bed staan en z n juffrouw kookte goed en niet duur Na een week liep het spaak en trok Karel af de eenzame ruimte van het leege huis verkiezend boven de wat landerige genoegens van Han s gezelschap Han nydig Toen op n goeien dag een telegram kwam voor Karel maakte hy t open grynsde en lei t op z n lessenaar zonder er verder haar om te zien Karel van den prins geen kwaad wetend komt dien avond n beetje te laat aan de onderlgke woning steekt den sleutel in t slot en draait Hoe zit dat f t Lgkt wel of de daair aiet maar op t nuhblot il Zakar vergeten tweemaal te draaien Maar ook de tnsschendeur anders accuraat geknipt moet open geweest zgn By t licht van een lucifer zgn dnidelgk modderige voetsporen zichtbaar Niet ikl mompelt Karel sluipt haastig weer naar buiten en gaat politie balen De op straat aangeroepen agent kgkt bedenkelgk M neer dat durf ik niet alleen aan Laten we m n maat tegemoet loepen dan doen we t samen De maat is spoedig gevonden en met z n drieën aanvaardt men den gevaarlgken tocht Do deur open n kaars aangestoken voorzichtig vooruit De woning was inderd ad niet verlaten De natte gure zomer had do familie vroeger dan in t plivi lag naar Amsterdam teruggedreven en papa zond z n zoon tgdig een telegrammetje aan t adres van z n vriend Han Was men al bevreemd Karel noch aan den trein noch thuis te vinden gekker werd het toen laat in don nacht geruchten door hel huis gingen en fluisterende stemmen Papa door z n eveneens wakker geschrokken ega aangevuurd vermande zich Hg nam het ongeladen pistool dat altgd in het wascbtafellandje lag spande de baan en wachtte bg de deur het vreeselgke af Tuen gebeurde het dat daar tegenover elkander stonden ean vader en n zoon de eerste met aangolegdc revolver de ander met oon opon zakmes in do band en geflankeerd door twee agenten gereed tot het ergste Een vrouw die ergens een winkeltje inAmsterdam bewoont verloor voor eenigeweken baar man tiy ging namelgk op reisnaar Dnitschland eni keerde niet terug Eenpoosje na zgn vertrbk werd uit een grachteen lyk opgehaald en de juffrouw in qnaestieherkende dat als t kofleiyk overschot vanhaar man 1 Groote ontsteltenis toen een dezer dagen een brief ontvangen werd van den overledene Een brief dcugdelgk en goed uit Dnitschland verzonden en met het eigen schrift van den doodgewaande Verheugd verschrikt verslagen liep de arme vrouw naar de politie om raad en uitkomst Had ze niet met zekerheid bet Igk van haar man berkend en wat bedniddo nn dit levensteeken Het is dit raadsel dat de politie thans tracht te ontwarreni Men acht bet niet geheel uitgesloten dat do brief de inleiding is tot een of ander bodrof In dat geval ligt de onderstelling voor do hand dat do bedriegers meer weten van de wüze waarop de man om het leven is gekoman De ongelukkige gewoonte van sommigen met de handen aan open wondjes te komen hoeft to Dordrecht weder een slachtoffer gemaakt Do 18 jarige joffrouw H O bad dezer dagen de onvoorzichtigheid oen wondje aan haar lip met baar nagels aan te raken wat bloedvergiftiging ton gevolge bad Spoedig zette het gelaat op Vrgdag jl en Zondagmorgen overleed zg Men meldt nit Winterswgk Op betrekkelgk korten afstand van hier zal binnenkort in Dnitschland een nienwe Nederlandsche kolonie gevestigd worden Nabg bet stadje Velen i l uur gaans van de grens wordt n l een turfstrooiseltabriek opgericht Op t oogenblik is men bezig een apoorlgn aan te leggen van t station Volen naar de plaats waar de fabriek zal verryzen Zoodra dit Igntje dat ruim 4 K M lang wordt gereed ia zal de bouw der fabriek met kracht kordon voortgezet en in bet aanstaande voorjaar znllen ongeveer 300 arbeiders bgna zonder uitzondering Nederlanders voor het Werk in de fabriek worden aangenomen Uit Groningen m ldt men aan de N R Ct P en K uit Amsterdam door de rechtbank alhier verooi deeld tot 3 i jaar gevangenisstraf wegeis diefstal met inbraak by mevrouw Mees Gockinga alhier badden steeds ontkend en teekenden appèl aan geIgk ook do officier van justitie deed De beide mannen werden naar Amsterdam overgebracht waar zg wegens een onder misdryf moesten teilecbt staan By dia gelegenheid heeft P nderweg aan de Groninger rgksveldwacbtei Weibergen en Meinders en K aan den rechercheur Slag bekend dat zg zich aan de inbraak en den diefstal schuldig hebben gemaakt In verband met deze bekentenis is een der getuigen L die de beklaagden te Groningen vergezelde aangehouden P en K hebben ok bekend te Amsterdam een brandkast te hebben gestolen Qisterennamiddag omstreeks halfvgf had in de uitspanning De Fan te Utrecht aan den Amersfoortscbcn straatweg een ongelnk plaats dat ernstige gevolgen had kannen hebben meldt het U D Eenige dames hadden plaats genomeni in de zoogenaamde bak chommel Onder het schommelen brak do kettinft da achomnfel kutelda eo eenifao der inzittenden geraakten er onder Dtar een der dames zich ernstig aan het hoofd bad verwond werd geneeskundige hulp ingeroepen waarna zg per rgtuig naar haar woning word gebracht Stadsnieuws GOUDA 14 Augustus 1907 1 VERG ADERINGvAS DEsGEMEENTEKA AD op Vrijdag 16 Aug 1907 das namiddags half twee uur Aan de orde Do benoeming van eene onderwgzeres aan de Ie Burgerschool voor Meisjes Do gemeenterekening over 1906 Het voorstel tot nadere regeling der bgdragen van de gemeente de gemeentegasfabriek en de bank van leening aan bet gemeente pensioenfonds Hot voorstel tot verhuur van grond aan W M do Jong 5 Het voorstel betreffende het bedrgfskapitaal der bank van leening Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woningen Wyk O Nos 177 en 178 Het voorstel tot wyziging dor geraeentebegrooling voor 1907 Het voorstel betreflende de instandhonding van bet muziekcorps der Schutterg Het voorstel tot intrekking dor aan de IJssel Stoomtramweg Maatscbappy verleende concessie 10 Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiging van eenige ambtenaren der gemeente gasfabriek Het voorstel tot verbooging van den prgs van het lichtgas In het lokaal van het café Het Scbaaktiord alhier zal Donderdag 15 Augustus avonds te 8V uur een vergadering gehjondon worden van do WoerbaarhoidsVer epniging Burgerplicht met als punt van bjehandeling Bespreking 40jarig beslaan I De beer K Kousbroek is in te gaan 20 dezer benoemd tot snrnumorair by do My l t Exploitatie vun Staalsspoorwegen SlandiJlaats staten Alphen Oudshoorn I Aangenaam was het ons te vernemen dat door het Beslunr der Sociëteit Ona Genoe Ï u alhier weder pogingen in bet werk zyn steld den loden gedorendo hot a s seizoen eder van tooneelspcll inst to doen genieten M is daarin geslaagd door zich van deNe erlandscho Tooneolvereeniging te Anistor lam Directie A van der Horst 4 en van de Vereenigde Tooneelistcn van den Groeten Schouwburg te Rotterdam Directie P D van Eysden 2 voorstellingen te verzekeren welke respectievelgk zullen plaats hebben M Oct 21 Nov 1907 16 Jan en 12 Maart pü8 en 19 Deo 1907 en 6 Febr 1908 De goede roep welke van deze beide gezelschappen gedurende het afgeloopen seizoen if uitgegaan doet ons met grond verwachten diat een flinke inteekening op de Igst die dezer dagen zal worden aangeboden voor ïet Bestuur bet bewys zal zgn dat baar werk naar waarde wordt op prys gesteld eeniging nonden N A V I A 8 Maonda s avonds half negen zal h de bovenzaal van t Café Schaakbord Ifleiweg do Vryzinnig Democratische Vereen vergadering met introductio In deze vergadering zal de heer d Ree de door hem op bet Werktedenreglement ingediende amendementen tDelichten In den Raad was bg daartoe niet in de gelegenheid daar er niet één amendement door zgn mederaadsleden werd gestenltd Tot deze vergadering zullen alle raadsleden worden uitgenoodigd balangstellenden kunnen zich voor een toegangslewys voor zoover nog voorradig vervoegen jij den Voorzitter den Heer J L Belonje èouwe 54 I Het Bestuur der Vrgzinnig Democratische yereeniging doet ons de mededeeling dat op Woensdag 18 September Mr Trenb in jOns Genoegen zal komen spreken over De Tram Gonda Schoonhoven mede in erband met de staking van den dienst op de Ign Gonda Oudowater Gisteren slaagden te s Gravenhage voor het Examen Franscb l o da beer A Lotman alhier en mej M Berman te Gouderak J Bg Kon Besluit is tot ontvanger derdirecte belastingen en accgnzen te Zutphen buitengemeeutcn benoemd de heer J G Tielenius Kruythof thans ontvanger der irecte belastingen en accgnzen en van denifaarborg on de belasting der gouden on Iveren werken te Scboonbovan Onder een groeten toeloop van belangstellenden werd gistermiddag te Stolwgk een dier vertoond dat in deze lage streken zeker n saldiiimhaid mag ganoamd wordan Het WM nl een jonge ree springlevend die waarschgnljik nit de bosschen van Utrecht is afgedwaald Met de grootste moeite wist men het dier meestor te worden tal van personen badden een drgfjacbt georganiseerd en eindelgk moe gejaagd raakte het verward in de kwal eener sloot en tvord toen gevangen Door den slager D die bet thanfi in zgn bezit heeft is aan den burgemeester daarvan kennis gegeven aSS Staats loterij 2e Klasse Trekking van Woensdag 14 Ang No 18212 1 1000 132H7 f 400 12217 en 17896 ieder f 20Ü 118 W 15738 16355 19661 19730 en 19848 ieder f 100 Prgzen van i 30 42 5 i 97 134 39 59 221 24 66 82 97 455 82 88 530 59 601 28 30 55 70 702 19 37 93 890 941 92 98 1036 1123 56 82 1200 31 1462 1519 57 1654 1716 61 lAOO 81 1915 54 61 2053 68 72 80 2129 63 76 2267 70 2341 97 2456 2504 49 86 2615 20 27 36 54 73 89 2774 2817 22 50 3038 40 74 3127 39 57 81 96 3335 48 3443 45 67 85 3518 3613 66 71 3751 71 79 81 88 98 3834 52 3963 4002 59 72 4123 30 41 4213 37 56 4344 53 4453 67 83 4 539 84 4626 28 67 79 4753 79 95 4Ö54 57 91 4976 5053 82 5105 37 5262 71 86 5328 35 5407 65 5 500 10 5 533 87 58 11741 15089 18389 63 8819 11807 15101 18419 90 63 64 48 23 5653 90 K 11910 88 40 5787 97 12005 15213 56 5H45 9105 21 66 18549 47 19 53 1 5521 53 48 92 12102 50 77 83 3 11 93 97 94 7 12213 16619 18622 5973 9 52 87 46 92 47 70 95 18700 6007 9315 86 15736 26 32 12300 15836 47 58 6131 46 51 6291 6309 24 93 6423 6509 32 55 82 6612 95 6715 m 6802 51 12 74 82 63 88 15906 84 9424 12402 9 18948 40 20 35 51 60 44 16003 71 9559 63 53 91 65 125 55 16108 19019 86 12682 98 33 9602 12809 16224 A 40 62 81 56 97 58 12918 16309 76 61 28 14 97 78 13047 43 19210 9809 60 53 45 43 13165 69 95 9903 13204 16146 19469 19 12 59 19501 77 51 16536 20 53 10009 60 58 67 89 58 99 65 19602 6916 62 13314 16650 80 7102 90 44 16811 19706 19 91 13441 71 56 38 lOlOl 62 88 67 87 27 13 533 16924 77 720S 10236 13742 56 19810 51 57 49 17028 21 75 89 54 40 19949 78 98 77 51 2 1011 7311 10370 1 3807 17160 19 19 10415 52 17216 33 7444 61 71 17342 36 66 10512 13907 17428 40 7654 10655 55 61 20131 7738 85 14008 83 67 87 61 98 20253 10751 14191 17 572 75 68 10847 14216 98 20336 83 72 76 17603 20420 7853 10935 14320 6 60 64 61 14412 12 6685 96 30 17709 72 92 11016 50 09 20 507 7943 50 72 17879 35 51 95 14502 17924 77 8013 lim 7 50 20601 21 11202 14621 180 58 34 84 11311 29 81 38 8259 48 14774 18120 40 8397 11458 80 83 468422 85 87 18222 78 66 11552 96 26 20707 8513 58 14830 52 19 39 11602 14943 65 468663 58 15037 18308 20898 68 11730 43 63 307 BEURS VAN ROTTERDAM L K H KMAANDAG 5 AUG Staatsleenxngefl PoïTuoiL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig Se Serie fr 2500 3 69 RD8i iiiD Iwang Dombr Obli gaUen 4 96 Azi Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDHBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recej iB L 100 1 24 Hypothtêk Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedaiyke Hypb 4 99 Pandb ütrecbtsche Hypb 4 KM Pandb Westlandpcbe Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem öroningergcbeapaHypb 4Vt 100 Pandb Nedorl Hyp i Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewgzcn van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 99 99 Pandb Bataafsobo Hypb 4 100 Alg Hypothbr Korate Nod Hypothcekbrielbank 4 35 98 100 Pandb Hollandseho Hypb iSfheejmia rlMaaleehappijen Pand Holland Gnif Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 387 St ooripegUeniugeH Italik Oblig Znid italiaanscbe Spw IMg A Preinieleeninxien hxim Loten Stad Antwer ien 1887 2V Oa Dweni Mg tot Rxpl Tjaan vanMeerdcrvoort 1902 89 smm Alle nog restoerendo ZOMEEMAITTELS en COSTDMKS worden tot voel verminderde pryzen OPOKRIUMD Hoogachtend j ivrs ff r v Af t rr s JS gfliify Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSKN en JAP0N3T0FFEN met daarbij passende ÜARNKRUINOEN VERSCIlEIDKNHEia Gistermorgen togen twaalf uur zagenvoorbggangors oen lyk dryven in den Wittevrouwonsingel te Utrecht voor de gasfabriek De politie haalde het mat dresigennaar don kant bet bleek een jonge vrouwte zgn van 19 jaar Por mand werd hotIgk naar het hoofdbureau van politie gebrachtwaar bet door de familie werd herkend Het meisje was den avond van den 9denAngnstus bet huis barer ondars in de Concordiastraat uitgegaan en werd sedert vermist U D Men seint nit Zntphen aan de Resb Zooals bekend word eenigen tyd geleden een korporaal vermist Men vreesde reeds dat do man oen ongelnk wa overkomen Thans is hinr ter tedo nit Lnik bericht ontvangen van den man zelf waarin hj zegt veilig en wal aldaar to verblgven Itt zgn blief vermeldt hg tevens dat hg de man is geweeit die de 60 huzaren tot desertie heeft aangehitst AüviöiiTi i Tir S V Heden overleed acht on kalin na oen langdnrig docli geduldig Igden onzo innig geliefde lee mueder on Tante Mcjiitlrnaw CORNELIA A6ATBA B006AERDT in Inri oniUirdom van rniin 78 jaar Uit aller naam h ROOllAKKDT JoBda 13 Aiignstofl 11H 7 Bezoeken van nmusheklafj kunnen ntft worden a t twaeht Mienw onovertrolffB Prof Dr LÏMboM w ll kond AllMn Mhl inrt VmhneUnutk tot voortdurando radioale lU sekere genexing van ftUn xulU de meent hardiinkkige xentiW Miekten oonl ontittaan lour afdwalingen op jengdigfn leeffyi iDta e enesing van nlke zwaktn Uhol idcht Benaawdheid tlooldpijn Migraine Hartklopping Mugpgit ftlflclite spösvertering Onrerraogen Irapotenr Pollutione enx jitroerige proapeotnaMn Ir jifcr leuh fl 1 8 t fl B dubli lefle pb fl G nfmil IlepAt Mattb v d Vegt ilUMjmm l p M M Cléban It Co KoUnrdam F Happol VdrAvenhage I lUtnmtn de Jont J b RotlarVa n W Iff t Oj Ooada n hi allu droLfiüUm VAN Blommestein s Inkt is prot fonderVmdebjl de BESTE en volkomen ONSCHAOetlJK APELDOORN HOILAND