Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1907

AlUiBIKl De Koresansche prins Yi heeft na hel bekend worden van zgn ter doodveroordeeling heelemaal geen zin om naar zgn land terng te keerenl Hg had een audiëntie aangevraagd by president Roosevelt maar Teddy had geen tgdl Hg was zeker net als de Daitsche keizer toen hg president Krnger ontvangen moest op jacht Vao Victial Tengevolge van de hooge boeten de Standarp Oil Trnst opgelegd loepen de aandeelen reusachtig terng Men schat het verlies door die daling in 48 unr op 50 millloen dollars Gemengfde Berichten Men meldt Te Brielle is gisteravond op de Maas verdronken de 16 jarige M M die met twee andere jengdige personen aan het spelevaren was Hon bootje badden ze vastgemaakt aan een der booten van de Maasnyriiph die daar stil lag en toen deze de reis wilde vervolgen sloeg de sciiroef het roeibootje stnk De twee anderen konden op de boot overspringen doch M viel te water en verdween in de diepte De politie te Amsterdam heelt hedenmorgen een belangrgke arrestatie gedaan Het was haar bekend geworden dat de berachle Jaap Haleber een recidivist die zich aan tal van misdrgven te Rotterdam Den Haag en Amsterdam heelt scholdig gemaakt en In t bgzonder gezocht werd in verband met een diefstal te s Qravenhage in het voorjaar gepleegd zich weer te Amsterdam ophield Na lang zoeken mocht het haar gelukken gisteravond den gezochte op te sporen doch deze wist zich in een der zgstraten van de Warraoesstraat uit de voeten te maken Hedenmorgen omstreeks 5 nar verliet hg zgn Bchailplaats en wilde reeds koers zotten naar het Centraal Station toen een oplettende agent van politie hem herkende en mede naar het barean nam N ï d D Men BchrP uit Zevenanr aan de öeld Gisterenmiddag badden onze marechanssees het gelak de beruchtestroopersHent en Jan Driesaen onverwacht te overvallen Beiden hadden resp nog 3 en 10 maanden vrg logies van den staat tegoed Wanneer men in aanmerking neemt dat voor twee jaar 40 tot 100 politiemannen op de been zyn geweest om deze gevaarlijke snjetten te vangen mag men gerust zeggen dat dit voor onze marechaussees een buitenkansje is Zondag a s zal de Algemeene Apothekershediendenbond zjjn jaariykscbe vergadering honden te Utrecht waarin zal worden besproken de houding betreUende de boycol uitgeschreven door de Amsterdamsche Apothekersvereeniging van adsistenten werkzaam aan centraal en spendo apothekeo UitiËnschede meldt men Als gevolg van een conferentie tnsschen de firma A Sanders en Zonen met de hoofdbesturen der Nationale Vakbonden hebben laatstgenoemden jjewyzigde voorwaarden by de firma ingediend welke behelzen lo aan alle werklieden die dit jaar geen loonsverhooging ontvingen een verhooging van 2 cent per uur uit te koeren 2o aan hen dia dit wel ontvingen een verhooging van 1 cent 3o invoering van den 10V urigen werkdag met ingang van beden 4o invoering van den lOnrigenarbeidsdag op 1 Augustus 1908 5o des Zaterdagmiddags om 5 unr stop en vervalUng van het kwartier middagaohafttyd 6o twee vacantiedagen per jaar Deze gewgzigde voorstellen gingen vergezeld van een verzoek um een bespreking met de firma Hiertoe is deze bereid gevonden zy wenschte echter tegen voorstellen in te dienen en achtte daarvoor eenige dagen van voorbereiding noodzakelgk Gisteren werd door haar aan de hoofdbesturen bericht dat deze voorstellen gereed zyn en ty stelt voor deze te behandelen met de hoofdbesturen in tegenwoordigheid van al hare arbeiders De hoofdbestnren hebben hierop getracht alleen met do firma te onderhandelen waar laatstgenoemde niet mede accoord ging zy is van meening dat de aanwezigheid van het personeel noodig en gewenschl is Toch heeft de firma een conferentie van een kwartier toegestaan aan de hoofdbesturen v6 r de behandeling der zaak De bespreking is bepaald op hedenvoormiddag te 11 nar in het gebouw Concordia Ken geheimzinnig geval De Tel verneemt dat er by de vrouw in de Oovert FUnckittaat t Amiterdao twjjhl il anUtaan of de brief wel van haar man afkomitig is daar het schrift niet geheel en al op het gewone handschrift gelgkt Heden vertrekt zy naar Dnisbnrg vanwaar de brief kwam om daar ter plaatse een onderzoek in te stellen naar den schrgver en om te zien of dit haar man is Alle drukkere in Dnitschland en Ooitenrgk die van Ansichten hun werk maken hebben zich te Berign tot een syndicaat aaneengesloten Dit syndicaat dat voor een periode van 10 jaar geconstitueerd werd heeft eeuheidspryzen voor den verkoop aan den kleinhandel en aan de grossiers in verschillende naburige landen vastgesteld Prgsdaling en concurrentie zgn aldus bericht het Memorial do la librairio fran aise aanleiding tot dit syndicaat Een zonderlinge geschiedenis Uit het U D Hedenmiddag omstreeks halfvier vond een surveilleerend agent van politie een man slapende tegen de glooiing van den spoordgk der H IJ S M nabg de brug over de Krommen Rgu De agent maakte hem wakker en gelastte hem zich van deze plaats te verwyderen aan welk bevel gevolg werd gegeven de man wandelde schoorvoetend het weiland in den agent dreigende bemin t water van den Krommen Ryn te zullen werpen als deze zich verder nog met hem bemoeide Na eenige passen te zgn doorgeloopen bleef de zonderling plotseling staan op een houten bruggetje over een sloot waarover de agent zich eveneens moest begeven om weer op den beganen weg te kunnen komen Andermaal volgde daarom de last door te loopen doch de man klemde zich met alle macht vast aan de leuning van de brug on verhinderde alzoo den politieagent den doortocht daar de brug te smal is om twee personen tegeiykertyd te laten passeeren Na herhaalde sommaties trok de agent thans ztjn sabel en diende daarmede den onwillige een flinken slag op een der armen toe waardoor de man gedwongen werd los te laten Meteen greep hg echter den politieman bg de keel en zeker zon nu een worsteling zgn ontstaan als niet een suppoost uit het Huis van Bewaring den agent te hulp was gekomen Met vereende krachten werd do man overmeesterd een tweede agent die inmiddels er by was gekomen hielp verder mee aan de overbrenging van den arrestant naar het bureau buiten Tolsteeg Hier bleek het vreemde heerschap A J te heeten van beroep sigarenmaker wonende aan den Koningssteeg Van zyn verzet werd proces verbaal opgemaakt Treurig Bg de politie te Arnhem werd Maandagavond kennis gegeven dat de 65jarige H die alleen een huisje bewoont in de Rietsteeg door de buren in geen drie dagen was gezien Toen de politie door de achterdeur was binnengekomen vond men H meer dood dan levend in zgn bed liggen Hy was geheel bewusteloos en scbgnt in geen 3 dagen te hebben gegeten of gedronken Nadat dr van der Heide den man had onderzocht is hy per brancard naar het stedeiyk ziekenhuis vervoerd De strafkamer te Kleef heeft wogens den franduleuzen invoer van saccharine uit Holland naar Pruisen veroordeeld een fabrikant te Venlo tot 5 maanden gevangenisstraf en 1000 Mark boete een metselaar te Venlo tot 3 maanden en een arbeider uit Berign tot 4 maanden gevangenisstraf terwyi een schoenmaker te Kaldenkirchen 5 maanden gevangenisstraf en een boete van 750 Mk werd opgelegd In Mei jl reed de heer H te Rotterdam met zyn auto langs de Nieuwehaven uit de richting Hoofdsteeg toon een tram van de tegenovergestelde richting aankwam Bg den wissel waar de tram van dubbel spoor op enkel spoor overgaat kwamen ile rytuigen in botsing met bet gevolg dat de auto tegen een boom terecht kwam en schade leed De heer H liet zgn auto repareeren wat hem f 105 75 kostte Dit bedrag vorderde hg in rechten van de trammaatschappg terng De maatscbappy erkende de aanryding maar beriep zich op art 79 der verordening op de straatpulitie van 14 Juni 1906 waarin duidelgk vermeld staat dat voertuigen zoo tydig voor een naderenden tramwagen moeten nitwyken dat deze zgn vaart niet behoeft te verminderen de auto had alle rnimte om naar links uit te halen doch in plaats dat te doen zette zy meer vaart om de tram rechts te passeereo waardoor zy xicb tusBchen de tram en de boomen inwerkte de wagenbeatuurder heeft alles gedaan om een botsing te voorkomen en allo schuld ligt bg eischer vooral wegens ryden in strgd met de verordening De kantonrechter overwoog dat da oorzaak der aanryding ligt in de gewaagde handeling van eischer doch dit niet wegneemt de verplichting van den trambaatauder om btj h t dreiftn Tu garwr zgn vaart te verminderen 6f zoo noodig en mogelgk te stoppen dat gedaagde zich beroept op artikel 79 der verordening op de straatpolitie te Rotterdam bepalende dat bestuurders van voertuigen enz tgdig voor tramwageus moeten uitwgken doch dit artikel hiykent de by artikel 1 sub 5 gegeven omschrgving van bet begrip voertuigen niet toepasselgk is op motorrgtuigen gelgk een automobiel is en dat het door eischer mede gestelde feit dat de bestuurder van den tramwagen4zgo vaart niet verminderd heeft dus ter zake dienende is en getulgenbewgs ten deze niet is uitgesloten Eischer mag dus door getuigen doen bewgzen dat de bestuurder toen hg het dubbel spoor beoosteu de Pakkebrng zon verlaten bg het naderen van de auto zyn vaart niet verminderd heeft De Rotterdamsche bootwerker M v d L wonende op een tweede verdieping in de Vredenoordstra t heeft bg de politie aangifte gedaan dat Maandag bg hem is ingebroken tnsschen 9 en 12 uur in den morgen toen er niemand thuis was De daders hebben zich met een valseben sleutel toegang verschaft en uit een latafel en een linnenkast ruim f 1400 gestolen waarvan f 360 in bankpapier benevens drie gouden horloges drie gouden kettingen en vgf gouden ringen een zilveren ketting juweelen oorknoppen een flacon met gouden stop en enkele snuistergen Tsvee spaarboekjes waarop een vrg groot bedrag is ingeschreven hebben ze laten liggen Majoor Gross de uitvinder van hetstujrbare Inchtschip waarmee dezer dagen bg Berign goed geslaagde tochten zgn ondernomen heeft in een populair werkje over dit onderwerp belangwekkende bgzonderheden meegedeeld Hy stelt vooral in het licht dat de stuurbaarheid nauw samenhangt met de snelheid van voortbotreging om een bepaald doel te bereiken en den geweusohten koers te kunnen behouden moet het luchtBchip een eigen beweging kunnen aanpemen die grooter is dan de windsnelheid Op 500 1000 M boven de aarde het gabled waarbinnen de luchtschepen in hoofdzaak hun weg moeten kiezen ia de gemiddelde snelheid van den wind op onze breedte 8 tot 10 M per seconde zal enkelestormdagen uitgezonderd het schip steeds den wind de baas zyn dan zou het dus een vaart van ongeveer 20 M moeten hebben d i 72 KM in t unr een snelheid die voorloopig een vrome wensth zal biyven Stelt men zich tevreden met een schip dat de helft van het getal dagen des jaars de windsnelheid overtreft dan kan men met een vaart van 43 50 KM in t uur volstaan Ned Genootschap voor Astronomie en Moderne Astrologie Men schryft ons Sinds een tiental jaren wordt zoowel in Frankrgk Dnitschland Engeland de Vereenigde Staten van Amerika als in Nederland eene zeer oude wetenschap de astrologie weer wetenschappelgk en practisch bestudeerd Als tempel geheim vinden wy deze bg de Chaldeeën Joden Indiërs en Egyptenaren Later als zoovele tempelgeheimen onder bet volk gebracht vond zg eenerzgds hare beoefenaren onder de wetenschappeiyke mannen tolemaeus Keppler Newton Laplace Goethe anderzyds hare aanhangers onder een minder hoog ontwikkeld deel van de menschheid waar zy geprofaneerd en onherkenbaar verknoeid werd dopr onkundige of bgna onkundige menschen De exacte wetenschap heeft deze laatsten planeetlezers en lezeressen behandeld met het scepticisme dat zy verdienden De wetenschap der astrologie zelve die niet in deze menschen gepersonifieerd was werd echter van academische zgde met een 41 te onwgsgeerige onverschilligheid bejegend Onwysgeerig want degenen die thans ernstig de astrologie beoefenen zgn in staat hare resultaten practisch aan te toonen Onvolkomen in hare practische toepassing als elke wetenschap zeker niet minder volmaakt dan menige andere wèl academisch erkende is zy nochtans nu reeds in staat aan de menschheid groote diensten te bewgzen maar aan den anderen Sant eveneens als elke andere wetenschap is zy in staat kwaad te doen Nu bestaat er onder onze medici juristen en in t algemeen onder onze mannen van academische vorming een korpsgeest die insluit moreele regelen omtrent de practische toepassing van hunne kennis in zooverre als dit menscbelgkerwgze mogelgk is Dit ontbrak aan de Astrologie En aan hare beoefenaars ontbrak onderlinge steun en de gelegenheid onderling van gedachten te wisselen Hnn uitgangspunt is nu het volgende De astrologie is de ziel van de astronomie men heeft by de beoefening der sterrekunde heden ten dage de psychologie vergeten of haar nog niet aangedurfd Maar men zal ook hier moeten komen tot de erkenning die in de wgsbegeerte beslaten ligt en in de a diMb wettntchap Indi etntgeo tfjd rrfl algemeen reeds ingang heeft gevonden dat physiologie zonder psychologie nooit kan leiden tot recht verstand van het wezen van eene zaak Haar evenmin kan dat bereikt worden door eene psychologie die niet vooropstelt de kennis der physiologie Geen astrologie daarom ook zonder grondig verstand der astronomie Den SOsten Juni I l na kwam tot stand Het Nederlandsch GenooUcbap voor Astronomie en Moderne Astrologie dat zich ten doel stelt a De studie der astronomie en moderne astrologie te bevorderen b Da beteekenis dezer weienschappenin baar wgsgeerig aanzicht in bet licht testellen c zyn moreelen steun te verleenen aan die raadgevers op astrologisch gebied welke bet meent dat ten volle vertrouwen verdienen en geschikt zyn voor die taak Welk doel het Genootschap zal trachten te bereiken door a Onderzoek op het gebied der astronomie en moderoe astrologie b het aanleggen van eon bibliotheek c het houden van lezingen voordrachten en wetonacbappelgke bgeenkomsten d het gevenjvan cursussen e bet uitgeven van een tgdscbrift f het uitreiken van testimonia g het vestigen van centra in Nederlandsche overzeesche bezittingen Het tydschtitt draagt den naam van Urania en zal in hoofdzaak vervolgen den inhoud van bet Ned Tgdscbrift voor Moderne Astrologie Het bestuur bestaat uit de heeren A E Thierens gep luitenant ter zee voorz Mr Dr D Aibers secr G v Foeteren cand notaris peoningm H J van Qinkel bibliot en de dames J H Polman Mooy 1 E Vroede phil docta C Streubel Het Genootschap is gevestigd te sGravenbage Het adres van den secretaris is Noordeinde 99 Uit de Antwerpsche haven Gisteren trachtten de stakers te Antwerpen een betooging op touw te zetten doch van de 1500 werklieden die op de vergadering verschenen waren nam nog geen tiende aan den optocht deel Een 100 tal Engelschen die de stakers moesten vervangen hebben nu ook den arbeid gestaakt omdat ze geen jenever genoeg kregen Met de Harwichboot zyn ze daarna weder naar hun land vertrokken Een sterke politiemacht begeleidde de Engelschen naar de boot en op dien tocht hadden ze voor het eerst en tevens voor het laatst geen overlast van de Antwerpenaars De arbeiders uit de steengroeven van Couronnes Evry Petit Bourg Fr zyn sedert een paar weken in staking omdat hunne eischen om loonsverhooging en vermindering van arbeidsduur niet waren ingewilligd Rustverstoringen waren niet voorgekomen totdat plotseling een algeheele ommekeer in de taktiek der stakers plaats vond Eerst werden de arbeiders die door waren biyven werken gedwongen zich by de stakers te voegen en daarop ging men over tot daden van geweld Ren groote populier werd neergehakt en neergelegd op den spoorweg die de groeven met de Lyonscbe Ign Verbindt Gelukkig zag het personeel van een spoedig daarop aankomenden trein het dreigende gevaar en wist den aanslag nog tgdig te vergdelen Daarop werden de rails over een afstand van 50 M opgebroken en werden de wissels door middel van dynamiet vernield Troepen zyn ontboden Uit Duider sohryit men aan de Zw Ct Toen Zondagavond 11 uur de knecht van den heer Silderhnia met zgn rgtnig waarin twee dames gezeten waren hier aankwam werd het paard gegrepen en tot staan gebracht even voor Saasveld Met zware knuppels werden de dam i mishandeld Het gelukte den koetsier het paai d voort te krygen maar de onverlaten achtervolgden hen tot voor het huis van den heer S Het bleek dat men te doen had met polderjongens die den laatsten tyd herhaaldeiyk de streek onveilig maken Het mocht de politie gelukken een hunner te arresteeren Amsterdam 13 Aug 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Cultuur My Goemoel Djog gonallan 65 pOt Cultuur Hy Kali Tello 35 Petroleum Uy Rembang Serie A 26 Koatei Exploiratie Hg 17 Centrale Guano Fabrieken Offerte Dordrechtsche Metaalwnren fabriek v h Wed J Bekken Zn 75 pCt Stoomvaart My v hJ r d UMdra Oc 00 ObUg Nederltndieb Wastfaalieha Stoomtram Mg 91 Aand Stoomtramweg Hg s Bosch Helmond 32 Ëxpl uy Scheveningen 33 Opr aand Javaecbe Cultuur Mg f 68 Bew V Deelger Nederland Ind Landbouw Mg f 44 4 pCt Pandbr Nederl Hypotheek bank te Veendam 96 Scrips 5 pCt Binnenl Uexico 1895 $ 20 Offerte AANGEBODEN Aand Grootboek Vruchtgebruik Bod Twentscbe Bankvereeniging B W BIgdenstein Co Serie B 123 pCt Wissel Effectenb Ie Serie 107 Idem Idem 2e Idem 103 5 pCt Oblig Halangsche Cult Mg Bod Aand My tot expl v Rystlanden Michiels Arnold 108 pCt Gaw aand Cult My Wilis 20 Pref Idem 85 Eerste Prof aand Oost Borneo My 180 Aand Handelsvereen Holland 85 Leidsche Dekenfabriek Bod Twentscbe Bontweverg 105 pCt Nederbetuwsche Beetwor telfabriek 80 Ie Hyp Oblig Haarlemsche Machinefabriek v h gebr Figee 84 Aand Koninklgke Tabak en Sigarenfabriek v h G Ribbins Peletier Jr 130 Koninkl My de Schelde Scheepsbouw en Werktuigenfabriek te Vlissingen 116 i s Hertogenbossche Ryn vaart Hg met opr bew 65 Nederl Westfaalsche Spoorweg My 290 Amsterd Galerg Mg 51 Hellingmans Bouw My Bod My tot expl van Brack s Doelen Hotel 53 Hotel Keizerskroon te Zwolle 70 Levensverzekering My Se caritas 98 Algemeene Verzekering My Adjuto 20 l pCt Oblig Hollandia Hollandscbe Fabr v melkpr en Voedingsmiddelen 99V 2i pCt Oblig Gem Haarlem Leen 1771 Bod 31 ld ld ld ld ld 1794 ld ld ld ld Lichtonvoorde Winstaand Kon Paketvaart MJ F 560 Opr aand Waterl My F 85 4 pCt Pandbr Nederl Hypotbeekb te Veendam 96 4 pCt Oblig s GravenbaagscbeCoöperatieve Bonwvereeniging Vooruit II Bod 4i pCt Oblig Sociëteit Amicitia te Leiden Amsterdam 13 Aug 1907 Volgens het Weekblad van de Oommissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 13 Augustus door tusscbenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Nationale Hypotheekbank 250 Landbouw Hy Bangak 62 Idem Temoeloes 144 Preanger Koffie Cultuur My Tjiharoes Rabajoe 22 J Billiton My 2e Rubriek f3000 Amsterdamscbe Ryiuig Mg 99 pCt Bouwgrond Hy Zorgvliat volgestort 95 a Levensver keringUy Arnhem 10 pCt gestort 81 Groninger Waterleiding My 174 Tilbnrgacbe Idem 81 Opr aand Javasche Bosch Expl My F 50 Opr aand Javasche Cultuur My F 68 3 pCt Pandbr Arnbemsche Hyp b voor Nederland 87 pCt Stadsnieuws GOUDA 15 Augustus 1907 Door de Rechtbank te Rotterdam is het faillissement uitgesproken van M J Boot winkelier in boter kaas en Geldersche waren Lange Tiendeweg D 35 alhier Tot Curator ia benoemd mr F H Kranenburg en tot rechtercoDmiMarii mr E J Boaen Jacoblon Dinsdag 20 Angnstus lal de 7e Orgelbespeling plaats hebben in de Groote kerk door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van de dames Martine Dhont Sopraan Den Haag en Henny van Gelder Hezio Sopraan Naarden Als d liederen voor Sopraan nillen we hooren O Jeii wu ttlr Sealenweh van Bach Aria HSre Israel uit de Elias van MendelasobnBartholdy en Wo du bingehest van Hildach tarwyi da Mezxo Sopraan zal zingen Agnis Dd Tto Mourt Arioio LiMt nniSimiaii uit Paslos rai Hendeiaaobn Bartholdy en Non Credo van Wldor Voor orgolnnmmers vinden we op het programma stokken van Bach Wagner en Guilmant zoodat we er zeker van knnnen zgn dat de 7e orgelbespeling veel te genieten zal geven Een 10 jarige jongen uit Leiden die by zgn oom te Boskoop logeerde is aldaar verdronken 385 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Donderdag 15 Aug No 4321 1 1500 13183 f 1000 3067 f 100 Pryzen van f 30 135 2183 5803 10638 13099 Ï5789 18118 513 2613 6071 11102 13133 15807 18274 929 38 6861 11522 13220 57 18404 1040 3108 6973 11725 13482 88 18994 1238 3229 7740 11861 13771 16478 19072 71 79 41 12122 14029 16805 19102 94 3370 7929 12255 14376 17 19239 1349 3437 8167 12417 99 94 19505 1439 3744 8258 12581 14752 17174 19950 1638 4447 8947 12644 14927 17591 20075 41 4576 9267 12841 54 17613 20367 1788 4881 9549 50 62 17729 20487 1831 5256 9860 12979 15373 18016 20999 2023 5492 10126 13029 15493 Afloop der Opsnbare Verkooping van Onroerende Qoederen gehouden op 15 Augustus 1907 ten overstaan van Notaris H GROENENDAAL te Gouda Koopers zyn Van nommer Een do heer Ant Houdyk te Gouda voor de som van f 6440 Van nommer Twee de heer Nic Oudyk te Gouda voor de sèm van f 6040 Van nommer Drie dé heer M Boer te Gouda voor de som van f 4800 Van nommer Vier de heer H C Kortenoever te Gouda voor de som van f 5140 Van nommer Vgf Zes en Zeven de heer C A den Beer Poortugael Barendregt te s Hage voor f 20070 Vin nommer Acht de heer C Oudyk te Gouda voor de som van f 2400 MARKTBEBICHTEN Gouda 15 Augustus 1907 GRANEN Vnn liet nieuwe gewas werden enkele partijtjes getoond van uiteenloopcnde kwaliteit Tarwe Zeeuwsche lo A 10 60 mindere dito 9 50 il 9 90 Afwijkende i t Polder i Rogge Zeeuwsche 6 75 i 7 50 Polder 6 k ƒ 6 75 Buitenlandsche per 70 kilo a Gerst Winter 5 75 k 6 25 Zomer a k Chevalier 6 90 k 7 50 Buiteol voergerst per 70 kilo k Haver per hectoliter 4 60 k 5 Per 100 kilo 9 40 k f 9 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 90 il 7 35 Kanarieiaad 75 i 9 Karwijraad per 50 Kilo il Kooliaa per 50 Kilo 15 15 d ƒ 15 5 Erwten Kookerwten k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo f k f Boenen bruine Boonen f k Witte boonen il Paarden boonen Duiven boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Am rikaan che 6 50 4 6 75 Kleine ronde 7 5 4 7 75 Vemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens redel aanvoer handel vlug 33 a 35 ct per halt K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel matig 18 4 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel ƒ o 90 4 i jo per week Vettp Schapen redelijke aanvoer handel flauw 30 i I 35 Lammeren red aanvoer handel flauw t i6 4 1 31 Nuchtere Kalveren redelijke aanvoer handel flauw 7 4 9 Graskalveren eenige aanvoer handel matig 35 4 40 Fokkalveren geen aanvoer Kaai aangevoerd III partijen handel flauw ie kwal 39 4 30 50 3de kwal 34 4 38 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1385 stukken van KG Handel vrijjsel Goeboter 1 3S 4 1 45 Weiboter i io 4 1 35 BEÏÏBS VAK HOTTEBDAM L K H KHAANDAO 5 AUG 8taaUUenmQ n PoBTDaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig Be Serie fr 2500 3 59 BnsLAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 Az Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLimBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepia L 100 l i 241 Sjpathêtk Bmlun Aandb idem idem 4 9S Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Sdutfmaart Haattrhappijrn Pand Holland GuU Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoormftfletning n Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw IMg A 367 Premieleemngen buLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dweratn My tot Expl Laan van V Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOltlEHMAlTTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend M VmS £ ffflf£fy t mSAVV Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN met daarby passende GARNEEBINGEN VEKSCllEIDENHEia Het Berl Tagebl verneemt eveneens van zgn correspondent te Tanger dat de schade der Duitschers enorm is Ook volgens dezen correspondent was de Doifsche consul door de Franscho gezant gewaarschuwd dat s morgens om 5 uur troepen zoudon landen De Galilë zette toen 60 man aan land Toen viel een schot by de zoepoort on het bombardement begon onmiddeliik De Daitsche kolonie hiid zekcrli idshalve in het OoBtenrgkBche Consulaat eon onderdak gezocht Dagenlang werd de stad door duizenden Bedoeinen uitgemoord en Koplundcrd Tot 7 Augustus was do toostand hachelgk Eerst toen kwamen de vreemdulingcnlegioenen en de Zoeaven te hulp Dit verhaal klopt in fooverre met dat van de correspondent dor K ln Ztg dat de gezagvoerder van de Galilee te vroeg begonnen is met het gevecht Bargerlljke Stand GEBOREN 12 Aug Hendrika Gerarda lohanoa ouders J C den Hoed en A C van der Kind 13 Cornelia Lamberta Maria ouders L H A J M Quant en W M 0 van Baaren Jacoba Engeline ouders J J Nienwenhuizen en J Straver Wilhelmus Erancisons ouders W F Determan en A Zng Iveld Cornells Christiaan ouders C van Vliet en 8 J van der Hee 14 Margaretha ouders A Brusié en N Schoonderwoerd 15 Jobanna Maria ouders W Sluis en T Stolk OVERLEDEN 13 Aug F van der Kleyn 69 j 14 C A Baogaerdt 78 j L A W J Stolk 3 m GEHUWD 14 Aug J A Flux en W de Jong B Liepelt en M Zeverboom K Binnendyk en M J Gravesteyn J F Bastinck en L J Donker ADVEKTEI TIi iN VereeDiging ARMENZORG Afderling UnOKHRIVHUIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zicb ten doel om oude gebruikte en overtollige hoishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en boofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutriae Vereeniging Ar OnnaYolg baar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze In Ueterf getckIMerae Fartretlen retttture Bogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen Imitatie voor de eekle te ontvangen Geill Prgsoourant met eou aantal ongevraagde getuigschriften uratü op aanvraag Boxtel B BOGAKUIH Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien moduUen te bezichtigon zyn NIeaw onoTertroflrn I ruf Dr liiohort woUioVyiid l2XlïW XBACBT ILZZSa AllMii Mbl met Ktbriekimerk tot Toortdnrende radicale r eker geneziiiK van Ue mXU de meest hardnekkige ivflnufv itlekteUf vooral outataan do ir afdwalingen op jengdinHnloeïliii ir ta e i neuDg van elke wakte Hlit k acht Uenauwdbeid lloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpiju sleclite pysTertering Onrennogen Inipotenz Poltutione niiiB Uitvoerige pronpèctuHMn JfijTpcir omIi tl 1 fl fl 8 ii dubbelo fliwch 11 f IC piitr i l Dopflt Matth v d VoRtB ZaUlxirani 1 I pAh M liWma k t o lUttordhm 1 Happüi a Gravcnhagö I Knlmmaoi de Jon J Isi EotlariKia W Iff fc Ca Gouda n hV allo droBfiston ESMDEF0T7MTBEE Hen wiirdt ver ociif oji t VKItK t WUm UIT UBT MaOUIJN VAH M luvËNswAAY zmm QOHINCHfiM Deze THISËEN worden afgeleverd iii verzegelde pakjes van twee m een half en eén Ned ons iniet vermelding van Nommer er Pr i voorzien van neveuntaan Merk roigenH de Wet gedepo neerd Zich tot d uitvoe ing van g eerde orders aaubev nde J G BIJL vooröeen J BEERBAART hz Eohto Oude Jenever P HOPPE Verkrygbaar by PEETERS Jz UI op eachft en kurHrand VAN ÖLOMMESTEIN S INKT is protfonderV indelijk de BESTE onvolkomen ONSCHADELIJK APf IDOORN MOILAND Nightcap