Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1907

No 10403 Zaterdag VU Augustus 1907 40ste Jaargang mimm mmmi MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelefMi He tÊ ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nifdd Teletei II St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering va Z n en Feestyagen De 1 8 per drie maande is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN GEVRAAGD voor los werk 5 Kaaspoetsers bq C VAN EIJK Kattensingel Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 t morgens te elf nren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notarts J küËHAN van No 1 Een goed onderbonden Van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WMEL EHWOOIISÜIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Oonda wgk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Fakbuis ea Loods in de Bozendaal te Gonda wgk M cos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 105U 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren W ik M no 8 is verhuurd voor 1 1 60 in de week de andere perceelen zijn te aanvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed onderbonden Pakhuis mei Boveawooing aan de Keizerstraat te Gouda wgk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bjj de week verhuurd beneden voor i 1 35 en boven voor 1 2 50 No 6 Een goed onderhondeu WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wSk C No 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 En nommers 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN in de Vlaraingstraat te Gouda w jk O nommers 393 en 394 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóör de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHE DE BIEEST VOLLEDIGE MOPEBI AÜEM ï jn beslist die der Firma WELDON TBB LADIE3 JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSUAKBR met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OP CHILD BBS S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaar v Proefnutnmem m Alle met koêtel HoU BlJvoegatH f I Van alle in deze bladen voorkomende modellon zgn GEKNIPTE PATRONEN I met HoU verklaring ir p p tegen voornitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar I bjj MILLY SIMONS Den Haag f H t Corrospondentscbap van IfUHimonOÜ Nod Verocniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOeENDIJK DiRKzWAOKB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tjjde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar ijo GEBR RUREN Ê DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Uoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte t54 Telef 2B99 Ze Uagasijn West Sleuwland 9 nabij Station Beurs Telef 46S7 IHRDILEN VERHUREN STEMMER DE PHONOLA REPAREEREN dajieiyks la onze üalons te hovren moLAPUNo mos fmoust SANGUINOSE Vinum SaDguinosiim in vacuo Müne dochter ig vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en bleekmuehl zg heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die baar bielpen Zg had het vreeselgk in de boenen en in de rug was bleek en gedurig moe in béa woord het meisje was ellendig I Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zg eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Hangulnote doet voor haar teat nog geen enkel ander middel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou bet zelve wel in de courant willen zetten Den Haag Koningstraat 311 Mej EBING PrUs per fiacon f 1 50 G fl I 8 Te GOUDA bij WOLFF en Co Westhaven 19N 12 fi r 15 acmalogeensPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen Hloedarmoede i Bleekmiicht Xenuiei akle Hoofdplfnen miapelooêheld Onmachlen Fermagering en Vermindering der Itchaamêkraehlen acmatogeeii in Poedervorni 1 H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen i HL JMIL worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige labrlkanten H N v SCBAIK Co Den Haag Verkriigbaar bij Firma WOLFJP éb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal tiouda A BOOMAN Moordrtchi PINKSB Nimwerkerh ad IJuel k H VAN ZES8KN Sdwonhovm B v WIJK P W v EDE hicUwater A SCHEER Baiutreehl K VAN DEB HBIJDBN Reettaijh P v o SPEK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v a HEIJDEN Waddingmen P A d GROOT A u JONGH Oadetcater J P KASTELEIN FoUbroekerdam D BIKKER Benêdwp WAABSCHÜWINQ Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSancIa Paulo AbdU bestaat niet dus Siroop an geenerlet waarde Onontbeerlijk is bet genot van een EAD IKRIOITIHS zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f y en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOOF DUBBELE BUURT B 13 TelfB 117 OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het oord Braban sch Schoen en Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatifin en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monater van bet merkwaardige Ck a ikmder wordt gratis toegeiionden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Abiinl Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van a neel Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz hg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld dnizeolen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en bet leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depAthonders reiken het attestenboek gratis uit aan ben die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITÜTE U 1 II X Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder ia het eenige afdoende middel tegen dronkenschap PAIN EXPCLLER TEGEN RHEUMATIEK X EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar doo hiluooiin jichtcn nheumatiekluders met succes gebduikt iVCRKRIICBAAR IN FLESSCHEN VAN 50 Ct3 75 dS I EII I ZS BU H H APOTHEKDIS EN DMGISTEN lr Ad RlCHTERiiC Rotterdam Te OouDA bj C LUUER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Wild en GevoseKe Van af heden en verder dagelijks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboendera Reevleesch enz ent tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OPTTJBriffO Poellor Oosterstraat 18 EOTTEBDAM Telephooa Interc No 2031 eonda Dmk van A BBINEKANftZi 1 ËK ISGËV1KG Inrichtingen wïlki gi vaar schade of hinuer kunn n veroorzakkn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemecne kennis dat op de Secretarie ter visie zijM Iegd verzoeken met bijlagen van I Het Bestuur der Goudsche Coöperatieve Broodbakkerij Ons Voordeet om verèunmng tot uitbreiding der broodbakken door bijplaatsing van een gasraotor van 4 P K n het perceel gelegen te Gouda aan de Raam wijk O No 417 Kadastraal bekend Sectie D No 2315 3 W Idenburg te Gouda om vergunning tot oprichting van eene kalkbluaschenj in het perceel gelegen aan de Kleiwegsteeg wijk N No 306 Kadastraal bekend sectie B No 1629 Dat op Vnjdag deo 30 Augustus 1907 des na middags ten i j ure op het Raadhuis gelegenheul is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genopien Gouda den 16 Augustus 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEKi l8GEVl G iNBirHTINÜÏN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VRROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUüKRS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan I J Vergeer en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van zijne houtzagerij door plaatning van een gasmotor van 15 P K in het perceel aan den Kattensingel wijk Q No 173 Kadastraal bekend s Ctie A No 4136 3 E J van der Heijden en zyne reclitverkrijgen tot het oprichten van eene tabriek van verlwaren gedreven door een petroleummotor van lo PK in het perceel aan de Gouwe wijk C No 16 Kadastraal bekend Sectie B No 1739 3 A C A da Groot en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene inrichting voor het laden van accumulatoren en het opwekken van electrisch licht gedreven door een gasmotor van 4 P K in het perceel aan den Kleiweg wqk E No 31 Kadastraal bekend Sectie B No 27 GOUDA den 16 Angustus 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLETOX AHMET BEN TABU Een varhaal nit de zeeëogte van Gibraltar door HANS WACHENHUSEN 8 Hij hing haar een kostbaren diamanten lieten om den hals en noodigde vader en dochter in zijn prachtig scheepssalon om deel te nemen aan een feestmaaltyd Valeria bewaarde een onverstoorbare kalmte zg lachte niet maar keek ook niet bedrnkt ofschoon het haar wel leed deed te zien hoe luchthartig haar vader zijn eenig kind overgal om zich zelf te redden Zij maakte zich geen voorstelling van het leven dat haar wachtte en de plaats waar ze ging wonen Ahmet had geld voor haar lichamelijk welzjjn behoelde ze dos niet bezorgd te zijn en om andere dingen bekommerde zij zich niet daar was ze op t oogenblik te onverschillig voor Ahmet geraakte onder t maal in een opgewekte stemming hj was galant voorkomend en behandelde Valeria met de meeste bittalijkheld Papa Bnedo was niet minder Pftniai wut mm a io TarUt m ttk Uuitenlandscb Overzicht Renter seint uit Ischl dd 15 Aag Koning Ednard is aangekomen Do keizer heeft zich naar Omnnden begeven om hom aan den trein op te wachten waar de beide vorsten elkander mat de grootste hartelijkheid de hand acbndden daarna reden zü door de prachtig versierde straten onder de tuejaichingen van een geestdriftig pnbliek De leden van do keizerliike familie kwamen den koning begroeten De staking te Belfast is opgeKeven Onder de voorwaarden is bepaald dat zal worden afgeschaft het picketing en voorts wordt door de patroons een nieuwe loonschaal toegestaan Heden wordt het werk hervat Reuter seint uit Diimitz dd Ih Aug Hedenmiddag is vastgesteld dat bg de ontplofflpg in de dyuaraietfabriok 7 personen ernatig en 20 licht gewond werden Kon doode is gevonden 8 personen worden nog vermist Het gevaar voor het overslaan van den brand op het dynamietmagazijn schijnt geweken Toch woedt de brand nog voorf Naar aan de Politische Correspondenz gemeld wordt hoeft de Koning van Italiö aan den Oostonriikaeli Hongaarschon minister van buitenlandscbo zaken baron van Aehrenthal ziJn portret vereerd met een eigenhandig geschreven onderschrift als bligk van de bijzondere waardeeting dos Konings van het verloop der onderhandingen te Bacconigi en te Desio De acte van beschuldiging togen de onderteekenaars van het Wiborgsche manifest is nadat het onderzoek een vol jaar gednurd heeft eindelijk gereed gekomen Zij is gericht togen 1G9 leden der eerste Dooma Hun wordt ten laste gelegd dat zg een oproeping onderteekend hebben waarin het volk werd opgezet om de gehoorzaamheid aan de overheid te weigeren en de wetten des lands te overtreden Van de eigenlijke verbreiding van hot stak worden slechts 13 ex Doema leden beschuldigd 4 V Het meaws over de telegraflsten stakin in Noord Amerika bereikt ons in hoofdzaa via de Londensche bladen Hoewel de tel man meer tien Met Ahmet bad hg alles afgehandeld bg nam alzoo na afloop van het feestmaal een hartelgk aandoenlgk afscheid van zgn dochter en klom toen in de boot die hem naar den oever bracht Daar bleef hy nog een poos staan om het schip te zien vertrekken maar hy keek vergeefs uit naar het wuiven van een doek een laatsten afscheidsgroet van boord De duisternis viel snel in maar in plaats van naar huis ging hg naar de herberg om zich daar door zyn vrienden te laten feliciteeren als schoonvader van den rgken Ahmet Ben Tabn Weken verliepen Valeria bevond zich in een eenzaamheid waarvan zg zich geen denkbeeld had kunnen vormen De rnlme vertrekken van het groote buis waren schitterend ingericht n l het vrouwenverbiyf want op Oostersche wgze was do woning verdeeld in een vrouwen en een mancenverblgf Het eerste bevatte alles wat weelde was zgden divans zyden behang van dezelfde kleur kostbare tapgten goud en zilver vaatwerk enz Twee negerinnen waren voor de bediening AhDtt i ktiuii aan d uidart ttji grammen te dier zake niet alle volkomen onpartijdig z ijn en ofschoon door de correspondenten dikwijls te veel rekening wordt gebonden met de politieke klenr van hun blad gelooven wil uit de beschikbare gegevens te mogen afleiden dat de staking in de Vereenigde Staten tadielgk wel algemeen is en dat ook in Canada in verscheiden streken de tolegrafislen zich by de beweging hebben aangesloten De correspondent te New York van do I ondenscho Times bevestigt dat da telegraflsten in dienst bg bet nieuwsagentschap Het is een teleurstelling voor de stakers dut do telegraflsten in dienst bij de groote spoorwegen zich voortoopig niot hebben gevoegd biJ de stakers van de Western Union en Postal Cy De heer Quick éérste secretaris van de Order of Railroad Telegraphists heeft aan al de leden van de Order doen weten dat zij liun contracten mot hun maatschappij stipt moeten nakomen Z oodra echter mocht worden gepoogd op de telegraaflynon der spoorwegen handelsof courantennienws over te seinen zullen de spoorwegtelegraflsten onmiddellijk het werk neerleggen In Canada waar op verschillende plaatsen de telegraflsten het werk hebben neergelegd kan dit misschien aanleiding geven tot toepassüig van de wet Lemieux op deze stakers Het zonder inachtneming van den overeengekomen opzeggingstermijn staken in een vak dat kan worden gerekend te behooren tot de diensten van openbaar nut is in Canada strafbaar gesteld Hot zal eveiwel in Canada niet gemakkelijk zgn die wet toe te passen op de telegraflsten daar dezen voor het meerendeel buitenlanders niet Canadeezen ziJn en zy zich door hun veelvuldige verplaatsingen gemakkelgk onttrekken aan de betaling van opgelegde boeten Reagon een ambtenaar van den staat NewYork heeft zich Dinsdag vervoegd bg de directies van do Western Union en de Postal Company om zyn bemi4deling aan te bieden Beide maatschappyen weigerden zijn tusschenkomst De Kamer van Koophandel te Chicago heeft zich tot president Rousevelt gewond met het verzoek dat deze zgn invloed zal gebruiken om aan da staking een eind te waren daarentegen zeer eenvoudig gemeubileerd divans en tapgten van geringe waarde een kleine bibliotheek jachtbeooodigdheden en enkele eeuwenoude saracenenuitrnstingen waren hem voldoende Het geheel maakte den indruk alsof Ahmet nooit huiseiykheid bemind had maar die alleen zocht om van zgn reizen nit Ie rusten De bemanning van zyn schip verliet dit nooit zonder zgn uitdrukkeiyk bevel Een jonge Nnbier onderhield zyn tuin waarin tropische bloemen meloenen bananen en mandarynen welig tierden Langs den geheel den tnin omgevenden hoogen mnnr stonden groote palmboomen zoodat behalve de Iman van de moskee alleen overvliegende zee adeiaars of gieren een blik In den tuin konden werpen De eerste weken waren voor Valeria zeer vervelend ze kejk Ahmet s boeken in doch die waren meest Fransche of Engelsche Haar echtgenoot wachtende strekte zy zich ongedaldig nu eens op de eene dan weer op de andere divan nit De bloemen die de slavinnen haar brachten veroorzaakten haar hoofdpyn de wandelingen in den tuin werden haar eentonig met het vronweiyk personeel kon ze niet overweg en Ahmet verscheen slechts by bet middag en avondmaat Die was meestal op zgn schip vertelde hy haar het water was zgn element Bjj wat itetdi vsoikomend bracht haar maken Koning Edward en Keizer Wilhelm hebben gisteren den dag samen doorgebracht op het kasteel Wilhelmshijhe bg Kassei De Keizer had met groote zorg het programma voor de ontvangst van zgn oom zelf opgemaakt en den dag van te voren groote repetitie gebonden met de troepen en de gala rgtnigen om zich te verzekeren dat de uitvoering van het program tot in kleinigheden loo wezen zou als hg het zich had voorgesteld Maar hooger dan de ceremonieele ontvangst en de daarbg behoorende militaire eerbewgzen waarvoor een aantal regimenten infanterie en civalerie waren bgeengebracht stond de harteiyke en vriendschappelijke begroeting die den koning ton deel viel van de zgde des keizers en van het Ouitsche volk In zjjn antwoord op den toost dien de keizer op zjjn koninkiyken oom nitbracht wees koning Edward nog eens op die begroeting welke hem diep had getroffen En hy verzekerde zgn neef dat by zgn komst in Engeland het Engelsche volk hem niet minder harteiyk begroeten zal dan zyn familieleden Het geheele bezoek toont dat er sedert enkele jaren veel veranderd is in do betrekkingen tnsschen oom on neef tnachen Engeland en Dnitschlaod Voor twee jaren reisde koning Edward naar Marieobad zonder zich in Duitscbland op te houden zonder den keizer te begroeten of te ontmoeten Dat gaf toen aanleiding tot zeer onaangename opmerkingen men zag er een besliste demonstratie tegon keizer Wilhelm in temeer toen de particnlierc secretaris van koning Edward lord Koollys op vry onhebbeiyke wyze bekend maakte dat do koning niet zou deelnemen aan de feesten hg gelegenheid van de zilveren bruiloft des keizers Er bestond een spanning tnsschen de beide monarchen bie door hun verwantschap eer verscherpt dan verzacht word De vrees dat de tooneelen van Casablanca herhaald zallea worden op andere plaatsen biyft nog steeds bestaan Eenige gezanten in Tanger wenschen dat ook ter beveiliging van de Europefirs in die stad troepen zullen worden geland Maar menschen die het land an het volk kennen vreezen dat daardoor de opgewondenheid onder de Moeren zal toenemen en moordpartyen er het gevolg van zullen zgn kleine geschenken mee maar hartelgn was hg eigeniyk niet Eens bracht bg haar een groot van haar vader toen zg geklaagd had dat y niets van den oudin man vernam zy vond het onverdragelgk dat die nu zoo alleen was en wilde hem zoo gaarne eens bezoeken vooral daar het hem nn waarschyniyk zoo goed zou gaan maar Ahmet gaf hierop geen antwoord Wel stond hy toe dat zy door twee slavinnen begeleid en Qaar Ooslersch gebrnik gesluierd aan het strand ging wandelen maar deze wandelingen verveelden haar ook spoedig dnt voortdurend zwygen werd baar onuitstaanbaar De inwoners van Konak konden haar evenmin verstaan als zy hen zoo dat haar woonplaats haar meer en meer een ongelukkig verbanningsoord toescheen De eerste gedachte aan vluchten naar haar vader kwam hy haar op doch deed haar schrikken van lieverlede vatte dat denkbeeld echter meer wortel en verliet haar niet meer By eenig nadenken evenwel verzette haar trots zich daartegen Haar vader had haar verkocht om zelf den levenslnstlgen Cabbalero te kannen spelen en om nn weer om een onderkomen te smeoken voor haar die hy scheen vergeten te hebben viel haar zwaar Wordt vervolgd