Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1907

Voortoopig is bet den Gnropeiri rerboden de postlioie der Harokkaaniche troepen die I om de atad gelegerd zijn te overtcbryden I Binnen dien kring it het gevaar Toorloopig niet groot zoolang de Moorea niet norden getart Het vertrek der Joden en van vele andere Enropeeri nit de knitplaataen naar Qibraltar en naar plaatsen in Znid Spanje dnurt voort De Dnitscbe regeering besloot voorloopig geen oorlogsscbepen naar Marokko te zenden Engeland zal het evenmin doen De mogendheden hebben Frankrijk en Spanje met de bescherming der Enropeesche bewoners van Marokko belast i en het zenden van schepen door andere mogendheden zon aan het optreden van Frankrijk en Spanje den schtjn geven van een Internationale actie dien men vermeden wil Frankrijk heeft toestemmend geantwoord op bot voorstel van Spanje om in een gemeenscliappoiyke nota aan de mogendheden do maatregelen niteen te zetten die tot borstel van de orde in Marokko znllen worden genomen Nog steeds wordt by Casa Blanca hardnekkig tnsBchen Franschen en Mooren gevochten Op 11 Aogustns hebben de Marokkanen onder begunstiging van een dichten nevel een aanval op de stad gedaan Toen het weer ongeveer te tien nnr opklaarde kon men een overzicht kr jgen over het aanvalsplan van den vyand De Oloire opende bet goschutvnnr waarop de Marokkanen terngtrokken fiy dit gevecht werden een inlandsch olflcier en een tirailleur gedood Na het gevecht trokken de troepen zich in het kami terug dat echter zeer onbeschermd ligt Ondanks vermoeidheid en slaap begonnen toen de Franschen het met een gracht te omringen Na een paar uur slaap werden de troepen te middernacht wederom gealarmeerd Tweehonderd ruiters waren tot vlak by de voorposten genaderd die zy byna overrompeld hadden De soldaten zyn biyven doorvuren tot den morgen toen de laatste aanvallers met de mitrailleuses verjaagd werden 12 Augnstns haddon eveneens talryke schermutselingen plaats Twintig Marokkanen werden dien dag krygsgevangen gemaakt De BVanscbe verliezen bedragen op het oogenbllk 6 dooden en W gewonden Commandant Mangin heeft een rapport opgemaakt waarin byzonder op den moed van ennige Franschen gewezen wordt die met de verdediging van het consnlaat belast waren Dit handjevol mannen moet ware heldendaden verricht hebben In de Jodenwuk Is de typhns uitgebroken Volgens de laatste berichten die door middel van de radiotelegraphie te Tanger ontvangen zyn hebben geen verdere aanvallen plaats gehad Ook de Marokkanen scbynen vermoeid misschien ook eenlgszins ontmoedigd w Van Wilbelmsbdbe vertrok koning Kdward gisteravond naar Oostenryk De Weener bladen wyden aan de ontmoeting die heden te Ischl zal plaats hebbeu tusschen koning Kdward en keizer Franz lozet opgewekte artikelen De samenkomst te Wilbelmshohe heeft de vooruitzichten voor den EnropeeBcben vrede versterkt zegt de Nene frêle Presse de samenkomst te Ischl zal van gewicht zyn voor den algemeenen polltieken toestand en voornameiyk voor de toestanden in den Balkan Want het zal daarby biyken dat veibiydende overeenstemming bestaat tnsschen de beide groote landen Engeland heeft het standpunt door Üostenryk Hongarye in de Balkan quaesto ingenomen tot het tyno gemaakt on geweigerd atzonderiyk op te treden Noch te Ischl noch by de besprekingen tnsschen Tittonie en Von Aehrenthal op den Sommering biykt het noodig afzonderiyke overeenkomsten aan te gaan Tusschen de monarchen en de leidende staatslieden biykt een volkomen overeenstemming te bestaan over alle belangryke quaestlee der internationale politiek En de Wiener Abendpost legt dat de bevolking van Oostenryk de vaak beproefde traditioaeele vriendschap der beide landen op prys stelt omdat zu de uiting is van een gemeonschappeiyk politiek doel de handhaving van den wereldvrede Zoo is dan alles pays en vree en boter tot den bo6ml Verspreide Berichten DoiTSOHLiKD Vreest de regeering voor nieuwe onrnst in ZnidwestAfrika f Voorloopig worden zoo luidt een bericht uit Beriyn niet verder mannen van de Schutztruppo naar huis gezonden Wellicht houdt deze mededeeling verband met de pogingen die worden in t werk gesteld om Horenga onsohadeiyk te maken Ter gelegenheid van de geboorte van Krnpp i ItMMOon ii door d i bï N ii wied een vacantiehais voor de werklieden geschonken Evaai iiiD Nn alle hoop is opgegeven dat da HaagBche Vredesconferentie tot een beperking van de oorlogstoerustingen zal besluiten znllen binnenkort in Engeland drie schepen van het vergroote Dreadnonght type op stapel worden gezet Niet minder dan 159 petities zgn ingekomen by de regeering met verzoek de wet die hel tronwen met de zuster van de gestorven vrouw veroorlooft te verwerpen Vooral de staatskerk is er tegen OOSTKIIKUK HoKOJlBin De koning van Itallb zond den OostenrgkBchen minister van buitenl zaken Aerenthal zji n portret met naamteekcning als bewys van zyn bgzondere tevredenheid met bet verloop van s ministers bezoek te Racconigi en Desio HcsuiD In het kamp van Carkoje Selo zyn een jonge man en twee meisjes gearresteerd die revolntionnalre propaganda onder de soldaten maakten Te Waricban zyn vyt leden van de Poolsch soclalistische party wegens vermoording van een districts cbet tot den dood door don strop veroordeeld By Ellsabethsgrad zgn weer twee kassiers in den trein van 60 000 roebel berooid Balkah Sutbs De Porte maakt nieawe versterkingen aan den Bosporus Turkye en Perzië zullen vertegenwoordigers benoemen die ter plaatse van üe laatste grensconflicten een onderzoek zullen Instellen ten einde tot een schikking te geraken Japan Vier der grootste Japansche scheepvaartmaatschappyen hebben zich tot één groote maatschappU met een kapitaal van 30 milHoen francs gevormd De regeering steunt t met 400 000 dollars jaariyks Er is sprake van dat de nieuwe maatschappy ook schepen op Java zal laten loopeo Gemenffde Berichten Uit den Haag meldt men By de Anti militaire Tereeniging alhier bestaat bet plan tegen bet einde der Vredesconferentie nog een meeting te beleggen teneinde de balans van deze conferentie op te maken Uit Enschedé meldt men In de gisteren gehouden conferentie tusschen de Srma A Sanders en Zonen en hare arbeiders is men voorloopig tot geen overeenstemming kunnen geraken De firma heeft voorgesteld 1 cent loonsverhooging per nnr voor alle werklieden by een lOk nrigen arbeidsdag De invoering van een 10 urigen werkdag op 1 Augustus 1908 vindt zg beslist ocaannemeiyk Tegen stopzetting om 6 uur op Zaterdag heeft de firma geen bezwaar zelfs ia zy genegen by afschaffing van het kwartier middagschofttyd de fabriek te kwart na vier of kwart vó6r vüf stop te zetten De eiscb van 2 vrye dagen per jaar voor het geheele personeel kan door de firma niet worden ingewilligd wél Is zy genegen die vrye dagen met hebend van loon toe te itaao aan de gehnwde werklieden Wyi men tot geen overeenstemming kon komen werd besloten a s Vrydag nogmaals te confereeren de firma behoud zich echter voor eventneele wgzigingen in de voorgestelde loonsverbooging aan te brengen De firma deelde aan bet slot der conferentie mede dat het niet in bare bedoeling ligt nienw personeel aan te stellen Daarom verzocht zy niet te willen posten Zy verbindt zich by verandering van zienswyae omtrent deze zaak deze ter kennis te brengen van het personeel Woensdagmorgen is nabg den Doel op de Schelde van de goedorcnboot William Egan 19 een vrouw over boord gevallen of gesprongen en zeer vermoedeiyk verdronken De vronw was in Antwerpen met haar balde kindereii door den kapitein nit medeiyden aan boord genomen om haar te Hansweert haar woonplaats aan den wal te zetten De kinderen xyn te Hansweert onder dak gebracht Qonid heeft na eindaiyk bekend zelf de moordenaar te zyn van de jonge dame wier lyk men aan stukken gesneden in een koffer vond De toedracht van het gebenrde la nog niet dnideljjk Qonld beeft in den beginne al zooveel gelogen dat men op het verbaal dat by deed moelijk at kan gaan ky vertelt dan dat de vermoorde geld Was komen teenen en dat zy toen haar dit gaw i rd WM Qonld t rt UA door Imb nit te maken voor al wat leeiyk was In een aanval van razende drift had hy toen een kris die op een tafeltje lag als omament gegrepen en Emma Li ey of Williams daarmede vermoord Ztjn vronw had hem geholpen de sporen van de daad te doen verdwynen In Engeland waar zooals men weet de doodstraf nog bestaat heeft de beul dezer dagen weder werk gehad Gisteren hing by Brinkley op den giftmenger en vandaag zou hy t mevr Leslie James doen dat Is de vronw die znigelingen haar toevertrouwd om t leven bracht Leslie James een welopgevoede vrouw van H jaar het ia heden juist haar verjaardag toont zich in een brief aan baar zuster vol beronw Zy is bereid testerven Maandagmorgen beeft te Baardwgk een ernstig ongeluk plaats gehad De huisschilder J Van R nit s HertogenboBch voor werkzaamheden te Baardwyk vertoevende zon aldaar behulpzaam zgn by een trouwparty toen hy een hevigen trap van het paard van een der rytolgen kreeg tegen het onderiyf De toestand bleek zeer ernstig zyn vronw die op het vernemen van t ongeluk naar Baardwyk was vertrokken moest baar kinderen dan ook s avonds berichten dat hun vader stervende was welk beticht gisteren door dat van hetoveriydon werd gevoltfd De overledene was een oppassend werkman 52 jaar ond s Hert Ct Maandagmiddag ontstond te Volkei N Br door een tot on toe onbekende oorzaak brand in het huis van een landbouwer in het gehncht Den Heikant Daar t hooi en n groot gedeelte van den oogst binnen waren breidde het vuur zich zoo snel nil dat niet alleen aan blnsscben geen denken was maar zelfs een onbewoond huis en een boerdery met schuur en hooiberg niet behouden kunden biyven en ook geheel door het vuur werden verteerd Het vee werd gered doch bet hnisraad verbrandde Een vronw kreeg ernstige brandwonden doch niet levensgevaariyk Alles was verzekerd Uit Oidambt meldt men Voor de arbeiders op de zware gronden alhier ziet het er verre van rooskleurig uit De dagloonen zyn wel wat verhoogd doch vele losse arbeiders zyn werkloos Het koren rypt zoo langzaam aan dat de eerste gewassen zoo goed als leen door de vaste arbeiders zyn gezicht en gebonden Slechts enkele losse kwamen te pas by de karwg rogge gerst zwarte haver en vroege erwten Straks als de latere gewassen moeten worden gezicht zal er nog een drukke tgd komen docb die tyd dnurt maur kort En na dien drukken tyd znllen velen weer werkloos zyn want de oogst komt zoo laat binnen dat bet herfstbonwen vlug moet worden atgewerkt Voor voldoende bewerking van den bouwgrond zal de tgd ontbreken Aan oververdienen valt voor velen dus niet te denken En waarvan moeten dan straks buisen tnlnhnur worden betaald F Vele arbeiders hebben vry groote tulngronden in huur doch bet ongunstige weder is oorzaak dat dit jaar van die gronden waarop meest aardappelen en tninboonen worden verbouwd zeer weinig komt zoodat het er met de winterprovisie ook slecht voorstaat Van de boenen komt zoo goed als niets en de aardappelen boloven niet veel alleen de bokgewaasen zgn tameiyk Armoede kan dus by velep worden verwacht Men meldt nit Amsterdam Het confiict in de Honthaven alhier is in der minne opgelost Qisterenmergen tegen halfacht werd de arbeiderwlsaelwachter M van de H IJ S My by het rangeeren aan het station te Alkmaar gedood Hy laat een vronw en 2 kinderen na De raad van Middelburg nam gister een besluit over het aangeboden legaat van f 100 000 tot stichting van een muziekschool B en W stelden voor het legaat als zoodanig te weigeren omdat er te M gelegenheid genoeg is om muziek te loeren Door de vrygevigheid der erfgenamen is de gemeente evenwel in de gelegenheid geBteld de som toch te aanvaarden als geschenk om er een knnstlievende bestemming aan te S even Daartoe besloot de raad Later zal e bestemming nader worden geregeld By de laatste raadsverkiezing te Winschoten toen het stond tnaachen twee vryzinnlgen Rohertna v d en Kwant lib ii bet volgende atrooibiljet verspreid Kieiera I N6g ie het tyd een dreigend gevaar te keeren 1 Reeds jaren vermoed itMt li t u Tlak rsor da daar Brbeataao geheime genootaehappan in beginsel goed die herbaaldelgk goed kunnen doen maar verkeerd werken zoodra persooniyke eerzucht baar invloed doet gelden Er zgn te Winschoten leden van zulk genootschap die sedert jaren door alle kringen van ons maatscbappeiyk leven grgparmeo naar invloed macht en aanzien Robertas candidaat voor den Raad is lid van zoo n genootschap Niet tegen zgn persoon is de strgd maar tegen het genootschap welks geheimzinnig werkenwg vreezen Wordt Robertas gekozen dan behoort daartoe schier de meerderheid inden Raad Kwant ook van dit gevaar overtnigd heeft zich ten slotte alleen daarom opiiienw voor oen candidatnur beschikbaar gesteld Reeds de vorige keer bgna gekozen is hy nu de aangewezen man Kiezers als ge niet wilt gaan onder bet juk van gehoimzinnigen dwang maar wilt biyven leven in het licht der openbaarheid stemt Woensdag dan op onzen candidaat E Kwant Hot comité L en V In Juni is door een Atjehsche bende getracht de tram tnssclien Lbo Sookoen on Idi te doen ontsporen Door tegenwoordigheid van geest van het machinepersoneel werd het plan verydeld Ditmaal betrof het een honttrein Met de gewone snelheid rydende zag de machinist op zeker punt van de baan een pisangboom op de rails liggen Met groote zekerheid kon by aannemen dat zich verderop een twee Ie hindernis zon bevinden en dat weldra eenige Atjehers te voorschyn zouden springen om gebruik makende van de verwarring difor een eventueel deralllement ontstaan hun slag te slaan Dit had de ervaring hem geleerd alles kwam dan ook nit zooals hg vermoedde De eerste hindernis werd gelukkig overwonnen doordat de pisangboom uit de rails gelicht werd waarop de machinist om een voorsprong te krygen den trein een zeer snelle vaart deed aannemen Dat znlks noodig was bleek weldra toon men de tweede hindernis bereikte bestaande uit twee bojinin Hier was halt honden noodig om de hindernis van de rails te verwyderen En men was nauwelgks weer in vaart toen de Atjehers de plaats der hindernis bereikten Aan boord van het Katwyker haringschip K W 13 viel een matroos nit den masten bleef bewusteloos liggen De schipper gooit hem een pnts zeewater in het gesicht on de genezende kracht van het zeewater is als die van een zakdoek met eau de cologne voor een jongedame Zoodra de schipper ziet dat de matroos de oogen weer opent gelast hy hem dadeiyk aan bet pompen te gaan on de man pompt denkt aan geen flauwvallen en is binnen eea kwartier zyn val vergeten De Amsterdamsche politie had vernomen dat de beruchte Jaap Haleber een recidivist die zich aan tal van misdrgven te s Hage te Rotterdam en Amsterdam heeft schuldig gemaakt en In t byzonder gezocht werd in verband met een diefstal te s Hage in het voorjaar gepleegd zich weer te Amsterdam ophield Na lang zoeken mocht het haar gelukken hem op te sporen H wist zich in een dor zystegen van de Warmoesstraat uit de voeten te maken maar Woensdagmorgen omstreeks 5 nnr verliet by zgn schuilplaats koers zettende naar het Centraalstation toen een oplettende agent hem herkende en naar het bureau bracht Men schrgft nit Eindhoven o m aan Het Volk De nieuwe loonregeling in groote oreryilug door de katholieke bestuurders te Eindhoven aangenomen wil den sigarenmakers toch maar slecht bevallen Op het oogenblik zyn in 8 10 fabrieken weer kwesties Fabrieksvergaderingen confereeren met patroons heen en weer geloop der arbeidersafgevaardigden dat alles is weer als voor de uitslaiting aan de orde van den dag Het gemopper der sigarenmakers is vrg algemeenMen meldt uit bet kamp van Oldebroek aan de Avp Sedert eenigen tyd vermisten officieren en manschappen gouden voorwerpen Dinsdag zag een korporaal een ander met een ring dien hy al 1 maanden miste Een onderzoek werd ingesteld dat tot voorloopige in arreststelling van 2 kanonniera leidde die verklaarden den ring te hebben gevonden maar wier verklaringen niet klopten Een korporaal is ook by de zaak betrokken Stadsnieuws GOUDA 16 Aagnstus 1907 U a 8 c o n t r 0 1 e 16 Aagnstus 1907 9 nnr middag Dmk 16 m H Lichtkracht 14 98 Kaarsen vSn 262 CaloriSn Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan der WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht alhier zal op Zondag 25 dezer een korpswedstrgd gebonden worden waartoe het garnizoen en du hier ter stede gevestigde Schietvereeniglngen zullen worden nitgenoodigd Het heeft H H M M de Koningin en de KoninginMoeder en Z K H de Prins behaagd voor dezen wedstryd oen groote zilveren medaille beschikbaar te stellen Tevens zal er een personeele wedstryd voor leden plaats hebben met daaraan verbonden personeele wedstryd voor Korpsschutters Vrgo baanwedstrgden met geweer M 95 en het cilindergeweer alsmede een eere wedstrgd ScHooHiiovEN 15 Angnstns In de heden gebonden raadszitting werd het nienwgekozen raadslid vacature LomwclI beèedigd en ge lnttalleerd Besloten werd verder De bouten Wachtbrug te vervangendoor een steenen gewelf Te verkoopen ouden rommel dor Gasfabriek alsmede steenen der afbraak ovens Wgziging der verordening op de heffing der Waterleiding aangaande art 2 en O en haar verder nog een jaar te handhaven om beter de werking ervan na te gaan Toegestaan aan H J de Koog om een rioul te li ggon tot afvoer van hemelwater Aan Eykolenboom te verkoopen 8 10 M grond in de Halve Maan voor f 25 Aan te houden het adres van bet R K Kerkbestuur in zake het plaatsen van een liguster beg bjj de R K school Aan Mej A IJdens eervol ontslag teverleenen tegen 1 Oct aanstaande of zooveelvroeger als in de vacature mocht worden voorzien R Aan B C van Donsel iar terug te betalen van zgn gestorte pensioenbgdrage f 140 De geldleening voor den herbouw der School Ie srt te sluiten met bet pensioenfonds dat thans belegd Is op do Hulpspaarbank der Maatsch Tot N v t A Departement Schoonhoven Wgziging aan to brengen in de bet rooting 1907 en daartoe over te schrgven f 8518 77 het vermoodelgk batig saldo der bnltengewono inkomsten dienst 1906 Eenige overschrgvingen nit den post onvoorziene nitgaven tot aankoop van slangen grint voor plantsoen veerbnis enz Proces verbaal van kasopname van den gemeente ontvanger voor kennisgeving Rekening der Bodrgven Gas on Warer worden goedgekeurd Aan het eind der agenda verkregen een viertal leden achtereenvolgens hot woord o ra te interpelleeren Woensdagavond werd door De Schoonhovonsche Tooneelvereeniging In het Heerenlogement een declamatie en voordrachtenavond gegeven waartoe de toegangsprgs zeer laag was gesteld De verschillendevoordrachten werden keurig en komisch vertolkt terwyi vooral de voordracht Eon algevaardigde der tramcommissie Schoonhoven Gouda zeer veel byval oogstte vanbet vrg talryk opgekomen publiek Aangezien zich te weinig vereenigingen tot deelname aan het op 4 September teSchoonhoven te honden muziekfestival opgaven zal waarschgniyk dit mnüiokfeest geen doorgang kunnen hebben Postkantoor te Qonda Lyst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bnlpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Augustus niet zgn kunnen worden nitgerelkt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland C ApiMl Amsterdam M V d Voer fiaarn Wapen van Doorn Doorn Meyer Nymegen T v n Eyk Schiedam Briefkaart L J de Bey Haag Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen bon naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarbeid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post on Telegraafkantoor M C HENNEQÜIN VKRGADERINGV NDENGENEENTIiRÜD VRIJDAG 16 AlG Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zyn de bh Van do Velde de Jong Herman Vergeer van Galen Bokhoven van der Ree Jongenbnrger Mnglwyk Vingerling en Dereken Alwitlg d hh Ntdnborst Prlaoe vu der Torren van Eyk Knntlel ranltarton Donker en Dessing Do Voorzitter De hh van der Torren van Egk Nederhorst Knuttel van Ilerson en Prince hebben bericht gezonden verhinderd te zgn deie vergadering by te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat hy verlof had om zich buiten de gemeente te begeven tot 31 Aug Dat voorts door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot wyziglng der gemeentebegrootiug en dat overleden was de beer J Schnling concierge van het gebouw ArtiLegi Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der begrootingenvoor de gesubsidieerde instolllngrn van weldadigheid tot goedkeuring adviseerenden De Voorzitter Namens de vergaderingzeg ik de Commissie dank voor het uitgebracht rapport en stel voor dit ter visie te leggen Aldus besloten 2 Het rapport der raadscommissie belast geweest met bet onderzoek der begrooting voor de bank van leening tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Namens de vergadering zeg ik deze Commissie dank voor het uitgebrachte rapport en stel voor dll ter visiete leggen Aldus besloten 3 Het rapport dor raadscommissio belast geweest met het onderzoek der begrootingen voor het Holfmans gesticht en de Volksgaarkeuken De Voorzitter Ook deze commissie zeg Ik namens de vergadering dank voor de genomen moeile en stel voor dit rapport ter visie te leggen Aldus besloten Een voordracht voor ondenryzeres aan do Ie Bnrgerschool voor meisjes Een voorstel tot wyziglng der gemeen tebegroeiing O Een voorstel van B en W tot het verleenen van een subsidie tot Instandhouding van het Muziekkorps der Schottery 7 Ecu voorstel van B en W tot intrekking der concessie aan do IJsscl stoomtramwegmaatscbappg 4 7 zgn gedrukt en voor beden aan de orde gesteld H Een brief van B en W daarby aanbiedende de begrooting der gemeente voor 1908 Ter visie Een voorstel van B en W aangaande de niet onbewoonbaar verklaring van een huis Tei visie Een brief van B en W naar aanleiding van bet bedrag te storten aan het gemeentepensioenfonds Ter visie De begrooting der gemeente gasfabriek Ter visie Een voordracht voor onderwgzor aan de 1ste Burgerschool voor Jongens Daarop zyn geplaatst do beeren J M Znydam enC W J Natzyi Ter visie Een adres van de Goudsche Wlnkeliersvereeniging houdende bezwaren tegende voorgesteldo verhooging van de gasprgs Zal worden behandeld by pnnt 11 der agenda 14 Een dankbetuiging van den beer Joh G Arentz voor het hem verleende wachtgeld als kapelmeester van de schutterymuziek Wordt aangenomen voor kennisgeving Wordt vervolgd BEURS VAN ROTTERDAM L K H KMAANDAG ö AUG StaaUleentngen PoRTnaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Az Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLCHBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis h 100 IV 24 Vi Bypotheek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 100 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 9 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Sehepvaart MaaUfhappijen Pand Holland Qulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank to Amsterdam 4 100 SpootvtgletnxngtH Italiü Oblig ZnidItaliaanscbeSpw lMy A 387 Prtmitleeninqm btiian Loten Stad Antwerpen 1 S1 2 02 1 Dvnnt Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteoronde ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzon OPGERUIMD Hoogachtend i v fsuvfr £ üu A Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFEEN met daarby passende GARNEERINGEN Predikbeurt bij de Remonstrantioho Qorefortnesrde Gemeente alhier Zondag 18 Aug s morgens 10 uur Dr A H HAENTJEN8 Rem Predikant te Haarlem ADVERTKNTIi iN Tweede Aankondiging By vonnis dor Arrondissoments Rechtlank te Rotterdam d d 24 Juni 1907 is tusschen MAARTJE DE PIJPER zonder beroep vorbiyi bondondo te Hellevoctsinis en HENDRIK VLAG landbouwer wonende te Uockanje op vordering van eerstgenoemde uitgesproken acheidfiiff van ea él nbe l mot al de gevolgen by de wet bepaald De procureur van Eischeres Mr H P HERMANS Brielle l i Augustus 1907 Ambacht s Avo ndscliool lD8chrUving van Leerlingen De Directeur der Ambachtsavondschool maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot inschryving van nieuwe leerlingen voor den aanstaanden cursns op Dinsdagf 20 Augfustus a s in het gebouw dor school aan de Hontmansgracht Ae avondê van 7 tot 9 uur On tot de laagste klasse te worden toegelalen moet men oene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na baar tot bet einde en met vrucht te hebben doorloopen zy die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te itPrden toegelaten moeten voldoen aan een KXêMKIK dat zal worden afgenomen nomOeréag en Wryoag en M3 Mnguêlnë aê des avonda ta r uur De Directeur voornoemd B E SPIJKER Az Gouda 12 Augnstns 1907 K44SllilNDËL GEVRAAGD voor los werk 5 Kaaspoetsers by C VAN EIJK Kattensingel Openbaie Yerkoopiiij TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 a morgens te et uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht geveatlgden Notaris J KOEMAN VA No 1 Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding on vele gemakken voorden WMEL ENWOOHEDIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wyk D No 35 knduter Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centlaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nes 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wyk M cos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren wyk M no 8 ia verhuurd voor f 1 50 In de week de andare perceelen zyn tg laoVaarden 1 November 1907 No 5 Ren goed onderbonden Pakhuis met Boveiwooing aan de Keizerstraat te Gouda wyk K noa 128 en 128 i kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centlaren By de week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 No 6 Een goed onderbonden WOONHUIS mot EUF en TUIN aan de Gonwo te Gouda wyk C No 1B4 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 En nommers 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN in de Vlnmlngatraat te Goad wgk O nommers 893 en 394 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 nren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere Inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd OPRUIMING wegens bet vorgworderd Seizoen in het IMoord Brabaotsch Schoen en LaarzenmagazUn KLKlWEdl E 30 tegenover de Klelwegateeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PRACT180HE DE HEEST VOLLEDIGE MOBEBI A IH lyn beslist die der Firma WELUOM TUK LA Dl BS JOVBSAL met minstons drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILt VREaHHAKBH met een gratis geknipt patroon TUB BKXAAK Ot CUILU RBSS FAHHlOtlH Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOT Vte HoekhanAelaar Prottnutnmer Alle met koilM Uoll BUvoegtel è I Van alle in deze bladen voorkomende k modellen zgn GEKNIPTE PATSO NP N f I mot Holl verklaring fr p p ttigon k vooruitbetaling van f 0 50 verkrygbaar by MILLY SIMONS IJen Haag