Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1907

i o 10404 4 Maandag 10 Augustus 10O7 408 e Jaargang GOUDSCHE COURANT Meuws en AdTertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletn S SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN 1 3 i TeMMS n M ADVERTENTIEN worden gepLwtxt van 1 5 regel ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei worden l erekcnii naar plaatwiiimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het grrootste en voornaamste EQUESTRI8CHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht Oeen reolsme ODdememtDK dooh re iele vertoonlDgan op het gsblod van werkalUke eqaenrliohe kunit In hare hoogste volmaaktheid lilechiA 7 dagen Koninklijk NederUndsch CIRCUS O Carré 120 Faalden 200 Personen Zaterdag 17 Aug liK 7 s avonds 8 uur en volgende i dagen GROOTE VOORSTELLING Vtn het overrijke Frogranimi wordno sleelils l volgemle niimniDrs vermeld Optreden van Kunstenaars van deo allereersten rang van alle Clowns en 4 Auuiisten De heer Albert Carré mat lijDe oogekenda meeiferlUke vrUheida dreuuran De Witte Dame tNleuwa fantaale Akt mat het witte lohoolpaard EttlB gereden door de lohoolrllderei Juffrouw Kfttoben Oarr üe Wereldberoemde Anierikaansche Kunst WlelrUderessen The O Kau mann Ztê flinke Jonge dame JafTrouw Harlelta rljdarei in draf staande ta paard De Spuasehe August G Boslo met iljne 6 gedresseerde ganaen 15 echte Jtpaaners l J A C O D A S 15 eehle Japanners Keizerlijke Hofkuustenaars EquiUbrlstan Jongleurs en Acrobaten Eigenaardige hier nog niet aansohouwde kunsten Bewon leringuiekkend l Overal het onderwerp van den dag Ctroote interessante Sportspelen te paard a Balonpolo te paard bet uitgevoerd door S heeren a b De strijd om bet paard Met het grootate Bocces werden deze iportspelen in Amerika en Aaatraliit aitg ovoerd W Mile Paoiine Foureaux Fransche Knnst rpereg 20 Honden Slangenritindenjachlwagen ttltgevoerd door den heer Albert Carré De beide AmerikaaDsche Jockejs Krs Cyrlll Oook en Jonny Boon Bet eerste rijonilerriclit Tan Aiignst komieke scène door Hr Delbocq Biiuin OUflut BABY BtpphiBgit ÏOEB n Fonay PICCOLO Dressuur Akt door den Haar Loisaat 2 uar en 8 uur H oeUidag 91 Aug 2 uur en 8 uur 2 Groote Voorstellingen Voor deze NAMIDDAG VOOBSTELLINÖ de Tolgende Terminderds prijzen Loge r 1 50 Eerste Rang f 1 Tweede Rang f 0 70 Derde Rang ro 40 8 Avonds VOLLE PRIJZEN r r GROOTE VOORSTEllINC IV PRIJZEN DER PLAATSEN Loge 1 f Eerste Rang 1 i JtO Tweede Rang I 1 Derde Rang 1 O M Hat BDRSAU Is geopend bij één voorstalling per dag van II S uur middags en van af 6 uur s avonds bil twee voorstellingen par dag van 119 uur en van af 6 uur s namiddags Loges Eerste en Tweede Rang ill n te bespreken 10 ots per plaats extra Derde Rang kost tot 7 uur s avonds 10 ota eztn maar wordt niet besproken Na 7 uur QEEN VERHOOOINa Visdag 23 Augustus s avonds 8 uur mmi MSTilUNS Mken avond na afloop der vooretellingen EXTRA TRAM naar BODEaRAVEN OfilCAH CARRE Directeur Êfx aanlg algenaar van bet Koninkl Nadarl Circus Ridder van de Elkenkroon van Nederland van het K K Oostenrijksche Krnis van Verdienste met de Kroon van bet Kon Belgische Croii Rouge van Gr Hert Meokleoborg Schwerinsche Krnis van Verdienste Hsiaorde der Wendische Kroon van het Hert Nissansche Orde Krnis Adolph vao Naasaa en van de Perzische Orde van de Leeuw en de Zon Bericht voor Heeren Leveranciers Zonder bealelbrielje mag niels worden afgeleverd De bcstelbneljes moeten bij de rekeningen worden gevoegd Ue eerjte leveranties worden betaald des Maandag tuischcn U en 1 uar Ue kwitantie voor de laatste levering moeten aangeboden worden dei avonds vMr de laatile voontelling tuaachen 1 en 9 uur M GIE8ËLËR i atuurboter Mélanges € ii Margarine Specialiteit in Kaas Eof£e en Thee De verschillende kwaliteiten KOFFIE zijn zM verbeterd dat ze nu bepaald onovertroffen zijn NEEMT PROEF De prijzpn zijn niet hooger eer lager dan in andere winkels en men krijgt CADEAU een bon ter waarde van 10 cent in geld of een Cadeau naar keuze Probeert het veel verbeterde fabrikaat Natuurboter Mélanges en Margarine tot de bekende lage prijzen en met de bekende prachtige waardevolle Cadeaux Het fabrikaat overtreft nu beslist alle andere fabrikaten NEEMT PROEF Cadeaux om dadelijk mee te nemen of de gewone bons naar verkiezing Inwisseling van bons voor artikelen of geld kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het Hoofdmagazijn BINNENROTTE 36 ROTTERDAM De volle waarde van alle in omloop zijnde bons wordt door mij gewaarborgd 29 bekende eigen winkels HET WAPEN VAN ASTEN in Zuid Holland Te GOUDA Wydstraat 157 En verder te Rotterdam 16 Scheveningen s Gravenhage 5 Leiden Dordrecht Schiedam Delft Vlaardingen en Maassluis UET WAPE VAN ASTEN M GIESELER V iJl zijn het er geheel over eens dat het nieuwste JIV tsmerk der Firma A HILLEN 91 BRANIES 3 eet Dat die Rrailieê gemaakt zijn van de lichtate tabakken Dat die Rraulei zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die Rraale6 prachtig branden Dat door iedereen met die RrailleS een proef moet worden genomen Dat die Rraules der Firma alleen verkrijgbaar zyn in de Filialen A HILLËI te Gouda Kleiweg Int Tel 141 Sonla Dnk ras A BBIHKHAMAZi I Ei ISGEVING De BURGEMEKSTER van OOUllA brengt bü deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe belastingen en2 e Utrecht op den isen Aug 1907 executoir is verklaard Het Kohier No l der belasting op bedrijts en ndere inkomsten dienst 1907 8 Dat Vüoripeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en at heden ingaat de termijn van zes weken binn welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 17 Augustus 1907 De Burgemeester voornoemd C W VAN RB VK LDE T il Bultenlaodsch Overzicht Reuter seint uit Londen dd 16 Aug In derde lezing is de Engelsche land bill met algemeene stemmen aangenomen Het Hoogerhnis zal dien maatregel waarschi nli k zonder belangrgke amendementen eveneens goedkeuren daarentegen is het zeer onzeker hoe het zal afloopen met een andereu maatregel van meer ingrgpenden aard nl dien op het gebruik van land in Schotland De zittingen van het Lagerhuis behben in de afgeloopen veertien dagen steeds lang geduurd en er zjjn belangrijke vorderingen gemaakt met de invoering van verschillende minder belaDgrijke maatregelen die op het program der regeering voorkomen Het Huis zal verdaagd warden op 21 Augustus cl enkelq dagen later Reuter seint uit Pretoria dd 16 Ang Minister president Botha deed mededeeling in de Wetgevende Vergadering van een voorstel dat zal worden gedaan om de regeering te machtigen den beroemden Cul linan diamant te koopen teneinde dien aan den Koning te vereeren ten teeken van de trouw van het volk en ter herinnering aan de instelling van een verantwoordelijke regearing Het is begrgpeljjk na alles wat in twee jaren tyds over de Marokkaansche qnaestie is voorgevallen dat in Frankrijk met groote belangstelling gevraagd werd hoe de Duit sche regeering en de Duitsche pers over de ontwikkeling der gebeurtenissen in Marokko denken Die belangstelling biykt uit de lange telegrammen die de Fransche bladen FtViLLETOlV AHMET BEN TABU Een verhaal nit de zeeèngte van Gibraltar door HANS WACHENHU8EN 9 Weer verliepen eenige weken Ahmet bleel gansche dagen weg en ook zyn schip zag zy dan niat in de haven Zg geraakte in een staat van vertwyieling de slaap ontweek haar en weenend lag ze s nachts op haar divan Met ioome schreden begal ze zich s morgens met haar slavinnen naar de kust zette zich op een rotsblok neder en tuurde vol weemoed in de richting van haar vroeger te hnis de schepen naziende die derwaarts koers zetten Zoo zat zy op een morgen weer eens daar terwyi haar slavinnen op een eerbiedigen afstand in t zand hurkten toen zy een man In Frankische kleederdracht langs het strand aan zag komen die naderbg gekomen voor aar staan bleef en haar doordringend aanzag Met een uitroep van verbaiing en vrengde Qds ts hiiB ts gsmost zich uit Berlijn laten zenden en uit de commentaren die daaraan worden vastgeknoopt Over het geheel is do indruk gewekt dat de prikkelbaarheid en de licbtgeraaktlieid die Duitschland voor eenige jaren toonde aanmerkelijk verminderde In een correspondentie die de Petit Parisien van het eiland Norderuey ontving werden bözonderheden medegedeeld nit de gespokken door prins Billow to Swineinuudo met den Russische minister Iswolsky gevoerd En nit goede bron d elt de corieapondeut roede dat de beide staatslieden gernimen tijd spraken over de betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland in verband met de Marokkaansche quaestie waarbg de Duitsche kanselier zou gezegd hebben hoewel voor het oogenblik de wijziging van de acte van Algesiras niet wenscheiyk wordt geacht ia er toch niets dat beletten kan dat de Duitsche staatkunde in de Marokkaansche quaestie in een voor Frankrijk gunstiger zin wordt gewijzigd Met deze meening van Prins von Billow brengt nn de Petit Parisien de Jiofleiyke houding in verband die de Dnitnhe pers tegenover Frankrök aanneemt en die duldelyk spreekt uit de opmerkingen over het optreden van de Fransche troepen iniJasablanca Duitschland zoo zegt de Petit Parisien heeft eindeiyk de loyanteit van ons optreden in Marokko ingezien en is van de oprechtheid van onze verklaringen overtuigd Het Engelsche Lagerhuis heelt ein Ieiyk het wetsontwerp tot toelating van het huwelyk van een man met de zuster van zyn overleden vronw afgehandeld Het werd met groote meerderheid aangenomen Toch heelt hot moeite gekost Van hall twaall Woensdagavond tot Donderdagochtend zes uur heeft een handjevol orthodoxe Anglikanen gevocliten om de wet tegen te honden De regeering vond stenn hg unionisten o a van F E Smith de ryzende ster onder de conservatieven en vooral van den kloeken ouden Jesse Ceilings Chamberlain s vriend De tegenstanders werden by ontstentenis van Lord Hugh Cecil die by de laatste verkiezing gevallen is aangevoerd door Lord Robert Cecil zyn broer Men heeft hoop dat het Hoogerhui het wetsontwerp ook zal aannemen dat beeft het ia vorige jaren al gedaan Én dan zal er een einde komen aan een toestand die zoo lei men in bet Lagerhuis een schande voor Engeland is Dergeiyke buwelyken zya in de Engelsche koloniën al lang Jacobo gyi riep ze haar arm om zyn hals slaande Je zoekt my niet waar f Oe wilt me van hier halen waarheen men my verkocht beeft nadat men jou dood verklaard had gy om wien ik zoo lang getreurd heb O ge komt juist van pas Ahmet is ver weg al eenige dagen Neem mg met je mee waarheen bet ook zy niemand ziet ons en achl ik ben zoo ongslukkig zoo diep ellendig zy legde haar hoofd tegen de borst van den jongen man met zyn door de zon gebruind gelaat die baar eerst sprakeloos aangestaard had maar nn van yn verbazing hekomen zyn arm om haar middel sloeg on tot baar sprak Je vader heeft mg van de deur gewezen toen ik hem bezocht nadat ik langen tyd als schipbreukeling opgevischt in vreemde slaverny doorbracht Ik was de eenige die zich hy het vergaan der Flora redden kon Een Siameesche bark nam my op men bracht my naar t binnenland waar ik als slaaf moest dienen tot dat het mg gelukte te vluchten En gy Valerias Men heeft my gezegd wat er met je gebeurd is maar ik wilde je toch zien toch zien haar die my vergeten kon Angstig zag zy om naar haar slavinnen maar zy hoopte op hnn stilzwygendheid daarna svsaids haar Mik ovtr het wattr geoorloold bemiddelde Eugelscben gaan er dus voor naar een kolonie maar dat zyn natnurlyk de uitzonderingen En zoo leven er in Engeland viien ala man en vronw wier verhouding geen wettelgk bekrachtiging kan krygen en velen biyven van elkaar door het verbod gescheiden laren en jaren lang heelt men getracht aan dien droevig helachelgken toestand een einde te maken maar aldoor stuitte men op hel verzot van de steile Anglikanen die een dergelgk huwclyk een gruwel vonden aangezien oen Bybelplaats en daarom hun kerk ze verbiedt Hard vallen mag men die mannen er eigenlyk niet om Als men b v de doodstraf wil behouden omdat de Schrift haar eischt moet men het howeiyk met de zuster van de overleden ecbtgenoote tegengaan omdat de Schrift het verbiedt Weigert nu een Anglikaansch geesteiyke een dergeiyk hnwelgk te sluiten dkn heelt hy van zgn standpunt gelgk het nu aangenomen wetsontwerp laat hem dan ook vry Robert Cecil stelde als amendement voor huweiyken tusschen Anj likanon bniten deze wet te laten Anglikanen zouden dns niet met da zusters der overleden ecbtgenoote mogen trouwen Haar dan iet gy een man s Helde tot de kerk tegenover zyn lielde voor een vrouw riep Collings uit en dan zal zyn liefde tot de vrouw t winnen Oy kunt niet verwacbton dat een man een vrouw zal opgeven om de wille van do kerk Dat ia tegen de monscheiyke natuur De menschen zoqden nit de Anglikaansche kerk treden om te kunnen trouwen Nog voor t bericht van Morenga s inval met eeoige honderden volgelingen in Duitsch Zuid estAfrika bekend werd wist de Ouitscbo regeering reeds dat de tast weer zou beginaec Vandaar de aankondiging dat het vervoet van troepen naar Duitschland voor eenigei tyd gestaakt was De oorlog in ZuidAfrika ia niet geëindigd zegt het Berliner Tageblatt nu Wel zyn do Bondela geiyk ille andere stammen en kapiteinachappen oiderworpen maar nog leeft en werkt Jakob Morengn de Herero bastaard die gelgk nu ook de ofllciense oorlogsgeschiodscbryvers toegeven na den dood van den ouden Hendrili onze gevaariykate tegenstander was en is Een vyand die alle andere Hottentottenaanvoerders in persooniyke beteekenis en invloed overtreft in vastberadenheid en krachtdadi heid de baas is Reeds in t begin dezer maand hoorden de Duitschers dst Morenga nit de gevangenschap in de Kaapkolonie ootslagcn zich in Upington dicht by de Duitsche grens ophield en met schrik zag ze een boot den oever naderen Hy komtl vlucbtt daarheen achter die vggeboomen riep ze haastig terwyi ze zgn hand vatte en hem vooruit wilde dringen Jacobo week echter niet van zyn plaats Uy zal me zien sprak by daarvoor hen ik bier gekomen Oe behJeort ray on niet hem die je als een slavin gekocht beeft Ik ga naar den Alkado om je terng te vorderen Je vader had geen recht Nu niet zei Valeria sidderend want ze zag de boot reeds aanleggen en Ahmet den oever betreden Vlucht om mynentwii je weet dat ik nog in zgn macht ben ik smeek je er om vincht snell Jacobo zag haar angst Ik bl t in do stad zei hy geef mg een teeken als ge alleen zyt Alles wat ge wilt maar nn voort I spoedig 1 antwoordde ze Hy verwgderde zich haastig en zy vervolgde naar adem hygend hare wandeling Het was Ahmet s gewoonte niet om notitie te nemen van vrouwen die hy op openbare wegen zag Valeria wist dns niet of hy baar gezien had maar sloeg toch den weg naar hnis In waar zy echter haar man niet ontmoette omdat deze zich naar hel mannenTsrbiyt bagevan had en zich in verbinding had gesteld met Simon Hopper den aanvaarder der FranschmanHottentotten die zich al aan de Duitschers onderworpec maar toen weer ondernomen is Op dat bericht ia het wegsenden van de troeiien gestaakt Volgens ambteiyke opgava heelt Morenga over niet meer dan 50 0I6O geweren te beschikken maar zegt hst R T hy heelt slechts een klein voordeel te behalen on zgn aanhang nermt moer ras toe Volgens een bericht van Reuter heelt Simon Kopper zich op Kaapseh gebied met Morenga vereenigd en zyn zy samen het Duitsche gebied binnengetrokken Wolffs Bureau vernam gisteren dat men er bg de Engelsche ol Duitsche f regeering nog niets van wist In volkomen tegenatelling met elkaar maar toch elkander harmonisch aanvullend stonden de beide ontmoetingen van den kobtng van Engeland Woensdag op Wilhelmshlihe Donderdag in Isehl Op Wllholmshöho groot militair vertoon een renzentroepenmacht eere compagnie muzitkkorpsen vaandels alles olflcleel en groot tenue in Ischl geen vertoon geen eerecompagnie geen muziek alles eenvoudig klein tenue Én toch heelt de ontmoeting van keizer Franz Jozet en koning Edward even groote Btaatknndige beioekenie als die te Wilhelmshilhe Het onderhoud tnsachen de vorsten en tusschen hunne ministers liep voornaoieiyk over de Macedonische ea de Harokkaanscbs qnaestie De invoering van de rechteriyke hervorming in Macedonia was door Engeland anders gewenscht dan door Oostenryk de Monarchie wilde die hervorming langzaam en gel idolgk invoeren zoo raogulgk met behulp van en in samenwerking met de Porte De Engelicbe regeering wenschts een bruusk optreden en een auelle wyziging der rechteriyke toestanden Het onderhond leidd tot geheole overeenstemming het Nene Wiener Tageblatt ZKgt dat l ggeland met de OustenrykKChe opvatting volkomen medegaat en geen herziening van het program vnn Mnrzsteg wenscht De Engelsche minister Sir Charles Hardingel verklaarde aan een redacteur van hst Neue Wiener Tageblatt met betnikking tot Marokko dat Duitachiand do boste bedoelingen toont zoodat Engeland met btydschap kan wyzen op de volkomen overeenstemming die thans tnsschec de groote mogendheden bestaat Troosteloos en lorh overgelukkig wierp zy zich op een divan neer en verborg haar gelaal in t kussen Kapitein Juan Ruedo was weer geheel en al de beer geworden Trolach wondelda hy de haven do piaza en andere wandel wegen langs als een van zorgen vry hidalgo en voerde het hoogste woord in het kofflehiis Voor zyn hnishonding zorgde een oude dame Dikwyis dacht hy nan zyn dochter en hy had ook voortdurend plan haar te bezoeken maar hy wachtte steeds op Ahmet die beloofd had hem te zullen afhalen Do briefwisseling met den overkant ging ook niet best loodat het scbryvon zich slechls tot den goeden wil bepaalde De eene week na de andere was aidai verloopen toen zyn huitbondster hem op een morgen zcide dat een jongeman in den voorhol stond die linedo wenschte te preken Hnedo voleindigd eerst zyn toilet en trad toen naar bniten maar ontstelde toen hy den jongen man zag die niemand anders was dan de doodgewaande Jacobo Wordt rarvoltt