Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1907

i o 10414 Dinsdag Sll Augustus 1007 46s e Jaargang ftOüMHE XmUM ISieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Telelei No 8 De Uitgave dezer Couran geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen üe prijs per drie maande is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N Telerwi Xa St A D V K RT E N T I E N worden gej l ia st van l4 rogei a W Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iur des midil ïT f i sr Viydag 23 Augfustus s avonds 8 uur Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 HEPÏEMBEB 1907 morgens te el nren in de Sociëteit VREDE BE T aan de Harltt ten overstaan van den te Haastreclit gevestigde liotarls J KOEMAN VAK No 1 Een goed onderfaonden van Oasen Waterleiding en vele gemaltl en voorzien WINKEL EN WOONEDIS met ERF en TUIN aan do Lange ïiendeweg te Qonda wtjii D No 35 liadaster Sectie C no 1068 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis e Loods in de Rozendaal te Uoada wille M nos 6 en 8 kadaster Sectie C nos ION 1051 en en 1052 te lamen groot 1 Are 68 Centiaren Wyk M DO 8 is verhnnrd voor t 1 60 in de week de andere perceelen zijn te aanvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed onderbonden Pakhuis mei Bovenwoolng j San de Keizeretraat te Gonda wijk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bü de week verhuurd beneden voor 11 35 en boven voor 1 2 50 No 6 Een geed onderhouden WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wlJk C No 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 Nos 7 en Twee Huizen en ERVEN in de Vlamingstraat te Gouda wp O nommers 393 en 394 kadaster Sectie Nr 2167 en 2158 groot 84 Centiaren En No 9 Een TJ7 ooxLla a is net ERF en GROND in de Vronwensteeg t Gouda wjjk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd bij de week voor 1 1 65 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vö6r de veiling van 10 tot 2 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd SAMOSWIJN es e Mt per Jtetch Aanbevelend Firma Herman Zoon OUD PAPIER Zö die wenschon dat onze beambte periodiek dus wotïl ks ol maandelijks bun ond papier en couranten aan huis komt alhalen verzoeken wü beloofd hun naamkaartje of een boodschap te zenden aan ons BROKKENHUI8 Sootendaat hoek FaraaV De Coiti missie V bektnd De OngevaUen Commiëtie in t BiJkKmgtvaUen AiÊtrUst Oouda deelt belanghebbenden mede dat ziJ bare vergaderingen houdt in t gebouw voor bonven woningtoezicht Spieringstraat 88 meestal des Vrijda avonds van 8 10 nur om de veertien dutim waar ieder zich vervoegen kad om kostelooze inlichtingen over nitkeeriug rente klachten geschillen hooger beroep enz onder overlegging van papieren en bescheiden Ook de voorzitter Dr A C a HOFFMAN Bleekerssingel 300 alsmede br U BLANKEN arts te Waddingsveen en de Ongevallen commissaris J Bf AWAL Kruideniersstrast zijn bereid tot geven dier inlichtingen de eerste bü voorkeur aan zjjne woning Zaterdagsavonds na 8 unr Voorts deelt zg mede dat ieder bü de Rijksverzekeriogsbank in eschreven geneesheer op aanvrage zoo spoedig mogelijk aan ongevallen patiënten de eerste hulp verleenen zal om ben daarna te verwezen naar hun gewonen dokter zto deze tevens is ingeschreven tenzij getroffenen n i tdrukkeliik anders wenschen Het district omvat de gtmeenton Gouda Reeuwijk Waddiniveen Boskoop Zevenbnizen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk en Capelle a d IJsel Gouderak en Haastrecht DE ONGEVALLEN COMMISSIE volgens art 86 der Oagevallen Wet 1901 Ambacht s Avo ndschool Inschryvl ng van Leerlingen De Directeur der Ambachtsavondschool maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot inschrijving van nieuwe leerlingen voor den aanstaanden cursus op Dinsdag 20 Augfustus a s in het gebouw der school aan de Houtmansgracht de avond van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten tn et men eene veftlarlng overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na baar tot bet einde en met vrucht te hebben door loopen Zi die zoodanige verklaring niet kunnenoverleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een KXMMKSI dat zal worden afgenomen Uonderdag eis Vrffdag 9M en M3 MuguitUê a des avonds te f uur De Directeur voornoemd B E SPIJKER Az Gouda 12 Augustus 1907 Telephoonnet Grouda Aang esloteu onder tel no 150 E J VAN DER HEIJDEN Directeur der N V Benardin Oosthaven B 18 150 N V BENARDIN Fabriek van Sjne verven Oosthaven B 18 U M J OGIER Co Kassiers en Commissionairs in Effecten üosthaven B 83 Onontbeerlijk is het genot van een SAE INEIOHTINS zoonis SCHOMMEL ZIT STOKT en GEWONE BADEN Prijs van comploete inrichting Bad en prima Geiser van al f f5 en hooger Beleefd ainbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 TelfD 117 Het grrootste en voornaamste EQUE8TRI8CHE CIRCUS lat ooit GOUDA heeft bezocht Qeen reolameonderDemlDg doob reöele vertoonlngen op het gebied van werkellike eqaestriiohe kunst in bare hoogste volmaaktheid fi leebl8 7 da§eii Koninklijk Nederlandsch CIRCUS O Carré 120 Paarden 200 Personen Zaterdag 17 Aug liM 7 s avonds 8 uur en volgende 6 dagen GROOTE VOORSTELLING Van fcet orerrijke l roKraiiiina worden slechts de volgende nnmmers vermeld Optreden van Kuiisicnaars van den allereerslen rang un alle Clowns en 4 Aofeiislcn De heer Albert Carré met Eijne ongekende meeiterlQke vrUheids dressuren De Witte Dame iNleuwe fantasle Akt met het witte ohoolpaard EHIR gereden door de gohoolrUderes Juffrouw Efttohen Carré De VVcreldbcroenide Anierikaansche Kuiist Wielrijderessen The 6 Kaufmann Ze flinke jonge dame De Spaansche August G Ruslo met iljne 6 gedresseerde ganien Juffrouw Harlelta rijderes In draf staande te paard ISecMe Japanners J A C O D A S 15 eehte Japannersi Keizerlijke Hof kunstenaars Equilibrlsten Jongleurs en Acrobaten Eigenaardige hier nog niet aanschouwde kunsten Bewonderingwekkend t Overal het onderwerp van den dag Cfroote interessante Sportsp en te paard uitgevoerd door S beeren a Baionpoto te paard b De strUd om het paard Met het grootste succes werden deie sportspelen in Amerika en Australia uitgevoerd r Mlle l auline Foureaux Fransche Knnst rijderes 20 Honden Slangenritlndenjacblwagen uitgevoerd door den heer Albert Carré De beide Ainerikaansclie Mrs C7rill Cook en Jonny Boon Bet eersle rijonderriclit van Aagost komieke scèae door Mr Delbocq Biutn OUflMit BABY Bftpphi git MOEB Po nj PICCOLO Dressuur Akt door den Heer Loisset 2 nur en 8 uur Vl oeilSdag I Aug JLI M IJAf 2 Gfoote Voorstellingen Voor deio NAMIDDAG VOOKSTELLING de volgende verminderde prijzen Loge f 1 50 Eerste Rang f 1 Tweede Rang f 0 70 j Derde Rang f 0 40 8 Avonds VOLLE PRIJZEN Eiken avond 8 uur GROOTE VOORSTELLING 1 PRIJZEN DER PLAATSEN Loge l t Eerste Rang I i SO Tweede Rang I i Derde Rang I O M Het BUREAU is geopend bij één voorstelling per dag ranll 8 trar s middags ea van af 6 uur s avonds bij twee voors ellmgen per dag van 113 uur en van af 6 uur B oamlddags Loges Eerste en Tweede Hang zijn te bespreken 410 ets per plaatsextra Derde Hang kost tot 7 uur s avonds 10 ots extra maar wordtniet besproken Na 7 uur QEEN VERHOOQIMQ LAATSTE TOOBSTELUHS MketTav ndf na afloop der vo r lMingen EXTRA TRAM naar BODEGRAVEN OSICAR CARRE Dlreelenr en eentg eigenaar van het Koninkl Nederl Circus Ridder van de Eikenkroon van Nederland van het K K Ooslenrjjksche Kruis van Verdienste met de Kroon van het Kon Belgische Croii Rouge van Gr Hert Mecklenbnrg Schwerinsche Kruis van Verdienste Huisorde der WendlBcho Kroon van het Hert Nassansche Orde Kruis Adolph van Nassau en van de Peraische Orde van d Leeuw en de Zon Bericht vior Heereh Leveranciers onder beitelbrielje mag niet worden Igeleverd De bestelBriefies moeten bij de rekeningen worden gevoegd 1 eerste leveranties worden betaald des Maandags tuaschen 11 en I U Jr De liwitanties voor de laatste levering moeten aangeboden worden des avonds vOOr de laatste voorstelling tnsscllen 7 èn o uur Oeala Orak ran k BÉIKKlUNAZi ituiteiilandscli Overzicht Reuter seint uit Casablanca dd 16 Aug In den afgeloopen nacht kwam een boodschapper van de Kabylenbg generaal Drude en duetde dezen mede dat zoo de Kranechen zich niet onmiddellijk overgeven een groot aantal Arabieren zal komen om hen uit te roeien en de stad te verwoesten Ren telegram van den onderstaatssecretaris V Lindeqnist te Berlijn uit Windhoek ontvangen meldt De gouvernear van de Kaapkolonie telegrafeert dat volgons rapport van den inspectenr die de sporen van Morenga over Hoydas tot aan de grens vervolgde deze met 40 0 aanhangers waarvan 150 gewapenden met Martini Henry geweren den 13en Augustus bjj Oorlogsklnol over de Duitsche grens getrokken is De Kaapscbe politie slaagde er wegens de ongunstige gesteldheid van het terrein niet in voeling met Morenga te verkrijgen Vermoedelijk trekt Morenga naar Wormbad om daar Tobannes Christiaan te treden met wien hiJ over de voortzetting van den opstand wil onderhandelen De gonverneur ven de Kaapkolonie deelde den beambten te Upingtoo mede dat Morenga zgn rocbt op verblijf in de Kaapkolonie verspeeld heelt en dut alle ter vervolging staande krachtwtaan de grenzen moeten gestationeerd worden om hem indien hjj terug wilde koeren op Duitsch gebied terug te drijven De Duitsche troepen worden zooveel mogelijk in het Zuiden klaar gehouden dadelijk biJ het uitbreken van vijandelijkheden te kunnen optreden De farmers ziJn gewaarschuwd De Duitsche bladen betreuren het ten zeerste dat de Engetschen er niet in geslaagd zijn Morenga gevangen te nemen maar erkennen dat Engeland al het mogelijke daartoe gedaan heeft De KJilniBche Zeitnng merkt op dat de betrekkingen tusschen de Engelsche en Duitsche grenaantoriteiten in Znid Afrika zeer zeker den invloed zuilen ondervinden van 3e betere verhouding der belde koloniseerende rpen in Europa Het regende dat het goot toen Frans Jozef gisteren Koning Eduard naar het station bracht Daar waren ook aartshertog Frans Salvator prins en prinses Leopold van Beieren en de aarlshertoginnen Marie Valerie en Isabelh ten afscheid aanwezig Het afscheid van beide vorsten was buitengewoon hartelijk zooals de geijkte term in derge F£ViLLETOX AHMET BEN TABU Een verhaal nit de zeeëngte van Gibraltar door HANS WACHENHÜSEN 10 Hij had echterY poedig weer ziJn kalme waardigheid terug en vroeg den vreemde met Spaansche hoffeljikheid naar zjjn naam on wat hii wilde jJacoboP riep hg op diens ntwoord di9 Jacobo is dood en een anderen ken ik niet Daarmee draaide hy den verbluften jongman die gekomen was om zijn verloofde te bezoeken den rug toe ging weer in huis en liet Jacobo vergeefs op ziJn terugkeer wachten Eerst in de herberg vernam deze wat er in z n afwezigheid had plaats gehad met Rnedo s dochter en buis Nog eens Aaar dat huis terug te gaan den ouden scheepskapitein om rekenschap te vragen achtte bü nutteloos na de ondervonden behandeling Het wederzien van den vermisten Jacobo had Ruedo niets verontrust Het was een aig 4ane laak ziJn dochtar waa op OoatermSvwDm de wtttiga rroair cevordw na lük 3 berichten altud luidt Keizer en Koning kusten elkander tot twee malen toe en alsof dit nog niet genoeg ware schudden z j elkander vervolgens nog meerdere malen de hand De Engel cbo Koning nitte zich uiterst voldaan over zijn verblyf te Ischl Tc 10 nar vertrok de trein naar Marienbad Onlangs was gemeld dat in een der gevechten in het Macedonische district Castoria een Bulgaarsch officier met name Nafmof zon gesneuveld zijn Dit korte berichtje had in zooverre beteekenis als er uit Z in blgken dat de Macedonische revointionnairen nog wel degelgk door Bnlgarijn gesteund worden hoewol de Bulgaarscho regioring nadrukkelijk het tegendeel verklaart heeft Thans wordt echter verzekerd dat hot bericht over den gesneuvelden Bulgaarschen officier uit de lucht gegrepen is Do heer Maimof wel verre van onder de groene zoden te liggen is nog springlevend en keek zeer verrast op toen h j liet bericht van zjjn ontijdig afsterven en dat nog wei in oon onherbergzaam oord ais in het genoemde Macedonische district in de bladen las Geen enkel Bnigaarseh olüoier bevindt zich bij de benden in Macedonië zoo luidt do plechtige herhaalde verzekering van het Bnlgaarsche gouvernement dat begrupolgkorwijze niet onaangenamer vindt dan door dergelijke komisch tragische sensatie nieuwtjes in verdenking te worden gobraclit bjj do Torte met wie zo pas weer goede maatjes is geworden Ten langen leste zijn de onderhandelingen die reeds sedert het sluiten van den vrede van Portsmouth tnsschen Rusland en Japan gevoerd werden over eon overeenkomst ten einde gevoerd Doch al hebben de onderhandelingen lang geduurd het resultaat er van is van groot belang voor den vredo en de ontwikkeling van Oost Azië Het verdrag zal een nieuwe schakel zijn in de keten van overeenkomsten die Japan op vredelievende wgze met Europa verbindt En de Nowoja Wremijn zegt dat do conventie die op het punt staat te worden gesloten tusschen Rusland en Japan niet alleen in de beide landen maar overal bevrediging zal wekken Door het verstandig overwegen hunner positie zijn beide partijen overtuigd van het verkeerde om langer als vijanden tegenover elkander te staan Dientengevolge ie do nieuwe Conventie een eenvoudige vaststelling van den werkeljjken toestand die niets nieuws schept en toch een groote politieke en economische betee Ahmet Ben Tabu en daar viel niets aan te veranderen Ahmet was oen man die zjjn eigendom wist te bewaken en Jacobo zon het vooreerst wei niet wagen zijn bezoek te herbalen Die zou wel weer gaan varen als hjj van anderen vernomen had dat hg te laat gekomen was Zoo redeneerde de oude om zgn geweten in slaap te wiegen en sprak met niemand over het bezoek van den smartelgk teleurgestelden jongeling Hij hield de zaak voor afgedaan Op een morgen dat hiJ op het balkon zijner woning een kop chocolade zat te gebruiken en de courant las overhandigde zijn hnishondster hem con pakje dat door een Marokaanschen matroos gebracht was AhaI riep hjj van Valeria elndeljjk een teeken van leven Hil wierp ziJn sigaret weg en opendo het pakketje maar deinsde ontzet terug want het bevatte een fijne blanke vrouwenhand bij het gewricht afgehouwen met twee ringen aan de vingeis welke hg als die zijner dochter herkende Een onmacht nab j staarde hy eerst op de hand die nog niet de doodsklour had en daarna op een blad papier waarop in de Spaansche taal alleen deze woorden Zoo itraft Ahnet de hand dia plicht en keni s heeft Want i j maakt pon einde aan alle wrovingen en dood volkomen vertrouwen ontstaan In hot laatst van hot vorige jaar scbeeU in Knsland Ion aanzien van Japan nog eenigo onzekerheid te bestaan dio is nu geheel geweken voor de overtuiging dat de wederzijdscho betrekkingen volkomen zijn vastgesteld Het politieke tractaat wordt gevolgd door een visschorij en handelsverdrag waarvan do juisto inhijud nog niet bekend is mnar dat eveneens berust op de erkenning van do wederzudsche belangen De conventie zal zegt do Nowoje Wrerajja geen eeuwigen vrede ton givolg hebben maar z j wokt do overtuiging dat do beide landen vricndafhappclijk on vroed oiim naast olkaar kunnen laven on daarin ligt haar grootste waarde Een partlcnlior telegram aan de Kt11nisehe Zcllnng raoldt dnt zich in do boerderijen buiten nsa Blanoa tal van inboorlingen ophondon die onder bescherming van Europeanen stonden en cu niet naar de stad dnrven terngkeercn i e o lieden zjjn in een liachelijke positie daar hun de noodige levensmiddelen ontbroken De organisatie te Casa Rlanca moet nog veel te wenschen overlaten Daar allo barkassen voor militaire doeleinden gorequiroord zijn kunnen stoomschcpen die met levensmiddelen op de roede liggea niet lossen Do troepen gaan voort onder bescherming dor Europeanen staande inboorlingen to bi roovon hoewol zi schilden als tonteoken aan hun huizon bevestigd hebben Eerst na sterke moreele pressie bobben do Franschen zich laten bewegen ook voor de gewonde Arabieren zorg te dragen Merkwaardig is de volgende tirade uit het telegram Eon zelfde druk moest door on de Duitsche regeering op de Fransche autoriteiten niigooctend worden opdat eindel k eenigszins ordelijke toestanden in het loven geroepen en de l uitsche eigendommen behoorlijk beschermd worden In een onderhoud tusschen don Spaanschen commandant en den commandant der Galilee moeten altyd volgens het bewuste telegram harde woorden gevallen zjjn over het barbaarscho optreden van dea laatste in zake het bombardement Hoe de Moeren van hun kant denken over de voorvallen te Casablanca kan blijken uit oen bericht dat de Times correspondent te Tanger aan zijn blad stuurt In Fez heeft een beraadslaging plaats gehad tusschen 1de Vizirs en de Oeiema s over de gebeurtenissen te Casablanca De trouw gebroken hoeft Een vroesolijko gedachte kwam bü Kuedo op Zijn ongelukkige dochter had hem haar Jacobo weergezien aan wien men baar verblijf bekend gemaakt had Hij kon die hi nd niet zien die fijne witte band bevlekt met h ir bloed Een rilling ging hem door de leden en achielgk borg hiJ het noodlottig voorwerp waarna hy als een krankzinnige door hu ën hof liep waar hg het weldra zoo eng vond d t hy de straat op ging Gefolterd door berouw en zelfverwijt zette hg zich neer op een gedeelte vaiv den ouden vestingmeer en staarde naar de overzyde van t water naar den Atlas don berg nan welks voet zgn kind vermoord werd vermoord door zijn liaar oigon vader schnld Uit snood eigenbelang bad hg haar aan den man gegeven voor wion geen rechter bestond die volgens de wetten daar ginds heer en meester over leven en dood zyner vrouw was als de ellendeling hiar schuldig bevond Na rusteloos ronddolen keerde hii s avonds weer huiswaarts maar zocht vergeefs vergetelheid voor zgn zielidgden in den slaap en den volgenden morgen was by nog niet tot een besluit gekomen wat in dit geval te doen Eerst den derden dag ng hy naar den Alkada om kenDU te geven van de ver minister vnn huitenlandscho taken Ben SUman las aan de In het paleis vergaderde Oeiema s diep geroerd het verslag voor Nog voor dat de ministar geëindigd was vloog de sjerif Katani het hoofd eener zeer fanatieke socte op en hield een toespraak waarin hiJ heftige verwenschingen uitte tegen de Marokkaansche rogeering on aandrong op den Heiligen Oorlog tegen de Christenen Hu was zeido hü in staat een getal partijgonooten to velde te brongen groot genoeg om lOle Christenen in Marokkv nit te roeien De eischcn van sjerif Katani worden ondersteund door den kadi van Fei en vier Oeiema s Tien andere Oeiema s bleven zwijgend zitten Ten slotte ontstond een scherpe woordenwisseling tusschen de Vizirs en de Oeiema s waarin de laatste n de oeraton beschuldigden de torzaak van alle gekeurtsnissen te zjjn De Oeima s verlieten de bjeenkomst met het voornemen de bevolking op te wekken legen de regeering en tegen de Christenen Ben SWman begnl zich naar den Sultan om hem hot resultaat van do bijeenkomat mede te doelen De sultan ia diep onder dan indruk daarvan en vreest dat hy vermoord zal worden als hiJ zich niet aan hot hoofd van de fanatieke stammen plaatst en den Heiligen Oorlog afkondigt Wü vinden eenigo nadere bijzonderheden over het raadselachtige lakonieko bericht van dezer dagen nopens den treinroot b j Kief In don trein Kiëf Odossu bevond zich de bankier Klein die oen bedrag van 120 000 roeljel by 3ich had Do trein bevond zich zoowat op een hall uur afstand van het station Kiéf en stoomde met volle kracht voorbij een woud toen bjj plotseling met een schok stilhield Togelijkortijd knalde een salvo geweerslibolen en ongeveer dertig bandieten mot rOiïoJvers en geweren beaprongon de wagens Waarschgnlijk had zich reeds een hunner Inmeraden in den tuin bevonden en hoeft dozo aan den noodrem getrokken I e aanvoerder der bandieten schijnt Klein van aangezicht gekend te hebben Hj kwam dodelijk op hem af en vorderde ziJn geld Klein liet zich echter niet maar zoo dadelijk schrik aanjagen on greep zt n revolver Doch de roovor was hem voor en schoot hem door hot hoofd Daarna beroofde men zijn lijk lotusschon werden de passagiers en het treinpersonecl door andere bandieten In bedwang gehouden Toen de roevers het geld hadden verdwenen zij even snel als z j gekomen waren Het was alles het werk van een oogenbllk moording zgnei dochter Deze trok echter de schouders op en sprak Go hebt vooroit geweten aan wien g uw dochter zondt geven en waarheen ie gebracht zou worden Daar ginds bestaat geen recht en de sultan Is maar een schaduwkoning Het Spaansche gouvernement heeft tot bidon vergeefs genoegdoening gevraagd voor zooveel bloedige feiten door onze overburen in den laatsten tyd gepleegd Dat Marokaanscbo roovorgiispnis heeft onlangs zelfs eenige Spaansche knstbèwi ners ovi rvallon zoodat do havenpolitie vai Cadix boscbermctid op moest treden Wat het geval mot uw dochter betreft la er niemand die den moordenaar gcrerbtelgk zal vonnissen Ge kunt n tot den kadi van liabal en Nulch wenden maar liet zal t vorgci ls zg i Dagen achtoreen aprak men in Tarifa steedi over bet lotsjejyongelukkige Valeria men verafschuwde haiir vadi r wien men als de oorzaak beschouwde en ontweek bom als men hem op straat tegenkwam Op een ochtend dat Ruedo weer bpitensbuil afleiding zocht vond by de gansche stad l i opwinding en op de Hlaza een groote volksmenigtc waartusschen hg de wapens er garde zag blinken Slot volgt